Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001"

Transkript

1 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1.

2 Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december 1 Frågeformulär Se pärm Tony Åsberg Eureka Helén Nilsson Eureka Thomas Petterson Eureka 2.

3 Beskrivning av utförandet Bakgrund & syfte Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland allmänheten om hushållsnära tjänster. Syftet med undersökningen var att kvantifiera tidigare resultat som framkommit i en kvalitativ undersökning om hushållstjänster som genomfördes i september. Undersökningen syftar att ge svar på följande: Vilka attityder finns det till hushållsnära tjänster? Vilken efterfrågan finns det av hushållsnära tjänster? Skulle en subventionering av hushållsnära tjänster kunna påverka nativiteten? Metod Datainsamlingen har skett med hjälp av datorstödda telefonintervjuer (CATI) vilka genomförts av Intervjubolaget AB, under överinseende av ansvarig fältchef. Telefonintervjuerna genomfördes under perioden 6 november-28 november, 1. Frågekonstruktion Frågeformuläret konstruerades av Eureka Marknadsfakta i samråd med Svenskt Näringsliv och godkändes av den senare före datainsamlingens påbörjande. 3.

4 Beskrivning av utförandet Målgrupp & urval Undersökningen har genomförts bland ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern -65år. Svarsfrekvens och bortfall Datainsamlingen genomfördes med en svarsfrekvens på 64. Se även bortfallsredovisning här intill. Felmarginal Med 1. genomförda intervjuer blir den maximala felmarginalen ± 3,2 procentenheter, vid 95 säkerhet dvs de uppmätta värdena avviker från de sanna med högst ± 3,2 procentenheter i 95 fall av 1. Bortfallsredovisning Antal Bruttourval 2.8 Avgår Ingår ej i målgruppen 668 Felaktigt telefonnummer 325 Talar /förstår ej svenska 23 Fler än 15 kontaktförsök 189 Sjuklig psykiskt/fysiskt 32 Nettourval 1563 Ej anträffbar före datainsamlingens avslutande 185 Vägrare, deltar av princip inte i undersökningar 375 Genomförda intervjuer 13 Svarsfrekvens 64 Öppna svar Fullständig förteckning över de öppna svaren finns i bilagan. 4.

5 Sammanfattning Drygt hälften av befolkningen (56) ser inget principiellt hinder till att ta hjälp i hushållet. Var fjärde (23) menar att de är tveksamma till att låta någon utföra hushållsarbete i deras hem medan var femte () säger det känns helt fel att låta någon utföra hushållsarbete hemma hos mig. 49 av de tillfrågade i målgruppen (=ej motståndare till hjälp i hemmet) upplever att de har bra balans i livet mellan förvärvsarbete, hemarbete och fritid. Nästan fyra av tio tillfrågade (39) upplever att deras liv innehåller för mycket förvärvsarbete, 6 menar att det är för mycket hemarbete medan 2 har för mycket fritid. De som upplever att de har för mycket fritid motiverar sitt svar främst med att de är arbetslösa, sjukskrivna eller timanställda. 13 av de tillfrågade har idag regelbunden hjälp i hemmet. Av dessa erhåller 1 gratis hjälp medan 3 anlitar någon mot betalning. Nära nio av tio (87) har ingen hjälp med hushållsarbete idag. Städning följt av fönsterputsning och hjälp med tvätt/strykning är de områden som främst är intressanta beträffande hjälp i hushållet. De områden som är mest intressanta för målgruppen att få hjälp med är städning (42), fönsterputsning (34) och reparationer/renovering (28). Minst intressant är vård av sjukt barn (3) och annat (1) som främst rör biltvätt/hjälp med bilen Den frigjorda tiden skulle främst användas till mer egen tid (41) och mer tid för familjen (37). 4 skulle arbeta mer och 1 skulle ta på sig mer ansvar på arbetet. 6 skulle använda tiden för annat till exempel Vila för att orka umgås med familjen, Resa, Underhålla bilar och Blandat. Drygt sju av tio (71) bedömer att det är ganska/mycket osannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn om de fick hjälp med hushållstjänster. 9 svarar att det är ganska/mycket sannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn om de fick avlastning i hushållet medan 6 inte kan ta ställning. I åldersgruppen -3 år är motsvarande andel

6 Resultat Inställning till hjälp med hushållsarbete Fråga 1: Hur ser du principiellt på att ta hjälp med hushållsarbete, vilket av följande påståenden stämmer bäst med din inställning. Drygt hälften (56) ser inget principiellt hinder till att ta hjälp i hushållet. Var fjärde (23) menar att de är tveksamma till att låta någon utföra hushållsarbete i deras hem medan var femte () säger det känns helt fel att låta någon utföra hushållsarbete hemma hos mig Inställning till svart arbetskraft Fråga 2: Tycker du att det är acceptabelt att anlita svart arbetskraft för hushållsarbete? Bland de som inte är motståndare till hjälp i hemmet anser fyra av tio () att det är acceptabelt att anlita svart arbetskraft för hushållsarbete. Drygt hälften (53) säger att det inte är acceptabelt medan 7 inte kan ta ställning. Män och yngre personer har en större acceptans för svart arbetskraft. Bland männen anser 42 att svart arbetskraft för hushållsarbete är acceptabelt. motsvarande siffra bland kvinnorna är 38. Bland personer i åldern -3 år svarar 48 att svart arbetskraft är acceptabelt medan de i åldersgruppen år utgörs av

7 Resultat Balans i livet Fråga 3: I vilken utsträckning upplever du att du har balans i livet mellan förvärvsarbete, hemarbete och fritid? Nära hälften av de tillfrågade (49) upplever att de har bra balans i livet mellan förvärvsarbete, hemarbete och fritid. Nästan fyra av tio tillfrågade (39) upplever att deras liv innehåller för mycket förvärvsarbete, 6 menar att det är för mycket hemarbete medan 2 har för mycket fritid. De som upplever att de har för mycket fritid motiverar sitt svar främst med att de är arbetslösa, sjukskrivna eller timanställda. Högutbildade och/eller de med högre inkomster upplever i större utsträckning än övriga att de förvärvsarbetar för mycket. Bland de med grundskoleutbildning anser 27 att de förvärvsarbetar för mycket medan motsvarande siffra för de med högskoleutbildning (3 år eller längre) är 49. Bland de som tjänar under. kr per år svarar 31 att de förvärvsarbetar för mycket vilket kan jämföras med andelen för de som tjänar över 5. kr per år som uppgår till 5. Bland barnfamiljerna uppger 46 att de har balans i livet. Andelen bland de som inte har barn är högre,

8 Resultat Påstående-karriär Påstående 6: Det är viktigt för mig att göra karriär Nära tre av tio tillfrågade (28) instämmer helt/delvis i påståendet, drygt tre av tio är neutrala (33) medan nära fyra av tio (37) tar avstånd helt/delvis från påståendet. Det är främst yngre personer, under 3 år, som instämmer i påståendet. 45 bland dessa instämmer helt/delvis i påståendet. I åldersgruppen år är motsvarande andel 21 Påstående-utveckling i arbetet Påstående 7: Det är viktigt för mig att utvecklas i arbetet Nära nio av tio tillfrågade (86) instämmer helt/delvis i påståendet, knappt en av tio är neutral (9) medan 4 tar avstånd helt/delvis från påståendet. Det är främst i gruppen högutbildade är andelen 94 medan den i gruppen med enbart grundskoleutbildning är 65. Påstående-arbetet som födkrok Påstående 8: Jag ser mitt arbete främst som en födkrok Nära tre av tio tillfrågade (27) instämmer helt/delvis i påståendet, knappt tre av tio är neutrala (26) medan nära fem av tio (46) tar avstånd helt/delvis från påståendet. Större andel bland männen (17) än bland kvinnorna (9) instämmer helt i påståendet. 8.

9 Resultat Påstående-arbetet som social samvaro Påstående 9: Jag ser i huvudsak mitt arbete som en möjlighet till social samvaro Nära fyra av tio tillfrågade (36) instämmer helt/delvis i påståendet, drygt tre av tio är neutrala (36) medan nära tre av tio (27) tar avstånd helt/delvis från påståendet. Hjälp idag Fråga 1,11: Har du idag någon form av regelbunden hjälp avlastning i hemmet? Om ja; vilken hjälp? 13 av de tillfrågade har idag regelbunden hjälp i hemmet. Av dessa erhåller 1 gratis hjälp medan 3 anlitar någon mot betalning. Nära nio av tio (87) har ingen hjälp med hushållsarbete idag. Bland höginkomsttagarna är andelen som har betald hjälp 12. Städning följt av fönsterputsning och hjälp med tvätt/strykning är de områden som främst är föremål för hjälp. Hjälp idag-matlagning, städning, fönsterputsning, tvätt/strykning, reparation/renovering, trädgårdsarbete, hämtning av barn, vård av sjukt barn, snöskottning. Fråga 11b: Hur ofta får du hjälp med...? Hjälpen erhålls främst med följande frekvens enligt följande för de olika områdena: Städning: Fönsterputsning: Tvätt/strykning: Hämtning av barn: några gånger per månad någon gång per år någon gång per vecka någon gång per månad/vid behov 9.

10 Resultat Vitt eller svart Fråga 13: Betalar ni vitt eller svart? Fråga 14: Skulle ni kunna tänka er att betala mer för en vit tjänst, hur mycket i så fall? Fråga 15: Du svarade att du kan tänka dig att betala mer för en vit tjänst än en svart, varför? Hälften (5) betalar vitt medan 41 betalar svart för regelbunden hjälp i hushållet. 6 betalar både vitt och svart. Det tycks som om viljan att betala mer för en vit tjänst främst rör städning. Den uppskattade betalningsviljan ligger mellan kr/timme. Den främsta motiveringen är moraliska skäl. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet eftersom svaren härrör från en liten bas (7-9 personer). Ytterligare hjälp i hemmet Fråga 16: Finns det något/några av följande områden som du skulle vilja ha/ha mer avlastning inom och hur ofta? De områden som är mest intressanta för målgruppen att få hjälp med är städning (42), fönsterputsning (34) och reparationer/renovering (28). Minst intressant är vård av sjukt barn (3) och annat (1) som främst rör biltvätt/hjälp med bilen. Generellt är kvinnor mer intresserade av hjälp i hemmet än vad männen är. Till exempel är 46 av kvinnorna intresserade av hjälp med städning jämfört med 36 bland männen. Fönsterputsning är ett annat område där intresset skiljer mellan könen. 42 av kvinnorna är intresserade jämfört med 23 av männen. Vidare är barnfamiljer generellt mer intresserade av hjälp än barnlösa. Främst är man intresserad av hjälp med städning. Hela 49 av barnfamiljerna visar intresse jämfört med 35 bland de barnlösa. 1.

11 Resultat Matlagning Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med matlagning? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för matlagning? Främst vill man ha hjälp med matlagning någon gång per vecka (56). Nära hälften av de som är intresserade av hjälp med matlagning (48) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en tredjedel (36)uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med matlagning. Städning Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med städning? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för städning? Främst vill man vill ha hjälp med städning någon gång per vecka (54). Drygt hälften av de som är intresserade av hjälp med städning (54) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Knappt en femtedel (19) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med städning. 11.

12 Resultat Fönsterputsning Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med fönsterputsning? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för fönsterputsning? Främst vill man vill ha hjälp med fönsterputsning någon gång per år (64). Hälften av de som är intresserade av hjälp med fönsterputsning (5) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en femtedel (21) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med fönsterputsning. Tvätt/strykning Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med tvätt/strykning? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för tvätt/strykning? Främst vill man vill ha hjälp med tvätt/strykning någon gång per vecka (61). Drygt hälften av de som är intresserade av hjälp med tvätt/strykning (57) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en femtedel (21) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med tvätt/strykning. Reparation/renovering Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med reparation/renovering/målning av bostad? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för hjälp med reparation/renovering/målning av bostad? Främst vill man vill ha hjälp med reparation/renovering vid behov (73). Drygt en tredjedel av de som är intresserade av hjälp med reparation/renovering (34) är beredda att betala 51-1 kr/timme. 16 uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för tjänsten följt av 15 som kan tänka sig att betala 151- kr/timme. 12.

13 Resultat Trädgårdsarbete Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med trädgårdsarbete? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för trädgårdsarbete? Främst vill man vill ha hjälp med trädgårdsarbete vid behov (37). Knappt hälften av de som är intresserade av hjälp med trädgårdsarbete (48) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en fjärdedel (28) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med trädgårdsarbete. Hämtning av barn/läxläsning med barn Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med hämtning av barn från dagis/fritids/skola/läxläsning med barn? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för hämtning av barn/läxläsning med barn? Främst vill man vill ha hjälp med hämtning av barn någon gång per vecka (54). Knappt hälften av de som är intresserade av hjälp med hämtning av barn (47) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en fjärdedel (26) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med hämtning av barn. Vård av sjukt barn Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med vård av sjukt barn? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för vård av sjukt barn? Främst vill man vill ha hjälp med vård av sjukt barn vid behov (86). Knappt hälften av de som är intresserade av vård av sjukt barn (47) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Drygt en fjärdedel (27) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med vård av sjukt barn. 13.

14 Resultat Snöskottning Fråga 16b: Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med snöskottning? Fråga 17: Hur mycket är du beredd att betala per timme för snöskottning? Främst vill man vill ha hjälp med snöskottning vid behov (87). Drygt hälften av de som är intresserade av hjälp med snöskottning (55) är beredda att betala 51-1 kr/timme. Knappt en fjärdedel (22) uppger att de kan tänka sig att betala upp till 5 kr/timme för hjälp med snöskottning. Köpintentioner Fråga 18: Om du skulle bli erbjuden de tjänster du uppgivit till de priser du angett, hur troligt är det att du skulle anlita hjälp för att få tjänsterna utförda? av de tillfrågade bedömer att det är ganska/mycket sannolikt att de skulle anlita hjälp för att få tjänsterna utförda om de fick erbjudanden till de priser man angivit. 25 bedömer att det är mycket/ganska osannolikt att de skulle anlita hjälp till de priser de själva angivit. De som svarat att de idag har för mycket förvärvsarbete i sitt uppvisar större sannolikhet att anlita hjälp. 5 bland dessa bedömer att det är ganska/mycket sannolikt att de skulle anlita hjälp. Bland höginkomsttagare, (över. kr/år) är andelen 59. Frigjord tid Fråga 19: Om du skulle anlita hjälp/mer hjälp än idag, vad skulle du huvudsakligen använda den frigjorda tiden till? Den frigjorda tiden skulle främst användas till mer egen tid (41) och mer tid för familjen (37). 4 skulle arbeta mer och 1 skulle ta på sig mer ansvar på arbetet. 6 skulle använda tiden för annat till exempel Vila för att orka umgås med familjen, Resa, Underhålla bilar och Blandat. Barnfamiljer skulle i större utsträckning ägna sig åt familjen (54) jämfört med barnlösa (22). 14.

15 Resultat Forts från föregående sida. Kvinnor skulle i större utsträckning än män använda den frigjorda tiden för egen tid. 45 bland kvinnorna jämfört med 35 bland männen skulle satsa på egen tid. Sannolikhet för barn/fler barn Fråga :Hur sannolikt är det att ni då skulle skaffa barn/fler barn? Drygt sju av tio (71) bedömer att det är ganska/mycket osannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn om de fick hjälp med hushållstjänster. 9 svarar att det är ganska/mycket sannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn om de fick avlastning i hushållet medan 6 inte kan ta ställning. Bland kvinnorna uppger 69 att det är mycket osannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn jämfört med 58 bland männen. Bland barnfamiljerna är motsvarande siffra hela 7 vilket kan jämföras med andelen för barnlösa (59). Totalt för hela undersökningen svarar 64 att det är mycket osannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn. I den yngsta åldersgruppen (-3 år) uppger 21 att det är ganska/mycket sannolikt att de skulle skaffa barn/fler barn om de skulle erbjudas hushållstjänster. 15.

16 Resultat Ålder Fråga 21: Om du skulle anlita någon för att utföra arbete i ert hem, vilken ålder skulle du föredra på personen? Majoriteten av de tillfrågade anser att åldern inte har någon betydelse oavsett vilken tjänst det handlar om. Främst efterfrågas personer i åldern 27- år och år för alla tjänster utom när det gäller vård av barn, trädgårdsarbete och snöskottning då även personer i åldern år anses lämpliga. Minst intresse finns för äldre personer i åldern 65 år och äldre. 16.

17 Resultat Form Fråga 22: Hur skulle ni vilja anlita eventuell hjälp? Överlag anser mellan 23- att det inte spelar någon roll vem som är huvudman för den eventuella hjälpen. Detta gäller dock inte tjänsterna som rör barn där 15 respektive 19 inte tycker att det har någon betydelse. Generell önskar man främst anlita en person direkt (24-44), tätt följt av via serviceföretag (14-3). Ett undantag är hämtning av barn och vård av sjukt barn där större andel vill att tjänsterna skulle organiseras via arbetsgivaren jämfört med via serviceföretag men framför allt vill man anlita en person direkt för dessa tjänster. Anställning i serviceföretag Fråga 23: Skulle Du själv/någon annan i ert hushåll kunna tänka sig att ta anställning i ett serviceföretag som arbetar med hemhjälp? Var fjärde av de tillfrågade (25) kan själv tänka sig att ta anställning i ett serviceföretag som erbjuder hemhjälp. Kvinnor är mer öppna för att jobba i serviceföretag. 29 av kvinnorna kan tänka sig en anställning vilket kan jämföras med motsvarande siffra för männen,. Arbeta privat i hem Fråga 24: Skulle Du själv/någon annan i ert hushåll kunna tänka sig jobba privat i hemmet hos andra familjer (alltså inte vara anställd i något serviceföretag)? Knappt var femte av de tillfrågade (19) kan tänka sig att jobba privat i hemmet hos andra familjer. Bland kvinnorna är andelen intresserade 22 jämfört med 15 bland männen 17.

18 Resultat Betalningsvilja för städhjälp Fråga 25: Ni är intresserade av att anlita städhjälp, hur många städtimmar tror du att ni skulle köpa vid 5-15 kr/timme? Priselasticiteten för efterfrågan på städtjänster varierar mellan och 3 beroende på prisintervall. Detta betyder att en prisökning på en procent minskar efterfrågan med mellan och 3 procent. Störst elasticitet återfinns vid i intervallet 1-11 kr/timme, den genomsnittliga elasticiteten är 1. Vid ett timpris på 5 kr motsvarar efterfrågan, givet vissa antaganden, ungefär 7 årsarbeten. I tjänsteutredningen (SOU1994:43) motsvarade efterfrågan vid detta timpris 49 årsarbeten. 18.

19 Inställning till hjälp med hushållsarbete Fråga 1: Bas: 1 Hur ser du principiellt på att ta hjälp med hushållsarbete, vilket av följande påståenden stämmer bäst med din inställning. Samtliga (1.245 st) Jag ser inget hinder att ta hjälp i mitt hushåll 8 56 Jag är tveksam till att låta någon annan utföra hushållsarbete hemma hos mig För mig känns det helt fel att låta någon annan utföra arbete i mitt hushåll

20 Inställning till svart arbetskraft Fråga 2: Bas: Tycker du att det är acceptabelt att anlita svart arbetskraft för hushållsarbete? Ej motståndare till hjälp i hemmet (1. st) 1 Ja 8 Nej 53 Vet ej 7.

21 Balans i livet Fråga 3: Bas: I vilken utsträckning upplever du att du har balans i livet mellan förvärvsarbete, hemarbete och fritid? Ej motståndare till hjälp i hemmet (1.st) 1 Bra balans För mycket fritid 8 49 För mycket förvärvsarbete För mycket hemarbete

22 Påstående-karriär Påstående 6:Det är viktigt för mig att göra karriär Bas: Ej motståndare till hjälp i hemmet (1.st) Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 22.

23 Påstående-utveckling i arbetet Påstående 7:Det är viktigt för mig att utvecklas i arbetet Bas: Ej motståndare till hjälp i hemmet (1.st) Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 23.

24 Påstående-arbetet som födkrok Påstående 8:Jag ser mitt arbete främst som en födkrok Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 24.

25 Påstående-arbetet som social samvaro Påstående 9:Jag ser i huvudsak mitt arbete som en möjlighet till social samvaro Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Tar helt avstånd Tar avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 25.

26 Hjälp idag Fråga 11: Har du idag någon form av regelbunden hjälp/avlastning i hemmet? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) 1 8 Städning är det främsta avlastningsområdet. För åtta av tio som anlitar hjälp i hemmet handlar det om städning. Därefter fönsterputsning (fyra av tio) följt av tvättning/strykning (två av tio) Ja, gratis Ja, mot betalning Nej 3 26.

27 Vitt eller svart Fråga 13: Betalar ni vitt eller svart? Bas: De som idag betalar för hjälp i hushållet (34st) Vitt Svart Både och 27.

28 Ytterligare hjälp i hemmet Fråga 16 : Finns det något/några av följande områden som du skulle vilja ha/ha mer avlastning inom och hur ofta? Bas: Ej motståndare till hjälp i hemmet (1.st) Matlagning/inköp av mat Städning Fönsterputsning Tvätt/strykning Reparation/renovering Trädgårdsarbete Hämtning av barn Vård av sjukt barn Snöskottning 28.

29 Matlagning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med matlagning? Bas: De som är intresserade av hjälp med matlagning (15st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka 7 Några gånger per månad 2 Någon gång per månad 6 Vid behov 29.

30 Städning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med städning? Bas: De som är intresserade av hjälp med städning (415st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka Några gånger per månad Någon gång per månad 1 Någon gång per år 3 Vid behov 3.

31 Fönsterputsning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med fönsterputsning? Bas: De som är intresserade av hjälp med städning (332st) Någon gång per vecka 6 Några gånger per månad 11 Någon gång per månad Någon gång per år Vid behov

32 Tvätt/strykning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med tvätt/strykning? Bas: De som är intresserade av hjälp med tvätt/strykning (169 st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka Några gånger per månad 5 Någon gång per månad 1 Någon gång per år 7 Vid behov 32.

33 Reparation/renovering Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med reparation/renovering/målning av bostad? Bas: De som är intresserade av hjälp med reparation/renovering (28 st) Någon gång per vecka 2 Några gånger per månad 2 Någon gång per månad Någon gång per år Vid behov 33.

34 Trädgårdsarbete Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med trädgårdsarbete? Bas: De som är intresserade av hjälp med trädgårdsarbete (119 st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka Några gånger per månad 8 Någon gång per månad Någon gång per år Vid behov 34.

35 Hämtning av barn/läxläsning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med hämtning av barn från dagis/fritids/skola /läxläsning med barn? Bas: De som är intresserade av hjälp med hämtning/läxläsning (35 st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka 9 Några gånger per månad 3 Någon gång per månad Vid behov 35.

36 Vård av sjukt barn Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med vård av sjukt barn? Bas: De som är intresserade av hjälp med vård av sjukt barn (29 st) Någon gång per vecka Någon gång per månad Någon gång per år Vid behov 36.

37 Snöskottning Fråga 16b : Hur ofta skulle du vilja ha hjälp med snöskottning? Bas: De som är intresserade av hjälp med snöskottning (117 st) Dagligen Varannan dag Någon gång per vecka 4 1 Någon gång per månad 3 Någon gång per år Vid behov 37.

38 Matlagning Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för matlagning? Bas: De som är intresserade av hjälp med matlagning (15 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr 38.

39 Städning Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för städning? Bas: De som är intresserade av hjälp med städning (411 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr

40 Fönsterputsning Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för fönsterputsning? Bas: De som är intresserade av hjälp med städning (33 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr.

41 Tvätt/strykning Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för tvätt/strykning? Bas: De som är intresserade av hjälp med tvätt/strykning (17 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr 41.

42 Reparation Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för reparation/renovering/målning av bostad? Bas: De som är intresserade av hjälp med reparation (281 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr 42.

43 Trädgårdsarbete Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för trädgårdsarbete? Bas: De som är intresserade av hjälp med trädgårdsarbete (121 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr 43.

44 Snöskottning Fråga 17 : Hur mycket skulle du vara beredd att betala per timme för snöskottning? Bas: De som är intresserade av hjälp med snöskottning (118 st) Upp till 5 kr 51-1 kr kr 151- kr över kr 44.

45 Köpintentioner Fråga 18: Om du skulle bli erbjuden de tjänster du uppgivit till de priser du angett, hur troligt är det att du skulle anlita hjälp för att få tjänsterna utförda? Bas: Har idag gratis/ingen hjälp i hemmet (966st) Mycket osannolikt Ganska osannolikt Varken eller Ganska sannolikt Mycket sannolikt Vet ej 45.

46 Frigjord tid Fråga 19: Om du skulle anlita hjälp/mer hjälp än idag, vad skulle du huvudsakligen använda den frigjorda tiden till? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Arbeta mer Ta på mig mer ansvar Mer tid för familjen Mer egen tid Annat 46.

47 Sannolikhet för barn/fler barn Fråga : Hur sannolikt är det att ni då skulle skaffa barn/fler barn? Bas: Samtliga (1.st) Mycket osannolikt Ganska osannolikt Varken eller Ganska sannolikt Mycket sannolikt Vet ej 47.

48 Ålder Fråga 21: Om du skulle anlita någon för att utföra arbete i ert hem, vilken ålder skulle du föredra på personen? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Matlagning Reparation år 27- år år 65+ år Spelar ingen roll 48.

49 Form Fråga 22: Hur skulle ni vilja anlita eventuell hjälp? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Matlagning Reparation Direkt med en person Via serviceföretag Via arbetsgivaren Spelar ingen roll Annat 49.

50 Anställning i serviceföretag Fråga 23: Skulle Du själv/någon annan i ert hushåll kunna tänka sig att ta anställning i ett serviceföretag som arbetar med hemhjälp? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Ja, jag själv Ja, någon annan Nej 5.

51 Arbeta privat i hem Fråga 24: Skulle Du själv/någon annan i ert hushåll kunna tänka sig jobba privat i hemmet hos andra familjer (alltså inte vara anställd i något serviceföretag)? Bas: Ej motståndare till hjälp i hushållet (1.st) Ja, jag själv Ja, någon annan Nej 3 51.

52 Betalningsvilja Fråga 25: Ni är intresserade av att anlita städhjälp, hur många städtimmar tror du att ni skulle köpa vid 5-1 kr/timme? Bas: Intresserade av städhjälp (416 st) 8 5 kr/tim kr/tim 7 kr/tim 8 kr/tim 9 kr/tim 1 kr/tim tim/vecka 2 tim/vecka 3 tim/vecka 4 tim/vecka 5 tim/vecka 6 tim/vecka 8 tim/vecka 1 tim/vecka Fler än 1 tim/vecka 52.

53 Betalningsvilja Fråga 25: Ni är intresserade av att anlita städhjälp, hur många städtimmar tror du att ni skulle köpa vid kr/timme? Bas: Intresserade av städhjälp (416 st) 8 11 kr/tim 1 kr/tim 13 kr/tim 1 kr/tim 15 kr/tim tim/vecka 2 tim/vecka 3 tim/vecka 4 tim/vecka 5 tim/vecka 6 tim/vecka 8 tim/vecka 1 tim/vecka Fler än 1 tim/vecka 53.

54 Efterfrågan Fråga 25: Ni är intresserade av att anlita städhjälp, hur många städtimmar tror du att ni skulle köpa vid 5-15 kr/timme? Bas: Intresserade av städhjälp (416 st) Årsarbeten Kr/timme 54.

55 BILAGA Korstabell Öppna svar Frågeformulär 55.

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2009 3 Att gå igenom posten är en vardagsritual Vi har alla våra vardagsrutiner.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Februari 2009 Förord Almega har under flera år drivit frågan för en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Som bransch- och arbetsgivareorganisation

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Society i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning

Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning Social Insurance Report Kartläggning av försörjnings källor efter avslutad period med sjukpenning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hanna Larheden

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT 1 Innehåll 1. Förord...3 2. Metodsammanställning...4 3. Användning och attityd till IT...6 4. Elever och IT...34 5. Rankinglistor...38 6. Publiceringsregler...57 2 1. Förord Denna rapport innehåller delar

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun. Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk.

Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun. Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk. Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk. . Befolkning I Hedemora kommun bor 7.556 kvinnor och 7.508 män, totalt 15.064 personer. Drygt

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-23 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) genomför

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2010 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2010 3 Viktig information i brev även i digitaliseringens tidevarv De senaste

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer