Aktiviteter Del 1. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter Del 1. Inledning"

Transkript

1 Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp

2 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping... 6 Sammanfattning av enkätundersökningen... 7 Kännedom om Nätverkets aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter Beslut Införande av bilpool i Norrköpings kommun Riktlinje Drivmedelskrav för kommunala transporter Riktlinje Klimatkrav för kommunala transporter Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Pojken & piraten Sammanfattning, utvärdering av Pojken & piraten Föreställningar utanför Norrköping Who is my motor? Cd med låtar från Who is my motor? Filmvisning av En obekväm sanning Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Utvärdering, Who is my motor? och Filmvisning av En obekväm sanning Sammanfattning, utvärdering av klimaterbjudande till elever och lärare

3 Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval Kännedom om aktiviteten bland allmänheten och klimatsmart Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Information om biogassopbilar och bussar i sopbladet Informationskampanjer på stan Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Familjedag i Vasaparken under Augustifesten Välj klimatsmart! Miljöbilsfest 1 maj I stan utan min bil 22/ I stan utan min bil 22/ Vårsalong med miljöbilar Del 5. Mer vetande Tankvärt på macken Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Klimat, ekonomi, politik Kännedom om aktiviteten bland allmänheten På hållbar väg med bättre resvanor Skapa framtidens bil och bränsle Människan och klimatet Morgondagens Nyheter daterad till söndagen den 21 april Hållbara färdsätt för en attraktiv och hållbar stad Anteckningar från workshop Seminarium för företagare

4 Att man blir piggare om man cyklar till jobbet anar nog de flesta. 4 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Små steg mot ett stort mål Från ord till handling mot hållbara transporter? Men visste du att även bussresor ger förbättrad kondition? Ska du som arbetsgivare inte bara bry dig om tjänsteresorna utan även om hur personalen tar sig till arbetet? Välkommen till ett lite annorlunda halvdagsseminarium, där vi vänder och vrider på begreppen hållbara transporter och systematiskt miljöarbete. Lyssna till inspirerande och erfarna föreläsare som; Mats-Ola Larsson, Företagsrådgivare i Göteborg och Åke Persson, Borlänge kommun. Vi får också träffa representanter från lokala företag som berättar om vad som gjorts i Norrköping. Moderator är Jarl Hammarqvist, Transek. Musikgruppen Gulasch ger ett smakprov från sin varité. Who is my motor Seminariet äger rum den 5 december i Norrköping, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Tid: Program sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN TEKNISKA KONTORET NR 12 UTGIVNING DEN 9 APRIL 2008 Biogas - en väg mot en hållbar framtid Tips för enklare källsortering Foto: Svensk Biogas 1

5 Gun Frödemo Kurator, Studenthälsan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Åsa Ström Studentpräst, Svenska kyrkan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Denna affisch är framtagen för biografbruk.v idarespridning får inte ske. Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Studentbio! Film, fika och funderingar [Förändring] En obekväm sanning Tisdag 6 feb kl Nätverket för hållbara transporter Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter Detta dokument är en bilaga till slutrapporten av åtgärd 13 Mobilitetsnätverk inom Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, Åtgärden har formats till ett nätverk kallat Nätverket för hållbara transporter. Bilagan visar ett stort urval av Nätverkets aktiviteter under perioden. Förutom en kort beskrivning av varje aktivitet finns även eventuella pressklipp samt informationsmaterial som tagit fram för spridning och marknadsföring. Beskrivning av samtliga genomförda aktiviteter finns i Nätverkets årsrapporter för åren Fototävling Vinn fina priser! Ta en kul eller annorlunda digitalbild på en hållbar transport och vinn ett värdekort på Östgötatrafiken värt 1 000kr. E-posta eller MMSa ditt bidrag till Skriv Fototävling i ämnesraden och glöm inte att ange ditt namn och din adress. Tävlingen pågår den 22 september till och med den 24 september. Den bästa bilden utses av en jury. De foton som är med i tävlingen kan komma att användas av Nätverket för hållbara transporter i kommande kampanjer. Juryns beslut kan inte överklagas. I nätverket ingår: Inbjudan till seminarium 26 november i Norrköping Hållbara färdsätt för en attraktiv och trygg stad Stadens struktur och planering påverkar människors rörelsemönster och behovet av motoriserade transporter. Mycket av dagens samhälle har utformats med bilen som utgångspunkt. För att skapa en stad som ger utrymme för människor att röra sig i och att mötas behöver vi planera för ett minskat behov av bilen. Samtidigt får vi renare luft, mindre buller och risken för trafikolyckor minskar en attraktiv och trygg stad. Hur konkurrenskraftig är cykeln och kollektivtrafiken jämfört med bilen i Norrköping i dag? Hur kan vi planera samhället för att uppnå attraktiva miljöer där bilen inte är det mest attraktiva färdmedlet? Välkommen! Stefan Arrelid, kommunalråd Tekniska kontoret i samverkan med Nätverket för hållbara transporter

6 6 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping 2006 och 2008 Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN Nordiska Undersökningsgruppen har på uppdrag av Nätverket genomfört en enkätundersökning för att beskriva invånarna i Norrköping kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes Syftet är att följa förändringen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid som Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som Nätverket ägnat sig åt. NORDISKAUNDERSöKNINGSGRUPPEN(SCANDINAVIANSURVEYGROUP) POSTALADDRESS:Slottsgatan14,55322Jönköping PHONE FAX VATNO.SE INTERNET:www.nugruppen.se 1 Positiv inställning till Nätverkets arbete Många är positiva till Nätverkets verksamhet och många tror också att det kan ha en långsiktig effekt. Aktiviteterna har nått relativt stora andelar av befolkningen. Ungefär hälften kan så här i efterhand komma ihåg de namngivna kampanjer med en bred allmänhet som målgrupp och 80 procent har hört talas om åtminstone någon av aktiviteterna.

7 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Sammanfattning av enkätundersökningen Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Enkät kring hållbara Transporter Norrköping 2008 S ammanfattning Syfte och metod Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskrivainvånarnainorrköpingkommunsresvanor,kunskapomochattitydtilltrafikochmiljö,såattdennakan utgöraenuppföljningaventidigaremätningsomgenomfördes2006.syftetärattföljaförändringenavinvånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedomomdeaktivitetersomnätverketägnatsigåt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping.DetärettsamarbetemellanNorrköpingskommun,E.ON,SvenskBiogas,VägverketochÖstgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Undersökningengenomfördessombrevenkätmedtvåkomplettapåminnelserochmåletvarattfåin2000svar.Den förstaenkätengenomfördesunderfebruariochmars2006ochdenuppföljandeinovemberochdecember2008, dvs har det gått nästan tre år mellan mätningarna. Antalet svar blev 1943 st vilket är några färre än i 2006 års mätning då 2001 svar inkom. Det var med andra ord något svårare att få in enkäter denna gång och en trolig påverkanärtidpunktenförinsamlingen. Bakgrund Könsfördelningenvarrelativtjämn,kvinnornavardocknågotöverrrepresenterade.49%avdetillfrågadevaröver55 år.åldersfördelningärtämligenlikdensomvar2006mensåväldenyngstasomdenäldstaåldersgruppenharökat något. Även när det gäller bostadstyp stämmer fördelningen i stort med förra mätningen även om bostadsrätter ökatmedtvåprocentenheterochhyresrätterminskatmedtreprocentenheter.bildenäristortsomtidigareochvar femtetillfrågadborienmanshushåll.57%haringabarn.ävenutbildningsbakgrundenseristortsettlikadanutsomi mätningen 2006 vilket innebär att knappt var tredje har en akademisk utbildning som högst, var tredje har en gymnasieutbildning och knappt var tredje har en utbildning på en lägre nivå. Bilden är densamma även här som 2006.Tvåavtretillfrågadeägerenegenbil.Vartiondeharintekörkortochennästanlikastorandelkörintebil. Mönstretärstabiltjämförtmed

8 8 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Resvanor Som det i nuläget ser ut kan vi konstatera att man i Norrköping framförallt är bilburna. Ungefär var tionde åker kollektivt,åtminstoneendagpervecka.efterattåkabilärdetdockcykelnsomärdetvanligastefärdmedlet. I stort ser resvanorna likadana ut på vinterhalvåret som det gör under sommarhalvåret. En skillnad under vinterhalvåret är dock att cyklandet av naturliga skäl minskar medan kollektivtrafiken ökar, jämfört med sommarhalvåret. Cyklandet vintertid har dock ökat något jämfört med mätningen När det gäller resor till fritidsaktiviteter och för inköp så är det även här bilen som dominerar. Såväl cyklandet som åkandet med kollektivtrafikhardockökatjämförtmed8respektive5procentenheternärmantarsigtillenfritidsaktiviteteller skagöraettinköp. Bilendominerarävennärdetgällerresortillellerfrånskola/arbete.23%cyklardockminstengångperveckaoch 20%åkerkollektivt.Andelensomcyklarminstengångperveckaharökatfrån18%till23%jämförtmed2006och andelensomåkerkollektivtminstengångperveckatillskolaellerarbeteharökatfrån12%till20%vilketmåsteses sompositivt.attåkabilminstengångperveckaärlikavanligtsomtidigare,menskacyklandetochkollektivtrafiken kunnathaökatärdetrimligtattantaattmanlämnarbilenhemmaåtminstonenågondagperveckanärmanskatill jobbetellerskolan.detsomfrämstkrävsförattåkakollektivtännumerärattdetblirbilligareochattbusstiderna passararbetstiderna. Tvåavtreuppgerattdehargratisparkeringpåsinarbetsplats.Siffranvardensammai2006årsmätning. Intresset för samåkning har inte ökat utan har snarare minskat jämfört med % svarar absolut inte eller troligeninteiåretsmätning.motsvarandesiffra2006var17%.defrämstaargumentenemotattsamåkaärattdet intefinnsnågonattsamåkamed,attmanharoregelbundnatider,attmanhämtarochlämnarbarnellerattman behöverbilenisittarbete. Val av färdmedel Detsomärpositivtmedbilärframföralltattdetgerfrihet,ärbekvämt,enkelt,pålitligt,snabbtochtryggt.Detman upplever att färdmedlet inte uppfyller är exempelvis motion, miljöanpassning och att det är hälsosamt. Få anser ävenattdetpåverkardenpersonligaframtoningen.bildenvardensammai2006årsmätning. Närdetgällerkollektivtrafikupplevermanintefördelarnasomlikastorasomförbilen.Främstafördelarupplevs somtrygghet,attdetäravkopplandeochtrafiksäkert.detmantaravståndfrånärattdetgerfrihet,motionoch påverkardenpersonligaframtoningen.detsistnämndagälldejudockävenbilen.cykelnharendelstarkafördelar enligtdetillfrågade.dessaärframföralltattdetgermotionochärhälsosamt,attdetärettmiljöanpassatfärdmedel ochgerfrihet.detförekommerintenågrastörreattitydförändringarjämförtmed2006årsmätning. Defaktorersomansesavgörandevidvalavfärdmedelärmycketdesomkankopplastillbilåkande.Desomanses mindreavgörandevidvalavfärdmedelärfrämstfleraavdevariablersomärstyrkorförcykelochkollektivtrafik. Skälförattväljabilärattdetärbekvämt,gerfrihet,ärsnabbtochenkelt.Skälförattväljakollektivtrafikärfrämst attdetärmiljövänligt,avekonomiskaskäl,attdetäravkopplandeochbekvämt.skälförattväljacykelärfrämstatt detgermotion,attdetärbilligtochmiljövänligt. Kännedomenomdeolikatypernaavmiljöbilarärgenerelltsettrelativtlåg.Störstärkännedomenometanoldrivna bilarochlägstärdenupplevdakännedomomrmedrivnabilar.kännedomenharökatnärdetgälleretanoldrivna bilar och även något när det gäller gasdrivna bilar. Även om det mest troliga alltjämt är att man köper en bensindriven bil så ökar intresset för att köpa bilar som drivs av alternativa bränslen och den största enskilda förändringenärattintressetavbensindrivnabilarharminskat.detgällerframföralltetanolbilarmenävenintresset förhybridbilar,elbilarochgasdrivnabilarökar.ävenintressetfördieseldrivnabilarökarochdetökarlikamycket somintressetföretanolbilar. Majoriteten,53%,uppgerattdehörttalasombilpooler.Desomansersigvaravälinsattaivaddetinnebäruppgår till6%avdetillfrågade.siffrornaliggerpåsammanivåsomimätningen2006.sannolikhetenattdetillfrågadeskulle 4

9 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp gåmedienbilpoolärrelativtliten.6%uppgerattdetärtroligtellermyckettroligt(betyg4och5)attdeskullegå medienbilpoolvilketdockärenfördubblingjämförtmed2006årsmätning. Växthuseffekten 75% anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan, medan 10% anser att den har naturliga orsaker och ytterligare1%anserattdeninteexisterar.15%tarinteställning. Av de tillfrågade anser 20% (samma 2006) att de i hög eller mycket hög grad (betyg 4 och 5) påverkar växthuseffektensutvecklingmedan18%(23%2006)intetrordepåverkarinågonhögregrad(betyg1och2). Uppmärksamhet av aktiviteter Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten.ännustörreuppmärksamhetharkampanjen ochklimatsmart fåttdär54%uppmärksammatden.störst uppmärksamhetharalgoresfilmfåttmendåmåstemanocksåvaramedvetenomdetstöddennafilmfåttgenom uppmärksamhetiriksmedia.demermålgruppsinriktadeaktiviteterna,sommusikteatrarnaär,fåravnaturligaskäl lägreuppmärksamhet.ommangörenanalysavhurmångasomhörttalasomminstenavdeolikaaktiviteternakan vikonstateraattmannåttuttill80%avdetillfrågade. De flesta av de som tar ställning är positiva till en satsning på kunskapshöjande aktiviteter. 32% tar dock inte ställning. Attityden är i stort oförändrad jämfört med 2006 års mätning. Effekten på lång sikt på den typen av satsningar är 24% positiva till, 30% är neutrala och 12% tror mer eller mindre inte att det har någon effekt. Var tredjehardockintetagitställning.attitydenäristortsettdensammasomi2006årsmätning. Kännedomen om Nätverket för hållbara transporter är liten. 7% av de tillfrågade uppger att de hört talas om satsningen.någotflerärocksåosäkraiåretsmätning,jämförtmed2006.syftethardockintevaritattmarknadsföra självanamnetpåprojektetutanattfåutbudskapetochnåutmeddeaktivitetermangenomfört. Slutsatser Ävenidennamätningkanvikonstateraettutbrettbilberoendeochocksåattdeallraflestatyckerattbilenhar betydligtflerfördelaränövrigasättatttransporterasig.enmöjlighetsomdykeruppimätningenärdockattrelativt mångakantänkasigsamåkningsomalternativ.förmångaärdetendastbristenpåellermöjligenkännedomenom andraattsamåkamedsom,enligtvaddesvaratpåienkäten,hindrardomfrånattsamåka.intressetförsamåkning hardockinteökatjämförtmed2006.däremottycksbilpoolerinteattraheraävenomintressetharökatnågot,men dåfrån3%till6%iåretsmätning. Närdetgällerattåkakollektivtfickvienreaktionävenblandvissasomintesvaradepåenkäten.Fleravilleintesvara eftersomderasbusslinjerpålandsbygdenvarindragnaochdärförtycktedeattdetkändesmeningslöstattbesvara enkäten.detsomkrävdesförattmanskaåkakollektivtärjujustattdetfinnsavgångarsompassardearbetstider manhar,ochattdetskablibilligareattåkaävenomenavdessfördelarjustärattdetärekonomisktfördelaktigt. Kollektivåkandethardockökatnärdetgällerarbetsresornaochommanmäterandelensomåkerkollektivtminsten gångpervecka.detsammagällernärdetgällerattcyklatillochfrånarbetet.däremotåkerlikamångabilminsten gångperveckavilketbörinnebäraattmanväxlarmellanattåkabilochåkakollektivt/cyklaihögregradäntidigare. Ettannatområdesomärvärtattnoteraärdetökadeintressetförfordonsomdrivsmedalternativabränslen. Visserligenvardetalltjämtmesttroligtattmanävennästagångköperettbensindrivetfordonmenintressetförde alternativabränslenaharökat. 5

10 10 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Påfrågoromväxthuseffektenkanmanocksåkonstateraattdeallraflestaaccepterardenlinjesomsägerattdenär effektenavmänskligpåverkan.ungefärvarfjärdepersontrordockinteattdepåverkarväxthuseffektensutvecklingi någonhögregrad.attitydernaäristortoförändradejämförtmed2006årsmätning. Mångaärpositivatillverksamhetenochmångatrorocksåattdetkanhaenlångsiktigeffekt.Vikanocksåkonstatera attkännedomenomnätverketförhållbaratransporteralltjämtärlåg.detärjudockintenamnetsomärdetviktiga utandeaktivitetermangörochdärharmannåttrelativtstoraandelaravbefolkningen.ungefärhälftenkansåhäri efterhandkommaihågnågonavdenamngivnakampanjermangåttutoch80%harhörttalasomåtminstonenågon avaktiviteternavilketärpositivt. 6

11 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Kännedom om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen KÄNNEDOMOMAKTIVITETERINOMPROJEKTET Kampanjerpåstan Tankvärtpåmacken Utomhusutställningen Klimat,Politik,Ekonomi Kännervältill Kännertill Hörttalasom Ejhörttalasom Vetej/Ejsvar Whoismymotor musikteater Pojken&piraten musikteaterochcd EnobekvämsanningAl Goresfilm ochklimatsmart Kartaförsmartaresvali Norrköping Procent Fig6.2 Inomprojektethardetförekommitettantalaktiviteter.Hurvälkännerdutillföljandeaktivitetersom genomförtsinomprojektetsedanstartenhösten2005? (Frg14) Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten. Ännu större uppmärksamhet har kampanjen och klimatsmart fått där 54% uppmärksammat den. Störst uppmärksamhet har Al Gores film fått men då måste man också vara medveten om det stöd denna film fått genom uppmärksamhet i riksmedia. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de riktar sig om en bred målgrupp, allmänheten i stort. De mer målgruppsinriktade aktiviteterna som är riktade mot barn och ungdomar, som musikteatrarna är, får av naturliga skäl lägre uppmärksamhet. Om man gör en analys av hur många som sett eller hört talas om åtminstone en aktivitet kan vi konstatera att 80% av samtliga har nåtts av minst en aktivitet. 44

12 12 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkätfråga om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Nätverket för hållbara transporter 13. Har du, före du fick denna enkät, hört talas om Nätverket för hållbara transporter? Ja Nej Nätverket för hållbara transporter är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och ett antal andra parter. I nätverket arbetar vi med att på olika sätt sprida information om hur vi kan få bättre resvanor i Norrköping. Vi vill öka medvetandenivån både vad gäller smarta resvanor och hållbara transportstrukturer. Vi som ingår i nätverket är förutom kommunen, E.ON Sverige, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. 14. Inom projektet har det förekommit ett antal aktiviteter. Hur väl känner du till följande aktiviteter som genomförts inom projektet sedan starten hösten 2005? Kampanjer på stan, bl a cykelauktioner, musik- och teaterföreställningar, fototävlingar, frågetävlingar och personlig information kring hållbara transporter. Dessa har skett i samband med t.ex I stan utan min bil 2006 och 2007, motorcykelkortegen 1 maj 2007 samt familjedagen under Augustifesten i Vasaparken Känner väl till Känner till Hört talas om Ej hört talas om Tankvärt på macken, utställning utformad som blåa bränslepumpar som beskriver olika bränslens för och nackdelar. Utomhusutställning Klimat, Politik, Ekonomi, tre utställningstorn i storlek av en telefonkiosk som visar hur politiska beslut och ekonomiska drivkrafter påverkar klimatutvecklingen Who is my motor musikteater för ungdomar och vuxna. Vill ge ungdomar en tankeställare kring körkort, bilägande och miljöbränslen. Pojken & piraten musikteater och CD, föreställning om klimatförändring som spelats på skolor i Norrköping. CDn delades ut till barn som sett föreställningen. En obekväm sanning Al Gores film, nätverket har arrangerat ett antal visningar för gymnasieelever, politiker, kommuntjänstemän, företagare samt som utomhusbio för allmänheten. och klimatsmart, en kampanj som pågick under två veckor våren 2008 med affischer på utomhustavlor. Motiven var människor i Norrköping som går, cyklar, åker kollektivt och tankar biogas. Karta för smarta resval i Norrköping, bilaga i NT och Folkbladet augusti En karta som bland annat visar var man kan tanka förnybart bränsle och köpa närproducerad mat. 15. A. Vilken är din inställning till den typ av satsningar på kunskapshöjande aktiviteter som Nätverket för hållbara transporter innebär? Mycket negativ Mycket positiv Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) B. Vilken långsiktig effekt tror du att en sådan här satsning ger? Ingen effekt alls Mycket stor effekt Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) 53

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) 2006-01-18 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator.

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator. 1. Klimatsmart Bakgrund Problematiken bakom kampanjen Klimatsmart var att mycket mat gick till avfall på de kommunala skolorna i Halmstad. Idén föddes då kommunens Måltidsservice kontaktade Klimp-samordnaren

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta

Rapport. tokiga transporter Avrapportering. 1. Transportfakta till vuxna Hållbar transportkväll Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Världen och du hållbar utveckling som utmaning Världen är stor och komplex, det kan kännas omöjligt att göra något åt de kriser

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007.

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Sammanfattning av rapport 2010 /11:RFR3 Civilutskottet,Trafikutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Hållbara städer med fokus på transporter,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Kan de kan vi? Välkomna Britt Carlsson-Green, HMSkåne Efter en ekologisk frukostbuffé hälsar Britt Carlsson-Green, projektsamordnare

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Politik, samhälle & media

Politik, samhälle & media Om Ecoproject Ecoproject - hållbara gymnasiearbeten är en satsning som BioFuel Region har drivit sedan 2004. Den går ut på att öka gymnasieungdomars intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Eftersom

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Dokumentnamn Dokumenttyp Faälld/upprättad Beslutsinans Piteå kommuns anvisningar för Anvisningar 2011-01-01 Kommunchef resor och transporter Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer