Aktiviteter Del 1. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter Del 1. Inledning"

Transkript

1 Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp

2 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping... 6 Sammanfattning av enkätundersökningen... 7 Kännedom om Nätverkets aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter Beslut Införande av bilpool i Norrköpings kommun Riktlinje Drivmedelskrav för kommunala transporter Riktlinje Klimatkrav för kommunala transporter Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Pojken & piraten Sammanfattning, utvärdering av Pojken & piraten Föreställningar utanför Norrköping Who is my motor? Cd med låtar från Who is my motor? Filmvisning av En obekväm sanning Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Utvärdering, Who is my motor? och Filmvisning av En obekväm sanning Sammanfattning, utvärdering av klimaterbjudande till elever och lärare

3 Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval Kännedom om aktiviteten bland allmänheten och klimatsmart Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Information om biogassopbilar och bussar i sopbladet Informationskampanjer på stan Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Familjedag i Vasaparken under Augustifesten Välj klimatsmart! Miljöbilsfest 1 maj I stan utan min bil 22/ I stan utan min bil 22/ Vårsalong med miljöbilar Del 5. Mer vetande Tankvärt på macken Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Klimat, ekonomi, politik Kännedom om aktiviteten bland allmänheten På hållbar väg med bättre resvanor Skapa framtidens bil och bränsle Människan och klimatet Morgondagens Nyheter daterad till söndagen den 21 april Hållbara färdsätt för en attraktiv och hållbar stad Anteckningar från workshop Seminarium för företagare

4 Att man blir piggare om man cyklar till jobbet anar nog de flesta. 4 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Små steg mot ett stort mål Från ord till handling mot hållbara transporter? Men visste du att även bussresor ger förbättrad kondition? Ska du som arbetsgivare inte bara bry dig om tjänsteresorna utan även om hur personalen tar sig till arbetet? Välkommen till ett lite annorlunda halvdagsseminarium, där vi vänder och vrider på begreppen hållbara transporter och systematiskt miljöarbete. Lyssna till inspirerande och erfarna föreläsare som; Mats-Ola Larsson, Företagsrådgivare i Göteborg och Åke Persson, Borlänge kommun. Vi får också träffa representanter från lokala företag som berättar om vad som gjorts i Norrköping. Moderator är Jarl Hammarqvist, Transek. Musikgruppen Gulasch ger ett smakprov från sin varité. Who is my motor Seminariet äger rum den 5 december i Norrköping, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Tid: Program sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN TEKNISKA KONTORET NR 12 UTGIVNING DEN 9 APRIL 2008 Biogas - en väg mot en hållbar framtid Tips för enklare källsortering Foto: Svensk Biogas 1

5 Gun Frödemo Kurator, Studenthälsan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Åsa Ström Studentpräst, Svenska kyrkan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Denna affisch är framtagen för biografbruk.v idarespridning får inte ske. Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Studentbio! Film, fika och funderingar [Förändring] En obekväm sanning Tisdag 6 feb kl Nätverket för hållbara transporter Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter Detta dokument är en bilaga till slutrapporten av åtgärd 13 Mobilitetsnätverk inom Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, Åtgärden har formats till ett nätverk kallat Nätverket för hållbara transporter. Bilagan visar ett stort urval av Nätverkets aktiviteter under perioden. Förutom en kort beskrivning av varje aktivitet finns även eventuella pressklipp samt informationsmaterial som tagit fram för spridning och marknadsföring. Beskrivning av samtliga genomförda aktiviteter finns i Nätverkets årsrapporter för åren Fototävling Vinn fina priser! Ta en kul eller annorlunda digitalbild på en hållbar transport och vinn ett värdekort på Östgötatrafiken värt 1 000kr. E-posta eller MMSa ditt bidrag till Skriv Fototävling i ämnesraden och glöm inte att ange ditt namn och din adress. Tävlingen pågår den 22 september till och med den 24 september. Den bästa bilden utses av en jury. De foton som är med i tävlingen kan komma att användas av Nätverket för hållbara transporter i kommande kampanjer. Juryns beslut kan inte överklagas. I nätverket ingår: Inbjudan till seminarium 26 november i Norrköping Hållbara färdsätt för en attraktiv och trygg stad Stadens struktur och planering påverkar människors rörelsemönster och behovet av motoriserade transporter. Mycket av dagens samhälle har utformats med bilen som utgångspunkt. För att skapa en stad som ger utrymme för människor att röra sig i och att mötas behöver vi planera för ett minskat behov av bilen. Samtidigt får vi renare luft, mindre buller och risken för trafikolyckor minskar en attraktiv och trygg stad. Hur konkurrenskraftig är cykeln och kollektivtrafiken jämfört med bilen i Norrköping i dag? Hur kan vi planera samhället för att uppnå attraktiva miljöer där bilen inte är det mest attraktiva färdmedlet? Välkommen! Stefan Arrelid, kommunalråd Tekniska kontoret i samverkan med Nätverket för hållbara transporter

6 6 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping 2006 och 2008 Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN Nordiska Undersökningsgruppen har på uppdrag av Nätverket genomfört en enkätundersökning för att beskriva invånarna i Norrköping kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes Syftet är att följa förändringen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid som Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som Nätverket ägnat sig åt. NORDISKAUNDERSöKNINGSGRUPPEN(SCANDINAVIANSURVEYGROUP) POSTALADDRESS:Slottsgatan14,55322Jönköping PHONE FAX VATNO.SE INTERNET:www.nugruppen.se 1 Positiv inställning till Nätverkets arbete Många är positiva till Nätverkets verksamhet och många tror också att det kan ha en långsiktig effekt. Aktiviteterna har nått relativt stora andelar av befolkningen. Ungefär hälften kan så här i efterhand komma ihåg de namngivna kampanjer med en bred allmänhet som målgrupp och 80 procent har hört talas om åtminstone någon av aktiviteterna.

7 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Sammanfattning av enkätundersökningen Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Enkät kring hållbara Transporter Norrköping 2008 S ammanfattning Syfte och metod Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskrivainvånarnainorrköpingkommunsresvanor,kunskapomochattitydtilltrafikochmiljö,såattdennakan utgöraenuppföljningaventidigaremätningsomgenomfördes2006.syftetärattföljaförändringenavinvånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedomomdeaktivitetersomnätverketägnatsigåt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping.DetärettsamarbetemellanNorrköpingskommun,E.ON,SvenskBiogas,VägverketochÖstgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Undersökningengenomfördessombrevenkätmedtvåkomplettapåminnelserochmåletvarattfåin2000svar.Den förstaenkätengenomfördesunderfebruariochmars2006ochdenuppföljandeinovemberochdecember2008, dvs har det gått nästan tre år mellan mätningarna. Antalet svar blev 1943 st vilket är några färre än i 2006 års mätning då 2001 svar inkom. Det var med andra ord något svårare att få in enkäter denna gång och en trolig påverkanärtidpunktenförinsamlingen. Bakgrund Könsfördelningenvarrelativtjämn,kvinnornavardocknågotöverrrepresenterade.49%avdetillfrågadevaröver55 år.åldersfördelningärtämligenlikdensomvar2006mensåväldenyngstasomdenäldstaåldersgruppenharökat något. Även när det gäller bostadstyp stämmer fördelningen i stort med förra mätningen även om bostadsrätter ökatmedtvåprocentenheterochhyresrätterminskatmedtreprocentenheter.bildenäristortsomtidigareochvar femtetillfrågadborienmanshushåll.57%haringabarn.ävenutbildningsbakgrundenseristortsettlikadanutsomi mätningen 2006 vilket innebär att knappt var tredje har en akademisk utbildning som högst, var tredje har en gymnasieutbildning och knappt var tredje har en utbildning på en lägre nivå. Bilden är densamma även här som 2006.Tvåavtretillfrågadeägerenegenbil.Vartiondeharintekörkortochennästanlikastorandelkörintebil. Mönstretärstabiltjämförtmed

8 8 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Resvanor Som det i nuläget ser ut kan vi konstatera att man i Norrköping framförallt är bilburna. Ungefär var tionde åker kollektivt,åtminstoneendagpervecka.efterattåkabilärdetdockcykelnsomärdetvanligastefärdmedlet. I stort ser resvanorna likadana ut på vinterhalvåret som det gör under sommarhalvåret. En skillnad under vinterhalvåret är dock att cyklandet av naturliga skäl minskar medan kollektivtrafiken ökar, jämfört med sommarhalvåret. Cyklandet vintertid har dock ökat något jämfört med mätningen När det gäller resor till fritidsaktiviteter och för inköp så är det även här bilen som dominerar. Såväl cyklandet som åkandet med kollektivtrafikhardockökatjämförtmed8respektive5procentenheternärmantarsigtillenfritidsaktiviteteller skagöraettinköp. Bilendominerarävennärdetgällerresortillellerfrånskola/arbete.23%cyklardockminstengångperveckaoch 20%åkerkollektivt.Andelensomcyklarminstengångperveckaharökatfrån18%till23%jämförtmed2006och andelensomåkerkollektivtminstengångperveckatillskolaellerarbeteharökatfrån12%till20%vilketmåsteses sompositivt.attåkabilminstengångperveckaärlikavanligtsomtidigare,menskacyklandetochkollektivtrafiken kunnathaökatärdetrimligtattantaattmanlämnarbilenhemmaåtminstonenågondagperveckanärmanskatill jobbetellerskolan.detsomfrämstkrävsförattåkakollektivtännumerärattdetblirbilligareochattbusstiderna passararbetstiderna. Tvåavtreuppgerattdehargratisparkeringpåsinarbetsplats.Siffranvardensammai2006årsmätning. Intresset för samåkning har inte ökat utan har snarare minskat jämfört med % svarar absolut inte eller troligeninteiåretsmätning.motsvarandesiffra2006var17%.defrämstaargumentenemotattsamåkaärattdet intefinnsnågonattsamåkamed,attmanharoregelbundnatider,attmanhämtarochlämnarbarnellerattman behöverbilenisittarbete. Val av färdmedel Detsomärpositivtmedbilärframföralltattdetgerfrihet,ärbekvämt,enkelt,pålitligt,snabbtochtryggt.Detman upplever att färdmedlet inte uppfyller är exempelvis motion, miljöanpassning och att det är hälsosamt. Få anser ävenattdetpåverkardenpersonligaframtoningen.bildenvardensammai2006årsmätning. Närdetgällerkollektivtrafikupplevermanintefördelarnasomlikastorasomförbilen.Främstafördelarupplevs somtrygghet,attdetäravkopplandeochtrafiksäkert.detmantaravståndfrånärattdetgerfrihet,motionoch påverkardenpersonligaframtoningen.detsistnämndagälldejudockävenbilen.cykelnharendelstarkafördelar enligtdetillfrågade.dessaärframföralltattdetgermotionochärhälsosamt,attdetärettmiljöanpassatfärdmedel ochgerfrihet.detförekommerintenågrastörreattitydförändringarjämförtmed2006årsmätning. Defaktorersomansesavgörandevidvalavfärdmedelärmycketdesomkankopplastillbilåkande.Desomanses mindreavgörandevidvalavfärdmedelärfrämstfleraavdevariablersomärstyrkorförcykelochkollektivtrafik. Skälförattväljabilärattdetärbekvämt,gerfrihet,ärsnabbtochenkelt.Skälförattväljakollektivtrafikärfrämst attdetärmiljövänligt,avekonomiskaskäl,attdetäravkopplandeochbekvämt.skälförattväljacykelärfrämstatt detgermotion,attdetärbilligtochmiljövänligt. Kännedomenomdeolikatypernaavmiljöbilarärgenerelltsettrelativtlåg.Störstärkännedomenometanoldrivna bilarochlägstärdenupplevdakännedomomrmedrivnabilar.kännedomenharökatnärdetgälleretanoldrivna bilar och även något när det gäller gasdrivna bilar. Även om det mest troliga alltjämt är att man köper en bensindriven bil så ökar intresset för att köpa bilar som drivs av alternativa bränslen och den största enskilda förändringenärattintressetavbensindrivnabilarharminskat.detgällerframföralltetanolbilarmenävenintresset förhybridbilar,elbilarochgasdrivnabilarökar.ävenintressetfördieseldrivnabilarökarochdetökarlikamycket somintressetföretanolbilar. Majoriteten,53%,uppgerattdehörttalasombilpooler.Desomansersigvaravälinsattaivaddetinnebäruppgår till6%avdetillfrågade.siffrornaliggerpåsammanivåsomimätningen2006.sannolikhetenattdetillfrågadeskulle 4

9 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp gåmedienbilpoolärrelativtliten.6%uppgerattdetärtroligtellermyckettroligt(betyg4och5)attdeskullegå medienbilpoolvilketdockärenfördubblingjämförtmed2006årsmätning. Växthuseffekten 75% anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan, medan 10% anser att den har naturliga orsaker och ytterligare1%anserattdeninteexisterar.15%tarinteställning. Av de tillfrågade anser 20% (samma 2006) att de i hög eller mycket hög grad (betyg 4 och 5) påverkar växthuseffektensutvecklingmedan18%(23%2006)intetrordepåverkarinågonhögregrad(betyg1och2). Uppmärksamhet av aktiviteter Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten.ännustörreuppmärksamhetharkampanjen ochklimatsmart fåttdär54%uppmärksammatden.störst uppmärksamhetharalgoresfilmfåttmendåmåstemanocksåvaramedvetenomdetstöddennafilmfåttgenom uppmärksamhetiriksmedia.demermålgruppsinriktadeaktiviteterna,sommusikteatrarnaär,fåravnaturligaskäl lägreuppmärksamhet.ommangörenanalysavhurmångasomhörttalasomminstenavdeolikaaktiviteternakan vikonstateraattmannåttuttill80%avdetillfrågade. De flesta av de som tar ställning är positiva till en satsning på kunskapshöjande aktiviteter. 32% tar dock inte ställning. Attityden är i stort oförändrad jämfört med 2006 års mätning. Effekten på lång sikt på den typen av satsningar är 24% positiva till, 30% är neutrala och 12% tror mer eller mindre inte att det har någon effekt. Var tredjehardockintetagitställning.attitydenäristortsettdensammasomi2006årsmätning. Kännedomen om Nätverket för hållbara transporter är liten. 7% av de tillfrågade uppger att de hört talas om satsningen.någotflerärocksåosäkraiåretsmätning,jämförtmed2006.syftethardockintevaritattmarknadsföra självanamnetpåprojektetutanattfåutbudskapetochnåutmeddeaktivitetermangenomfört. Slutsatser Ävenidennamätningkanvikonstateraettutbrettbilberoendeochocksåattdeallraflestatyckerattbilenhar betydligtflerfördelaränövrigasättatttransporterasig.enmöjlighetsomdykeruppimätningenärdockattrelativt mångakantänkasigsamåkningsomalternativ.förmångaärdetendastbristenpåellermöjligenkännedomenom andraattsamåkamedsom,enligtvaddesvaratpåienkäten,hindrardomfrånattsamåka.intressetförsamåkning hardockinteökatjämförtmed2006.däremottycksbilpoolerinteattraheraävenomintressetharökatnågot,men dåfrån3%till6%iåretsmätning. Närdetgällerattåkakollektivtfickvienreaktionävenblandvissasomintesvaradepåenkäten.Fleravilleintesvara eftersomderasbusslinjerpålandsbygdenvarindragnaochdärförtycktedeattdetkändesmeningslöstattbesvara enkäten.detsomkrävdesförattmanskaåkakollektivtärjujustattdetfinnsavgångarsompassardearbetstider manhar,ochattdetskablibilligareattåkaävenomenavdessfördelarjustärattdetärekonomisktfördelaktigt. Kollektivåkandethardockökatnärdetgällerarbetsresornaochommanmäterandelensomåkerkollektivtminsten gångpervecka.detsammagällernärdetgällerattcyklatillochfrånarbetet.däremotåkerlikamångabilminsten gångperveckavilketbörinnebäraattmanväxlarmellanattåkabilochåkakollektivt/cyklaihögregradäntidigare. Ettannatområdesomärvärtattnoteraärdetökadeintressetförfordonsomdrivsmedalternativabränslen. Visserligenvardetalltjämtmesttroligtattmanävennästagångköperettbensindrivetfordonmenintressetförde alternativabränslenaharökat. 5

10 10 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Påfrågoromväxthuseffektenkanmanocksåkonstateraattdeallraflestaaccepterardenlinjesomsägerattdenär effektenavmänskligpåverkan.ungefärvarfjärdepersontrordockinteattdepåverkarväxthuseffektensutvecklingi någonhögregrad.attitydernaäristortoförändradejämförtmed2006årsmätning. Mångaärpositivatillverksamhetenochmångatrorocksåattdetkanhaenlångsiktigeffekt.Vikanocksåkonstatera attkännedomenomnätverketförhållbaratransporteralltjämtärlåg.detärjudockintenamnetsomärdetviktiga utandeaktivitetermangörochdärharmannåttrelativtstoraandelaravbefolkningen.ungefärhälftenkansåhäri efterhandkommaihågnågonavdenamngivnakampanjermangåttutoch80%harhörttalasomåtminstonenågon avaktiviteternavilketärpositivt. 6

11 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Kännedom om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen KÄNNEDOMOMAKTIVITETERINOMPROJEKTET Kampanjerpåstan Tankvärtpåmacken Utomhusutställningen Klimat,Politik,Ekonomi Kännervältill Kännertill Hörttalasom Ejhörttalasom Vetej/Ejsvar Whoismymotor musikteater Pojken&piraten musikteaterochcd EnobekvämsanningAl Goresfilm ochklimatsmart Kartaförsmartaresvali Norrköping Procent Fig6.2 Inomprojektethardetförekommitettantalaktiviteter.Hurvälkännerdutillföljandeaktivitetersom genomförtsinomprojektetsedanstartenhösten2005? (Frg14) Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten. Ännu större uppmärksamhet har kampanjen och klimatsmart fått där 54% uppmärksammat den. Störst uppmärksamhet har Al Gores film fått men då måste man också vara medveten om det stöd denna film fått genom uppmärksamhet i riksmedia. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de riktar sig om en bred målgrupp, allmänheten i stort. De mer målgruppsinriktade aktiviteterna som är riktade mot barn och ungdomar, som musikteatrarna är, får av naturliga skäl lägre uppmärksamhet. Om man gör en analys av hur många som sett eller hört talas om åtminstone en aktivitet kan vi konstatera att 80% av samtliga har nåtts av minst en aktivitet. 44

12 12 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkätfråga om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Nätverket för hållbara transporter 13. Har du, före du fick denna enkät, hört talas om Nätverket för hållbara transporter? Ja Nej Nätverket för hållbara transporter är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och ett antal andra parter. I nätverket arbetar vi med att på olika sätt sprida information om hur vi kan få bättre resvanor i Norrköping. Vi vill öka medvetandenivån både vad gäller smarta resvanor och hållbara transportstrukturer. Vi som ingår i nätverket är förutom kommunen, E.ON Sverige, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. 14. Inom projektet har det förekommit ett antal aktiviteter. Hur väl känner du till följande aktiviteter som genomförts inom projektet sedan starten hösten 2005? Kampanjer på stan, bl a cykelauktioner, musik- och teaterföreställningar, fototävlingar, frågetävlingar och personlig information kring hållbara transporter. Dessa har skett i samband med t.ex I stan utan min bil 2006 och 2007, motorcykelkortegen 1 maj 2007 samt familjedagen under Augustifesten i Vasaparken Känner väl till Känner till Hört talas om Ej hört talas om Tankvärt på macken, utställning utformad som blåa bränslepumpar som beskriver olika bränslens för och nackdelar. Utomhusutställning Klimat, Politik, Ekonomi, tre utställningstorn i storlek av en telefonkiosk som visar hur politiska beslut och ekonomiska drivkrafter påverkar klimatutvecklingen Who is my motor musikteater för ungdomar och vuxna. Vill ge ungdomar en tankeställare kring körkort, bilägande och miljöbränslen. Pojken & piraten musikteater och CD, föreställning om klimatförändring som spelats på skolor i Norrköping. CDn delades ut till barn som sett föreställningen. En obekväm sanning Al Gores film, nätverket har arrangerat ett antal visningar för gymnasieelever, politiker, kommuntjänstemän, företagare samt som utomhusbio för allmänheten. och klimatsmart, en kampanj som pågick under två veckor våren 2008 med affischer på utomhustavlor. Motiven var människor i Norrköping som går, cyklar, åker kollektivt och tankar biogas. Karta för smarta resval i Norrköping, bilaga i NT och Folkbladet augusti En karta som bland annat visar var man kan tanka förnybart bränsle och köpa närproducerad mat. 15. A. Vilken är din inställning till den typ av satsningar på kunskapshöjande aktiviteter som Nätverket för hållbara transporter innebär? Mycket negativ Mycket positiv Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) B. Vilken långsiktig effekt tror du att en sådan här satsning ger? Ingen effekt alls Mycket stor effekt Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) 53

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2009-0-30 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 4,

Läs mer

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval..............................................................

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg

Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Pojken & piraten... 31 Sammanfattning,

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Bild från insidan av Svensk Biogas rötkammare på Händelö. Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Det här häftet är ett utdrag av slutrapporten som skickades till Naturvårdsverket

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) 2006-01-18 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk RAPPORT 1(20) 2008-01-21 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, miljöstrateg 011-15 12 28 2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Byt vanor. och res klimatsmart

Byt vanor. och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Vi vill inspirera dig att bli klimatresenär. Det vill säga att använda klimat- och hälsosmarta sätt att transportera dig på. Det är hög tid att

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Aktiviteter Del 5. Mer vetande

Aktiviteter Del 5. Mer vetande Aktiviteter Del 5. Mer vetande Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 5. Mer vetande Tankvärt på macken.......................................................

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2010 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta nyhetsbrev kommer från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Vi planerare har en uppgift Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Domus Anders Tecknare Visionen Åtgärda upplevda brister i

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(24) 2007-01-25 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Bilfri dag 22 september 2001

Bilfri dag 22 september 2001 SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 2001-04-09 1 (5) Gatu- & fastighetssektionen Bengt Skagersjö Bilfri dag 22 september 2001 Målsättning 2000 Den övergripande målsättningen med kampanjen år

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Sammanfattning Kunskapsöverföringen är en viktig del i förändringsarbete, men att verkligen nå fram med budskapet är en utmaning. Vid kommunikation av ett

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet Novus Politikers inställning till det svenska biståndet 2010 Slutrapport 2010-06-30 Arne Modig 1749 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sida. Undersökningen har

Läs mer

Handledare: Gert Alf

Handledare: Gert Alf Av: Evelina Skyborn 9a Handledare: Gert Alf Innehållsförteckning Inledning s. Bakgrund.s. Syfte/Frågeställning s. Metod s. Resultat...s.-7 Slutsats s.8 Felkällor s.8 Avslutning s.8 Källförteckning s.9

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Betydelsen av målgruppsanalys Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Vad ger en målgruppsanalys? Bilden av den du ska kommunicera med blir tydligare. Det blir enklare att påverka

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer