Aktiviteter Del 1. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter Del 1. Inledning"

Transkript

1 Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp

2 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping... 6 Sammanfattning av enkätundersökningen... 7 Kännedom om Nätverkets aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter Beslut Införande av bilpool i Norrköpings kommun Riktlinje Drivmedelskrav för kommunala transporter Riktlinje Klimatkrav för kommunala transporter Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Pojken & piraten Sammanfattning, utvärdering av Pojken & piraten Föreställningar utanför Norrköping Who is my motor? Cd med låtar från Who is my motor? Filmvisning av En obekväm sanning Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Utvärdering, Who is my motor? och Filmvisning av En obekväm sanning Sammanfattning, utvärdering av klimaterbjudande till elever och lärare

3 Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval Kännedom om aktiviteten bland allmänheten och klimatsmart Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Information om biogassopbilar och bussar i sopbladet Informationskampanjer på stan Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Familjedag i Vasaparken under Augustifesten Välj klimatsmart! Miljöbilsfest 1 maj I stan utan min bil 22/ I stan utan min bil 22/ Vårsalong med miljöbilar Del 5. Mer vetande Tankvärt på macken Kännedom om aktiviteten bland allmänheten Klimat, ekonomi, politik Kännedom om aktiviteten bland allmänheten På hållbar väg med bättre resvanor Skapa framtidens bil och bränsle Människan och klimatet Morgondagens Nyheter daterad till söndagen den 21 april Hållbara färdsätt för en attraktiv och hållbar stad Anteckningar från workshop Seminarium för företagare

4 Att man blir piggare om man cyklar till jobbet anar nog de flesta. 4 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Små steg mot ett stort mål Från ord till handling mot hållbara transporter? Men visste du att även bussresor ger förbättrad kondition? Ska du som arbetsgivare inte bara bry dig om tjänsteresorna utan även om hur personalen tar sig till arbetet? Välkommen till ett lite annorlunda halvdagsseminarium, där vi vänder och vrider på begreppen hållbara transporter och systematiskt miljöarbete. Lyssna till inspirerande och erfarna föreläsare som; Mats-Ola Larsson, Företagsrådgivare i Göteborg och Åke Persson, Borlänge kommun. Vi får också träffa representanter från lokala företag som berättar om vad som gjorts i Norrköping. Moderator är Jarl Hammarqvist, Transek. Musikgruppen Gulasch ger ett smakprov från sin varité. Who is my motor Seminariet äger rum den 5 december i Norrköping, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Tid: Program sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN TEKNISKA KONTORET NR 12 UTGIVNING DEN 9 APRIL 2008 Biogas - en väg mot en hållbar framtid Tips för enklare källsortering Foto: Svensk Biogas 1

5 Gun Frödemo Kurator, Studenthälsan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Åsa Ström Studentpräst, Svenska kyrkan Campus Norrköping Kårhuset Trappan, plan Denna affisch är framtagen för biografbruk.v idarespridning får inte ske. Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Studentbio! Film, fika och funderingar [Förändring] En obekväm sanning Tisdag 6 feb kl Nätverket för hållbara transporter Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter Detta dokument är en bilaga till slutrapporten av åtgärd 13 Mobilitetsnätverk inom Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, Åtgärden har formats till ett nätverk kallat Nätverket för hållbara transporter. Bilagan visar ett stort urval av Nätverkets aktiviteter under perioden. Förutom en kort beskrivning av varje aktivitet finns även eventuella pressklipp samt informationsmaterial som tagit fram för spridning och marknadsföring. Beskrivning av samtliga genomförda aktiviteter finns i Nätverkets årsrapporter för åren Fototävling Vinn fina priser! Ta en kul eller annorlunda digitalbild på en hållbar transport och vinn ett värdekort på Östgötatrafiken värt 1 000kr. E-posta eller MMSa ditt bidrag till Skriv Fototävling i ämnesraden och glöm inte att ange ditt namn och din adress. Tävlingen pågår den 22 september till och med den 24 september. Den bästa bilden utses av en jury. De foton som är med i tävlingen kan komma att användas av Nätverket för hållbara transporter i kommande kampanjer. Juryns beslut kan inte överklagas. I nätverket ingår: Inbjudan till seminarium 26 november i Norrköping Hållbara färdsätt för en attraktiv och trygg stad Stadens struktur och planering påverkar människors rörelsemönster och behovet av motoriserade transporter. Mycket av dagens samhälle har utformats med bilen som utgångspunkt. För att skapa en stad som ger utrymme för människor att röra sig i och att mötas behöver vi planera för ett minskat behov av bilen. Samtidigt får vi renare luft, mindre buller och risken för trafikolyckor minskar en attraktiv och trygg stad. Hur konkurrenskraftig är cykeln och kollektivtrafiken jämfört med bilen i Norrköping i dag? Hur kan vi planera samhället för att uppnå attraktiva miljöer där bilen inte är det mest attraktiva färdmedlet? Välkommen! Stefan Arrelid, kommunalråd Tekniska kontoret i samverkan med Nätverket för hållbara transporter

6 6 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkät kring hållbara transporter, allmänheten i Norrköping 2006 och 2008 Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN Nordiska Undersökningsgruppen har på uppdrag av Nätverket genomfört en enkätundersökning för att beskriva invånarna i Norrköping kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes Syftet är att följa förändringen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid som Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som Nätverket ägnat sig åt. NORDISKAUNDERSöKNINGSGRUPPEN(SCANDINAVIANSURVEYGROUP) POSTALADDRESS:Slottsgatan14,55322Jönköping PHONE FAX VATNO.SE INTERNET:www.nugruppen.se 1 Positiv inställning till Nätverkets arbete Många är positiva till Nätverkets verksamhet och många tror också att det kan ha en långsiktig effekt. Aktiviteterna har nått relativt stora andelar av befolkningen. Ungefär hälften kan så här i efterhand komma ihåg de namngivna kampanjer med en bred allmänhet som målgrupp och 80 procent har hört talas om åtminstone någon av aktiviteterna.

7 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Sammanfattning av enkätundersökningen Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Enkät kring hållbara Transporter Norrköping 2008 S ammanfattning Syfte och metod Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskrivainvånarnainorrköpingkommunsresvanor,kunskapomochattitydtilltrafikochmiljö,såattdennakan utgöraenuppföljningaventidigaremätningsomgenomfördes2006.syftetärattföljaförändringenavinvånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedomomdeaktivitetersomnätverketägnatsigåt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping.DetärettsamarbetemellanNorrköpingskommun,E.ON,SvenskBiogas,VägverketochÖstgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Undersökningengenomfördessombrevenkätmedtvåkomplettapåminnelserochmåletvarattfåin2000svar.Den förstaenkätengenomfördesunderfebruariochmars2006ochdenuppföljandeinovemberochdecember2008, dvs har det gått nästan tre år mellan mätningarna. Antalet svar blev 1943 st vilket är några färre än i 2006 års mätning då 2001 svar inkom. Det var med andra ord något svårare att få in enkäter denna gång och en trolig påverkanärtidpunktenförinsamlingen. Bakgrund Könsfördelningenvarrelativtjämn,kvinnornavardocknågotöverrrepresenterade.49%avdetillfrågadevaröver55 år.åldersfördelningärtämligenlikdensomvar2006mensåväldenyngstasomdenäldstaåldersgruppenharökat något. Även när det gäller bostadstyp stämmer fördelningen i stort med förra mätningen även om bostadsrätter ökatmedtvåprocentenheterochhyresrätterminskatmedtreprocentenheter.bildenäristortsomtidigareochvar femtetillfrågadborienmanshushåll.57%haringabarn.ävenutbildningsbakgrundenseristortsettlikadanutsomi mätningen 2006 vilket innebär att knappt var tredje har en akademisk utbildning som högst, var tredje har en gymnasieutbildning och knappt var tredje har en utbildning på en lägre nivå. Bilden är densamma även här som 2006.Tvåavtretillfrågadeägerenegenbil.Vartiondeharintekörkortochennästanlikastorandelkörintebil. Mönstretärstabiltjämförtmed

8 8 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Resvanor Som det i nuläget ser ut kan vi konstatera att man i Norrköping framförallt är bilburna. Ungefär var tionde åker kollektivt,åtminstoneendagpervecka.efterattåkabilärdetdockcykelnsomärdetvanligastefärdmedlet. I stort ser resvanorna likadana ut på vinterhalvåret som det gör under sommarhalvåret. En skillnad under vinterhalvåret är dock att cyklandet av naturliga skäl minskar medan kollektivtrafiken ökar, jämfört med sommarhalvåret. Cyklandet vintertid har dock ökat något jämfört med mätningen När det gäller resor till fritidsaktiviteter och för inköp så är det även här bilen som dominerar. Såväl cyklandet som åkandet med kollektivtrafikhardockökatjämförtmed8respektive5procentenheternärmantarsigtillenfritidsaktiviteteller skagöraettinköp. Bilendominerarävennärdetgällerresortillellerfrånskola/arbete.23%cyklardockminstengångperveckaoch 20%åkerkollektivt.Andelensomcyklarminstengångperveckaharökatfrån18%till23%jämförtmed2006och andelensomåkerkollektivtminstengångperveckatillskolaellerarbeteharökatfrån12%till20%vilketmåsteses sompositivt.attåkabilminstengångperveckaärlikavanligtsomtidigare,menskacyklandetochkollektivtrafiken kunnathaökatärdetrimligtattantaattmanlämnarbilenhemmaåtminstonenågondagperveckanärmanskatill jobbetellerskolan.detsomfrämstkrävsförattåkakollektivtännumerärattdetblirbilligareochattbusstiderna passararbetstiderna. Tvåavtreuppgerattdehargratisparkeringpåsinarbetsplats.Siffranvardensammai2006årsmätning. Intresset för samåkning har inte ökat utan har snarare minskat jämfört med % svarar absolut inte eller troligeninteiåretsmätning.motsvarandesiffra2006var17%.defrämstaargumentenemotattsamåkaärattdet intefinnsnågonattsamåkamed,attmanharoregelbundnatider,attmanhämtarochlämnarbarnellerattman behöverbilenisittarbete. Val av färdmedel Detsomärpositivtmedbilärframföralltattdetgerfrihet,ärbekvämt,enkelt,pålitligt,snabbtochtryggt.Detman upplever att färdmedlet inte uppfyller är exempelvis motion, miljöanpassning och att det är hälsosamt. Få anser ävenattdetpåverkardenpersonligaframtoningen.bildenvardensammai2006årsmätning. Närdetgällerkollektivtrafikupplevermanintefördelarnasomlikastorasomförbilen.Främstafördelarupplevs somtrygghet,attdetäravkopplandeochtrafiksäkert.detmantaravståndfrånärattdetgerfrihet,motionoch påverkardenpersonligaframtoningen.detsistnämndagälldejudockävenbilen.cykelnharendelstarkafördelar enligtdetillfrågade.dessaärframföralltattdetgermotionochärhälsosamt,attdetärettmiljöanpassatfärdmedel ochgerfrihet.detförekommerintenågrastörreattitydförändringarjämförtmed2006årsmätning. Defaktorersomansesavgörandevidvalavfärdmedelärmycketdesomkankopplastillbilåkande.Desomanses mindreavgörandevidvalavfärdmedelärfrämstfleraavdevariablersomärstyrkorförcykelochkollektivtrafik. Skälförattväljabilärattdetärbekvämt,gerfrihet,ärsnabbtochenkelt.Skälförattväljakollektivtrafikärfrämst attdetärmiljövänligt,avekonomiskaskäl,attdetäravkopplandeochbekvämt.skälförattväljacykelärfrämstatt detgermotion,attdetärbilligtochmiljövänligt. Kännedomenomdeolikatypernaavmiljöbilarärgenerelltsettrelativtlåg.Störstärkännedomenometanoldrivna bilarochlägstärdenupplevdakännedomomrmedrivnabilar.kännedomenharökatnärdetgälleretanoldrivna bilar och även något när det gäller gasdrivna bilar. Även om det mest troliga alltjämt är att man köper en bensindriven bil så ökar intresset för att köpa bilar som drivs av alternativa bränslen och den största enskilda förändringenärattintressetavbensindrivnabilarharminskat.detgällerframföralltetanolbilarmenävenintresset förhybridbilar,elbilarochgasdrivnabilarökar.ävenintressetfördieseldrivnabilarökarochdetökarlikamycket somintressetföretanolbilar. Majoriteten,53%,uppgerattdehörttalasombilpooler.Desomansersigvaravälinsattaivaddetinnebäruppgår till6%avdetillfrågade.siffrornaliggerpåsammanivåsomimätningen2006.sannolikhetenattdetillfrågadeskulle 4

9 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp gåmedienbilpoolärrelativtliten.6%uppgerattdetärtroligtellermyckettroligt(betyg4och5)attdeskullegå medienbilpoolvilketdockärenfördubblingjämförtmed2006årsmätning. Växthuseffekten 75% anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan, medan 10% anser att den har naturliga orsaker och ytterligare1%anserattdeninteexisterar.15%tarinteställning. Av de tillfrågade anser 20% (samma 2006) att de i hög eller mycket hög grad (betyg 4 och 5) påverkar växthuseffektensutvecklingmedan18%(23%2006)intetrordepåverkarinågonhögregrad(betyg1och2). Uppmärksamhet av aktiviteter Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten.ännustörreuppmärksamhetharkampanjen ochklimatsmart fåttdär54%uppmärksammatden.störst uppmärksamhetharalgoresfilmfåttmendåmåstemanocksåvaramedvetenomdetstöddennafilmfåttgenom uppmärksamhetiriksmedia.demermålgruppsinriktadeaktiviteterna,sommusikteatrarnaär,fåravnaturligaskäl lägreuppmärksamhet.ommangörenanalysavhurmångasomhörttalasomminstenavdeolikaaktiviteternakan vikonstateraattmannåttuttill80%avdetillfrågade. De flesta av de som tar ställning är positiva till en satsning på kunskapshöjande aktiviteter. 32% tar dock inte ställning. Attityden är i stort oförändrad jämfört med 2006 års mätning. Effekten på lång sikt på den typen av satsningar är 24% positiva till, 30% är neutrala och 12% tror mer eller mindre inte att det har någon effekt. Var tredjehardockintetagitställning.attitydenäristortsettdensammasomi2006årsmätning. Kännedomen om Nätverket för hållbara transporter är liten. 7% av de tillfrågade uppger att de hört talas om satsningen.någotflerärocksåosäkraiåretsmätning,jämförtmed2006.syftethardockintevaritattmarknadsföra självanamnetpåprojektetutanattfåutbudskapetochnåutmeddeaktivitetermangenomfört. Slutsatser Ävenidennamätningkanvikonstateraettutbrettbilberoendeochocksåattdeallraflestatyckerattbilenhar betydligtflerfördelaränövrigasättatttransporterasig.enmöjlighetsomdykeruppimätningenärdockattrelativt mångakantänkasigsamåkningsomalternativ.förmångaärdetendastbristenpåellermöjligenkännedomenom andraattsamåkamedsom,enligtvaddesvaratpåienkäten,hindrardomfrånattsamåka.intressetförsamåkning hardockinteökatjämförtmed2006.däremottycksbilpoolerinteattraheraävenomintressetharökatnågot,men dåfrån3%till6%iåretsmätning. Närdetgällerattåkakollektivtfickvienreaktionävenblandvissasomintesvaradepåenkäten.Fleravilleintesvara eftersomderasbusslinjerpålandsbygdenvarindragnaochdärförtycktedeattdetkändesmeningslöstattbesvara enkäten.detsomkrävdesförattmanskaåkakollektivtärjujustattdetfinnsavgångarsompassardearbetstider manhar,ochattdetskablibilligareattåkaävenomenavdessfördelarjustärattdetärekonomisktfördelaktigt. Kollektivåkandethardockökatnärdetgällerarbetsresornaochommanmäterandelensomåkerkollektivtminsten gångpervecka.detsammagällernärdetgällerattcyklatillochfrånarbetet.däremotåkerlikamångabilminsten gångperveckavilketbörinnebäraattmanväxlarmellanattåkabilochåkakollektivt/cyklaihögregradäntidigare. Ettannatområdesomärvärtattnoteraärdetökadeintressetförfordonsomdrivsmedalternativabränslen. Visserligenvardetalltjämtmesttroligtattmanävennästagångköperettbensindrivetfordonmenintressetförde alternativabränslenaharökat. 5

10 10 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Påfrågoromväxthuseffektenkanmanocksåkonstateraattdeallraflestaaccepterardenlinjesomsägerattdenär effektenavmänskligpåverkan.ungefärvarfjärdepersontrordockinteattdepåverkarväxthuseffektensutvecklingi någonhögregrad.attitydernaäristortoförändradejämförtmed2006årsmätning. Mångaärpositivatillverksamhetenochmångatrorocksåattdetkanhaenlångsiktigeffekt.Vikanocksåkonstatera attkännedomenomnätverketförhållbaratransporteralltjämtärlåg.detärjudockintenamnetsomärdetviktiga utandeaktivitetermangörochdärharmannåttrelativtstoraandelaravbefolkningen.ungefärhälftenkansåhäri efterhandkommaihågnågonavdenamngivnakampanjermangåttutoch80%harhörttalasomåtminstonenågon avaktiviteternavilketärpositivt. 6

11 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Kännedom om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen KÄNNEDOMOMAKTIVITETERINOMPROJEKTET Kampanjerpåstan Tankvärtpåmacken Utomhusutställningen Klimat,Politik,Ekonomi Kännervältill Kännertill Hörttalasom Ejhörttalasom Vetej/Ejsvar Whoismymotor musikteater Pojken&piraten musikteaterochcd EnobekvämsanningAl Goresfilm ochklimatsmart Kartaförsmartaresvali Norrköping Procent Fig6.2 Inomprojektethardetförekommitettantalaktiviteter.Hurvälkännerdutillföljandeaktivitetersom genomförtsinomprojektetsedanstartenhösten2005? (Frg14) Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 49% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten. Ännu större uppmärksamhet har kampanjen och klimatsmart fått där 54% uppmärksammat den. Störst uppmärksamhet har Al Gores film fått men då måste man också vara medveten om det stöd denna film fått genom uppmärksamhet i riksmedia. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de riktar sig om en bred målgrupp, allmänheten i stort. De mer målgruppsinriktade aktiviteterna som är riktade mot barn och ungdomar, som musikteatrarna är, får av naturliga skäl lägre uppmärksamhet. Om man gör en analys av hur många som sett eller hört talas om åtminstone en aktivitet kan vi konstatera att 80% av samtliga har nåtts av minst en aktivitet. 44

12 12 Aktivteter Del 1. Inledning bilaga till slutrapport Klimp Enkätfråga om Nätverkets aktiviteter. Utdrag ur Enkätundersökning kring hållbara transporter. Utförd av Nordiska Undersökningsgruppen Nätverket för hållbara transporter 13. Har du, före du fick denna enkät, hört talas om Nätverket för hållbara transporter? Ja Nej Nätverket för hållbara transporter är ett samarbete mellan Norrköpings kommun och ett antal andra parter. I nätverket arbetar vi med att på olika sätt sprida information om hur vi kan få bättre resvanor i Norrköping. Vi vill öka medvetandenivån både vad gäller smarta resvanor och hållbara transportstrukturer. Vi som ingår i nätverket är förutom kommunen, E.ON Sverige, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. 14. Inom projektet har det förekommit ett antal aktiviteter. Hur väl känner du till följande aktiviteter som genomförts inom projektet sedan starten hösten 2005? Kampanjer på stan, bl a cykelauktioner, musik- och teaterföreställningar, fototävlingar, frågetävlingar och personlig information kring hållbara transporter. Dessa har skett i samband med t.ex I stan utan min bil 2006 och 2007, motorcykelkortegen 1 maj 2007 samt familjedagen under Augustifesten i Vasaparken Känner väl till Känner till Hört talas om Ej hört talas om Tankvärt på macken, utställning utformad som blåa bränslepumpar som beskriver olika bränslens för och nackdelar. Utomhusutställning Klimat, Politik, Ekonomi, tre utställningstorn i storlek av en telefonkiosk som visar hur politiska beslut och ekonomiska drivkrafter påverkar klimatutvecklingen Who is my motor musikteater för ungdomar och vuxna. Vill ge ungdomar en tankeställare kring körkort, bilägande och miljöbränslen. Pojken & piraten musikteater och CD, föreställning om klimatförändring som spelats på skolor i Norrköping. CDn delades ut till barn som sett föreställningen. En obekväm sanning Al Gores film, nätverket har arrangerat ett antal visningar för gymnasieelever, politiker, kommuntjänstemän, företagare samt som utomhusbio för allmänheten. och klimatsmart, en kampanj som pågick under två veckor våren 2008 med affischer på utomhustavlor. Motiven var människor i Norrköping som går, cyklar, åker kollektivt och tankar biogas. Karta för smarta resval i Norrköping, bilaga i NT och Folkbladet augusti En karta som bland annat visar var man kan tanka förnybart bränsle och köpa närproducerad mat. 15. A. Vilken är din inställning till den typ av satsningar på kunskapshöjande aktiviteter som Nätverket för hållbara transporter innebär? Mycket negativ Mycket positiv Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) B. Vilken långsiktig effekt tror du att en sådan här satsning ger? Ingen effekt alls Mycket stor effekt Vet inte (1) (2) (3) (4) (5) 53

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007.

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens

Läs mer

LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund. LundaMaTs II. Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030. Lunda MaTs

LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund. LundaMaTs II. Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030. Lunda MaTs LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund LundaMaTs II Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030 Drift och underhåll Nya koncept Utbildning och kampanjer Gångtrafikplan Fysisk tillgänglighet Infrastruktur

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) 2006-01-18 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Bilaga B Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Ett formellt regionalt klimatinvesteringsprogram

Läs mer

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel 031-23 07 45, 0703-21 06 23. marie.lowkrantz@visionlundby.goteborg.se

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg Delprojekt: Skrota den gamla bilen Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg april 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer