2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk"

Transkript

1 VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) /2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för hållbara transporter Folkbildningsinsatsen mobilitetsnätverk inom Långsiktigt hållbart klimatarbete har startats under våren Mobilitetsnätverket, kallas idag Nätverket för hållbara transporter och är ett samarbete mellan ett antal parter. De parter som ingår i nätverket redovisas nedan. Parter Upphandlingsenheten Agenda 21-kontoret Planeringskontoret Tekniska kontoret inkl kollektivtrafiken Planenheten Vägverket Östgötatrafiken Svensk Biogas E.ON Miljövetarprogrammet, LiU CSPR, LiU I januari genomfördes ett upptaktsmöte med alla parter. Den 1 maj 2005 anställdes en mobilitetsstrateg som ska samordna projektet. Nätverket beslutade även att tillsätta en ledningsgrupp för projektet. Detta på grund av att antalet parter i nätverket är så stort att beslutsförfarandet annars kan bli mycket trögt. Avtal mellan parterna har även upprättats. Avtalet har godkänts av KLIMPstyrgruppen. Ytterligare avtal mellan Norrköpings kommun och Vägverket, gällande den finansiering av nätverket för hållbara transporter som VV står för, har upprättats. Effekter I Naturvårdsverkets beslut om KLIMP anger rådet för investeringsstöd att åtgärd 13 Folkbildning Mobilitetsnätverk beviljas bidrag i delar av ansökan som avser posten: 8 st årsarbeten och posten: administration, hyra med mera. Rådet för investeringsstöd har samtidigt avslagit de delar i ansökan som avser posten: gemensamma aktiviteter. De effektmål som kan komma i fråga för arbetet inom åtgärd 13 Folkbildning Mobilitetsnätverk beskrivs nedan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset ing.fr Torggatan Planeringskontoret Internet Norrköping

2 VERKSAMHETSRAPPORT 2(8) Att mellan åren upparbeta kostnader avseende 8 årsarbeten motsvarande kr. Att mellan åren upparbeta kostnader avseende hyra, administration med mera motsvarande kr. Förutom de effektmål som är kopplade till det statliga bidraget KLIMP kommer nätverket för hållbara transporter upprätta effektmål för de aktiviteter som sker inom ramen för nätverkets egenfinansiering. Dessa effektmål kommer att redovisas i nätverkets verksamhetsplan. Dessa effektmål upprättas först då resultatet av projektets nulägesanalys har sammanställts. Administration och organisation Mobilitetsstrategen har kontinuerligt arbetat med upprättande av struktur och organisation för nätverket för hållbara transporter. Verksamhetsplan Arbetet med att upprätta en verksamhetsplan slutfördes strax efter nyår. Verksamhetsplanen innehåller planerade aktiviteter för projekt år 2006, revidering av planen kommer att ske årligen. Planen innehåller beskrivningar av projektets övergripande mål och kommer kompletteras med effektmål för genomförda aktiviteter. Spridningseffekter Den goda staden Under våren har Vägverket tagit initiativ till ett brett upplagt stadsutvecklingsprojekt, Den goda staden. De utvalda kommunerna är Norrköping, Jönköping och Uppsala. Inom projektet medverkar även Banverket, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting. Stadsutvecklingsprojektet syftar till att utveckla kunskap och metoder för att konkret bygga den goda staden vilket ska resulterar i en hållbar stadsutveckling. Nätverket för hållbara transporter är ett av de delprojekt som ryms inom Den goda staden. Även Uppsala och Jönköpings kommuner jobbar med mobility management projekt. E-läns mobilitetsnätverk För att skapa ett erfarenhetsutbyte och samarbetsnätverk mellan de kommuner i Östergötland som jobbar med folkbildning kring mobility och klimatförändringar har e-läns mobilitetsnätverk skapats. Under året har Linköpings-, Norrköpings-, och Åtvidabergs kommuner ingått.

3 VERKSAMHETSRAPPORT 3(8) Utbildningstillfällen För att underlätta uppföljningsarbetet genomfördes redan på våren en introduktionsutbildning till system för uppföljning av mobilitetsåtgärder (SUMO). Utbildningen utfördes av Vägverket. Vid detta tillfälle deltog delar av nätverket samt projektledningen för Linköpings TEMP-kontor. Under hösten genomfördes ett officiellt starskott för Nätverket för hållbara transporter. Vid detta tillfälle var media inbjudna. Startskottet erbjöd även en inspirationsföreläsning i mobility management till politiker och tjänstemän inom kommunen. Samma dag fick även personalen som arbetar i nätverkets arbetsgrupp en utbildning i SUMO. Faktorer för lyckad samverkan Under hösten genomförde Nätverket för hållbara transporter en intern utbildning. Utbildningen handlade om Gott arbetsklimat i nätverksformat och presentation och diskussion kring goda exempel på mobility-åtgärder från andra kommuner bl.a. Lund och Stockholm.. I delen som handlade om faktorer för lyckad samverkan presenterades bland annat samverkanstrappan, sociala fällor och tillitens problem och hur man uppnår samverkan med mervärde. I den andra delen presenterades erfarenheter från andra kommuner, och även andra länder, av en föreläsare från Stockholm mobilitet. Efter presentationen gavs utrymme för diskussion om intresset för olika typer av mobility-åtgärder. Nulägesanalys Projektets nulägesanalys genomförs i två steg del en c-uppsats samt två enkätundersökningar. Enkätundersökning En nulägesanalys och uppföljning har upphandlats, vid upphandlingen gjordes bedömningen att det inte var relevant att ställa miljökrav. Nulägesanalysen och uppföljningen genomförs genom enkätundersökningar riktat till allmänheten och näringslivet i Norrköping. Förväntad svarsfrekvens omfattar svar från allmänheten och 50 svar från näringslivet. Nulägesanalysen resultat kommer att sammanställas under våren Resultatet kommer att ligga till grund för projektets effektmål för de aktiviteter som sker inom ramen för nätverkets egenfinansiering. Planering och rådgivning gällande enkätfrågor genomfördes av enkätarbetsgruppen. Enkätarbetsgruppen är sammansatt av agenda 21- kontoret, planeringskontoret, vägverket och svensk biogas. Enkäterna upprättades och utfördes av Nordisk undersökningsgrupp AB i Jönköping under början av 2006.

4 VERKSAMHETSRAPPORT 4(8) C-uppsats Under våren 2005 skrevs en c-uppsats som analyserat faktorer som påverkar arbetet med hållbara transporter/mobility management. Uppsatsen omfattar även delar av den nulägesanalys som nätverket genomför. Genomförda aktiviteter Parterna i nätverket har genomfört ett antal aktiviteter, den arbetstid som läggs på detta arbete delfinansieras av NV genom KLIMP. Agenda 21-kontorets aktiviteter Nedan redovisas de aktiviteter som Agenda 21-kontoret har genomfört under första halvåret Klimatspanare Barnen i Myggnätet fick i uppdrag att fundera på hur klimatet i Norrköping kommer att se ut i framtiden. Barnen ritade årstidskalender som sedan ställdes ut vid en klimatfest. Deltagare: ca 100 barn. Klimatföreläsning - Två föreläsningar med klimattema har genomförts, en för kommunalt anställda och en för allmänheten. På båda föreläsningarna berättade meteorologen Martin Hedberg om vad växthuseffekten innebär och hur mycket människan egentligen påverkar klimatet och vilka effekter det får. Deltagare: ca 50 st. SPIRA - Inom kommunens hållbarhetsprojekt SPIRA har föreläsningar om sparsam körning erbjudits till allmänheten. Medlemmar: ca 300 st. Oxelbergsprojektet - Projektet handlade om attityder till trafik i bostadsområdet Oxelbergen och att få de boende i området att använda bilen mindre. Omfattning: ca 350 hushåll. Gröna verksamheter - Agenda 21-kontoret samarbetar med miljöorganisationer och berörda verksamheter för att ta fram kriterier för Gröna verksamheter varje år. Det finns kriterier för skolor, förskolor, kontor samt hotell och vandrarhem. Vissa kriterier syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Även nya kriterier för skolan och förskolan har tagits fram och planering av en utbildningsdag med transporttema genomförts. De verksamheter som uppfyller kriterierna diplomeras årligen. Antal diplomeringar: ca 40 st. Nyhetsbrev - Agenda 21-kontoret ger årligen ut 4 stycken nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut till allmänhet och kommunanställda. Under våren har ett antal artiklar om klimatet, växthuseffekten och om biogasdrift skrivits. Omfattning: ca nyhetsbrev.

5 VERKSAMHETSRAPPORT 5(8) Upphandlingsenheten På upphandlingsenheten har man genomfört en utredning gällande kommunal bilpool samt genomfört utvärderingar av och utbildning om miljöfordon som ligger till grund för kommande upphandlingar av tjänstefordon. Ytterligare har enheten deltagit i Vägverkets remissarbetet gällande Handbok för bättre kommunala resor. Tekniska kontoret Under året genomfördes en kommunal omorganisation vilket innebär att kollektivtrafikenheten idag ingår i tekniska kontoret och benämns kollektivtrafiken. Tekniska kontoret har genomfört Cykla till jobbet kampanjen, där ca personer och 73 företag och förvaltningar deltog samt ett endagscykellopp, Stan Runt. Under året har även arbete med ny cykelkarta påbörjats samt planering av cykelarrangemang för invånare genomförts. Kollektivtrafiken har genomfört åtgärder samt drivit processer för hållbart resande. Bland annat så har man informerat skolor om att resa med allmän kollektivtrafik, undersökt möjligheten till alternativa drivmedel i samband med upphandling och genomfört konsekvensanalys för spårvägsutbyggnad tillsammans med Campus Norrköping. Man har även planerat kollektivtrafik i syfte att förbättra informationen till allmänheten. Genomfört genomgång tillsammans med Hyresbostäder, i syfte att underlätta framkomligheten i bostadsområden, för att förbättra boendemiljön. Praktisk test av resträningsprogram samt teståkning av kollektivtrafiken tillsammans med handikapporganisationerna har genomförts. Planenheten Planenheten har genomfört en mängd olika samrådsmöten för enskilda planärenden, för att höja kunskapen kring hållbara transporter. Bland dessa kan nämnas planering för pendeltåg i Kimstad, Söder Tull, Klingsberg, Ljura och Norrleden. E.ON E.ON har under året arbetat med utökning av biogasnätet i Norrköping samt arbetat för introduktion av biogashyrbil på Europcar i Norrköping. Under slutet av året togs även ett studiebesök från Österrike emot. Besöket bestod av en biogasförening som ville veta mer om hur man kan köra bil på sitt eget avfall och titta på E.ONs biogasanläggning i Norrköping. Östgötatrafiken Östgötatrafiken har arbetat med underlag till samhällsekonomisk analys vid planarbete av kollektivt trafik till Kimstad, samrådsmöte med projektgruppen har även genomförts. Ytterligare har underlag för

6 VERKSAMHETSRAPPORT 6(8) stadsdelsbussar och signalprioriteringar utarbetats samt kartläggning av pendlingsmöjligheter för arbetsplatser genomförts. Vägverket Verket har bidragit med informationsmaterial till gemensamma aktiviteter, samt genomfört en halvdags utbildning i SUMO-verktyget. Ytterligare har VV tagit fram projektdirektiv samt avtal för projektsamarbetet. Verket har även bidragit till arbetet med råd och stöd samt genomfört ett erfarenhetsutbyte med andra kommuner inom region sydost. Miljövetarprogrammet, LiU Under våren 2005 har handledning av studenter som skrivit uppsats inom området mobility management genomförts. CSPR, LiU Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) utgör i sitt samarbete med nätverket för hållbara transporter en möjlighet till informationsutbyte. Inget utbyte har skett under Genomförda gemensamma aktiviteter Nedan beskrivs de aktiviteter som genomförts i samarbete inom nätverket för hållbara transporter. Klimatutställning Jorden vi värmde Agenda 21-kontoret har under våren tagit initiativ till att återinviga en klimatutställning som visats för ett antal år sedan. Utställningen Jorden vi värmde beskriver problemet med växthusgaser och växthuseffekten. I utställningen finns förslag på vad vi som individer kan göra för att minska utsläppen. Utställningen innehöll även goda exempel på vad som görs inom kommunen för att minska utsläppet av växthusgaser. Inom utställningen beskrevs även projektet Nätverket för hållbara transporter. Effekt Utställningen visades på agenda 21-kontoret, stadsbiblioteket under april till och med juni, under denna period har utställningen besökts av ca 4000 personer. Samverkan De parter som deltog i utställningen var Svensk biogas, Vägverket, Miljövetarprogrammet LiU, Östgötatrafiken, tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, agenda 21-kontoret samt planeringskontoret.

7 VERKSAMHETSRAPPORT 7(8) På hållbar väg Nätverkets tog under året fram en broschyr om hållbara transporter. Broschyren riktar sig till allmänheten, och kallas På hållbar väg med bättre resvanor. Syftet med broschyren är att ge inspiration i vardagen för att göra hållbara resval. Effekt Broschyren avses användas alla fyra projektåren och första utdelningstillfället var under klimat- och familjefesten. Broschyren finns tillgänglig för allmänheten på agenda 21-kontoret, stadsbiblioteket. Samverkan De parter ur nätverket som deltog var agenda 21-kontoret, tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, planenheten, planeringskontoret Vägverket och Svensk biogas. Klimat- och familjefest I samband med kampanjdagen I stan utan min bil genomfördes den 24/9 en klimat- och familjefest. Festen kopplades till kommunens årliga kulturnatt. Initiativtagare till klimatfesten var agenda 21-kontoret. Klimatfesten omfattade klimatföreläsningar av meteorologen Pererik Åberg, information om förnybara fordonsbränslen, miljöfordon, cyklar, cykelhjälmslagen, sparsamkörning, kollektivtrafiken, tipspromenad om hållbara transporter både för barn och vuxna med mera. Klimat- och familjefesten är kommunens informationssatsning för I stan utan min bil den 22/9. Effekt Arrangemanget klimat- och familjefest besöktes av ca besökare. Föreläsningarna besöktes av ca 160 personer och ca 100 personer gick vår tipspromenad. En skriftlig utvärdering genomfördes av de parter som ingått i samarrangemanget. Resultatet visar att nätverkets parter samt tillfälliga samarbetsparter nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget gällande omfattning, genomförande, planering med mera. En framgångsfaktor som lyftes i utvärderingen var att klimat- och familjefest genomfördes på kommunens årliga kulturnatt detta bidrog till det stora antalet besökare av klimat- och familjefesten. Samverkan De parter ur nätverket som deltog: tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, agenda 21-kontoret, planeringskontoret, Vägverket, Svensk biogas, Miljövetarprogrammet LiU och Östgötatrafiken. I arrangemanget deltog även ett antal tillfälliga parter dessa var centrala trafikskolan, connex, hagacykel och studiefrämjandet.

8 VERKSAMHETSRAPPORT 8(8) Tankvärt på macken Nätverket planerade under slutet av året för kommande års utställning Tankvärt på macken. Utställningen handlar om olika fordonsbränslen och dess effekter på hälsa, miljö och ekonomi. Effekt Utställningen har premiär den förste februari effekter av utställningen kommer att kunna redovisas i årsrapport för Samverkan De parter ur nätverket som deltar: agenda 21-kontoret, planeringskontoret, Svensk biogas och E.on. Upparbetade kostnader Nedan redovisas upparbetade bidragsberättigade kostnader. Effektmål: Antal arbetade tim: Antal årsarbeten: Upparbetad kostnad (kr): Bidragsandel (kr): Årsarbeten , Effektmål: Hyra, administration, m.m.. Antal Upparbetad Bidragsandel årsarbeten: kostnad (kr): (kr): 3, Jannica Schelin Mobilitetsstrateg

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema: Climate change rapport 5695 mars 2007 Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema Climate change NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer