2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk"

Transkript

1 VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) /2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för hållbara transporter Folkbildningsinsatsen mobilitetsnätverk inom Långsiktigt hållbart klimatarbete har startats under våren Mobilitetsnätverket, kallas idag Nätverket för hållbara transporter och är ett samarbete mellan ett antal parter. De parter som ingår i nätverket redovisas nedan. Parter Upphandlingsenheten Agenda 21-kontoret Planeringskontoret Tekniska kontoret inkl kollektivtrafiken Planenheten Vägverket Östgötatrafiken Svensk Biogas E.ON Miljövetarprogrammet, LiU CSPR, LiU I januari genomfördes ett upptaktsmöte med alla parter. Den 1 maj 2005 anställdes en mobilitetsstrateg som ska samordna projektet. Nätverket beslutade även att tillsätta en ledningsgrupp för projektet. Detta på grund av att antalet parter i nätverket är så stort att beslutsförfarandet annars kan bli mycket trögt. Avtal mellan parterna har även upprättats. Avtalet har godkänts av KLIMPstyrgruppen. Ytterligare avtal mellan Norrköpings kommun och Vägverket, gällande den finansiering av nätverket för hållbara transporter som VV står för, har upprättats. Effekter I Naturvårdsverkets beslut om KLIMP anger rådet för investeringsstöd att åtgärd 13 Folkbildning Mobilitetsnätverk beviljas bidrag i delar av ansökan som avser posten: 8 st årsarbeten och posten: administration, hyra med mera. Rådet för investeringsstöd har samtidigt avslagit de delar i ansökan som avser posten: gemensamma aktiviteter. De effektmål som kan komma i fråga för arbetet inom åtgärd 13 Folkbildning Mobilitetsnätverk beskrivs nedan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset ing.fr Torggatan Planeringskontoret Internet Norrköping

2 VERKSAMHETSRAPPORT 2(8) Att mellan åren upparbeta kostnader avseende 8 årsarbeten motsvarande kr. Att mellan åren upparbeta kostnader avseende hyra, administration med mera motsvarande kr. Förutom de effektmål som är kopplade till det statliga bidraget KLIMP kommer nätverket för hållbara transporter upprätta effektmål för de aktiviteter som sker inom ramen för nätverkets egenfinansiering. Dessa effektmål kommer att redovisas i nätverkets verksamhetsplan. Dessa effektmål upprättas först då resultatet av projektets nulägesanalys har sammanställts. Administration och organisation Mobilitetsstrategen har kontinuerligt arbetat med upprättande av struktur och organisation för nätverket för hållbara transporter. Verksamhetsplan Arbetet med att upprätta en verksamhetsplan slutfördes strax efter nyår. Verksamhetsplanen innehåller planerade aktiviteter för projekt år 2006, revidering av planen kommer att ske årligen. Planen innehåller beskrivningar av projektets övergripande mål och kommer kompletteras med effektmål för genomförda aktiviteter. Spridningseffekter Den goda staden Under våren har Vägverket tagit initiativ till ett brett upplagt stadsutvecklingsprojekt, Den goda staden. De utvalda kommunerna är Norrköping, Jönköping och Uppsala. Inom projektet medverkar även Banverket, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting. Stadsutvecklingsprojektet syftar till att utveckla kunskap och metoder för att konkret bygga den goda staden vilket ska resulterar i en hållbar stadsutveckling. Nätverket för hållbara transporter är ett av de delprojekt som ryms inom Den goda staden. Även Uppsala och Jönköpings kommuner jobbar med mobility management projekt. E-läns mobilitetsnätverk För att skapa ett erfarenhetsutbyte och samarbetsnätverk mellan de kommuner i Östergötland som jobbar med folkbildning kring mobility och klimatförändringar har e-läns mobilitetsnätverk skapats. Under året har Linköpings-, Norrköpings-, och Åtvidabergs kommuner ingått.

3 VERKSAMHETSRAPPORT 3(8) Utbildningstillfällen För att underlätta uppföljningsarbetet genomfördes redan på våren en introduktionsutbildning till system för uppföljning av mobilitetsåtgärder (SUMO). Utbildningen utfördes av Vägverket. Vid detta tillfälle deltog delar av nätverket samt projektledningen för Linköpings TEMP-kontor. Under hösten genomfördes ett officiellt starskott för Nätverket för hållbara transporter. Vid detta tillfälle var media inbjudna. Startskottet erbjöd även en inspirationsföreläsning i mobility management till politiker och tjänstemän inom kommunen. Samma dag fick även personalen som arbetar i nätverkets arbetsgrupp en utbildning i SUMO. Faktorer för lyckad samverkan Under hösten genomförde Nätverket för hållbara transporter en intern utbildning. Utbildningen handlade om Gott arbetsklimat i nätverksformat och presentation och diskussion kring goda exempel på mobility-åtgärder från andra kommuner bl.a. Lund och Stockholm.. I delen som handlade om faktorer för lyckad samverkan presenterades bland annat samverkanstrappan, sociala fällor och tillitens problem och hur man uppnår samverkan med mervärde. I den andra delen presenterades erfarenheter från andra kommuner, och även andra länder, av en föreläsare från Stockholm mobilitet. Efter presentationen gavs utrymme för diskussion om intresset för olika typer av mobility-åtgärder. Nulägesanalys Projektets nulägesanalys genomförs i två steg del en c-uppsats samt två enkätundersökningar. Enkätundersökning En nulägesanalys och uppföljning har upphandlats, vid upphandlingen gjordes bedömningen att det inte var relevant att ställa miljökrav. Nulägesanalysen och uppföljningen genomförs genom enkätundersökningar riktat till allmänheten och näringslivet i Norrköping. Förväntad svarsfrekvens omfattar svar från allmänheten och 50 svar från näringslivet. Nulägesanalysen resultat kommer att sammanställas under våren Resultatet kommer att ligga till grund för projektets effektmål för de aktiviteter som sker inom ramen för nätverkets egenfinansiering. Planering och rådgivning gällande enkätfrågor genomfördes av enkätarbetsgruppen. Enkätarbetsgruppen är sammansatt av agenda 21- kontoret, planeringskontoret, vägverket och svensk biogas. Enkäterna upprättades och utfördes av Nordisk undersökningsgrupp AB i Jönköping under början av 2006.

4 VERKSAMHETSRAPPORT 4(8) C-uppsats Under våren 2005 skrevs en c-uppsats som analyserat faktorer som påverkar arbetet med hållbara transporter/mobility management. Uppsatsen omfattar även delar av den nulägesanalys som nätverket genomför. Genomförda aktiviteter Parterna i nätverket har genomfört ett antal aktiviteter, den arbetstid som läggs på detta arbete delfinansieras av NV genom KLIMP. Agenda 21-kontorets aktiviteter Nedan redovisas de aktiviteter som Agenda 21-kontoret har genomfört under första halvåret Klimatspanare Barnen i Myggnätet fick i uppdrag att fundera på hur klimatet i Norrköping kommer att se ut i framtiden. Barnen ritade årstidskalender som sedan ställdes ut vid en klimatfest. Deltagare: ca 100 barn. Klimatföreläsning - Två föreläsningar med klimattema har genomförts, en för kommunalt anställda och en för allmänheten. På båda föreläsningarna berättade meteorologen Martin Hedberg om vad växthuseffekten innebär och hur mycket människan egentligen påverkar klimatet och vilka effekter det får. Deltagare: ca 50 st. SPIRA - Inom kommunens hållbarhetsprojekt SPIRA har föreläsningar om sparsam körning erbjudits till allmänheten. Medlemmar: ca 300 st. Oxelbergsprojektet - Projektet handlade om attityder till trafik i bostadsområdet Oxelbergen och att få de boende i området att använda bilen mindre. Omfattning: ca 350 hushåll. Gröna verksamheter - Agenda 21-kontoret samarbetar med miljöorganisationer och berörda verksamheter för att ta fram kriterier för Gröna verksamheter varje år. Det finns kriterier för skolor, förskolor, kontor samt hotell och vandrarhem. Vissa kriterier syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Även nya kriterier för skolan och förskolan har tagits fram och planering av en utbildningsdag med transporttema genomförts. De verksamheter som uppfyller kriterierna diplomeras årligen. Antal diplomeringar: ca 40 st. Nyhetsbrev - Agenda 21-kontoret ger årligen ut 4 stycken nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut till allmänhet och kommunanställda. Under våren har ett antal artiklar om klimatet, växthuseffekten och om biogasdrift skrivits. Omfattning: ca nyhetsbrev.

5 VERKSAMHETSRAPPORT 5(8) Upphandlingsenheten På upphandlingsenheten har man genomfört en utredning gällande kommunal bilpool samt genomfört utvärderingar av och utbildning om miljöfordon som ligger till grund för kommande upphandlingar av tjänstefordon. Ytterligare har enheten deltagit i Vägverkets remissarbetet gällande Handbok för bättre kommunala resor. Tekniska kontoret Under året genomfördes en kommunal omorganisation vilket innebär att kollektivtrafikenheten idag ingår i tekniska kontoret och benämns kollektivtrafiken. Tekniska kontoret har genomfört Cykla till jobbet kampanjen, där ca personer och 73 företag och förvaltningar deltog samt ett endagscykellopp, Stan Runt. Under året har även arbete med ny cykelkarta påbörjats samt planering av cykelarrangemang för invånare genomförts. Kollektivtrafiken har genomfört åtgärder samt drivit processer för hållbart resande. Bland annat så har man informerat skolor om att resa med allmän kollektivtrafik, undersökt möjligheten till alternativa drivmedel i samband med upphandling och genomfört konsekvensanalys för spårvägsutbyggnad tillsammans med Campus Norrköping. Man har även planerat kollektivtrafik i syfte att förbättra informationen till allmänheten. Genomfört genomgång tillsammans med Hyresbostäder, i syfte att underlätta framkomligheten i bostadsområden, för att förbättra boendemiljön. Praktisk test av resträningsprogram samt teståkning av kollektivtrafiken tillsammans med handikapporganisationerna har genomförts. Planenheten Planenheten har genomfört en mängd olika samrådsmöten för enskilda planärenden, för att höja kunskapen kring hållbara transporter. Bland dessa kan nämnas planering för pendeltåg i Kimstad, Söder Tull, Klingsberg, Ljura och Norrleden. E.ON E.ON har under året arbetat med utökning av biogasnätet i Norrköping samt arbetat för introduktion av biogashyrbil på Europcar i Norrköping. Under slutet av året togs även ett studiebesök från Österrike emot. Besöket bestod av en biogasförening som ville veta mer om hur man kan köra bil på sitt eget avfall och titta på E.ONs biogasanläggning i Norrköping. Östgötatrafiken Östgötatrafiken har arbetat med underlag till samhällsekonomisk analys vid planarbete av kollektivt trafik till Kimstad, samrådsmöte med projektgruppen har även genomförts. Ytterligare har underlag för

6 VERKSAMHETSRAPPORT 6(8) stadsdelsbussar och signalprioriteringar utarbetats samt kartläggning av pendlingsmöjligheter för arbetsplatser genomförts. Vägverket Verket har bidragit med informationsmaterial till gemensamma aktiviteter, samt genomfört en halvdags utbildning i SUMO-verktyget. Ytterligare har VV tagit fram projektdirektiv samt avtal för projektsamarbetet. Verket har även bidragit till arbetet med råd och stöd samt genomfört ett erfarenhetsutbyte med andra kommuner inom region sydost. Miljövetarprogrammet, LiU Under våren 2005 har handledning av studenter som skrivit uppsats inom området mobility management genomförts. CSPR, LiU Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) utgör i sitt samarbete med nätverket för hållbara transporter en möjlighet till informationsutbyte. Inget utbyte har skett under Genomförda gemensamma aktiviteter Nedan beskrivs de aktiviteter som genomförts i samarbete inom nätverket för hållbara transporter. Klimatutställning Jorden vi värmde Agenda 21-kontoret har under våren tagit initiativ till att återinviga en klimatutställning som visats för ett antal år sedan. Utställningen Jorden vi värmde beskriver problemet med växthusgaser och växthuseffekten. I utställningen finns förslag på vad vi som individer kan göra för att minska utsläppen. Utställningen innehöll även goda exempel på vad som görs inom kommunen för att minska utsläppet av växthusgaser. Inom utställningen beskrevs även projektet Nätverket för hållbara transporter. Effekt Utställningen visades på agenda 21-kontoret, stadsbiblioteket under april till och med juni, under denna period har utställningen besökts av ca 4000 personer. Samverkan De parter som deltog i utställningen var Svensk biogas, Vägverket, Miljövetarprogrammet LiU, Östgötatrafiken, tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, agenda 21-kontoret samt planeringskontoret.

7 VERKSAMHETSRAPPORT 7(8) På hållbar väg Nätverkets tog under året fram en broschyr om hållbara transporter. Broschyren riktar sig till allmänheten, och kallas På hållbar väg med bättre resvanor. Syftet med broschyren är att ge inspiration i vardagen för att göra hållbara resval. Effekt Broschyren avses användas alla fyra projektåren och första utdelningstillfället var under klimat- och familjefesten. Broschyren finns tillgänglig för allmänheten på agenda 21-kontoret, stadsbiblioteket. Samverkan De parter ur nätverket som deltog var agenda 21-kontoret, tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, planenheten, planeringskontoret Vägverket och Svensk biogas. Klimat- och familjefest I samband med kampanjdagen I stan utan min bil genomfördes den 24/9 en klimat- och familjefest. Festen kopplades till kommunens årliga kulturnatt. Initiativtagare till klimatfesten var agenda 21-kontoret. Klimatfesten omfattade klimatföreläsningar av meteorologen Pererik Åberg, information om förnybara fordonsbränslen, miljöfordon, cyklar, cykelhjälmslagen, sparsamkörning, kollektivtrafiken, tipspromenad om hållbara transporter både för barn och vuxna med mera. Klimat- och familjefesten är kommunens informationssatsning för I stan utan min bil den 22/9. Effekt Arrangemanget klimat- och familjefest besöktes av ca besökare. Föreläsningarna besöktes av ca 160 personer och ca 100 personer gick vår tipspromenad. En skriftlig utvärdering genomfördes av de parter som ingått i samarrangemanget. Resultatet visar att nätverkets parter samt tillfälliga samarbetsparter nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget gällande omfattning, genomförande, planering med mera. En framgångsfaktor som lyftes i utvärderingen var att klimat- och familjefest genomfördes på kommunens årliga kulturnatt detta bidrog till det stora antalet besökare av klimat- och familjefesten. Samverkan De parter ur nätverket som deltog: tekniska kontoret inkl. kollektivtrafiken, agenda 21-kontoret, planeringskontoret, Vägverket, Svensk biogas, Miljövetarprogrammet LiU och Östgötatrafiken. I arrangemanget deltog även ett antal tillfälliga parter dessa var centrala trafikskolan, connex, hagacykel och studiefrämjandet.

8 VERKSAMHETSRAPPORT 8(8) Tankvärt på macken Nätverket planerade under slutet av året för kommande års utställning Tankvärt på macken. Utställningen handlar om olika fordonsbränslen och dess effekter på hälsa, miljö och ekonomi. Effekt Utställningen har premiär den förste februari effekter av utställningen kommer att kunna redovisas i årsrapport för Samverkan De parter ur nätverket som deltar: agenda 21-kontoret, planeringskontoret, Svensk biogas och E.on. Upparbetade kostnader Nedan redovisas upparbetade bidragsberättigade kostnader. Effektmål: Antal arbetade tim: Antal årsarbeten: Upparbetad kostnad (kr): Bidragsandel (kr): Årsarbeten , Effektmål: Hyra, administration, m.m.. Antal Upparbetad Bidragsandel årsarbeten: kostnad (kr): (kr): 3, Jannica Schelin Mobilitetsstrateg

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(24) 2007-01-25 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress

Läs mer

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk RAPPORT 1(20) 2008-01-21 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, miljöstrateg 011-15 12 28 2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Sammanfattning Kunskapsöverföringen är en viktig del i förändringsarbete, men att verkligen nå fram med budskapet är en utmaning. Vid kommunikation av ett

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping 2016-01-27 10 utmaningar för ett hållbart Norrköping Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper! Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska

Läs mer

Mobilitetskontor/nätverk

Mobilitetskontor/nätverk Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping Mobilitetskontor/nätverk En analys av faktorer som påverkar arbetet med hållbara transporter Carin Barrsäter & Ilse Sarady C-uppsats

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen

Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen 2016-04-20 Norrköpings kommun riktlinje för klimatanpassning - Processen Merja Willman, Kommunstyrelsens kontor Norrköping staden vid havet? Norrköping växer Ca 136 000 invånare (2015) Ca 155 000 invånare

Läs mer

Utmanande mål. År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 30 procent jämfört med 1990 års nivå.

Utmanande mål. År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 30 procent jämfört med 1990 års nivå. Samverkan och inspiration. Ett klimatpositivt Uppsala i sikte. I dag är vi 33 lokala aktörer som tar ansvar och ett ledarskap i klimatfrågan för att gemensamt minska utsläppen och aktivt bidra till ett

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Bild från insidan av Svensk Biogas rötkammare på Händelö. Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Det här häftet är ett utdrag av slutrapporten som skickades till Naturvårdsverket

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval..............................................................

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 8 oktober 2008 Dagordning Inledning Laget runt Avtal Miljöeffekter Ändringar Informationsspridning Åtgärdsägargrupp Årlig verksamhetsrapport Slutrapport

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Att utvärdera MM-projekt

Att utvärdera MM-projekt Att utvärdera MM-projekt Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic AB Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon PLANERINGSPROCESSEN Steg 1 Åtgärder som kan påverka

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL

Läs mer

Slutredovisning av Regionalt klimatinvesteringsprogram

Slutredovisning av Regionalt klimatinvesteringsprogram 2012-06-28 Slutredovisning av Regionalt klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2008 2012 Regionförbundet har nu, tillsammans med länets åtgärdsägare, genomfört det regionala klimatinvesteringsprogrammet för

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Projektplan Utsläpp av växthusgaser

Projektplan Utsläpp av växthusgaser 1(5) Vår referens Göran Jansson Bo Persson Projektplan Utsläpp av växthusgaser 1. Bakgrund I verksamhetsplanen för Miljösamverkan Skåne 2005-2007 anges att ett delprojekt Utsläpp av växthusgaser skall

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta?

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Andreas Hagnell www.skl.se/klimat 1 Roller i klimatarbetet Politisk arena Samhällsplanering Egen verksamhet Utbildning Rådgivning

Läs mer

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2011-06-21 Renare stadsluft Det fortsatta arbete samt och utvärdering Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 HANDLINGSPLAN...4 2.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...5 3 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Datum 2009-01-09 1 (5) Verksamhetsberättelse 2008 - Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne Uppdrag och Organisation De regionala

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: 2001-04-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Rubrik: Bilfri dag "I staden utan min bil"

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Örebro kommun 2008-02-08 Martin Gavelius *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan PRESSMEDDELANDE 2007-05-24 Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö och Trelleborg får tillsammans 144 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Byggrupper - nya bostadsformer för en blandad och miljösmart stad Delrapport 2013.03.31

Byggrupper - nya bostadsformer för en blandad och miljösmart stad Delrapport 2013.03.31 Byggrupper - nya bostadsformer för en blandad och miljösmart stad Delrapport 2013.03.31 Spridd AB Körsbärsvägen 22 114 23 Stockholm Telefon +46 8 673 03 80 Org.nr 556674-8348 info @spridd.se www.spridd.se

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet Beslut LiU-2013-00358 Universitetsförvaltningen 2013-02-14 2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Student med barn? Inledning. Kansliet för Utbildningsvetenskap

Student med barn? Inledning. Kansliet för Utbildningsvetenskap CAROLINE KELLY RAPPORT Kansliet för Utbildningsvetenskap 2009 01 19 Student med barn? Inledning Uppdrag Mål: Få kunskap om behov av åtgärder för att underlätta för studenter att förena studier med föräldraansvar.

Läs mer

[HUR UTVECKLAS KOMMUNENS ENERISYSTEM HÅLLBART?] Minnesanteckningar från Åtgärdsworkshop den 29 april 2010.

[HUR UTVECKLAS KOMMUNENS ENERISYSTEM HÅLLBART?] Minnesanteckningar från Åtgärdsworkshop den 29 april 2010. [HUR UTVECKLAS KOMMUNENS ENERISYSTEM HÅLLBART?] Minnesanteckningar från Åtgärdsworkshop den 29 april 2010. Du kan få mer information om arbetet med energiplanen inklusive ytterligare material från workshopen

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Projektbeskrivning Skåne trampar 1 1 (8) Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Bakgrund Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, startade sin verksamhet i slutet av 2006. HMSkåne är ett regionalt centrum för

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-03-28 Diarienummer SCN-2017-0165 Socialnämnden Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR* * Onsdagen!den!24!juni!2015,!kl.!09.30?15.00!! Plats:! Gårdavägen!2,!Göteborg.! *

MÖTESANTECKNINGAR* * Onsdagen!den!24!juni!2015,!kl.!09.30?15.00!! Plats:! Gårdavägen!2,!Göteborg.! * SocialhandläggargruppenVGR MalinCamper CharlottaWilhelmsson PärLevander IdalenaSvensson ElisabethJonsson GunillaBothén PiaJonsson?Axelsson ElisabethBeijer MÖTESANTECKNINGAR Tid: Onsdagenden24juni2015,kl.09.30?15.00

Läs mer

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet .3 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN ON 2M5 --- Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2015-06-30 OSN-2015-0287 Rev 2015-08-11 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Miljökommunikation - Så här gör vi

Miljökommunikation - Så här gör vi Miljökommunikation - Så här gör vi Yvonne Träff Miljöstrateg, Lidköpings kommun Stockholm 31 oktober 2006 LIDKÖPINGS KOMMUN Här finns idag 37 510 invånare Flyttningsnetto +132 Inom kommunens verksamheter

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Rapportering av uppdraget att förstärka upphandlingskompetensen om upphandling av vård och omsorg, S2015/110FST

Rapportering av uppdraget att förstärka upphandlingskompetensen om upphandling av vård och omsorg, S2015/110FST 1 [6] Ert datum: 20160129 UHM/2015-0016 Upphandlingsstöd Elisabeth Åkrantz 08-58621707 elisabeth.akrantz@uhmynd.se Regeringen Socialdepartementet Fredsgatan 8 103 33 Stockholm Rapportering av uppdraget

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 14 januari 2010 Dagordning Beviljade åtgärder - laget runt Frågor kring årlig rapportering senast 31 januari Verksamhetsrapport Ekonomisk redovisning

Läs mer

FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping

FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping växa utan att få storstadens trafikproblem Framtidens resor i Norrköping Martin Berlin, delprojektledare SUMP Norrköping- Från industristad till universitetsstad

Läs mer