Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008"

Transkript

1 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram

2

3 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som skickades till Naturvårdsverket våren 2009.

4 KLIMP Innehåll Kunskap och kommunikation 5 Underlag för hållbara beslut 9 Utåtriktade aktiviteter 10 4 Kultur som klimatsmart verktyg 11 Mer vetande 13 Publikt med bred målgrupp 17 Produktion: Tina Vennerholm, Norrköpings kommun

5 Åtgärd 13. Folkbildning, Nätverket för hållbara transporter Norrköpings kommun, E.ON Sverige AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Vägverket, ÖstgötaTrafiken. Investering: kr Bidrag: kr Kunskap och kommunikation för en långsiktig påverkan av resvanor I Norrköping finns många hållbara färdsätt att välja på. Spåvagnarna drivs av grön el, innerstadsbussarna drivs av biogas och oftast är inte avståndet längre än att det är möjligt att gå eller cykla. Dessutom finns lokal produktion av biogas och tre tankställen. Nätverket för hållbara transporter, som har varit ett folkbildningsprojekt, har bland annat arbetat med att öka kunskapen om och marknadsföra de hållbara alternativen. Nätverket för hållbara transporter har varit ett samverkansprojekt med både kommunala enheter och externa parter. Inom Norrköpings kommun har parterna varit Agenda 21-kontoret, fysisk planering, planeringskontoret, tekniska kontoret, inklusive kollektivtrafikenheten samt upphandlingsenheten. Externa parter var E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och ÖstgötaTrafiken. Nätverket har arbetat för att öka medvetenheten om Hållbart Resande och för att förändra attityder som bidrar till långsiktigt hållbara resvanor. Nätverket har lett till att kunskapen om Hållbart Resande har spridits i de egna organisationerna. Nätverket har inom kommunen drivit Hållbart Resande-frågor och bidragit till underlag för beslut, som nu innebär en minskad miljö- och klimatpåverkan från den kommunala verksamheten. Med Hållbart Resande avses resande och transporter som är effektiva och bra avseende så väl ekonomi, samhällsutveckling, hälsa och miljö. Arbete med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan resan påbörjas. Begreppet Hållbart Resande kommer från den europeiska benämningen Mobility Management. Definition för Mobility management enligt EU-projektet MAX (2009): Mobility management är ett koncept som verkar för att ändra resenärers attityder och beteenden för att främja hållbara transporter och minska efterfrågan på bilåkande. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Centralt för Mobility management är mjuka åtgärder såsom information och kommunikation, organisation av tjänster och koordinering av olika aktörer. Mobility management kan betecknas som trafikplaneringens mjukvara och är tänkt som ett komplement till de traditionella hårda lösningarna. Mjuka åtgärder leder oftast till en förbättrad effektivitet av hårda åtgärder som t ex nya spårvagnslinjer, nya vägar och nya cykelbanor. Mobility management-åtgärder kräver, jämfört med hårda åtgärder, relativt små ekonomiska investeringar och kan ge stor ekonomisk utdelning i förhållande till insatserna. 5 Nätverket för hållbara transporter

6 KLIMP Norrköping är en av tre utvalda kommuner som tillsammans med tre statliga verk och SKL arbetar med stadsutveckling för ett attraktivt och hållbart samhälle. I projektet Den Goda Staden samarbetar Vägverket, Banverket och Boverket med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges kommuner och Landsting. Målet är att finna kreativa lösningar i samhällsbyggande och stadsutveckling som ger förutsättningar för städerna att utvecklas och växa i takt med människors behov. Den Goda Staden Jannica Schelin Projektledare, Nätverket för hållbara transporter Nätverket har kunnat stötta processer och verksamheter med kompetens, tid och resurser. Vilket har bidragit till hållbara beslut. Projektet arbetar med aktuella planeringsfrågor utifrån ett antal delprojekt i de tre kommunerna. Ett av delprojekten har varit Nätverket för hållbara transporter som ingått i temagruppen Hållbart Resande inom Den Goda Staden. De lärdomar som Den Goda Staden får fram genom samarbete och erfarenhetsutbyte ska också föras vidare till andra kommuner och aktörer. Erfarenheterna kommer i första hand från delprojekten inom Den Goda Staden, men även erfarenheter, såväl nationellt som internationellt, tas tillvara. Jannica Schelin, projektledare för Nätverket för hållbara transporter, menar att den breda samverkan mellan kommunala förvaltningar och företagslivet har öppnat dörrar för fortsatt samarbete och gynnar klimat- och miljöarbetet i kommunen. Genom att vi har varit många olika personer som jobbar med olika saker och på olika arbetsplatser har vi höjt kunskapen och medvetenheten i och utanför kommunen, och kunnat nå våra målgrupper gemensamt med budskapet. Att leda Nätverket för hållbara transporter har varit roligt och lärorikt. Det har fått mig att tänka mer på vad det är i vardagen som triggar människor till att göra de val man gör. Vad är det som får dig att välja bilen i stället för bussen? Varför gör jag som jag gör? Nätverket har genom åren arrangerat en mängd aktiviteter riktade till olika målgrupper. Flera har fått stor uppmärksamhet i lokal media,

7 speciellt de som riktat sig till barn och unga. Många utåtriktade aktiviteter har gjorts i samverkan med andra redan etablerade arragemang i Norrköping, till exempel informationsspridning under Augustifesten. Jannica vill dock gärna lyfta fram de aktiviteter som inte fått lika mycket uppmärksamhet utåt sett. Det är lätt att lyfta fram de aktiviteter som varit publikdragande och som synts i media. Jag vill gärna lyfta fram det interna arbetet inom kommunen som lett fram till beslut med hållbar karaktär. Det Nätverket bidrog till i arbetet med utredning av bilpoolen har faktiskt genererat i en riktig kommunal bilpool. Underlag och förslag till beslut som vi tagit fram har lett fram till riktlinjer för klimat- och drivmedelskrav på kommunala resor och transporter och till nya riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar. Att det interna arbetet har lyckats så väl tror Jannica beror på projektledarens centrala placeringen i kommunen, på kommunstyrelsens kontor, och att hon även har arbetat som miljöstateg. Det har gett en bra överblick och en närhet till styrningen av kommunen. Nätverket har kunnat stötta processer och verksamheter med kompetens, tid och resurser. Vilket har bidragit till hållbara beslut. Den stora styrkan som Nätverket haft är att vi varit flera parter som arbetat tillsammans mot samma mål. Leif Lindberg Teknisk chef, Norrköpings kommun Det har blivit mer självklart att tänka på den hållbara aspekten i allt som är kopplat till resor och trafik. Lisbet Paulsson Administrativ chef för kommunservice, Norrköpings kommun Vi behöver fortsätta jobba med att hålla frågan aktuell. Lisbet Paulsson och Leif Lindberg har deltagit i Nätverkets ledningsgrupp och är eniga om att arbetet lett till en större medvetenhet både i kommunens arbete och hos dem själva i rollen som verksamhetsledare. Hållbart Resande har fått ett tydligt avtryck på det arbete som kommunen gör inom stadsplanering och åtgärder inom gator och trafik. Det har blivit mer självklart att tänka på den hållbara aspekten i allt som är kopplat till resor och trafik säger Leif Lindberg. För min egen del har den ökade medvetenheten gjort att jag åker mer kollektivtrafik. Kollektivtrafikens miljöperspektiv har blivit tydligare för mig, i förhållande till andra perspektiv, som ekonomi, menar Leif. Nätverket har skyndat på processer i kommunen såsom bilpool samt miljö- och klimatkrav i upphandlingar och för tjänsteresor. Det har tillkommit resurser som möjliggjort arrangemang, eller kunnat stärka andra arrangemang med fokus på Hållbart Resande. Det har varit en lärorik process med olika delar av kommunen som samverkar med näringslivet och Vägverket, en samverkan som gett mervärde. Men vi behöver ändå fortsätta jobba med att hålla frågan aktuell, säger Lisbet Paulsson. 7 Nätverket för hållbara transporter

8 Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen Allmänt Riktlinjerna gäller såväl anställda som förtroendevalda i Norrköpings kommun. KLIMP Peter Uneklint Enhetschef Samhällsutveckling, Vägverket Region Sydöst Genom att nyttja varandras kompetenser och spelplaner skapas ömsesidig förståelse Vägverket har ett övergripande ansvar för vägtransportsystemet, inte bara de delar där vi är väghållare eller på annat sätt är systemägare. En dialog i tidiga skeden mellan olika aktörer (kommuner, trafikverk, näringslivet m.fl.) skapar förutsättningar för en framsynt samhällsplanering. Genom att nyttja varandras kompetenser och spelplaner skapas ömsesidig förståelse för hur exempelvis ny bebyggelse, industri- och handelsetableringar kan och bör lokaliseras till lämpliga platser så att kollektiva trafiklösningar stärks. En transportsnål stadsplanering ger förutsättningar för att ersätta många, korta bilresor med promenader eller cykling och bidrar till att centrala frågor kring klimatfrågan, hälsoproblem (partiklar, buller mm), bristande trafiksäkerhet och framkomlighet till viktiga målpunkter kan klaras ut och balanseras. Samarbete med andra aktörer, framförallt större kommuner som Norrköping, är en förutsättning för klok användning av infrastrukturen och ett effektivt nyttjande av skattemedel. Nätverket för hållbara transporter har fungerat väl och bidragit positivt till de mål Vägverket satte upp för medverkan. Under perioden har det också skett ett successivt närmande mellan Nätverkets konkreta aktiviteter och den interna planeringsprocessen. På det sättet har arbetet inom Den Goda Staden förstärkts med nya perspektiv. Det är en utmaning för alla parter att se till att denna utveckling fortsätter. De syftar till att styra resor i tjänsten och att påverka de anställdas och förtroendevaldas resor till och från arbetet. Det innebär i praktiken att resorna ska organiseras och väljas så att miljöpåverkan, kostnader, effektivitet och säkerhet tillsammans sätts i centrum. Till denna riktlinje har vägledning tagits fram om hur detta genomförs i praktiken: Resebilaga: När du planerar för att resa När det gäller säkerhet finns ett särskilt dokument Riktlinje för trafiksäkerhet Dnr 1033/2006. Tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad då den anställde lämnar respektive anländer till bostad eller arbetsplats. Beslut om tjänsteresa Beslut/godkännande av tjänsteresa sker inom ramen för de delegationer som gäller för respektive kontor/enhet. Vid behov dokumenteras ett särskilt beslut innan resan påbörjas, exempelvis vid studieresor, gruppresor eller resor, kurser/konferenser som medför höga kostnader. Vid gruppresor skall det alltid klart framgå vilka som reser. Dessa särskilt dokumenterade beslut bifogas alltid reseräkningen. För utrikes tjänsteresa gäller samma rutiner som vid inrikes, dock skall alltid beslut om resan vara dokumenterad innan resan påbörjas. Beslutet bifogas alltid reseräkningen. Resväg och färdsätt Resväg, färdsätt och övernattning bestäms med tanke på miljö, effektivitet, säkerhet och lägsta totalkostnad. Detta innebär i regel billigaste reguljära färdsätt och kortaste resväg. I särskilda fall kan dyrare alternativ (t ex bil eller flyg) vara befogade t ex genom en avsevärd tidsbesparing eller besparing på uppehållskostnaden. Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt gällande bestämmelser. Parkeringskostnader ersätts mot kvitto. Felparkeringsböter ersätts inte, ej heller andra böter eller kostnader för skador.

9 Krav och riktlinjer för resor och transporter Nätverket för hållbara transporter har under åren deltagit i arbetet inför beslut som berör kommunala transporter. Klimatkrav ska ställas på: Upphandlade transporttjänster av gods och personer Användande av resor i tjänsten inklusive tjänstefordon Samt Förespråka klimatanpassade resor till och från arbetet eller förtroendeuppdraget för tjänstemän och förtroendevalda Resultatet är att kommunen nu har riktlinjer för drivmedels- och klimatkrav för kommunala resor och transporter samt en reviderad riktlinje för tjänsteresor och hotellbokningar med stort fokus på minskad miljöpåverkan. Arbetet har även resulterat i att en intern bilpool har etablerats i kommunen. Förnybara drivmedel i kommunens bilpool. Foto: Sara Barthelsson Riismark Underlag för hållbara beslut Riktlinje Klimatkrav på kommunala resor och transporter Förnybara drivmedel ska användas i alla lägen. Riktlinje Drivmedelskrav på kommunala resor och transporter...de syftar till att styra resor i tjänsten och att påverka de anställdas och förtroendevaldas resor till och från arbetet. Det innebär i praktiken att resorna ska organiseras och väljas så att miljöpåverkan, kostnader, effektivitet och säkerhet tillsammans sätts i centrum. Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar 9 Nätverket för hållbara transporter

10 Utåtriktade aktiviteter Under projektets tid har Nätverket för hållbara transporter arrangerat en mängd aktiviteter. Målgrupperna har varierat för olika arrangemang, från politiker och tjänstemän i kommunen till en bred allmänhet. Syftet har varit att öka medvetandet om hållbart resande. Följande sidor visar ett urval av Nätverkets aktivteter uppdelade i kapitel; Kultur som klimatsmart verktyg, Mer vetande samt Publikt med bred målgrupp. KLIMP Pojken & piraten Pojken och piraten är en fartfylld föreställning, fullspäckad med musik och lättsamt vetande om vårt klimat. Två pirater och en papegoja blev infrusna i ett isberg vid sydpolen för 300 år sedan. På grund av klimatförändringar tinar isen upp, de tre vaknar till liv och upptäcker en helt förändrad värld. Nätverket erbjöd alla skolor, med barn i åldern sex till tio år i Norrköping, att kostnadsfritt se Pojken & piraten med musikteater Gulasch under våren Sammanlagt 30 föreställningar spelades på skolorna. Alla barn fick även en cd med en kortversion av musikalen att lyssna på i klassen och hemma med föräldrarna. Pojken & piraten har visats i andra sammanhang i Norrköping och 25 spelningar har även gjorts utanför Norrköping under 2008, bland annat i Kalmar, Linköping, Nyköping, Sundbyberg, Sundsvall och Vaggeryd. Uppskattat enligt utvärdering Enligt en utvärdering som Skill studentkompentens utfört på uppdrag av Nätverket har föreställningen varit mycket uppskattad av både barn och pedagoger. 95 procent av pedagogerna tycker att föreställningen varit bra eller mycket bra. De kommenterar att den hjälpt till att få upp ögonen för frågan och gett dem en skjuts till att jobba vidare med klimatfrågan i undervisningen. Hela 99 procent anser att kulturaktiviteter för att hantera dessa frågor är bra eller mycket bra. Pojken & Piraten har uppmärksammats väl i den lokala pressen.

11 Who is my motor? En musikföreställning där musik och prat är varvat med humor och allvar. Nätverket för hållbara transporter har tagit fram en musikföreställningen tillsammans med musikgruppen Gulasch. Who is my motor hade premiär 22 september 2006 i samband med arrangemanget I stan utan min bil. Föreställningen har erbjudits gratis till högstadie- och gymnasieskolor i kommunen och visats för över elever. I samband med föreställningen delades ett studiematerial ut till lärarna. Materialet är ett underlag för att kunna arbeta vidare med klimatfrågan i klassrummet. Föreställningen har även spelats för vuxna ett antal gånger bland annat visades ett smakprov på Hötorget i samband I stan utan min bil. Även andra aktörer har köpt föreställningen till exempel Vägverket, Linköpings kommun och Eskilstuna kommun. Cd med två låtar från föreställningen Who is my motor? Cdn med en kortversion av Pojken och piraten finns i bibliotekstjänst nationella utbud Tack för en mycket bra föreställning! Jag har aldrig tidigare hört så många positiva kommentarer från barnen! Kommentar i enkät om Pojken & Piraten Kultur som klimatsmart verktyg 11 Nätverket för hållbara transporter

12 KLIMP Eva Skagerström miljö- och tillgänglighetssamordnare på Östgötatrafiken Genom att samarbeta är det lättare att påverka och ändra människors beteenden ÖstgötaTrafiken har sedan länge varit synonymt med miljövänliga resor och arbetat aktivt med att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ som är bra ur miljösynpunkt. Miljöfrågan har för oss funnits med i vardagen hela tiden. Vi var tidigt ute med att ställa krav på fossilfria drivmedel i bussarna. Att sprida kunskap om transporters påverkan på miljön är viktigt för att få ett hållbart resande och för att få framgång är samarbete med andra aktörer en förutsättning. Att få oss alla att resa på ett sätt som är långsiktigt hållbart handlar mycket om att förändra våra vanor. Genom att samarbeta är det lättare att påverka och ändra människors beteenden. Nätverket för hållbara transporter har fungerat väl och flera lyckade projekt har genomförts tack vare samarbetet inom Nätverket. Men minst lika viktigt är den ökade dialogen mellan parterna i Nätverket som arbetet har lett till. Mänsklig påverkan på klimatet har blivit vår generations största utmaning. Tack vare att klimatfrågan hamnat högre upp på allas agenda kommer det vara lättare för oss att locka till oss nya kunder med miljöargument. Vår verksamhet har stora möjligheter att bidra till minskad påverkan på klimatet. Varje år kör vi drygt 25 miljoner km och lika många resor görs med oss. Miljö är därför ett prioriterat område och vi har beslutat att all vår trafik senast 2015 ska drivas med förnybara drivmedel. Vi arbetar också med att öka antalet resenärer genom att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som alternativ till bil. Vår verksamhet kommer definitivt arbeta i medvind framöver. Filmvisning En obekväm sanning Nätverket för hållbara transporter arrangerade visningar av filmen En obekväm sanning i olika sammanhang under 2006 och En specialvisning anordnade för politiker och för chefer i näringslivet och kommunen. Ungefär 2500 gymnasieelever har sett filmen genom skolbio-programmet. I samverkan med Kyrkan på universitetet, Studenthälsan och Bio Harlekinen visades filmen även för campusstudenter vid Linköpings universitet. Den visningen följdes av en paneldebatt med representanter från kommunens politiker och tjänstemän, eloch biogasproducenter i kommunen, länstrafiken, SMHI och Naturskyddsföreningen. Under januari visades dessutom Bio Harlekinen filmen för allmänheten i det ordinarie programmet under två veckor. Visning av Al Gores film för studenter på Campus Studentbio följdes av fika och diskussioner. Kvällen gästades av Jakob Ström, kansliråd med ansvar för internationella miljöfrågor på UD. Maria Ågren, generaldirektör SMHI, Stefan Arrelid, kommunalråd och deltagare från Nätverket deltog i samtalen med studenterna.

13 Stora frågor för små miljöspanare Myggnätet är Agenda 21-kontorets nätverk för barn mellan fyra och nio år. Medlemmarna i Myggnätet får regelbundet uppdrag som är kopplade till hållbar utveckling. Syftet är bland annat att barnen tidigt ska börja reflektera kring dessa frågor och sedan ha med sig dessa tankar under sin fortsatta utbildning och levnadssätt. Under våren 2008 deltog Nätverket för hållbara transporter i att ta fram ett spanaruppdrag. Temat blev: Skapa framtidens bil och bränsle och redovisades i form av teckningar. Kärleksbil skapad av barnen på Majgårdens förskola. Från spanaruppdraget Skapa framtidens bil och bränsle våren Nätverket producerade även vykort av barnens teckningar som de fick ta med sig hem. 13 Mer vetande Nätverket för hållbara transporter

14 Människan och klimatet KLIMP Under våren 2008 genomfördes ett seminarium i samarbete mellan omvärldsgruppen, en grupp medarbetare på planeringskontoret, och Nätverket för hållbara transporter. Målgruppen för seminariet Människan och klimatet var anställda i Norrköpings kommun. Meteorolog Tone Bekkestad föreläste om klimatförändringen och hur människan kan komma att påverkas i framtiden. Efter föreläsningen fick deltagarna möjlighet att fylla i en enkät med frågor om arrangemanget. På frågan om Har arrangemanget gett dig någon ny kunskap? svarade 84 procent ja, i hög grad eller ja, i någon mån. Tillsammans med inbjudan till seminariet skickades det ut en tidning, Morgondagens Nyheter. Tidningen är daterad till söndagen den 21 april 2030 och innehåller påhittade artiklar som speglar arrangörernas syn på en möjlig framtid, baserad på Rossby Centres klimatanalyser (ett medelvärde mellan scenario A2 och B2) samt Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande. Tankvärt på macken Under 2006 skapade Nätverket en utställning, Tankvärt på macken. Syftet var att beskriva vilka bränslen som finns tillgängliga för privatbilisten på marknaden i Norrköping. Syftet var också att jämföra de olika bränslena utifrån ett miljömässigt, hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv. Utställningen byggdes upp som en mack med fem olika pumpar. Varje pump beskrev ett bränsle, för- och nackdelar ur miljösynpunkt, var bränslet kommer ifrån samt hur det produceras, hur mycket utsläpp det orsakar samt pris per liter och mil. De bränslen som beskrevs var bensin, diesel, etanol, biogas samt naturgas. Det fanns även kartor som visar var det finns mackar som erbjuder förnybara fordonsbränslen och korta presentationer av fordonsmodeller som drivs med förnybara drivmedel. Utställningen visades på Agenda 21-kontoret februari och september. Under denna period hade utställningen besökare. Den invigdes av kommunalråd Eva Andersson. Vid invigningen bjöds det även på sång av Daniella Larsson från Superstars samt godisbilar från Ahlgren s. Invigningen lockade ett trettiotal besökare. Tankvärt på macken lånas ut till ett flertal kommuner; Söderköping, Linköping, Valdemarsvik med flera.

15 Om biogas i sopbladet I samarbete med tekniska kontoret gjorde Nätverket för hållbara transporter en artikel om biogas i Sopbladet, under våren Sopbladet är en tidning som delas ut till samtliga hushåll i Norrköpings kommun flera gånger om året och innehåller information om avfallshantering. Syftet med artikeln var att sprida informationen om att samhällsfinansierade fordon, som till exempel sopbilar, i allt större omfattning körs med förnybara drivmedel och vinsten med detta. 15 Nätverket för hållbara transporter

16 KLIMP Helena Engström säljare på Svensk Biogas Arbetet i Nätverket har varit mycket givande tack vare ett bra samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter Svensk Biogas, som är Sveriges största producent av biogas, är en av de externa parter som representerats tillsammans med Norrköpings kommun i Nätverket för hållbara transporter. Arbetet i nätverket har varit mycket givande tack vare ett bra samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter. Svensk Biogas har tillsammans med Nätverket informerat om hållbart resande på ett effektivt sätt. Tack vare bredden och kompetensen bland de olika aktörerna har vi genom samverkan, erfarenhet och kunskap nått en bred publik. Vi har via olika aktiviteter genomfört informationsinsatser om den lokala biogasproduktion som finns och dess miljöeffekter - vilket har skapat ett stort intresse. I dag är frågorna kring miljö, teknik och framtid hetare än någonsin och Svensk Biogas ser fram emot att fortsätta uppmuntra Norrköpingsborna till att köra på världens renaste fordonsbränsle. Vi på Svensk Biogas ser fram emot nya samverkansprojekt tillsammans med Norrköpings kommun och andra aktörer för att fortsätta driva frågor om hållbart resande och en bättre miljö. Hållbara färdsätt för en attraktiv och hållbar stad Under hösten 2008 arrangerade Nätverket för hållbara transporter tillsammans med tekniska kontoret ett seminarium under temat hållbar samhällsplanering. Målgruppen var anställda och förtroendevalda i kommunen som berörs av samhällsplaneringsfrågor. Tillgängligheten i Norrköping cykel och kollektivtrafik jämfört med bilen Lisa Herland från tekniska kontoret visade resultat från en studie av tillgängligheten för cykel- och kollektivtrafik i jämförelse med bilen. Tillgängligheten i det här fallet handlar om tid. Bilsnål samhällsplanering från miljöprojekt till ordinarie verksamhet Linda Kummel, projektledare för projektet Bilsnål samhällsplanering i Lund fortsatte seminariet med en presentation av framgångar och problemställnigar som de stött på under projekttiden. Workshop Deltagarna fick även tillfälle att diskutera runt ämnet bilsnål samhällsplanering och hållbara transporter. Under diskussionen lyftes många intressanta idéer fram av deltagarna.

17 ...och klimatsmart Under två veckor i april 2008 kunde Norrköpingsborna se Nätverkets budskap på 40 stortavlor i Norrköping. Sex olika affischer togs fram med budskap som visade att det finns många fördelar med de hållbara alternativen som finns i Norrköping; bättre hälsa, ekonomiska fördelar och att det är klimatsmart. Bilderna visar personer som åker buss och spårvagn, cyklar, går, samåker och tankar biogas i Norrköping. Syftet med att välja lokala motiv var att förstärka känslan av möjligheten att välja hållbara alternativ i vår stad. De 40 affischerna var placerade på de mest folkrika gågatorna och de mest trafikerade vägarna. Publikt med bred målgrupp 17 Nätverket för hållbara transporter

18 KLIMP Informationskampanjer på stan Nätverket för hållbara transporter har ett flertal gånger arrangerat så kallade kampanjer på stan. Syftet har varit att öka medvetandet hos en bred målgrupp. Många av kampanjerna har genomförts i samarbete med större redan etablerade arrangemang som I stan utan min bil 2006 och 2007, miljöbilsfesten den 1 maj 2007 samt familjedagen under Augustifesten i Vasaparken Detta har gjort det möjligt att nå en större publik samtidigt som Nätverket kunnat påverka det befintliga arrangemanget med sitt budskap. Besökarna har fått ta del av och kunnat deltagit i bland annat cykelauktioner, musik- och teaterföreställningar, fototävlingar och frågetävlingar. Personlig information om Hållbart Resande har funnits med samtliga i kampanjer. Välj klimatsmart! Under 2007 anordnade Nätverket ett flertal publika aktiviteter med början den 1 maj och avslutning under Europeiska trafikantveckan i september. Syftet var att uppmuntra medborgarna till att använda miljövänliga transporter i sin vardag, såsom exempelvis att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. I stan utan min bil 22 september 2007 Under Europeiska trafikantveckan 2007 arrangerades en webbtävling som fanns på Östgötatrafikens hemsida. Den 22 september avslutades trafikantveckan, med I stan utan min bil, då Nätverket hade ett arrangemang på Hötorget. Information både genom personlig kontakt och genom utställningar och trycksaker fanns tillgängligt. Musikteater Gulash och trollkarlen Göran uppträdde på scenen där även en cykelauktion ägde rum samt prisutdelning i fototävlingen. Det visades film om biogas, polisen informerade om säker cyklist och besökarna kunde tillverka egna knappar, så kallade pins. Gratis kollektivtrafik All kollektivtrafik i tätorten var gratis under dagen. Bussarna och spårvagnarna var fint prydda med flaggor från Nätverket, med uppmaningen Välj klimatsmart! Miljöbilsfest 1 maj I samband med första maj-firandet i Idrottsparken 2007 stod Nätverket för ett arrangemang med informationstält, miljöbilsvisning och uppträdande av Musikteater Gulasch med klimatföreställningen Who is my motor? De cirka besökarna kunde även delta i Nätverkets tipspromenad och tillverka egna knappar i tältet. En fototävling startade under dagen som sedan pågick fram till kampanjdagen för I stan utan min bil den 22 september.

19 Augustifesten 2008 Under Norrköpings Augustifest 2008 arrrangerade Nätverket tillsammans med Upplev Norrköping en familjedag med olika aktiviteter. Runt personer besökte Vasaparken under dagen. Många av dem stannade i Nätverkets tält och fick ta del av vårt budskapet tillsammans med lättsam underhållning och roliga aktiviteter och tävlingar. 19 Nätverket för hållbara transporter

20 I stan utan min bil 22 september 2006 KLIMP Den 22 september 2006 möblerades Hötorget med en scenvagn, ett antal utställningar och informationsbord. Platsen passade bra till Nätverkets budskap eftersom den nyligen hade byggts om, bland annat i syfte att reducera biltrafik i området. Torget hade även försetts med en cykelbarometer och en luftpump för att kunna pumpa cykeln. Korpen och Cykelfrämjandet arrangerade dels en cykelorientering och dels en tipspromenad. En utställning om kommunens cykelplan och cykelbanor visades. Det delades även ut cykelkartor. En cykelauktion hölls med hittegodscyklar. Polisen gav råd om säker cykel och musikföreställningen Who is my motor? med Musikteater Gulasch hade premiär i för en årskurs åtta från Hagaskolan. Gratis kollektivtrafik Mellan kl 05 och 20 var det gratis att åka kollektivt i tätorten. Vårsalong med miljöbilar Företagsföreningen Gamla Stan hade en aktivitet i början av juni 2006 med torghandel och underhållning på Nya Torget. I samband med detta arrangerade Nätverket en utställning av miljöbilar tillsammans med bilhandlare. Samtidigt visades även uställningen Tankvärt på macken som informerar om olika bränslen. För barnen fanns hoppborg, karusell och ansiktsmålning.

21 Smarta resval för din plånbok, din hälsa och vårt klimat Nätverket för hållbara transporter tog under sommaren 2008 fram en broschyr med en karta över Norrköping. På kartan finns bland annat tankställen för förnybart bränsle (biogas och etanol), försäljning av värdekort till kollektivtrafiken, cykelpumpar och butiker med lokalproducerad mat. I broschyren finns lättläst allmän information om hållbart resande. Fördelarna med att välja att gå, cykla och åka kollektivt lyfts fram. Kartan trycktes i exemplar av dem distribuerades tillsammans med Augustifestens programtidning Den ut gick som bilaga i de två lokala morgontidningarna, NT och Folkbladet. De resterande broschyrerna sprids via turistbyrån och biblioteket samt delas ut under andra aktiviteter. 21 Nätverket för hållbara transporter

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Slutrapport för. Öresund som cykelregion

Slutrapport för. Öresund som cykelregion Slutrapport för Öresund som cykelregion 2010-2012 Slutrapport för Öresund som cykelregion Redaktör: Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Omslagsbild: David Bergström Tryck: Tryckeri AB CA Andersson Upplaga:

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer