Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008"

Transkript

1 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram

2

3 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som skickades till Naturvårdsverket våren 2009.

4 KLIMP Innehåll Kunskap och kommunikation 5 Underlag för hållbara beslut 9 Utåtriktade aktiviteter 10 4 Kultur som klimatsmart verktyg 11 Mer vetande 13 Publikt med bred målgrupp 17 Produktion: Tina Vennerholm, Norrköpings kommun

5 Åtgärd 13. Folkbildning, Nätverket för hållbara transporter Norrköpings kommun, E.ON Sverige AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Vägverket, ÖstgötaTrafiken. Investering: kr Bidrag: kr Kunskap och kommunikation för en långsiktig påverkan av resvanor I Norrköping finns många hållbara färdsätt att välja på. Spåvagnarna drivs av grön el, innerstadsbussarna drivs av biogas och oftast är inte avståndet längre än att det är möjligt att gå eller cykla. Dessutom finns lokal produktion av biogas och tre tankställen. Nätverket för hållbara transporter, som har varit ett folkbildningsprojekt, har bland annat arbetat med att öka kunskapen om och marknadsföra de hållbara alternativen. Nätverket för hållbara transporter har varit ett samverkansprojekt med både kommunala enheter och externa parter. Inom Norrköpings kommun har parterna varit Agenda 21-kontoret, fysisk planering, planeringskontoret, tekniska kontoret, inklusive kollektivtrafikenheten samt upphandlingsenheten. Externa parter var E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och ÖstgötaTrafiken. Nätverket har arbetat för att öka medvetenheten om Hållbart Resande och för att förändra attityder som bidrar till långsiktigt hållbara resvanor. Nätverket har lett till att kunskapen om Hållbart Resande har spridits i de egna organisationerna. Nätverket har inom kommunen drivit Hållbart Resande-frågor och bidragit till underlag för beslut, som nu innebär en minskad miljö- och klimatpåverkan från den kommunala verksamheten. Med Hållbart Resande avses resande och transporter som är effektiva och bra avseende så väl ekonomi, samhällsutveckling, hälsa och miljö. Arbete med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan resan påbörjas. Begreppet Hållbart Resande kommer från den europeiska benämningen Mobility Management. Definition för Mobility management enligt EU-projektet MAX (2009): Mobility management är ett koncept som verkar för att ändra resenärers attityder och beteenden för att främja hållbara transporter och minska efterfrågan på bilåkande. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Centralt för Mobility management är mjuka åtgärder såsom information och kommunikation, organisation av tjänster och koordinering av olika aktörer. Mobility management kan betecknas som trafikplaneringens mjukvara och är tänkt som ett komplement till de traditionella hårda lösningarna. Mjuka åtgärder leder oftast till en förbättrad effektivitet av hårda åtgärder som t ex nya spårvagnslinjer, nya vägar och nya cykelbanor. Mobility management-åtgärder kräver, jämfört med hårda åtgärder, relativt små ekonomiska investeringar och kan ge stor ekonomisk utdelning i förhållande till insatserna. 5 Nätverket för hållbara transporter

6 KLIMP Norrköping är en av tre utvalda kommuner som tillsammans med tre statliga verk och SKL arbetar med stadsutveckling för ett attraktivt och hållbart samhälle. I projektet Den Goda Staden samarbetar Vägverket, Banverket och Boverket med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges kommuner och Landsting. Målet är att finna kreativa lösningar i samhällsbyggande och stadsutveckling som ger förutsättningar för städerna att utvecklas och växa i takt med människors behov. Den Goda Staden Jannica Schelin Projektledare, Nätverket för hållbara transporter Nätverket har kunnat stötta processer och verksamheter med kompetens, tid och resurser. Vilket har bidragit till hållbara beslut. Projektet arbetar med aktuella planeringsfrågor utifrån ett antal delprojekt i de tre kommunerna. Ett av delprojekten har varit Nätverket för hållbara transporter som ingått i temagruppen Hållbart Resande inom Den Goda Staden. De lärdomar som Den Goda Staden får fram genom samarbete och erfarenhetsutbyte ska också föras vidare till andra kommuner och aktörer. Erfarenheterna kommer i första hand från delprojekten inom Den Goda Staden, men även erfarenheter, såväl nationellt som internationellt, tas tillvara. Jannica Schelin, projektledare för Nätverket för hållbara transporter, menar att den breda samverkan mellan kommunala förvaltningar och företagslivet har öppnat dörrar för fortsatt samarbete och gynnar klimat- och miljöarbetet i kommunen. Genom att vi har varit många olika personer som jobbar med olika saker och på olika arbetsplatser har vi höjt kunskapen och medvetenheten i och utanför kommunen, och kunnat nå våra målgrupper gemensamt med budskapet. Att leda Nätverket för hållbara transporter har varit roligt och lärorikt. Det har fått mig att tänka mer på vad det är i vardagen som triggar människor till att göra de val man gör. Vad är det som får dig att välja bilen i stället för bussen? Varför gör jag som jag gör? Nätverket har genom åren arrangerat en mängd aktiviteter riktade till olika målgrupper. Flera har fått stor uppmärksamhet i lokal media,

7 speciellt de som riktat sig till barn och unga. Många utåtriktade aktiviteter har gjorts i samverkan med andra redan etablerade arragemang i Norrköping, till exempel informationsspridning under Augustifesten. Jannica vill dock gärna lyfta fram de aktiviteter som inte fått lika mycket uppmärksamhet utåt sett. Det är lätt att lyfta fram de aktiviteter som varit publikdragande och som synts i media. Jag vill gärna lyfta fram det interna arbetet inom kommunen som lett fram till beslut med hållbar karaktär. Det Nätverket bidrog till i arbetet med utredning av bilpoolen har faktiskt genererat i en riktig kommunal bilpool. Underlag och förslag till beslut som vi tagit fram har lett fram till riktlinjer för klimat- och drivmedelskrav på kommunala resor och transporter och till nya riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar. Att det interna arbetet har lyckats så väl tror Jannica beror på projektledarens centrala placeringen i kommunen, på kommunstyrelsens kontor, och att hon även har arbetat som miljöstateg. Det har gett en bra överblick och en närhet till styrningen av kommunen. Nätverket har kunnat stötta processer och verksamheter med kompetens, tid och resurser. Vilket har bidragit till hållbara beslut. Den stora styrkan som Nätverket haft är att vi varit flera parter som arbetat tillsammans mot samma mål. Leif Lindberg Teknisk chef, Norrköpings kommun Det har blivit mer självklart att tänka på den hållbara aspekten i allt som är kopplat till resor och trafik. Lisbet Paulsson Administrativ chef för kommunservice, Norrköpings kommun Vi behöver fortsätta jobba med att hålla frågan aktuell. Lisbet Paulsson och Leif Lindberg har deltagit i Nätverkets ledningsgrupp och är eniga om att arbetet lett till en större medvetenhet både i kommunens arbete och hos dem själva i rollen som verksamhetsledare. Hållbart Resande har fått ett tydligt avtryck på det arbete som kommunen gör inom stadsplanering och åtgärder inom gator och trafik. Det har blivit mer självklart att tänka på den hållbara aspekten i allt som är kopplat till resor och trafik säger Leif Lindberg. För min egen del har den ökade medvetenheten gjort att jag åker mer kollektivtrafik. Kollektivtrafikens miljöperspektiv har blivit tydligare för mig, i förhållande till andra perspektiv, som ekonomi, menar Leif. Nätverket har skyndat på processer i kommunen såsom bilpool samt miljö- och klimatkrav i upphandlingar och för tjänsteresor. Det har tillkommit resurser som möjliggjort arrangemang, eller kunnat stärka andra arrangemang med fokus på Hållbart Resande. Det har varit en lärorik process med olika delar av kommunen som samverkar med näringslivet och Vägverket, en samverkan som gett mervärde. Men vi behöver ändå fortsätta jobba med att hålla frågan aktuell, säger Lisbet Paulsson. 7 Nätverket för hållbara transporter

8 Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen Allmänt Riktlinjerna gäller såväl anställda som förtroendevalda i Norrköpings kommun. KLIMP Peter Uneklint Enhetschef Samhällsutveckling, Vägverket Region Sydöst Genom att nyttja varandras kompetenser och spelplaner skapas ömsesidig förståelse Vägverket har ett övergripande ansvar för vägtransportsystemet, inte bara de delar där vi är väghållare eller på annat sätt är systemägare. En dialog i tidiga skeden mellan olika aktörer (kommuner, trafikverk, näringslivet m.fl.) skapar förutsättningar för en framsynt samhällsplanering. Genom att nyttja varandras kompetenser och spelplaner skapas ömsesidig förståelse för hur exempelvis ny bebyggelse, industri- och handelsetableringar kan och bör lokaliseras till lämpliga platser så att kollektiva trafiklösningar stärks. En transportsnål stadsplanering ger förutsättningar för att ersätta många, korta bilresor med promenader eller cykling och bidrar till att centrala frågor kring klimatfrågan, hälsoproblem (partiklar, buller mm), bristande trafiksäkerhet och framkomlighet till viktiga målpunkter kan klaras ut och balanseras. Samarbete med andra aktörer, framförallt större kommuner som Norrköping, är en förutsättning för klok användning av infrastrukturen och ett effektivt nyttjande av skattemedel. Nätverket för hållbara transporter har fungerat väl och bidragit positivt till de mål Vägverket satte upp för medverkan. Under perioden har det också skett ett successivt närmande mellan Nätverkets konkreta aktiviteter och den interna planeringsprocessen. På det sättet har arbetet inom Den Goda Staden förstärkts med nya perspektiv. Det är en utmaning för alla parter att se till att denna utveckling fortsätter. De syftar till att styra resor i tjänsten och att påverka de anställdas och förtroendevaldas resor till och från arbetet. Det innebär i praktiken att resorna ska organiseras och väljas så att miljöpåverkan, kostnader, effektivitet och säkerhet tillsammans sätts i centrum. Till denna riktlinje har vägledning tagits fram om hur detta genomförs i praktiken: Resebilaga: När du planerar för att resa När det gäller säkerhet finns ett särskilt dokument Riktlinje för trafiksäkerhet Dnr 1033/2006. Tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad då den anställde lämnar respektive anländer till bostad eller arbetsplats. Beslut om tjänsteresa Beslut/godkännande av tjänsteresa sker inom ramen för de delegationer som gäller för respektive kontor/enhet. Vid behov dokumenteras ett särskilt beslut innan resan påbörjas, exempelvis vid studieresor, gruppresor eller resor, kurser/konferenser som medför höga kostnader. Vid gruppresor skall det alltid klart framgå vilka som reser. Dessa särskilt dokumenterade beslut bifogas alltid reseräkningen. För utrikes tjänsteresa gäller samma rutiner som vid inrikes, dock skall alltid beslut om resan vara dokumenterad innan resan påbörjas. Beslutet bifogas alltid reseräkningen. Resväg och färdsätt Resväg, färdsätt och övernattning bestäms med tanke på miljö, effektivitet, säkerhet och lägsta totalkostnad. Detta innebär i regel billigaste reguljära färdsätt och kortaste resväg. I särskilda fall kan dyrare alternativ (t ex bil eller flyg) vara befogade t ex genom en avsevärd tidsbesparing eller besparing på uppehållskostnaden. Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt gällande bestämmelser. Parkeringskostnader ersätts mot kvitto. Felparkeringsböter ersätts inte, ej heller andra böter eller kostnader för skador.

9 Krav och riktlinjer för resor och transporter Nätverket för hållbara transporter har under åren deltagit i arbetet inför beslut som berör kommunala transporter. Klimatkrav ska ställas på: Upphandlade transporttjänster av gods och personer Användande av resor i tjänsten inklusive tjänstefordon Samt Förespråka klimatanpassade resor till och från arbetet eller förtroendeuppdraget för tjänstemän och förtroendevalda Resultatet är att kommunen nu har riktlinjer för drivmedels- och klimatkrav för kommunala resor och transporter samt en reviderad riktlinje för tjänsteresor och hotellbokningar med stort fokus på minskad miljöpåverkan. Arbetet har även resulterat i att en intern bilpool har etablerats i kommunen. Förnybara drivmedel i kommunens bilpool. Foto: Sara Barthelsson Riismark Underlag för hållbara beslut Riktlinje Klimatkrav på kommunala resor och transporter Förnybara drivmedel ska användas i alla lägen. Riktlinje Drivmedelskrav på kommunala resor och transporter...de syftar till att styra resor i tjänsten och att påverka de anställdas och förtroendevaldas resor till och från arbetet. Det innebär i praktiken att resorna ska organiseras och väljas så att miljöpåverkan, kostnader, effektivitet och säkerhet tillsammans sätts i centrum. Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar 9 Nätverket för hållbara transporter

10 Utåtriktade aktiviteter Under projektets tid har Nätverket för hållbara transporter arrangerat en mängd aktiviteter. Målgrupperna har varierat för olika arrangemang, från politiker och tjänstemän i kommunen till en bred allmänhet. Syftet har varit att öka medvetandet om hållbart resande. Följande sidor visar ett urval av Nätverkets aktivteter uppdelade i kapitel; Kultur som klimatsmart verktyg, Mer vetande samt Publikt med bred målgrupp. KLIMP Pojken & piraten Pojken och piraten är en fartfylld föreställning, fullspäckad med musik och lättsamt vetande om vårt klimat. Två pirater och en papegoja blev infrusna i ett isberg vid sydpolen för 300 år sedan. På grund av klimatförändringar tinar isen upp, de tre vaknar till liv och upptäcker en helt förändrad värld. Nätverket erbjöd alla skolor, med barn i åldern sex till tio år i Norrköping, att kostnadsfritt se Pojken & piraten med musikteater Gulasch under våren Sammanlagt 30 föreställningar spelades på skolorna. Alla barn fick även en cd med en kortversion av musikalen att lyssna på i klassen och hemma med föräldrarna. Pojken & piraten har visats i andra sammanhang i Norrköping och 25 spelningar har även gjorts utanför Norrköping under 2008, bland annat i Kalmar, Linköping, Nyköping, Sundbyberg, Sundsvall och Vaggeryd. Uppskattat enligt utvärdering Enligt en utvärdering som Skill studentkompentens utfört på uppdrag av Nätverket har föreställningen varit mycket uppskattad av både barn och pedagoger. 95 procent av pedagogerna tycker att föreställningen varit bra eller mycket bra. De kommenterar att den hjälpt till att få upp ögonen för frågan och gett dem en skjuts till att jobba vidare med klimatfrågan i undervisningen. Hela 99 procent anser att kulturaktiviteter för att hantera dessa frågor är bra eller mycket bra. Pojken & Piraten har uppmärksammats väl i den lokala pressen.

11 Who is my motor? En musikföreställning där musik och prat är varvat med humor och allvar. Nätverket för hållbara transporter har tagit fram en musikföreställningen tillsammans med musikgruppen Gulasch. Who is my motor hade premiär 22 september 2006 i samband med arrangemanget I stan utan min bil. Föreställningen har erbjudits gratis till högstadie- och gymnasieskolor i kommunen och visats för över elever. I samband med föreställningen delades ett studiematerial ut till lärarna. Materialet är ett underlag för att kunna arbeta vidare med klimatfrågan i klassrummet. Föreställningen har även spelats för vuxna ett antal gånger bland annat visades ett smakprov på Hötorget i samband I stan utan min bil. Även andra aktörer har köpt föreställningen till exempel Vägverket, Linköpings kommun och Eskilstuna kommun. Cd med två låtar från föreställningen Who is my motor? Cdn med en kortversion av Pojken och piraten finns i bibliotekstjänst nationella utbud Tack för en mycket bra föreställning! Jag har aldrig tidigare hört så många positiva kommentarer från barnen! Kommentar i enkät om Pojken & Piraten Kultur som klimatsmart verktyg 11 Nätverket för hållbara transporter

12 KLIMP Eva Skagerström miljö- och tillgänglighetssamordnare på Östgötatrafiken Genom att samarbeta är det lättare att påverka och ändra människors beteenden ÖstgötaTrafiken har sedan länge varit synonymt med miljövänliga resor och arbetat aktivt med att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ som är bra ur miljösynpunkt. Miljöfrågan har för oss funnits med i vardagen hela tiden. Vi var tidigt ute med att ställa krav på fossilfria drivmedel i bussarna. Att sprida kunskap om transporters påverkan på miljön är viktigt för att få ett hållbart resande och för att få framgång är samarbete med andra aktörer en förutsättning. Att få oss alla att resa på ett sätt som är långsiktigt hållbart handlar mycket om att förändra våra vanor. Genom att samarbeta är det lättare att påverka och ändra människors beteenden. Nätverket för hållbara transporter har fungerat väl och flera lyckade projekt har genomförts tack vare samarbetet inom Nätverket. Men minst lika viktigt är den ökade dialogen mellan parterna i Nätverket som arbetet har lett till. Mänsklig påverkan på klimatet har blivit vår generations största utmaning. Tack vare att klimatfrågan hamnat högre upp på allas agenda kommer det vara lättare för oss att locka till oss nya kunder med miljöargument. Vår verksamhet har stora möjligheter att bidra till minskad påverkan på klimatet. Varje år kör vi drygt 25 miljoner km och lika många resor görs med oss. Miljö är därför ett prioriterat område och vi har beslutat att all vår trafik senast 2015 ska drivas med förnybara drivmedel. Vi arbetar också med att öka antalet resenärer genom att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som alternativ till bil. Vår verksamhet kommer definitivt arbeta i medvind framöver. Filmvisning En obekväm sanning Nätverket för hållbara transporter arrangerade visningar av filmen En obekväm sanning i olika sammanhang under 2006 och En specialvisning anordnade för politiker och för chefer i näringslivet och kommunen. Ungefär 2500 gymnasieelever har sett filmen genom skolbio-programmet. I samverkan med Kyrkan på universitetet, Studenthälsan och Bio Harlekinen visades filmen även för campusstudenter vid Linköpings universitet. Den visningen följdes av en paneldebatt med representanter från kommunens politiker och tjänstemän, eloch biogasproducenter i kommunen, länstrafiken, SMHI och Naturskyddsföreningen. Under januari visades dessutom Bio Harlekinen filmen för allmänheten i det ordinarie programmet under två veckor. Visning av Al Gores film för studenter på Campus Studentbio följdes av fika och diskussioner. Kvällen gästades av Jakob Ström, kansliråd med ansvar för internationella miljöfrågor på UD. Maria Ågren, generaldirektör SMHI, Stefan Arrelid, kommunalråd och deltagare från Nätverket deltog i samtalen med studenterna.

13 Stora frågor för små miljöspanare Myggnätet är Agenda 21-kontorets nätverk för barn mellan fyra och nio år. Medlemmarna i Myggnätet får regelbundet uppdrag som är kopplade till hållbar utveckling. Syftet är bland annat att barnen tidigt ska börja reflektera kring dessa frågor och sedan ha med sig dessa tankar under sin fortsatta utbildning och levnadssätt. Under våren 2008 deltog Nätverket för hållbara transporter i att ta fram ett spanaruppdrag. Temat blev: Skapa framtidens bil och bränsle och redovisades i form av teckningar. Kärleksbil skapad av barnen på Majgårdens förskola. Från spanaruppdraget Skapa framtidens bil och bränsle våren Nätverket producerade även vykort av barnens teckningar som de fick ta med sig hem. 13 Mer vetande Nätverket för hållbara transporter

14 Människan och klimatet KLIMP Under våren 2008 genomfördes ett seminarium i samarbete mellan omvärldsgruppen, en grupp medarbetare på planeringskontoret, och Nätverket för hållbara transporter. Målgruppen för seminariet Människan och klimatet var anställda i Norrköpings kommun. Meteorolog Tone Bekkestad föreläste om klimatförändringen och hur människan kan komma att påverkas i framtiden. Efter föreläsningen fick deltagarna möjlighet att fylla i en enkät med frågor om arrangemanget. På frågan om Har arrangemanget gett dig någon ny kunskap? svarade 84 procent ja, i hög grad eller ja, i någon mån. Tillsammans med inbjudan till seminariet skickades det ut en tidning, Morgondagens Nyheter. Tidningen är daterad till söndagen den 21 april 2030 och innehåller påhittade artiklar som speglar arrangörernas syn på en möjlig framtid, baserad på Rossby Centres klimatanalyser (ett medelvärde mellan scenario A2 och B2) samt Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande. Tankvärt på macken Under 2006 skapade Nätverket en utställning, Tankvärt på macken. Syftet var att beskriva vilka bränslen som finns tillgängliga för privatbilisten på marknaden i Norrköping. Syftet var också att jämföra de olika bränslena utifrån ett miljömässigt, hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv. Utställningen byggdes upp som en mack med fem olika pumpar. Varje pump beskrev ett bränsle, för- och nackdelar ur miljösynpunkt, var bränslet kommer ifrån samt hur det produceras, hur mycket utsläpp det orsakar samt pris per liter och mil. De bränslen som beskrevs var bensin, diesel, etanol, biogas samt naturgas. Det fanns även kartor som visar var det finns mackar som erbjuder förnybara fordonsbränslen och korta presentationer av fordonsmodeller som drivs med förnybara drivmedel. Utställningen visades på Agenda 21-kontoret februari och september. Under denna period hade utställningen besökare. Den invigdes av kommunalråd Eva Andersson. Vid invigningen bjöds det även på sång av Daniella Larsson från Superstars samt godisbilar från Ahlgren s. Invigningen lockade ett trettiotal besökare. Tankvärt på macken lånas ut till ett flertal kommuner; Söderköping, Linköping, Valdemarsvik med flera.

15 Om biogas i sopbladet I samarbete med tekniska kontoret gjorde Nätverket för hållbara transporter en artikel om biogas i Sopbladet, under våren Sopbladet är en tidning som delas ut till samtliga hushåll i Norrköpings kommun flera gånger om året och innehåller information om avfallshantering. Syftet med artikeln var att sprida informationen om att samhällsfinansierade fordon, som till exempel sopbilar, i allt större omfattning körs med förnybara drivmedel och vinsten med detta. 15 Nätverket för hållbara transporter

16 KLIMP Helena Engström säljare på Svensk Biogas Arbetet i Nätverket har varit mycket givande tack vare ett bra samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter Svensk Biogas, som är Sveriges största producent av biogas, är en av de externa parter som representerats tillsammans med Norrköpings kommun i Nätverket för hållbara transporter. Arbetet i nätverket har varit mycket givande tack vare ett bra samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter. Svensk Biogas har tillsammans med Nätverket informerat om hållbart resande på ett effektivt sätt. Tack vare bredden och kompetensen bland de olika aktörerna har vi genom samverkan, erfarenhet och kunskap nått en bred publik. Vi har via olika aktiviteter genomfört informationsinsatser om den lokala biogasproduktion som finns och dess miljöeffekter - vilket har skapat ett stort intresse. I dag är frågorna kring miljö, teknik och framtid hetare än någonsin och Svensk Biogas ser fram emot att fortsätta uppmuntra Norrköpingsborna till att köra på världens renaste fordonsbränsle. Vi på Svensk Biogas ser fram emot nya samverkansprojekt tillsammans med Norrköpings kommun och andra aktörer för att fortsätta driva frågor om hållbart resande och en bättre miljö. Hållbara färdsätt för en attraktiv och hållbar stad Under hösten 2008 arrangerade Nätverket för hållbara transporter tillsammans med tekniska kontoret ett seminarium under temat hållbar samhällsplanering. Målgruppen var anställda och förtroendevalda i kommunen som berörs av samhällsplaneringsfrågor. Tillgängligheten i Norrköping cykel och kollektivtrafik jämfört med bilen Lisa Herland från tekniska kontoret visade resultat från en studie av tillgängligheten för cykel- och kollektivtrafik i jämförelse med bilen. Tillgängligheten i det här fallet handlar om tid. Bilsnål samhällsplanering från miljöprojekt till ordinarie verksamhet Linda Kummel, projektledare för projektet Bilsnål samhällsplanering i Lund fortsatte seminariet med en presentation av framgångar och problemställnigar som de stött på under projekttiden. Workshop Deltagarna fick även tillfälle att diskutera runt ämnet bilsnål samhällsplanering och hållbara transporter. Under diskussionen lyftes många intressanta idéer fram av deltagarna.

17 ...och klimatsmart Under två veckor i april 2008 kunde Norrköpingsborna se Nätverkets budskap på 40 stortavlor i Norrköping. Sex olika affischer togs fram med budskap som visade att det finns många fördelar med de hållbara alternativen som finns i Norrköping; bättre hälsa, ekonomiska fördelar och att det är klimatsmart. Bilderna visar personer som åker buss och spårvagn, cyklar, går, samåker och tankar biogas i Norrköping. Syftet med att välja lokala motiv var att förstärka känslan av möjligheten att välja hållbara alternativ i vår stad. De 40 affischerna var placerade på de mest folkrika gågatorna och de mest trafikerade vägarna. Publikt med bred målgrupp 17 Nätverket för hållbara transporter

18 KLIMP Informationskampanjer på stan Nätverket för hållbara transporter har ett flertal gånger arrangerat så kallade kampanjer på stan. Syftet har varit att öka medvetandet hos en bred målgrupp. Många av kampanjerna har genomförts i samarbete med större redan etablerade arrangemang som I stan utan min bil 2006 och 2007, miljöbilsfesten den 1 maj 2007 samt familjedagen under Augustifesten i Vasaparken Detta har gjort det möjligt att nå en större publik samtidigt som Nätverket kunnat påverka det befintliga arrangemanget med sitt budskap. Besökarna har fått ta del av och kunnat deltagit i bland annat cykelauktioner, musik- och teaterföreställningar, fototävlingar och frågetävlingar. Personlig information om Hållbart Resande har funnits med samtliga i kampanjer. Välj klimatsmart! Under 2007 anordnade Nätverket ett flertal publika aktiviteter med början den 1 maj och avslutning under Europeiska trafikantveckan i september. Syftet var att uppmuntra medborgarna till att använda miljövänliga transporter i sin vardag, såsom exempelvis att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. I stan utan min bil 22 september 2007 Under Europeiska trafikantveckan 2007 arrangerades en webbtävling som fanns på Östgötatrafikens hemsida. Den 22 september avslutades trafikantveckan, med I stan utan min bil, då Nätverket hade ett arrangemang på Hötorget. Information både genom personlig kontakt och genom utställningar och trycksaker fanns tillgängligt. Musikteater Gulash och trollkarlen Göran uppträdde på scenen där även en cykelauktion ägde rum samt prisutdelning i fototävlingen. Det visades film om biogas, polisen informerade om säker cyklist och besökarna kunde tillverka egna knappar, så kallade pins. Gratis kollektivtrafik All kollektivtrafik i tätorten var gratis under dagen. Bussarna och spårvagnarna var fint prydda med flaggor från Nätverket, med uppmaningen Välj klimatsmart! Miljöbilsfest 1 maj I samband med första maj-firandet i Idrottsparken 2007 stod Nätverket för ett arrangemang med informationstält, miljöbilsvisning och uppträdande av Musikteater Gulasch med klimatföreställningen Who is my motor? De cirka besökarna kunde även delta i Nätverkets tipspromenad och tillverka egna knappar i tältet. En fototävling startade under dagen som sedan pågick fram till kampanjdagen för I stan utan min bil den 22 september.

19 Augustifesten 2008 Under Norrköpings Augustifest 2008 arrrangerade Nätverket tillsammans med Upplev Norrköping en familjedag med olika aktiviteter. Runt personer besökte Vasaparken under dagen. Många av dem stannade i Nätverkets tält och fick ta del av vårt budskapet tillsammans med lättsam underhållning och roliga aktiviteter och tävlingar. 19 Nätverket för hållbara transporter

20 I stan utan min bil 22 september 2006 KLIMP Den 22 september 2006 möblerades Hötorget med en scenvagn, ett antal utställningar och informationsbord. Platsen passade bra till Nätverkets budskap eftersom den nyligen hade byggts om, bland annat i syfte att reducera biltrafik i området. Torget hade även försetts med en cykelbarometer och en luftpump för att kunna pumpa cykeln. Korpen och Cykelfrämjandet arrangerade dels en cykelorientering och dels en tipspromenad. En utställning om kommunens cykelplan och cykelbanor visades. Det delades även ut cykelkartor. En cykelauktion hölls med hittegodscyklar. Polisen gav råd om säker cykel och musikföreställningen Who is my motor? med Musikteater Gulasch hade premiär i för en årskurs åtta från Hagaskolan. Gratis kollektivtrafik Mellan kl 05 och 20 var det gratis att åka kollektivt i tätorten. Vårsalong med miljöbilar Företagsföreningen Gamla Stan hade en aktivitet i början av juni 2006 med torghandel och underhållning på Nya Torget. I samband med detta arrangerade Nätverket en utställning av miljöbilar tillsammans med bilhandlare. Samtidigt visades även uställningen Tankvärt på macken som informerar om olika bränslen. För barnen fanns hoppborg, karusell och ansiktsmålning.

21 Smarta resval för din plånbok, din hälsa och vårt klimat Nätverket för hållbara transporter tog under sommaren 2008 fram en broschyr med en karta över Norrköping. På kartan finns bland annat tankställen för förnybart bränsle (biogas och etanol), försäljning av värdekort till kollektivtrafiken, cykelpumpar och butiker med lokalproducerad mat. I broschyren finns lättläst allmän information om hållbart resande. Fördelarna med att välja att gå, cykla och åka kollektivt lyfts fram. Kartan trycktes i exemplar av dem distribuerades tillsammans med Augustifestens programtidning Den ut gick som bilaga i de två lokala morgontidningarna, NT och Folkbladet. De resterande broschyrerna sprids via turistbyrån och biblioteket samt delas ut under andra aktiviteter. 21 Nätverket för hållbara transporter

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Bild från insidan av Svensk Biogas rötkammare på Händelö. Långsiktigt hållbart klimatarbete Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Det här häftet är ett utdrag av slutrapporten som skickades till Naturvårdsverket

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval..............................................................

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(8) 2006-01-18 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2005 års rapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Mobilitetsnätverket Nätverket för

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk VERKSAMHETSRAPPORT 1(24) 2007-01-25 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, mobilitetsstrateg 011-15 12 28 2006 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk

2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk RAPPORT 1(20) 2008-01-21 583/2004 Handläggare, titel, telefon Jannica Schelin, miljöstrateg 011-15 12 28 2007 års verksamhetsrapport från åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg

Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Aktiviteter Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 3. Kultur som klimatsmart verktyg Pojken & piraten... 31 Sammanfattning,

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen 1 2011-10-02 MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen Steg 1- åtgärder som påverkar transportbehovet och val av färdsätt Minska transportefterfrågan eller föra över till andra transportsätt. Transportbehov Samhällsplanering

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Stockholms cykeldag 8/6 2006

Stockholms cykeldag 8/6 2006 Stockholms cykeldag 8/6 2006 En dag tillägnad Stockholms cyklister RAPPORT 2 Augusti 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 STOCKHOLMS CYKELDAG DEN 8 JUNI 2006...6 SYFTE...6 TIDIGARE ÅR...6 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2016-02-04 RÄN-2016-0052 Räddningsnämnden Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Klimatresenären 2008

Klimatresenären 2008 Redovisning av resultat för projektet Klimatresenären 2008 Bakgrund Korpen Gotland fick en förfrågan om ett samarbete i och med projektet Klimatresenären och cykelprojektet i augusti 2007. Planerna och

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer