Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska"

Transkript

1 Barns skolvägar

2 Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB

3 Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens Vägverket genomför vart tredje år, med start 2000, en undersökning om föräldrars uppfattning om hur säker deras barns väg till skolan är. Eftersom det gått tre år sedan den senaste mätningen önskar Vägverket genomföra en ny mätning. Undersökningens syfte är att ge Vägverket bättre kunskap om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet skall kunna ligga till grund för beskrivningar i Vägverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen skall ge en bild av läget idag, men även visa på om det skett några förändringar över tid. Undersökningen är giltig för föräldrar till barn som under hösten börjat förskoleklass fram till de som går i åk 9. Alltså barn och ungdomar födda mellan Motsvarande urval gjordes medan man i undersökningen endast gjorde enkäten till föräldrar med barn upp till årskurs 6. Informationen har samlats in med hjälp av postala enkäter, som skickats ut i tre steg. I det första steget en enkät, inklusive missiv och frankerat svarskuvert, efter ca tio dagar skickades en påminnelse till dem som inte svarat. Efter ytterligare ca tio dagar skickades ny enkät och frankerat svarskuvert till dem som då inte svarat. Det första utskicket gick ut den och svar som inkommit t o m har tagits med i undersökningen. Då målgruppen för undersökningen varit personer under 16 år har tillstånd från SPAR för undantag från personuppgiftslagen (PUL) erhållits. Utskicken har adresserats Till målsman för [barnets namn]. t gick enkäten ut till 200 personer. Av dessa kom 2 st i retur. Vid fältarbetsperiodens slut hade 197 enkäter inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 71,% vilket tyder på ett bra engagemang i dessa frågeställningar. Barnets skolväg Nästan två av tre (6%) skolbarn bor mindre än två kilometer från sin skola. Detta gäller framförallt de barn som bor i storstadsregionerna (6%). Mellan övriga regioner är inte skillnaderna så stora. Ett undantag finns dock för skogslänen i inlandet där 13% bor mer än tio kilometer från skolan, jämfört med 6% för landet som helhet. Majoriteten, 3% av barnen (% ), har mindre än 10 minuters resväg till skolan. 6% (9% ) har en restid som överstiger 30 minuter och det gäller i ännu högre grad i skoglänen i inlandet där 11% (1% ) har en så lång restid. Andelen som upplever att barnens skolväg är säker när de går eller cyklar till skolan har ökat från 0% i tidigare mätningar till % i årets mätning. En så stor andel som 1% (% ) upplever dock alltjämt skolvägen som osäker även om alltså en viss förbättring skett. Något fler, 73%, upplever dock skolvägen som helt eller ganska trygg. Även här kan vi utläsa en förbättring från den motsvarande siffran som innebar att 66% då var helt eller ganska trygga när det gäller barnens skolväg. Andelen som upplever skolvägen som otrygg har visserligen minskat men hela 26% upplever den dock alltjämt som ganska eller mycket otrygg. Andelen otrygga i skoglänen tenderar att vara något fler än i resten av landet (29%). Förbättringar har skett över hela landet men en något större ökning av andelen trygga tycks skett i storstadsregionerna (+ procentenheter). Andelen föräldrar som uppfattat att de barn som åker buss har rätt till skolskjuts som betalas av kommunen har minskat från 73% till 66% i årets mätning. Minskningen gäller framförallt speciellt anordnad skolskjuts där 2% bland de som åkte buss jämfört med 33% i årets mätning. Alltså är det tydligt att färre av de som åker buss har rätt till skolskjuts i årets mätning vilket också visas av att 1% av samtliga som svarat i år har rätt till skolskjuts jämfört med 26% år. Minst andel med rätt till skolskjuts återfinns i storstadsregionerna (1%) och störst andel i regionen, inland (33%). 1

4 Såväl vinter- och sommartid är det vanligast att barnen går till skolan även om det under sommartid är nästan lika vanligt att de cyklar. Sommartid går 3% av barnen och vintertid 2%. Anledningen till den skillnaden är att barnen sommartid istället tar cykeln. 1% cyklar vintertid men det ökar till 32% under sommaren. Den största förändringen i materialet är att fler väljer att gå till skolan under sommarhalvåret jämfört med. Då gick 29% av barnen och den siffran har i årets mätning ökat till 3%. Andelen som åker buss/kollektivt under sommarhalvåret har istället sjunkit, från 19% i års mätning till 16% i årets mätning. Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är mycket tydliga när det gäller hur man tar sig till skolan. De yngsta åker framförallt i betydligt högre grad i privat bil. Detta även om andelen sjunkit något med några få procentenheter. Bland de yngsta ökar dock andelen som går till skolan med sju procentenheter såväl under vinterhalvåret som under sommarhalvåret. Under sommarhalvåret har istället främst andelen som åker buss minskat (från 11% till 6% ). Även under vinterhalvåret har andelen bussåkande minskat men lika mycket har andelen som åker med privat bil minskat bland de yngsta (med fyra procentenheter). Även bland de övriga åldersgrupperna tycks bussåkandet minska och andelen som går och/eller cyklar till skolan öka. Buss till skolan 3 av barn (7%) har mindre än 00 meter till busshållplatsen och 12% har mellan 00 meter och en kilometer att gå till hållplatsen. Andelen som har mer än 1 km till hållplatsen är 9% i årets mätning (% ). De allra flesta barn (2%) går eller cyklar själva till busshållplatsen. Övriga har sällskap av en vuxen eller får skjuts. Det är inga större förändringar jämfört med resultatet. Att det införts nya hastighetsregler blir tydligt när vi studerar vilka hastighetsgränser som gäller vid busshållplatsen/påstigningsplatsen där barnet stiger på bussen på morgonen. Andelen som stiger på bussen vid en väg som har en hastighetsgräns på 70 eller 90 km/h har minskat från 3% i års mätning till 29% i årets mätning. Även när det gäller andelen barn som behöver ta sig till busshållplatsen på en väg med 70 eller 90 km/h har sjunkit från 31% i års mätning till 2% i årets mätning. Andelen barn som stiger på bussen vid en hållplatsficka har ökat från till 2% i årets mätning. Även andelen barn som stiger på bussen där det finns väderskydd har ökat från 3 till 0% i årets mätning. Positivt är att allt fler får en sittplats där det också finns bilbälte. Trängseln i bussarna har dock inte minskat utan fortfarande får drygt var fjärde (26%) ofta eller ibland stå i bussen. Andelen som ofta får stå i bussen har dessutom ökat från 3 till %. Den största förändringen i år beror på att fler i framförallt storstäderna tagit ställning till vad de tycker om skolskjutsen, alltså att färre har angivit svarsalternativet vet inte Om vi på den totala nivån räknar på de som satt ett betyg mellan mycket dåligt till mycket bra så är andelen som svarat mycket eller ganska bra i årets mätning 7% omräknat på de som tagit ställning i frågan. Motsvarande siffra för var 7% varför man kan säga att det varken blivit bättre eller sämre på en total nivå, när det gäller hur skolskjutsen upplevs fungera överlag. När det gäller vägen från hemmet till påstigningsplatsen, själva påstigningen samt bussfärden så upplever i år föräldrarna resan till skolan som säkrare. Däremot själva avstigningen vid skolan och vägen från att man stigit av fram till att man kommit fram till skolan upplevs i år som något mindre säker än tidigare. Alltjämt är det dock så att även om vägen mellan hemmet och påstigningsplatsen samt påstigningsplatsen upplevs som farlig av under 20% (en förbättring med procentenheter) så upplevs ändå dessa som något farligare än avstigningsplatsen och vägen mellan avstigningsplats och skola. Dessa skillnader har dock minskat betydligt i och med årets undersökning. Trenden när det gäller färden hem från skolan liknar den som gäller för vägen till skolan. Färden från skolan till påstigningsplatsen samt själva påstigningen vid skolan upplevs visserligen som säkrare än avstigningsmomentet och vägen från avstigningsplatsen till hemmet men är ändå den del av resan som i år upplevs som något mindre säker jämfört med. Andelen som upplever bussfärden fram till att man kommit hem som helt eller ganska säker har istället ökat även om förbättringarna var större när det gäller vägen till skolan. Knappt var femte barn (1%) behöver göra ett bussbyte. Det är vanligare med bussbyten i storstadsregionerna och mindre vanligt i skogslänen och då framförallt i inlandet. 2

5 Precis som är de tre viktigaste aspekterna vid skolbussresan säkerheten vid hållplatsen, att vägen är säker mellan hemmet och hållplatsen samt att det finns säkerhetsbälte i bussen. En aspekt som upplevs som viktigare än tidigare är att det finns säkerhetsbälte i bussen. Detta tyckte 63% var mycket viktigt i mätningen. I årets mätning upplever 70% det som en mycket viktig aspekt. Taxi till skolan När vi analyserar denna grupp måste vi samtidigt ta hänsyn till att endast 3 st av de tillfrågade åker taxi (1% av de tillfrågade på viktat material) och har därmed svarat på frågorna. När det är sagt kan vi konstatera att andelen som åker taxi med en direkt anslutning tycks ha minskat något, från 6% till 1% i årets mätning. Gruppens storlek gör dock att siffran inte kan betraktas som statistiskt säkerställd men ändå som en stark tendens. Det är en stark tendens att färre föräldrar i år upplever platsen där barnet väntar på taxin som en mindre osäker plats jämfört med. Andelen som tycker att platsen är ganska eller mycket osäker har sjunkit från 1% till % i årets mätning. Liksom är de två viktigaste aspekterna enligt föräldrarna säkerhetsbältet och en säker väg mellan hemmet och påstigning. Ser man till de som tagit ställning till frågan (om man räknar bort de som svarat vet inte ) är även chaufförens körsätt en av de viktigaste aspekterna som det också var. Privat bil till skolan 1% av barnen blir skjutsade till skolan. Liksom är det vanligaste skälet till att man skjutsar barnet till skolan att det är praktiskt för familjen. Därefter är det vanligaste skälet att man upplever trafiken som farlig eller att det är långt att gå/cykla. Annat skäl har ökat något jämfört med tidigare. De vanligaste andra skälen är att man lämnar på väg till jobbet, att barnet börjar på fritids innan skolan börjar, att man lämnar syskon/andra barn samtidigt eller att man anser att barnet är för litet för att gå själv. Barnens trafikmiljö Säkrast upplever föräldrarna att det är för barnen att ta sig till ett grönområde, en lekplats eller till lekkamrater. Mer osäkert och farligare upplever man att det är för barnen att ta sig till sim/bad, bio eller bibliotek. Överlag har dock andelen som känner sig helt eller ganska säker ökat något jämfört med tidigare mätningar. De ställen som ansågs säkra att gå till är också de ställen flest föräldrar släpper iväg sina barn själva till och tvärtom. Tendensen överlag är dock att man är mindre benägen att släppa iväg sina barn utan vuxet sällskap. Detsamma som gällde för att gå gäller för att cykla till olika ställen utan vuxet sällskap. Slutintryck 1. Skolvägen upplevs som säkrare och tryggare än tidigare - Andelen som upplever barnens skolväg som en säker väg har ökat från 0% till % i år. - 73% upplever i år skolvägen som ganska eller helt trygg jämfört med 66%. Andelen som upplever den som ganska eller mycket otrygg är dock alltjämt 26% (31% ). 2. Färre barn som åker buss uppges ha rätt till skolskjuts som betalas av kommunen - Andelen föräldrar vars barn åker buss och som uppfattat att de har rätt till skolskjuts som betalas av kommunen, har minskat från 73% till 66% i årets mätning. 3. Fler barn tar sig till fots till skolan - Fler barn går till skolan än tidigare. Under sommarhalvåret har andelen barn som går till skolan ökat till 3% jämfört med 29% i års mätning och det är bland de yngsta barnen som ökningen varit som störst. Där har andelen barn som går till skolan ökat med sju procentenheter såväl under sommarhalvåret som under vinterhalvåret.. Hastigheterna sjunker vid påstigningsplatsen och vägen dit - Andelen som stiger på bussen vid en väg som har en hastighetsgräns på 70 eller 90 km/h har minskat från 3% i års mätning till 29% i årets mätning. - Även när det gäller andelen barn som behöver ta sig till busshållplatsen på en väg med 70 eller 90 km/h har sjunkit från 31% i års mätning till 2% i årets mätning. 3

6 . Fler får sittplats med bälte när de åker buss men trängseln i bussarna har inte minskat - Som regel får 39% numer en sittplats på bussen där det finns ett bilbälte vilket är en förbättring från 30%. - Trängseln har dock inte minskat och andelen som ofta får stå i bussen har ökat från 3% till % i årets mätning. 6. Vägen till påstigningsplatsen och vägen dit upplevs som lite mindre farlig, medan miljön vid skolan känns farligare och mer osäker - Den del som upplevs som mest osäker och farlig är när barnet tar sig mellan hemmet och till skolskjutsen och vice versa. En tendens är dock att den här delen av resan till och från skolan blir något säkrare (förbättring med åtta procentenheter) medan situationen runt skolan och på- och avstigningsplatsen där upplevs som alltmer osäker.

7 Innehållsförteckning KAP 1 OM UNDERSÖKNINGEN OCH BAKGRUNDSDATA BAKGRUND OCH SYFTE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT URVAL OCH SVARSFREKVENS BAKGRUNDSDATA... 9 KAP 2 BARNETS SKOLVÄG AVSTÅNDET MELLAN HEMMET OCH SKOLAN RESTID MELLAN HEMMET OCH SKOLAN SKOLVÄGENS UPPLEVDA SÄKERHET GÅNG/CYKEL SKOLVÄGENS UPPLEVDA TRYGGHET RÄTT TILL SKOLSKJUTS FÄRDSÄTT TILL SKOLAN FÄRDSÄTT TILL SKOLAN UPPDELAT PÅ ÅRSKURS KAP 3 BUSS TILL SKOLAN AVSTÅND MELLAN HEM OCH BUSSHÅLLPLATS TRANSPORTSÄTT TILL BUSSHÅLLPLATSEN HASTIGHET PÅ VÄGEN/VÄGARNA VID HÅLLPLATSEN HASTIGHET PÅ VÄGEN/VÄGARNA TILL HÅLLPLATSEN FÖREKOMST AV HÅLLPLATSFICKA FÖREKOMST AV VÄDERSKYDD FÖRHÅLLANDET PÅ BUSSEN UPPLEVELSE AV HUR SKOLSKJUTSEN FUNGERAR BETYG PÅ VÄGEN MELLAN HEM OCH SKOLA BETYG PÅ HEMVÄGEN BUSSBYTE OLIKA ASPEKTERS VIKTIGHET AVSEENDE BARNENS BUSSRESA... 2 KAP TAXI TILL SKOLAN AVSTÅND MELLAN HEM OCH TAXIPLATS SÄKERHET PÅ DEN PLATS DÄR BARNET TAR TAXIN OLIKA ASPEKTERS VIKTIGHET AVSEENDE BARNENS TAXIRESA KAP PRIVAT BIL TILL SKOLAN ANLEDNING TILL ATT SKJUTSA BARNET KAP 6 BARNETS TRAFIKMILJÖ TRAFIKMILJÖN MELLAN HEMMET OCH OLIKA PLATSER VART BARNET FÅR GÅ UTAN VUXET SÄLLSKAP VART BARNET FÅR CYKLA UTAN VUXET SÄLLSKAP... 3 KAP 7 SLUTINTRYCK... 36

8 KAP TABELLER KÖN, ÅLDER OCH BOSTADSORT BOSTADENS PLACERING OCH SKOLA BARNETS SKOLVÄG RESTID TILL SKOLAN OCH RÄTT TILL SKOLSKJUTS FÄRDSÄTT SÄLLSKAP AV VUXEN TILL SKOLAN VÄGEN TILL BUSSHÅLLPLATSEN FÖRHÅLLANDET VID OCH TILL BUSSHÅLLPLATSEN FÖRHÅLLANDET PÅ BUSSEN BEDÖMNING AV BARNETS SKOLVÄG FRÅN HEMMET TILL SKOLAN BEDÖMNING AV BARNETS SKOLVÄG FRÅN SKOLAN TILL HEMMET BEDÖMNING AV VIKTIGA ASPEKTER I SAMBAND MED BUSSRESA BARN SOM ÅKER TAXI BEDÖMNING AV VIKTIGA ASPEKTER I SAMBAND MED BARNETS TAXIRESA SKÄL TILL ATT SKJUTSA BARNET BETYG PÅ TRAFIKMILJÖN OM BARNET FÅR GÅ TILL OLIKA PLATSER UTAN VUXEN....1 OM BARNET FÅR CYKLA TILL OLIKA PLATSER UTAN VUXEN... 6 Bilagor Korstabellbilaga, sid 7 Följebrev och enkät, sid 2 6

9 Kap 1 Om undersökningen och bakgrundsdata 1.1 Bakgrund och syfte Vägverket genomför vart tredje år, med start 2000, en undersökning om föräldrars uppfattning om hur säker deras barns väg till skolan är. Eftersom det gått tre år sedan den senaste mätningen önskar Vägverket genomföra en ny mätning. Undersökningens syfte är att ge Vägverket bättre kunskap om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet skall kunna ligga till grund för beskrivningar i Vägverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen skall ge en bild av läget idag, men även visa på om det skett några förändringar över tid. 1.2 Tillvägagångssätt Undersökningen är giltig för föräldrar till barn som under hösten börjat förskoleklass fram till de som går i åk 9. Alltså barn och ungdomar födda mellan Motsvarande urval gjordes medan man i undersökningen endast gjorde enkäten till föräldrar med barn upp till årskurs 6. Jämförelser finns inlagda även för men dessa är tveksamma att göra på många frågor eftersom urvalen inte består av samma åldersintervall som för mätningarna gjorda och. Enkäten justerades dessutom inför mätningen varför jämförelser med i vissa fall helt saknas. Helt jämförbart är dock materialet när det gäller frågor som endast ställts till de som går i årskurs 6 och lägre. Informationen har samlats in med hjälp av postala enkäter, som skickats ut i tre steg. I det första steget en enkät, inklusive missiv och frankerat svarskuvert, efter ca tio dagar skickades en påminnelse till dem som inte svarat. Efter ytterligare ca tio dagar skickades ny enkät och frankerat svarskuvert till dem som då inte svarat. Det första utskicket gick ut den och svar som inkommit t o m har tagits med i undersökningen. Efter det första utskicket upptäcktes att kryssrutor på svarsalternativet bio saknades på frågorna 31 till 33. Detta korrigerades i det andra och tredje utskicket varför dessa frågor baseras på ungefär halva svarsantalet, alltså bara de enkäter där rutorna funnits med vilket gör att antalet svar ändå är fullt tillräckligt för att ge en god bild av hur många som besöker bio och även ger en god bas för att jämföra över tid. Då målgruppen för undersökningen varit personer under 16 år har tillstånd från SPAR för undantag från personuppgiftslagen (PUL) erhållits. Utskicken har adresserats Till målsman för [barnets namn]. 7

10 1.3 Urval och svarsfrekvens Urvalet har dragits ur Centrala Befolkningsregistret och fördelas över fyra, av Vägverket definierade, geografiska regioner. Resultaten har viktats efter folkmängd i de fyra regionerna enligt samma viktmatris som användes vid de tidigare undersökningarna, se tabell nedan. Tabell: Urval och viktning Urvalets storlek Antal Viktmatris %, inland 900 3,7, övrigt 900 1,9 Storstadsregioner 00 3,6 Övriga Sverige 00 2, Summa t gick enkäten ut till 200 personer. Av dessa kom 2 st i retur. Vid fältarbetsperiodens slut hade 197 enkäter inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 71,% vilket tyder på ett mycket bra engagemang i dessa frågeställningar.

11 1. Bakgrundsdata Följande tabell beskriver hur de svarande fördelar sig över ett antal olika bakgrundsvariabler. Samtliga data har viktats efter ovan beskrivna viktmatris. inland övrigt Region Storstadsregion Övriga landet Antal 62 Antal 63 Antal 31 Antal 32 Antal 197 % % % % % Kön Pojke Flicka Var finns bostaden? Vilket år är barnet fött Barnet går i I centrum/stadskärnan I ett ytterområde På landsbygden Ej svar Ej svar Den kommunala skolan/6- årsverksamheten som barnet genom bostadens läge hör till Annan kommunal skola/6- årsverksamhet Friskola, d.v.s. skola/6- årsverksamhet fristående från den vanliga kommunala skolverksamheten I vilken typ av ort bor barnet? Ej svar I Storstockholm, Göteborg eller Malmö I en tätort med invånare I en tätort med invånare I en tätort med invånare I en tätort med invånare På ren landsbygd eller i en ort med mindre än invånare Ej svar

12 Vilken skola och/eller barnomsorg deltar barnet i? 6-årsverksamhet Skola årskurs Skola årskurs Skola årskurs Skola årskurs 10 7 Skola årskurs Skola årskurs Skola årskurs Skola årskurs Skola årskurs Annat Ej svar

13 Kap 2 Barnets skolväg 2.1 Avståndet mellan hemmet och skolan Bas: Samtliga 0-1 km km km 3- km km 3-10 km >10 km Procent Fig. 2.1 Hur långt är det mellan hemmet och skolan? (Fråga 7) Nästan två av tre (6%) skolbarn bor mindre än två kilometer från sin skola. Detta gäller framförallt de barn som bor i storstadsregionerna (6%). Mellan övriga regioner är inte skillnaderna så stora. Ett undantag finns dock för skogslänen i inlandet där 13% bor mer än tio kilometer från skolan, jämfört med 6% för landet som helhet. 11

14 2.2 Restid mellan hemmet och skolan Bas: Samtliga 0- min 6-10 min 11-1 min min min 31- min Ej svar Procent Fig. 2.2 Hur lång tid tar det för ditt barn att komma till skolan, från det att barnet lämnar hemmet till ankomst till skolan? (Fråga 10) Majoriteten, 3% av barnen (% ), har mindre än 10 minuters resväg till skolan. 6% (9% ) har en restid som överstiger 30 minuter och det gäller i ännu högre grad i skogslänen i inlandet där 11% (1% ) har en så lång restid. 12

15 2.3 Skolvägens upplevda säkerhet gång/cykel Bas: Samtliga % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Säker väg Osäker pga trafiken Osäker pga andra orsaker Ej svar Fig. 2.3 Hur bedömer du att ditt barns skolväg är om det går eller cyklar till skolan/6-årsverksamheten? (Fråga ) Andelen som upplever att barnens skolväg är säker när de går eller cyklar till skolan har ökat från 0% i tidigare mätningar till % i årets mätning. En så stor andel som 1% (% ) upplever dock alltjämt skolvägen som osäker även om alltså en viss förbättring skett. 13

16 2. Skolvägens upplevda trygghet Bas: Samtliga t Skoglän, inland , övriga Storstad Övriga landet % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Helt trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Vet ej Fig. 2. Upplever du att ditt barn har en trygg eller otrygg skolväg? (Fråga 9) % upplevde alltså skolvägen som säker. Något fler, 73%, upplever dock skolvägen som helt eller ganska trygg. Även här kan vi utläsa en förbättring från den motsvarande siffran som innebar att 66% då var helt eller ganska trygga när det gäller barnens skolväg. Andelen som upplever skolvägen som otrygg har visserligen minskat men hela 26% upplever den dock alltjämt som ganska eller mycket otrygg. Andelen otrygga i skogslänen tenderar att vara något fler än i resten av landet (29%). Förbättringar har skett över hela landet men en något större ökning av andelen trygga tycks skett i storstadsregionerna (+ procentenheter). 1

17 2. Rätt till skolskjuts Bas: Se figur nedan (bas samtliga) (bas åker buss) (bas samtliga) (bas åker buss) (bas åker buss) % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Ja, speciellt anordnad Ja, vanliga kollektivtrafiken Annat sätt/specialbuss Nej Vet ej/ej svar Fig. 2. Har barnet rätt till skolskjuts, d.v.s resa till och från skolan som betalas av kommunen? (Fråga 11) Andelen föräldrar som uppfattat att de barn som åker buss har rätt till skolskjuts som betalas av kommunen har minskat från 73% till 66% i årets mätning. Minskningen gäller framförallt speciellt anordnad skolskjuts där 2% bland de som åkte buss jämfört med 33% i årets mätning. Alltså är det tydligt att färre av de som åker buss har rätt till skolskjuts i årets mätning vilket också visas av att 1% av samtliga som svarat i år har rätt till skolskjuts jämfört med 26% år. Minst andel med rätt till skolskjuts återfinns i storstadsregionerna (1%) och störst andel i regionen, inland (33%). 1

18 2.6 Färdsätt till skolan Bas: Samtliga Gå Cykla Buss/kollektivt Taxi Sommar Sommar Vinter Vinter Privat bil Annat Ej svar Procent Fig. 2.6 På vilket sätt brukar ditt barn oftast ta sig den större delen av vägen till skolan/ 6-årsverksamheten under vinterhalvåret (november-mars)? (Fråga 12) På vilket sätt brukar ditt barn oftast ta sig den större delen av vägen till skolan/ 6-årsverksamheten under sommarhalvåret (april-oktober)? (Fråga 13) Såväl vinter- som sommartid är det vanligast att barnen går till skolan även om det under sommartid är nästan lika vanligt att de cyklar. Sommartid går 3% av barnen och vintertid 2%. Anledningen till den skillnaden är att barnen under sommartid istället tar cykeln. 1% cyklar vintertid men det ökar till 32% under sommaren. Den största förändringen i materialet är att fler väljer att gå till skolan under sommarhalvåret jämfört med. Då gick 29% av barnen och den siffran har i årets mätning ökat till 3%. Andelen som åker buss/kollektivt under sommarhalvåret har istället sjunkit, från 19% i års mätning till 16% i årets mätning. 16

19 2.7 Färdsätt till skolan uppdelat på årskurs Bas: Samtliga 6-års/åk 1-3 sommar sommar vinter vinter åk -6 sommar sommar vinter vinter åk 7-9 sommar sommar vinter vinter % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Gå Cykla Buss Taxi Privat bil Annat/ej svar Fig. 2.7 På vilket sätt brukar ditt barn oftast ta sig den större delen av vägen till skolan/ 6-årsverksamheten under vinterhalvåret (november-mars)? (Fråga 12) På vilket sätt brukar ditt barn oftast ta sig den större delen av vägen till skolan/ 6-årsverksamheten under sommarhalvåret (april-oktober)? (Fråga 13) Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är mycket tydliga när det gäller hur man tar sig till skolan. De yngsta åker framförallt i betydligt högre grad i privat bil. Detta även om andelen sjunkit något med några få procentenheter. Bland de yngsta ökar dock andelen som går till skolan med sju procentenheter såväl under vinterhalvåret som under sommarhalvåret. Under sommarhalvåret har istället främst andelen som åker buss minskat (från 11% till 6% ). Även under vinterhalvåret har andelen bussåkande minskat men lika mycket har andelen som åker med privat bil minskat bland de yngsta (med fyra procentenheter). Även bland de övriga åldersgrupperna tycks bussåkandet minska och andelen som går och/eller cyklar till skolan öka. 17

20 Kap 3 Buss till skolan 3.1 Avstånd mellan hem och busshållplats Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret 0-2 m m m m m m m >3000 m Ej svar Procent Fig. 3.1 Hur långt är det mellan hemmet och hållplatsen där barnet stiger på bussen? (Fråga 1) 3 av barn (7%) har mindre än 00 meter till busshållplatsen och 12% har mellan 00 meter och en kilometer att gå till hållplatsen. Andelen som har mer än 1 km till hållplatsen är 9% i årets mätning (% ). 1

21 3.2 Transportsätt till busshållplatsen Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret Fots/cykel utan vuxen Fots/cykel med vuxen 7 1 Skjutsad med bil Annat sätt Ej svar Procent Fig. 3.2 Hur brukar barnet oftast ta sig till hållplatsen? (Fråga 16) De allra flesta barn (2%) går eller cyklar själva till busshållplatsen. Övriga har sällskap av en vuxen eller får skjuts. Det är inga större förändringar jämfört med resultatet. 19

22 3.3 Hastighet på vägen/vägarna vid hållplatsen Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret 30 km/h km/h km/h 90 km/h km/h 0 0 Vet inte Procent Fig. 3.3 Vilken hastighetsgräns gäller vid busshållplatsen/ påstigningsplatsen där barnet stiger på bussen på morgonen? (Fråga 17a) Att det införts nya hastighetsregler blir tydligt när vi studerar vilka hastighetsgränser som gäller vid busshållplatsen/påstigningsplatsen där barnet stiger på bussen på morgonen. Andelen som stiger på bussen vid en väg som har en hastighetsgräns på 70 eller 90 km/h har minskat från 3% i års mätning till 29% i årets mätning. 20

23 3. Hastighet på vägen/vägarna till hållplatsen Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret 30 km/h km/h km/h 90 km/h km/h Vet inte Procent Fig. 3. Vilken hastighetsgräns gäller på vägen/vägarna till busshållplatsen/påstigningsplatsen där barnet stiger på bussen på morgonen? (Fråga 17b) Även när det gäller andelen barn som behöver ta sig till busshållplatsen på en väg med 70 eller 90 km/h har sjunkit från 31% i års mätning till 2% i årets mätning. 21

24 3. Förekomst av hållplatsficka Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Ja Nej Vet ej Fig. 3. Finns det hållplatsficka där barnet stiger på bussen (vid hemmet) på morgonen.? (Fråga 1) Andelen barn som stiger på bussen vid en hållplatsficka har ökat från till 2% i årets mätning. 3.6 Förekomst av väderskydd Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret % 10% 20% 30% 0% 0% 60% 70% 0% 90% 100% Ja Nej Vet ej Fig. 3.6 Finns det något väderskydd (väntkur) där barnen väntar på bussen.? (Fråga 1) Även andelen barn som stiger på bussen där det finns väderskydd har ökat från 3 till 0% i årets mätning. 22

25 3.7 Förhållandet på bussen Bas: Åker oftast buss under sommarhalvåret Det händer ofta att mitt barn får stå i bussen 3 Det händer ibland att mitt barn får stå i bussen Alla får som regel sittplats, men det finns inte bilbälten åt alla Alla får som regel sittplats och det finns bilbälten åt alla Vet ej Procent Fig. 3.7 Vilket av följande stämmer in när ditt barn åker buss? (Fråga 20) Positivt är att allt fler får en sittplats där det också finns bilbälte. Trängseln i bussarna har dock inte minskat utan fortfarande får drygt var fjärde (26%) ofta eller ibland stå i bussen. Andelen som ofta får stå i bussen har dessutom ökat från 3 till %. 23

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006 Undersökning angående barns säkra skolvägar Vägverket November 2006 Business & Market Research Group Unr 1325-604 Rune Broo Markus Lagerqvist Jenny Lövsund Vägverket, 604 Barns säkra skolvägar, rapport,

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

Skolskjutsregler i Essunga kommun

Skolskjutsregler i Essunga kommun Skolskjutsregler i Essunga kommun Dokumenttyp Fastställd Regler 2016-10-31 51 av Utbildningsnämnden Detta dokument gäller för Utbildningsförvaltningen Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig Skoloskjutsansvarig

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-813 00

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun.

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Upprättad: 2012-05-08 Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2012-03-07, 84 Kontaktperson: Maria Jönsson, 0511-38 68 02 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser

Läs mer

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar Regler för grundskole- och grundsärskole-skjutsar inom Sjöbo kommun 2011-08-08 Version 1.0 Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun Giltigt från och med höstterminen 2011 Antagen

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN RIKTLINJER Dnr 2016/330 2016-05-25 RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR I FÄRGELANDA KOMMUN Förskoleklassen Grundskolan Särskolan Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Fastställda av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor Ingen skolväg är den andra lik Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen uppdelat på referens-/övriga skolor. Resultat från 2010 och 2012,

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-10 0480-45 29 04 Riktlinjer för skolskjuts Syfte För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar Barn-och ungdomsförvaltningen skolskjuts

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Regler för skolskjuts i Skara kommun Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden den 22 september 2011 90 Morgondagens skola med lust till livslångt lärande Inledning Gällande skolskjutsregler är beslutade

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun 2015-2016. Slutrapport 2016-12-30 GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar

Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar Barn- och ungdomsnämnden/kollektivtrafiknämnden Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar Skolans tider och skolskjuts i Linghemsområdet Februari 2007 AO Statistik & Utredningar Lars-Åke Gustafson, Christin

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ANTAGNA AV BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-15, 81 REVIDERADE 2011-03-30, 26 SAMT 2011-11-29, 80. REVIDERADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-04, 111 1. VILKA HAR RÄTT TILL FRI SKOLSKJUTS?

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

Säkra och trygga skolvägar

Säkra och trygga skolvägar Säkra och trygga skolvägar Vägverket Region Mitt Britt-Inger Gustafsson Samhällsavdelningen Nattviksgatan 8 871 24 Härnösand britt-inger.gustafsson@vv.se 0611-441 83, 070-521 50 23 Samhällsmål och styrande

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Regler för skolskjuts i Skara kommun Beslutad av barn- och utbildningsnämndes skolsskjutsutskott den 27 juni 2016, 1 Kompletterad den 1 september 2016 efter beslut i barn- och utbildningsnämndes skolsskjutsutskott

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november 2011

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november 2011 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november 2011 Rapport av Cecilia Ellehammar, Manpower Januari 2012 Sammanfattning Denna rapport redovisar svaren från

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun Dokumentansvarig David Idermark, 0485-471 13 david.idermark@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 164 2016-06-21 Giltighetstid 1 juli 2016 1(6) Dnr Dnr 2015/000447-003 Beteckning

Läs mer

Reglemente för betalda elevtransporter. i Härnösands kommun. Antagen i barn- och skolnämnden 2006-06-08 Fastställd i kommunfullmäktige 2006-12-18

Reglemente för betalda elevtransporter. i Härnösands kommun. Antagen i barn- och skolnämnden 2006-06-08 Fastställd i kommunfullmäktige 2006-12-18 Reglemente för betalda elevtransporter i Härnösands kommun Antagen i barn- och skolnämnden 2006-06-08 Fastställd i kommunfullmäktige 2006-12-18 2 1. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är enligt skollagen

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Dnr KK17/77 RIKTLINJER Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-01-30 Dnr KK17/77 2/5 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen av barn- och utbildningsnämnden , 77, reviderad samt ny författning antagen av kommunfullmäktige , 85

Antagen av barn- och utbildningsnämnden , 77, reviderad samt ny författning antagen av kommunfullmäktige , 85 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-26, 77, reviderad 2014-11-27 samt ny författning antagen av kommunfullmäktige 2008-05-07, 85 1 (5) 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar

Läs mer

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola 2011-06-13 Dnr:2011/106-UAN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola RIKTLINJER FÖR ELEVRESOR I GYMNASIET OCH FÖR SKOLSKJUTS FÖR ELEVER I GYMNASIESÄRSKOLA

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA I TIDAHOLMS KOMMUN REGLER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA I TIDAHOLMS KOMMUN Gäller från läsåret med början ht 2011 Skolskjuts i Tidaholms kommun Elever i grundskola Tidaholms kommun är enligt Skollagen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente POLICY Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 1(5) Skolskjutsreglemente 2(5) Skolskjutsreglemente För elever i grundskolan, åk 1-9 och för 6-åringar i förskoleklass, anordnar kommunen

Läs mer

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 1. Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor i Skellefteå kommun Dokumentnamn Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Skolskjutsregler Robertsfors kommun

Skolskjutsregler Robertsfors kommun Skolskjutsregler Robertsfors kommun Antaget av Barn- och utbildningsutskottet 2014-02-03 INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA LAGKRAV... 1 2 REGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRKOLA... 1 2.1 FÄRDVÄGENS LÄNGD...

Läs mer

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se Inventering av skolresor Skolresor för elever i årskurser F-6 Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: SBN 2015-228 Datum: 2015-03-27 Handläggare: Jonas Nygren Projektledare: Helena Hellsten Organisation:

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 2016-04-20 1 (6) Riktlinjer för skolskjuts gällande

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Skolskjuts i Nättraby. Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola.

Skolskjuts i Nättraby. Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola. Skolskjuts i Nättraby Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola. Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass och grundskola/särskola

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Reglemente för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Reglemente för grundskole- och grundsärskoleskjutsar 1 Reglemente för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Söderköpings Kommun (KS 2002:182, 2007:36, 2011:51) Giltigt från och med höstterminen 2011 Antaget av Kommunstyrelsen 2011-03-01 51 2 (6) BAKGRUND

Läs mer

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Fastställd av: BUN 20140616 68 Revideras senast: 2016-06-30 Innehåll Riktlinje - Skolskjuts i Karlskoga kommun... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION SKOLSKJUTSINFORMATION sida 0 Innehållsförteckning Skolskjutsinformation Grundskola... 2 Berättigande till skolskjuts... 2 Val av annan skola eller förskoleklass... 3 Särskilda skäl... 3 Avståndsbestämmelser...

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar Cykling och gående vid större vägar Delrapport 2 Analys av RES och TSU92- för att belysa nuvarande cykel- och gångresor Slutversion Linköping 2011-01-07 Cykling och gående vid större vägar Delrapport2:

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun SKN 2016/311 Utbildningsförvaltningen Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun Beslutade av skolnämnden den 7 december 2016. Ersätter från och med beslutsdatum tidigare regler/reglementen för skolskjuts.

Läs mer