ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Work Orientations III'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till april 2005 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 67 emigrerat etc) Nettourval Svarsfrekvens Icke svarande vägrande tidsbrist 50 - övriga icke-deltagande 372 PUBLIKATIONER Edlund, J. & Svallfors, S. (2005): ISSP Work Orientations III. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 32 (2)FÖRVÄRVSARBETE 8 (3)LOC 41 WIDTH 1 (4) (5) 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? (6)... (7) (8) (9) Ja Nej Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett

5 datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 Tid ägnad åt förvärvsarbete 10 Tid ägnad åt hushållsarbete 11 Tid ägnad åt familjen 12 Tid ägnad åt vänner 13 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 14 Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 15 Uppskatta ett arbete även om pengarna inte behövdes 16 Viktigt i ett arbete: Anställningstrygghet 17 Viktigt i ett arbete: Hög inkomst 18 Viktigt i ett arbete: Goda karriärmöjligheter 19 Viktigt i ett arbete: Intressanta arbetsuppgifter 20 Viktigt i ett arbete: Självständigt arbete 21 Viktigt i ett arbete: Hjälpa andra människor 22 Viktigt i ett arbete: Nyttigt för samhället 23 Viktigt i ett arbete: Styra sina arbetstider 24 Välja att vara anställd eller egen företagare 25 Välja att arbeta i ett litet eller i ett stort företag 26 Välja att arbeta i privat eller offentlig sektor 27 Anställningstrygghet för anställda och egenföretagare 28 Anställning inkräktar mer på familjelivet 29 Fackföreningar viktiga för anställningstrygghet 30 Sämre arbetsvillkor utan fackföreningar 31 Önskad arbetstid 32 Förvärvsarbetar 33 Arbetstid och inkomst 34 Stämmer med UP:s arbete: Trygg anställning 35 Stämmer med UP:s arbete: Hög inkomst 36 Stämmer med UP:s arbete: Goda karriärmöjligheter 37 Stämmer med UP:s arbete: Intressant 38 Stämmer med UP:s arbete: Självständigt 39 Stämmer med UP:s arbete: Möjlighet att hjälpa andra 40 Stämmer med UP:s arbete: Nyttigt för samhället 41 Stämmer med UP:s arbete: Möjligt förbättra färdigheter 42 Arbetsvillkor: Utmattad efter arbetet 43 Arbetsvillkor: Fysiskt ansträngande arbete 44 Arbetsvillkor: Stressigt arbete 45 Arbetsvillkor: Farliga arbetsförhållanden 46 Möjlighet att påverka arbetstider 47 Möjlighet bestämma hur det dagliga arbetet organiseras 48 Möjligt ta ledigt någon timme under arbetstid 49 Arbetets krav inkräktar på familjelivet 50 Familjelivets krav inkräktar på arbetet 51 Användning av arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap 52 Nytta av arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper 53 Genomgått fortbildning senaste året 54 Relationerna mellan ledning och anställda 55 Relationerna mellan arbetskamraterna

7 56 Nöjd med arbetet 57 Villig arbeta hårdare för att företaget skall bli framgångsrikt 58 Stolt över att arbeta för företaget 59 Skulle tacka nej till annat arbete med högre lön 60 Möjlighet hitta annat lika bra arbete 61 Möjlighet för företaget att hitta ersättare 62 Sannolikhet försöka få arbete hos annan arbetsgivare närmaste året 63 Oro för att förlora arbetet 64 Undvika arbetslöshet: Arbete som kräver nya färdigheter 65 Undvika arbetslöshet: Befattning med lägre lön 66 Undvika arbetslöshet: Tillfällig anställning 67 Undvika arbetslöshet: Längre arbetsresor 68 Extraarbete utöver huvudsakligt arbete 69 Antal år på nuvarande arbetsplats 70 Antal år med nuvarande arbetsuppgifter 71 Antal anställda på arbetsplatsen 72 Könsfördelning på arbetsplatsen 73 Utbildningens längd hos andra på arbetsplatsen 74 Kan utföra arbetsuppgifter självständigt 75 Andra lägger sig i hur arbetsuppgifter ska utföras 76 Samarbete mellan yrkesgrupper på arbetsplatsen 77 Inställning till samarbete mellan olika yrkesgrupper 78 Arbeta några år längre med nuvarande arbetsuppgifter 79 Arbeta några år längre med nya arbetsuppgifter 80 Arbeta några år längre med flexibla arbetstider 81 Pension så tidigt som möjligt 82 Förvärvsarbete som varat minst ett år 83 Året man slutade det senaste förvärvsarbetet 84 Anledning att sluta arbeta 85 Önskar förvärvsarbete nu eller i framtiden 86 Sannolikhet att få arbete 87 Söker arbete för närvarande 88 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till offentlig arbetsförmedling 89 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till privat arbetsförmedling 90 Aktivitet för att få arbete: Besvarat platsannonser 91 Aktivitet för att få arbete: Annonserat i tidningar 92 Aktivitet för att få arbete: Kontakt med arbetsgivare 93 Aktivitet för att få arbete: Frågat andra om hjälp 94 Fortbildning för att förbättra yrkeskunskaper 95 Huvudsaklig försörjningskälla 96 Arbetsmarknadsgrupp 97 Arbetstid 98 Socio-ekonomisk indelning 99 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 104 Antal anställda 105 Arbetsledande funktion 106 Offentlig eller privat tjänst 107 Medlem i facklig organisation någon gång 108 Facklig organisation 109 Utbildning 110 Utbildningens längd 111 Månadsinkomst

8 112 Civilstånd 113 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 114 Partner: Arbetstid 115 Partner: Socio-ekonomisk indelning 116 Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 121 Partner: Antal anställda 122 Partner: Arbetsledande funktion 123 Partner: Offentlig eller privat tjänst 124 Partner: Utbildning 125 Hushållets månadsinkomst 126 Hushållets storlek 127 Antal skolbarn i hushållet 128 Antal förskolebarn i hushållet 129 Partisympati 130 Röstade i senaste riksdagsvalet 131 Subjektiv klasstillhörighet 132 Placering på skala över samhällsgrupper 133 Föräldrars medborgarskap 134 Tillhör kyrka eller religiös församling 135 Kyrka eller församling 136 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 137 Bostadsort 138 Ålder

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0816 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0816 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om jobben och arbetslivet VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön Man Kvinna VAR 6 H-REGION Loc 14 width 1 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 2: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter

10 73 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter VAR 7 A-REGION Loc 15 width 2 A-region Stockholm/Södertälje Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun

11 7 53. Avesta/Hedemora Ludvika Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 9 TID ÄGNAD FÖRVÄRVSARB 1 Loc 19 width 1 Först några frågor om arbete i allmänhet 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu?

12 1a Förvärvsarbete Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 10 TID ÄGNAD HUSHÅLLSARB 1 Loc 20 width 1 1b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 11 TID ÄGNAD FAMILJEN 1 Loc 21 width 1 1c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid 6 5. Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 12 TID ÄGNAD VÄNNER 1 Loc 22 width 1 1d <Tid ägnad åt> Dina vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu 8 4. Lite mindre tid Mycket mindre tid

13 17 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 13 TID ÄGNAD FRITIDSAKT 1 Loc 23 width 1 1e <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 14 ARB SÄTT TJÄNA PENGAR 2 Loc 24 width 1 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar avstånd från påståendet, när Du tänker på arbete i allmänhet. 2a Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 15 ARB EJ BEHOV PENGAR 2 Loc 25 width 1 2b Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

14 VAR 16 VIKTIGT ANSTÄLLNTRYGGH 3 Loc 26 width 1 3 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 3a Hur viktigt är anställningstrygghet? Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 17 VIKTIGT HÖG INKOMST 3 Loc 27 width 1 3b Hur viktigt är hög inkomst? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 7 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 18 VIKTIGT KARRIÄRMÖJLIGH 3 Loc 28 width 1 3c Hur viktigt är goda karriärmöjligheter? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 19 VIKTIGT INTR ARBUPPG 3 Loc 29 width 1 3d Hur viktigt är intressanta arbetsuppgifter?

15 <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 20 VIKTIGT SJÄLVST ARBETE 3 Loc 30 width 1 3e Hur viktigt är ett arbete där man får arbeta självständigt? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 21 VIKTIGT HJÄLPA ANDRA 3 Loc 31 width 1 3f Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 22 VIKTIGT NYTTIGT ARBETE 3 Loc 32 width 1 3g Hur viktigt är ett arbete som är nyttigt för samhället? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt

16 Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 23 VIKTIGT STYRA ARBTID 3 Loc 33 width 1 3h Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 24 VAL ANSTÄLLD FÖRETAG 4 Loc 34 width 1 4 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? 4a Jag skulle välja att vara Anställd Egen företagare Vet ej Uppgift saknas VAR 25 VAL LITET/STORT FÖRET 4 Loc 35 width 1 4b Jag skulle välja att arbeta... <Se F.4 för fullständig frågetext> I ett litet företag I ett stort företag Vet ej Uppgift saknas VAR 26 VAL PRIVAT/OFF SEKTOR 4 Loc 36 width 1

17 4c Jag skulle välja att arbeta... <Se F.4 för fullständig frågetext> I ett privat företag Inom den offentliga sektorn Vet ej Uppgift saknas VAR 27 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 5 Loc 37 width 1 5 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 5a Anställda har större anställningstrygghet än egenföretagare Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 28 INKRÄKTAR FAMILJELIV 5 Loc 38 width 1 5b Att vara anställd inkräktar mer på familjelivet än att vara egenföretagare <Se F.5 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 29 FACKET ANSTÄLLNTRYGGH 6 Loc 39 width 1 6 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 6a Fackföreningar är mycket viktiga för anställdas anställningstrygghet

18 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 30 FACKET VIKT ARBVILLKOR 6 Loc 40 width 1 6b Utan fackföreningar skulle arbetsvillkoren för anställda vara mycket sämre än de är <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 31 ÖNSKAD ARBETSTID 7 Loc 41 width 1 7 Anta att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? Arbeta heltid Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka Arbeta mindre än 10 timmar per vecka Inte ha något arbete alls Uppgift saknas VAR 32 FÖRVÄRVSARBETE 8 Loc 42 width 1 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? Ja Nej Uppgift saknas VAR 33 ARBETSTID OCH INKOMST 9 Loc 43 width 1

19 (FÖRVÄRVSARBETAR) Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete 9 Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du föredra? Längre arbetstid och högre inkomst Samma arbetstid och inkomst som nu Kortare arbetstid och lägre inkomst Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 34 TRYGG ANSTÄLLNING 10 Loc 44 width 1 10 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 10a Jag har en trygg anställning Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 35 HÖG INKOMST 10 Loc 45 width 1 10b Min inkomst är hög <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 36 KARRIÄRMÖJLIGHETER 10 Loc 46 width 1 10c Mina karriärmöjligheter är goda <Se F.10 för fullständig frågetext>

20 10 1. Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 37 INTRESSANT ARBETE 10 Loc 47 width 1 10d Mitt arbete är intressant <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 38 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETET 10 Loc 48 width 1 10e Jag har möjlighet att arbeta självständigt <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 39 MÖJLIGT HJÄLPA ANDRA 10 Loc 49 width 1 10f I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej

21 Frågan ej tillämplig VAR 40 SAMHÄLLSNYTTIGT ARB 10 Loc 50 width 1 10g Mitt arbete är nyttigt för samhället <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 41 UTVECKLANDE ARBETE 10 Loc 51 width 1 10h Mitt arbete ger mig möjlighet att förbättra mina färdigheter <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 42 UTMATTANDE ARBETE 11 Loc 52 width 1 11 (FÖRVÄRVSARBETAR) Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. 11a Hur ofta kommer Du hem utmattad från arbetet? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig

22 VAR 43 ANSTRÄNGANDE ARBETE 11 Loc 53 width 1 11b Hur ofta måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 9 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 44 STRESSIGT ARBETE 11 Loc 54 width 1 11c Hur ofta upplever Du Ditt arbete som stressigt? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 45 FARLIGT ARBETE 11 Loc 55 width 1 11d Hur ofta arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 46 BESTÄMMER ARBETSTIDER 12 Loc 56 width 1 12 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menas vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden)

23 Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar Frågan ej tillämplig VAR 47 ORGANISERA DAGL ARB 13 Loc 57 width 1 13 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 48 LEDIGT UNDER ARBTID 14 Loc 58 width 1 14 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter? Inte alls svårt Inte alltför svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 49 ARB INKRÄKTAR FAMLIV 15 Loc 59 width 1 15a (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt familjeliv? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej

24 Frågan ej tillämplig VAR 50 FAMLIV INKRÄKTAR ARB 15 Loc 60 width 1 15b (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att familjelivets krav inkräktar på Ditt arbete? 3 1. Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 51 ANVÄNDN YRKESKUNSKAP 16 Loc 61 width 1 16 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete? Nästan inget Litegrann En hel del Nästan allt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 52 ARBLIVSERF/YRKESKUNSK 17 Loc 62 width 1 17 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Om Du skulle söka ett nytt arbete, till hur stor hjälp skulle Din nuvarande arbetslivserfarenhet och/eller Dina yrkeskunskaper vara? Till mycket stor hjälp Till ganska stor hjälp Inte till så stor hjälp Inte till någon hjälp alls Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 53 FORTBILDNING 18 Loc 63 width 1 18 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper, antingen på arbetsplatsen eller någon

25 annanstans? Ja Nej Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 54 REL LEDNING-ANSTÄLLDA 19 Loc 64 width 1 19a (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan ledning och anställda? Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga Mycket dåliga Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 55 REL ARBETSKAMRATER 19 Loc 65 width 1 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan arbetskamraterna/kollegorna? Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga 5 5. Mycket dåliga Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 56 NÖJD MED ARBETE 20 Loc 66 width 1 20 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur nöjd är Du med Ditt arbete? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 3 7. Helt missnöjd Vet ej Frågan ej tillämplig

26 VAR 57 FÖRETAGETS FRAMGÅNG 21 Loc 67 width 1 21 (FÖRVÄRVSARBETANDE) I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 21a Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 58 STOLT ÖVER FÖRETAGET 21 Loc 68 width 1 21b Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 59 ARBETE MED HÖGRE LÖN 21 Loc 69 width 1 21c Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig

27 VAR 60 MÖJL HITTA ANNAT ARB 22 Loc 70 width 1 22 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Dig att hitta ett arbete som är minst lika bra som Ditt nuvarande? Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 61 MÖJL HITTA ERSÄTTARE 23 Loc 71 width 1 23 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade? Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 62 SÖKA NY ARBETSGIVARE 24 Loc 72 width 1 24 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? Mycket troligt Troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 63 ORO FÖRLORA ARBETET 25 Loc 73 width 1 25 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete?

28 46 1. Jag oroar mig en hel del Jag oroar mig i viss utsträckning Jag oroar mig lite grann Jag oroar mig inte alls Frågan ej tillämplig VAR 64 NYA FÄRDIGHETER 26 Loc 74 width 1 26 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 26a För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera ett arbete som kräver nya färdigheter Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 65 LÄGRE LÖN 26 Loc 75 width 1 26b För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera en befattning med lägre lön. <Se F.26 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 66 TILLFÄLLIG ANSTÄLLN 26 Loc 76 width 1 26c För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera tillfällig anställning. <Se F.26 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Mycket snack och fel verkstad?

Mycket snack och fel verkstad? Mycket snack och fel verkstad? Den svenska arbetsmarknadspolitikens inriktning och omfattning. Ossian Wennström 2003 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Arbetsmarknadspolitikens rötter... 3

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Sjukersättning och yrke

Sjukersättning och yrke Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister

Läs mer