ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Work Orientations III'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till april 2005 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 67 emigrerat etc) Nettourval Svarsfrekvens Icke svarande vägrande tidsbrist 50 - övriga icke-deltagande 372 PUBLIKATIONER Edlund, J. & Svallfors, S. (2005): ISSP Work Orientations III. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 32 (2)FÖRVÄRVSARBETE 8 (3)LOC 41 WIDTH 1 (4) (5) 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? (6)... (7) (8) (9) Ja Nej Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett

5 datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 Tid ägnad åt förvärvsarbete 10 Tid ägnad åt hushållsarbete 11 Tid ägnad åt familjen 12 Tid ägnad åt vänner 13 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 14 Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 15 Uppskatta ett arbete även om pengarna inte behövdes 16 Viktigt i ett arbete: Anställningstrygghet 17 Viktigt i ett arbete: Hög inkomst 18 Viktigt i ett arbete: Goda karriärmöjligheter 19 Viktigt i ett arbete: Intressanta arbetsuppgifter 20 Viktigt i ett arbete: Självständigt arbete 21 Viktigt i ett arbete: Hjälpa andra människor 22 Viktigt i ett arbete: Nyttigt för samhället 23 Viktigt i ett arbete: Styra sina arbetstider 24 Välja att vara anställd eller egen företagare 25 Välja att arbeta i ett litet eller i ett stort företag 26 Välja att arbeta i privat eller offentlig sektor 27 Anställningstrygghet för anställda och egenföretagare 28 Anställning inkräktar mer på familjelivet 29 Fackföreningar viktiga för anställningstrygghet 30 Sämre arbetsvillkor utan fackföreningar 31 Önskad arbetstid 32 Förvärvsarbetar 33 Arbetstid och inkomst 34 Stämmer med UP:s arbete: Trygg anställning 35 Stämmer med UP:s arbete: Hög inkomst 36 Stämmer med UP:s arbete: Goda karriärmöjligheter 37 Stämmer med UP:s arbete: Intressant 38 Stämmer med UP:s arbete: Självständigt 39 Stämmer med UP:s arbete: Möjlighet att hjälpa andra 40 Stämmer med UP:s arbete: Nyttigt för samhället 41 Stämmer med UP:s arbete: Möjligt förbättra färdigheter 42 Arbetsvillkor: Utmattad efter arbetet 43 Arbetsvillkor: Fysiskt ansträngande arbete 44 Arbetsvillkor: Stressigt arbete 45 Arbetsvillkor: Farliga arbetsförhållanden 46 Möjlighet att påverka arbetstider 47 Möjlighet bestämma hur det dagliga arbetet organiseras 48 Möjligt ta ledigt någon timme under arbetstid 49 Arbetets krav inkräktar på familjelivet 50 Familjelivets krav inkräktar på arbetet 51 Användning av arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap 52 Nytta av arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper 53 Genomgått fortbildning senaste året 54 Relationerna mellan ledning och anställda 55 Relationerna mellan arbetskamraterna

7 56 Nöjd med arbetet 57 Villig arbeta hårdare för att företaget skall bli framgångsrikt 58 Stolt över att arbeta för företaget 59 Skulle tacka nej till annat arbete med högre lön 60 Möjlighet hitta annat lika bra arbete 61 Möjlighet för företaget att hitta ersättare 62 Sannolikhet försöka få arbete hos annan arbetsgivare närmaste året 63 Oro för att förlora arbetet 64 Undvika arbetslöshet: Arbete som kräver nya färdigheter 65 Undvika arbetslöshet: Befattning med lägre lön 66 Undvika arbetslöshet: Tillfällig anställning 67 Undvika arbetslöshet: Längre arbetsresor 68 Extraarbete utöver huvudsakligt arbete 69 Antal år på nuvarande arbetsplats 70 Antal år med nuvarande arbetsuppgifter 71 Antal anställda på arbetsplatsen 72 Könsfördelning på arbetsplatsen 73 Utbildningens längd hos andra på arbetsplatsen 74 Kan utföra arbetsuppgifter självständigt 75 Andra lägger sig i hur arbetsuppgifter ska utföras 76 Samarbete mellan yrkesgrupper på arbetsplatsen 77 Inställning till samarbete mellan olika yrkesgrupper 78 Arbeta några år längre med nuvarande arbetsuppgifter 79 Arbeta några år längre med nya arbetsuppgifter 80 Arbeta några år längre med flexibla arbetstider 81 Pension så tidigt som möjligt 82 Förvärvsarbete som varat minst ett år 83 Året man slutade det senaste förvärvsarbetet 84 Anledning att sluta arbeta 85 Önskar förvärvsarbete nu eller i framtiden 86 Sannolikhet att få arbete 87 Söker arbete för närvarande 88 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till offentlig arbetsförmedling 89 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till privat arbetsförmedling 90 Aktivitet för att få arbete: Besvarat platsannonser 91 Aktivitet för att få arbete: Annonserat i tidningar 92 Aktivitet för att få arbete: Kontakt med arbetsgivare 93 Aktivitet för att få arbete: Frågat andra om hjälp 94 Fortbildning för att förbättra yrkeskunskaper 95 Huvudsaklig försörjningskälla 96 Arbetsmarknadsgrupp 97 Arbetstid 98 Socio-ekonomisk indelning 99 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 104 Antal anställda 105 Arbetsledande funktion 106 Offentlig eller privat tjänst 107 Medlem i facklig organisation någon gång 108 Facklig organisation 109 Utbildning 110 Utbildningens längd 111 Månadsinkomst

8 112 Civilstånd 113 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 114 Partner: Arbetstid 115 Partner: Socio-ekonomisk indelning 116 Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 121 Partner: Antal anställda 122 Partner: Arbetsledande funktion 123 Partner: Offentlig eller privat tjänst 124 Partner: Utbildning 125 Hushållets månadsinkomst 126 Hushållets storlek 127 Antal skolbarn i hushållet 128 Antal förskolebarn i hushållet 129 Partisympati 130 Röstade i senaste riksdagsvalet 131 Subjektiv klasstillhörighet 132 Placering på skala över samhällsgrupper 133 Föräldrars medborgarskap 134 Tillhör kyrka eller religiös församling 135 Kyrka eller församling 136 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 137 Bostadsort 138 Ålder

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0816 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0816 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om jobben och arbetslivet VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön Man Kvinna VAR 6 H-REGION Loc 14 width 1 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 2: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter

10 73 9. Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter VAR 7 A-REGION Loc 15 width 2 A-region Stockholm/Södertälje Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun

11 7 53. Avesta/Hedemora Ludvika Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 9 TID ÄGNAD FÖRVÄRVSARB 1 Loc 19 width 1 Först några frågor om arbete i allmänhet 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu?

12 1a Förvärvsarbete Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 10 TID ÄGNAD HUSHÅLLSARB 1 Loc 20 width 1 1b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 11 TID ÄGNAD FAMILJEN 1 Loc 21 width 1 1c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid 6 5. Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 12 TID ÄGNAD VÄNNER 1 Loc 22 width 1 1d <Tid ägnad åt> Dina vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu 8 4. Lite mindre tid Mycket mindre tid

13 17 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 13 TID ÄGNAD FRITIDSAKT 1 Loc 23 width 1 1e <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet ej Uppgift saknas VAR 14 ARB SÄTT TJÄNA PENGAR 2 Loc 24 width 1 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar avstånd från påståendet, när Du tänker på arbete i allmänhet. 2a Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 15 ARB EJ BEHOV PENGAR 2 Loc 25 width 1 2b Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

14 VAR 16 VIKTIGT ANSTÄLLNTRYGGH 3 Loc 26 width 1 3 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 3a Hur viktigt är anställningstrygghet? Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 4 5. Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 17 VIKTIGT HÖG INKOMST 3 Loc 27 width 1 3b Hur viktigt är hög inkomst? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 6 5. Inte alls viktigt 7 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 18 VIKTIGT KARRIÄRMÖJLIGH 3 Loc 28 width 1 3c Hur viktigt är goda karriärmöjligheter? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 19 VIKTIGT INTR ARBUPPG 3 Loc 29 width 1 3d Hur viktigt är intressanta arbetsuppgifter?

15 <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt 6 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 20 VIKTIGT SJÄLVST ARBETE 3 Loc 30 width 1 3e Hur viktigt är ett arbete där man får arbeta självständigt? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 21 VIKTIGT HJÄLPA ANDRA 3 Loc 31 width 1 3f Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 22 VIKTIGT NYTTIGT ARBETE 3 Loc 32 width 1 3g Hur viktigt är ett arbete som är nyttigt för samhället? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt

16 Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 23 VIKTIGT STYRA ARBTID 3 Loc 33 width 1 3h Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider? <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 24 VAL ANSTÄLLD FÖRETAG 4 Loc 34 width 1 4 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? 4a Jag skulle välja att vara Anställd Egen företagare Vet ej Uppgift saknas VAR 25 VAL LITET/STORT FÖRET 4 Loc 35 width 1 4b Jag skulle välja att arbeta... <Se F.4 för fullständig frågetext> I ett litet företag I ett stort företag Vet ej Uppgift saknas VAR 26 VAL PRIVAT/OFF SEKTOR 4 Loc 36 width 1

17 4c Jag skulle välja att arbeta... <Se F.4 för fullständig frågetext> I ett privat företag Inom den offentliga sektorn Vet ej Uppgift saknas VAR 27 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 5 Loc 37 width 1 5 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 5a Anställda har större anställningstrygghet än egenföretagare Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 28 INKRÄKTAR FAMILJELIV 5 Loc 38 width 1 5b Att vara anställd inkräktar mer på familjelivet än att vara egenföretagare <Se F.5 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 29 FACKET ANSTÄLLNTRYGGH 6 Loc 39 width 1 6 I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 6a Fackföreningar är mycket viktiga för anställdas anställningstrygghet

18 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 30 FACKET VIKT ARBVILLKOR 6 Loc 40 width 1 6b Utan fackföreningar skulle arbetsvillkoren för anställda vara mycket sämre än de är <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 31 ÖNSKAD ARBETSTID 7 Loc 41 width 1 7 Anta att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? Arbeta heltid Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka Arbeta mindre än 10 timmar per vecka Inte ha något arbete alls Uppgift saknas VAR 32 FÖRVÄRVSARBETE 8 Loc 42 width 1 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? Ja Nej Uppgift saknas VAR 33 ARBETSTID OCH INKOMST 9 Loc 43 width 1

19 (FÖRVÄRVSARBETAR) Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete 9 Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du föredra? Längre arbetstid och högre inkomst Samma arbetstid och inkomst som nu Kortare arbetstid och lägre inkomst Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 34 TRYGG ANSTÄLLNING 10 Loc 44 width 1 10 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 10a Jag har en trygg anställning Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 35 HÖG INKOMST 10 Loc 45 width 1 10b Min inkomst är hög <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 36 KARRIÄRMÖJLIGHETER 10 Loc 46 width 1 10c Mina karriärmöjligheter är goda <Se F.10 för fullständig frågetext>

20 10 1. Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 37 INTRESSANT ARBETE 10 Loc 47 width 1 10d Mitt arbete är intressant <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 38 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETET 10 Loc 48 width 1 10e Jag har möjlighet att arbeta självständigt <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 39 MÖJLIGT HJÄLPA ANDRA 10 Loc 49 width 1 10f I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej

21 Frågan ej tillämplig VAR 40 SAMHÄLLSNYTTIGT ARB 10 Loc 50 width 1 10g Mitt arbete är nyttigt för samhället <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 41 UTVECKLANDE ARBETE 10 Loc 51 width 1 10h Mitt arbete ger mig möjlighet att förbättra mina färdigheter <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 42 UTMATTANDE ARBETE 11 Loc 52 width 1 11 (FÖRVÄRVSARBETAR) Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. 11a Hur ofta kommer Du hem utmattad från arbetet? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig

22 VAR 43 ANSTRÄNGANDE ARBETE 11 Loc 53 width 1 11b Hur ofta måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 9 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 44 STRESSIGT ARBETE 11 Loc 54 width 1 11c Hur ofta upplever Du Ditt arbete som stressigt? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 45 FARLIGT ARBETE 11 Loc 55 width 1 11d Hur ofta arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? <Se F.11 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 46 BESTÄMMER ARBETSTIDER 12 Loc 56 width 1 12 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menas vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden)

23 Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar Frågan ej tillämplig VAR 47 ORGANISERA DAGL ARB 13 Loc 57 width 1 13 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 48 LEDIGT UNDER ARBTID 14 Loc 58 width 1 14 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter? Inte alls svårt Inte alltför svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 49 ARB INKRÄKTAR FAMLIV 15 Loc 59 width 1 15a (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt familjeliv? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej

24 Frågan ej tillämplig VAR 50 FAMLIV INKRÄKTAR ARB 15 Loc 60 width 1 15b (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta känner Du att familjelivets krav inkräktar på Ditt arbete? 3 1. Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 51 ANVÄNDN YRKESKUNSKAP 16 Loc 61 width 1 16 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete? Nästan inget Litegrann En hel del Nästan allt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 52 ARBLIVSERF/YRKESKUNSK 17 Loc 62 width 1 17 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Om Du skulle söka ett nytt arbete, till hur stor hjälp skulle Din nuvarande arbetslivserfarenhet och/eller Dina yrkeskunskaper vara? Till mycket stor hjälp Till ganska stor hjälp Inte till så stor hjälp Inte till någon hjälp alls Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 53 FORTBILDNING 18 Loc 63 width 1 18 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper, antingen på arbetsplatsen eller någon

25 annanstans? Ja Nej Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 54 REL LEDNING-ANSTÄLLDA 19 Loc 64 width 1 19a (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan ledning och anställda? Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga Mycket dåliga Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 55 REL ARBETSKAMRATER 19 Loc 65 width 1 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan arbetskamraterna/kollegorna? Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga 5 5. Mycket dåliga Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 56 NÖJD MED ARBETE 20 Loc 66 width 1 20 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Hur nöjd är Du med Ditt arbete? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 3 7. Helt missnöjd Vet ej Frågan ej tillämplig

26 VAR 57 FÖRETAGETS FRAMGÅNG 21 Loc 67 width 1 21 (FÖRVÄRVSARBETANDE) I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från följande påståenden? 21a Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 58 STOLT ÖVER FÖRETAGET 21 Loc 68 width 1 21b Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 59 ARBETE MED HÖGRE LÖN 21 Loc 69 width 1 21c Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation <Se F.21 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig

27 VAR 60 MÖJL HITTA ANNAT ARB 22 Loc 70 width 1 22 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Dig att hitta ett arbete som är minst lika bra som Ditt nuvarande? Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 61 MÖJL HITTA ERSÄTTARE 23 Loc 71 width 1 23 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur svårt eller lätt tror Du det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade? Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 62 SÖKA NY ARBETSGIVARE 24 Loc 72 width 1 24 (FÖRVÄRVSARBETANDE) Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? Mycket troligt Troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 63 ORO FÖRLORA ARBETET 25 Loc 73 width 1 25 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete?

28 46 1. Jag oroar mig en hel del Jag oroar mig i viss utsträckning Jag oroar mig lite grann Jag oroar mig inte alls Frågan ej tillämplig VAR 64 NYA FÄRDIGHETER 26 Loc 74 width 1 26 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 26a För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera ett arbete som kräver nya färdigheter Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 65 LÄGRE LÖN 26 Loc 75 width 1 26b För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera en befattning med lägre lön. <Se F.26 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 66 TILLFÄLLIG ANSTÄLLN 26 Loc 76 width 1 26c För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd att acceptera tillfällig anställning. <Se F.26 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0701 Yrkesstrukturen i Sverige 2005 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juli, 2012 Arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer