Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013"

Transkript

1 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna uppgick den 1 november 2013 till cirka kronor, en ökning med cirka 870 kronor sedan den 1 november Ökningen var i genomsnitt 890 kronor för kvinnor och 810 kronor för män. Totalt var ökningen 3,4 procent. För kvinnor var den 3,5 procent och för män 3,0 procent. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,4 3,5 3,0 Sysselsättningen ökade med 0,6 procent Antalet sysselsatta inom kommunerna var den 1 november 2013 cirka , vilket är ungefär fler än den 1 november Antalet tjänstlediga uppgick till cirka , en ökning med cirka personer från året innan. Antal sysselsatta 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 Antal Förändring % Heltidspersoner Förändring % Totalt , ,8 Kvinnor , ,6 Män , ,5 John Ekberg, Medlingsinstitutet, tfn Lena Österberg, SCB, tfn Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie AM arbetsmarknad. Utkom den 21 maj URN:NBN:SE:SCB-2014-AM52SM1401_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Medlingsinstitutet och SCB 2 AM 52 SM 1401 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Faktaruta 4 Löner 5 Utveckling Sysselsättning 7 Utveckling Tabeller 9 Teckenförklaring 9 1. Genomsnittlig månadslön i kronor efter län och kön 9 2. Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön Antal sysselsatta efter månadslöneintervall i kronor och kön Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, överenskommen sysselsättningsgrad och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, tjänstgöringsomfattning och kön Antal sysselsatta efter verksamhetsområde, överenskommen sysselsättningsgrad och kön Antal sysselsatta efter verksamhetsområde, tjänstgöringsomfattning och kön Antal sysselsatta efter tjänstgöringsomfattning, län, kommun och kön Antal anställda, nyanställda och avgångna efter ålder och kön Antal sysselsatta inom offentlig sektor efter kön Fakta om statistiken 36 Detta omfattar statistiken 36 Definitioner och förklaringar 37 Så görs statistiken 39 Statistikens tillförlitlighet 39 Osäkerhetskällor 39 Bra att veta 40 Annan statistik 41

3 Medlingsinstitutet och SCB 3 AM 52 SM 1401 In English 42 Summary 42 List of tables 42 List of terms 43

4 Medlingsinstitutet och SCB 4 AM 52 SM 1401 Statistiken med kommentarer Faktaruta Heltidslöner De löneuppgifter som ligger till grund för denna publikation bygger på insamlade data om såväl deltidslöner som heltidslöner. Deltidslönerna har räknats om till motsvarande heltidslöner. Lönebegrepp Grundlön Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Med fasta lönetillägg avses huvudsakligen tillägg som är knutna till tjänsten och oberoende av arbetstidens förläggning. Månadslön Med månadslön avses anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg. Övertidsersättning ingår ej. Observera att lön och inkomst är två skilda begrepp Inkomsten påverkas bland annat av arbetstidens längd och inkluderar även andra inkomstslag än lön. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro eller övertid samt övriga inkomstslag. I detta Statistiska meddelande redovisas månadslöner. Inkomststatistik redovisas bl.a. i Inkomst och förmögenhetsregistret (IoF) och Hushållens ekonomi (HEK). Lön Är ersättning för utfört arbete under en given tidsenhet, till exempel månad eller timme Redovisas huvudsakligen som månadslön deltidslöner omräknas till heltidslöner Användningsområde Begreppet lön är lämpligt att använda vid t.ex. analys av jämställdhet på arbetsmarknaden och jämförelser mellan näringsgrenar, yrkes-, ålders- och utbildningsgrupper Inkomst Kan, förutom lön, inkludera kapitalinkomst, transfereringar med mera, erhållna under en given tidsperiod, vanligtvis ett år Redovisas i form av årsinkomster Påverkas till exempel av hel-/deltidsarbete, övertid och frånvaro Begreppet inkomst kan användas för att t.ex. analysera fördelningsfrågor och budgeteffekter

5 Medlingsinstitutet och SCB 5 AM 52 SM 1401 Löner Nedan presenteras medellöner för sysselsatta inom den primärkommunala sektorn den 1 november Kvinnornas löner ökade i genomsnitt med 890 kronor och männens löner ökade i genomsnitt med 810 kronor från föregående år. I procent motsvarar detta en ökning om 3,5 för kvinnorna och 3,0 för männen. Medellönen för deltidstjänstgörande kvinnor, då denna räknats om till heltid, motsvarade ungefär 89 procent av medellönen för heltidstjänstgörande kvinnor. Deltidstjänstgörande män hade i genomsnitt ungefär 82 procent av medellönen för heltidstjänstgörande män då deltidslönen räknats om till heltid. Lönespridningen var större för män än för kvinnor. År 2013 motsvarade kvinnornas lön i genomsnitt 94 procent av männens lön. Skillnader i lön beror på flera faktorer, till exempel yrke, utbildning och ålder. Månadslön samt procentuell förändring sedan föregående år och lönespridning Samtliga Medellön % Undre kvartil Median Övre kvartil Kvinnor , Män , Totalt , Heltidstjänstgörande Kvinnor , Män , Totalt , Deltidstjänstgörande 1 Kvinnor , Män , Totalt , ) Lönerna är omräknade till heltidslöner. Genomsnittlig månadslön efter ålder och kön Den genomsnittliga månadslönen stiger något med åldersklasserna för både kvinnor och män, dock mer för män än för kvinnor. I den yngsta åldersklassen är kvinnornas genomsnittliga månadslön högre än männens. Med stigande ålder ökar skillnaden mellan kvinnornas och männens månadslön.

6 Medlingsinstitutet och SCB 6 AM 52 SM 1401 Utveckling De procentuella löneökningarna har varierat för kvinnor och män under åren. Männen har dock fortfarande, i genomsnitt, en högre lön än kvinnorna. Kvinnors lön i förhållande till männens har ökat från 91 procent år 2004 till 94 procent år Tabellen nedan visar utvecklingen av löner för sysselsatta inom den primärkommunala sektorn åren Hänsyn har inte tagits till förändringar i yrkesstruktur, åldersfördelning, utbildningsnivå etc. Genomsnittlig månadslön och procentuell förändring sedan föregående år År Kvinnor Män Samtliga Lön % Lön % Lön % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Nominell och real löneutveckling Med reallön menas lönens köpkraft sedan prisförändringar räknats bort. Detta mått tar således hänsyn till hur hög inflationen varit. För att beräkna reallönen har Konsumentprisindex (KPI) använts. Under de senaste 10 åren, , har de nominella löneökningarna varierat mellan 1,4 och 6,3 procent. Motsvarande variation för reallöneökningen var -0,8 och 4,1 procent. Under perioden har KPI stigit med cirka 12 procent, medan lönerna stigit med cirka 29 procent. Reallönerna har ökat med cirka 15 procent.

7 Medlingsinstitutet och SCB 7 AM 52 SM 1401 Sysselsättning Nedan redovisas sysselsatta inom den primärkommunala sektorn den 1 november Området omsorg och sociala tjänster sysselsätter mer än hälften av de anställda. Området är drygt dubbelt så stort som det andra huvudområdet, utbildning. Relationerna har i stort sett varit oförändrade de senaste åren. Andel sysselsatta efter verksamhetsområden Antal sysselsatta efter ålder och kön År 2013 var den genomsnittliga åldern inom den primärkommunala sektorn 45 år för kvinnor och 44 år för män. Antalet i den äldsta åldersklassen, 65 år och äldre, har vuxit de senaste åren. År 2013 fanns cirka personer i den åldersgruppen.

8 Medlingsinstitutet och SCB 8 AM 52 SM 1401 Utveckling Den 1 november 2013 var antalet sysselsatta inom den primärkommunala sektorn Detta motsvarar en ökning med från den 1 november år Tabellen nedan visar utvecklingen av antalet sysselsatta inom den primärkommunala sektorn Antal sysselsatta och procentuell förändring jämfört med föregående år År Kvinnor Män Samtliga % Andel kvinnor , , , , , , , , , ,6 78 Könsfördelningen har varit ungefär densamma under hela perioden. Nästan 80 procent av de sysselsatta är kvinnor.

9 Medlingsinstitutet och SCB 9 AM 52 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Inget finns att redovisa Magnitude Zero.. Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl Data not available, too uncertain or not published for reasons of confidentiality. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 0 Uppgift finns men avrundad av sekretesskäl Data available but rounded off for reasons of confidentiality Avrundning I textdelarna är alla siffror avrundade till 10-tal. I tabellerna 1-16 är antalsuppgifterna avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. I tabellerna 1-16 är löneuppgifterna avrundade till 100-tal om inget annat noterats. Alla förändringstal, totaler och andelar är beräknade före avrundning. 1. Primärkommunal sektor Genomsnittlig månadslön i kronor efter län och kön 1. Municipal sector Average monthly salary in SEK by county and sex Län Antal 1 Månadslön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Hela riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

10 Medlingsinstitutet och SCB 10 AM 52 SM Primärkommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön 2. Municipal sector Average monthly salary and salary dispersion in SEK by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Samtliga Kvinnor Män Totalt Högre ämbetsmän och politiker Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom offentlig Kvinnor förvaltning m.m. Män Totalt Verksamhetschefer inom utbildning Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom vård och omsorg Kvinnor Män Totalt Övriga drift- och verksamhetschefer Kvinnor Män Totalt Chefer för mindre enheter inom offentlig Kvinnor förvaltning m.m. Män Totalt Övriga dataspecialister Kvinnor Män Totalt Arkitekter och stadsplanerare Kvinnor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Gymnasielärare i allmänna ämnen Kvinnor Män Totalt Gymnasielärare i yrkesämnen Kvinnor Män Totalt Lärare i estetiska och praktiska ämnen Kvinnor Män Totalt Grundskollärare Kvinnor Män Totalt Speciallärare Kvinnor Män Totalt Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Övriga pedagoger med teoretisk Kvinnor specialistkompetens Män Totalt Personaltjänstemän och yrkesvägledare Kvinnor Män Totalt ) Endast de 60 vanligast förekommande yrkena redovisas här, för fler yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

11 Medlingsinstitutet och SCB 11 AM 52 SM Forts SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön 2419 Övriga företagsekonomer Kvinnor Män Totalt Bibliotekarier m.fl. Kvinnor Män Totalt Journalister, författare, informatörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Administratörer i offentlig förvaltning Kvinnor Män Totalt Psykologer m.fl. Kvinnor Män Totalt Socialsekreterare och kuratorer Kvinnor Män Totalt Kartingenjörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor Män Totalt Datatekniker Kvinnor Män Totalt Byggnads- och brandinspektörer Kvinnor Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster m.fl. Kvinnor Män Totalt Geriatriksjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Förskollärare och fritidspedagoger Kvinnor Män Totalt Andra lärare och instruktörer Kvinnor Män Totalt Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare Kvinnor m.fl. Män Totalt Platsförmedlare och arbetsvägledare Kvinnor Män Totalt Administrativa assistenter Kvinnor Män Totalt Socialförsäkringstjänstemän Kvinnor Män Totalt Behandlingsassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt

12 Medlingsinstitutet och SCB 12 AM 52 SM Forts SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön 3462 Fritidsledare m.fl. Kvinnor Män Totalt Bokförings- och redovisningsassistenter Kvinnor Män Totalt Biblioteksassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor Män Totalt Receptionister m.fl. Kvinnor Män Totalt Kockar och kokerskor Kvinnor Män Totalt Barnskötare m.fl. Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Kvinnor Män Totalt Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Skötare och vårdare Kvinnor Män Totalt Frisörer, hudterapeuter m.fl. Kvinnor Män Totalt Brandmän Kvinnor Män Totalt Övrig säkerhetspersonal Kvinnor Män Totalt Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor Män Totalt Anläggningsarbetare Kvinnor Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Driftmaskinister m.fl. Kvinnor Män Totalt Bil- och taxiförare Kvinnor Män Totalt Hotell- och kontorsstädare m.fl. Kvinnor Män Totalt Köks- och restaurangbiträden Kvinnor Män Totalt Renhållnings- och återvinningsarbetare Kvinnor Män Totalt

13 Medlingsinstitutet och SCB 13 AM 52 SM Primärkommunal sektor Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön 3. Municipal sector Average monthly salary in SEK and additional information by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänste- Medel- Grundlön Rörliga Månadslön omfattning ålder Lönetillägg 3 Samtliga Kvinnor Män Totalt Högre ämbetsmän och politiker Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom offentlig Kvinnor förvaltning m.m. Män Totalt Verksamhetschefer inom utbildning Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom vård och Kvinnor omsorg Män Totalt Övriga drift- och verksamhetschefer Kvinnor Män Totalt Chefer för mindre enheter inom Kvinnor offentlig förvaltning m.m. Män Totalt Övriga dataspecialister Kvinnor Män Totalt Arkitekter och stadsplanerare Kvinnor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Gymnasielärare i allmänna ämnen Kvinnor Män Totalt Gymnasielärare i yrkesämnen Kvinnor Män Totalt Lärare i estetiska och praktiska Kvinnor ämnen Män Totalt Grundskollärare Kvinnor Män Totalt Speciallärare Kvinnor Män Totalt Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Övriga pedagoger med teoretisk Kvinnor specialistkompetens Män Totalt ) Endast de 60 vanligast förekommande yrkena redovisas här, för fler yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell ) Rörliga lönetillägg är avrundade till 10-tal.

14 Medlingsinstitutet och SCB 14 AM 52 SM Forts SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänste- Medel- Grundlön Rörliga Månadslön omfattning ålder lönetillägg 2412 Personaltjänstemän och yrkes- Kvinnor vägledare Män Totalt Övriga företagsekonomer Kvinnor Män Totalt Bibliotekarier m.fl. Kvinnor Män Totalt Journalister, författare, informatörer Kvinnor m.fl. Män Totalt Administratörer i offentlig förvaltning Kvinnor Män Totalt Psykologer m.fl. Kvinnor Män Totalt Socialsekreterare och kuratorer Kvinnor Män Totalt Kartingenjörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor Män Totalt Datatekniker Kvinnor Män Totalt Byggnads- och brandinspektörer Kvinnor Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kvinnor m.fl. Män Totalt Sjukgymnaster m.fl. Kvinnor Män Totalt Geriatriksjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Förskollärare och fritidspedagoger Kvinnor Män Totalt Andra lärare och instruktörer Kvinnor Män Totalt Fastighetsmäklare, fastighets- Kvinnor förvaltare m.fl. Män Totalt Platsförmedlare och arbetsvägledare Kvinnor Män Totalt Administrativa assistenter Kvinnor Män Totalt Socialförsäkringstjänstemän Kvinnor Män Totalt Behandlingsassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt

15 Medlingsinstitutet och SCB 15 AM 52 SM Forts SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänste- Medel- Grundlön Rörliga Månadslön omfattning ålder lönetillägg 3462 Fritidsledare m.fl. Kvinnor Män Totalt Bokförings- och redovisnings- Kvinnor assistenter Män Totalt Biblioteksassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor Män Totalt Receptionister m.fl. Kvinnor Män Totalt Kockar och kokerskor Kvinnor Män Totalt Barnskötare m.fl. Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, sjukvårdsbiträden Kvinnor m.fl. Män Totalt Vårdbiträden, personliga assistenter Kvinnor m.fl. Män Totalt Skötare och vårdare Kvinnor Män Totalt Frisörer, hudterapeuter m.fl. Kvinnor Män Totalt Brandmän Kvinnor Män Totalt Övrig säkerhetspersonal Kvinnor Män Totalt Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor Män Totalt Anläggningsarbetare Kvinnor Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Driftmaskinister m.fl. Kvinnor Män Totalt Bil- och taxiförare Kvinnor Män Totalt Hotell- och kontorsstädare m.fl. Kvinnor Män Totalt Köks- och restaurangbiträden Kvinnor Män Totalt Renhållnings- och återvinnings- Kvinnor arbetare Män Totalt

16 Medlingsinstitutet och SCB 16 AM 52 SM Primärkommunal sektor Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön 4. Municipal sector Average monthly salary in SEK by occupation, age and sex SSYK Kön Ålder Yrke 1 Samtliga Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Verksamhets- Antal chefer inom vård Män Lön och omsorg Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Gymnasielärare i Antal allmänna ämnen Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Lärare i estetiska Antal och praktiska Män Lön ämnen Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Grundskollärare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övriga pedagoger Antal med teoretisk Män Lön specialkompetens Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Administratörer i Antal offentlig Män Lön förvaltning Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Socialsekreterare Antal och kuratorer Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Geriatrik- Antal sjuksköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Förskollärare och Antal fritidspedagoger Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 20 vanligaste yrkena redovisas här, för fler yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

17 Medlingsinstitutet och SCB 17 AM 52 SM Forts SSYK Kön Ålder Yrke 1 Samtliga Kvinnor Lön Behandlings- Antal assistenter m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Fritidsledare m. fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övrig kontors- Antal personal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Kockar och Antal kokerskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Barnskötare m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Undersköterskor, Antal sjukvårdsbiträden Män Lön m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Vårdbiträden, Antal personliga Män Lön assistenter m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Skötare och Antal vårdare Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Fastighetsskötare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Hotell- och Antal kontorsstädare Män Lön m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Köks- och Antal restaurang- Män Lön biträden Antal Totalt Lön Antal

18 Medlingsinstitutet och SCB 18 AM 52 SM Primärkommunal sektor Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön 5. Municipal sector Average monthly salary in SEK by occupation, region and sex. SSYK Kön Region 2 Yrke 1 Samtliga Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Verksamhets- Antal chefer inom vård Män Lön och omsorg Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Gymnasielärare i Antal allmänna ämnen Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Lärare i estetiska Antal och praktiska Män Lön ämnen Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Grundskollärare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övriga pedagoger Antal med teoretisk Män Lön specialkompetens Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Administratörer i Antal offentlig Män Lön förvaltning Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Socialsekreterare Antal och kuratorer Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Geriatrik- Antal sjuksköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Förskollärare och Antal fritidspedagoger Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 20 vanligaste yrkena redovisas här, för fler yrken se Statistikdatabasen på 2) Regionerna är indelade enligt NUTS 2 enligt följande: 1: Stockholms län, 2: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län, 3: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län, 4: Blekinge och Skåne län, 5: Hallands och Västra Götalands län, 6: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län, 7: Västernorrlands och Jämtlands län, 8: Västerbottens och Norrbottens län.

19 Medlingsinstitutet och SCB 19 AM 52 SM Forts SSYK Kön Region 2 Yrke 1 Samtliga Kvinnor Lön Behandlings- Antal assistenter m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Fritidsledare m. fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övrig Antal kontorspersonal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Kockar och kokerskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Barnskötare m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Undersköterskor, Antal sjukvårdsbiträden Män Lön m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Vårdbiträden, Antal personliga Män Lön assistenter m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Skötare och vårdare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Fastighetsskötare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Hotell- och Antal kontorsstädare m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Köks- och Antal restaurangbiträden Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 AM 51 SM 1401 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013 Wages / salaries and employment in county councils 2013 I korta drag Medellönen inom landstingen var 32 740 kronor år 2013 Den

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011 AM 51 SM 1301 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012 Wages / salaries and employment in county councils 2012 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 900 kronor år 2012 Den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007 AM 51 SM 0901 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2008 Wages / salaries and employment in county councils 2008 I korta drag Korrigerad 2012-09-19 2008 års uppgifter avseende månadslöner

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 Löner inom statlig sektor 2014 Wages/salaries in the central government sector 2014 AM 50 SM 1501 I korta drag Medellönen var 34 450 kronor i staten 2014 Den genomsnittliga månadslönen uppgick i september

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var 33 910 kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015. AM 62 SM 1601 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2015 Salaries of non-manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 900

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014. AM 62 SM 1501 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 Salaries of non-manual workers in the private sector 2014 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 200

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer