Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad"

Transkript

1 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft

2 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga sammansättning i Eskilstuna. En viktig del i detta sammanhang är också arbetskraftsrörlighetens geografi. Rapporten skall inte ses som en prognos för den framtida utvecklingen, men tillsammans andra kunskapskällor kan den bidra till att öka kunskaperna om betydelsen av utbildningens omfattning, inriktning och lokalisering. Analyserna baseras på specialbearbetade data från SCB och täcker perioden år 2005 till Statistiken ställts samman i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland. Liknande databearbetningar har även gjorts för övriga Södermanland, Västmanland (Länsstyrelsen) och Örebro län (Regionförbundet). I fokus för del 1 står yrken som kräver en kortare eller längre högskoleutbildning. På motsvarande sätt kommer övriga yrken att beskrivas i en senare del 2. 2

3 Några läsanvisningar: Indelningen i olika yrkeskategorier (SSYK) baseras på den klassning av olika yrken som SCB:s yrkesregister har gjort. Det kan exempelvis innebära att utbildningskraven för vissa yrken i praktiken har förändrats. Vi ha dock fullt ut följt SCB:s yrkesklassificering. När det gäller rekryteringar och avgångar till och från arbetsmarknaden skiljer vi på: Nya = har inte var sysselsatta alls under föregående år Externt rekryterade = jobbade i någon annan kommun i Sverige föregående år Lämnat = var sysselsatta föregående år min inte det aktuella året Externa avgångar = jobbade i Eskilstuna föregående år men i någon annan kommun det studerade året. 3

4 Övergripande beskrivning av utvecklingen för olika yrkesgrupper respektive

5 Anställda i Eskilstuna fördelade på yrkesområden år 2008 Andelar av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 En tredjedel av alla anställda i Eskilstuna hade ett yrke som fordrade en kortare eller längre högskoleutbildning år % 5% 1% Ledningsarbete 6% Arbete som kräver kortare eller längre högskola Kontors- och kundservicearbete Yrkesarbeten som oftast är starkt kopplade till bygg och tillverkningsindustrin svarade för omkring en fjärdedel. 10% 33% Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Hantverksarbete inom bygg och tillverkning Process- och maskinoperatörer En nästan lika stor grupp finns inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete. 22% 9% Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Arbete inom jord- och skogsbruk Källa: Eskilstuna kommun/scb 5

6 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent (bubblornas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda) 15% 10% Arbete inom jordoch skogsbruk Kontors- och kundservice Process- & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Under konjunkturuppgången fram till år 2008 ökade antalet anställda inom samtliga yrkesgrupper utom yrkesgruppen där det inte krävs någon särskild yrkesutbildning. Yrkesgruppen där det krävs en kortare eller längre högskoleutbildning ökade med drygt 600 anställda, men var samtidigt den grupp som ökade procentuellt sett minst. 5% 0% Ledningsarbete Hantverk inom bygg och tillverkning Arbete som kräver kortare eller längre högskola % Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% 6

7 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent (bubblornas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda) Under den djupa konjunkturnedgången år 2009 minskade antalet anställda i samtliga yrkesgrupper. Arbete som kräver kortare eller längre högskola % 0% -5% Process- och maskinoperatörer var den grupp som minskade kraftigast i både absoluta och relativa tal, vilket beror på att tillverkningsindustrin var den del av arbetsmarknaden som påverkades allra mest av konjunkturnedgången. Yrken, där det inte krävs någon högskoleutbildning, både ökade och minskade mer under upp- och nedgång. Mer kvalificerade yrken framstår alltså som mindre konjunkturkänsliga än övriga. Process- & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Hantverk inom bygg & tillverkning Kund & kontorservice Ledningsarbete Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% Arbete inom jord- &skogsbruk -15% Inom respektive yrkesgrupp är dock skillnaderna mellan olika yrkeskategorier stora. -20% 7

8 Avgångar och rekryteringar till och från Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 för alla yrken Omkring tio procent av arbetskraften lämnar Eskilstunas arbetsmarknad varje år samtidigt som ungefär lika många rekryteras till arbetsmarknaden Under krisåret 2009 minskade antalet sysselsatta främst genom att rekryteringarna från andra kommuner minskade. Det totala antalet avgångar från arbetsmarknaden förändrades lite. Det var dock något färre som bytte jobb till något jobb utanför kommunen och istället ökade antalet personer som lämnade arbetsmarknaden helt År 2008 År 2009 Lämnat Avgått externt Nya Extern rekrytering Mönstret varierar dock mellan olika yrkesgrupper. För de mest kvalificerade yrkena minskade rekryteringar och avgångar ungefär lika mycket. När det exempelvis gäller process- och maskinoperatörer så minskade det totala antalet anställda främst genom att rekryteringar av arbetskraft som jobbar i andra kommuner minskade. Samtidigt ökade antalet anställda som helt lämnade arbetsmarknaden (se nästa bild) Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 8

9 Avgångar och rekryteringar från och till Eskilstunas arbetsmarknads år 2008 och 2009 Yrken som kräver längre eller kortare högskola respektive process- och maskinoperatörsyrken Längre och kortare högskola Process- och maskinoperatörer År 2008 År År 2008 År Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat -500 Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 9

10 Eskilstunas arbetsmarknad för yrken som kräver högskoleutbildning. 10

11 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Ökningen av antalet anställda tekniker och ingenjörer år har framförallt gällt maskiningenjörer med en kortare högskoleutbildning (högskoleingenjörer). Här har skett en kraftig ökning under perioden. Även maskiningenjörer med en längre utbildning, liksom el/tele- samt byggnadsingenjörer har ökat snabbt. Antalet dataingenjörer har däremot minskat, i likhet med gruppen övriga ingenjörer. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Kartingenjörer 20% Elektronik- &teleingenjörer 10% Datatekniker Labratorieingenjörer Elingenjörer Maskiningenjörer Stadsplanerare/ar kitekter Övr.ingenjörer/ arkitekter Byggnadsingenjör er Maskiningenjörer Elektronik-&telein genjörer 0% Byggnadsingenjör 0 er 50-10% Datatekniker/ operatörer Övr.ingenjörer 70% 60% 50% 40% 30% -20% -30% -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 11

12 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Under 2009 minskade antalet anställda inom flertalet ingenjörsyrken, vilka huvudsakligen ökat under högkonjunkturen. Vissa mindre yrkesgrupper, som exempelvis elektronik- och teleingenjörer ökade även under Arbetsförmedlingens bedömningar på kort sikt för Eskilstuna och på längre sikt för Södermanland tyder på en brist på såväl högskoleingenjörer som civilingenjörer i maskinteknik på både kort som lång sikt. Ingenjörer inom elektronik & teleteknik, elteknik samt bygg bedöms ha medelgoda förutsättningar att får jobb på kort sikt, men goda på längre. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkitekter&stads plan. 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Byggnadsing. 10,0% Datatekniker 0,0% Civiling. bygg Elektronik- &teleing. Byggnadsing. Elingenjörer -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Dataspecialister -10,0% Civilingenjörer i maskinteknik Kartingenjörer Maskiningenjörer -20,0% Övriga Övriga ingenjörer civilingenörer Labratorieing. -30,0% -40,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 12

13 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 100% 80% Övr.barnm.& sjuksköt. Antalet barnsjuksköterskor och barnmorskor har ökat snabbt, men är i absoluta tal inte så många 60% Barnsjuksköterskor För flertalet övriga grupper har antalet anställda ökat med mellan fem och tio procent. Inom vissa mindre yrkesgrupper, som receptarier och sjukhusingenjörer, har antalet anställda minskat Övr.hälso& sjukv.spec. Biomed.analytiker 20% Tandhygienister Sjukgymnaster Barnmorskor Läkare -40 0% 0% Arbetsterapeuter Distriktssköterskor Receptarier Miljö&häsloinsp Sjukhusingenjörer -20% Säkerhetsinspektörer 40% Sjuksköterskor -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 13

14 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt För flertalet vårdyrken förändrades sysselsättningstrenderna förhållandevis lite mellan de två perioderna. Arbetsförmedlingens bedömer att det blir en fortsatt brist på kort och längre sikt på Barnsjuksköterskor, Distriktssköterskor, Läkare, Tandläkare. För kuratorer och socialsekreterare förväntas bristerna uppstå i första hand på kort sikt, med chanserna att få jobb på längre betecknas som medelgoda. Sjuksköterskor (utan specialisering) och sjukgymnaster beräknas ha medelgoda förutsättningar på såväl kort som lång sikt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År ,0% 130,0% 110,0% 90,0% 70,0% Tandläkare Biomed.analyt. Barnmorskor 50,0% Läkare Sjuksköterskor Distr.sköterskor Tandhygienister 30,0% Psykologer Receptarier 10,0% Sjukhustekn. Arbetsterapeuter -30,0% -50,0% Socialsekr. Sjukgymn. Övr. sjuksköterskor/ barnmorskor Barnsjuksköt. -10,0% -5,0% -10,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 14

15 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 80% 60% Övr.lärare&instruk törer Antalet lärare i estetiska och praktiska ämnen har minskat mycket starkt under perioden. Även speciallärare har gått kraftigt tillbaka. Gruppen övriga lärare och instruktörer har ökat snabbt. För de stora lärargrupperna har ökningen varit mer måttlig. Gymnasielärare i 20% yrkesämnen Univ.& högskollärare 0% Gymn.lärare allmänna ämn Grundskollärare -40% Speciallärare 40% Övr.pedagoger -20% Förskollär& fritidsped. -60% Lärare i estetiska och praktiska ämnen -80% -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 15

16 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 10,0% 8,0% Univ. & högskollärare Övr.lärare & instruktörer Även under 2009 ökat antalet lärare ungefär i samma takt som tidigare. 6,0% Grundskollärare 4,0% Gymn.lärare allm.ämnen Gymn.lärare yrkesämnen Arbetsförmedlingen förutspår brist på såväl kort som lång sikt av framförallt Förskollärare. Grundskollärare och fritidspedagoger bedöms ha medelgoda förutsättningar på kort sikt, men på längre sikt befaras en brist. För Gymnasielärare i allmänna ämnen betecknar man förutsättningarna att få jobb som medelgoda på kort sikt men mindre goda på längre sikt. Speciallärare 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Övr. specialist pedagoger Förskollärare & fritidsped. -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% -6,0% -8,0% -10,0% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 16

17 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Bland ekonomer och jurister är det framförallt yrken som kräver en kortare högskoleexamen som ökat. Hit hör administrativa assistenter och företagssäljare, där ökningen i absoluta tal är förhållandevis stor. Antalet kvalificerade företagsekonomer har dock ökat kraftigt procentuellt sett. Banktjänstemän, revisorer samt övriga säljare, inköpare och mäklare har haft en stagnerande eller minskande utveckling. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Personaltjänstemän yrkesvägledning Fastighetsmäklare & förvaltare 40% Jurister Marknadsanalytiker& marknadsförare Övriga företagsekonomer Inköpare Företagssäljare Banktjänstemän Revisorer Övriga säljar,inköpare& mäklare 80% Socialförsärkringstjänstemän Taxringstjänstemän 60% Redovisningsekonomer 20% 0% -20% -40% -60% Administrativa assistenter Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 17

18 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt *Även under år 2009 var mönstret i stort sett det samma som under perioden dessförinnan. Övriga företagsekonomer, Inköpare och Taxeringstjänstemän minskade dock under * Företagssäljare och redovisningsekonomer bedöms av Arbetsförmedlingen ha goda förutsättningar även på kort sikt, men medelgoda på längre. Personaltjänstemän och Fastighetsmäklare bedöms på längre sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Banktj.m 10,0% Revisorer 30,0% 20,0% 0,0% -10,0% -20,0% Säljare, inköpare, mäklare -30,0% Personaltj.m. Jurister Fastigh.mäklare & förvaltare Företagssäljare Adm. assistenter -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% År Inköpare Taxeringstj.m Redovisningsek. Soc.förs.tj.m. Marknadsaförare Övr.företagsek. -40,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 18

19 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 120% 100% Behandlingsassistenter 80% Övriga yrkesgrupper där det krävs en längre eller kortare högskoleutbildning har i relativa tal förändrats lite. Behandlingsassistenter utgör ett undantag, där istället antalet anställda ökat mycket starkt. 60% 40% Administratörer i offentlig 20% förvaltning Journalister& författare 0% Fritidsledare Idrottstränare& Bibliotekarier utövare -20% Arkivarier& museitjänstemän Poliser -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 19

20 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Antalet Behandlingsassistenter ökade starkt även under år Även antalet idrottstränare och poliser ökade, efter att ha minskat under den tidigare perioden. För övriga grupper var förändringarna av antalet anställda små. Administratörer bedöms av Arbetsförmedlingen generellt ha mindre goda förutsättningar på kort sikt, medan det omvända gäller på längre. För journalister bedöms förutsättningarna som mindre goda både på kort och lång sikt. Även poliser bedöms ha goda förutsättningar på längre sikt, men medelgoda i det korta perspektivet. Behandlingsassistenter bedöms på kort sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. På längre sikt saknas bedömningar för denna grupp. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkivarier & museitj.m. Bibliotekarier 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Idrottstränare 15,0% 10,0% Poliser 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Fritidsledare Adm. i off.förv. Journalister, informatörer Behandlingsassistenter -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 20

21 Hur ser åldersfördelningen ut inom olika ålderskategorier? Och hur ser åldersfördelningen ut i växande yrken och yrken på tillbakagång? 21

22 Andel anställda per åldersgrupp av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 med yrken som kräver en kortare eller längre högskoleutbildning Andelen 50+ respektive 60+ är 39 respektive 16 procent. Det kan jämföras med det totala antalet anställda där motsvarande andelar är 34 respektive 13 procent. Samtidigt är andelen anställda under 30 år endast tio procent., vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där motsvarande andel är 19 procent. Mycket talar alltså för att pensionsavgångarna kommer att klart överstiga andelen anställda i yngre åldrar. 23% 16% Åldersfördelning hela arbetsmarknaden 13% 1% 21% 25% 10% 25% 26% 18% 22% Ålder Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 22

23 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna år samt andel anställda 60 år och äldre år Omkring 14 procent av ingenjörerna är 60 år eller äldre och 32 procent är över 50 år. Skillnaderna är dock stora mellan olika grupper. Särskild skev är åldersfördelningen för vissa grupper inom byggnadsbranschen. Maskiningenjörer, där det krävs en kortare högskoleutbildning, är en stor och växande grupp, samtidigt som antalet anställda som är 60+ respektive 50+ är 16 respektive 36 procent. Andelen äldre bland datatekniker är väsentligt lägre än för flertalet övriga grupper, samtidigt som antalet anställda minskat under perioden. Förändring Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 70% 60% 50% 40% 0% -10% -20% -30% -40% Labratorieingenjörer Datatekniker Dataspecialister Maskiningenjörer Övriga 30% civilingenjörer Maskiningenjörer 20% Elektronik & teleingenjörer Elingenjörer 10% Elektronik & teleingenjörer Byggingenjörer Övriga ingenjörer Stadsplanerare & arkitekter Kartingenjörer Byggingenjörer -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel 60+ Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 23

24 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna år samt andel anställda 60 år och äldre För vissa mindre yrkesgrupper är andelen 60 år och äldre hög eller till och med mycket hög. Det gäller exempelvis en yrke med en stark efterfrågan som Barnsjuksköterskor. I jämförelse med ingenjörerna är dock andelen över 60 år förhållandevis låg i de flesta yrken. Det gäller framför allt de yrken där det krävs en kortare högskoleutbildning. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Förändring % 80% 60% 40% Barnsjukskötersk or Övriga barnmorskor & sjuksköterskor 20% Tandhygienister Sjuksköterskor Sjukgymnaster Läkare Övriga hälso- & Barnmorskor Distrikstssjuksköterskor sjukvårdsspec. Biomedicinska 0% analytiker -10% 0% 10% Arbetsterapeuter 20% 30% 40% 50% 60% Tandläkare Miljö- & Receptarier Sjukshustekniker hälsoskydsinspek -20% t Säkerhetsinspekt örer -40% Andel 60+ Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 24

25 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna år samt andel anställda 60 år och äldre När det gäller de större yrkesgrupperna är andelen 60+ låg och lägre än vad som gäller för kvalificerade arbetskraft totalt sett. Gymnasielärare och universitets och högskolelärare har dock en förhållandevis hög andel som är 60 år och äldre. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Förändring % 80% 60% 40% 20% 0% Förskollärare & fritidspedagoger Andra lärare & instruktörer Övriga pedagoger Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Universitets & högskollärare 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Grundskollärare -20% -40% Speciallärare -60% -80% -100% Andel 60+ Lärare i estetiska & praktiska ämnen Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 25

26 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna år samt andel anställda 60 år och äldre Kvalificerade Företagsekonomer har varit en starkt växande yrkesgrupp under högkonjunkturen fram till och med 2008, men har också en hög andel äldre. Motsatt är förhållandet för Övriga säljare, inköpare och mäklare, som där antalet anställda minskat under perioden samtidigt som andelen äldre är låg. Det talar alltså att rekryteringsbehoven kommer att vara små framöver om trenden håller i sig. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Förändring % Marknadsanalyti Taxeringstjänste ker män 60% Övriga företagsekonome Företagssäljare Fastighetesmäkla r 40% Inköpare re & förvaltare Administrativa Socialförsäkringstjänstemän assistenter 20% Redovinsingsekonomer Banktjänstemän Personaltj.m Jurister & yrkesvägledare 0% Försäkringsrepresentanter 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Revisorer -20% -40% Öriga säljare, inköpare & mäklare -60% Andel 60+ Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 26

27 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna år samt andel anställda 60 år och äldre Inom flera yrkeskategorier som Bibliotekarier, Arkivarier & museitjänstemän och Psykologer, kommer en stor andel av antalet sysselsatta gå i pension inom de närmaste åren. Motsatsen gäller en starkt växande grupp som Behandlingsassistenter, där andelen 60+ är mycket låg. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Förändring % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Behandlingsassistenter Socialsekr. & kuratorer Psykologer Journalister & författare Administratörer i Fritidsledare Poliser offentlig förv. Präster Adminstratörer i Idrottstränare Bibliotekarier intresseorg. & utövare Arkivarier & museitjänstemän Tecknare & illustratörer -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -60% -80% Andel 60+ Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 27

28 Hur stora åldersavgångar kan vi räkna med under de närmaste dryga tio åren för olika yrkesgrupper? 28

29 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade tekniska yrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 29

30 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade vårdyrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Receptarier Sjukgymnaster m.fl. Tandhygienister Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Arbetsterapeuter Säkerhetsinspektörer m.fl. Sjukhusingenjörer och Socialsekreterare och kuratorer Övriga barnmorskor/sjuksköterskor Distriktssköterskor Barnsjuksköterskor Barnmorskor Övriga hälso-/skukvårdsspec Tandläkare Läkare 0% 10%20%30%40%50%60%70%80% Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Receptarier Sjukgymnaster m.fl. Tandhygienister Miljö- och Arbetsterapeuter Säkerhetsinspektörer m.fl. Sjukhusingenjörer och Socialsekreterare och kuratorer Övriga Distriktssköterskor Barnsjuksköterskor Barnmorskor Övriga hälso-/skukvårdsspec Tandläkare Läkare Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 30

31 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för läraryrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Andra lärare och instruktörer Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare Andra lärare och instruktörer Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 31

32 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för ekonomer, jurister, m fl per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och kreditrådgivare Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal åldersavgångar per år Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 32

33 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för övriga kvalificerade yrkesgrupper per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Antal åldersavgångar per år Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

34 Hur och varifrån sker rekryteringen av olika yrkesgrupper till Eskilstunas arbetsmarknad? 34

35 Andel nytillträdda och externrekryterade till Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 per yrkesområde samt andel nytillträdda av total rekrytering Totalt rekryterades omkring personer till Eskilstunas arbetsmarknad under år Det motsvarar omkring en tiondel av det totala antalet sysselsatta. I förhållande till antalet anställda rekryterades störst andel till arbeten som kräver en längre högskoleutbildning (teoretisk specialistkompetens) och lägst andel till process- och montörsarbete. Detta vid sidan om okänt yrke/uppgift saknas, som även inkluderar många egenföretagare. Av rekryteringen till Eskilstunas arbetsmarknad svarar andelen nytillträdda för mycket låga andelar när det gäller arbeten med höga kvalifikationskrav. Andel rekryterade av antal sysselsatta Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk Arbete som kräver kortare Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och Arbete inom jordbruk, Hantverksarbete inom Process- och Arbete utan krav på särskild Okänt yrke/uppgift saknas Totalt Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk Arbete som kräver kortare Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och Arbete inom jordbruk, trädgård, Hantverksarbete inom Process- och maskinoperatörsarbete Arbete utan krav på särskild Okänt yrke/uppgift saknas SUMMA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 20% 40% 60% Nya Externa Andel nya på arbetsmarknaden av total rekrytering Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 35

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer