Yrken i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrken i Västra Götaland"

Transkript

1 Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt och det är kvinnor som står för merparten av denna ökning. Samtidigt ökar även yrkesgruppen övrigt servicearbete, som enbart kräver elementär utbildning. En utmaning är de stora kommande pensionsavgångarna, vilket slår särskilt hårt inom vissa yrkesgrupper. Exempelvis kommer anställda inom vård- och omsorg i Västra Götaland att uppnå pensionsåldern den närmaste tioårsperioden. Samtidigt kommer antalet äldre i befolkningen att öka vilket medför en ökad efterfrågan på tjänster inom vård och omsorg för äldre. VANLIGA YRKEN I VÄSTRA GÖTALAND Såväl i Västra Götaland som i riket är vård- och 1 den absolut största bland de 113 olika yrkesgrupperna. Inom den yrkesgruppen arbetar personer eller 12 procent av alla anställda i Västra Götaland. Nästan 90 procent av dem är kvinnor. Figur 1. De tio vanligaste yrkesgrupperna (andel av anställda) i Västra Götaland år 2007 detaljhandel; mäklare m.fl. Ingenjörer och tekniker Montörer Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Byggnads- och anläggningsarbetare Västra Götaland Riket 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Figur 1 visar att ingenjörer, tekniker och montörer är vanligare yrken i Västra Götaland än i riket, vilket speglar industrins starka ställning i regionen. ÖKAT BEHOV AV SPECIALISTKOMPETENS Långsiktigt sker en strukturomvandling av näringslivet som innebär nya krav för arbetslivet och nya yrken. Utvecklingen innebär mer avancerade krav på ledning och behov av specialistkompetens inom olika områden. De enklaste jobben finns i allt större utsträckning i servicesektorn. I genomsnitt kräver hälften av alla yrken både i Västra Götaland och riket gymnasiekompetens. En femtedel av alla yrken kräver minst treårig högskoleutbildning. Det är den andelen som har vuxit snabbast de senaste åren. Under perioden ökade antalet anställda i Västra Götaland med (5 procent). Den största procentuella ökningen 10 procent - har skett i yrken som kräver minst treårig högskoleutbildning. Den största ökningen i absoluta tal har emellertid skett i yrken som endast kräver gymnasiekompetens. Som framgår av figur 2 på nästa sida är det yrkesgrupperna försäljare inom detaljhandel samt vård- och som ökat mest i absoluta tal. Perioden är för kort för att utläsa något säkert om trender, men statistiken ger ändå en bild av tendenser till förändringar av kompetenskrav och yrkesstruktur. 1 I gruppen ingår barnskötare m.fl., undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl., vårdbiträden, personliga assistenter m.fl., skötare och vårdare, tandsköterskor samt övrig vård- och.

2 Figur 2. De tio yrkesgrupperna som ökat mest i Västra Götaland efter kvalifikationsnivå Övriga servicarbetare Civilingenjörer, arkitekter Lager- och transportass. Dataspecialister mäklare Företagsekonomer, personaltj.m. Byggnads- och anläggningsarb. Maskinoperatörer, metall- och mineral detaljhandel Figur 3 visar de tio yrkesgrupper som minskat mest under perioden Av diagrammet framgår att det främst är yrken som kräver elementär utbildning eller endast gymnasiekompetens som minskat mycket under perioden. Både i absoluta och i relativa tal har den största minskningen skett bland handpaketerare samt smeder och verktygsmakare. Figur 3. De tio yrkesgrupperna som minskat mest i Västra Götaland efter kvalifikationsnivå Handpaketerare mm. Smeder, verktygsmakare Övr. maskinoperatörer Köks- o restaurangbiträden Tull-, taxerings- o socialförsäkringstj.m. Kontorssekr. o dataregistr. Brevbärare Bokförings- o redovisningsass. REGIONALA SKILLNADER Tabell 1 visar att det finns stora delregionala skillnader när det gäller kvalifikationskrav på arbetskraften. I Göteborgsregionen finns den största andelen yrkesverksamma som kräver minst treårig högskoleutbildning. Skaraborg har den lägsta andelen. Tabell 1. Andel anställda efter kvalifikationsnivå (%) år 2007 Högskoleutbildning minst 3 år Totalt Västra Götaland 18,5 20,6 54,1 6,8 100 Göteborgsregionen 21,8 22,6 49,0 6,5 100 Sjuhärad 13,8 18,7 59,9 7,6 100 Skaraborg 13,0 16,5 63,3 7,1 100 Fyrbodal 14,7 18,3 60,3 6,7 100 Riket 19,6 20,0 53,8 6,6 100 När det gäller utvecklingen under perioden är det yrken som kräver minst treårig högskoleutbildning som ökat mest i alla delregioner. Dock har ökningen varierat ganska kraftigt. I Göteborgsregionen har ökningen varit dubbelt så stor som i Skaraborg. Den näst största ökningen har varit i Fyrbodal. Denna kompetenshöjning kan ses som en effekt av tillkomsten av Högskolan i Väst och strukturförändringar inom industrin som på sikt ökar möjligheterna för tillväxt i Fyrbodal. Yrken som kväver enbart elementär utbildning har ökat med cirka 3 procent i riket men har varit oförändrad i Västra Götaland. Förklaringen är att vårt varuproducerande näringsliv där gruppen handpaketerare och andra fabriksarbetare varit en större andel av arbetskraften nu minskar samtidigt som ökningen av gruppen övriga servicearbeten inte varit lika stor som i övriga riket. Sjuhärad har det största tillskottet av arbetskraft som enbart kräver elementär utbildning. Militärer Maskinoperatörer, livsmedelsind

3 Figur 4. Tillväxt i antalet anställda efter kvalifikationsnivå och delregion Västra Götaland Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Göteborgsregionen Riket Figur 6 visar hur antalet anställda fördelat på kvalifikationsnivåer skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor i Västra Götaland dominerar i yrken som kräver mer än enbart gymnasiekompetens. Däremot har de flesta mansdominerade yrken krav på enbart gymnasiekompetens. Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män, 35 procent av kvinnor år i Västra Götaland har eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel för män är 28 procent. Trots en högre utbildningsnivå bland kvinnor domineras gruppen ledningsarbete, som totalt utgör sex procent av de anställda, av män. Figur 6. Antal anställda efter kvalifikationsnivå i Västra Götaland år % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% FLER KVINNOR I YRKESGRUPPER MED SPE- CIALISTKOMPETENS Val av yrke skiljer mycket mellan män och kvinnor. De mest kvinnodominerade yrkena är kontorssekreterare och dataregistrerare och de mest mansdominerade yrkena är fiskare och jägare samt malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. Figur 5 visar endast de 20 vanligaste yrkesgrupperna rangordnade efter andelen kvinnor. Det vanligaste kvinnodominerade yrket är förskollärare och fritidspedagog och det mest mansdominerade yrket är byggnadsoch anläggningsarbete. Figur 5. De 20 vanligaste yrkesgrupperna i Västra Götaland år 2007 rangordnade efter andelen kvinnor i respektive yrkesgrupp Förskollärare och fritidspedagoger Sjuksköterskor Städare m.fl. Grundskollärare detaljhandel; Ekonomer och personaltjänstemän mäklare Chefer för mindre företag och enheter Chefer för särskilda funktioner Dataspecialister Montörer Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Lager- och transportassistenter Ingenjörer och tekniker Ledningsarbete Män Kvinnor 3 års högskoleutbildning Gymnasieskola samt påbyggnad MÅNGA ANSTÄLLDA I ÅLDRARNA INOM VÅRD OCH OMSORG Av alla yrkesverksamma finns mer än var fjärde i åldersgruppen år. Detta innebär att vi inom de närmaste åren kommer att uppleva en stor förändring av arbetskraften vad gäller ålder och kompetens. Om arbetslivets organisation och arbetets innehåll vore oförändrat skulle alla dessa personer behöva ersättas under en tioårsperiod. Men globalisering och näringslivets strukturomvandling samt politikens inriktning gör att arbetslivet, arbetets innehåll och dess organisation kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna och nya tillkommer. Statistik om framtida pensionsavgångar inom olika yrken är en del i analysen om framtida efterfrågan på arbetskraft och ger en viss kunskap om yrken och kompetenser som kommer att efterfrågas den närmaste tioårsperioden. Maskin- och motorreparatörer Kvinnor Män Byggnads- och anläggningsarbetare 0% 25% 50% 75% 100%

4 Figur 7. De nio yrkesgrupper med störst antal anställda i åldersgruppen i Västra Götaland år 2007 mäklare m.fl. Ingenjörer och tekniker Grundskollärare detaljhandel; Chefer för mindre företag och enheter Klarast framstår behovet av vård- och, där kommer personer i Västra Götaland att uppnå pensionsåldern under den närmaste tioårsperioden. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att decenniet därefter kommer antalet äldre i befolkningen att öka vilket ökar vårdbehovet. Det stora antalet avgångar sker i yrken som kräver enbart gymnasiekompetens. Utbudet av arbetskraft kommer att öka den närmaste perioden beroende på de stora ungdomskullarna som föddes på 90- talet nu kommer ut i arbetslivet. Faktaruta Yrke betecknar det arbete som utförs av en person och utgångspunkten är individens arbetsuppgifter. I dagligt tal kan yrke ha en vidare betydelse, inte bara vad man gör utan även vad man är. SCB:s yrkesregister baseras på insamlade uppgifter i olika statistiska register. I första hand hämtas uppgifter för anställda från SCB:s årliga officiella lönestrukturstatistik. Det finns i yrkesindelningen flera nivåer med olika klasser. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete s.k. yrkesgrupp, dels de kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet. Kvalifikationer har två dimensioner, kvalifikationsnivå med fyra olika klasser (som redovisas i denna rapport) respektive yrkesområde (10 olika grupper). Notera även att företagare ej ingår och att statistiken redovisas efter arbetets belägenhet (dagbefolkningen). Statistik om yrken efter kommun finns i Västra Götalandsregionens statistikdatabas Författare: Christina Christiansson Fakta & Analys är en kortrapport från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. På kan du registrera dig för prenumeration och ladda ner samtliga kortrapporter. Kontakt: Mats Granér, chef Analys och uppföljning, tel

5

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Tjugohundratalets arbetsmarknad fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering?

Tjugohundratalets arbetsmarknad fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering? Tjugohundratalets arbetsmarknad fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering? Rune Åberg är professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Han forskar främst om social förändring,

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

arbetslöshet och etableringsproblem

arbetslöshet och etableringsproblem 2009 Ossian Wennström Ingen Unga forskning utan akademikers forskare arbetslöshet och etableringsproblem Innehåll Förord... 2 Inledning och Syfte... 3 Stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer