ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1997 om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet och ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Work Orientation II'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av Statistiska centralbyrån. Bruttourvalet var på 1999 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SCB under perioden februari till maj 1997 i form av en enkätundersökning med två påminnelser samt uppföljande telefonintervjuer med ett stickprovsurval av kvarvarande bortfall.

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress 17 emigrerat erc) Nettourval % Svarsfrekvens (viktad) % - av vilka postenkäter % - av vilka telefonintervju % Svarsfrekvens (oviktad) % - av vilka postenkäter % - av vilka telefonintervju % Icke svarande % - vägrande % - ingen kontakt % OBS! FÖR ATT BEHÅLLA URVALETS REPRESENTATIVITET BÖR ALLA ANALYSER GÖRAS MED VIKTAT URVAL. VARIABEL 5 ÄR VIKTVARIABEL. PUBLIKATIONER Edlund, J. & Svallfors, S. (1997): ISSP Work Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 34 (2)FÖRVÄRVSARBET 11 (3)LOC 47 WIDTH 1 (4) (5) 11 Förvärvsarbetar Du för närvarande? (6)... (7) (8) (9) Ja Nej Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

5 (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Vikt 6 Tid ägnad åt förvärvsarbete 7 Tid ägnad åt hushållsarbete 8 Tid ägnad åt familjen 9 Tid ägnad åt vänner 10 Tid ägnad åt fritidsaktiviteter 11 Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 12 Uppskatta ett arbete även om pengarna inte behövdes 13 Arbete är människans viktigaste aktivitet 14 Ansvar för hushållsarbetet 15 Viktigt i ett arbete: Anställningstrygghet 16 Viktigt i ett arbete: Hög inkomst 17 Viktigt i ett arbete: Goda karriärmöjligheter 18 Viktigt i ett arbete: Intressanta arbetsuppgifter 19 Viktigt i ett arbete: Självständigt arbete 20 Viktigt i ett arbete: Hjälpa andra människor 21 Viktigt i ett arbete: Nyttigt för samhället 22 Viktigt i ett arbete: Styra sina arbetstider 23 Viktigt för lön: Arbetets utförande 24 Viktigt för lön: Familjeförsörjningsansvar 25 Viktigt för lön: Utbildning och formell kvalifikation 26 Viktigt för lön: Anställningstid 27 Ny tekniks innebörd för antalet arbetstillfällen 28 Ny tekniks innebörd för arbetets innehåll 29 Välja att vara anställd eller egen företagare 30 Välja att arbeta i ett litet eller i ett stort företag 31 Välja att arbeta i privat eller offentlig sektor 32 Önskad arbetstid 33 Möjligheten att hitta ett acceptabelt arbete 34 Förvärvsarbetar 35 Känsla inför arbetet 36 Arbetstid och inkomst 37 Stämmer med UP:s arbete: Trygg anställning 38 Stämmer med UP:s arbete: Hög inkomst 39 Stämmer med UP:s arbete: Goda karriärmöjligheter 40 Stämmer med UP:s arbete: Intressant 41 Stämmer med UP:s arbete: Självständigt 42 Stämmer med UP:s arbete: Möjlighet att hjälpa andra 43 Stämmer med UP:s arbete: Nyttigt för samhället 44 Arbetsvillkor: Utmattad efter arbetet 45 Arbetsvillkor: Fysiskt ansträngande arbete 46 Arbetsvillkor: Stressigt arbete 47 Arbetsvillkor: Farliga arbetsförhållanden 48 Möjlighet att påverka arbetstider 49 Typ av arbetsplats 50 Anställningsförhållande 51 Användning av arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap 52 Utbildningens betydelse för utveckling av kunskap och färdighet använt i arbetet 53 Arbetslivserfarenhets betydelse för utveckling av kunskap och färdighet använt i arbetet

7 54 Relationerna mellan ledning och anställda 55 Relationerna mellan arbetskamraterna 56 Nöjd med arbetet 57 Villig arbeta hårdare för att företaget skall bli framgångsrikt 58 Stolt över att arbeta för företaget 59 Önskar byta nuvarande arbete mot annan typ av arbete 60 Skulle tacka nej till annat arbete med högre lön 61 Stolt över sitt arbete 62 Frånvaro från arbetet senaste halvåret 63 Sannolikhet försöka få arbete hos annan arbetsgivare närmaste året 64 Oro för att förlora arbetet 65 Förvärvsarbete som varat minst ett år 66 Året man slutade det senaste förvärvsarbetet 67 Anledning att sluta arbeta 68 Önskar förvärvsarbete nu eller i framtiden 69 Sannolikhet att få arbete 70 Söker arbete för närvarande 71 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till offentlig arbetsförmedling 72 Aktivitet för att få arbete: Anmälan till privat arbetsförmedling 73 Aktivitet för att få arbete: Besvarat platsannonser 74 Aktivitet för att få arbete: Annonserat i tidningar 75 Aktivitet för att få arbete: Kontakt med arbetsgivare 76 Aktivitet för att få arbete: Frågat andra om hjälp 77 Huvudsaklig försörjningskälla 78 Ett år fritt från arbete utan lönekompensation 79 Ett år fritt från arbete med lönekompensation på 7000 per månad 80 Ett år fritt från arbete med 75% lönekompensation 81 Ett år fritt från arbete med full lönekompensation 82 Användning av friår 83 Minskad arbetstid för att minska arbetslösheten 84 Fackförening behövs för förhandling med arbetsgivare 85 Bäst att själv sköta förhandlingar med arbetsgivare 86 Arbetsmarknadsgrupp 87 Arbetstid 88 Yrke 89 Socio-ekonomisk indelning 90 Företagare eller anställd 91 Antal anställda 92 Arbetsledande funktion 93 Antal anställda på arbetsplatsen 94 Offentlig eller privat tjänst 95 Facklig organisation 96 Facklig aktivitet 97 Utbildning 98 Utbildningens längd 99 Månadsinkomst 100 Civilstånd 101 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 102 Partner: Yrke 103 Partner: Socio-ekonomisk indelning 104 Partner: Företagare eller anställd 105 Partner: Antal anställda 106 Hushållets inkomst 107 Hushållets storlek 108 Antal personer under 18 år i hushållet 109 Bästa parti

8 110 Subjektiv samhällsklass 111 Föräldrars medborgarskap 112 Tillhör kyrka eller församling 113 Kyrka eller församling 114 Kyrkobesök 115 Obetalt arbete i organisation med socialt innehåll 116 Obetalt arbete i fritidsorganisation 117 Obetalt arbete i politisk förening 118 Obetalt arbete i kulturaktiviteter 119 Obetalt arbete i annan förening 120 Obetalt arbete i barnens skola 121 Obetalt arbete i daghem eller fritidshem 122 Obetalt arbete i institutioner för vuxna eller gamla 123 Kön 124 Ålder 125 Riksområde 126 Huvudregion

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0722 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0722 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 2000 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om jobben och arbetslivet VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer VAR 5 VIKT Loc 16 width 3 2 decimal places Vikt - Ett stickprov drogs bland de som inte svarat på enkäten efter två påminnelser. Ungefär 70% av dessa blev utvalda för telefonintervju i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har i enlighet med detta tilldelats vikten 1,41. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Valid-n=1276 Min=1 Max=1.41 Mean=1.1 St.Dev=0.1 VAR 6 TID ÄGNAD FÖRVÄRVSARB 1 Loc 19 width 1 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? 1a Förvärvsarbete Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid

10 Mycket mindre tid Vet inte Uppgift saknas VAR 7 TID ÄGNAD HUSHÅLLSARB 1 Loc 20 width 1 1b <Tid ägnad åt> Hushållsarbete <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid Vet inte Uppgift saknas VAR 8 TID ÄGNAD FAMILJEN 1 Loc 21 width 1 1c <Tid ägnad åt> Familjen <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid 5 5. Mycket mindre tid Vet inte Uppgift saknas VAR 9 TID ÄGNAD VÄNNER 1 Loc 22 width 1 1d <Tid ägnad åt> Dina vänner <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid 5 5. Mycket mindre tid Vet inte Uppgift saknas

11 VAR 10 TID ÄGNAD FRITIDSAKT 1 Loc 23 width 1 1e <Tid ägnad åt> Fritidsaktiviteter <Se F.1 för fullständig frågetext> Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid 7 5. Mycket mindre tid Vet inte Uppgift saknas VAR 11 ARB SÄTT TJÄNA PENGAR 2 Loc 24 width 1 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar avstånd från påståendet, när du tänker på arbete i allmänhet. 2a Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 12 ARB EJ BEHOV PENGAR 2 Loc 25 width 1 2b Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 13 ARB VIKT AKTIVITET 2 Loc 26 width 1 2c Att arbeta är människans viktigaste aktivitet

12 <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 14 ANSVAR HUSHÅLLSARBETE 3 Loc 27 width 1 3 Är Du den som utför hushållsarbetet - t ex städning, matlagning, tvätt m m - i Ditt hushåll? Ja, jag har det huvudsakliga ansvaret Ja, jag delar ansvaret lika med någon annan Nej, någon annan har det huvudsakliga ansvaret 8 9. Uppgift saknas VAR 15 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 4 Loc 28 width 1 4 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 4a Hur viktigt är anställningstrygghet? Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 5 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 16 VIKTIGT HÖG INKOMST 4 Loc 29 width 1 4b Hur viktigt är hög inkomst? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 7 5. Inte alls viktigt 9 8. Vet inte

13 40 9. Uppgift saknas VAR 17 VIKTIGT KARRIÄRMÖJLIGH 4 Loc 30 width 1 4c Hur viktigt är goda karriärmöjligheter? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 18 VIKTIGT INTR ARBUPPG 4 Loc 31 width 1 4d Hur viktigt är intressanta arbetsuppgifter? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt 7 4. Inte särskilt viktigt 3 5. Inte alls viktigt 4 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 19 VIKTIGT SJÄLVST ARBETE 4 Loc 32 width 1 4e Hur viktigt är ett arbete där man får arbeta självständigt? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt 5 5. Inte alls viktigt 8 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 20 VIKTIGT HJÄLPA ANDRA 4 Loc 33 width 1

14 4f Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 8 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 21 VIKTIGT NYTTIGT ARBETE 4 Loc 34 width 1 4 Hur viktigt är ett arbete som är nyttigt för samhället? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 22 VIKTIGT STYRA ARBTID 4 Loc 35 width 1 4h Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider? <Se F.4 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 23 LÖN - UTFÖRT ARBETE 5 Loc 36 width 1 5 När det gäller att bestämma hur mycket betalt två personer ska få som utför liknande arbetsuppgifter, hur viktigt tycker Du vart och ett av följande borde vara?

15 5a Hur väl personen utför sitt arbete? Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt 2 5. Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 24 LÖN - FÖRSÖRJNINGSANSV 5 Loc 37 width 1 5b <Bestämmer lön> Personens familjeförsörjningsansvar? <Se F.5 för fullständig frågetext> Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 25 LÖN - KVALIFIKATIONER 5 Loc 38 width 1 5c <Bestämmer lön> Personens utbildning och formella kvalifikationer? <Se F.5 för fullständig frågetext> Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 26 LÖN - ANSTÄLLNINGSTID 5 Loc 39 width 1 5d <Bestämmer lön> Personens anställningstid i företaget/organisationen? <Se F.5 för fullständig frågetext> Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt

16 Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 27 NY TEKNIK-ARBTILLFÄLLE 6 Loc 40 width 1 6 Nya typer av teknik införs mer och mer i Sverige: datorer, industrirobotar osv. Tror Du att denna nya teknik under de närmaste åren kommer att Kraftigt öka antalet arbetstillfällen Något öka antalet arbetstillfällen Varken öka eller minska antalet arbetstillfällen Något minska antalet arbetstillfällen Kraftigt minska antalet arbetstillfällen Vet inte Uppgift saknas VAR 28 NY TEKNIK-ARB INNEHÅLL 7 Loc 41 width 1 7 Tror Du att införandet av ny teknik i Sverige under de närmaste åren kommer att göra arbetena Mycket intressantare Något intressantare Varken mer eller mindre intressanta Något mindre intressanta Mycket mindre intressanta Vet inte Uppgift saknas VAR 29 VAL ANSTÄLLD/FÖRETAG 8 Loc 42 width 1 8 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? 8a Jag skulle välja att vara Anställd Egen företagare Vet inte Uppgift saknas VAR 30 VAL LITET/STORT FÖRET 8 Loc 43 width 1

17 8b Jag skulle välja att arbeta... <Se F.8 för fullständig frågetext> I ett litet företag I ett stort företag Vet inte Uppgift saknas VAR 31 VAL PRIV/OFF SEKTOR 8 Loc 44 width 1 8c Jag skulle välja att arbeta... <Se F.8 för fullständig frågetext> I ett privat företag Inom den offentliga sektorn Vet inte Uppgift saknas VAR 32 ÖNSKAD ARBETSTID 9 Loc 45 width 1 9 Antag att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? Arbeta heltid Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka Arbeta mindre än 10 timmar per vecka Inte ha något arbete alls Uppgift saknas VAR 33 MÖJLIGHET FÅ ARBETE 10 Loc 46 width 1 10 Om Du sökte aktivt, hur lätt eller svårt tror Du det skulle vara för Dig att hitta ett acceptabelt arbete? Mycket lätt Ganska lätt Varken lätt eller svårt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte Uppgift saknas

18 VAR 34 FÖRVÄRVSARBETE 11 Loc 47 width 1 11 Förvärvsarbetar Du för närvarande? Ja Nej Uppgift saknas VAR 35 KÄNSLA INFÖR ARBETET 12 Loc 48 width 1 Fråga gäller Ditt huvudsakliga arbete 12 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med hur Du känner inför Ditt arbete? I mitt arbete arbetar jag inte mer än vad som krävs I mitt arbete arbetar jag hårt men inte så hårt att det inkräktar på mitt övriga liv I mitt arbete försöker jag alltid göra så bra ifrån mig som möjligt även om det ibland inkräktar på mitt övriga liv Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 36 ARBETSTID OCH INKOMST 13 Loc 49 width 1 13 (FÖRVÄRVSARBETAR) Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du då föredra? Längre arbetstid och högre inkomst Samma arbetstid och inkomst som nu Kortare arbetstid och lägre inkomst Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 37 TRYGG ANSTÄLLNING 14 Loc 50 width 1 14 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 14a Jag har en trygg anställning Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd

19 88 4. Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 38 HÖG INKOMST 14 Loc 51 width 1 14b Min inkomst är hög <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 39 KARRIÄRMÖJLIGHETER 14 Loc 52 width 1 14c Mina karriärmöjligheter är goda <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 40 INTRESSANT ARBETE 14 Loc 53 width 1 14d Mitt arbete är intressant <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd 4 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas

20 VAR 41 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 14 Loc 54 width 1 14e Jag har möjlighet att arbeta självständigt <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd 3 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 42 MÖJLIGT HJÄLPA ANDRA 14 Loc 55 width 1 14f I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd 9 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 43 SAMHÄLLSNYTTIGT ARB 14 Loc 56 width 1 14g Mitt arbete är nyttig för samhället <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 44 UTMATTANDE ARBETE 15 Loc 57 width 1 15 (FÖRVÄRVSARBETAR) Nu följer några fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete.

21 15a Hur ofta kommer Du hem utmattad från arbetet? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 4 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 45 ANSTRÄNGANDE ARBETE 15 Loc 58 width 1 15b Hur ofta måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? <Se F.15 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 5 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 46 STRESSIGT ARBETE 15 Loc 59 width 1 15c Hur ofta upplever Du Ditt arbete som stressigt? <Se F.15 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 2 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 47 FARLIGT ARBETE 15 Loc 60 width 1 15d Hur ofta arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? <Se F.15 för fullständig frågetext> Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig

22 Aldrig Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 48 BESTÄMMER ARBETSTIDER 16 Loc 61 width 1 16 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menar vi vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) Tiderna jag börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra på dem på egen hand Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 49 TYP AV ARBETSPLATS 17 Loc 62 width 1 17 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst den plats där Du arbetar? Vanligtvis arbetar jag på ett ställe utanför hemmet (på ett kontor, en fabrik etc) Vanligtvis arbetar jag hemma Vanligtvis arbetar jag hemma en del av veckan och på ett ställe utanför hemmet en del av veckan Vanligtvis arbetar jag på flera olika ställen Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 50 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLL 18 Loc 63 width 1 18 (FÖRVÄRVSARBETAR) Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt nuvarande arbete? Det är ett arbete utan anställningskontrakt Det är en tidsbegränsad anställning på mindre än tolv månader Det är en tidsbegränsad anställning på minst ett år Det är en tillsvidare-anställning Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 51 ANVÄNDN YRKESKUNSKAP 19 Loc 64 width 1

23 19 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete Nästan inget Lite grann En hel del Nästan allt Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 52 UTBILDNINGS BETYDELSE 20 Loc 65 width 1 20 (FÖRVÄRVSARBETAR) Tänk på de kunskaper och färdigheter Du faktiskt använder i Ditt arbete: Hur viktigt skulle Du säga att vart och ett av följande varit för att utveckla dessa kunskaper och färdigheter? 20a Grundskola, gymnasium eller universitet Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 6 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 53 ERFARENHETS BETYDELSE 20 Loc 66 width 1 20b Kunskaper och erfarenheter jag fått i mitt nuvarande eller tidigare arbete <Se F.20 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 54 REL LEDNING-ANSTÄLLDA 21 Loc 67 width 1 21a (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan ledning och

24 anställda Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 55 REL ARBETSKAMRATER 21 Loc 68 width 1 21b (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats mellan arbetskamraterna/kollegorna Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga 5 5. Mycket dåliga Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 56 NÖJD MED ARBETE 22 Loc 69 width 1 22 (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur nöjd är Du med Ditt arbete? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 2 7. Helt missnöjd 5 8. Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 57 FÖRETAGETS FRAMGÅNG 23 Loc 70 width 1 23 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 23a Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt Instämmer starkt Instämmer

25 Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 58 STOLT ÖVER FÖRETAGET 23 Loc 71 width 1 23b Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation <Se F.23 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 59 BYTA ANNAT ARBETE 23 Loc 72 width 1 23c Om jag hade chansen skulle jag byta mitt nuvarande arbete mot någon annan typ av arbete <Se F.23 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 60 ARBETE MED HÖGRE LÖN 23 Loc 73 width 1 23d Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation <Se F.23 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

26 Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 61 STOLT ÖVER ARBETE 23 Loc 74 width 1 23e Jag är stolt över den typ av arbete jag har <Se F.23 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 62 FRÅNVARO ARBETET 24 Loc 75 width 1 24 (FÖRVÄRVSARBETAR) Ungefär hur många dagar har Du varit frånvarande från arbetet de senaste 6 månaderna? (Räkna inte med semester eller arbetslöshet) Mer än 20 dagar dagar dagar dagar Ingen dag Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 63 SÖKA NY ARBETSGIVARE 25 Loc 76 width 1 25 (FÖRVÄRVSARBETAR) Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? Mycket troligt Troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 64 ORO FÖRLORA ARBETET 26 Loc 77 width 1

27 26 (FÖRVÄRVSARBETAR) I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? Jag oroar mig en hel del Jag oroar mig i viss utsträckning Jag oroar mig lite grann Jag oroar mig inte alls Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 65 FÖRVARB MINST ETT ÅR 27 Loc 78 width 1 Var vänlig fortsätt med fråga 35 (Du som för närvarande har förvärvsarbete). Var vänlig och besvara fråga om Du för närvarande inte förvärvsarbetar. 27 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Har Du någonsin haft ett förvärvsarbete som varat minst ett år? Ja Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 66 SLUTADE FÖRVÄRVSARB 28 Loc 79 width 2 MD= 0 28 (HAFT FÖRVÄRVSARBETE SOM VARAT MINST ETT ÅR) När slutade Du Ditt senaste förvärvsarbete? Frågan ej tillämplig/uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 67 ANLEDN SLUTA ARBETA 29 Loc 81 width 1 29 (HAFT FÖRVÄRVSARBETE SOM VARAT MINST ETT ÅR) Vad var den huvudsakliga anledningen till att Du slutade?

28 87 1. Jag gick i pension Jag blev frivilligt förtidspensionerad Jag blev ofrivilligt förtidspensionerad Jag blev varaktigt arbetsoförmögen Min arbetsplats lades ner Jag blev uppsagd Mitt anställningskontrakt löpte ut Familjeskäl 5 9. Jag gifte mig Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 68 ÖNSKAR FÖRVÄRVSARBETE 30 Loc 82 width 1 30 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Skulle Du nu eller i framtiden vilja ha ett förvärvsarbete? Ja Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 69 SANNOLIKHET FÅ ARBETE 31 Loc 83 width 1 31 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Hur sannolikt tror Du det är att Du skulle kunna få ett arbete? Mycket sannolikt Sannolikt Osannolikt Mycket osannolikt Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 70 SÖKER ARBETE 32 Loc 84 width 1 32 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Söker Du för närvarande arbete? Ja Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 71 ANM OFF ARBETSFÖRMEDL 33 Loc 85 width 1 33 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Har Du under det senaste året gjort något av följande för att få ett arbete?

29 33a Anmält Dig till en offentlig arbetsförmedling Ja, fler än två gånger Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 72 ANM PRIV ARBETSFÖRMED 33 Loc 86 width 1 33b <Aktivitet för att få arbete> Anmält Dig till en privat arbetsförmedling <Se F.33 för fullständig frågetext> 6 1. Ja, fler än två gånger 8 2. Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 73 BESVARA PLATSANNONSER 33 Loc 87 width 1 33c <Aktivitet för att få arbete> Besvarat platsannonser <Se F.33 för fullständig frågetext> Ja, fler än två gånger Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 74 ANNONSERAT EFTER JOBB 33 Loc 88 width 1 33d <Aktivitet för att få arbete> Annonserat i tidningar efter arbete <Se F.33 för fullständig frågetext> Ja, fler än två gånger 8 2. Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 75 KONT MED ARBETSGIVARE 33 Loc 89 width 1 33e <Aktivitet för att få arbete> Tagit direkt kontakt med

30 arbetsgivare <Se F.33 för fullständig frågetext> Ja, fler än två gånger Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 76 ANDRAS HJÄLP FÅ ARB 33 Loc 90 width 1 33f <Aktivitet för att få arbete> Frågat släktingar, vänner eller arbetskamrater om hjälp för att hitta ett arbete <Se F.33 för fullständig frågetext> Ja, fler än två gånger Ja, en eller två gånger Nej Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 77 FÖRSÖRJNINGSKÄLLA 34 Loc 91 width 1 34 (FÖRVÄRVSARBETAR INTE) Vilken är Din huvudsakliga försörjningskälla? Pension (privat eller statlig) Arbetslöshetsersättning Make/maka/sambo Andra familjemedlemmar Socialbidrag Tillfälliga arbeten Annat Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 78 FRIÅR UTAN LÖN 35 Loc 92 width 1 Om Du inte är pensionär var vänlig fortsätt nu med fråga 35! 35 (EJ PENSIONÄR) Införandet av ett friår, dvs möjlighet att vara ledig från arbetet under en längre period, har diskuterats som ett led i att minska arbetslösheten. 35a Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du inte fick någon lönekompensation? Ja Nej Vet inte

31 Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 79 FRIÅR MED 7000 KR MÅN 35 Loc 93 width 1 35b Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick lönekompensation motsvarande ca kr per månad? <Se F.35 för fullständig frågetext> Ja Nej Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 80 FRIÅR MED 75% AV LÖN 35 Loc 94 width 1 35c Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick lönekompensation motsvarande 75% av Din nuvarande inkomst? <Se F.35 för fullständig frågetext> Ja Nej Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 81 FRIÅR MED FULL LÖN 35 Loc 95 width 1 35d Skulle Du själv vara intresserad av ett år fritt från arbete om Du fick full lönekompensation? <Se F.35 för fullständig frågetext> Ja Nej Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 82 ANVÄNDNING AV FRIÅR 36 Loc 96 width 1 36 (EJ PENSIONÄR) Om Du själv tog ett friår, vad skulle Du i första hand använda tiden till?

32 Utbilda mig Tillbringa tid med barnen eller barnbarnen Utföra vardagssysslor jag annars inte hinner med Ägna mig år mina fritidsintressen Åka på en längre resa 6 6. Delta mer i föreningslivet Inget av ovanstående Vet inte Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 83 MINSKA ARBETSLÖSHET 37 Loc 97 width 1 37 Minskad arbetstid har diskuterats som ett sätt att minska arbetslösheten. Vilket av följande alternativ tycker Du verkar bäst? Minska den normala arbetstiden lika mycket för alla Flexibel arbetstid anpassat till företagets/arbetsplatsens behov Minskad arbetstid för dem som vårdar barn eller gamla i familjen Avskaffande av övertidsarbete Ökat deltidsarbete Vet inte Uppgift saknas VAR 84 FACK FÖRHANDL ARBGIV 38 Loc 98 width 1 38 Nu följer ett par påståenden om olika inställningar till förhandlingar med arbetsgivare. Ange för vart och ett Din inställning till följande påståenden. 38a Fackföreningen behövs för de anställda för att nå resultat i förhandlingar med arbetsgivaren Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 85 SJÄLV FÖRHANDL ARBGIV 38 Loc 99 width 1 38b Mina intressen tillgodoses bäst om jag själv sköter förhandlingar med arbetsgivaren <Se F.38 för fullständig frågetext>

33 Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 86 ARBETSMARKNADSGRUPP 39 Loc 100 width 2 9 Så kommer några frågor om Dig själv 39 Vilken av följande grupper tillhör Du? Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka i genomsnitt) Arbetar deltid timmar per vecka i genomsnitt Arbetar mindre än 15 timmar per vecka Medhjälpande familjemedlem Arbetslös Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning Studerande Ålderspensionär Hemarbetande Förtidspensionär Gör värnplikten Föräldraledig Uppgift saknas VAR 87 VECKOARBETSTID 40 Loc 102 width Vilken är Din normala veckoarbetstid? timmar timma timmar Uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod:

34 Frek: VAR 88 YRKE 41 Loc 104 width a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt Militärer Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Verksamhetschefer inom utbildning Övriga drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Ekonomichefer och administrativa chefer Försäljnings- och marknadschefer IT-chefer Chefer för mindre företag och enheter Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Chefer för mindre byggföretag Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Fysiker och astronomer Systemerare och programmerare Övriga dataspecialister Arkitekter och stadsplanerare Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elkraft Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., kemi Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Lantmätare Övriga civilingenjörer m.fl Biologer Farmakologer m.fl Läkare Tandläkare Veterinärer Logopeder Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens Barnmorskor Akutsköterskor m.fl Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Andra sjuksköterskor med särskild kompetens Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare m.fl.

35 Gymnasielärare m.fl. i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Grundskollärare Speciallärare m.fl Skol- och utbildningskonsulenter m.fl Revisorer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Övriga företagsekonomer Domare Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Arkivarier, museitjänstemän m.fl Bibliotekarier m.fl Nationalekonomer Sociologer, arkeologer m.fl Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl Skulptörer, målare m.fl Kompositörer, musiker och sångare inom klassik musik Formgivare Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Psykologer m.fl Socialsekreterare och kuratorer Laboratorieingenjörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och maskintekniker Kemiingenjörer och kemitekniker Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Övriga ingenjörer och tekniker Datatekniker Fotografer Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Maskinbefäl Fartygsbefäl m.fl Piloter m.fl Byggnads- och brandinspektörer Säkerhetsinspektörer m.fl Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl Arbetsterapeuter Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl Tandhygienister Sjukgymnaster m.fl Övriga terapeuter Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Röntgensjuksköterskor Övriga sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer

36 Värdepappersmäklare Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Företagssäljare Inköpare Banktjänstemän och kreditrådgivare Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl Administrativa assistenter Redovisningsekonomer m.fl Tulltjänstemän Socialförsäkringstjänstemän Poliser Behandlingsassistenter m.fl Fritidsledare m.fl Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl Dataregistrerare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Lager- och transportassistenter Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Kassapersonal m.fl Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Bank- och postkassörer Croupier m.fl Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Receptionister m.fl Telefonister Flygvärdinnor m.fl Tågmästare m.fl Storhushålls- och restaurangpersonal Storhushållsföreståndare m.fl Kockar och kokerskor Hovmästare, servitörer och bartendrar Vård- och omsorgspersonal Barnskötare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Skötare och vårdare Tandsköterskor Övrig vård- och omsorgspersonal Frisörer, hudterapeuter m.fl Brandmän Väktare och ordningsvakter Kriminalvårdare Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Kafeföreståndare Kioskföreståndare Bensinstationsföreståndare m.fl Bil-, båt- och husvagnsförsäljare Demonstratörer, uthyrare m.fl Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare

37 Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl Husdjursuppfödare och husdjursskötare Fjäderfäuppfödare Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Skogsbrukare Fiskare Gruv- och bergarbetare Stenhuggare m.fl Byggnads- och anläggningsarbetare Betongarbetare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Anläggningsarbetare Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Golvläggare Isoleringsmontörer Glasmästare VVS-montörer m.fl Installationselektriker Fastighetsskötare Målare Lackerare Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Gjutare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Smeder Verktygsmakare m.fl Verktygsuppsättare Slipare m.fl Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Flygmekaniker och flygreparatörer Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Elmontörer och elreparatörer Tele- och elektronikreparatörer m.fl Musikinstrumentmakare m.fl Text- och bildoperatörer m.fl Slaktare, styckare m.fl Bagare och konditorer Provsmakare och kvalitetsbedömare Möbelsnickare m.fl Skräddare, modister och ateljesömmerskor Tillskärare Tapetserare Skomakare m.fl Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Brunnsborrare m.fl Valsverksoperatörer Värmebehandlingsoperatörer Tråddragare m.fl Gjuterioperatörer Processoperatörer, glas och keramiska produkter Processoperatörer, träfiberindustri Processoperatörer, papper Processoperatörer, kemisk basindustri Driftmaskinister m.fl Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Verktygsmaskinoperatörer

38 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri Maskinoperatörer, ytbehandling Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Maskinoperatörer, tryckeri Maskinoperatörer, bokbinderi Maskinoperatörer, pappersvaruindustri Symaskinoperatörer Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning Fordonsmontörer m.fl Montörer, el- och teleutrustning Montörer, metall-, gummi- och platsprodukter Lokförare Bangårdspersonal Fordonsförare Bil- och taxiförare Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och långtradarförare Maskinförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m. fl Kranförare m.fl Truckförare Däckspersonal Hembiträden m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Köks- och restaurangbiträden Tidningsdistributörer m.fl Vaktmästare m.fl Renhållnings- och återvinningsarbetare Övriga servicearbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Uppgift saknas VAR 89 SEI-INDELNING 41 Loc 108 width b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? Ej facklärda arbetare, varuproducerande Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande Facklärda arbetare, varuproducerande Facklärda arbetare, tjänsteproducerande Lägre tjänstemän I Lägre tjänstemän II Tjänstemän på mellannivå Högre tjänstemän

39 Ledande befattningar Fria yrkesutövare med akademikeryrken Företagare, ospecificerat antal anställda Lantbrukare, ospecificerad areal Uppgift saknas VAR 90 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 42 Loc 110 width 1 42(1) Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete Egen företagare utan anställda Egen företagare med anställda Anställd Har aldrig förvärvsarbetat 8 5. Egen företagare+anställd Uppgift saknas VAR 91 ANTAL ANSTÄLLDA 42 Loc 111 width 3 MD= 0 42(2) (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? anställd anställda Frågan ej tillämplig/uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 92 ARBETSLEDARE 43 Loc 114 width 1 43 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete Ja Nej Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas

40 VAR 93 ANSTÄLLDA ARBETSPLATS 44 Loc 115 width Hur många är anställda av Din arbetsgivare på Din arbetsplats? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange hur många anställda det var på Din förra arbetsplats anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda eller fler anställda Vet inte Uppgift saknas VAR 94 PRIVAT/OFF TJÄNST 45 Loc 117 width 1 45 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst Arbetar i offentlig tjänst Arbetar i statligt företag Arbetar privat (inkl fackligt eller kooperativt) Har aldrig förvärvsarbetat 8 5. Arbetar offentlig/privat Uppgift saknas VAR 95 FACKLIG ORGANISATION 46 Loc 118 width 1 46a Är Du medlem i någon facklig organisation? Ja, ett LO-förbund Ja, ett TCO-förbund Ja, ett SACO-förbund Ja, annan facklig organisation Nej Uppgift saknas VAR 96 FACKLIG AKTIVITET 46 Loc 119 width 1 46b (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION) Är Du själv aktiv i facket t ex genom att gå på medlemsmöten eller vara förtroendevald?

41 Ja Nej Frågan ej tillämplig VAR 97 HÖGSTA UTBILDNING 47 Loc 120 width a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? Folkskola eller grundskola årig gymnasielinje/program Yrkesskola Folkhögskola Realskola eller 4-årig gymnasielinje/program Studentexamen Universitets- eller högskoleutbildning utan examen Examen från universitet eller högskola Uppgift saknas VAR 98 UTBILDNINGENS LÄNGD 47 Loc 122 width b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna från skolans lågstadium år år Ingen utbildning Uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 99 MÅNADSINKOMST 48 Loc 124 width Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Ingen inkomst i månaden kronor i månaden

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 629 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer