ISSP ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Citizenship I'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till april 2004 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer).

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 73 emigrerat etc) Nettourval Svarsfrekvens Icke svarande vägrande tidsbrist 46 - övriga icke-deltagande 462 PUBLIKATIONER Edlund, J. & Svallfors, S. (2004): ISSP Citizenship I. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 47 (2)POLITISKT INTRESSE 11 (3)LOC 41 WIDTH 1 (4) (5) 11 Hur intresserad är Du själv av politik? (6)... (7) (8) (9) Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Vet ej 2 9. Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

5 SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Kön 6 H-region 7 A-region 8 Län 9 God medborgare: Rösta i allmänna valen 10 God medborgare: Aldrig smita från skatter 11 God medborgare: Alltid följa lagar och regler 12 God medborgare: Hålla myndigheterna under uppsikt 13 God medborgare: Föreningsaktivitet 14 God medborgare: Försöka förstå andra 15 God medborgare: Medvetet produktval 16 God medborgare: Hjälpa människor i Sverige 17 God medborgare: Hjälpa människor i resten av världen 18 God medborgare: Beredd tjänstgöra i militära försvaret 19 Tillåta religiösa extremister hålla offentliga möten 20 Tillåta politiska extremister hålla offentliga möten 21 Tillåta rasister hålla offentliga möten 22 Aktivitet samhälleliga frågor: Namninsamling 23 Aktivitet samhälleliga frågor: Medvetet produktval 24 Aktivitet samhälleliga frågor: Demonstration 25 Aktivitet samhälleliga frågor: Politisk sammankomst 26 Aktivitet samhälleliga frågor: Personlig kontakt 27 Aktivitet samhälleliga frågor: Finansiellt stöd 28 Aktivitet samhälleliga frågor: Mediakontakt 29 Aktivitet samhälleliga frågor: Internetbaserat forum 30 Föreningsaktiviteter: Politiskt parti 31 Föreningsaktiviteter: Facklig organisation 32 Föreningsaktiviteter: Kyrka eller församling 33 Föreningsaktiviteter: Idrotts-, fritids eller kulturförening 34 Föreningsaktiviteter: Annan frivilligorganisation 35 Demokratisk rättighet: Tillfredsställande levnadsstandard 36 Demokratisk rättighet: Minoriteter respekteras och värnas 37 Demokratisk rättighet: Alla behandlas lika 38 Demokratisk rättighet: Hänsyn till medborgarnas åsikter 39 Demokratisk rättighet: Delta i offentligt beslutsfattande 40 Demokratisk rättighet: Delta i civil olydnadsaktion 41 Inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag 42 Regering och riksdag bryr sig inte om vad människor tycker 43 Insatt i viktiga politiska frågor 44 De flesta människor mer insatta i politik än UP 45 Agera mot lagförslag i riksdagen 46 Riksdagen uppmärksammar aktion mot lagförslag 47 Politiskt intresse

7 48 Lita på offentliga beslutsfattare 49 Politiker sysslar med politik av egenintresse 50 Utnyttja eller vara ärliga och rättvisa 51 Lita på människor eller vara försiktig 52 Politiska diskussioner 53 Försöker övertyga andra att dela åsikt 54 Åsikt om FN:s makt 55 Åsikt om beslutsfattandet i internationella organisationer 56 FN:s rätt att ingripa om mänskliga rättigheter kränks 57 Politiska partier uppmuntrar till politisk aktivitet 58 Politiska partier erbjuder inte väljarna verkliga alternativ 59 Folkomröstningar bra sätt avgöra viktiga politiska frågor 60 Hederlig räkning och rapportering av rösterna senaste riksdagsvalet 61 Rättvis valkampanj senaste riksdagsvalet 62 Offentliga myndigheter angelägna ge god service 63 Myndigheters misstag rättas till 64 Korruptionens spridning inom myndigheter 65 Åsikt om demokratin i Sverige idag 66 Åsikt om demokratin i Sverige för tio år sedan 67 Åsikt om demokratin i Sverige om tio år 68 Inskränkning av demokratiska rättigheter 69 Politisk information: Läser om politik i dagstidning 70 Politisk information: Ser politiska nyheter på TV 71 Politisk information: Lyssnar på politiska nyheter på radio 72 Politisk information: Använder Internet 73 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 74 Missbruk: Socialbidrag 75 Missbruk: Sjukskrivning 76 Offentliga sektorn klarar barnomsorgen 77 Offentliga sektorn klarar skolutbildningen 78 Offentliga sektorn klarar arbetslösas levnadsstandard 79 Offentliga sektorn klarar sjukskrivnas levnadsstandard 80 Offentliga sektorn klarar sjukvården 81 Offentliga sektorn klarar ålderspensionärernas levnadsstandard 82 Offentliga sektorn klarar äldreomsorgen 83 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 84 Sannolikhet att inte klara en månads sjukskrivning ekonomiskt 85 Sannolikhet att behöva avstå läkarbesök för att man inte har råd 86 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 87 Betala mer skatt om pengarna går till sjuk- och hälsovård 88 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till äldre 89 Betala mer skatt om pengarna går till stöd till barnfamiljer 90 Betala mer skatt om pengarna går till socialbidrag 91 Betala mer skatt om pengarna går till den vanliga skolan 92 Betala mer skatt om pengarna går till sysselsättningspolitiska insatser 93 Arbetsmarknadsgrupp 94 Arbetstid 95 Socio-ekonomisk indelning

8 96 Yrke, SSYK-kod position 1 97 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 101 Antal anställda 102 Arbetsledande funktion 103 Offentlig eller privat tjänst 104 Medlem i facklig organisation någon gång 105 Facklig organisation 106 Utbildning 107 Utbildningens längd 108 Månadsinkomst 109 Civilstånd 110 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 111 Partner: Arbetstid 112 Partner: Socio-ekonomisk indelning 113 Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 118 Partner: Antal anställda 119 Partner: Arbetsledande funktion 120 Partner: Offentlig eller privat tjänst 121 Partner: Utbildning 122 Hushållets månadsinkomst 123 Hushållets storlek 124 Antal skolbarn i hushållet 125 Antal förskolebarn i hushållet 126 Partisympati 127 Röstade i senaste riksdagsvalet 128 Subjektiv klasstillhörighet 129 Placering på skala över samhällsgrupper 130 Tillhör kyrka eller religiös församling 131 Kyrka eller församling 132 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 133 Bostadsort 134 Ålder

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0815 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0815 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om medborgarskap VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön Man Kvinna VAR 6 H-REGION Loc 14 width 1 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 2: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter

10 VAR 7 A-REGION Loc 15 width 2 A-region Stockholm/Södertälje Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun Avesta/Hedemora Ludvika

11 4 55. Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare VAR 8 LÄN Loc 17 width 2 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 9 GOD MEDB: RÖSTA 1 Loc 19 width 1 Först några inledande frågor 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det för Dig personligen: 1a Att alltid rösta i de allmänna valen Inte alls viktigt

12 Mycket viktigt 6 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 10 GOD MEDB: BETALA SKATT 1 Loc 20 width 1 1b <Krävs för att vara en god medborgare> Att aldrig försöka smita från skatter <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 11 GOD MEDB: FÖLJA LAGAR 1 Loc 21 width 1 1c <Krävs för att vara en god medborgare> Att alltid följa lagar och regler <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 12 GOD MEDB: UPPSIKT MYND 1 Loc 22 width 1 1d <Krävs för att vara en god medborgare> Att hålla myndigheternas handlande under uppsikt <Se F.1 för fullständig frågetext>

13 10 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 13 GOD MEDB: AKTIV FÖREN 1 Loc 23 width 1 1e <Krävs för att vara en god medborgare> Att vara aktiv i politiska föreningar eller andra föreningar för samhällsfrågor <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 14 GOD MEDB: FÖRSTÅ ANDRA 1 Loc 24 width 1 1f <Krävs för att vara en god medborgare> Att försöka förstå hur andra människor med andra åsikter än Du själv resonerar <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 15 GOD MEDB: PRODUKTVAL 1 Loc 25 width 1 1g <Krävs för att vara en god medborgare> Att välja produkter

14 av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, även om de kostar lite mer <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 16 GOD MEDB: HJÄLPA NAT 1 Loc 26 width 1 1h <Krävs för att vara en god medborgare> Att hjälpa människor i Sverige som har det sämre ställt än Du själv <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 17 GOD MEDB: HJÄLPA GLOB 1 Loc 27 width 1 1i <Krävs för att vara en god medborgare> Att hjälpa människor i resten av världen som har det sämre ställt än Du själv <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas

15 VAR 18 GOD MEDB: FÖRSVARET 1 Loc 28 width 1 1j <Krävs för att vara en god medborgare> Att vara beredd att tjänstgöra i det militära försvaret om det skulle behövas <Se F.1 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 19 MÖTEN REL EXTREMISTER 2 Loc 29 width 1 2 Det finns olika sorters grupper i samhället. Bör religiösa extremister tillåtas hålla offentliga möten? Bör absolut tillåtas Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas Vet ej Uppgift saknas VAR 20 MÖTEN POL EXTREMISTER 3 Loc 30 width 1 3 Bör människor som vill störta det politiska styret med våld tillåtas hålla offentliga möten? Bör absolut tillåtas Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 21 MÖTEN RASISTER 4 Loc 31 width 1 4 Bör människor som har fördomar mot någon grupp på grund av deras hudfärg eller etniska tillhörighet tillåtas hålla offentliga möten? Bör absolut tillåtas

16 Bör förmodligen tillåtas Bör förmodligen inte tillåtas Bör absolut inte tillåtas Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 22 NAMNINSAMLING 5 Loc 32 width 1 5 Här är några olika sätt på vilka människor kan agera i politiska och samhälleliga frågor. Var vänlig ange för vart och ett: - om Du gjort det under det senaste året - om Du gjort det för en längre tid sedan - om Du inte gjort det men skulle kunna göra det eller - om Du inte gjort det och inte kan tänka Dig att göra det 5a Skrivit under en namninsamling Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 23 MEDVETET PRODUKTVAL 5 Loc 33 width 1 5b Bojkottat eller medvetet köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 24 DEMONSTRERAT 5 Loc 34 width 1 5c Deltagit i en demonstration <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan

17 Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 25 POLITISK SAMMANKOMST 5 Loc 35 width 1 5d Varit med vid en politisk sammankomst eller torgmöte <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 26 KONTAKTAT POL EL TJM 5 Loc 36 width 1 5e Kontaktat, eller försökt kontakta, en politiker eller en offentlig tjänsteman för att uttrycka Dina åsikter <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 27 SAMLAT IN PENGAR 5 Loc 37 width 1 5f Skänkt eller samlat pengar för en politisk eller samhällelig sak <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej

18 10 9. Uppgift saknas VAR 28 MEDIAKONTAKTER 5 Loc 38 width 1 5g Kontaktat eller framträtt i media för att uttrycka Dina åsikter <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 29 INTERNETBASERAT FORUM 5 Loc 39 width 1 5h Deltagit i ett Internetbaserat politiskt forum eller diskussionsgrupp <Se F.5 för fullständig frågetext> Har gjort det under det senaste året Har gjort det för en längre tid sedan Har inte gjort det men skulle kunna göra det Har inte gjort det och kan inte tänka mig att göra det Vet ej Uppgift saknas VAR 30 AKTIVITET POL PARTI 6 Loc 40 width 1 6 Människor kan vara med i olika slags grupper och föreningar. Ange för var och en av följande om Du: - är medlem och deltar aktivt - är medlem men inte deltar aktivt - tidigare varit medlem - aldrig varit medlem 6a Ett politiskt parti Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem Vet ej Uppgift saknas

19 VAR 31 AKTIVITET FACKLIG ORG 6 Loc 41 width 1 6b En fackförening, företagarorganisation eller annan yrkessammanslutning <Se F.6 för fullständig frågetext> Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem Vet ej Uppgift saknas VAR 32 AKTIVITET RELIGIÖS ORG 6 Loc 42 width 1 6c En kyrka eller annan religiös församling <Se F.6 för fullständig frågetext> Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem Vet ej Uppgift saknas VAR 33 AKTIVITET IDROTTSFÖR 6 Loc 43 width 1 6d En idrotts-, fritids- eller kulturförening <Se F.6 för fullständig frågetext> Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem Vet ej Uppgift saknas VAR 34 AKTIVITET FRIVILLIGORG 6 Loc 44 width 1 6e Någon annan frivilligorganisation <Se F.6 för fullständig frågetext>

20 Är medlem och deltar aktivt Är medlem men deltar inte aktivt Har tidigare varit medlem Har aldrig varit medlem Vet ej Uppgift saknas VAR 35 TILLFREDSST LEVNSTAND 7 Loc 45 width 1 7 Det finns olika åsikter om människors rättigheter i en demokrati. På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder "inte alls viktigt" och 7 betyder "mycket viktigt", hur viktigt är det: 7a Att alla medborgare har en tillfredsställande levnadsstandard 5 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 36 MINORITETER RESPEKT 7 Loc 46 width 1 7b Att myndigheterna respekterar och värnar minoriteters rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 7 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 37 ALLA BEHANDLAS LIKA 7 Loc 47 width 1 7c Att myndigheterna behandlar alla lika oavsett deras position i samhället

21 <Se F.7 för fullständig frågetext> 4 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 38 HÄNSYN MEDBORG ÅSIKTER 7 Loc 48 width 1 7d Att politikerna tar hänsyn till medborgarnas åsikter innan de fattar beslut <Se F.7 för fullständig frågetext> 2 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 39 DELTA OFF BESLUTSFATT 7 Loc 49 width 1 7e Att människor ges större möjligheter att delta i offentligt beslutsfattande <Se F.7 för fullständig frågetext> 6 1. Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 40 CIVIL OLYDNADSAKTION 7 Loc 50 width 1

22 7f Att medborgare kan delta i civila olydnadsaktioner när de motsätter sig myndigheternas agerande <Se F.7 för fullständig frågetext> Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 41 INGET INFLYTANDE 8 Loc 51 width 1 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 8a Människor som jag har inget att säga till om i beslut som fattas av regering och riksdag Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 42 POL BRYR SIG INTE 8 Loc 52 width 1 8b Jag tror inte att regeringen och riksdagen bryr sig särskilt mycket om vad människor som jag tycker <Se F.8 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 43 INSATT VIKT POL FRÅGOR 8 Loc 53 width 1 8c Jag tycker att jag är ganska insatt i de viktiga politiska

23 frågorna i Sverige <Se F.8 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 44 ANDRA MER POL INSATTA 8 Loc 54 width 1 8d Jag tror de flesta människor i Sverige är mer insatta i politik än vad jag är <Se F.8 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 45 AGERA MOT LAGFÖRSLAG 9 Loc 55 width 1 9 Antag att en ny lag som Du ansåg var orättfärdig eller skadlig var på förslag i riksdagen. Om en sådan situation skulle uppstå, hur troligt är det att Du själv eller tillsammans med andra, skulle ha möjlighet att försöka göra någonting åt det? Mycket troligt Ganska troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 46 RD UPPMÄRKSAMMAR KRAV 10 Loc 56 width 1 10 Om Du/Ni gjorde ett sådant försök, hur troligt är det att riksdagen på allvar skulle uppmärksamma era krav? Mycket troligt Ganska troligt

24 Inte särskilt troligt Inte alls troligt Vet ej Uppgift saknas VAR 47 POLITISKT INTRESSE 11 Loc 57 width 1 11 Hur intresserad är Du själv av politik? Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad 8 8. Vet ej 2 9. Uppgift saknas VAR 48 LITA PÅ BESLUTFATTARE 12 Loc 58 width 1 12 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 12a För det mesta kan vi lita på att offentliga beslutsfattare gör vad som är rätt och riktigt Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 49 POL AV EGENINTRESSE 12 Loc 59 width 1 12b De flesta politiker sysslar med politik enbart på grund av vad de kan få ut av det personligen <Se F.12 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

25 VAR 50 UTNYTTJA ELLER ÄRLIG 13 Loc 60 width 1 13 Hur ofta tror Du människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, och hur ofta skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? Människor skulle nästan alltid försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka vara ärliga och rättvisa Människor skulle nästan alltid försöka vara ärliga och rättvisa Vet ej Uppgift saknas VAR 51 LITA PÅ MÄNNISKOR 14 Loc 61 width 1 14 Tycker Du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra Man kan nästan alltid lita på människor Man kan vanligtvis lita på människor Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 52 POLITISK DISKUSSION 15 Loc 62 width 1 15 När Du träffar Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater, hur ofta diskuterar ni politik? Ofta Ibland Sällan Aldrig 3 8. Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 53 ÖVERTYGA ANDRA 16 Loc 63 width 1 16 När Du har en stark åsikt i en politisk fråga, hur ofta försöker Du övertyga Dina vänner, släktingar eller arbetskamrater att dela Dina åsikter?

26 93 1. Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 54 ÅSIKT FN:S MAKT 17 Loc 64 width 1 Nu skulle vi vilja fråga om Din uppfattning i några internationella frågor. 17 Om Du tänker på Förenta Nationerna (FN), vilket av följande ligger närmast Din uppfattning? FN har för mycket makt FN har lagom mycket makt FN har för lite makt 4 4. Jag vet inte vad FN är Vet ej Uppgift saknas VAR 55 BESLUT INT ORG 18 Loc 65 width 1 18 Vilket av dessa två påståenden ligger närmast Din uppfattning? I internationella organisationer bör beslut fattas av representanter för nationella regeringar I internationella organisationer bör medborgarorganisationer vara direkt inblandade i beslutsprocessen Vet ej Uppgift saknas VAR 56 FN:S RÄTT INGRIPA 19 Loc 66 width 1 19 Vilket av dessa två påståenden ligger närmast Din uppfattning? Om ett land allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna bör Förenta Nationerna (FN) ingripa Även om de mänskliga rättigheterna allvarligt kränks måste landets suveränitet respekteras och FN bör inte ingripa 4 3. Jag vet inte vad FN är Vet ej

27 13 9. Uppgift saknas VAR 57 PARTIER POL AKTIVITET 20 Loc 67 width 1 20 Om Du tänker på politik i Sverige, i vilken utsträckning håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 20a Politiska partier uppmuntrar människor att bli politiskt aktiva Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 58 INGA POL ALTERNATIV 20 Loc 68 width 1 20b Politiska partier erbjuder inte väljarna några verkliga alternativ i politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 59 FOLKOMRÖSTNINGAR BRA 20 Loc 69 width 1 20c Folkomröstningar är ett bra sätt att avgöra viktiga politiska frågor <Se F.20 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Mycket snack och fel verkstad?

Mycket snack och fel verkstad? Mycket snack och fel verkstad? Den svenska arbetsmarknadspolitikens inriktning och omfattning. Ossian Wennström 2003 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Arbetsmarknadspolitikens rötter... 3

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1.

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. ESS European Social Survey FINLAND I EUROPA 2002 -intervjuformulär A. Media, social tilltro A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. Ingen tid

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer