Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31"

Transkript

1 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn

2 Innehåll 1 Inledning Sammanfattning av resultat Insamlingsmetodik Grundmaterial Insamlingsperiod Yrkesgrupper Avgränsning I rapporten behandlas yrkesgrupper inom Almega där antalet individer ej understiger 100 under perioden Ett antal yrkesgrupper har också tagits bort på grund av strukturella förändringar som ger en missvisande bild av lönespridningen Spridningsmått Vad innebär ökad lönespridning Lönespridning Vad är lönespridning? Ökad lönespridning är positivt Lönesamtalet Resultat Topp 10 av de som ökat båda åren mellan Lägst lönespridning av de som minskat båda åren mellan Topp 10 yrken med störst lönespridning yrken med lägst lönespridning Topp 10 lönespridning Bilagor Bilaga 1. Trend lönespridning Bilaga 2. Lönespridning

3 1 Inledning En ökad lönespridning är bra. Lönebildningen ska vara en dynamisk, skapande process som leder till bättre produktivitet och ökad lönsamhet och därmed bättre förutsättningar för löneutvecklingen i företaget. Här har den enskilde medarbetaren en nyckelroll. Det är hans eller hennes prestation, ansvar och den kunskap och utbildning som omsätts i arbetet som ska påverka lönesättningen. Medarbetaren ska kunna påverka sin egen lön och få en bra löneutveckling. Alla ska ha möjligheten att göra lönekarriär. Det är därför som Almega ser en ökad lönespridning som något positivt. Den är ett tecken på att lönen används aktivt, som ett verktyg som bidrar till företagens utveckling. Motsatsen, att betala lika lön, oavsett arbetsinsats, sänder en stark signal om att företaget inte bryr sig om hur arbetet utförs. För tjänsteföretagen inom Almega är det av grundläggande betydelse att har en företagsnära lönebildning som medger individuella löner som bestäms i företaget. I ett tjänsteföretag är det medarbetarnas kompetens och insatser som avgör företagets framgång. Resultatet av den undersökning som presenteras i denna rapport visar att utvecklingen gått åt rätt håll på många områden. Samtidigt är det alltför många som släpar efter med en sammanpressad lönestruktur. Det är Almegas strävan att vi ska få en modern lönebildning som fungerar i dagens tjänstesamhälle. En ökad lönespridning är en mycket viktig del av detta. Jonas Milton, vd Almega 3

4 2. Sammanfattning av resultat Bara i ett fåtal yrkesgrupper har lönespridningen ökat två år i följd. Spridningen har i några fall minskat två år i följd och i många fall pendlat fram och tillbaka. Minskad lönespridning begränsar anställdas möjligheter till en förbättrad lönekarriär. I vissa yrkesgrupper avviker mönstret och där är trenden istället en förändring mot ökad lönespridning. Ökad lönespridning kan konstateras i 24 yrkesgrupper medan lönespridningen minskat i 13 grupper. Idrottslärare är den yrkesgrupp som har haft störst ökning i lönespridningen mellan 2005 och Spridningen har ökat med 26 procent. Lönespridningen har ökat relativt mycket i yrkesgrupper som ekonomichefer och administrativa chefer, receptionister, kemiingenjörer, speditörer och maskinmekaniker. Spridningen för dessa har ökat med mellan 12 och 19 procent. Här förefaller möjligheterna till lönekarriär ha ökat. I undersökningen redovisas också de tio yrken där lönespridningen minskat mest under perioden, bland de yrken där spridningen minskat kontinuerligt. Här är trenden att lönestrukturen trycks ihop, vilket inte minst gäller för chefer i mindre företag, som haft en minskning med 11 procent. Trenden mot minskad lönespridning är också markant, mellan 10 och 9 procent, för organisationsutvecklare, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker och croupierer. Husdjursuppfödare, försäljnings- och marknadschefer samt reklam- och PR-chefer uppvisar också en riktning mot minskad lönespridning. Störst lönespridning 2006 har ekonomichefer och administrativa chefer följt av bland andra inköps- och distributionschefer samt personalchefer. Reklam- och PR-chefer hör till de yrkesgrupper som har högst lönespridning 2006, Samtidigt har spridningen för gruppen backat mellan 2004 och Lägst lönespridning 2006 har postkassörer, med en kvot på endast 1,16. Lönerna var detta år också väldigt sammanpressade för lokförare, bangårdspersonal, speciallärare, arbetsterapeuter, tandsköterskor och väktare. 4

5 3. Insamlingsmetodik 3.1 Grundmaterial Materialet som används för undersökningarna i denna rapport är Svenskt Näringslivs insamlade statistik från Almegas medlemsföretag. Statistiken täcker över 90 procent av de anställda i Almegas närmare niotusen medlemsföretag. 3.2 Insamlingsperiod Statistiken samlas in årsvis och omfattar september månad. Senast redovisad statistik avser september Yrkesgrupper I denna rapport redovisas olika yrkesgrupper enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 3.4 Avgränsning I rapporten behandlas yrkesgrupper inom Almega där antalet individer ej understiger 100 under perioden Ett antal yrkesgrupper har också tagits bort på grund av strukturella förändringar som ger en missvisande bild av lönespridningen. 3.5 Spridningsmått Till grund för uträkningarna används olika spridningsmått. Percentil 10 och 90 utgör grund en för beräkningarna. I tabellerna redovisas, percentiler, percentilkvoter och index. 10:e percentilen är den lön där 10 procent tjänar mindre och 90 procent mer. För 90:e percentilen gäller det omvända. Percentilerna beskriver lönespridningen, kvoterna är ett sammanfattande spridningsmått och index visar på utvecklingen, det vill säga, den rådande trenden. Högsta lön 90 percentil 90e perc Lön i mitten 10 percentil 10e perc Lägsta lön 5

6 3.6 Vad innebär ökad lönespridning? Det kan finnas sätt, på vilken lönespridningen inom en yrkesgrupp ökar eller minskar. De fyra exemplen nedan visar vilka skeenden som leder till ökad lönespridning. Fall 1. Lönerna är oförändrade i botten men höjs för de med högst lön. Resultat: Ökad lönespridning. Fall 2. Lönerna höjs för hela yrkesgruppen men mer för de med högst lön. Resultat: Ökad lönespridning. Fall 3. Lönerna sänks för hela yrkesgruppen men mer för de med lägst lön. Resultat: Ökad lönespridning. Fall 4. Lönerna är oförändrade i toppen men sänks för de med lägst lön. Resultat: Ökad lönespridning. +/- 0 +/- 0 Fall I Fall II Fall III Fall IV 6

7 4 Lönespridning 4.1 Vad är lönespridning? Lönespridning är hur lönerna inom en grupp av arbete förhåller sig till varandra. Det redovisas oftast som den lägsta och den högsta lönen inom gruppen. Åskådliggörs ibland för kvinnor respektive män. I denna rapport räknas lönespridningen som percentil 90 genom percentil Ökad lönespridning är positivt En ökad lönespridning är något positivt. Den är ett tecken på att lönebildningen används på ett aktivt sätt och därmed bidrar till företagens utveckling. Den ger också medarbetarna en möjlighet att göra lönekarriär. Sverige har dock en sammanpressad lönestruktur jämfört med många andra länder. Skillnaderna mellan de lägsta och högsta lönerna är ovanligt små för att vara i en utvecklad tjänsteekonomi. Bakgrunden till detta står att finna i den så kallade solidariska lönepolitiken, som lanserades av LO i början av 1950-talet. Principen om lika lön för lika arbete slogs fast och lönerna skulle förhandlas fram genom centrala avtal mellan arbetsmarknadens stora organisationer. Även om mycket av de strukturer som omgav den solidariska lönepolitiken ser helt annorlunda ut idag, så dröjer sig ändå en stor del av tankegodset från 1950-talet kvar. Fortfarande finns det fackföreningar som strävar efter att utjämna löneskillnaderna mellan grupper och individer, oavsett betalningsförmåga hos den enskilda arbetsgivaren och oavsett insats av den enskilde medarbetaren. På flera avtalsområden drivs fortfarande krav på höjningar av lägstalöner och så kallade individgarantier, som i många fall blir till verklighet i de kollektivavtal tecknas. Både höjningar av lägstalöner och individgarantier är exempel på generella höjningar som tenderar att pressa samman lönestrukturen. Svaret på frågan om lönebildningens framtid måste sökas i den strukturomvandling av näringslivet som Sverige går igenom. Idag jobbar fler än fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag. Den privata tjänstenäringen svarar för åttio procent av alla nystartade företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets hela produktion och hälften av Sveriges BNP. En stark verkstadsindustri har länge stått som garanten för tillväxt, jobb och tryggad välfärd. Men i en globaliserad värld är det den snabbt växande tjänstesektorn som präglar varje del av vår vardag, arbetsmarknad och företagande. Sverige har förändrats. Sverige är en tjänsteekonomi. Det finns några utmärkande drag i tjänstesektorn att ta fasta på: 7

8 I tjänstesektorn är olikhet det normala. Vissa företag går bra och gör goda vinster, medan andra brottas med betydande lönsamhetsproblem. Vissa företag är stora koncerner, medan andra är små företag med bara några få anställda. Branschrikedomen är stor. Almega organiserar allt från skolor, ITkonsulter, begravningsentreprenörer, vårdcentraler till kasinon, bowlingshallar och travtränare. Någon gemensam norm, till exempel en lämplig lönenivå som fungerar för alla, finns inte. Tjänsteföretag är mycket snabbrörliga och flexibla. Tjänster är något som ofta uppstår i det direkta mötet mellan kund och leverantör, det är inget som kan läggas på en lagerhylla. Leveransen av tjänsten styrs av kundens önskemål, som kan vara mycket varierande. Medarbetaren är den viktigaste resursen. Det är medarbetarens kunskap, attityd och insats som bildar stommen i den tjänst som ska levereras. I många fall är medarbetaren i ett tjänsteföretag uthyrd till andra företag. Han eller hon har inte chefen med sig på jobbet, istället möter medarbetaren kunden varje dag, och varje dag nya arbetsplatser och nya människor. Och den enskilde medarbetaren förväntar sig att bli belönad för goda insatser på jobbet. Lönekostnaderna utgör en mycket stor del av företagens totala kostnader. I tjänsteföretag ligger lönekostnaderna mellan 80 och 90 procent av de totala kostnaderna, att jämföra med verkstadsindustrin, där de ligger under 10 procent. Det är i detta sammanhang som lönerna ska bestämmas. Det har hunnit hända mycket sedan den solidariska lönepolitiken såg dagens ljus i början av 1950-talet. För Almega, som organiserar tjänsteföretag i en mängd branscher, är därför en modern lönebildning ett grundläggande krav. Varje företag måste i så stor utsträckning som möjligt bestämma möjligheterna till löneförändringar utifrån företagets ekonomiska förutsättningar. Likaså, måste lön vara ersättning för arbete som utförts på efterfrågat sätt. Att betala lika lön, oavsett kvalité på arbetsinsats sänder en stark signal om att arbetsgivaren inte bryr sig om hur arbetet utförs. Almega har också i tidigare rapporter kunnat påvisa sambandet mellan hög lönespriding och lönsamhet. 1 Den enskilde medarbetaren är den viktigaste resursen i ett tjänsteföretag. Det är hans eller hennes prestation och ansvarstagande som ska påverka lönesättningen. Medarbetaren ska kunna påverka sin egen lön och ges möjligheter till en bra löneutveckling. Lönen är en av de grundläggande faktorerna för vilken motivation människor känner i sitt arbete. En liten lönespridning föder lätt pessimism och ger svaga drivkrafter. Säg att en person börjar i ett yrke med en lägstanivå på kronor i månaden, samtidigt som den högsta nivån i yrket är kronor. Lönestrukturen är då så pass sammanpressad att en lönekarriär, som sträcker sig över många år, handlar om så lite som 4000 kronor. Förutsatt att personen inte byter yrke eller tar sig upp till en högre position. Det är inte uppmuntrande. Det är därför som Almega ser en ökad lönespridning som något positivt. 1 Almega

9 4.3 Lönesamtalet En avgörande förutsättning för fungerande individuell lönesättning och en god lönespridning är det lönesamtal som medarbetare och lönesättande chef ska genomföra årligen. Det är viktigt för både företag och medarbetare att ha en gemensam bild av företagets förutsättningar och mål. Detta måste vara väl känt och förankrat hos medarbetarna. Medarbetaren ska veta vilka krav som man förväntas leva upp till för att få en bra löneutveckling. Lönesamtalet spelar då en nyckelroll. I samtalet knyts löneutvecklingen samman med den egna insatsen och det egna resultatet. Samtalet gör att lönesättningen blir rationell, begriplig och att den bidrar till utveckling för både företag och medarbetare. 9

10 5 Resultat I tabellerna och utgör det första året, 2004, index. År 2004 är således det år som mätningen, och eventuella förändringar utgår ifrån. Detta sätt att presentera materialet tydliggör den rådande trenden för varje yrkesområde. Av samma tabeller framgår också antalet individer för varje yrkesområde. Som synes, är variationerna tämligen stora mellan olika yrken, från ett hundratal individer till ett par tusen. Bland de större grupper som har sett en ökande lönespridning finns bokförings- och redovisningsassistenter och receptionister. Även ekonomichefer och administrativa chefer samt driftchefer till hör de något större yrkesgrupperna med ökad lönespridning. En rad yrken har haft en trend mot ökad lönespridning över tid, och där möjligheterna till lönekarriär förefaller ha förbättrats, vilket framgår av tabell som visar de tio yrken där lönespridningen ökat mest för varje år mellan 2004 och Det gäller inte minst för idrottslärare, som har fått en ökad lönespridning med 26 procent. De följs av ekonomichefer och administrativa chefer (13 procent). Därefter följer en rad yrken som ökat mellan 8 och 13 procent, bland dem receptionister, kemiingenjörer och speditörer. Av tabell framgår de tio yrken där lönespridningen minskat mest under denna period. Här är trenden att lönestrukturen trycks ihop, vilket inte minst gäller för chefer i mindre företag. Dessa har haft en minskning med 11 procent. Trenden mot minskad lönespridning är också markant, mellan 10 och 9 procent, för organisationsutvecklare, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker och croupierer. Husdjursuppfödare, försäljnings- och marknadschefer samt reklam- och PR-chefer uppvisar också en riktning mot minskad lönespridning. Flera stora yrkesgrupper återfinns bland dem som fått en minskad lönespridning, bland andra organisationsutvecklare, försäljnings- och marknadschefer, byggingenjörer och byggnadstekniker Topp 10 av de som ökat båda åren mellan Antal perioden Index Index Index Kodtext (snitt) Förändring Idrottstränare, professionella idrottsutövare Ökat båda åren Ekonomichefer och administrativa chefer Ökat båda åren Receptionister Ökat båda åren Kemiingenjörer Ökat båda åren Speditörer Ökat båda åren Maskinmekaniker Ökat båda åren Inköps- och distributionschefer Ökat båda åren Bokförings- och redovisningsassistenter Ökat båda åren Gymnasielärare i yrkesämnen Ökat båda åren Driftchefer Ökat båda åren 10

11 5.1.2 Lägst lönespridning av de som minskat båda åren mellan Antal perioden Index Index Index Kodtext (snitt) Förändring Chefer för mindre företag Minskat båda åren Organisationsutvecklare Minskat båda åren Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Minskat båda åren Croupierer Minskat båda åren Husdjursuppfödare och husdjursskötare Minskat båda åren Försäljnings- och marknadschefer Minskat båda åren Reklam- och PR-chefer Minskat båda åren Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Minskat båda åren Kockar och kokerskor Minskat båda åren Personaltjänsteman och yrkesvägledare Minskat båda åren Av diagrammet (Lönespridning ) framgår hur många av samtliga undersökta yrkesgrupper som haft en lönespridning som ökat under båda åren, minskat under båda åren eller varken ökat eller minskat under båda åren. Även om 24 yrkesgrupper uppvisar en positiv ökning, utgörs den stora majoriteten av (74 yrkesgrupper) av yrken där en trend åt någon riktning saknas. Samtidigt som det tyvärr finns 13 yrkesgrupper där lönespridningen har minskat. Sammantaget ger detta en bild av svensk arbetsmarknad (bland medlemsföretag i Almega), där lönespridningen till största delen går fram och tillbaka, men där vissa yrkesgrupper avviker. Det finns de yrkesgrupper som går mot en allt större lönespridning men också de där spridningen minskar. De som ökat är dock något fler (24) än de som minskat (13). 11

12 Diagram Lönespridning Ökat båda åren Varken eller Minskat båda åren Ökat båda åren Varken eller Minskat båda åren Tabell Tabell visar de yrken som år 2006 hade störst lönespridning. Jämförelsen är gjord mellan 10:e och 90:e percentilen för varje yrkesområde. Av tabellen framgår också den genomsnittliga lönenivån för percentil 10 och 90, för varje yrke. Detta år är det ekonomichefer och administrativa chefer som har störst lönespridning, följt av bland andra inköps- och distributionschefer samt personalchefer. Värt att notera, är att Reklam och PR-chefer finns med bland dem som 2006 har högst lönespridning, samtidigt som denna yrkesgrupp tillhör dem som haft en minskning mellan åren 2004 och Topp 10 yrken med störst lönespridning 2006 Yrke P P Kvot P90/P Ekonomichefer och administrativa chefer ,33 Inköps- och distributionschefer ,00 Personalchefer ,92 Företagssäljare ,82 Reklam- och PR-chefer ,71 Övriga jurister ,52 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister ,46 Marknadsanalytiker och marknadsförare ,42 Försäljnings- och marknadschefer ,40 Övriga företagsekonomer ,30 12

13 yrken med lägst lönespridning 2006 Tabell visar de yrken som år 2006 hade minst lönespridning. Även här framgår de genomsnittliga lönerna för percentil 10 och 90, för varje yrke. Detta år är det postkassörer som har sämst lönespridning, med en kvot på endast 1,16. Lönerna var år 2006 också väldigt sammanpressade för lokförare, bangårdspersonal, speciallärare, arbetsterapeuter, tandsköterskor och väktare. Yrke P P Kvot P90/P Postkassörer ,16 Lokförare ,21 Bangårdspersonal ,23 Speciallärare ,27 Arbetsterapeuter ,28 Tandsköterskor ,28 Väktare och ordningsvakter ,28 Buss- och spårvagnsförare ,29 Lastbils- och långtradarförare ,30 Hotell- och kontorsstädare m.fl ,30 13

14 5.1.6 Topp 10 lönespridning 2006 Diagram motsvarar siffrorna i tabell Här framgår det möjligen tydligare hur yrken med en stor lönespridning också har topplöner på mycket höga nivåer. Detta gäller till exempel för reklam- och PR-chefer och för ekonomichefer samt försäljnings- och marknadschefer. Här kan en lönekarriär vara mycket lönande. Topp 10 lönespridning percentilen 90 percentilen Yrken Ekonomichefer och administrativa chefer Inköps- och distributionschefer Personalchefer Företagssäljare Reklam- och PR-chefer Övriga jurister Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Marknadsanalytiker och marknadsförare Försäljnings- och marknadschefer Övriga företagsekonomer Lön Diagram

15 6 Bilagor 6.1 Bilaga 1. Trend lönespridning Av bilaga 1 framgår trenden för samtliga undersökta yrkesgrupper. År 2004 representerar här basåret för indexserien. Färgen grön indikerar att lönespridningen har ökat hela tiden, färgen röd att den minskat och färgen gul visar att lönespridningen varken ökat eller minskat. Antal perioden (snitt) Index 2004 Index 2005 Index 2006 Ökat båda åren, minskat båda åren eller varken eller Kodtext Idrottstränare, professionella idrottsutövare Ökat båda åren Ekonomichefer och administrativa chefer Ökat båda åren Receptionister Ökat båda åren Kemiingenjörer Ökat båda åren Speditörer Ökat båda åren Maskinmekaniker Ökat båda åren Inköps- och distributionschefer Ökat båda åren Bokförings- och redovisningsassistenter Ökat båda åren Gymnasielärare i yrkesämnen Ökat båda åren Driftchefer Ökat båda åren Försäljare, fackhandel Ökat båda åren Verksamhetschefer inom vård o omsorg Ökat båda åren Lagerassistenter Ökat båda åren Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Ökat båda åren Elmontörer Ökat båda åren Datatekniker Ökat båda åren Väktare och ordningsvakter Ökat båda åren Skötare och vårdare Ökat båda åren Elingenjörer Ökat båda åren Formgivare Ökat båda åren Civilingenjörer m.fl., maskin Ökat båda åren Förskollärare och fritidspedagoger Ökat båda åren Systemerare och programmerare Ökat båda åren Laboratorieingenjörer Ökat båda åren Agenter Varken eller Demonstratörer Varken eller Socialsekreterare och kuratorer Varken eller Transportassistenter Varken eller Lärare i estetiska och praktiska ämnen Varken eller Tandläkare Varken eller Barnskötare Varken eller Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Varken eller Biomedicinska analytiker Varken eller Maskiningenjörer och maskintekniker Varken eller Fastighetsskötare Varken eller Inkasserare Varken eller Redovisningsekonomer Varken eller Brevbärare Varken eller 15

16 Köks- och restaurangbiträden Varken eller Skorstensfejare och saneringsarbetare Varken eller Receptarier Varken eller Tele- och elektronikreparatörer Varken eller Flygvärdinnor Varken eller Inköpare Varken eller Godshanterare och expressbud Varken eller Övriga företagsekonomer Varken eller Distriktssköterskor Varken eller Sjukgymnaster Varken eller Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Varken eller Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Varken eller Journalister och författare Varken eller Tågmästare Varken eller Lokförare Varken eller Läkare Varken eller Arbetsterapeuter Varken eller Företagssäljare Varken eller Övriga jurister Varken eller Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Varken eller Hotell- och kontorsstädare Varken eller Tandhygienister Varken eller IT-chefer Varken eller Grundskollärare Varken eller Bangårdspersonal Varken eller Tandsköterskor Varken eller Telefonister Varken eller Vårdbiträden, personliga assistenter Varken eller Fritidsledare Varken eller Undersköterskor, sjukvårdsbiträden Varken eller Lastbils- och långtradarförare Varken eller Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Varken eller Civilingenjörer m.fl., kemi Varken eller Administrativa assistenter Varken eller Gymnasielärare Varken eller Dataregistrerare Varken eller Revisorer Varken eller Röntgensjuksköterskor Varken eller Trafikinformatörer Varken eller Jurister Varken eller Vaktmästare Varken eller Arkitekter och stadsplanerare Varken eller Resebyrå- och turistbyråtjänsteman Varken eller Apotekare Varken eller Driftchefer Varken eller Geologer, geofysiker Varken eller Personalchefer Varken eller Geriatriksjuksköterskor Varken eller Behandlingsassistenter Varken eller Marknadsanalytiker och marknadsförare Varken eller Psykologer Varken eller Truckförare Varken eller Verksamhetschefer inom utbildning Varken eller Ljud- och bildtekniker Varken eller 16

17 Barnmorskor Varken eller Dataoperatörer Varken eller Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Varken eller Buss- och spårvagnsförare Varken eller Speciallärare Varken eller Butikskassörer, biljettförsäljare Varken eller Säkerhetsinspektörer Minskat båda åren Postkassörer Minskat båda åren Civilingenjörer m.fl., elkraft Minskat båda åren Kockar och kokerskor Minskat båda åren Personaltjänsteman och yrkesvägledare Minskat båda åren Försäljnings- och marknadschefer Minskat båda åren Reklam- och PR-chefer Minskat båda åren Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Minskat båda åren Husdjursuppfödare och husdjursskötare Minskat båda åren Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Minskat båda åren Croupierer Minskat båda åren Organisationsutvecklare Minskat båda åren Chefer för mindre företag Minskat båda åren 17

18 6.2 Bilaga 2. Lönespridning 2006 Av bilaga 2 framgår lönespridningen år 2006 för samtliga undersökta yrkesgrupper. Lönespridningen redovisas som kvoten av 10:e percentilen och 90:e percentilen. Kod Yrke Antal 2006 P P Kvot P90/P Ekonomichefer och administrativa chefer , Inköps- och distributionschefer , Personalchefer , Företagssäljare , Reklam- och PR-chefer , Övriga jurister , Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister , Marknadsanalytiker och marknadsförare , Försäljnings- och marknadschefer , Övriga företagsekonomer , Revisorer , Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation , Datatekniker , Organisationsutvecklare , Personaltjänsteman och yrkesvägledare , Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m , IT-chefer , Inköpare , Verksamhetschefer inom vård och omsorg , Dataoperatörer , Tandläkare , Journalister, författare, informatörer m.fl , Försäljare, fackhandel , Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m , Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl , Läkare , Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik , Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl , Demonstratörer, uthyrare m.fl , Kemiingenjörer och kemitekniker , Fritidsledare m.fl , Speditörer , Systemerare och programmerare , Civilingenjörer m.fl., kemi , Administrativa assistenter , Apotekare , Transportassistenter , Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik , Agenter , Maskiningenjörer och maskintekniker , Geologer, geofysiker m.fl , Civilingenjörer m.fl., maskin , Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning , Dataregistrerare ,7 18

19 Redovisningsekonomer m.fl , Civilingenjörer m.fl., elkraft , Elingenjörer och eltekniker , Ljud- och bildtekniker , Formgivare , Lagerassistenter m.fl , Bokförings- och redovisningsassistenter , Croupierer m.fl , Receptionister m.fl , Skorstensfejare och saneringsarbetare , Säkerhetsinspektörer m.fl , Telefonister , Arkitekter och stadsplanerare , Sjuksköterskor, medicin/kirurgi , Verksamhetschefer inom utbildning , Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker , Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker , Behandlingsassistenter m.fl , Psykologer m.fl , Godshanterare och expressbud , Socialsekreterare och kuratorer , Vaktmästare m.fl , Laboratorieingenjörer , Brevbärare m.fl , Flygvärdinnor m.fl , Inkasserare m.fl , Resebyrå- och turistbyråtjänsteman , Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl , Receptarier , Lärare i estetiska och praktiska ämnen , Elmontörer och elreparatörer , Fastighetsskötare , Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl , Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl , Sjukgymnaster m.fl , Skötare och vårdare , Truckförare , Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer , Gymnasielärare i yrkesämnen , Barnmorskor , Köks- och restaurangbiträden , Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl , Geriatriksjuksköterskor , Röntgensjuksköterskor , Distriktssköterskor , Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter , Tele- och elektronikreparatörer m.fl , Förskollärare och fritidspedagoger , Grundskollärare , Tågmästare m.fl , Tandhygienister , Trafikinformatörer m.fl , Gymnasielärare i allmänna ämnen , Biomedicinska analytiker , Kockar och kokerskor , Husdjursuppfödare och husdjursskötare , Barnskötare m.fl ,3 19

20 Hotell- och kontorsstädare m.fl , Lastbils- och långtradarförare , Buss- och spårvagnsförare , Väktare och ordningsvakter , Tandsköterskor , Arbetsterapeuter , Speciallärare , Bangårdspersonal , Lokförare , Postkassörer ,2 20

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016 LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION Ledarnas Lönekarriärrapport 2016: Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken Anna Thoursie Chefsekonom 1 Slutsatser: Vanliga kvinnodominerade

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer