Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG Tertial 3, 1 september-31 december 2013

2 Sida: 2 av 36

3 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/ Datum: Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen ska redovisa följande tertialuppföljningar senast en månad efter slutet av respektive tertial. Antal flyttningsbidrag som beviljats under perioden fördelat på respektive bidragsform, och kostnader för dessa. Det ska framgå om bidraget avsett en resa eller flytt inom eller utanför Sverige. Redovisningen av tertial 3 ska även innehålla helårssiffror. Beslut i detta ärende har fattats av t f generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av kvalificerad handläggare Kerstin Forsberg. I den slutliga handläggningen har t f biträdande generaldirektör Lena Liljebäck, direktören för avdelningen Förmedlingstjänster Marie Linell-Persson och enhetschef Åse-Marie Linderö deltagit. Clas Olsson Kerstin Forsberg

4 Sida: 4 av 36

5 Sida: 5 av 36 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Bakgrund Metod och källor Flyttningsbidrag Flyttningsbidrag totalt Intervjuresa Bohagstransport Pendlingsstöd Diskussion Tabellbilaga... 30

6 Sida: 6 av 36 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att redovisa antal flyttningsbidrag som har beviljats inom och utom Sverige samt kostnadsutfallet för dessa under tredje tertialet 2013 och hela året En jämförelse görs med samma tertial 2012 och hela året Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag består av tre typer av stöd intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd och ges i form av ett ekonomiskt bidrag. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till pendlingsstöd och stöd till bohagstransport. Beslut tertial och 2012 Totalt har antalet flyttningsbidrag ökat med åtta procent, från beslut tertial till tertial Av det totala antalet flyttningsbidrag tertial är beslut utanför Sverige. Det är en ökning med 31 procent från beslut tertial Beslut helår 2013 och 2012 Vid en årsvis jämförelse mellan åren 2013 och 2012 har det totala antalet beslut om flyttningsbidrag ökat med 11 procent, från beslut 2012 till beslut helåret Beslut utanför Sverige har ökat med 37 procent, från beslut 2012 till helåret Kostnader tertial och 2012 Den totala kostnaden för flyttningsbidrag har ökat med två procent till kronor, tertial jämfört med tertial Av den totala kostnaden för flyttningsbidrag tertial är kronor kostnader för beslut utanför Sverige, i jämförelse med samma tertial 2012 är det en ökning med 22 procent från kronor. Kostnader helår 2013 och 2012 Vid en årsvis jämförelse har den totala kostnaden för flyttningsbidragen ökat med fem procent, från kronor 2012 till kronor Kostnaden för flyttningsbidragen utanför Sverige har under året 2013 ökat med 38 procent, från kronor 2012 till kronor Övervägande delen, cirka 90 procent, av samtliga flyttningsbidrag görs inom Sverige. Intervjuresor står för omkring 90 procent av det totala antalet beslut om flyttningsbidrag både tertial och helåret Det låga antalet bohagstransporter beror både på det kostnadstak som finns och avtalet med det s.k. trapptillägget som kraftigt kan öka kostnaden för bohagstransporten. Intervjuresor och pendlingsstöd utanför Sverige har procentuellt ökat både tertial 3 och helåret 2013 vilket bl.a. kan bero på marknadsföring av flyttningsbidragen av Eures-rådgivare samt positiva spridningseffekter av att arbetssökande söker och får arbete utomlands. Sänkningen av åldergränsen för bohagstransport och pendlingsstöd har lett till att 97 ungdomar har tagit del av möjligheten till dessa stöd under perioden 1 februari till 31 december 2013.

7 Sida: 7 av Inledning 1.1 Rapportens disposition Rapporten är indelad tre avsnitt. Första avsnittet innehåller rapportens disposition, bakgrund och metodbeskrivning. I andra avsnittet görs analyser av resultaten för respektive flyttningsbidrag. I det tredje och avslutande avsnittet finns en diskussion om flyttningsbidragens förändring tertial i jämförelse med tertial samt förändringen för helår 2013 jämfört med Bakgrund Arbetsförmedlingens verksamhet ska, enligt förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 3 punkten 4, utformas så den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande. Flyttningsbidrag är till för att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet inom Sverige, EU/EES-länderna och Schweiz. Flyttningsbidrag ges i form av ekonomisk bidrag som består av tre typer av stöd: intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd. För att flyttningsbidrag ska beviljas ska bl.a. avståndet mellan bostaden där dygnsvilan sker vara 50 kilometer eller mer. Syftet med de olika stöden är att: - intervjuresa ska stimulera arbetssökande att söka arbete utanför normalt pendlingsavstånd. (Stödet innefattar resa och logi). - bohagstransport ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt för den som är arbetssökande och tar ett arbete utanför normalt pendlingsavstånd för att komma ur sin arbetslöshet. - pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Den 1 februari 2011 infördes ändringar i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som i huvudsak innebar att de tre stöden intervjuresa, bohagstransport och pendlingsstöd medges inom hela EU/EES-länderna och Schweiz. Samtidigt infördes ett kostnadstak för de olika stöden.

8 Sida: 8 av 36 Intervjuresa För intervjuresor infördes ett tak på ersättning med högst kronor per tillfälle tur och retur inklusive eventuell logikostnad, därutöver får den arbetssökande själv bekosta resan. Kostnadstaket försvårar för Arbetsförmedlingen att hitta resor inom ramen för kronor. I vissa fall, vid längre resor, är detta inte möjligt eftersom det kan krävas både resa och logi. Bohagstransport För bohagstransport infördes ett tak på kronor. Om den totala kostnaden för bohagstransporten är högre får den sökande själv betala för den extra kostnaden. Den 1 april 2011 trädde ett nytt ramavtal 1 för bohagstransporter i kraft. Ramavtalet upphandlas av Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet. I avtalet finns bl.a. ett tillägg, ett s.k. trapptillägg, om det saknas hiss eller om hissen är mindre än tre kvadratmeter. Veckopendling En begränsning infördes av veckopendlingen till att gälla i sex månader istället för som tidigare 12 månader. Undantag från tak på ersättning finns för veckopendling varannan vecka under längst sex månader. För dagpendling finns sedan tidigare en begränsning till högst kronor per månad. Ungdomar Den 1 februari 2013 infördes en ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag som innebär att även ungdomar mellan 20 och 24 år kan få pendlingsstöd och/eller stöd för bohagstransport. Syftet med ändringen är att möjligheterna ska öka för arbetslösa ungdomar att söka arbete i hela landet för att pendla eller flytta till annan ort för att arbeta. Tidigare var åldersgränsen 25 år för att kunna ta del av pendlingsstöd och stöd för bohagstransport. Stöden lämnas under förutsättning att personen varit arbetslös minst ett år under en ramtid av 15 månader. Ändringen införs under en försöksperiod av tre år. Efter försöksperioden slut kommer en särskild redovisning att göras gemensamt av Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 1 Källa: och-formedlingstjanster/bohagstransporter/

9 Sida: 9 av 36 Erfarenheter från Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete med ungdomar, i åldrarna år, som har utgångspunkt i ESF 2 -projektet Unga in visar (i fokusgrupper, med arbetssökande ungdomar respektive arbetsförmedlare, samt i intervjuer med chefer vid arbetsförmedlingskontor) att sänkt ålder för stöd till intervjuresor efterfrågas för ungdomar mellan år. Det skulle eventuellt kunna vara ett led till att fler ungdomar ska få arbete. Denna målgrupp har ofta en svag ekonomisk ställning vilket kan medföra en begränsad geografisk rörlighet. Eures Eures-rådgivare arbetar aktivt med att till arbetssökande marknadsföra möjligheterna med flyttningsbidrag vid anställningsintervjuer och arbete i EU/EES-länder och Schweiz. Dessutom finns Eures-resurspersoner, arbetsförmedlare med utbildning inom Eures, på många arbetsförmedlingskontor. Detta arbete ligger i linje med Eures-uppdragets ökade fokus på matchning och ökad rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden och där Eures-nätverket ska bidra till bl. a. ökad sysselsättning inom ramen för EU 2020-strategin. Eures-rådgivare och resurspersoner medverkar till att sprida kunskap om internationell arbetsförmedling till arbetsförmedlare på de lokala arbetsförmedlingskontoren. Intresset hos arbetssökande att t.ex. åka på mässor i Sverige om jobb utomlands och söka arbete utanför Sverige beror också på positiva spridningseffekter av att arbetssökande sökt och har fått arbete utomlands. Eures-verksamheten arrangerar ett antal jobbmässor och rekryteringstillfällen i Sverige årligen. Där deltar arbetsgivare från andra EU/EES-länder samt Schweiz med rekryteringsbehov t.ex. inom business support centre-sektorn, hotell- och restaurangsektorn samt arbeten som underhållare/aktivitetsledare. Återkommande utländska arbetsgivare som har kontakt med Eures-rådgivare i Sverige känner till möjligheterna till de stöd arbetssökande har till flyttningsbidrag. Arbetsförmedlingen är delaktig i flera projekt för ungdomar som syftar till att de ska få ett arbete i EU/EES-länder och Schweiz. Bland annat driver Arbetsförmedlingen projektet Ditt första Eures-jobb (Your first EURES Job), med finansiering från EU. Detta projekt innebär att Sverige under projektperioden ( ) kan finansiera intervjuresor samt även kostnader som kan uppstå då man flyttar till ett jobb i annat EUland. 3 2 Europeiska socialfonden. 3 Dessa stöd finansieras helt av EU-medel och påverkar inte resultaten, antal beslut eller kostnader, för flyttningsbidragen i denna rapport.

10 Sida: 10 av 36 Målgruppen är ungdomar mellan år och syftet är att öka den geografiska mobiliteten på den europeiska arbetsmarkanden via detta stöd. ( Från 17 juni till och med 31 december 2013 har 25 ungdomar från Sverige, via projektet, varit på intervju i bl.a. Tyskland, Spanien och Storbritannien. 88 ungdomar från Sverige har använt möjligheten till bosättningsbidraget bl.a. till Malta, Lettland, Storbritannien, Tyskland och Spanien. Vanligaste yrkena är kundtjänst, IT-support, telefonförsäljning) Sverige är det enda landet av EU/EES-länderna och Schweiz som sedan några år tillbaka har en Eures-rådgivare inom Arbetsförmedlingen Kultur Media. Eures-rådgivaren arbetar även utomlands med kontakter med arrangörer, olika organisationer inom kultur och media samt produktionsbolag. Auditions och portfoliovisningar ordnas inom och utanför Sverige med både svenska och utländska arbetsgivare samt rekryteringsmässor. Arbetsförmedlingen Kultur Media arbetar medvetet med att till arbetssökande marknadsföra möjligheterna med flyttningsbidrag för arbete i EU/EES-länder och Schweiz.

11 Sida: 11 av Metod och källor I rapporten redovisas resultat för tertial hur antalet beslut och det ekonomiska utfallet har förändrats i jämförelse med tertial samt en jämförelse mellan år 2013 och 2012 avseende intervjuresor, bohagstransporter och pendlingsstöd. Rapporten innehåller hur flyttningsbidragen totalt är fördelade på: kön, ålder, utbildningsbakgrund, inrikes och utrikes födda, med eller utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt vilka länder och yrken som är mest representerade hos flyttningsbidragen utanför Sverige. Redovisning görs också hur pendlingsstöd är fördelat på dag- och veckopendling och hur bohagstransport är fördelat mellan i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport, flyttfirma. Data som redovisas om flyttningsbidragen är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager. Källan till datan som redovisas i avsnittet om Your first EURES Job i bakgrunden är projektadministratören för Your first EURES Job i Sverige,

12 Sida: 12 av Flyttningsbidrag 2.1 Flyttningsbidrag totalt I det följande avsnittet redovisas resultatet av det totala antalet beslut och kostnadsutfall inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan tredje tertialet 2013 och tredje tertialet 2012 samt jämförelse mellan helåren 2013 och Resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall från tertial till tertial redovisas i en tabellbilaga i slutet av rapporten (se tabellbilaga, tabell 1 och 2). I detta avsnitt redovisas även en fördelning av det totala antalet beslut inom och utom Sverige utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund, om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns eller inte finns, inrikes eller utrikes födda samt en redovisning av vilka länder och yrken som är mest representerade hos flyttningsbidrag utanför Sverige tertial och helår Förutom fördelningen av kön och ålder har ingen redovisning av fördelningen av de övriga faktorerna gjorts i återrapporten för tertial En jämförelse med rapporten för tertial är därför inte möjlig. Fördelningen av kön och ålder gjordes tertial för varje enskilt flyttningsbidrag. I återrapporterna fr.o.m. tertial redovisas fördelningen av kön och ålder på totalt antal beslut av samtliga flyttningsbidrag inom och utanför Sverige.

13 Sida: 13 av 36 Tabell 1. Antal beslut, kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) flyttningsbidrag tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Totalt antal beslut Varav beslut utanför Sverige Totalt kostnadsutfall Varav kostnadsutfall utanför Sverige År 2013 År 2012 Förändring Totalt antal beslut Varav beslut utanför Sverige Totalt kostnadsutfall Varav kostnadsutfall utanför Sverige Källa: Arbetsförmedlingen Totalt antal beslut tertial var vilket är en ökning med 917 eller åtta procent jämfört med tertial Kostnadsutfallet totalt för motsvarande perioder ökade med kronor till kronor vilket är en ökning med två procent. Antalet beslut utanför Sverige ökade tertial med 329 eller 31 procent till beslut. Kostnaden för flyttningsbidragen utanför Sverige ökade tertial med kronor eller 22 procent till kronor i jämförelse med tertial Vid en jämförelse mellan åren 2013 och 2012 ökade det totala antalet beslut med eller 11 procent Den totala kostnaden för samma period ökade med kronor eller fem procent. Antalet beslut utanför Sverige ökade med eller 37 procent 2013 i jämförelse med Kostnaden för flyttningsbidragen utanför Sverige för samma period ökade med kronor eller 38 procent. Intervjuresor var det stöd av flyttningsbidragen som användes mest tertial och för helåret Stödet stod för 90 procent av det totala antalet beslut om flyttningsbidrag tertial och för helåret procent, medan kostanden svarade för 23 procent av den totala kostnaden tertial och för helåret 39 procent. Pendlingsstöd stod för den största andelen av den totala kostnaden för flyttningsbidragen, 53 procent tertial och 50 procent för helåret 2013.

14 Sida: 14 av 36 Tabell 2. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på kvinnor och män tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår Tertial Tertial Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Kvinnor Män Summa År 2013 Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Kvinnor Män Summa Källa: Arbetsförmedlingen Det är fler män än kvinnor som har flyttningsbidrag och för beslut utanför Sverige är andelen män någon procentenhet högre, både för tertial och helår Tertial var fördelningen mellan män och kvinnor i andelar 61 respektive 39 procent vilket är ungefär samma fördelning som tertial då 62 procent var män och 38 procent var kvinnor. För beslut utanför Sverige var andelen män 63 procent och 37 procent kvinnor tertial vilket för män är en (1) procentenhet lägre än samma period Ingen större skillnad av fördelningen mellan män och kvinnor finns för helåret 2013, 62 respektive 38 procent inom Sverige. Utanför Sverige är andelen män 64 procent.

15 Sida: 15 av 36 Tabell 3. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på ålder tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Tertial Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel år år år år år år Summa År 2013 Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel år år år år år år Summa Källa: Arbetsförmedlingen I jämförelse med tertial och 2012 är andelen i åldrarna år oförändrade. Ålderskategorin 60 år och uppåt ökade med en (1) procentenhet tertial jämfört med tertial till fyra procent. Ungdomar år i kategorin år minskade tertial med fyra procentenheter till 14 procent medan ålderskategorin år ökade med två procentenheter till 18 procent samma period. Ålderskategorierna år stod tillsammans för 32 procent av det totala antalet flyttningsbidrag tertial , vilket är två procentenheter lägre i jämförelse med tertial Besluten utanför Sverige är ganska jämnt fördelade mellan ålderskategorierna upp till och med år, andelen varierar mellan 20 och 25 procent, tertial Det är något högre jämfört med tertial då variationen var mellan procent. Andelen 60 år eller äldre med beslut utanför Sverige ökade två procentenheter till tre procent tertial i jämförelse med samma tertial Ungdomar år i kategorin år och ålderskategorin år stod för 46 procent av flyttningsbidragen utanför Sverige tertial vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med samma period Under 2013 stod ålderskategorierna och år för 45 procent av samtliga beslut om flyttningsbidrag. Andelen beslut utanför Sverige för 2013 är jämt fördelade i ålderskategorierna upp till och med år, de varierar mellan procent.

16 Sida: 16 av 36 Tabell 4. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på utbildningsnivå tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än två år Eftergymnasial utbildning två år eller längre Forskarutbildning Summa År 2013 Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 (10) år Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än två år Eftergymnasial utbildning två år eller längre Forskarutbildning Summa Källa: Arbetsförmedlingen Flyttningsbidrag fördelat utifrån utbildningsnivå visar att de med gymnasial eller eftergymnasial utbildning längre än två år stod för övervägande delen, 81 procent, av besluten med 34 respektive 47 procent tertial För beslut utanför Sverige stod samma utbildningsnivåer för 39 respektive 45 procent. Samma utbildningsnivåer stod för ungefär samma förhållanden i andelar för helåret 2013.

17 Sida: 17 av 36 Tabell 5. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på om funktionsnedsättning* finns eller inte finns tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Utan funktionsnedsättning* Med funktionsnedsättning* Summa År 2013 Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Utan funktionsnedsättning* Med funktionsnedsättning* Summa * Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Källa: Arbetsförmedlingen Övervägande delen, 93 procent, av de som hade flyttningsbidrag inom Sverige tertial är utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. För beslut utanför Sverige var andelen utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga något högre, 95 procent. Det är samma fördelning för de båda kategorierna av flyttningsbidragen inom och utanför Sverige för hela året Tabell 6. Antal och andel (i procent) beslut flyttningsbidrag fördelat på inrikes eller utrikes född tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Inrikes födda Utrikes födda Summa År 2013 Antal Varav antal Andel utanför Sverige Andel Inrikes födda Utrikes födda Summa Källa: Arbetsförmedlingen Av det totala antalet beslut av flyttningsbidrag tertial representerades 30 procent av deltagare som är utrikesfödda. För utrikesfödda med beslut utanför Sverige var andelen 25 procent. För helåret 2013 var det samma förhållanden.

18 Sida: 18 av 36 Tabell 7. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på land tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Pendlingsstöd Intervjuresor och bohagstransporter Norge Finland 187 Danmark 171 Storbritannien och Nordirland 51 Tyskland 50 Polen 17 Belgien 12 Frankrike 10 År 2013 Pendlingsstöd Intervjuresor och bohagstransporter Norge Danmark Finland Tyskland 156 Storbritannien och Nordirland 138 Polen 38 Spanien 32 Frankrike 21 Nederländerna 18 Belgien 15 Österrike 13 Schweiz 12 Källa: Arbetsförmedlingen Största antalet flyttningsbidrag gjordes till Norge med 833 beslut tertial Det motsvarar 60 procent av det totala antalet, 1 385, beslut utanför Sverige. För helåret 2013 var det 66 procent av antalet flyttningsbidrag utanför Sverige som gjordes till Norge. Sett till samtliga flyttningsbidrag utanför Sverige var kulturyrken inom journalistik, musik, sång, dans, koreografer, kompositörer, formgivare m.fl. mest representerade med 23 procent. Därefter kommer säljyrken, yrken inom hotell och restaurang, bygg och anläggning samt inom säkerhet (se tabellbilaga, tabell 3). För helåret 2013 var det samma yrkeskategorier som dominerade plus yrken inom transport (se tabellbilaga, tabell 3). Tertial var lagerpersonal den största yrkesgruppen med flyttningsbidrag till Norge. Till Finland och Danmark var övervägande delen musiker och sångare (se tabellbilaga, tabell 4). Motsvarande gäller för helåret Även till Tyskland var det flest musiker m.fl. medan till Storbritannien och Nordirland var de flesta med flyttningsbidrag regissörer och skådespelare (se tabellbilaga, tabell 4).

19 Sida: 19 av Intervjuresa I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för intervjuresor inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan tredje tertialet 2013 och tredje tertialet 2012 samt helår 2013 och Tabell 8. Antal beslut intervjuresa och förändring (i procent) tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa År År Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Källa: Arbetsförmedlingen Totalt ökade antalet beslut om intervjuresor tertial med 805 eller sju procent till beslut i jämförelse med tertial Andelen intervjuresor utanför Sverige utgör 11 procent av det totala antalet intervjuresor tertial Antalet intervjuresor inom landet tertial ökade med 473 beslut eller fem procent till i jämförelse med tertial Intervjuresor utanför Sverige ökade tertial med 332 beslut eller 35 procent i jämförelse med samma tertial En jämförelse mellan åren 2013 och 2012 visar att antalet intervjuresor totalt ökade med beslut eller 11 procent. Inom Sverige ökade besluten med eller nio procent och utanför Sverige ökade de med eller 38 procent.

20 Sida: 20 av 36 Tabell 9. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) intervjuresa tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa År År Förändring Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Summa intervjuresa Källa: Arbetsförmedlingen Det totala kostnadsutfallet för intervjuresor tredje tertialet 2013 uppgick till kronor. Det är en ökning med kronor eller tre procent i jämförelse med tertial Kostnaden för intervjuresor inom Sverige ökade tertial med kronor eller en (1) procent. Kostnaden för intervjuresor utanför Sverige ökade tertial med kronor eller 23 procent till kronor. Kostnaden för intervjuresor totalt ökade mellan åren 2013 och 2012 med kronor eller 16 procent till kronor. För intervjuresor inom Sverige ökade kostnaden med 12 procent till kronor och kostnaden för intervjuresor utanför Sverige ökade med kronor eller 38 procent till kronor.

21 Sida: 21 av Bohagstransport I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för bohagstransporter inom och utom Sverige. En jämförelse görs mellan tredje tertialet 2013 och tredje tertialet 2012 samt helår 2013 och Redovisning görs av fördelningen om bohagstransporten görs i egen regi eller av Arbetsförmedlingen upphandlad bohagstransport. Redovisning av denna fördelning har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med den rapporten tertial är därför inte möjlig. Tabell 10. Antal beslut och förändring (i procent) bohagstransport tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 122 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 3 - varav i egen regi 20 Summa bohagstransport År År Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 403 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 14 - varav i egen regi 49 Summa bohagstransport Källa: Arbetsförmedlingen Det totala antalet beslut om bohagstransporter tredje tertialet 2013 minskade i jämförelse med samma tertial 2012 med sex beslut eller två procent till 246. Bohagstransporter utanför Sverige står för nio procent av det totala antalet beslut. Antalet beslut om bohagstransporter inom Sverige var 223 tertial vilket är några färre i jämförelse med samma tertial 2012, en minskning i andelar med två procent från en låg nivå. Bohagstransporter utanför Sverige minskade något med två beslut eller åtta procent, från en låg nivå, till 23 beslut i jämförelse mellan tertial och 2012.

22 Sida: 22 av 36 Sättet att flytta på, med flyttfirma via Arbetsförmedlingen eller i egen regi, visar att inom Sverige är det något fler som flyttar i egen regi tertial Övervägande delen, 87 procent, av det totala antalet beslut utanför Sverige flyttar i egen regi för flytt utomlands. Mellan åren 2013 och 2012 minskade det totala antalet beslut om bohagstranporter med 30 beslut eller tre procent. Inom Sverige minskade antalet beslut med 15 eller två procent och beslut utanför Sverige minskade med 15 eller 19 procent, från en låg nivå. Under året 2013 var det flytt inom Sverige som stod för övervägande delen av besluten. Fördelningen av sättet att flytta på var ganska jämn. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet till stöd till bohagstransport. Under tertial var det sju beslut om bohagstransport för ungdomar som avser åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år, varav två beslut var utanför Sverige. Från starten av ändringen 1 februari till 31 december 2013 var det 20 beslut, varav två utanför Sverige.

23 Sida: 23 av 36 Tabell 11. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) bohagstransport tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi 843 Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 29 - varav i egen regi 163 Summa bohagstransport År År Förändring Bohagstransport inom Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen varav i egen regi Bohagstransport utanför Sverige varav flyttfirma via Arbetsförmedlingen 68 - varav i egen regi 450 Summa bohagstransport Källa: Arbetsförmedlingen Det totala utfallet av kostnaden för bohagstransporter uppgick tertial till kronor. Det är en minskning med kronor eller en (1) procent i jämförelse med tertial Kostnaden för bohagstransporter inom Sverige var i andelar oförändrad men minskade med kronor till kronor tertial i jämförelse med samma tertial Av denna kostnad står flytt med flyttfirma via Arbetsförmedlingen för kronor eller 67 procent. Tertial minskade kostnaden för bohagstransport utanför Sverige med kronor eller 16 procent till kronor. Vid en jämförelse mellan åren 2013 och 2012 minskade den totala kostnaden för bohagstranporter med kronor eller åtta procent. Inom Sverige minskade kostnaden för bohagstransporter med kronor eller nio procent och kostnaden för flytt utanför Sverige ökade med kronor eller nio procent. Av den totala kostnaden för bohagstransporter under året 2013 var det flytt med flyttfirma via Arbetsförmedlingen inom Sverige som stod för den största kostnaden, kronor eller 65 procent.

24 Sida: 24 av Pendlingsstöd I detta avsnitt redovisas resultatet av antalet beslut och kostnadsutfall för pendlingsstöd inom och utom Sverige samt fördelningen av dag- och veckopendling. En jämförelse görs mellan tredje tertialet 2013 och tredje tertialet 2012 samt helår 2013 och Redovisning av fördelningen mellan dag- och veckopendling har inte gjorts i återrapporten för tertial , en jämförelse med den rapporten tertial är därför inte möjlig. Tabell 12. Antal beslut och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling 552 Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 6 - varav veckopendling 66 Summa pendlingsstöd År År Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 22 - varav veckopendling 320 Summa pendlingsstöd Källa: Arbetsförmedlingen Under tertial var det totalt beslut om pendlingsstöd, vilket är en ökning med 118 beslut eller 12 procent i jämförelse med samma tertial Pendlingsstöd utanför Sverige står för sex procent av pendlingsstöden totalt tertial Inom Sverige ökade antalet beslut av pendlingsstöd tertial med 119 eller 13 procent till beslut i jämförelse med tertial Fördelningen mellan dag- och veckopendling är ganska jämn för beslut inom Sverige, dock är det något fler som veckopendlar.

25 Sida: 25 av 36 Antalet pendlingsstöd utanför Sverige var i det närmaste oförändrade med 72 beslut tertial i jämförelse med samma tertial I andelar blev det en minskning med en (1) procent men från en låg nivå. Veckopendling är vanligast för beslut utanför Sverige, av totalt 72 beslut stod veckopendlingen för 92 procent. I jämförelse mellan åren 2013 och 2012 ökade det totala antalet beslut om pendlingsstöd med 200 beslut eller sex procent. Inom Sverige ökade antalet beslut av pendlingsstöd med 87 eller tre procent medan beslut utanför Sverige ökade med 113 eller 49 procent men från en låg nivå. Nytt fr.o.m. 1 februari 2013 är att ungdomar som har fyllt 20 år har möjlighet att få pendlingsstöd. Under tertial var det 28 beslut om pendlingsstöd varav två var utanför Sverige som avser åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år. Under perioden från och med 1 februari till och med 31 december 2013 var det totalt 77 beslut om pendlingsstöd till ungdomar i åldrarna år i ålderskategorin 18 och 24 år, varav fyra var utanför Sverige.

26 Sida: 26 av 36 Tabell 13. Kostnadsutfall (belopp i tkr) och förändring (i procent) pendlingsstöd tertial 3 år 2013 och 2012 samt helår 2013 och Tertial 3 Tertial Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling 60 - varav veckopendling Summa pendlingsstöd År År Förändring Pendlingsstöd inom Sverige varav dagpendling varav veckopendling Pendlingsstöd utanför Sverige varav dagpendling varav veckopendling Summa pendlingsstöd Källa: Arbetsförmedlingen Kostnadsutfallet totalt för pendlingsstöd tertial blev kronor vilket är en ökning med kronor eller två procent i jämförelse med tertial Inom Sverige blev kostnaden för pendlingsstöd oförändrad i andelar men minskade med kronor tredje tertialet 2013 i jämförelse med samma tertial Veckopendling inom Sverige är den största kostnaden, kronor eller 64 procent av det totala utfallet. Kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige ökade med kronor eller 28 procent till kronor tertial Av totala kostnaden för pendlingsstöd utanför Sverige står veckopendling för den största delen, 96 procent. I jämförelse mellan åren 2013 och 2012 minskade den totala kostnaden för pendlingsstöd med kronor till kronor men blev oförändrad i andelar. Inom Sverige minskade kostnaden för pendlingsstöd med kronor eller fyra procent till kronor. Kostnaden för pendling utanför Sverige ökade med kronor eller 42 procent till kronor. Veckopendlingen utanför Sverige står för 97 procent av den totala kostnaden utanför Sverige 2013.

27 Sida: 27 av Diskussion Övervägande delen, 89 procent, av de totala flyttningsbidragen användes inom Sverige under tertial Det är något lägre än samma tertial 2012 då andelen inom Sverige var 91 procent. För helåren 2013 och 2012 är fördelnigen inom och utanför Sverige motsvarande som för tertial och Intervjuresor ska stimulera arbetssökande att söka arbete utanför det normala pendlingsavståndet inom Sverige samt till EU/EES-länder och Schweiz. Tertial (nedan benämnt detta tertial) och under helåret 2013 är det fler som använt möjligheten att få stöd till intervjuresor än tertial och helåret Procentuellt är ökningen störst för intervjuresor utanför Sverige för både detta tertial och helåret 2013, men sett till antal är det intervjuresor inom Sverige som står för övervägande delen av intervjuresor totalt. Vid jämförelsen helåren 2013 och 2012 har både antalet och kostnaden ökat 2013 för intervjuresor totalt. Bohagstransport är ett stöd som ska undanröja direkta hinder i form av kostnader för flytt till en ort utanför det normala pendlingsområdet så att arbetsökande kan bryta sin arbetslöshet. Något mer än hälften av besluten av bohagstransporter inom Sverige detta tertial sker i egen regi. För flytt utanför Sverige sker nästan alla bohagstransporter i egen regi. För helåret 2013 finns samma förhållanden. Både detta tertial och helåret 2013 minskade antalet beslut och kostnaderna för bohagstransporter totalt jämfört med tertial och helåret Bohagstransport via Arbetsförmedlingen inom Sverige står för 63 procent av den totala kostnaden för bohagstransport tertial och motsvarande för helåret 2013 är 65 procent. Pendlingsstöd ska öka den geografiska rörligheten genom att under en begränsad period ersätta en del av resekostnaderna för att en arbetssökande ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och antingen dag- eller veckopendla till arbetet. Både antal beslut och kostnaden för pendlingsstöd ökade totalt detta tertial jämfört med samma tertial Även under helåret 2013 ökade antalet pendlingsstöd jämfört med helåret 2012 medan kostnaderna är oförändrade. Av erfarenheterna i Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete med ungdomar, i åldrarna år, som har utgångspunkt i ESF-projektet Unga in finns det indikationer på att en sänkning av åldersgränsen, som idag är 20 år, för intervjuresor eventuellt skulle bidra till att fler ungdomar kommer till en anställning.

28 Sida: 28 av 36 Förändringen 1 februari 2013 i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag, med sänkt ålder till 20 år för bohagstransport och pendlingsstöd, har lett till att 35 ungdomar mellan 20 och 24 år har tagit del av möjligheten till bohagstransport eller pendlingsstöd detta tertial, varav fyra utanför Sverige. Totalt för perioden, från starten 1 februari 2013 till och med 31 december 2013, har 97 ungdomar använt den nya möjligheten till stöd av dessa flyttningsbidrag, varav sex har använts till resor för arbete utomlands. Att inte fler ungdomar tagit del av möjligheten till dessa stöd kan antas bero på att informationen om förändringen inte har nått fram till ungdomarna i tillräcklig omfattning. Flyttningsbidragen utanför Sverige används främst till länderna Norge, Danmark och Finland. Det finns flera anledningar till att intervjuresor och pendlingsstöden utanför Sverige procentuellt ökar mest av flyttningsbidragen både detta tertial och för helåret Bl.a. fortsatt lågkonjunktur i Sverige, aktiv Eures-verksamhet och medveten marknadsföring av flyttningsbidragen till arbetssökanden av Eures-rådgivare och resurspersoner samt spridningseffekter av att arbetssökande söker och får arbete utomlands. Det kan antas att möjligheten till stöd via projektet Ditt första Eures-jobb samt flyttbidragen från Arbetsförmedlingen samverkar och förstärker informationen att möjligheter finns till att få stöd vid intervjuresor och flytt utomlands. Kulturyrken är mest representerade hos flyttningsbidragen utanför Sverige. Det beror bl.a. på bättre arbetsmarknad för dess yrken utanför Sverige, en ökad rörlighet hos kulturarbetare genom att Arbetsförmedlingen Kultur Media medvetet arbetar med att marknadsföra och informera om möjligheterna med flyttningsbidrag samt att Arbetsförmedlingen Kultur Media har en Eures-rådgivare som arbetar med olika aktiviteter för målgruppen både i Sverige och EU/EES-länderna och Schweiz. Kostnadstaket på kr vid bohagstransport, som infördes 1 februari 2011, och ändringen till det statliga ramavtalet, från den 1 april 2011 som bl.a. medförde ett trapptillägg, leder till att fler flyttar i egen regi för att klara kostnaderna inom ersättningstaket. Det är framförallt tydligt för bohagstransporter utanför Sverige som nästan alla är flytt i egen regi. Arbetssökande som bor långt ifrån där det nya arbetet finns får inte samma förutsättningar som de som bor närmare den nya arbetsorten. Det beror på att flyttkostnaderna kan bli mycket dyrare än kostnadstaket på kronor dels pga. långa avstånd mellan nuvarande bostadsort och den nya bostadsorten, dels på trapptillägget. Ökade antal bohagstransporter i egen regi leder i sin tur till minskade kostnader för staten.

29 Sida: 29 av 36 När förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag ändrades den 1 februari 2011, till att gälla inom hela EU/EES-länderna och Schweiz, ökade möjligheterna till geografisk mobilitet utanför Sverige, vilket är positivt. Samtidigt infördes kostnadstaken. Tidigare var beloppen obegränsade för intervjuresor och bohagstranporter inom Sverige. Ändringen av förordningen kan leda till att möjligheterna minskar för geografisk rörlighet för vissa arbetssökande inom Sverige, med anledning av att de tvingas till att själv bekosta del av resan till intervjun eller flytten. Flyttningsbidragen är ett viktigt verktyg för att stödja arbetssökande att söka arbete och ta anställning utanför normalt pendlingsavstånd. Om stöden till intervjuresor och bohagstranporter vore gynnsammare är det troligt att det skulle öka drivkraften hos arbetssökande att söka arbete på annan ort och att byta bostadsort för att få ett arbete och därmed bryta eller förhindra långvarig arbetslöshet.

30 Sida: 30 av 36 Tabellbilaga Tabell 1. Antal beslut flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 3 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt beslut varav beslut utanför Sverige Källa: Arbetsförmedlingen Tabell 2. Kostnadsutfall (belopp i tkr) flyttningsbidrag från tertial 1 år 2011 till tertial 3 år Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Intervjuresa inom Sverige Intervjuresa utanför Sverige Bohagstransport inom Sverige * Bohagstransport utanför Sverige Pendlingsstöd inom Sverige Pendlingsstöd utanför Sverige Totalt kostnadsutfall varav kostnadsutfall utanför Sverige *Rättelse har gjorts efter återrapport tertial Källa: Arbetsförmedlingen

31 Sida: 31 av 36 Tabell 3. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Antal Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 168 Försäljnings- och marknadschefer 20 Lagerpersonal 64 Hovmästare, servitörer och bartendrar 20 Regissörer och skådespelare 59 Övriga dataspecialister 20 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 49 Installationselektriker 18 Företagssäljare 45 Systemerare och programmerare 18 Försäljare, fackhandel 45 Buss- och spårvagnsförare 17 Lastbils- och långtradarförare 40 Administrativa assistenter 16 Receptionister m.fl. 37 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.15 Koreografer och dansare 33 Formgivare 13 Flygvärdinnor m.fl. 29 Svetsare och gasskärare 13 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 29 Datatekniker 12 Övriga servicearbetare 29 Telefonister 12 Övrig säkerhetspersonal 28 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 11 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 26 Försäljare, dagligvaror 11 Marknadsanalytiker och marknadsförare 25 Övriga maskinoperatörer och montörer 11 Väktare och ordningsvakter 25 Övriga ingenjörer och tekniker 10 Köks- och restaurangbiträden 23 Kockar och kokerskor 21 Truckförare 21 År 2013 Antal Antal Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 457 Svetsare och gasskärare 49 Övrig servicepersonal, personliga tjänster 19 Lagerpersonal 224 Truckförare 49 Betongarbetare 17 Lastbils- och långtradarförare 172 Administrativa assistenter 48 Ingenjörer och tekniker; elektronik, teleteknik 17 Försäljare, fackhandel 147 Anläggningsmaskinförare m.fl. 41 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 17 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 141 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 41 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 17 Övrig säkerhetspersonal 125 Marknadsanalytiker och marknadsförare 40 Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 15 Företagssäljare 114 Telefonister 37 Övriga byggnadshantverkare 15 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 95 Transportpersonal 37 Kemister 14 Regissörer och skådespelare 92 Datatekniker 36 Motorfordonsmekaniker, -reparatörer m. fl. 14 Flygvärdinnor m.fl. 90 Försäljare, dagligvaror 35 Speditörer 14 Väktare och ordningsvakter 90 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 34 Säkerhetsinspektörer m.fl. 14 Köks- och restaurangbiträden 89 Journalister, författare, informatörer m.fl. 29 Piloter m.fl. 13 Koreografer och dansare 86 Övriga ingenjörer och tekniker 27 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 13 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 83 Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer 26 VVS-montörer m.fl. 13 Hovmästare, servitörer och bartendrar 80 Formgivare 24 Demonstratörer, uthyrare m.fl. 12 Övriga servicearbetare 80 Vårdbiträden, vårdare, personliga assist. m.fl. 24 IT-chefer 12 Receptionister m.fl. 78 Övriga maskinoperatörer och montörer 24 Grovarbetare inom bygg och anläggning 11 Installationselektriker 71 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 23 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m. 11 Buss- och spårvagnsförare 67 Civilingenjörer m.fl., maskin 23 Montörer, el- och teleutrustning 11 Systemerare och programmerare 62 Forsknings- och utvecklingschefer 23 Övriga drift- och verksamhetschefer 11 Kockar och kokerskor 58 Maskiningenjörer och maskintekniker 23 Civilingenjörer m.fl., kemi 10 Övriga dataspecialister 54 Trafikinformatörer m.fl. 23 Murare m.fl. 10 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 53 Frisörer, hudterapeuter m.fl. 22 Redovisningsekonomer m.fl. 10 Försäljnings- och marknadschefer 51 Barnskötare m.fl. 20 Tunnplåtslagare 10 Ekonomiassistenter m.fl. 20 Vaktmästare m.fl. 10 Övriga civilingenjörer m.fl. 20 Källa: Arbetsförmedlingen

32 Sida: 32 av 36 Tabell 4. Antal (antal under tio redovisas inte) beslut av flyttningsbidrag utanför Sverige fördelat på yrke och länder med flyttningsbidrag med över 100 beslut utanför Sverige tertial 3 år 2013 samt helår Tertial Tertial Norge Antal Finland Antal Lagerpersonal 63 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 116 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 39 Regissörer och skådespelare 35 Lastbils- och långtradarförare 36 Försäljare, fackhandel 33 Receptionister m.fl. 32 Tertial Övrig säkerhetspersonal 28 Danmark Antal Väktare och ordningsvakter 25 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 17 Företagssäljare 22 Företagssäljare 16 Truckförare 21 Försäljnings- och marknadschefer 11 Köks- och restaurangbiträden 20 Flygvärdinnor m.fl. 10 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 20 Övriga servicearbetare 20 Installationselektriker 18 Buss- och spårvagnsförare 17 Flygvärdinnor m.fl. 17 Kockar och kokerskor 17 Hovmästare, servitörer och bartendrar 16 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 14 Koreografer och dansare 14 Marknadsanalytiker och marknadsförare 13 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 13 Övriga dataspecialister 12 Försäljare, dagligvaror 11 Svetsare och gasskärare 11 Övriga maskinoperatörer och montörer 11 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 10

33 Sida: 33 av 36 År 2013 Norge Antal Antal Antal Lagerpersonal 217 Truckförare 49 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 19 Lastbils- och långtradarförare 164 Kockar och kokerskor 46 Vårdbiträden, vårdare, personliga assist. m.fl. 19 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 148 Svetsare och gasskärare 46 Betongarbetare 17 Övrig säkerhetspersonal 124 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 46 Maskiningenjörer och maskintekniker 17 Försäljare, fackhandel 102 Anläggningsmaskinförare m.fl. 39 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 17 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 93 Koreografer och dansare 38 Barnskötare m.fl. 16 Väktare och ordningsvakter 90 Transportpersonal 34 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 16 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 80 Försäljare, dagligvaror 33 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 16 Installationselektriker 70 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 31 Marknadsanalytiker och marknadsförare 15 Övriga servicearbetare 69 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 30 Övriga byggnadshantverkare 15 Köks- och restaurangbiträden 67 Systemerare och programmerare 29 Säkerhetsinspektörer m.fl. 14 Buss- och spårvagnsförare 62 Övriga dataspecialister 26 Försäljnings- och marknadschefer 13 Flygvärdinnor m.fl. 58 Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer 24 Telefonister 13 Receptionister m.fl. 58 Övriga maskinoperatörer och montörer 24 VVS-montörer m.fl. 13 Företagssäljare 56 Administrativa assistenter 23 Övrig servicepersonal, personliga tjänster 13 Hovmästare, servitörer och bartendrar 55 Övriga ingenjörer och tekniker 23 Civilingenjörer m.fl., maskin 12 Trafikinformatörer m.fl. 21 Regissörer och skådespelare 12 Datatekniker 20 Övriga civilingenjörer m.fl. 12 Frisörer, hudterapeuter m.fl. 20 Motorfordonsmekaniker, -reparatörer m. fl. 11 Speditörer 11 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 11 Grovarbetare inom bygg och anläggning 10 Montörer, el- och teleutrustning 10 Tunnplåtslagare 10 År 2013 Danmark Antal År 2013 Finland Antal Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 122 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 132 Företagssäljare 42 Regissörer och skådespelare 41 Försäljare, fackhandel 32 Flygvärdinnor m.fl. 29 År 2013 Tyskland Antal Systemerare och programmerare 26 Musiker, sångare, dansare m.fl.; underhållning 26 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 26 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 25 Försäljnings- och marknadschefer 23 Journalister, författare, informatörer m.fl. 20 Kompositörer, musiker, sångare; klassisk musik 23 Koreografer och dansare 13 Koreografer och dansare 16 Regissörer och skådespelare 15 År 2013 Storbritannien och Nordirland Antal Övriga dataspecialister 15 Regissörer och skådespelare 13 Administrativa assistenter 14 Marknadsanalytiker och marknadsförare 14 Receptionister m.fl. 13 Köks- och restaurangbiträden 10 Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden Hur ser den ut? Vilka möjligheter finns det? Vad kan vi göra?

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN AVVAKTANDE ARBETSMARKNAD År 2011 blev ett bra år på Dalarnas arbetsmarknad med ökad sysselsättning

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Yrke och socioekonomisk ställning År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2016 Prognosmaterial finns på webben: www.arbetsformedlingen.se/prognoser Samtliga län och riket Peter Nofors Analysavdelningen

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad Förändring av antal invånare 20-64 år från år 2008 till 2018 Källa: Den demografiska

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Januari augusti 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt: Irma.cupina@malmo.se, 040-344072 Bakgrund

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län Göteborg, 2015-12-09 Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2016

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Susanne Gullberg Brännström Therese Hedlund facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Integration hur vi har definierat det Förvärvsintensitet Relation

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Susanne Gullberg Brännström Therese Hedlund facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Integration hur vi har definierat det Förvärvsintensitet Relation

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer