Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007"

Transkript

1 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning i Tabell 7 är reviderade på grund av ett bearbetningsfel i 2007 års version av utbildningsregistret. Högst lön i kreditinstitut och försäkringsbolag, lägst lön i utbildningsverksamhet Mellan 2006 och 2007 ökade den genomsnittliga totala månadslönen för tjänstemän i privat sektor med 4,0 procent till kronor. För kvinnor var ökningen 3,8 procent, och för män 4,0 procent. I dessa löneökningstal ingår, förutom faktiska löneökningar, även strukturella effekter till följd av populationsförändringar och urvalsrotation, se avsnittet Bra att veta. Den genomsnittliga totala månadslönen var högst inom kreditinstitut och försäkringsbolag och lägst bland företag i utbildningsverksamhet. Kvinnornas genomsnittliga totala månadslön var kronor och männens kronor. Kvinnors genomsnittslön motsvarar 78 procent av mäns lön, vilket innebär att relationen mellan kvinnors och mäns löner, i stort sett, är oförändrad sedan föregående år. En stor del av löneskillnaden mellan könen förklaras av att kvinnor och män i hög utsträckning har olika yrken. Medlingsinstitutet National Mediation Office Christina Eurén tfn /45 Daniel Svensson tfn Kristian Söderholm tfn Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie AM Arbetsmarknad. Utkom den 22 maj URN:NBN:SE:SCB-2007-AM62SM0801_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 Medlingsinstitutet och SCB 2 AM 62 SM 0801 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Faktaruta 3 Ålders- och könsfördelning 4 Reallöneutveckling för heltidsanställda industritjänstemän 4 Lönespridning 5 Tabeller 6 Teckenförklaring 6 1. Genomsnittlig total månadslön i kronor efter region och kön 6 2. Genomsnittlig total månadslön och lönespridning i kronor efter yrkesgrupp (SSYK) och kön 7 3. Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrkesgrupp (SSYK) och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrkesgrupp (SSYK), ålder och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrkesgrupp (SSYK), region och kön Antal anställda efter månadslöneintervall (total månadslön) i kronor och kön Genomsnittlig total månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön Genomsnittlig total månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön Genomsnittlig månadslön i kronor efter näringsgren, anställningsform och kön Genomsnittlig total månadslön i kronor samt procentuell förändring 2006/2007 för heltidsanställda efter år, näringsgren och kön Genomsnittlig total månadslön, absoluta tal i kronor, löneutveckling och reallöneutveckling i procent för heltidsanställda i gruv- och tillverkningsindustrin (SNI C+D) efter kön 70 Fakta om statistiken 71 Detta omfattar statistiken 71 Definitioner och förklaringar 72 Så görs statistiken 73 Statistikens tillförlitlighet 74 Osäkerhetskällor 74 Bra att veta 76 Annan statistik 77 In English 78 Summary 78 List of tables 78 List of terms 79

3 Medlingsinstitutet och SCB 3 AM 62 SM 0801 Statistiken med kommentarer Faktaruta Heltidslöner De löneuppgifter som ligger till grund för denna publikation bygger på insamlade data om såväl deltidslöner som heltidslöner. Deltidslönerna har räknats om till motsvarande heltidslöner. Lönebegrepp Tid- och prestationslön avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestations- och ackordslön, provision, tantiem o.d. Lön för arbetad tid avser Tid- och prestationslön samt OB-/skifttillägg och tillägg för risk, smuts, värme o.d. avser Lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår inte. Antals- och löneuppgifterna är avrundade. Observera att lön och inkomst är två skilda begrepp Inkomsten påverkas bland annat av arbetstidens längd och inkluderar även andra inkomstslag än lön. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro eller övertid samt övriga inkomstslag. I detta Statistiska meddelande redovisas månadslöner. Inkomststatistik redovisas bl.a. i Inkomst och förmögenhetsregistret (IoF) och Hushållens ekonomi (HEK). Lön Är ersättning för utfört arbete under en given tidsenhet, till exempel månad eller timme Redovisas huvudsakligen som månadslön deltidslöner omräknas till heltidslöner Användningsområde Begreppet lön är lämpligt att använda vid t.ex. analys av jämställdhet på arbetsmarknaden och jämförelser mellan näringsgrenar, yrkes-, åldersoch utbildningsgrupper Inkomst Kan, förutom lön, inkludera kapitalinkomst, transfereringar med mera, erhållna under en given tidsperiod, vanligtvis ett år Redovisas i form av årsinkomster Påverkas till exempel av hel-/deltidsarbete, övertid och frånvaro Begreppet inkomst kan användas för att t.ex. analysera fördelningsfrågor och budgeteffekter

4 Medlingsinstitutet och SCB 4 AM 62 SM 0801 Ålders- och könsfördelning Nedanstående diagram visar antalet tjänstemän inom privat sektor uppdelat på kön och åldersgrupper. Kvinnorna utgör cirka 43 procent av de anställda. Endast i åldersgruppen år är kvinnorna fler än männen. Kvinnor Män Reallöneutveckling för heltidsanställda industritjänstemän Med reallön menas lönens köpkraft efter det att prisförändringar räknats bort. Efter en period med negativ reallöneutveckling under andra halvan av 70-talet och början av 80-talet var reallöneutvecklingen positiv fram till 90-talets inledning, då reallönerna minskade. De senaste 10 åren har reallöneökningen varierat mellan 0,8 och 4,5 procent. Mellan 2006 och 2007 ökade reallönerna för heltidsanställda industritjänstemän med 0,8 procent. För att beräkna inflationen och reallöneutvecklingen respektive år har årsgenomsnittet för konsumentprisindex (KPI) använts. Den genomsnittliga reallöneökningen redovisas även i tabell 11. Procent

5 Medlingsinstitutet och SCB 5 AM 62 SM 0801 Lönespridning Diagrammet nedan visar lönespridningen för kvinnor och män i några yrkesgrupper. Boxarna i diagrammet anger undre kvartilen (vänstra kanten av boxen), medianen (linjen i boxen) samt övre kvartilen (högra kanten av boxen). Med undre kvartil, median och övre kvartil menas att 25, 50 respektive 75 procent av individerna har en lägre lön än värdet. Lönespridningen är betydligt större bland tjänstemän än bland arbetare. Kvoten mellan den övre och den undre kvartilen är för tjänstemän 1,57 mot 1,30 för arbetare i privat sektor. Lönebegreppet i diagrammet nedan är. Diagrammet ger en fingervisning om hur lönespridningen ser ut, men utan vetskap om den bakomliggande strukturen i respektive yrkesgrupp är det vanskligt att dra några slutsatser om orsakerna. Skillnader i lön mellan kvinnor och män inom en yrkesgrupp kan till exempel bero på att kvinnor och män återfinns i olika yrken inom yrkesgruppen 1 och att dessa yrken har olika lönenivåer. Skillnader i ålderssammansättning eller utbildning är andra exempel på faktorer som kan bidra till att förklara löneskillnader mellan olika grupper. Uppgifterna i tabellerna i denna publikation indelas enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) på tresiffrig nivå (yrkesgrupper). Uppgifter fördelade på SSYK fyrsiffrig nivå (yrke) avseende 2007 publiceras i statistikdatabasen som finns på i samband med publiceringen av detta Statistiska meddelande samt tillsammans med statistiken för offentlig sektor i statistikdatabasen under september Kvinnor Män 121 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 122 Drift- och verksamhetschefer 213 Dataspecialister 241 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 311 Ingenjörer och tekniker 341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 412 Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. 422 Kundinformatörer Totalt alla yrkesgrupper Kr Tolka diagrammet så här: Undre Median Övre kvartil kvartil Undre kvartil - 25 procent av individerna har lägre lön Median - 50 procent av individerna har lägre lön Övre kvartil - 75 procent av individerna har lägre lön 1) Som exempel kan nämnas att yrkesgruppen 222 (Hälso- och sjukvårdsspecialister) består av följande yrken: Läkare, Tandläkare, Veterinärer, Apotekare, Logopeder samt Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister.

6 Medlingsinstitutet och SCB 6 AM 62 SM 0801 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols.. Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl Data not available, too uncertain or not published for reasons of confidentiality 1. Privat sektor, tjänstemän Genomsnittlig total månadslön i kronor efter region 1 och kön 1. Private sector, non-manual workers Average total monthly salary in SEK by region and sex Region Antal Månadslön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Samtliga Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland ) Regionerna är indelade enligt följande: 1: Stockholms län, 2: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, 3: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län, 4: Blekinge och Skåne län, 5: Västra Götalands och Hallands län, 6: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, 7: Jämtlands och Västernorrlands län, 8: Norrbottens och Västerbottens län. Kvalitén på denna variabel kan vara bristfällig, dels p.g.a. att urvalet inte tar hänsyn till region, dels p.g.a. samredovisning, d.v.s. att all personal på företaget redovisas på en region.

7 Medlingsinstitutet och SCB 7 AM 62 SM Privat sektor, tjänstemän Genomsnittlig total månadslön och lönespridning i kronor efter yrkesgrupp (SSYK) och kön 2. Private sector, non-manual workers Average total monthly salary and salary dispersion in SEK by occupational group (SSYK) and sex För förklaring av spridningsmått se Fakta om statistiken, avsnitt Detta omfattar statistiken Statistiska mått. SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil Samtliga Kvinnor Män Totalt Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Kvinnor Män Totalt Drift- och verksamhetschefer Kvinnor Män Totalt Chefer för särskilda funktioner Kvinnor Män Totalt Chefer för mindre företag och enheter Kvinnor Män Totalt Fysiker, kemister m.fl. Kvinnor Män Totalt Matematiker och statistiker Kvinnor Män Totalt Dataspecialister Kvinnor Män Totalt Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Kvinnor Män Totalt Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. Kvinnor Män Totalt ) Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt p.g.a. strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.

8 Medlingsinstitutet och SCB 8 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil 222 Hälso- och sjukvårdsspecialister Kvinnor Män Totalt Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens Kvinnor Män Totalt Universitets- och högskollärare Kvinnor Män Totalt Gymnasielärare m.fl. Kvinnor Män Totalt Grundskollärare Kvinnor Män Totalt Speciallärare m.fl. Kvinnor Män Totalt Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor Män Totalt Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Kvinnor Män Totalt Jurister Kvinnor Män Totalt Arkivarier, bibliotekarier m.fl. Kvinnor Män Totalt Samhälls- och språkvetare Kvinnor Män Totalt

9 Medlingsinstitutet och SCB 9 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil 245 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. Kvinnor Män Totalt Präster m.fl. Kvinnor Män Totalt Administratörer i intresseorganisationer Kvinnor Män Totalt Psykologer, socialsekreterare m.fl. Kvinnor Män Totalt Ingenjörer och tekniker Kvinnor Män Totalt Datatekniker och dataoperatörer Kvinnor Män Totalt Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. Kvinnor Män Totalt Piloter, fartygsbefäl m.fl. Kvinnor Män Totalt Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Kvinnor Män Totalt Lantmästare, skogsmästare m.fl. Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. Kvinnor Män Totalt

10 Medlingsinstitutet och SCB 10 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil 323 Sjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Laboratorieassistenter, biomedicinska analytiker Kvinnor Män Totalt Förskollärare och fritidspedagoger Kvinnor Män Totalt Andra lärare och instruktörer Kvinnor Män Totalt Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Kvinnor Män Totalt Agenter, förmedlare m.fl. Kvinnor Män Totalt Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. Kvinnor Män Totalt Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. Kvinnor Män Totalt Pastorer m.fl. Kvinnor Män Totalt Kontorssekreterare och dataregistrerare Kvinnor Män Totalt

11 Medlingsinstitutet och SCB 11 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil 412 Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Lager- och transportassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Biblioteksassistenter m.fl. Kvinnor Män Totalt Brevbärare m.fl. Kvinnor Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor Män Totalt Kassapersonal m.fl. Kvinnor Män Totalt Kundinformatörer Kvinnor Män Totalt Resevärdar m.fl. Kvinnor Män Totalt Storhushålls- och restaurangpersonal Kvinnor Män Totalt Vård- och omsorgspersonal m.fl. Kvinnor Män Totalt Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster Kvinnor Män Totalt Säkerhetspersonal Kvinnor Män Totalt

12 Medlingsinstitutet och SCB 12 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Total månadslön Genomsnitt Undre kvartil Median Övre kvartil 522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. Kvinnor Män Totalt Grafiker m.fl. Kvinnor Män Totalt Lokförare m.fl. Kvinnor Män Totalt Fordonsförare Kvinnor Män Totalt Städare m.fl. Kvinnor Män Totalt Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. Kvinnor Män Totalt Yrke okänt Kvinnor Män Totalt

13 Medlingsinstitutet och SCB 13 AM 62 SM Privat sektor, tjänstemän Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrkesgrupp (SSYK) och kön 3. Private sector, non-manual workers Average monthly salary in SEK by occupational group (SSYK) and sex KI avser konfidensintervall. För förklaring av konfidensintervall se Fakta om statistiken, avsnitt Statistikens tillförlitlighet - Redovisning av osäkerhetsmått. SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för Samtliga Kvinnor ± ± 210 Män ± ± 313 Totalt ± ± Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Drift- och verksamhetschefer Kvinnor ± ± 760 Män ± ± 624 Totalt ± ± Chefer för särskilda funktioner Kvinnor ± ± 961 Män ± ± Totalt ± ± Chefer för mindre företag och enheter Kvinnor ± ± Män ± ± 922 Totalt ± ± Fysiker, kemister m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Matematiker och statistiker Kvinnor 300 ± ± Män Totalt ± ± Dataspecialister Kvinnor ± ± 615 Män ± ± Totalt ± ± Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Kvinnor ± ± 729 Män ± ± 902 Totalt ± ± Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. Kvinnor ± ± Män 900 ± ± Totalt ± ± ) Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt p.g.a. strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.

14 Medlingsinstitutet och SCB 14 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för 222 Hälso- och sjukvårdsspecialister Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Universitets- och högskollärare Kvinnor 600 ± ± 440 Män Totalt ± ± Gymnasielärare m.fl. Kvinnor ± ± 581 Män ± ± Totalt ± ± Grundskollärare Kvinnor ± ± 723 Män ± ± Totalt ± ± Speciallärare m.fl. Kvinnor 800 ± ± Män Totalt ± ± Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor ± ± Män ± ± 742 Totalt ± ± Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Kvinnor ± ± 940 Män ± ± Totalt ± ± Jurister Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Arkivarier, bibliotekarier m.fl. Kvinnor 800 ± ± Män 300 ± ± Totalt ± ± Samhälls- och språkvetare Kvinnor 400 ± ± Män 400 ± ± Totalt 800 ± ± 2 945

15 Medlingsinstitutet och SCB 15 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för 245 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Präster m.fl. Kvinnor ± ± 0 Män ± ± 392 Totalt ± ± Administratörer i intresseorganisationer Kvinnor ± ± 805 Män ± ± Totalt ± ± Psykologer, socialsekreterare m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Ingenjörer och tekniker Kvinnor ± ± 287 Män ± ± 219 Totalt ± ± Datatekniker och dataoperatörer Kvinnor ± ± 699 Män ± ± 604 Totalt ± ± Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. Kvinnor ± ± 678 Män ± ± 981 Totalt ± ± Piloter, fartygsbefäl m.fl. Kvinnor 500 ± ± 666 Män ± ± Totalt ± ± Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Kvinnor 500 ± ± 791 Män ± ± Totalt ± ± Lantmästare, skogsmästare m.fl. Kvinnor 200 ± ± 666 Män ± ± 674 Totalt ± ± Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. Kvinnor ± ± 797 Män ± ± Totalt ± ± 712

16 Medlingsinstitutet och SCB 16 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för 323 Sjuksköterskor Kvinnor ± ± Män 800 ± ± 735 Totalt ± ± Laboratorieassistenter, biomedicinska analytiker Kvinnor ± ± Män 500 ± ± Totalt ± ± Förskollärare och fritidspedagoger Kvinnor ± ± 398 Män 600 ± ± 964 Totalt ± ± Andra lärare och instruktörer Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Kvinnor ± ± 382 Män ± ± 809 Totalt ± ± Agenter, förmedlare m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. Kvinnor ± ± 350 Män ± ± 773 Totalt ± ± Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. Kvinnor ± ± 569 Män ± ± 939 Totalt ± ± Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Pastorer m.fl. Kvinnor 300 ± ± Män ± ± 733 Totalt ± ± Kontorssekreterare och dataregistrerare Kvinnor ± ± 559 Män ± ± Totalt ± ± 628

17 Medlingsinstitutet och SCB 17 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för 412 Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. Kvinnor ± ± 401 Män ± ± Totalt ± ± Lager- och transportassistenter m.fl. Kvinnor ± ± 552 Män ± ± 495 Totalt ± ± Biblioteksassistenter m.fl. Kvinnor 300 ± ± Män Totalt 700 ± ± Brevbärare m.fl. Kvinnor Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor ± ± 290 Män ± ± 487 Totalt ± ± Kassapersonal m.fl. Kvinnor ± ± 372 Män ± ± 678 Totalt ± ± Kundinformatörer Kvinnor ± ± 418 Män ± ± 859 Totalt ± ± Resevärdar m.fl. Kvinnor ± ± 310 Män ± ± 543 Totalt ± ± Storhushålls- och restaurangpersonal Kvinnor ± ± 450 Män ± ± Totalt ± ± Vård- och omsorgspersonal m.fl. Kvinnor ± ± 178 Män ± ± 302 Totalt ± ± Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Säkerhetspersonal Kvinnor 600 ± ± 429 Män 700 ± ± 844 Totalt ± ± 623

18 Medlingsinstitutet och SCB 18 AM 62 SM forts SSYK Yrkesgrupp Kön Antal 95% KI för Antal Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid 95% KI för 522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± 787 Totalt ± ± Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. Kvinnor 200 ± ± 433 Män ± ± 638 Totalt ± ± Grafiker m.fl. Kvinnor Män 900 ± ± Totalt ± ± Lokförare m.fl. Kvinnor 400 ± ± 848 Män ± ± 876 Totalt ± ± Fordonsförare Kvinnor 300 ± ± 314 Män ± ± 498 Totalt ± ± Städare m.fl. Kvinnor ± ± Män ± ± Totalt ± ± Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. Kvinnor 700 ± ± 555 Män ± ± 477 Totalt ± ± 425 Yrke okänt Kvinnor ± ± 439 Män ± ± 775 Totalt ± ± 552

19 Medlingsinstitutet och SCB 19 AM 62 SM Privat sektor, tjänstemän Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrkesgrupp 2 (SSYK), ålder och kön 4. Private sector, non-manual workers Average monthly salary in SEK by occupational group (SSYK), age and sex SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Samtliga Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal ) Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa grupper ha ändrats kraftigt p.g.a. strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet. 2) Endast ett urval av 30 stora yrkesgrupper ingår i tabellen. För fler grupper se Sveriges statistiska databaser:

20 Medlingsinstitutet och SCB 20 AM 62 SM forts SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Drift- och verksamhetschefer Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Chefer för särskilda funktioner Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Chefer för mindre företag och enheter Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal

21 Medlingsinstitutet och SCB 21 AM 62 SM forts SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Fysiker, kemister m.fl Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal 213 Dataspecialister Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal

22 Medlingsinstitutet och SCB 22 AM 62 SM forts SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Hälso- och sjukvårdsspecialister Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal

23 Medlingsinstitutet och SCB 23 AM 62 SM forts SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Präster m.fl. Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Administratörer i intresseorganisationer Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Ingenjörer och tekniker Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal

24 Medlingsinstitutet och SCB 24 AM 62 SM forts SSYK Kön Ålder Yrkesgrupp Lönebegrepp Antal anställda Samtliga Datatekniker och dataoperatörer Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. Kvinnor Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Män Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal Totalt Tid- och prestationslön Lön för arbetad tid Antal

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011 AM 51 SM 1301 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012 Wages / salaries and employment in county councils 2012 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 900 kronor år 2012 Den

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 AM 51 SM 1401 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013 Wages / salaries and employment in county councils 2013 I korta drag Medellönen inom landstingen var 32 740 kronor år 2013 Den

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2000 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2000 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007 AM 51 SM 0901 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2008 Wages / salaries and employment in county councils 2008 I korta drag Korrigerad 2012-09-19 2008 års uppgifter avseende månadslöner

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 Löner inom statlig sektor 2014 Wages/salaries in the central government sector 2014 AM 50 SM 1501 I korta drag Medellönen var 34 450 kronor i staten 2014 Den genomsnittliga månadslönen uppgick i september

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015. AM 62 SM 1601 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2015 Salaries of non-manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 900

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014. AM 62 SM 1501 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 Salaries of non-manual workers in the private sector 2014 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 200

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 2011 Landareal: 399 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad Förändring av antal invånare 20-64 år från år 2008 till 2018 Källa: Den demografiska

Läs mer

Stockholm den 3 september 2009

Stockholm den 3 september 2009 Stockholm den 3 september 2009 Författare till rapporten är Medlingsinstitutets John Ekberg och Linda Holmlund. Lena Nekby, Stockholms Universitet har medverkat med text till avsnittet om den könssegregerade

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 ES/LA 2015-05-05 1(10) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 SCB 2 2 Landareal: 8 2 kvkm Invånare per kvkm:,88 Folkmängd 3 december 2 Ålder,,8,6 % Folkmängd 3 december 2 Befolkningsförändring 2 2 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings- (3/2)

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 38 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var 33 910 kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 ES/LA 2016-05-20 1(11) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007 Hallstahammar Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014 Statistik 2015:3 Löner inom den privata sektorn 2014 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Arbetslivsenheten Datum:

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2015 var 156,90 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2015 var 156,90 kronor AM 57 SM 1601 Löner för arbetare inom privat sektor 2015 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011 2013 Landareal: 54 kvkm Invånare per kvkm: 1 268 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 6 3 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 348 Kommentarer till statistiken... 349 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer