(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se"

Transkript

1 BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga hyresintäkterna (totalt för bostäder, lokaler, garage och bilplatser hyresbortfall ej fråndraget) för allmännyttiga bostadsföretag 976 kr/m 2 totalyta (3,1 % högre än 2011) och för privatägda fastigheter 1017 kr/m 2 totalyta (3,5 %). Bostadsrättsföreningarnas intäkter steg med 2,7 % till 648 kr/m 2 totalyta. Intäkterna för enbart bostäder (kr/m 2 bostadsyta) blev 3,5 % högre för allmännyttiga bostadsföretag, 3,8 % högre för de privatägda fastigheterna och 2,5 % högre för bostadsrättsföreningarna. Den allmänna prisförändringen år 2012 mätt med Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Driftskostnader Genomsnittlig driftskostnad har under år 2012 ökat för samtliga ägarkategorier. Det är skötsel- och administrationskostnaderna samt värmekostnaderna som har ökat. De taxebundna kostnaderna har däremot minskat sedan år Kommunal fastighetsavgift För privatägda fastigheter och bostadsrättsföreningar har fastighetsavgiften ökat lite. För allmännyttiga bostadsföretag är avgiften oförändrad mellan undersökningsåren 2011 och Räntor och räntebidrag År 2012 är den genomsnittliga räntan 115 kr/m 2 för de allmännyttiga bostadsföretagen och 131 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Det innebär att räntan är oförändrad för de allmännyttiga bostadsföretagen sedan föregående år. För bostadsrättsföreningar är det 3,1 % högre än för år I början av 90-talet låg räntebidraget på över 100 kr/m 2 totalyta för samtliga ägarkategorier. Under de senaste fem åren har räntebidraget fasats ut. Genomsnittligt räntebidrag för de undersökta bestånden år 2012 är marginellt. Sett på hela riket för året så är det obefintligt. Åsa Törlén, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande 32 SM Utkom den 6 maj URN:NBN:SE:SCB-2014-BO32SM1401_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 BO 32 SM 1401 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Sammanfattande resultat för åren Huvudresultat 5 Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. 5 Räntor och räntebidrag Intäkter för bostäder och lokaler Kostnadsslag Tabeller 13 Teckenförklaring Allmännyttiga bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår Taxeringsvärde, skulder, ombyggnad m.m efter ägarkategori och region 32 Fakta om statistiken 34 Detta omfattar statistiken 34 Undersökningspopulation och objekt 34 Statistiska mått 35 Redovisningsgrupper 35 Referenstid 35 Definitioner och förklaringar 35 Regional indelning 36 Så görs statistiken 37 Datainsamling 37 Undersökningsmetod 37 Publicering 37 Statistikens tillförlitlighet 38 Bortfall 38 Mätfel 38 Urvalsfel 39 Bra att veta 39 Kort historik 39 Beakta olikheter vid jämförelser 39 Mer information 40 Annan statistik 40

3 SCB 3 BO 32 SM 1401 In English 41 Summary 41 List of tables 41 List of terms 42

4 SCB 4 BO 32 SM 1401 Statistiken med kommentarer Sammanfattande resultat för åren Kr/m 2 totalyta* (löpande priser) Allmännyttiga bostadsföretag * Totalyta = bostadsyta + lokalyta Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Privatägda fastigheter 1 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor bruttto avskrivningar markavgifter övrigt (inhämtas ej) Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Bostadsrättsföreningar 2,3 Intäkter netto (hyresbortfall fråndraget) hyresbortfallets storlek Kapitalkostnader räntor m.m därav räntor brutto avskrivningar markavgifter övrigt Räntebidrag Underhållskostnader Driftskostnader därav skötsel, administration uppvärmning taxebundna kostnader övrigt Fastighetsskatt Summa kostnader Inkomstskatt Angående borttagning av räntor, avskrivningar och lån för privata, se räntor och räntebidrag sidan 9. 1) Fastigheter med minst 500 m 2 bostadsyta. 2) Avser föreningens intäkter och kostnader. 3) Avsättning till medlemmarnas reparationsfond är fråndragen intäkterna. 4) Ingår i skötsel år 2003.

5 SCB 5 BO 32 SM 1401 Huvudresultat Hyresintäkter, driftskostnader, räntor m.m. Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga hyresintäkterna (totalt för bostäder, lokaler, garage och bilplatser hyresbortfall ej fråndraget) för allmännyttiga bostadsföretag 976 kr/m 2 totalyta (3,1 % högre än 2011) och för privatägda fastigheter 1017 kr/m 2 totalyta (3,5 %). Bostadsrättsföreningarnas intäkter steg med 2,7 % till 648 kr/m 2 totalyta. Genomsnittliga hyresintäkter för bostäder (före avdrag för hyresbortfall) år 2012 blev enligt intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 1011 kr/m 2 bostadsyta för privata fastigheter, 955 kr/m 2 för allmännyttiga bostadsföretag och 615 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Jämfört med resultatet året innan är dessa intäkter 3,8 % högre för privata ägare, 3,5 % för allmännyttiga bostadsföretag och 2,5 % högre för bostadsrättsföreningar. KPI:s årsmedeltal ökade med 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). En översikt av utvecklingen för intäkter från bostäder finns på sidan 11. I tabellen nedan visas hyresintäkterna för bostäder per region och för bostäder med färdigställandeår/nybyggnadsår fram till 1959 respektive färdigställandeår/nybyggnadsår Störst skillnad i bostadsintäkter regionalt uppvisar privata fastigheter där den genomsnittliga hyresintäkten för bostäder är minst i Övriga kommuner (930 kr/m 2 bostadsyta) och störst i Stor-Stockholm (1130 kr/m 2 bostadsyta). För undersökningen 2012 har antalet observationer av fastigheter med nybyggnadsår i privatägda fastigheter i Stor-Malmö varit för få för att kunna göra en skattning. För bostadsrättsföreningar är intäktsskillnaden mellan nyare och äldre bostäder minst i Stor-Malmö (84 kr/m 2 bostadsyta) och störst i kategorin Övriga kommuner (181 kr/m 2 bostadsyta). Intäkter bostäder år 2012, per ägargrupp och region Kr/m 2 bostadsyta Privata Bostads- Allmännyttiga fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Nybyggnadsår Nybyggnadsår Nybyggnadsår 1 Alla Alla Alla Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Kommuner > inv Övriga kommuner Detta undersökningsår ingår även bostäder med nybyggnadsår 2010 i undersökningen. Då antalet observationer med detta nybyggnadsår är för få för att redovisas i en egen kategori så kunde de inte urskiljas för att ingå i en kategori i tabellen ovan. Objekt med nybyggnadsår 2010 finns således endast i kolumnen Alla. 1 Data för de allmännyttiga bostadsföretagen avser hela företaget och kan inte delas upp på nybyggnadsår. 2 För få observationer för att skatta.

6 SCB 6 BO 32 SM 1401 Driftkostnader Den genomsnittliga driftskostnaden (fastighetsskatten ej inräknad), i fasta priser (KPI), har ökat trendmässigt sedan början av 1990-talet. I löpande priser har den genomsnittliga driftskostnaden sedan föregående år ökat för alla tre ägarkategorier. Den högsta ökningen av driftkostnader har skett för allmännyttiga bostadsföretag som ökat med 3,2 %. Därefter följer privatägda fastigheter med en ökning om 2,1 % sedan föregående år och bostadsrättsföreningarna med en ökning om 1,9 %. Det är skötseloch administrationskostnader samt uppvärmningskostnader som har ökat för samtliga ägarkategorier. Bostadsrättsföreningarna är de som har ökat sina skötsel- och administrationskostnader mest (12 %) sedan föregående år. Mellan 2010 och 2011 hade bostadsrättsföreningarna oförändrade skötsel- och administrationskostnader medan de privatägda fastigheterna hade ökade skötsel- och administrationskostnader även då. Bostadsrättsföreningarna har däremot den lägsta ökningen i värmekostnader i år. Efter en minskning av de genomsnittliga uppvärmningskostnaderna mellan undersökningsår 2010 och 2011 så har dessa kostnader nu ökat igen mellan år 2011 och Värmekostnaderna har ökat med 6,5 % för de allmännyttiga bostadsföretagen, 3,5 % för de privatägda fastigheterna och 2,7 % för bostadsrättsföreningarna. Taxebundna kostnader har däremot minskat sedan föregående år. För de allmännyttiga företagen har de genomsnittliga taxebundna kostnaderna (fastighetsel, sophanering, vatten och avlopp) minskat med 1,1 % sedan föregående år och för de privatägda fastigheterna och bostadsrättsföreningarna är motsvarande minskning på 2,3 % respektive 6,7 %. Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift För allmännyttiga bostadsföretag är den genomsnittliga fastighetsavgiften/fastighetsskatten oförändrad mellan undersökningsåren 2011 och För privatägda fastigheter och bostadsrättsföreningar har avgiften ökat lite. Genomsnittlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift år 2012 Kr/m 2 totalyta Privata Bostads- Allmännyttiga fastigheter rättsföreningar bostadsföretag Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Kommuner > inv Övriga kommuner Av diagrammet på nästa sida framgår det att fastighetsskatten i fasta priser KPI legat på ungefär samma nivå under början av 2000-talet för att börja minska under 2007 och Bytet från fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift som genomfördes 2008 bidrog sannolikt till mindre genomsnittlig kostnad för fastighetsskatt/fastighetsavgift. Det finns dock regionala skillnader och minskningen skedde framför allt i storstäderna. Diagrammet på nästa sida visar även att skatten halverats sedan slutet av 1990-talet.

7 SCB 7 BO 32 SM 1401 Genomsnittlig fastighetsskatt Kr/m 2 totalyta, fasta priser KPI Genomsnittligt driftnetto Driftnettona är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller för respektive undersökningsdel och de här uppställda beräkningarna. Den privata undergruppen Enskilda näringsidkare har störst driftnetto både i kr/m 2 och i andel av hyresintäkterna. Genomsnittligt driftnetto 2011 och 2012 Kr/m 2 totalyta Hyresrätt Bostadsrätt Allmännyttiga Privata fastigheter Bostadsbostads- Alla AB o dyl Enskilda rättsföreföretag näringsidkare ningar Intäkter S:a hyresintäkter, brutto Hyresbortfall (A) S:a hyresintäkter, netto Drift, underhåll, fastighetsskatt Drift Underhåll och reparationer Modifierande pålägg 1) Fastighetsskatt (B) S:a drift, underhåll, fastighetsskatt Driftsnetto och direktavkastning (C) Driftsnetto [(A) - (B)] i procent av hyresintäkterna (A) I gruppen AB o dyl. ingår aktiebolag, försäkringsbolag, handels- och kommanditbolag 1) Pålägget för de privata ägargrupperna är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Underskattningen beror på att dessa kostnader i en del fall inte är särredovisade eller fördelade till fastighet, vilket är den privata ägargruppens datanivå. Pålägget utgör hälften av differensen mellan denna kostnad för allmännyttiga bostadsföretag och respektive privat ägargrupp.

8 SCB 8 BO 32 SM 1401 Lokalinslag I följande tabell ges sammanfattande intäkter och kostnader för hela gruppen privata fastigheter och för de båda undergrupperna Aktiebolag o dyl. respektive Enskilda näringsidkare. För dessa redovisas också fastigheter med enbart bostäder (i kolumn lokaler "inga") och för de med visst lokalinslag ( >20%, dvs. lokalintäkterna utgör mer än 20 procent av den sammanlagda bostads- och lokalintäkten). Några generella drag tycks framträda för hyresintäkter, värmekostnader och fastighetsavgift/skatt. Genomsnittlig hyresintäkt (för bostäder, lokaler, garage- och bilplatser sammantagna) är högst för fastigheter med lokalinslag. Fastigheter med enbart bostäder har högre genomsnittlig värmekostnad än de med lokaler. Genomsnittlig fastighetsavgift är lägre för fastigheter med enbart bostäder jämfört med de som har lokaler. Detta beror bl.a. på att för lokaler i flerbostadshus tillkommer en fastighetsskatt på en procent av lokalernas taxeringsvärde, utöver den kommunala fastighetsavgiften. Intäkter och kostnader 2012, olika grad av lokalinslag Privatägda fastigheter, kr/m 2 totalyta Alla Aktiebolag o dyl. 1 Enskilda privata näringsidkare fastig- Alla Lokaler Alla Lokaler heter inga>20% 2 inga >20% 2 Hyresintäkter, brutto Hyresbortfall S:a hyresintäkter, netto Kostnader Drift därav värme Underhåll Markavgifter Fastighetsavgift Räntebidrag Hyresintäkter: intäkter för bostäder, lokaler samt bil- och garageplatser 1) Aktiebolag o dyl. aktiebolag, försäkringsbolag samt handels- och kommanditbolag 2) Lokalinslaget: intäkter lokaler mer än 20 % av sammanlagd bostads- och lokalintäkt

9 SCB 9 BO 32 SM 1401 Räntor och räntebidrag Räntor och räntebidrag har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet, då de uppgick till 400 respektive kr/m 2 totalyta (fasta priser KPI). År 2012 är den genomsnittliga räntan 115 kr/m 2 för de allmännyttiga bostadsföretagen och 131 kr/m 2 för bostadsrättsföreningar. Det innebär att räntan är oförändrad för de allmännyttiga bostadsföretagen sedan föregående år. För bostadsrättsföreningar är det 3,1 % högre än för år Räntekostnaden år 2012 i fasta priser KPI för allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar är lägre än vad de var En översikt av utvecklingen för räntor och räntebidrag finns i diagrammen på sidan 10. År 1993 låg räntebidraget på ca kr/m 2 (fasta priser KPI). Sedan år 2007 har räntebidraget fasats ut. Ansökan om utbetalning av sådant som färdigställts tidigare kunde fortfarande göras under 2012 års första månader så några utbetalningar har fortfarande gjorts under året. Genomsnittligt räntebidrag för de undersökta bestånden år 2012 är marginellt. Sett på hela riket för året så är det obefintligt. För nyare flerbostadshus är genomsnittlig räntekostnad avsevärt högre och räntebidrag förekommer. För bostadsrättsföreningar färdigställda under åren skattas räntorna år 2012 till 311 kr/m 2 totalyta och räntebidragen till 1 kr/m 2 jämfört med 131 kr/m 2 och 0 kr/m 2 för samtliga byggnadsår. För privata fastigheter skattas räntebidraget till 0 kr/m 2 totalyta för såväl nyare bostadshus som för samtliga nybyggnadsår. I undersökningen ingår även objekt med nybyggnadsår 2010, men dessa ingår under kategorin samtliga på grund av att det är för få observationer för att särredovisas i en egen kategori. Genomsnittlig räntekostnad och genomsnittligt räntebidrag har minskat de senaste 15 åren. Å andra sidan har genomsnittlig driftskostnad, fastighetsskatt och underhållskostnad successivt ökat under perioden, dock inte i samma grad (se diagram sidan 12). Från och med år 2007 togs tre statistikvariabler bort från den privata gruppen och därmed har statistikens innehåll ändrats. Från undersökningen togs mätvariablerna för räntor, lån och avskrivningar bort vilket medför att vi inte kan redovisa räntekostnader för de privata ägargrupperna. Detta för att företag i ökande grad frångår särredovisning på fastighetsnivån (vilket är den nivå där mätningen inom den privata gruppen sker) för räntor och lån samt ökande svårigheter att inhämta data för avskrivningar (se också Fakta om statistiken avsnitt Mätfel samt i Beskrivning av statistiken).

10 SCB 10 BO 32 SM 1401 Räntor och räntebidrag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Allmännyttiga bostadsföretag Bostadsrättsföreningar

11 SCB 11 BO 32 SM 1401 Intäkter för bostäder och lokaler Intäkter bostäder Kr/m 2 bostadsyta, fasta priser (KPI) Intäkter lokaler Kr/m 2 lokalyta, fasta priser (KPI)

12 SCB 12 BO 32 SM 1401 Kostnadsslag Kr/m 2 totalyta, fasta priser (KPI) Allmännyttiga bostadsföretag Privatägda fastigheter Räntor endast t.o.m Bostadsrättsföreningar

13 SCB 13 BO 32 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols.. Endast 0-2 observationer, allmännyttiga bostadsföretag Endast 0-8 observationer, privata och bostadsrättsföreningar Only 0-2 sample units, municipal housing companies Only 0-8 sample units, private bodies and persons and housing co-operatives - Omfattas inte av undersökningen Not included in the survey

14 SCB 14 BO 32 SM Allmännyttiga bostadsföretag Intäkter och kostnader efter region och storlek 1. Revenues and expenditure by region and size. Municipal housing companies Riket Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

15 SCB 15 BO 32 SM (forts. region) Allmännyttiga bostadsföretag 2012 Stor-Stockholm Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll (kr/m² totalyta) därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

16 SCB 16 BO 32 SM (forts. region) Allmännyttiga bostadsföretag 2012 Stor-Göteborg Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

17 SCB 17 BO 32 SM (forts. region) Allmännyttiga bostadsföretag 2012 Stor-Malmö Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/kvm totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

18 SCB 18 BO 32 SM (forts. region) Allmännyttiga bostadsföretag 2012 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

19 SCB 19 BO 32 SM (forts. region) Allmännyttiga bostadsföretag 2012 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Företagets storlek i antal bostadslägenheter Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) (kr/m² boyta) Lokaler (kr/m² totalyta) (kr/m² lokalyta) Bilplatser (kr/m² totalyta) Bidrag (stat, komm., EU) (kr/m² totalyta) Finansiella intäkter (kr/m² totalyta) Övriga intäkter (kr/m² totalyta) Summa bruttointäkter (kr/m² totalyta) därav: hyresbortfall Summa nettointäkter (kr/m² totalyta) Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel Administration Uppvärmning Taxebundna kostnader Försäkringar Övrigt Summa driftkostnader Underhåll därav: reparationer Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter Övriga kapitalkostnader Fastighetsskatt Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: intäkter (kr/m² totalyta) Övrig verksamhet: kostnader (kr/m² totalyta) Totalyta= bostadsyta + lokalyta

20 SCB 20 BO 32 SM Privatägda fastigheter Intäkter och kostnader efter region och värdeår 2. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Real estate owned by private bodies and persons Riket Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 862 ± ± ± ± ± ± 16 (kr/m² boyta) 1013 ± ± ± ± ± ± 9 Lokaler (kr/m² totalyta) 131 ± ± ± ± ± ± 19 (kr/m² lokalyta) 890 ± ± ± ± ± ± 83 Bilplatser (kr/m² totalyta) 14 ± 2 23 ± 2 17 ± 3 23 ± 6 27 ± 9 20 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 7 ± 7 5 ± 1 7 ± 4 7 ± 4 9 ± 7 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 1013 ± ± ± ± ± ± 14 därav: hyresbortfall 10 ± 3 18 ± 3 22 ± 8 13 ± 4 17 ± 9 16 ± 2 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 1003 ± ± ± ± ± ± 14 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 120 ± ± ± ± ± ± 4 Uppvärmning 129 ± ± ± ± ± ± 2 Taxebundna kostnader 78 ± 3 84 ± 2 92 ± 7 96 ± 6 93 ± 8 85 ± 2 Övrigt 22 ± 4 16 ± 2 23 ± ± 5 32 ± ± 2 Summa driftkostnader 349 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 172 ± ± ± ± 9 88 ± ± 7 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 7 ± 1 6 ± 1 3 ± 1 4 ± 2 6 ± 4 6 ± 1 Fastighetsskatt 27 ± 3 23 ± 1 26 ± 4 28 ± 4 19 ± 4 25 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 9 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95 %-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

21 SCB 21 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2012 Stor-Stockholm Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 1013 ± ± ± ± ± ± 24 (kr/m² boyta) 1103 ± ± ± ± ± ± 20 Lokaler (kr/m² totalyta) 64 ± ± ± ± ± ± 18 (kr/m² lokalyta) 809 ± ± ± ± ± ± 108 Bilplatser (kr/m² totalyta) 17 ± 3 29 ± 3 20 ± 9 24 ± 8 30 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 5 ± 3 7 ± 3 9 ± 7 4 ± 2 4 ± 3 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 1100 ± ± ± ± ± ± 21 därav: hyresbortfall 8 ± 5 15 ± 3 5 ± 4 8 ± 4 21 ± ± 2 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 1092 ± ± ± ± ± ± 21 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 131 ± ± ± ± ± ± 7 Uppvärmning 148 ± ± ± ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 75 ± 5 92 ± 5 85 ± ± 9 89 ± ± 3 Övrigt 31 ± 9 17 ± 4 14 ± 7 28 ± ± ± 4 Summa driftkostnader 385 ± ± ± ± ± ± 10 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 192 ± ± ± ± ± ± 15 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 19 ± 4 10 ± 3 23 ± 9 21 ± 8 27 ± ± 2 Fastighetsskatt 26 ± 1 24 ± 2 25 ± 4 28 ± 3 23 ± 7 25 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 18 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

22 SCB 22 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2012 Stor-Göteborg Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 942 ± ± ± ± ± ± 21 (kr/m² boyta) 1044 ± ± ± ± ± ± 18 Lokaler (kr/m² totalyta) 91 ± ± ± ± ± ± 22 (kr/m² lokalyta) 970 ± ± ± ± ± ± 149 Bilplatser (kr/m² totalyta) 20 ± 8 23 ± 4 16 ± 7 45 ± ± 6 24 ± 6 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 2 ± 2 5 ± 3 5 ± 5 1 ± 1 1 ± 0 4 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 1055 ± ± ± ± ± ± 24 därav: hyresbortfall 14 ± 9 7 ± 2 9 ± 6 11 ± 6 23 ± ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 1040 ± ± ± ± ± ± 23 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 138 ± ± ± ± ± ± 12 Uppvärmning 120 ± ± ± ± ± ± 4 Taxebundna kostnader 71 ± 7 75 ± 5 91 ± ± 9 85 ± ± 4 Övrigt 24 ± ± 6 32 ± ± ± ± 5 Summa driftkostnader 353 ± ± ± ± ± ± 15 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 196 ± ± ± ± ± ± 16 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 12 ± 5 23 ± 5 4 ± 5 1 ± 2 3 ± 4 14 ± 3 Fastighetsskatt 36 ± ± 1 27 ± 5 29 ± 6 26 ± ± 3 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 22 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

23 SCB 23 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2012 Stor-Malmö Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 972 ± ± ± ± ± ± 66 (kr/m² boyta) 1079 ± ± ± ± ± ± 30 Lokaler (kr/m² totalyta) 111 ± ± ± ± ± ± 69 (kr/m² lokalyta) 1108 ± ± ± ± ± ± 171 Bilplatser (kr/m² totalyta) 13 ± 6 34 ± 7 25 ± 9 12 ± 9 24 ± ± 4 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 4 ± 3 3 ± 2 3 ± 1 31 ± ± 30 6 ± 5 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 1100 ± ± ± ± ± ± 42 därav: hyresbortfall 11 ± 5 26 ± 13 9 ± 4 4 ± 2 38 ± ± 7 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 1090 ± ± ± ± ± ± 40 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 160 ± ± ± ± ± ± 11 Uppvärmning 129 ± ± ± ± ± ± 6 Taxebundna kostnader 76 ± 7 80 ± 8 97 ± 7 96 ± ± ± 5 Övrigt 17 ± 7 6 ± 3 10 ± 5 14 ± ± ± 3 Summa driftkostnader 382 ± ± ± ± ± ± 16 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 178 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 4 ± 5 4 ± 5 8 ± 8 0 ± 0 3 ± 2 Fastighetsskatt 31 ± 5 34 ± 8 31 ± 7 40 ± ± 8 32 ± 5 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 25 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

24 SCB 24 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2012 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 755 ± ± ± ± ± ± 36 (kr/m² boyta) 974 ± ± ± ± ± ± 15 Lokaler (kr/m² totalyta) 216 ± ± ± ± ± ± (kr/m² lokalyta) 965 ± ± ± ± ± ± 242 Bilplatser (kr/m² totalyta) 8 ± 3 19 ± 3 11 ± 3 13 ± 8 30 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 16 ± 28 7 ± 2 5 ± 4 6 ± 6 5 ± 7 8 ± 7 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 996 ± ± ± ± ± ± 40 därav: hyresbortfall 8 ± 4 14 ± 4 16 ± 9 21 ± ± ± 3 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 988 ± ± ± ± ± ± 41 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 105 ± ± ± ± ± ± 8 Uppvärmning 123 ± ± ± 6 94 ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 76 ± 9 83 ± 4 82 ± 4 96 ± ± ± 4 Övrigt 17 ± 7 14 ± 3 9 ± 3 16 ± 8 50 ± ± 4 Summa driftkostnader 323 ± ± ± ± ± ± 11 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 162 ± ± ± ± ± ± 17 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 1 ± 0 2 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 Fastighetsskatt 30 ± 8 21 ± 1 24 ± 3 36 ± ± 7 25 ± 3 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 21 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2012 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

25 SCB 25 BO 32 SM (forts. region) Privatägda fastigheter 2012 Kommuner, färre än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Samtliga Intäkter Bostäder (kr/m² totalyta) 743 ± ± ± ± ± ± 28 (kr/m² boyta) 913 ± ± ± ± ± ± 17 Lokaler (kr/m² totalyta) 147 ± ± ± ± ± ± 36 (kr/m² lokalyta) 803 ± ± ± ± ± ± 119 Bilplatser (kr/m² totalyta) 13 ± 6 19 ± 3 20 ± 5 23 ± 6 26 ± ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 3 ± 3 5 ± 2 9 ± 8 7 ± 4 20 ± 23 6 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 907 ± ± ± ± ± ± 24 därav: hyresbortfall 12 ± 6 24 ± 7 36 ± ± 6 1 ± 2 21 ± 5 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 895 ± ± ± ± ± ± 24 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 105 ± ± ± ± ± ± 8 Uppvärmning 118 ± ± ± ± 8 93 ± ± 4 Taxebundna kostnader 83 ± 6 85 ± ± ± 9 79 ± 9 90 ± 4 Övrigt 17 ± 6 20 ± 5 34 ± ± ± ± 5 Summa driftkostnader 323 ± ± ± ± ± ± 12 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 151 ± ± ± ± ± ± 10 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor Avskrivningar Markavgifter 0 ± 0 2 ± 3 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 Fastighetsskatt 23 ± 5 21 ± 2 26 ± 9 22 ± 3 16 ± ± 2 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 17 För Privatägda fastigheter inhämtas fr.o.m inte data avseende räntor, avskrivningar och lån p.g.a. svårigheter att inhämta dessa. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Endast fastigheter med minst 500 m² bostadsyta ingår Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

26 SCB 26 BO 32 SM Bostadsrättsföreningar Intäkter och kostnader efter region och värdeår 3. Revenues and expenditure by region and year of valuation. Housing co-operatives Riket Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 500 ± ± ± ± ± ± 6 (kr/m² boyta) 540 ± ± ± ± ± ± 6 Lokaler (kr/m² totalyta) 60 ± 9 38 ± 6 61 ± ± ± 7 47 ± 4 (kr/m² lokalyta) 803 ± ± ± ± ± ± 49 Bilplatser (kr/m² totalyta) 13 ± 2 24 ± 2 21 ± 2 23 ± 3 44 ± 5 23 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 13 ± 2 18 ± 2 16 ± 2 20 ± 5 22 ± 4 17 ± 1 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 585 ± ± ± ± ± ± 6 därav: hyresbortfall 3 ± 1 3 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 4 ± 2 3 ± 0 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 582 ± ± ± ± ± ± 6 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 92 ± ± ± ± ± ± 2 Uppvärmning 135 ± ± ± ± 5 96 ± ± 1 Taxebundna kostnader 60 ± 2 72 ± 2 76 ± 3 78 ± 5 67 ± 4 70 ± 1 Övrigt 31 ± 3 29 ± 2 32 ± 5 32 ± 6 30 ± 5 31 ± 2 Summa driftkostnader 318 ± ± ± ± ± ± 3 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 72 ± 7 95 ± ± ± ± 7 84 ± 4 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 82 ± 6 76 ± ± ± ± ± 4 Avskrivningar 77 ± 5 72 ± 2 79 ± 5 83 ± 6 70 ± 7 75 ± 2 Markavgifter 5 ± 1 7 ± 1 8 ± 2 17 ± 5 7 ± 6 7 ± 1 Övriga kapitalkostnader 1 ± 1 1 ± 0 0 ± 1 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 0 Fastighetsskatt 23 ± 1 22 ± 1 22 ± 1 23 ± 2 10 ± 1 21 ± 0 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 7 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

27 SCB 27 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2012 Stor-Stockholm Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 489 ± ± ± ± ± ± 12 (kr/m² boyta) 536 ± ± ± ± ± ± 11 Lokaler (kr/m² totalyta) 96 ± ± ± ± ± ± 8 (kr/m² lokalyta) 1087 ± ± ± ± ± ± 80 Bilplatser (kr/m² totalyta) 11 ± 3 29 ± 4 23 ± 4 23 ± 6 47 ± 7 25 ± 2 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 14 ± 4 19 ± 3 19 ± 4 25 ± ± 7 19 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 610 ± ± ± ± ± ± 10 därav: hyresbortfall 2 ± 1 3 ± 2 2 ± 1 3 ± 2 3 ± 3 3 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 608 ± ± ± ± ± ± 10 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 95 ± ± ± ± ± ± 4 Uppvärmning 147 ± ± ± ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 57 ± 3 74 ± 3 75 ± 6 80 ± 9 68 ± 7 69 ± 2 Övrigt 37 ± 6 37 ± 4 43 ± ± 9 29 ± 7 37 ± 3 Summa driftkostnader 336 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 74 ± ± ± ± ± ± 5 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 85 ± ± ± ± ± ± 6 Avskrivningar 81 ± 7 74 ± 5 77 ± 8 79 ± 9 73 ± ± 3 Markavgifter 9 ± 3 9 ± 2 17 ± 5 33 ± 9 14 ± ± 2 Övriga kapitalkostnader 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 2 ± 2 1 ± 0 Fastighetsskatt 28 ± 2 25 ± 1 25 ± 2 27 ± 3 11 ± 2 24 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 0 ± ± ± ± ± ± ± 11 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

28 SCB 28 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2012 Stor-Göteborg Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 487 ± ± ± ± ± ± 19 (kr/m² boyta) 509 ± ± ± ± ± ± 18 Lokaler (kr/m² totalyta) 42 ± ± ± ± ± 9 44 ± 13 (kr/m² lokalyta) 950 ± ± ± ± ± ± 142 Bilplatser (kr/m² totalyta) 15 ± 3 24 ± 3 14 ± 5 33 ± ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 12 ± 4 22 ± 4 16 ± 5 19 ± ± ± 3 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 557 ± ± ± ± ± ± 17 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 2 2 ± 0 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 555 ± ± ± ± ± ± 17 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 87 ± ± 7 86 ± ± ± ± 5 Uppvärmning 112 ± ± 2 88 ± 8 97 ± ± ± 3 Taxebundna kostnader 55 ± 5 68 ± 5 72 ± 9 78 ± ± 6 66 ± 3 Övrigt 24 ± 5 35 ± 7 21 ± 9 48 ± ± 9 31 ± 4 Summa driftkostnader 279 ± ± ± ± ± ± 7 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 115 ± ± ± ± ± ± 11 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 85 ± ± ± ± ± ± 11 Avskrivningar 66 ± ± 5 74 ± ± ± ± 5 Markavgifter 9 ± 5 14 ± 1 5 ± 7 0 ± 0 1 ± 2 9 ± 2 Övriga kapitalkostnader 0 ± 0 1 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 0 Fastighetsskatt 19 ± 2 22 ± 1 22 ± 5 22 ± 3 7 ± 3 20 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 19 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

29 SCB 29 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2012 Stor-Malmö Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 552 ± ± ± ± ± ± 15 (kr/m² boyta) 579 ± ± ± ± ± ± 14 Lokaler (kr/m² totalyta) 34 ± ± 9 19 ± ± 4 20 ± 8 27 ± 6 (kr/m² lokalyta) 758 ± ± ± ± ± ± 126 Bilplatser (kr/m² totalyta) 9 ± 4 17 ± 2 18 ± ± 5 51 ± ± 3 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 15 ± 5 25 ± 4 15 ± 9 12 ± 6 24 ± ± 3 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 610 ± ± ± ± ± ± 14 därav: hyresbortfall 2 ± 3 3 ± 1 0 ± 1 0 ± 0 4 ± 6 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 608 ± ± ± ± ± ± 14 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 81 ± ± ± ± ± ± 7 Uppvärmning 135 ± ± 9 96 ± 7 95 ± ± ± 5 Taxebundna kostnader 61 ± 4 74 ± 5 73 ± ± 6 74 ± ± 3 Övrigt 33 ± 9 32 ± 4 27 ± ± ± ± 4 Summa driftkostnader 310 ± ± ± ± ± ± 8 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 66 ± ± ± ± ± ± 8 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 115 ± ± ± ± ± ± 13 Avskrivningar 100 ± ± 5 59 ± ± ± ± 7 Markavgifter 2 ± 1 16 ± 4 15 ± 17 0 ± 0 0 ± 0 9 ± 2 Övriga kapitalkostnader 2 ± 2 1 ± 2 0 ± 0 1 ± 0 1 ± 2 1 ± 1 Fastighetsskatt 21 ± 2 22 ± 1 18 ± 1 22 ± 5 10 ± 4 20 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ± ± ± ± ± ± 17 0 ± 1 0 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

30 SCB 30 BO 32 SM (forts. region) Bostadsrättsföreningar 2012 Kommuner, fler än invånare (exkl. storstadsområden) Värdeår Intäkter Samtliga Bostäder (kr/m² totalyta) 498 ± ± ± ± ± ± 14 (kr/m² boyta) 537 ± ± ± ± ± ± 12 Lokaler (kr/m² totalyta) 33 ± ± ± ± 6 15 ± ± 9 (kr/m² lokalyta) 462 ± ± ± ± ± ± 105 Bilplatser (kr/m² totalyta) 15 ± 3 21 ± 1 22 ± 4 29 ± 6 34 ± 6 22 ± 1 Övriga intäkter (kr/m² totalyta) 9 ± 3 15 ± 3 12 ± 4 16 ± 5 15 ± 6 13 ± 2 S:a bruttointäkter (kr/m² totalyta) 555 ± ± ± ± ± ± 13 därav: hyresbortfall 1 ± 1 2 ± 1 1 ± 1 1 ± 0 7 ± 6 2 ± 1 S:a nettointäkter (kr/m² totalyta) 554 ± ± ± ± ± ± 13 Driftkostnader (kr/m² totalyta) Skötsel, administration 84 ± ± 5 90 ± ± ± ± 4 Uppvärmning 122 ± ± 3 97 ± 7 87 ± 7 87 ± ± 2 Taxebundna kostnader 59 ± 4 70 ± 3 77 ± 5 74 ± 5 68 ± 7 69 ± 2 Övrigt 26 ± 6 25 ± 3 28 ± 7 26 ± ± ± 3 Summa driftkostnader 290 ± ± ± ± ± ± 6 Underhåll och rep. (kr/m² totalyta) 70 ± ± ± ± ± 8 86 ± 10 Andra kostnader (kr/m² totalyta) Räntor 71 ± ± ± ± ± ± 8 Avskrivningar 79 ± 8 72 ± 5 81 ± ± 8 78 ± ± 4 Markavgifter 1 ± 1 2 ± 0 1 ± 1 3 ± 5 0 ± 0 2 ± 0 Övriga kapitalkostnader 0 ± 1 2 ± 2 0 ± 0 1 ± 1 0 ± 0 1 ± 1 Fastighetsskatt 20 ± 1 20 ± 1 20 ± 2 18 ± 1 10 ± 3 18 ± 1 Avdrag: räntebidrag Summa kostnader (kr/m² totalyta) Inkomstskatt (kr/m² totalyta) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1 0 ± ± ± ± ± ± ± 16 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen Totalyta= bostadsyta + lokalyta Undersökningsår 2012 ingår värdeår 2010 endast i kolumnen Samtliga då antalet observationer med detta värdeår är för få för att redovisas i en egen kategori

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 BO 32 SM 1101

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 BO 32 SM 1101 BO 32 SM 1101 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2009 I korta drag Hyresintäkter År 2009 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader BO 32 SM 0801 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Hyresintäkter Den genomsnittliga hyresintäkten

Läs mer

Magnus Nyström, SCB, tfn ,

Magnus Nyström, SCB, tfn , BO 32 SM 1001 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2008 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2008 I korta drag Hyresintäkter År 2008 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus RM/BF 2012-12-19 1(14) Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2011 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716401-2226 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bävern 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Leran nr 5

Årsredovisning. Brf Leran nr 5 Årsredovisning för Brf Leran nr 5 716403-4311 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Leran nr 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budgetförslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1

Budgetförslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 förslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror s 3011 Årsavgift, Bostad 2,541 1,905 2,541 75% 2,541 2,541 3030 Hyresintäkt, Garage, moms 11 6 9 71% 9 9 3031 Hyresintäkt,

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Resultaträkning Egen Härd 2010

Resultaträkning Egen Härd 2010 Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Resultaträkning Egen Härd 2010 Not Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter 170 309 684 648 440 304 610 613 684

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK,

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4

Läs mer

Årsredovisning. Bf Kättingen upa

Årsredovisning. Bf Kättingen upa Årsredovisning för Bf Kättingen upa 702001-2477 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Bf Kättingen upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNDA 1 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HSB:S MÄSTER

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 2016-05-19 1(9) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 AM 46 SM 1302 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 I korta

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GLASBJÖRKEN

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 BO0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

2015 Årsredovisning Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Töpelsgatan 6, 8, 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret Brf Pendeluret 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Pendeluret 4 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Pendeluret 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm.

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2010:2 16.12.2010 Hyresstatistik 2010 Medelmånadshyran i april var 8,35 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer