Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010"

Transkript

1 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var kronor år 2011 Den 1 november 2011 uppgick medellönen inom den landstingskommunala sektorn till kronor, en ökning med 900 kronor eller 2,8 procent sedan föregående år. Räknat i procent var ökningen större för kvinnor än för män. I absoluta tal var ökningen 800 kronor för både kvinnor och män. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 2,8 3,0 2,1 Sysselsättningen ökade med 1,1 procent Antalet sysselsatta inom den landstingskommunala sektorn den 1 november 2011 var , en ökning med 1,1 procent sedan föregående år. Antalet helt tjänstlediga uppgick till cirka personer, en minskning med cirka 100 personer från Antal sysselsatta 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 Antal Förändring % Heltidspersoner Förändring % Totalt , ,0 Kvinnor , ,9 Män , ,3 John Ekberg, MI, tfn Rolf Högqvist, SCB, tfn Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie AM Arbetsmarknad. Utkom den 22 maj 2012 URN:NBN:SE:SCB-2012-AM51SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Medlingsinstitutet och SCB 2 AM 51 SM 1201 Innehåll Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 Antal sysselsatta 2011 samt procentuell förändring sedan Statistiken med kommentarer Faktaruta Löner Utveckling Utveckling av nominell lön och reallön Sysselsättning Utveckling Tabeller 9 Teckenförklaring 9 1. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter landsting och kön 9 2. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön Landstingskommunal sektor, Antal sysselsatta efter månadslöneintervall i kronor och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön Landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön Landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, anställningsform och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, tjänstgöringens omfattning och kön Landstingskommunal sektor, Antal sysselsatta efter anställningsform, verksamhetsområde och kön Landstingskommunal sektor, Antal sysselsatta efter tjänstgöringens omfattning, verksamhetsområde och kön Landstingskommunal sektor, Antal sysselsatta efter tjänstgöringens omfattning, landsting och kön 26

3 Medlingsinstitutet och SCB 3 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Antal anställda, nyanställda och avgångna efter ålder och kön 16. Antal sysselsatta inom offentlig sektor efter kön Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Osäkerhetskällor Bra att veta In English Summary List of tables List of terms

4 Medlingsinstitutet och SCB 4 AM 51 SM 1201 Statistiken med kommentarer Faktaruta Heltidslöner De löneuppgifter som ligger till grund för denna publikation bygger på insamlade data om såväl deltidslöner som heltidslöner. Deltidslönerna har räknats om till motsvarande heltidslöner. Lönebegrepp Grundlön Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Med fasta lönetillägg avses huvudsakligen tillägg som är knutna till tjänsten och oberoende av arbetstidens förläggning. Månadslön Med månadslön avses anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg. Övertidsersättning ingår ej. Observera att lön och inkomst är två skilda begrepp Inkomsten påverkas bland annat av arbetstidens längd och inkluderar även andra inkomstslag än lön. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro eller övertid samt övriga inkomstslag. I detta Statistiska meddelande redovisas månadslöner. Inkomststatistik redovisas bl.a. i Inkomst och förmögenhetsregistret (IoF) och Hushållens ekonomi (HEK). Lön Är ersättning för utfört arbete under en given tidsenhet, till exempel månad eller timme Redovisas huvudsakligen som månadslön deltidslöner omräknas till heltidslöner Användningsområde Begreppet lön är lämpligt att använda vid t.ex. analys av jämställdhet på arbetsmarknaden och jämförelser mellan näringsgrenar, yrkes-, ålders- och utbildningsgrupper Inkomst Kan, förutom lön, inkludera kapitalinkomst, transfereringar med mera, erhållna under en given tidsperiod, vanligtvis ett år Redovisas i form av årsinkomster Påverkas till exempel av hel-/deltidsarbete, övertid och frånvaro Begreppet inkomst kan användas för att t.ex. analysera fördelningsfrågor och budgeteffekter

5 Medlingsinstitutet och SCB 5 AM 51 SM 1201 Löner Nedan presenteras löner för anställda inom landstingen den 1 november Heltidstjänstgörande hade i genomsnitt kronor högre månadslön än deltidstjänstgörande efter att deltidslönen räknats om till heltidslön. Skillnaden mellan hel- och deltidstjänstgörandes löner var större bland män än bland kvinnor, både procentuellt och i absoluta tal. 78 procent av männen var heltidstjänstgörande, att jämföra med 55 procent av kvinnorna. Kvinnornas genomsnittliga månadslön var i genomsnitt 74 procent av männens. Lönespridningen var betydligt större bland män än bland kvinnor. Skillnader i lön beror på flera faktorer, till exempel yrke, utbildning och ålder. Detta är viktigt att beakta, inte minst inom landstingen, där framförallt yrkesstrukturen skiljer mellan könen. Medellön och procentuell förändring sedan föregående år samt lönespridning Medellön % Undre kvartil Median Övre kvartil Samtliga Kvinnor , Män , Totalt , Heltidstjänstgörande Kvinnor , Män , Totalt , Deltidstjänstgörande 1 Kvinnor , Män , Totalt , ) Lönerna är omräknade till heltidslöner. Genomsnittlig månadslön efter ålder och kön Kronor Kvinnor Män Ålder Inom landstingen skiljer sig lönen efter ålder mellan kvinnor och män. Medellönen stiger med åldern för gruppen män medan den för gruppen kvinnor ligger på ungefär samma nivå i alla åldersklasser utom för de två yngsta klasserna.

6 Medlingsinstitutet och SCB 6 AM 51 SM 1201 Utveckling De årliga procentuella löneökningarna har under den senare delen av perioden varit något högre för kvinnor än för män. Men eftersom männens genomsnittliga lönenivå är högre än kvinnornas, har en konsekvens blivit att löneskillnaderna, i absoluta tal, ökat. Hänsyn har inte tagits till förändringar i yrkesstruktur, åldersfördelning, utbildningsnivå etc. Under hela perioden har kvinnornas genomsnittliga månadslön inom landstingen varit drygt 70 procent av männens. Om hänsyn tas till olika strukturella skillnader mellan könen genom s.k. standardvägning kan en stor del av löneskillnaderna förklaras. Standardvägda uppgifter, senast för år 2010, redovisas på produktsidan för Lönestrukturstatistik, hela ekonomin samt i Sveriges statistiska databaser som går att nå via Totalt sett i Sverige har sedan 1996 kvinnornas genomsnittliga månadslön, efter standardvägning, legat mellan 92 och 94 procent av männens, år 2010 var siffran 94 procent. Genomsnittlig månadslön och procentuell förändring sedan föregående år År Kvinnor Män Samtliga Lön % Lön % Lön % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Utveckling av nominell lön och reallön Med reallön menas lönens köpkraft sedan prisförändringar räknats bort. För att beräkna inflationen och den reala löneutvecklingen för respektive år har konsumentprisindex (KPI) använts. Under de senaste 10 åren har de nominella löneökningarna varierat mellan 2,2 och 6,1 procent per år. Motsvarande variation för reallöneökningarna är 0,2 till 4,3 procent. Mellan 2002 och 2011 har KPI stigit med 14 procent medan lönerna stigit med 35 procent. Reallönerna har ökat med 18 procent under perioden. Procent År Nominell löneutveckling Reallöneutveckling

7 Medlingsinstitutet och SCB 7 AM 51 SM 1201 Sysselsättning Nedan redovisas sysselsatta inom landstingen den 1 november Drygt 81 procent av personalen arbetar inom verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård och resten arbetar med Övrig verksamhet, såsom utbildning, kultur, trafik och infrastruktur. Andel sysselsatta inom olika verksamhetsområden Övrig verksamhet 18,7% Hälso- och sjukvård 81,3% Antal sysselsatta efter ålder och kön Antal Kvinnor Män Ålder Den genomsnittliga åldern inom den landstingskommunala sektorn är 47 år för kvinnor och 46 år för män. År 2011 återfanns drygt personer i åldersgruppen 65 år och äldre.

8 Medlingsinstitutet och SCB 8 AM 51 SM 1201 Utveckling Tabellen nedan visar utvecklingen av antalet sysselsatta inom den landstingskommunala sektorn under perioden Antal sysselsatta och procentuell förändring jämfört med föregående år År Kvinnor Män Samtliga % Andel kvinnor , , , , , , , , , ,1 79 Landstingen är den sektor som har störst andel kvinnor. Andelen kvinnor har i stort sett varit oförändrad de senaste 10 åren.

9 Medlingsinstitutet och SCB 9 AM 51 SM 1201 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols 0 Uppgift finns men avrundad av sekretesskäl Inget finns att redovisa Magnitude Zero.. Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att Data not available, too uncertain or anges eller borttagen av sekretesskäl not published for reasons of confidentiality Data available but rounded off for reasons of confidentiality 1. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter landsting och kön 1. County councils, Average monthly salary in SEK by county councils and sex Antal 1 Månadslön Landsting Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Hela riket Stockholms läns landsting Uppsala läns landsting Södermanlands läns landsting Östergötlands läns landsting Jönköpings läns landsting Kronobergs läns landsting Kalmar läns landsting Blekinge läns landsting Region Skåne Hallands läns landsting Västra Götalands läns landsting Värmlands läns landsting Örebro läns landsting Västmanlands läns landsting Dalarnas läns landsting Gävleborgs läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

10 Medlingsinstitutet och SCB 10 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön 2. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Samtliga Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom Kvinnor vård och omsorg Män Totalt Övriga drift- och verksam- Kvinnor hetschefer Män Totalt Läkare Kvinnor Män Totalt Tandläkare Kvinnor Män Totalt Barnmorskor Kvinnor Män Totalt Akutsjuksköterskor m.fl. Kvinnor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Administratörer i offentlig Kvinnor förvaltning Män Totalt Psykologer m.fl. Kvinnor Män Totalt Socialsekreterare och Kvinnor kuratorer Män Totalt Sjukhusingenjörer och Kvinnor sjukhustekniker Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt Tandhygienister Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster m.fl. Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, medicin/ Kvinnor kirurgi Män Totalt Operationssjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, psykiatrisk Kvinnor vård Män Totalt

11 Medlingsinstitutet och SCB 11 AM 51 SM forts. SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön 3235 Röntgensjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Övriga sjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Biomedicinska analytiker Kvinnor Män Totalt Kontorssekreterare, Kvinnor läkarsekreterare m.fl. Män Totalt Bokförings- och redo- Kvinnor visningsassistenter Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, sjukvårds- Kvinnor biträden m.fl. Män Totalt Skötare och vårdare Kvinnor Män Totalt Tandsköterskor Kvinnor Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Hotell- och kontorsstädare Kvinnor m.fl. Män Totalt Köks- och restaurang- Kvinnor biträden Män Totalt ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Sveriges statistiska databaser på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

12 Medlingsinstitutet och SCB 12 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön 3. County councils, Average monthly salary in SEK and additional information by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänsteom- Medel- Grundlön Rörliga Månadslön fattning i % ålder lönetillägg Samtliga Kvinnor Män Totalt Verksamhetschefer inom Kvinnor vård och omsorg Män Totalt Övriga drift- och verksam- Kvinnor hetschefer Män Totalt Läkare Kvinnor Män Totalt Tandläkare Kvinnor Män Totalt Barnmorskor Kvinnor Män Totalt Akutsjuksköterskor m.fl. Kvinnor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Administratörer i offentlig Kvinnor förvaltning Män Totalt Psykologer m.fl. Kvinnor Män Totalt Socialsekreterare och Kvinnor kuratorer Män Totalt Sjukhusingenjörer och Kvinnor sjukhustekniker Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt Tandhygienister Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster m.fl. Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, medicin/ Kvinnor kirurgi Män Totalt Operationssjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, psykiatrisk Kvinnor vård Män Totalt

13 Medlingsinstitutet och SCB 13 AM 51 SM forts. SSYK Yrke1 Kön Antal 2 Tjänsteom- Medel- Grundlön Rörliga Månadslön fattning i % ålder lönetillägg 3235 Röntgensjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Övriga sjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Biomedicinska analytiker Kvinnor Män Totalt Kontorssekreterare, Kvinnor läkarsekreterare m.fl. Män Totalt Bokförings- och redo- Kvinnor visningsassistenter Män Totalt Övrig kontorspersonal Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, sjukvårds- Kvinnor biträden m.fl. Män Totalt Skötare och vårdare Kvinnor Män Totalt Tandsköterskor Kvinnor Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Hotell- och kontorsstädare Kvinnor m.fl. Män Totalt Köks- och restaurang- Kvinnor biträden Män Totalt ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Sveriges statistiska databaser på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

14 Medlingsinstitutet och SCB 14 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön 4. County councils, Average monthly salary in SEK by occupation, age and sex Yrke 1 Kön Ålder Samtliga Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Verksamhets- Antal chefer inom Män Lön vård och omsorg Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Läkare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Barnmorskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Akutsjukskö- Antal terskor m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Distrikts- Antal sköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Administratörer Antal i offentlig Män Lön förvaltning Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Psykologer m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Socialsekre- Antal terare och Män Lön kuratorer Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Arbetsterapeuter Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Sjukgymnaster Antal m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal

15 Medlingsinstitutet och SCB 15 AM 51 SM forts. Yrke 1 Kön Ålder Samtliga Kvinnor Lön Sjuksköterskor, Antal medicin/kirurgi Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Sjuksköterskor, Antal psykiatrisk vård Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övriga sjuk- Antal sköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Biomedicinska Antal analytiker Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Kontorssekre- Antal terare, läkar- Män Lön sekreterare m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övrig kontors- Antal personal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Undersköter- Antal skor, sjukvårds- Män Lön biträden m.fl. Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Skötare och Antal vårdare Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Tandsköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Hotell- och Antal kontorsstädare Män Lön m.fl. Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Sveriges statistiska databaser på 2) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

16 Medlingsinstitutet och SCB 16 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön 5. County councils, Average monthly salary in SEK by occupation, region and sex SSYK Yrke 1 Kön Region 2 Samtliga 3 Östra Sverige Södra Sverige Norra Sverige Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Verksamhetschefer inom Kvinnor Lön vård och omsorg Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Läkare Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Barnmorskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Akutsjuksköterskor m. fl. Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Distriktssköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Administratörer i offentlig Kvinnor Lön förvaltning Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Psykologer m.fl. Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Socialsekreterare och Kvinnor Lön kuratorer Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Arbetsterapeuter Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Sjukgymnaster m.fl. Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal

17 Medlingsinstitutet och SCB 17 AM 51 SM forts. SSYK Yrke 1 Kön Region 2 Samtliga 3 Östra Sverige Södra Sverige Norra Sverige 3231 Sjuksköterskor, medicin/ Kvinnor Lön kirurgi Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Sjuksköterskor, psykiatrisk Kvinnor Lön vård Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Övriga sjuksköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Biomedicinska analytiker Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kontorssekreterare, Kvinnor Lön läkarsekreterare m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Övrig kontorspersonal Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Undersköterskor, sjuk- Kvinnor Lön vårdsbiträden m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Skötare och vårdare Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Tandsköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Hotell- och kontorsstädare Kvinnor Lön m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Sveriges statistiska databaser på 2) Regionerna är indelade enligt följande: Östra Sverige: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Södra Sverige: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. Norra Sverige: Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 3) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

18 Medlingsinstitutet och SCB 18 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Antal sysselsatta efter månadslöneintervall i kronor och kön 6. County councils, Number of employees by monthly salary interval in SEK by sex Månadslön Antal 1 Kvinnor Män Totalt Samtliga ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell

19 Medlingsinstitutet och SCB 19 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön 7. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by field of education and sex Utbildningsinriktning Kön Antal 1 Månadslön Undre Median Övre Medelkvartil kvartil lön Medelålder Samtliga Kvinnor Män Totalt Allmän utbildning Kvinnor Män Totalt Pedagogik och lärarutbildning Kvinnor Män Totalt Humaniora och konst Kvinnor Män Totalt Samhällsvetenskap, juridik, handel, Kvinnor administration Män Totalt Naturvetenskap, matematik och data Kvinnor Män Totalt Teknik och tillverkning Kvinnor Män Totalt Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Kvinnor Män Totalt Hälso- och sjukvård samt social omsorg Kvinnor Män Totalt Tjänster Kvinnor Män Totalt ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se

20 Medlingsinstitutet och SCB 20 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön 8. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by level of education and sex Utbildningsnivå Kön Antal 1 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Medelålder Samtliga utbildningsnivåer Kvinnor Män Totalt Förgymnasial utbildning, kortare Kvinnor än 9 år Män Totalt Förgymnasial utbildning, Kvinnor minst 9 år Män Totalt Gymnasial utbildning, Kvinnor högst 2 år Män Totalt Gymnasial utbildning, 3 år Kvinnor Män Totalt Eftergymnasial utbildning, Kvinnor kortare än 3 år Män Totalt Eftergymnasial utbildning, Kvinnor år eller längre Män Totalt Forskarutbildning Kvinnor Män Totalt ) Antalsuppgiften avser lönepopulationen, inte antal sysselsatta. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. För antal sysselsatta, se tabell Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se

21 Medlingsinstitutet och SCB 21 AM 51 SM Landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön 9. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by education and sex Utbildning 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre Median Övre Medellön kvartil kvartil Medelålder Samtliga utbildningar Kvinnor Män Totalt Allmän utbildning Folkskoleutbildning och motsvarande Kvinnor Män Totalt Grundskoleutbildning och motsvarande Kvinnor Män Totalt Samhällsvetenskaplig, social och Kvinnor humanistisk gymnasieutbildning Män Totalt Naturvetenskaplig gymnasieutbildning Kvinnor Män Totalt Pedagogik och lärarutbildning Motsv minst 30 'nya' högskolepoäng inom Kvinnor pedagogik, ej examen Män Totalt Förskollärarutbildning Kvinnor Män Totalt Ämneslärarutbildning, allmänna ämnen Kvinnor Män Totalt Speicallärarutbildning Kvinnor Män Totalt Yrkeslärarutbildning Kvinnor Män Totalt Övrig eftergymnasial utbildning inom Kvinnor pedagogik/lärarutbildning Män Totalt Humanoria och konst Estetisk utbildning på gymnasial nivå Kvinnor Män Totalt Motsv minst 30 nya högskolepoäng inom Kvinnor humaniora/konst, ej examen Män Totalt Humanistisk högskoleutbildning (minst 3 år) Kvinnor Män Totalt Samhällsvetenskaplig, juridik, handel, administration Handelsgymnasium/3-årig ekonomisk linje Kvinnor på gymnasiet Män Totalt Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå Kvinnor inom handel och administration Män Totalt Motsv minst 30 nya högskolepoäng Kvinnor inom samhällsv/ekonomi/juridik, ej examen Män Totalt Ekonomutbildning Kvinnor (högskoleutbildning minst 3 år) Män Totalt

22 Medlingsinstitutet och SCB 22 AM 51 SM forts. Utbildning 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre Median Övre Medellön kvartil kvartil Medelålder Högskoleutbildning för organisation, Kvinnor administration och förvaltning (minst 3 år) Män Totalt Högskoleutbildning i psykologi och psykoterapi (minst 3 år) Kvinnor Män Totalt Samhälls- och beteendevetenskaplig Kvinnor högskoleutbildning (minst 3 år) Män Totalt Övrig eftergymnasial utbildning inom Kvinnor samhällsv, juridik, handel och administration Män Totalt Naturvetenskap, matematik, data Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå Kvinnor inom naturvetensk/matematik/data Män Totalt Motsv minst 30 nya högskolepoäng inom Kvinnor naturvetensk/matematik/data, ej examen Män Totalt Programmerar- och systemerarutbildning Kvinnor (eftergymnasial) Män Totalt Naturvetenskaplig högskoleutbildning Kvinnor Män Totalt Teknik och tillverkning Tekniskt gymnasium, 2-3 år Kvinnor Män Totalt Byggutbildning vid gymnasium eller Kvinnor yrkesskola Män Totalt Elektro- och datateknisk utbildning vid Kvinnor gymnasium eller yrkesskola Män Totalt Fordons- och farkostutbildning vid Kvinnor gymnasium eller yrkesskola Män Totalt Textil- o konfektionsutbildning vid Kvinnor gymnasium eller yrkesskola Män Totalt Verkstadsutbildning vid gymnasium Kvinnor eller yrkesskola Män Totalt Övrig gymnasial utbildning inom teknik Kvinnor och tillverkning Män Totalt Motsv minst 30 nya högskolepoäng inom teknik, ej examen Kvinnor Män Totalt Ingenjörsutbildning; elektroteknik, Kvinnor teknisk fysik och data (eftergymnasial) Män Totalt Lant- och skogsbruk samt djurvård Gymnasial utbildning inom lant- och Kvinnor skogsbruk/djursjukvård Män Totalt