Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013"

Transkript

1 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den landstingskommunala sektorn till kronor, en ökning med kronor eller 3,6 procent sedan föregående år. Från och med 2014 är åldersavgränsningen utökad från år till år. Om de som är 65 och 66 år inte räknas med i 2014 års undersökning är den procentuella förändringen i stället 3,1 procent. Räknat i procent var ökningen större för kvinnor än för män. I absoluta tal var ökningen kronor för kvinnor och kronor för män. Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,6 3,6 3,3 Information om förändringar från år 2014 En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96. Från och med 2014 redovisas endast uppgifter från lönepopulationen, vilket gör att vi inte längre kommer att redovisa några sysselsättningsuppgifter utan endast löne- och antalsuppgifter för lönepopulationen. Läs mer om detta på sidan 24. Ytterligare en förändring från och med 2014 är att åldersavgränsningen i lönepopulationen är utökad från år till år. John Ekberg, MI, tfn , Emma Strand, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie AM Arbetsmarknad. Utkom den :30. URN:NBN:SE:SCB-2015-AM51SM1501_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Medlingsinstitutet och SCB 2 AM 51 SM 1501 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Faktaruta 3 Sammanfattning 4 Utveckling Tabeller 8 Teckenförklaring 8 Avrundning 8 1. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter landsting och kön 8 2. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön 9 3. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön Landstingskommunal sektor, Antal efter månadslöneintervall i kronor och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön Landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, överenskommen sysselsättningsgrad och kön Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter verksamhetsområde, tjänstgöringsomfattning och kön 23 Fakta om statistiken 24 Detta omfattar statistiken 24 Definitioner och förklaringar 25 Så görs statistiken 27 Statistikens tillförlitlighet 27 Osäkerhetskällor 27 Bra att veta 27 In English 31 Summary 31 List of tables 31 List of terms 32

3 Medlingsinstitutet och SCB 3 AM 51 SM 1501 Statistiken med kommentarer Faktaruta Heltidslöner De löneuppgifter som ligger till grund för denna publikation bygger på insamlade data om såväl deltidslöner som heltidslöner. Deltidslönerna har räknats om till motsvarande heltidslöner. Lönebegrepp Grundlön Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Med fasta lönetillägg avses huvudsakligen tillägg som är knutna till tjänsten och oberoende av arbetstidens förläggning. Månadslön Med månadslön avses anställningens sammanlagda grundlön plus rörliga lönetillägg. Övertidsersättning ingår ej. Observera att lön och inkomst är två skilda begrepp Inkomsten påverkas bland annat av arbetstidens längd och inkluderar även andra inkomstslag än lön. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro eller övertid samt övriga inkomstslag. I detta Statistiska meddelande redovisas månadslöner. Inkomststatistik redovisas bl.a. i Registret över inkomster och taxeringar (IoT) och Hushållens ekonomi (HEK). Lön Är ersättning för utfört arbete under en given tidsenhet, till exempel månad eller timme Redovisas huvudsakligen som månadslön deltidslöner omräknas till heltidslöner Användningsområde Begreppet lön är lämpligt att använda vid t.ex. analys av jämställdhet på arbetsmarknaden och jämförelser mellan näringsgrenar, yrkes-, ålders- och utbildningsgrupper Inkomst Kan, förutom lön, inkludera kapitalinkomst, transfereringar med mera, erhållna under en given tidsperiod, vanligtvis ett år Redovisas i form av årsinkomster Påverkas till exempel av hel-/deltidsarbete, övertid och frånvaro Begreppet inkomst kan användas för att t.ex. analysera fördelningsfrågor och budgeteffekter

4 Medlingsinstitutet och SCB 4 AM 51 SM 1501 Sammanfattning Nedan presenteras löner för anställda inom landstingen den 1 november Heltidstjänstgörande hade i genomsnitt kronor högre månadslön än deltidstjänstgörande efter att deltidslönen räknats om till heltidslön. Skillnaden mellan hel- och deltidstjänstgörandes löner var större bland män än bland kvinnor, både procentuellt och i absoluta tal. 80 procent av männen var heltidstjänstgörande, att jämföra med 58 procent av kvinnorna. Kvinnornas genomsnittliga månadslön var i genomsnitt 76 procent av männens. Lönespridningen var betydligt större bland män än bland kvinnor. Skillnader i lön beror på flera faktorer, till exempel yrke, utbildning och ålder. Detta är viktigt att beakta, inte minst inom landstingen, där framförallt yrkesstrukturen skiljer mellan könen. Månadslön och procentuell förändring sedan föregående år samt lönespridning Medellön % Undre kvartil Median Övre kvartil Samtliga Kvinnor , Män , Totalt , Heltidstjänstgörande Kvinnor , Män , Totalt , Deltidstjänstgörande 1 Kvinnor , Män , Totalt , ) Lönerna är omräknade till heltidslöner. Genomsnittlig månadslön efter ålder och kön Kronor Kvinnor Män Ålder Inom landstingen skiljer sig lönen efter ålder mellan kvinnor och män. Medellönen stiger med åldern för gruppen män medan den för gruppen kvinnor ligger på ungefär samma nivå i alla åldersklasser utom för de tre yngsta klasserna.

5 Medlingsinstitutet och SCB 5 AM 51 SM 1501 Antal anställda efter ålder och kön Antal Kvinnor Män Ålder Den genomsnittliga åldern inom den landstingskommunala sektorn är 46 år för kvinnor och 45 år för män. Andel anställda inom olika verksamhetsområden Övrig verksamhet 20,8% Hälso- och sjukvård 79,2% Knappt 80 procent av personalen arbetar inom verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård och resten arbetar med Övrig verksamhet, såsom utbildning, kultur, trafik och infrastruktur. Utveckling De årliga procentuella löneökningarna har under den senare delen av perioden varit något högre för kvinnor än för män. Hänsyn har inte tagits till förändringar i yrkesstruktur, åldersfördelning, utbildningsnivå etc. Under hela perioden har kvinnornas genomsnittliga månadslön inom landstingen varit mellan 71 och 76 procent av männens. Om hänsyn tas till olika strukturella skillnader mellan könen genom s.k. standardvägning kan en stor del av löneskillnaderna förklaras. Standardvägda uppgifter, senast för år 2013, redovisas på produktsidan för Lönestrukturstatistik, hela ekonomin samt i Statistikdatabasen som går att nå via Totalt sett i Sverige har kvinnornas genomsnittliga månadslön, sedan 1996 och efter standardvägning, legat mellan 91 och 93 procent av männens, år 2013 var siffran 93 procent.

6 Medlingsinstitutet och SCB 6 AM 51 SM 1501 Genomsnittlig månadslön och procentuell förändring sedan föregående år År Kvinnor Män Samtliga Lön % Lön % Lön % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Utveckling av nominell lön och reallön Med reallön menas lönens köpkraft sedan prisförändringar räknats bort. För att beräkna inflationen och den reala löneutvecklingen för respektive år har konsumentprisindex (KPI) använts. Under de senaste 10 åren har de nominella löneökningarna varierat mellan 2,2 och 6,1 procent per år. Motsvarande variation för reallöneökningarna är 0,2 till 4,3 procent. Mellan 2005 och 2014 har KPI stigit med 12 procent medan lönerna stigit med 32 procent. Reallönerna har ökat med 18 procent under perioden Procent År Nominell löneutveckling Reallöneutveckling

7 Medlingsinstitutet och SCB 7 AM 51 SM 1501 Tabellen nedan visar utvecklingen av antalet anställda inom den landstingskommunala sektorn under perioden Antal anställda och procentuell förändring jämfört med föregående år År Kvinnor Män Samtliga % Andel kvinnor , , , , , , , , , ,3 79 Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken tillkom alla åringar som fortfarande jobbar. Landstingen är den sektor som har störst andel kvinnor. Andelen kvinnor har i stort sett varit oförändrad de senaste 10 åren.

8 Medlingsinstitutet och SCB 8 AM 51 SM 1501 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure Avrundning I sammanfattningen är alla siffror avrundade till 10-tal. I tabellerna 1-11 är antalsuppgifterna avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. I tabellerna 1-11 är löneuppgifterna avrundade till 100-tal om inget annat noterats. Alla förändringstal, totaler och andelar beräknas före avrundning. 1. Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter landsting och kön 1. County councils, Average monthly salary in SEK by county councils and sex Antal 1 Månadslön Landsting Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Hela riket Stockholms läns landsting Uppsala läns landsting Södermanlands läns landsting Östergötland läns landsting Jönköpings läns landsting Kronobergs läns landsting Kalmar läns landsting Blekinge läns landsting Region Skåne Hallands läns landsting Västra Götalands läns landsting Värmlands läns landsting Örebro läns landsting Västmanlands läns landsting Dalarnas läns landsting Gävleborgs läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting ) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

9 Medlingsinstitutet och SCB 9 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter yrke och kön 2. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Samtliga Kvinnor Män Totalt Avdelnings- och enhets- Kvinnor chefer inom hälsa och Män sjukvård nivå 2 Totalt Specialistläkare Kvinnor Män Totalt ST-läkare Kvinnor Män Totalt AT-läkare Kvinnor Män Totalt Övriga läkare Kvinnor Män Totalt Grundutbildade Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Barnmorskor Kvinnor Män Totalt Anestesisjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Intensivvårds- Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Operations- Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Röntgensjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Övriga specialist- Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Psykologer Kvinnor Män Totalt Tandläkare Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster Kvinnor Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt

10 Medlingsinstitutet och SCB 10 AM 51 SM forts. SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön 2422 Planerare och utredare Kvinnor Män Totalt Kuratorer Kvinnor Män Totalt Biomedicinska Kvinnor analytiker m.fl. Män Totalt Medicinska sekreterare, Kvinnor Vårdadministratörer m.fl. Män Totalt Övrig kontorsassistenter Kvinnor och sekreterare Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, vård- Kvinnor och specialavdelning Män Totalt Undersköterskor, Kvinnor mottagning Män Totalt Skötare Kvinnor Män Totalt Tandsköterskor Kvinnor Män Totalt Städare Kvinnor Män Totalt ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

11 Medlingsinstitutet och SCB 11 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor och kompletterande information efter yrke och kön 3. County councils, Average monthly salary in SEK and additional information by occupation and sex SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänsteom Ålder Grundlön Rörliga Månadslön fattning i % lönetillägg 2 Samtliga Kvinnor Män Totalt Avdelnings- och enhets- Kvinnor chefer inom hälsa och Män sjukvård nivå 2 Totalt Specialistläkare Kvinnor Män Totalt ST-läkare Kvinnor Män Totalt AT-läkare Kvinnor Män Totalt Övriga läkare Kvinnor Män Totalt Grundutbildade Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Barnmorskor Kvinnor Män Totalt Anestesisjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Distriktssköterskor Kvinnor Män Totalt Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Intensivvårdssjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Operationssjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Barnsjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Röntgensjuksköterskor Kvinnor Män Totalt Övriga specialist- Kvinnor sjuksköterskor Män Totalt Psykologer Kvinnor Män Totalt Tandläkare Kvinnor Män Totalt Sjukgymnaster Kvinnor Män Totalt Arbetsterapeuter Kvinnor Män Totalt

12 Medlingsinstitutet och SCB 12 AM 51 SM forts. SSYK Yrke 1 Kön Antal 2 Tjänsteom- Ålder Grundlön Rörliga Månadslön fattning i % lönetillägg Planerare och utredare Kvinnor Män Totalt Kuratorer Kvinnor Män Totalt Biomedicinska Kvinnor analytiker m.fl. Män Totalt Medicinska sekreterare, Kvinnor Vårdadministratörer m.fl. Män Totalt Övrig kontorsassistenter Kvinnor och sekreterare Män Totalt Fastighetsskötare Kvinnor Män Totalt Undersköterskor, vård- Kvinnor och specialavdelning Män Totalt Undersköterskor, Kvinnor mottagning Män Totalt Skötare Kvinnor Män Totalt Tandsköterskor Kvinnor Män Totalt Städare Kvinnor Män Totalt ) Endast de 30 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. 3) Rörliga lönetillägg är avrundade till 10-tal

13 Medlingsinstitutet och SCB 13 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, ålder och kön 4. County councils, Average monthly salary in SEK by occupation, age and sex Yrke 1 Kön Ålder Samtliga Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Avdelnings- och Antal enhetschefer inom Män Lön hälsa och sjukvård Antal nivå 2 Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Specialistläkare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön ST-läkare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Grundutbildade Antal sjuksköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Barnmorskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Distriktssköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Psykiatrisjuksköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övriga Antal specialistsjuksköterskor Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Psykologer Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Sjukgymnaster Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal

14 Medlingsinstitutet och SCB 14 AM 51 SM forts. Yrke 1 Kön Ålder 3 Samtliga Kvinnor Lön Arbetsterapeuter Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Planerare och Antal utredare m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Kuratorer Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Biomedicinsk Antal analytiker m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Medicinska sekreterare Antal vårdadministratörer m.fl. Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Övriga kontorsassistenter Antal och sekreterare Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Undersköterskor, vård- Antal och specialavdelning Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Undersköterskor, Antal mottagning Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Skötare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kvinnor Lön Tandsköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 20 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. 3) Från och med 2014 års SM har vi gått över till 10-års intervall för ålder. I motsvarande tabell i Statistikdatabasen finns det dock fortfarande 5-års intervall.

15 Medlingsinstitutet och SCB 15 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön i kronor efter yrke, region och kön 5. County councils, Average monthly salary in SEK by occupation, region and sex SSYK Yrke 1 Kön Region 2 Samtliga 2 Östra Sverige Södra Sverige Norra Sverige Samtliga Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Avdelnings- och Kvinnor Lön enhetschefer inom Antal hälsa och sjukvård Män Lön nivå 2 Antal Totalt Lön Antal Specialistläkare Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal ST-läkare Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Grundutbildade Kvinnor Lön sjuksköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Barnmorskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Distriktssköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Övriga Kvinnor Lön specialistsjuksköterskor Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Psykologer Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Sjukgymnaster Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal

16 Medlingsinstitutet och SCB 16 AM 51 SM forts. SSYK Yrke 1 Kön Region 3 Samtliga Samtliga 2 Östra Sverige Södra Sverige Norra Sverige 2273 Arbetsterapeuter Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Planerare och Kvinnor Lön utredare m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Kuratorer Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Biomedicinska Kvinnor Lön analytiker m.fl. Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Medicinska sekreterare Kvinnor Lön vårdadministratörer m.fl Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Övriga kontorsassistenter Kvinnor Lön och sekreterare Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Undersköterskor, vård- Kvinnor Lön och specialavdelning Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Undersköterskor, Kvinnor Lön mottagning Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Skötare Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal Tandsköterskor Kvinnor Lön Antal Män Lön Antal Totalt Lön Antal ) Endast de 20 vanligaste yrkena redovisas separat. För redovisning av ytterligare yrken se Statistikdatabasen på 2) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken. 3) Regionerna är indelade enligt följande: Östra Sverige: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Södra Sverige: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. Norra Sverige: Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

17 Medlingsinstitutet och SCB 17 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Antal anställda efter månadslöneintervall i kronor och kön 6. County councils, Number of employees by monthly salary interval in SEK by sex Antal 1 Månadslön Kvinnor Män Totalt Samtliga ) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

18 Medlingsinstitutet och SCB 18 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsinriktning och kön 7. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by field of education and sex Utbildningsinriktning Kön Antal 1 Månadslön Undre Median Övre Medel- Medelkvartil kvartil lön ålder Samtliga Kvinnor Män Totalt Allmän utbildning Kvinnor Män Totalt Pedagogik och lärarut Kvinnor bildning Män Totalt Humaniora och konst Kvinnor Män Totalt Samhällsvetenskap, Kvinnor juridik, handel, Män administration Totalt Naturvetenskap, mate- Kvinnor matik och data Män Totalt Teknik och tillverkning Kvinnor Män Totalt Lant- och skogsbruk Kvinnor samt djursjukvård Män Totalt Hälso- och sjukvård Kvinnor samt social omsorg Män Totalt Tjänster Kvinnor Män Totalt ) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

19 Medlingsinstitutet och SCB 19 AM 51 SM Landstingskommunal sektor, Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildningsnivå och kön 8. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by level of education and sex Utbildningsnivå Kön Antal 1 Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Medelålder Samtliga utbildningsnivåer Kvinnor Män Totalt Förgymnasial utbildning, Kvinnor kortare än 9 år Män Totalt Förgymnasial utbildning, Kvinnor minst 9 år Män Totalt Gymnasial utbildning, Kvinnor högst 2 år Män Totalt Gymnasial utbildning, 3 år Kvinnor Män Totalt Eftergymnasial utbildning, Kvinnor kortare än 3 år Män Totalt Eftergymnasial utbildning, Kvinnor år eller längre Män Totalt Forskarutbildning Kvinnor Män Totalt Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se 1) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

20 Medlingsinstitutet och SCB 20 AM 51 SM Landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön och lönespridning i kronor efter utbildning och kön 9. County councils, Average monthly salary and salary dispersion in SEK by education and sex Utbildning 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre Median Övre Medel- Medelkvartil kvartil lön ålder Samtliga utbildningar Kvinnor Män Totalt Allmän utbildning Folkskoleutbildning och Kvinnor motsvarande Män Totalt Grundskoleutbildning och Kvinnor motsvarande Män Totalt Samhällsvetenskaplig, social och Kvinnor humanistisk gymnasieutbildning Män Totalt Naturvetenskaplig gymnasie- Kvinnor utbildning Män Totalt Pedagogik och lärarutbildning Minst 20 högskolepoäng inom Kvinnor pedagogik, ej examen Män Totalt Ämneslärarutbildning, Kvinnor allmänna ämnen Män Totalt Speicallärarutbildning Kvinnor Män Totalt Yrkeslärarutbildning Kvinnor Män Totalt Övrig eftergymnasial utbildning inom Kvinnor pedagogik/lärarutbildning Män Totalt Humanoria och konst Estetisk utbildning på gymnasial nivå Kvinnor Män Totalt Gymnasial utbildning för medie- Kvinnor produktion Män Totalt Minst 20 högskolepoäng Kvinnor inom humaniora /konst, ej examen Män Totalt Humanistisk högskoleutbildning Kvinnor (minst 3 år) Män Totalt Samhällsvetenskaplig, juridik, handel, administration Handelsgymnasium/3-årig Kvinnor ekonomisk linje på gymnasiet Män Totalt Yrkesinriktad utbildning på Kvinnor gymnasial nivå inom handel Män och administration Totalt Minst 20 högskolepoäng inom sam Kvinnor hällsv/ekonomi/juridik, ej examen Män Totalt Ekonomutbildning Kvinnor (högskoleutbildning minst 3 år) Män Totalt

21 Medlingsinstitutet och SCB 21 AM 51 SM forts. Utbildning 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre Median Övre Medel Medelkvartil kvartil lön ålder Högskoleutbildning för organisation, Kvinnor administration och förvaltning Män (minst 3 år) Totalt Psykolog- och psykoterapeut- Kvinnor utbildning Män Totalt Samhälls- och beteendevetenskaplig Kvinnor högskoleutbildning (minst 3 år) Män Totalt Övrig eftergymnasial utbildning inom Kvinnor samhällsv, juridik, handel och Män administration Totalt Naturvetenskap, matematik, data Yrkesinriktad utbildning på Kvinnor gymnasial nivå inom Män naturvetensk/matematik/data Totalt Minst 20 högskolepoäng inom Kvinnor naturvetensk/matematik/data, Män ej examen Totalt Programmerar- och systemerar- Kvinnor utbildning (eftergymnasial) Män Totalt Naturvetenskaplig högskole- Kvinnor utbildning Män Totalt Teknik och tillverkning Tekniskt gymnasium, 2-3 år Kvinnor Män Totalt Byggutbildning vid gymnasium eller Kvinnor yrkesskola Män Totalt Elektro- och datateknisk utbildning Kvinnor vid gymnasium eller yrkesskola Män Totalt Fordons- och farkostutbildning vid Kvinnor gymnasium/yrkesskola Män Totalt Verkstadsutbildning vid gymnasium Kvinnor eller yrkesskola Män Totalt Övrig gymnasial utbildning inom Kvinnor teknik och tillverkning Män Totalt Minst 20 högskolepoäng inom Kvinnor teknik, ej examen Män Totalt Ingenjörsutbildning; elektroteknik, Kvinnor teknisk fysik och data Män (eftergymnasial) Totalt Lant- och skogsbruk, djurvård Gymnasial utbildning inom lant- och Kvinnor skogsbruk/djursjukvård Män Totalt Hälso- och sjukvård, social omsorg Gymnasial utbildning med inriktning Kvinnor mot barn och ungdom Män Totalt

22 Medlingsinstitutet och SCB 22 AM 51 SM forts. Utbildning 1 Kön Antal 2 Månadslön Undre Median Övre Medel Medel- kvartil kvartil lön ålder Omvårdnads- och omsorgs- Kvinnor utbildning på gymnasial nivå Män Totalt Tandvårdsutbildning på Kvinnor gymnasial nivå Män Totalt Övrig gymnasial utbildning inom Kvinnor hälso- och sjukvård/social omsorg Män Totalt Minst 20 högskolepoäng inom hälso- Kvinnor och sjukvård/social omsorg, ej Män examen Totalt Arbetsterapeututbildning Kvinnor Män Totalt Biomedicinsk analytiker- och Kvinnor laboratorieassistentutbildning Män Totalt Läkarutbildning Kvinnor Män Totalt Sjukgymnastutbildning Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskeutbildning Kvinnor Män Totalt Socionomutbildning Kvinnor Män Totalt Tandhygienistutbildning Kvinnor Män Totalt Tandläkarutbildning Kvinnor Män Totalt Övrig eftergymn utb inom hälso- och Kvinnor sjukvård/social omsorg Män Totalt Tjänster Hotell- och restaurangutbildning på Kvinnor gymnasial nivå Män Totalt Övrig gymnasial utbildning inom Kvinnor tjänsteområdet Män Totalt Övrig eftergymnasial utbildning inom Kvinnor tjänsteområdet Män Totalt Gymnasial utbildning, ospecificerad Kvinnor Män Totalt Eftergymnasial utbildning, Kvinnor ospecificerad Män Totalt ) Endast de vanligast förekommande utbildningarna redovisas separat. 2) Antalsuppgifterna avser lönepopulationen. Se förklaring i stycket Objekt och population under avsnittet Fakta om statistiken.

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011 AM 51 SM 1301 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012 Wages / salaries and employment in county councils 2012 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 900 kronor år 2012 Den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 AM 51 SM 1401 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013 Wages / salaries and employment in county councils 2013 I korta drag Medellönen inom landstingen var 32 740 kronor år 2013 Den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2008 samt procentuell förändring sedan 2007 AM 51 SM 0901 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2008 Wages / salaries and employment in county councils 2008 I korta drag Korrigerad 2012-09-19 2008 års uppgifter avseende månadslöner

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 Löner inom statlig sektor 2014 Wages/salaries in the central government sector 2014 AM 50 SM 1501 I korta drag Medellönen var 34 450 kronor i staten 2014 Den genomsnittliga månadslönen uppgick i september

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer en översikt

Regionala matchningsindikatorer en översikt Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt,

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015. AM 62 SM 1601 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2015 Salaries of non-manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 900

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014. AM 62 SM 1501 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 Salaries of non-manual workers in the private sector 2014 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 200

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

10-åriga obligationsräntan i USA

10-åriga obligationsräntan i USA Procent 2 1-åriga obligationsräntan i USA 15 1 5 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 Källa: Procent 5 Förändring av

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer