STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET"

Transkript

1 STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm kom från företag i Skåne och Västra Götalands län. Sammanlagt kom mer än 50 % av slakten av gris och en tredjedel av slakten av nötkreatur från företagen i dessa län. För slakten av får och lamm utmärker sig Gotlands län, med en andel i nivå med Skåne. Slaktens fördelning inom länen I 18 av de 21 länen utgjorde antalet slaktade grisar den största andelen av slakten. För de andra länen var nötkreatur det djurslag som det slaktades mest av. Om man däremot tittar på den totala slaktvikten av slaktade djur blir fördelningen inom länen lite annorlunda. I 14 av de 21 länen utgjorde den totala slaktvikten av gris majoriteten av den totala slaktvikten. Företagens storlek Av antalet slaktade grisar kom 64 % från företag med mer än 100 hektar åkermark. För nötkreatur var motsvarande andel 59 %. Näst störst andel av slakten av gris kom från företag med mindre än två hektar jordbruksmark. Största andelen av slaktade får och lamm kom från företag med en åkerareal mellan hektar. Företag som skickat djur till slakt Av de företag som har skickat djur till slakt så har flest företag skickat nötkreatur till slakt. Flest företag som skickat nötkreatur respektive får och lamm till slakt finns i Västra Götaland, medan flest företag som skickat gris till slakt finns i Skåne län. Utvecklingen över tid Jämför man 2017 och 2016 fanns den största procentuella ökningen av slakten av nötkreatur och gris i Södermanlands län, medan den största ökningen av slakten av får och lamm fanns i Västmanlands län. Jesper Fransson, statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk. Utkom den 25 juni 2018.

2 2 Statistikrapport 2018:03 Innehållsförteckning Statistiken med kommentarer 4 Fördelning av slakt mellan län 4 Fördelning av slakt inom län 5 Fördelning av slakt efter företagens storlek 6 Företag som skickat djur till slakt 7 Utvecklingen över tid 9 Tabeller 10 Teckenförklaring 10 1.a. Antal slaktade djur 2016 och b. Vikt av slaktade djur 2016 och 2017, ton 12 2.a. Antal slaktade nötkreatur b. Antal slaktade grisar c. Antal slaktade hästar samt får och lamm a. Vikt av slaktade nötkreatur 2017, ton 16 3.b. Vikt av slaktade grisar 2017, ton 17 3.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm 2017, ton 18 4.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2017, ton 19 5.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2017, ton 20 6.a. Antal slaktade nötkreatur och antal företag som skickat nötkreatur till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark 21 6.b. Antal slaktade grisar och antal företag som skickat gris till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark 22 6.c. Antal slaktade får och lamm och antal företag som skickat får och lamm till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark 23 Fakta om statistiken 24 Detta omfattar statistiken 24 Definitioner och förklaringar 24 Så görs statistiken 24 Statistikens tillförlitlighet 25 Bra att veta 25 Elektronisk publicering 25 In English 26 Summary 26 The distribution of slaughter between counties 26

3 3 Statistikrapport 2018:03 The distribution of slaughter within counties 26 Size of the holdings 26 Holdings that sent animals to slaughter 26 The development in slaughter 26 List of tables 26 List of terms 27

4 Statistiken med kommentarer 4 Statistikrapport 2018:03 Statistiken i detta Statistiska meddelande bygger på en samarbetning mellan Jordbruksverkets slaktregister och Lantbruksregistret. Detta gör att vi kan undersöka företagen som är med i slaktregistret och se hur slakten av större husdjur skiljer sig regionalt och efter företagens storlek. Fördelning av slakt mellan län Slakten av respektive djurslag per län följer i stort fördelningen av antalet djur per län, vilket gör att län med fler djur har ett större antal slaktade djur. Fördelat mellan länen kan man se att större delen av slakten kommer från Skånes och Västra Götalands län. Tillsammans står de för mer än 50 % av alla slaktade grisar, en tredjedel av slaktade nötkreatur samt är de länen med störst andel slaktade får och lamm. Företagen i Västra Götaland stod för de största andelarna av slakten av nötkreatur och får och lamm, medan företagen i Skånes län stod för klart störst andel av slakten av gris. När det gäller andelen slaktade får och lamm utmärker sig även Gotland som i denna kategori ligger på nästan samma nivå som Skåne län. Figur A. Länens andelar av den totala slakten av respektive djurslag Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Nötkreatur Gris Får

5 5 Statistikrapport 2018:03 Fördelning av slakt inom län Slakten av gris utgjorde majoriteten av antalet slaktade djur i 18 av 21 län, i undantagen Jönköpings, Kronobergs och Jämtlands län var det en högre andel slaktade nötkreatur. På riksnivå var utgjordes slakten, i antal djur, av 13 % nötkreatur, 79 % gris samt 8 % får och lamm. Om man istället undersöker den sammanlagda vikten av de slaktade djuren kan man se en tydlig skiftning i fördelningen inom länen. Detta på grund av de olika slaktvikterna för djurslagen, vilket bidrar till en högre andel för nötkreatur och en lägre andel för får och lamm, jämfört med antalet slaktade djur. I vikt mätt stod slakten av gris för högst andel i 14 av de 21 länen. Får och lamm utgjorde en mycket liten del av slakten i samtliga län där Gotland stod för den största andelen, knappt 5 %. På riksnivå bestod den totala slakten, i vikt mätt, av 35 % nötkreatur, 64 % gris och 1 % får och lamm. Jönköping var det län med högst andel slaktade nötkreatur. Sett till antal var 61 % av alla slaktade djur nötkreatur, en andel som ökar till 91 % när man tittar på slakten mätt i vikt. Figur B. Slakt per djurslag fördelat inom län, antal och vikt Antal Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Vikt Hela Riket 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nötkreatur Gris Får och lamm

6 6 Statistikrapport 2018:03 Fördelning av slakt efter företagens storlek Använder man storleken på åkermarken för att definiera storleken på företagen kan man se att större delen av antalet slaktade djur kom ifrån större företag. För slakten av nötkreatur och gris, kom 59 respektive 64 % av slakten från företag med mer än 100 hektar åkermark. Den näst största andelen av slakten av gris kom från företag med mindre än två hektar åkermark. Till skillnad från nötkreatur och gris är slakten av får och lamm något mer utspridd mellan storleksgrupperna. Största andelen, 21 %, av antalet slaktade får och lamm kom från företag med hektar åkermark. Figur C. Slakt per djurslag fördelat efter åkermarkens storlek - 2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0 100,1-0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nöt Gris Får

7 7 Statistikrapport 2018:03 Företag som skickat djur till slakt Av alla företag som skickade djur till slakt under 2017, finns flest företag i Västra Götalands län. I det länet finns även flest antal företag som skickat nötkreatur till slakt samt flest antal företag som skickat får och lamm till slakt. Flest antal företag som skickat gris till slakt finns i Skåne län. Västernorrlands län var det län med den högsta andelen företag som skickade nötkreatur till slakt av alla företag i det länet som skickade djur till slakt. Drygt 86 % av alla företag i länet som skickade djur till slakt, skickade nötkreatur till slakt. Det länet med högst andel företag som skickade gris till slakt av alla företag i länet som skickat djur till slakt var Hallands län. Av alla företag i Hallands län som skickade djur till slakt, skickade 15 % av dessa grisar till slakt. Stockholm var det län med högst andel företag som skickade får och lamm till slakt i förhållande till det totala antalet företag i länet som skickade djur till slakt. Andelen företag i Stockholms län som skickade får och lamm till slakt var 51 % av alla företag i länet som skickade djur till slakt. Figur D. Antal företag som skickat djur till slakt per djurslag efter län Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Nötkreatur Gris Får och lamm

8 8 Statistikrapport 2018:03 I tablå A och tablå B kan man se det genomsnittliga antalet slaktade nötkreatur, grisar samt får och lamm från företag som skickade djur av respektive djurslag till slakt. Företagen i Gotlands län som skickade nötkreatur till slakt var de företagen med det högsta genomsnittliga antalet skickade nötkreatur till slakt. De företag i samma län som skickade får och lamm till slakt hade även det högsta genomsnittliga antalet får och lamm skickade till slakt. Det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt finns på företagen i Örebros län som skickade grisar till slakt. I motsats till dessa, fanns de lägsta genomsnitten av antalet skickade nötkreatur, gris samt får och lamm till slakt i Stockholms, Jämtlands respektive Västernorrlands län. Tablå A. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter län Län Nötkreatur Gris Får och lamm Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Fördelat på åkermarkens storlek är det genomsnittliga antalet slaktade grisar som störst på företag som skickat gris till slakt med mindre än två hektar åkermark. För nötkreatur är det företagen med mer än 100 hektar åkermark, som skickat nötkreatur till slakt, som har det högsta genomsnittliga antalet slaktade nötkreatur. De företag med det högsta genomsnittliga antalet till slakt skickade får och lamm är de med mellan 50 och 100 hektar åkermark. Det höga genomsnittliga antalet djur skickade till slakt för företag med mindre än två hektar åkermark, speciellt noterbart för nötkreatur, beror på att större verksamheter bedrivs i flera bolag, där djurhållning och mark är uppdelat på olika företag. Tablå B. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter storleksgrupp åkermark Storleksgrupp åkermark Nötkreatur Gris Får och lamm -2,0 ha ,1-5,0 ha ,1-10,0 ha ,1-20,0 ha ,1-30,0 ha ,1-50,0 ha ,1-100,0 ha ,1 - ha Summa

9 9 Statistikrapport 2018:03 Utvecklingen över tid Södermanlands län var det län med den största ökningen av både slakten av nötkreatur och gris mellan 2016 och Slakten av nötkreatur ökade med 6 % medan slakten av gris ökade med 19 % jämfört med året innan. Största ökningen i slakten av får och lamm ägde rum i Västmanlands län, där slakten av får och lamm ökade med 19 %. De största minskningarna av slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm mellan 2016 och 2017 finns i Norrbottens, Jönköpings respektive Jämtlands län. I Norrbottens län minskade slakten av nötkreatur med 12 %. Slakten av gris minskade med 32 % i Jönköpings län, medan slakten av får och lamm minskade med 13 % i Jämtlands län. Anledningen till den stora minskningen i antalet slaktade grisar i Jönköpings län berodde på ett minskat antal företag som skickade gris till slakt. Figur E. Procentuell skillnad i antalet slaktade djur mellan 2016 och 2017, fördelat på län och djurslag Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Riket -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Nötkreatur Gris Får och lamm

10 10 Statistikrapport 2018:03 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols - Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05 Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available.. osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

11 11 Statistikrapport 2018:03 1.a. Antal slaktade djur 2016 och a. Number of slaughtered animals 2016 and Får och Summa lamm slakt Nötkreatur Gris Får och lamm Summa slakt Nötkreatur Gris Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

12 12 Statistikrapport 2018:03 1.b. Vikt av slaktade djur 2016 och 2017, ton 1.b. Weight of slaughtered animals 2016 and 2017, metric tonnes Får och Summa lamm slakt Nötkreatur Gris Får och lamm Summa slakt Nötkreatur Gris Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

13 13 Statistikrapport 2018:03 2.a. Antal slaktade nötkreatur a. Number of slaughtered cattle 2017 Summa Storboskap Summa Nötkreatur Område Kalv Ko Tjur Kviga Stut Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.

14 14 Statistikrapport 2018:03 2.b. Antal slaktade grisar b. Number of slaughtered pigs 2017 Område Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

15 15 Statistikrapport 2018:03 2.c. Antal slaktade hästar samt får och lamm c. Number of slaughtered horses, sheep and lambs 2017 Tackor och baggar Summa Får och lamm Område Häst Lamm Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

16 16 Statistikrapport 2018:03 3.a. Vikt av slaktade nötkreatur 2017, ton 3.a. Weight of slaughtered cattle 2017, metric tonnes Summa Storboskap Summa Nötkreatur Område Kalv Ko Tjur Kviga Stut Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.

17 17 Statistikrapport 2018:03 3.b. Vikt av slaktade grisar 2017, ton 3.b. Weight of slaughtered pigs 2017, metric tonnes Område Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

18 18 Statistikrapport 2018:03 3.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm 2017, ton 3.c. Weight of slaughtered horses, sheep and lambs 2017, metric tonnes Tackor och baggar Summa Får och lamm Område Häst Lamm Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Okänd Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Okänd Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Okänd Hela Riket Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

19 19 Statistikrapport 2018:03 4.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor a. Number of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2017 Besättningsstorlek, antal mjölkkor Inga mjölkkor Okänd Summa Kategori Kalv Ko Tjur Kviga Stut Summa Storboskap Summa Nötkreatur Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Tackor och baggar Lamm Summa Får och lamm Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks. 4.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2017, ton 4.b. Weight of slaughtered animals by herd size of dairy cows 2017, metric tonnes Besättningsstorlek, antal mjölkkor Inga mjölkkor Okänd Summa Kategori Kalv Ko Tjur Kviga Stut Summa Storboskap Summa Nötkreatur Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Tackor och baggar Lamm Summa Får och lamm Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.

20 20 Statistikrapport 2018:03 5.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor a. Number of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2017 Besättningsstorlek, antal am- och dikor Inga am och dikor Okänd Summa Kategori Kalv Ko Tjur Kviga Stut Summa Storboskap Summa Nötkreatur Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Tackor och baggar Lamm Summa Får och lamm Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks. 5.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2017, ton 5.b. Weight of slaughtered animals by herd size of suckler cows 2017, metric tonnes Besättningsstorlek, antal am- och dikor Inga am och dikor Okänd Summa Kategori Kalv Ko Tjur Kviga Stut Summa Storboskap Summa Nötkreatur Slaktgris Sugga Galt Unggris Unggalt Summa Gris Tackor och baggar Lamm Summa Får och lamm Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Summa Storboskap är en summering av Ko, Tjur, Kviga och Stut. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations. Sum Adult cattle is a summation of cows, bulls, heifers and bullocks.

21 21 Statistikrapport 2018:03 6.a. Antal slaktade nötkreatur och antal företag som skickat nötkreatur till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark 6.a. Number of slaughtered cattle and number of holdings that sent cattle to slaughter 2017 by county and size group of arable land Län Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Okänd Storleksgrupp åkermark -2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0 100,1 - Okänt Summa Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Antal företag Antal nötkreatur Hela riket Antal företag Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

22 22 Statistikrapport 2018:03 6.b. Antal slaktade grisar och antal företag som skickat gris till slakt 2017 per län och storleksgrupp åkermark 6.b. Number of slaughtered pigs and number of holdings that set pigs to slaughter 2017 by county and size group of arable land Län Storleksgrupp åkermark -2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0 100,1 - Okänt Summa Stockholm Antal gris Antal företag Uppsala Antal gris Antal företag Södermanland Antal gris Antal företag Östergötland Antal gris Antal företag Jönköping Antal gris Antal företag Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Antal gris Antal företag Dalarna Antal gris Antal företag Gävleborg Antal gris Antal företag Västernorrland Antal gris Antal företag Jämtland Antal gris Antal företag Västerbotten Antal gris Antal företag Norrbotten Antal gris Antal företag Okänd Antal gris Antal företag Antal gris Hela riket Antal företag Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas. Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018

Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018 JO 48 SM 1904, korrigerad version 2019-09-06 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018 Animal products Annual and monthly statistics 2019:02 and regionally

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Kraftig ökning av slakten av nötkreatur och gris

Kraftig ökning av slakten av nötkreatur och gris JO 48 SM 1806 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:04 Animal products Annual and monthly statistics 2018:04 I korta drag Kraftig ökning av slakten av nötkreatur och gris Den invägda kvantiteten

Läs mer

6 Husdjur Husdjur

6 Husdjur Husdjur 6 Husdjur 79 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns,

Läs mer

Minskad slakt förutom av får och lamm

Minskad slakt förutom av får och lamm JO 48 SM 1805 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:03 Animal products Annual and monthly statistics 2018:03 I korta drag Minskad slakt förutom av får och lamm I mars var den invägda kvantiteten

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

I korta drag. Animalieproduktion JO 48 SM Månadsstatistik 2002:10. Ökad slakt av nötkreatur och svin under oktober 2002

I korta drag. Animalieproduktion JO 48 SM Månadsstatistik 2002:10. Ökad slakt av nötkreatur och svin under oktober 2002 JO 48 SM 0211 Animalieproduktion Månadsstatistik 2002:10 Animal products Monthly Statistics 2002:10 I korta drag Ökad slakt av nötkreatur och svin under oktober 2002 Slakten av nötkreatur uppgick till

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka JO 20 SM 0501 Antal husdjur i juni 2005 Preliminära resultat Livestock in June 2005 I korta drag Marginell minskning av antalet nötkreatur Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2004 och 2005

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur 6 Husdjur 77 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur 77 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns samt om biodling, pälsdjursuppfödning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur 6 Husdjur 105 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin,

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Minskad slakt av nötkreatur och gris i juni

Minskad slakt av nötkreatur och gris i juni JO 48 SM 1808 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:06 Animal products Annual and monthly statistics 2018:06 I korta drag Minskad slakt av nötkreatur och gris i juni Den invägda mängden mjölk

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

,NRUWDGUDJ $QLPDOLHSURGXNWLRQ JO 48 SM nQDGVVWDWLVWLN². Animal products Monthly Statistics 2002:4

,NRUWDGUDJ $QLPDOLHSURGXNWLRQ JO 48 SM nQDGVVWDWLVWLN². Animal products Monthly Statistics 2002:4 JO 48 SM 0206 $QLPDOLHSURGXNWLRQ 0nQDGVVWDWLVWLN² Animal products Monthly Statistics 2002:4,NRUWDGUDJ gndgvodnwdyq WNUHDWXURFKVYLQXQGHUDSULO Slakten av nötkreatur uppgick till 49 700 ton under de fyra

Läs mer

96 Jordbruksföretag utan djur År 2010 var antalet företag utan nötkreatur, får, svin eller höns År 1980 var motsvarande siffra, för företag me

96 Jordbruksföretag utan djur År 2010 var antalet företag utan nötkreatur, får, svin eller höns År 1980 var motsvarande siffra, för företag me 95 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin, höns, kycklingar,

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag 105 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin, höns, kycklingar,

Läs mer

Slakten av nötkreatur och gris minskade i september

Slakten av nötkreatur och gris minskade i september JO 48 SM 1811 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:09 Animal products Annual and monthly statistics 2018:09 I korta drag Slakten av nötkreatur och gris minskade i september Kvantiteten mjölk

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Slakten av nötkreatur ökade i maj

Slakten av nötkreatur ökade i maj JO 48 SM 1907 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:05 Animal products Annual and monthly statistics 2019:05 I korta drag Slakten av nötkreatur ökade i maj Kvantiteten invägd mjölk i maj 2019

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

Rekordhög slakt av får och lamm under 2017

Rekordhög slakt av får och lamm under 2017 JO 48 SM 1802 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2017:12 Animal products Annual and monthly statistics 2017:12 I korta drag Rekordhög slakt av får och lamm under 2017 Kvantiteten invägd mjölk

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

Stor ökning av slakten av nötkreatur, gris och får

Stor ökning av slakten av nötkreatur, gris och får JO 48 SM 1812 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:10 Animal products Annual and monthly statistics 2018:10 I korta drag Stor ökning av slakten av nötkreatur, gris och får Kvantiteten mjölk

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Slakten av får och lamm 2018 den högsta någonsin

Slakten av får och lamm 2018 den högsta någonsin JO 48 SM 1902 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:12 Animal products Annual and monthly statistics 2018:12 I korta drag Slakten av får och lamm 2018 den högsta någonsin Kvantiteten invägd

Läs mer

Slaktvikten av fjäderfä har ökat med 5 % mellan 2015 och 2016

Slaktvikten av fjäderfä har ökat med 5 % mellan 2015 och 2016 JO 48 SM 1702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2016:12 Animal products - Annual and monthly statistics 2016:12 I korta drag Slaktvikten av fjäderfä har ökat med 5 % mellan 2015 och 2016 Kvantiteten

Läs mer

17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk

17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk JO 48 SM 1903, korrigerad version 2019-09-06 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:01 Animal products Annual and monthly statistics 2019:01 I korta drag Det statistiska meddelandet har reviderats

Läs mer

Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 2019:06. JO 48 SM 1908, korrigerad version Minskad slakt i juni

Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 2019:06. JO 48 SM 1908, korrigerad version Minskad slakt i juni JO 48 SM 1908, korrigerad version 2019-09-06 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:06 Animal products Annual and monthly statistics 2019:06 I korta drag Det statistiska meddelandet har reviderats

Läs mer

17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk

17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk JO 48 SM 1903 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:01 Animal products Annual and monthly statistics 2019:01 I korta drag 17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk Kvantiteten invägd

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

I korta drag. Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 2019:06 JO 48 SM Minskad slakt i juni

I korta drag. Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 2019:06 JO 48 SM Minskad slakt i juni JO 48 SM 1908 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:06 Animal products Annual and monthly statistics 2019:06 I korta drag Minskad slakt i juni Kvantiteten invägd mjölk i juni 2019 var 224 600

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

Kraftig produktionsökning av ekologiska mejeriprodukter. Slakten av ekologiskt uppfödda djur ökar. Andelen ekologiska ägg ökar

Kraftig produktionsökning av ekologiska mejeriprodukter. Slakten av ekologiskt uppfödda djur ökar. Andelen ekologiska ägg ökar JO 27 SM 1501 Ekologisk animalieproduktion 2014 Organic animal production 2014 I korta drag Kraftig produktionsökning av ekologiska mejeriprodukter Under 2014 ökade produktionen av ekologiska mejeriprodukter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Invägningen av mjölk ökade i april

Invägningen av mjölk ökade i april JO 48 SM 1906 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:04 Animal products Annual and monthly statistics 2019:04 I korta drag Invägningen av mjölk ökade i april Kvantiteten invägd mjölk i april

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Kraftig ökning av besättningsstorlekar av svin. Fortsatt minskning av antalet höns

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Kraftig ökning av besättningsstorlekar av svin. Fortsatt minskning av antalet höns JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17 Husdjur i juni 2003 Definitiva uppgifter Livestock in June 2003 Final results I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur

Läs mer

Slakten av får och lamm minskade kraftigt i mars

Slakten av får och lamm minskade kraftigt i mars JO 48 SM 1905 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:03 Animal products Annual and monthly statistics 2019:03 I korta drag Slakten av får och lamm minskade kraftigt i mars Kvantiteten invägd

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 151 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Tydlig fortsatt ökning i slakten av alla slags fjäderfä

Tydlig fortsatt ökning i slakten av alla slags fjäderfä JO 48 SM 1703 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2017:01 Animal products - Annual and monthly statistics 2017:01 I korta drag Tydlig fortsatt ökning i slakten av alla slags fjäderfä Kvantiteten

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Slakten av nötkreatur i juli i år är större än i juli 2014

Slakten av nötkreatur i juli i år är större än i juli 2014 JO 48 SM 1509 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2015:07 Animal products - Annual and monthly statistics 2015:07 I korta drag Slakten av nötkreatur i juli i år är större än i juli 2014 Kvantiteten

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Beställningsnummer JO 20 SM 0101 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Livestock on 1 August 2000 Motsvarande uppgifter för år 1999 har redovisats i J 20 SM 0001.

Läs mer

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000 JO 22 SM 0001 Antal husdjur i juni 2000 Number of livestock, June 2000 i korta drag Allt färre nötkreatur och svin Antalet nötkreatur i juni i år beräknas till ca 1 684 000, jämfört med 1 713 000 i juni

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Ökad slakt av fjäderfä i maj 2016

Ökad slakt av fjäderfä i maj 2016 JO 48 SM 1607 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2016:05 Animal products - Annual and monthly statistics 2016:05 I korta drag Ökad slakt av fjäderfä i maj 2016 Kvantiteten invägd mjölk i maj 2016

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer