I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken"

Transkript

1 JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och en enkätundersökning till ett urval av jordbruksföretag år LBR uppdateras genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. Detta ledde i sin tur till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se även avsnittet Statistikens tillförlitlighet). En tredjedel av de sysselsatta inom jordbruket är kvinnor. Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till personer. Detta är en ökning med drygt personer, eller ca 3,5 %, jämfört med år 2003 då undersökningen senast genomfördes. Denna uppskattade ökning går mot den trend av minskat antal sysselsatta inom jordbruket som pågått under en lång rad av år. Ökningen av antalet sysselsatta inom jordbruket bör dock tolkas med försiktighet p.g.a. de effekter som EU:s senaste jordbruksreform haft på jordbruksstatistiken (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet). Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till knappt , vilket motsvarar drygt en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Andelen kvinnliga företagare i företagsformen enskild firma uppskattas till drygt 12 %, vilket ungefär är samma andel som 2003, men en något högre andel än 1999 då den låg på ca 10 %. Ulf Svensson, statistik@sjv.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 september URN:NBN:SE:SCB-2006-JO30SM0601_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 Jordbruksverket och SCB 2 JO 30 SM 0601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken 4 En tredjedel av de sysselsatta inom jordbruket är kvinnor 4 Sysselsättning efter årlig arbetstid 5 Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar 6 Tolv procent av företagarna är kvinnor 7 Hälften av företagarna har sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla 8 Driftsledarnas utbildningsnivå 8 Företag med kompletterande verksamhet 9 Tabeller 11 Teckenförklaring Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person Antal sysselsatta efter ålder inom samtliga företagskategorier Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person Antal årsverken (AWU) efter ålder för samtliga företagskategorier Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket, samtliga företagskategorier Driftsledarens lantbruksutbildning efter ålder, samtliga företagskategorier 25 Fakta om statistiken 26 Detta omfattar statistiken 26 Definitioner och förklaringar 26 Så görs statistiken 26 Statistikens tillförlitlighet 27 Bra att veta 28 Annan statistik 28 Elektronisk publicering 28

3 Jordbruksverket och SCB 3 JO 30 SM 0601 In English 29 Summary 29 Effects of the Mid Term Review on the statistics on farm labour force statistics 29 One third of the occupied persons within the Swedish agriculture are women 29 List of tables 29 List of terms 30

4 Jordbruksverket och SCB 4 JO 30 SM 0601 Statistiken med kommentarer Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret (LBR) och en enkätundersökning till ett urval av jordbruksföretag år LBR uppdateras genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. En stor del av de nya ansökningarna kom från jordbrukare som tidigare inte ansökt om stöd och därmed inte funnits med i registret över de arealbaserade stöden. En stor del av dessa jordbrukare kunde inte heller hänföras till ett befintligt företag i LBR. Dessa jordbrukare skulle kunna vara markägare som p.g.a. jordbruksreformen beslutat att själva bruka marken istället för att arrendera ut den till en annan brukare, jordbrukare/företag som tidigare funnits i LBR men som av olika anledningar tagits bort från registret eller jordbrukare/företag som aldrig tidigare funnits med i LBR. I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket Den ökning av antalet företag och antalet sysselsatta i jordbruket 2005 som redovisas i statistiken innebär inte att den faktiska strukturen och sysselsättningen i jordbruket förändrats i samma utsträckning (se även avsnittet Statistikens tillförlitlighet). En tredjedel av de sysselsatta inom jordbruket är kvinnor Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till personer detta är en ökning med knappt personer, eller ca 3,5 %, jämfört med år 2003 då undersökningen senast genomfördes. Denna uppskattade ökning går mot den trend av minskat antal sysselsatta inom jordbruket som pågått under en lång rad av år. Ökningen av antalet sysselsatta inom jordbruket bör dock tolkas med försiktighet p.g.a. de effekter som EU:s senaste jordbruksreform haft på jordbruksstatistiken (se även avsnittet Statistikens tillförlitlighet). Antalet årsverken (Annual Work Units, AWU) inom jordbruket ökade med ca 2 % från år 2003 till år Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst timmar. Ökningen i antalet årsverken var alltså relativt sett mindre än ökningen av antalet sysselsatta. Detta har sin förklaring i att förändringarna i den total åkerarealen och antalet djur inte motsvarar ökningen av antalet företag vilket lett till att företagen i Lantbruksregistret i genomsnitt blivit mindre. Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2005 till knappt , vilket motsvarar drygt en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken uppgick dock till en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen.

5 Jordbruksverket och SCB 5 JO 30 SM 0601 Diagram 1. Antal sysselsatta personer inom jordbruket Stadigvarande sysselsatta, män Stadigvarande sysselsatta, kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal personer Diagram 2. Antal årsverken (AWU) inom jordbruket Stadigvarande sysselsatta, män Stadigvarande sysselsatta, kvinnor Tillfälligt sysselsatta Antal personer Sysselsättning efter årlig arbetstid En årsarbetstid på timmar kan sägas motsvara ett heltidsarbete. Av de stadigvarande sysselsatta hade personer, eller 20 %, en årlig arbetstid inom jordbruket på minst timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 18 % och männen 82 % av de stadigvarande sysselsatta. Närmare , eller 48 %, av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket hade en årlig arbetstid som var mindre än 450 timmar. I denna grupp utgjorde kvinnorna 45 % och männen 55 % av de stadigvarande sysselsatta. Ju färre timmar man arbetar inom jordbruket, desto större andel är kvinnor.

6 Jordbruksverket och SCB 6 JO 30 SM 0601 Diagram 3. Antal stadigvarande sysselsatta år 2005 efter kön och årlig arbetstid Arbetstid i timmar Män Kvinnor Antal personer Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2005 fanns drygt , eller 87 %, på företag som drevs som enskild firma. På dessa företag fanns sysselsatta företagare och sysselsatta familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke familjemedlemmar, utgjorde eller 12 % av antalet sysselsatta på dessa företag. Diagram 4. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som enskild firma Företagare Övriga f amiljemedlemmar Övriga sysselsatta Antal personer På företag som drevs som juridisk person fanns knappt personer sysselsatta, vilket motsvarar 13 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket år Det är en något lägre andel än under åren 1999 och 2003.

7 Jordbruksverket och SCB 7 JO 30 SM 0601 Diagram 5. Antal sysselsatta personer vid företag som drivs som juridisk person Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Antal personer Tolv procent av företagarna är kvinnor Vid företag som drevs som enskild firma uppskattas antalet sysselsatta företagare till Andelen kvinnliga företagare uppskattas till 12 % eller personer. Antalet företagare i åldern 65 år och äldre utgjorde 21 % av det totala antalet företagare medan motsvarande andel för de som var yngre än 45 år utgjorde 23 %. Diagram 6. Antal sysselsatta företagare år 2005 efter kön och ålder vid företag som drivs som enskild firma Ålder, år Män Kvinnor Antal personer Av de sysselsatta företagarna vid företag som drevs som enskild firma hade drygt 23 % en årlig arbetstid som uppgick till minst timmar. Knappt 40 % av företagarna hade en årliga arbetstid som var mindre än 450 timmar.

8 Jordbruksverket och SCB 8 JO 30 SM 0601 Diagram 7. Antal sysselsatta företagare år 2005 efter kön och årlig arbetstid vid företag som drivs som enskild firma Arbetstid, timmar Män Kvinnor Antal personer Hälften av företagarna har sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla Av de företagare och familjemedlemmar som var sysselsatta vid företag som drevs som enskild firma uppskattas , eller 55 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som huvudsysselsättning och , eller 12 %, ha sysselsättning utanför jordbruket som bisyssla. Med sysselsättning utanför jordbruket avses annan inkomstbringande näringsverksamhet eller inkomst av tjänst. Andelen företagare som hade sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla uppgick till 50 %, medan 35 % inte hade någon annan inkomstbringande sysselsättning vid sidan om jordbruket. Diagram 8. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma 2005 Företagare Makar/sambor Huvudsyssla Bisyssla Inget arbete Övr. familj Antal personer Driftsledarnas utbildningsnivå I urvalsundersökningen år 2005 frågades jordbrukarna om utbildningsnivån för den person som ansågs vara företagets driftsledare. Med driftsledare avses den person som ansvarar för den dagliga driften av jordbruksföretaget.

9 Jordbruksverket och SCB 9 JO 30 SM 0601 Ungefär hälften av driftsledarna var 55 år eller äldre medan endast 6 % var yngre än 35 år. Totalt sett hade en tredjedel av driftsledarna någon form av lantbruksutbildning utöver praktisk jordbrukserfarenhet och 18 % av driftsledarna hade lantbruksutbildning på gymnasie- och/eller högskolenivå. Bland driftsledarna som var äldre än 55 år hade 11 % en utbildning på gymnasie- och/eller högskolenivå medan motsvarande andel för driftsledare under 35 år var 34 %. Diagram 9. Antal driftsledare år 2005 efter ålder och lantbruksutbildning för samtliga företagskategorier år år år Lantbruksutb. på universitet/högskola (minst två år) Lantbruks- /naturbruksgymnasium (minst två år) Grundläggande lantbruksutbildning (minst en månad) Praktisk lantbrukserfarenhet 65- år Antal personer Företag med kompletterande verksamhet År 2005 hade knappt , eller 13 %, av företagen någon form av annan inkomstbringande verksamhet än jordbruk som hade direkt samband med jordbruksföretaget. Denna andel har i stort sett varit oförändrad sedan Den vanligaste formen av kompletterande verksamhet är arbete på entreprenad. Av det uppskattade antalet företag med någon form av kompletterande verksamhet hade ca 47 % entreprenadverksamhet. Produktion av förnybar energi är dock den kompletterande verksamhet där antalet företag har ökat mest, relativt sett, jämfört med år 2003.

10 Jordbruksverket och SCB 10 JO 30 SM 0601 Diagram 10. Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket Turism, fritidsaktiviteter Hantverk Förädling och försäljning av gårdsprodukter Förädling av trä Vattenbruk Produktion av förnybar energi Arbete på entreprenad Övrigt Antal företag

11 Jordbruksverket och SCB 11 JO 30 SM 0601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

12 Jordbruksverket och SCB 12 JO 30 SM Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier 1. Number of occupied persons for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Län Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Totalt Män Kvinnor Summa Män kvinnor Summa Stockholms ,6 Uppsala ,2 Södermanlands ,5 Östergötlands ,6 Jönköpings ,3 Kronobergs ,2 Kalmar ,3 Gotlands ,1 Blekinge ,2 Skåne ,9 Hallands ,2 Västra Götalands ,9 Värmlands ,1 Örebro ,5 Västmanlands ,6 Dalarnas ,3 Gävleborgs ,5 Västernorrlands ,6 Jämtlands ,2 Västerbottens ,4 Norrbottens ,1 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,9 Götalands mellanbygder ,2 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,9 Götalands skogsbygder ,8 Mellersta Sveriges skogsb ,2 Nedre Norrland ,2 Övre Norrland ,8 Stödområde Stödområde ,4 Stödområde 2a ,0 Stödområde 2b ,5 Stödområde ,2 Stödområde 4a ,5 Stödområde 4b ,0 Stödområde 5a ,2 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,9 Stödområde 5m ,6 Övriga riket ,2 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,6 2,1-5, ,6 5,1-10, ,1 10,1-20, ,0 20,1-30, ,9 30,1-50, ,9 50,1-100, ,6 Över 100, ,6 Hela riket , ,

13 Jordbruksverket och SCB 13 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin enskild firma 2. Number of occupied persons at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Ej familjemedlem Företagare Familjemedlem Stadigvarande Tillfälligt syssel satta Män Kvinnor Män kvinnor Män Kvinnor Män kvinnor Totalt Län Stockholms ,4 Uppsala ,2 Södermanlands ,8 Östergötlands ,7 Jönköpings ,2 Kronobergs ,8 Kalmar ,3 Gotlands ,2 Blekinge ,3 Skåne ,0 Hallands ,3 Västra Götalands ,7 Värmlands ,1 Örebro ,5 Västmanlands ,7 Dalarnas ,5 Gävleborgs ,6 Västernorrlands ,9 Jämtlands ,4 Västerbottens ,6 Norrbottens ,4 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,2 Götalands mellanbygder ,1 Götalands norra slättbygder ,0 Svealands slättbygder ,6 Götalands skogsbygder ,6 Mellersta Sveriges skogsb ,2 Nedre Norrland ,3 Övre Norrland ,9 Stödområde Stödområde ,6 Stödområde 2a ,1 Stödområde 2b ,7 Stödområde ,1 Stödområde 4a ,5 Stödområde 4b ,6 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,8 Stödområde 5m ,9 Övriga riket ,8 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,3 2,1-5, ,5 5,1-10, ,6 10,1-20, ,0 20,1-30, ,8 30,1-50, ,9 50,1-100, ,5 Över 100, ,3 Hela riket , ,

14 Jordbruksverket och SCB 14 JO 30 SM Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person 3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Totalt Män Kvinnor Summa Män kvinnor Summa Län Stockholms ,0 Uppsala ,7 Södermanlands ,9 Östergötlands ,2 Jönköpings ,0 Kronobergs ,6 Kalmar ,9 Gotlands ,3 Blekinge ,3 Skåne ,9 Hallands ,2 Västra Götalands ,2 Värmlands ,7 Örebro ,6 Västmanlands ,4 Dalarnas ,5 Gävleborgs ,9 Västernorrlands ,6 Jämtlands ,2 Västerbottens ,8 Norrbottens ,4 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,3 Götalands mellanbygder ,7 Götalands norra slättbygder ,7 Svealands slättbygder ,3 Götalands skogsbygder ,8 Mellersta Sveriges skogsb ,9 Nedre Norrland ,9 Övre Norrland ,7 Stödområde Stödområde ,8 Stödområde 2a ,5 Stödområde 2b ,7 Stödområde ,3 Stödområde 4a ,9 Stödområde 4b ,1 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,5 Stödområde 5m ,3 Övriga riket ,6 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,8 2,1-5, ,4 5,1-10, ,4 10,1-20, ,8 20,1-30, ,3 30,1-50, ,9 50,1-100, ,1 Över 100, ,6 Hela riket , ,

15 Jordbruksverket och SCB 15 JO 30 SM Antal sysselsatta efter ålder inom samtliga företagskategorier 4. Number of occupied persons by age for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Enskild firma -24 år år år år år 65- år Totalt Företagare ,0 Män ,3 Kvinnor ,1 Makar/sambo ,7 Män ,6 Kvinnor ,8 Övriga familjemedlemmar ,4 Män ,5 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,2 Män ,9 Kvinnor ,0 Andra tillfälligt sysselsatta ,6 Män ,8 Kvinnor ,8 Juridiska personer Driftsledare ,0 Män ,7 Kvinnor ,1 Övriga stadigvarande sysselsatta ,9 Män ,7 Kvinnor ,9 Andra tillfälligt sysselsatta ,1 Män ,9 Kvinnor ,6 Totalt ,6 Män ,5 Kvinnor ,9

16 Jordbruksverket och SCB 16 JO 30 SM Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier 5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Enskild firma Årlig arbetstid, timmar Totalt Företagare ,0 Män ,3 Kvinnor ,1 Makar/sambo ,7 Män ,6 Kvinnor ,8 Övriga familjemedlemmar ,4 Män ,5 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,2 Män ,9 Kvinnor ,0 Andra tillfälligt sysselsatta ,6 Män ,8 Kvinnor ,8 Juridiska personer Driftsledare ,0 Män ,7 Kvinnor ,1 Övriga stadigvarande sysselsatta ,9 Män ,7 Kvinnor ,9 Andra tillfälligt sysselsatta ,1 Män ,9 Kvinnor ,6 Totalt ,6 Män ,5 Kvinnor ,9

17 Jordbruksverket och SCB 17 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier 6. Number of annual working units (AWU) for all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Totalt Män Kvinnor Summa Män kvinnor Summa Län Stockholms ,8 Uppsala ,4 Södermanlands ,4 Östergötlands ,1 Jönköpings ,4 Kronobergs ,6 Kalmar ,2 Gotlands ,2 Blekinge ,1 Skåne ,2 Hallands ,5 Västra Götalands ,9 Värmlands ,7 Örebro ,8 Västmanlands ,9 Dalarnas ,3 Gävleborgs ,6 Västernorrlands ,9 Jämtlands ,3 Västerbottens ,5 Norrbottens ,1 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,3 Götalands mellanbygder ,5 Götalands norra slättbygder ,9 Svealands slättbygder ,3 Götalands skogsbygder ,8 Mellersta Sveriges skogsb ,6 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,9 Stödområde Stödområde ,6 Stödområde 2a ,0 Stödområde 2b ,2 Stödområde ,9 Stödområde 4a ,8 Stödområde 4b ,5 Stödområde 5a ,5 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,1 Stödområde 5m ,5 Övriga riket ,3 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,4 2,1-5, ,5 5,1-10, ,4 10,1-20, ,4 20,1-30, ,0 30,1-50, ,8 50,1-100, ,3 Över 100, ,2 Hela riket , ,

18 Jordbruksverket och SCB 18 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma 7. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Ej familjemedlem Företagare Familjemedlem Stadigvarande Tillfälligt sysselsatta Män Kvinnor Män kvinnor Män Kvinnor Män kvinnor Totalt Län Stockholms ,5 Uppsala ,6 Södermanlands ,7 Östergötlands ,3 Jönköpings ,4 Kronobergs ,2 Kalmar ,5 Gotlands ,3 Blekinge ,9 Skåne ,0 Hallands ,4 Västra Götalands ,8 Värmlands ,2 Örebro ,9 Västmanlands ,9 Dalarnas ,5 Gävleborgs ,4 Västernorrlands ,8 Jämtlands ,5 Västerbottens ,3 Norrbottens ,5 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,3 Götalands mellanbygder ,4 Götalands norra slättbygder ,0 Svealands slättbygder ,5 Götalands skogsbygder ,6 Mellersta Sveriges skogsb ,4 Nedre Norrland ,1 Övre Norrland ,8 Stödområde Stödområde ,3 Stödområde 2a ,1 Stödområde 2b ,1 Stödområde ,4 Stödområde 4a ,8 Stödområde 4b ,8 Stödområde 5a ,3 Stödområde 5b ,8 Stödområde 5c ,3 Stödområde 5m ,6 Övriga riket ,8 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,9 2,1-5, ,0 5,1-10, ,3 10,1-20, ,3 20,1-30, ,9 30,1-50, ,8 50,1-100, ,3 Över 100, ,1 Hela riket , ,

19 Jordbruksverket och SCB 19 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person 8. Number of annual working units (AWU) at holdings owned by legal persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Stadigvarande sysselsatta Tillfälligt sysselsatta Totalt Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Län Stockholms ,8 Uppsala ,5 Södermanlands ,0 Östergötlands ,4 Jönköpings ,3 Kronobergs ,0 Kalmar ,8 Gotlands ,0 Blekinge ,7 Skåne ,5 Hallands ,7 Västra Götalands ,4 Värmlands ,2 Örebro ,7 Västmanlands ,9 Dalarnas ,2 Gävleborgs ,1 Västernorrlands ,3 Jämtlands ,1 Västerbottens ,8 Norrbottens ,9 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,7 Götalands mellanbygder ,8 Götalands norra slättbygder ,8 Svealands slättbygder ,3 Götalands skogsbygder ,0 Mellersta Sveriges skogsb ,8 Nedre Norrland ,9 Övre Norrland ,5 Stödområde Stödområde ,7 Stödområde 2a ,8 Stödområde 2b ,6 Stödområde ,3 Stödområde 4a ,3 Stödområde 4b ,6 Stödområde 5a ,8 Stödområde 5b ,9 Stödområde 5c ,6 Stödområde 5m ,1 Övriga riket ,6 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,4 2,1-5, ,8 5,1-10, ,3 10,1-20, ,1 20,1-30, ,9 30,1-50, ,9 50,1-100, ,4 Över 100, ,4 Hela riket , ,

20 Jordbruksverket och SCB 20 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter ålder för samtliga företagskategorier 9. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Enskild firma -24 år år år år år 65- år Totalt Företagare ,4 Män ,4 Kvinnor ,4 Makar/sambo ,8 Män ,8 Kvinnor ,8 Övriga familjemedlemmar ,3 Män ,4 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,0 Män ,6 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,4 Män ,0 Kvinnor ,5 Juridiska personer Driftsledare ,7 Män ,9 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,2 Män ,0 Kvinnor ,2 Andra tillfälligt sysselsatta ,7 Män ,6 Kvinnor ,1 Totalt ,6 Män ,5 Kvinnor ,2

21 Jordbruksverket och SCB 21 JO 30 SM Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier 10. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Enskild firma Årlig arbetstid, timmar Totalt Företagare ,4 Män ,4 Kvinnor ,4 Makar/sambo ,8 Män ,8 Kvinnor ,8 Övriga familjemedlemmar ,3 Män ,4 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,0 Män ,6 Kvinnor ,1 Andra tillfälligt sysselsatta ,4 Män ,0 Kvinnor ,5 Juridiska personer Driftsledare ,7 Män ,9 Kvinnor ,5 Övriga stadigvarande sysselsatta ,2 Män ,0 Kvinnor ,2 Andra tillfälligt sysselsatta ,7 Män ,6 Kvinnor ,1 Totalt ,6 Män ,5 Kvinnor ,2

22 Jordbruksverket och SCB 22 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma 11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Företagare -24 år år år år år 65- år Totalt Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,3 Inget arbete ,9 Därav män Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,4 Inget arbete ,0 Därav kvinnor Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,5 Inget arbete ,9 Makar/sambo Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,6 Inget arbete ,6 Därav män Huvudsyssla ,3 Bisyssla ,2 Inget arbete ,3 Därav kvinnor Huvudsyssla ,1 Bisyssla ,7 Inget arbete ,7 Övriga familjemedlemmar Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,6 Inget arbete ,9 Därav män Huvudsyssla ,3 Bisyssla ,8 Inget arbete ,0 Därav kvinnor Huvudsyssla ,5 Bisyssla ,2 Inget arbete ,5

23 Jordbruksverket och SCB 23 JO 30 SM Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma 11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Företagare Årlig arbetstid, timmar Totalt Huvudsyssla ,7 Bisyssla ,3 Inget arbete ,9 Därav män Huvudsyssla ,8 Bisyssla ,4 Inget arbete ,0 Därav kvinnor Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,5 Inget arbete ,9 Makar/sambo Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,6 Inget arbete ,6 Därav män Huvudsyssla ,3 Bisyssla ,2 Inget arbete ,3 Därav kvinnor Huvudsyssla ,1 Bisyssla ,7 Inget arbete ,7 Övriga familjemedlemmar Huvudsyssla ,0 Bisyssla ,6 Inget arbete ,9 Därav män Huvudsyssla ,3 Bisyssla ,8 Inget arbete ,0 Därav kvinnor Huvudsyssla ,5 Bisyssla ,2 Inget arbete ,5

24 Jordbruksverket och SCB 24 JO 30 SM Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket, samtliga företagskategorier 13. Number of holdings, in all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. Område Storleksgrupp Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter Hantverk Förädling Förädling och försäljning av av trä gårdsprodukter Vattenbruk Produktion Arbete på av förny- bar energi entreprenad Övrigt Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter) Län Stockholms ,7 Uppsala ,6 Södermanlands ,0 Östergötlands ,1 Jönköpings ,2 Kronobergs ,4 Kalmar ,6 Gotlands ,2 Blekinge ,2 Skåne ,1 Hallands ,5 Västra Götalands ,3 Värmlands ,2 Örebro ,3 Västmanlands ,0 Dalarnas ,7 Gävleborgs ,1 Västernorrlands ,7 Jämtlands ,0 Västerbottens ,8 Norrbottens ,8 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,4 Götalands mellanbygder ,3 Götalands norra slättbygder ,5 Svealands slättbygder ,1 Götalands skogsbygder ,7 Mellersta Sveriges skogsb ,4 Nedre Norrland ,7 Övre Norrland ,5 Stödområde Stödområde ,4 Stödområde 2a ,3 Stödområde 2b ,4 Stödområde ,8 Stödområde 4a ,1 Stödområde 4b ,0 Stödområde 5a ,7 Stödområde 5b ,2 Stödområde 5c ,4 Stödområde 5m ,6 Övriga riket ,9 Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,9 2,1-5, ,3 5,1-10, ,8 10,1-20, ,6 20,1-30, ,4 30,1-50, ,7 50,1-100, ,3 Över 100, ,3 Hela riket , ,

25 Jordbruksverket och SCB 25 JO 30 SM Driftsledarens lantbruksutbildning efter ålder, samtliga företagskategorier 14. Agricultural training of the managers by age and type of training, all holding categories Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent. -24 år år år år år 65- år Totalt Praktisk lantbrukserfarenhet ,4 Män ,5 Kvinnor ,6 Grundläggande lantbruksutbildning (minst en månad) ,3 Män ,3 Kvinnor ,5 Lantbruks-/naturbruksgymnasium (minst två år) ,3 Män ,3 Kvinnor ,9 Lantbruksutbildning på universitet/högskola (minst två år) ,3 Män ,3 Kvinnor ,5

26 Jordbruksverket och SCB 26 JO 30 SM 0601 Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket. Statistiken är EU-reglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket. Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2005 brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller innehade stora djurbesättningar minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller höns (inklusive kycklingar), eller innehade minst kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion. Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är antal sysselsatta i jordbruket, antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i jordbruket, antal personer med verksamhet utanför jordbruket, antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har ett direkt samband med jordbruket Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Referensperiod är juni maj Så görs statistiken Denna statistik redovisar sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni maj 2005 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2005 genomfördes en postenkätundersökning till ca jordbruksföretag som bl.a. innehöll frågor om sysselsättning på företagen. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om sysselsättningen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

27 Jordbruksverket och SCB 27 JO 30 SM 0601 Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet sysselsatta på och ett medelfel på 0,6 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet ± 2 * 0,6 % * (dvs ± 2 087) omfattar det verkliga antalet sysselsatta. I urvalsramen för postenkätundersökningen konstaterades en undertäckning främst beroende på att urvalsramen för undersökningen inte kunde uppdateras med uppgifter från ARARAT avseende Företagsbegreppet i LBR och ARARAT skiljer sig åt. Med ett jordbruksföretag i LBR avses en inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Ett företag i LBR kan därför bestå av en eller flera jordbrukare som ansökt om arealbaserade stöd. I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. En stor del av de nya ansökningarna kom från jordbrukare som tidigare inte ansökt om stöd och därmed inte funnits med i registret över de arealbaserade stöden. En stor del av dessa jordbrukare kunde inte heller hänföras till ett befintligt företag i LBR. Dessa jordbrukare skulle kunna vara markägare som p.g.a. jordbruksreformen beslutat att själva bruka marken istället för att arrendera ut den till en annan brukare, jordbrukare/företag som tidigare funnits i LBR men som tagits bort från registret, vilket kan vara fallet om jordbruksföretaget lämnat felaktig information gällande registervariabler i LBR eller om de inte svarat på enkätundersökningarna under flera år, eller jordbrukare/företag som aldrig tidigare funnits med i LBR. I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR och ett ökat antal sysselsatta i jordbruket. De nya företagen fick inte någon enkät att fylla i utan har hanterats genom efterstratifiering och imputeringar. Eftersom de nya företagen är många, och i vissa avseenden skiljer sig från populationen i urvalsramen, förekommer därför fel i skattningarna som ytterst beror på undertäckning i ramen. Problem med övertäckning bedöms vara små. Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. En typ av mätfel utgörs av minnesfel. Risken finns att den som svarar på blanketten glömmer att redovisa alla anställda eller redovisar för många anställda eller lämnar felaktiga timuppgifter. En annan typ av mätfel utgörs av specifikationsfel. För uppgiftslämnaren kan det vara svårt att exakt dra gränsen mellan stadigvarande och tillfällig sysselsättning eller mellan sysselsättning i jordbruket och i närliggande verksamhet, t.ex. i skogsbruket. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 5 %. Andelen företag som inte svarade på någon fråga angående sysselsättning var betydligt större. Utöver detta tillkommer bortfall som härrör från att uppgiftslämnaren inte svarat på alla frågor avseende sysselsättning. I dessa fall har, inför den statistiska bearbetningen, uppskattningar gjorts av de uppgifter som inte lämnats. Dessa uppskatt-

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

Sysselsättning i jordbruket 2013

Sysselsättning i jordbruket 2013 Statistikenheten 2014-11-18 1(9) Sysselsättning i jordbruket 2013 JO1101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 Statistikenheten 2014-09-08 1(10) Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 Statistikenheten 20080617 1(8) Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Odling av trädgårdsväxter i Sverige JO 37 SM 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007 Production of horticultural products 2007 I korta drag Odling av trädgårdsväxter i Sverige Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104 Statistikenheten 20130205 1(9) Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-04-18 1 (10) KVALITETSDEKLARATION Jordbruksföretagens driftsinriktning Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske Statistikområde Jordbruksföretagens driftsinriktning Produktkod JO0105 Referenstid 2016

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1 Statistikenheten 2015-10-15 1(8) Husdjur 2015 JO 0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1901 Jordbruksmarkens användning 2019 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2019, preliminary statistics I korta drag Arealen åkermark minskar något I år, 2019, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans

Studiestöd Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2004 Repayment of student loans Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment of student loans UF 70 SM 0501 Studiestöd 2004 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2004 Repayment

Läs mer

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén,

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén, JO 33 SM 0801 Antalet fruktträd 2007 Slutlig statistik Number of fruit trees 2007 I korta drag Minskade arealer för äpplen och päron Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 UF 70 SM 0901 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 I korta drag Antalet låntagare stabiliseras Antalet personer

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104

Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104 Statistikenheten 20070413 1(8) Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1801 Jordbruksmarkens användning 2018 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2018, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar lite I år, 2018, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Husdjur i juni A. Allmänna uppgifter JO0103

Husdjur i juni A. Allmänna uppgifter JO0103 Husdjur i juni 2004 JO0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer