Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet"

Transkript

1 JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av de jordbruksföretag som återfanns i Lantbruksregistret 2005 beräknas ca (30 %) ha någon form av kombinationsverksamhet som genererade inkomst utöver jordbruket. Kombinationsverksamhet kan vara av två slag; verksamhet som har samband med jordbruket och verksamhet som inte har samband med jordbruket. Det var ca företag som hade verksamhet med samband med jordbruket i den meningen att jordbruksföretagets resurser, som t.ex. mark, byggnader och maskiner användes i kombinationsverksamheten. et företag som bedrev verksamhet utan anknytning till jordbruket var ca Det var ca företag som hade både typerna av verksamhet. Bland den verksamhet som hade samband med jordbruket var entreprenadverksamhet vanligast följt av turism uthyrning och annan fritidsverksamhet. Var fjärde arbetstimma används i kombinationsverksamhet Totalt uppskattas antalet årsverken i jordbruksföretagens kombinationsverksamheter uppgå till Detta kan jämföras med det totala antalet årsverken i jordbruket som enligt 2005 års strukturundersökning beräknades till ca Bland företagen med kombinationsverksamhet hade ca företag en omsättning överstigande kronor i kombinationsverksamheten. et företag med en omsättning över kronor i kombinationsverksamheten var ca Tomas Eriksson, statistik@sjv.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 6 mars Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 47 SM 0701 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Kombinationsverksamhet- vad är det? 4 sysselsatta personer efter kön och familjeförhållanden 6 Kombinationsverksamhet arbetstimmar 7 Kombinationsverksamhet omsättning 7 ens betydelse för kombinationsverksamheten 8 Kombinationsverksamhet storlek på företagen 10 Jämförelser med strukturundersökningen Tabeller 13 Teckenförklaring 13 1a. företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per område 14 1b. företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per driftsinriktning, åkerareal samt brukarens ålder företag efter arbetstid (timmar per år) per verksamhetsart företag efter arbetstid (timmar per år), kombinationsverksamhet totalt företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) per verksamhetsart företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) kombinationsverksamhet totalt sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som hade direkt samband med jordbruket sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket företag med viss verksamhet som hade direkt samband med jordbruket Medelfel samt skattningar för samtliga redovisningsgrupper (bilaga) 22 Fakta om statistiken 24 Detta omfattar statistiken 24 Definitioner och förklaringar 24 Kombinationsverksamhet (annan inkomstbringande verksamhet) 24 Verksamhet som har direkt samband med jordbruket 25 Verksamhet som inte har direkt samband med jordbruket 25 Årsverken (Annual Work Unit, AWU) 25 Företag 25 Så görs statistiken 25 Annan statistik 26 Elektronisk publicering 26 In English 27

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 47 SM 0701 Summary 27 Every third agricultural holding have some kind of other gainful activity 27 Almost every three working hours in agricultural holdings are in other gainful activities 27 List of tables 27 List of terms 28

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 47 SM 0701 Statistiken med kommentarer I detta Statistiska meddelande (SM) redovisas resultat från en enkätundersökning om jordbrukets kombinationsverksamhet som genomfördes under hösten Enkätundersökningen avsåg förhållanden under år I nedanstående resultatkommentarer jämförs resultaten från enkätundersökningen med antalet jordbruksföretag i Sverige hämtade från SMt Jordbruksföretag och företagare 2005 samt med uppgifter om sysselsättningen i jordbruket hämtade från SMt Sysselsättning i jordbruket Notera att verksamhet i egen skog inte ingår i redovisningen. Det bör redan här påpekas att resultaten är relativt osäkra och bör behandlas med viss försiktighet. Detta beror främst på att underlaget utgörs av en urvalsundersökning för ett begränsat antal jordbruksföretag. Totalt ligger företag till grund för statistiken. Kombinationsverksamhet- vad är det? Kombinationsverksamhet är ett viktigt komplement till den direkta jordbruksverksamheten för många jordbrukarhushåll. En knapp tredjedel av landets alla jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet i någon form. Kombinationsverksamheten kan vara allt från körslor eller entreprenadverksamhet, vanligen med jordbruksföretagets maskinpark, till hårvård eller IT-konsulting. Den enda gemensamma nämnaren är att de bedrivs i kombination med jordbruksverksamhet. I vissa fall utgör jordbruket ett komplement till kombinationsverksamheten, men vanligen är förhållandet det omvända. I redovisningen ingår verksamhet som bedrivs som näringsverksamhet. Det är vanligt att jordbrukarfamiljerna kompletterar sin inkomst från näringsverksamhet med inkomst från en anställning (inkomst från tjänst). Tjänsteinkomster beaktas inte i denna redovisning. För att särskilja de olika typerna av kombinationsverksamhet, har dessa delats in i två kategorier. Den första kategorin verksamhet som har direkt samband med jordbruket är sådan kombinationsverksamhet där jordbruksföretagets resurser eller produkter används. Det kan vara t.ex maskiner, byggnader och mark eller vidareförädling av gårdens produkter. I den andra kategorin verksamhet som inte har direkt samband med jordbruket kategoriseras övrig verksamhet. Det bör påpekas att det inte finns någon klar gräns mellan dessa båda kategorier. Körslor, turism och många andra verksamheter kan återfinnas i båda grupperna, beroende på om jordbruksföretagets resurser används eller ej. Verksamhet i egen skog ingår inte i redovisningen. Nästan vart tredje jordbruksföretag har kombinationsverksamhet Av landets jordbruksföretag som återfanns i Lantbruksregistret år 2005 bedrev ca (30 %) någon form av kombinationsverksamhet. Det var ca företag som hade någon verksamhet med samband med jordbruket i den mening att jordbruksföretagets resurser, som t.ex. mark, byggnader och maskiner användes i kombinationsverksamheten. et företag som bedrev någon verksamhet utan anknytning till jordbruket var ca Det var ca företag som hade både verksamhet med och verksamhet utan anknytning till jordbruket. Det var vanligare att mindre jordbruksföretag mätt i total åkerareal hade någon kombinationsverksamhet jämfört med större företag. Det var också vanligare att mindre företag hade en verksamhet som inte hade samband med jordbruksföretaget, medan de större företagen oftare bedrev verksamhet med direkt samband med jordbruket. År 2005 delades jordbruksföretagen in efter driftsinriktning

5 Statens Jordbruksverk 5 JO 47 SM 0701 byggt på 2005 års typologi. Andelen företag som hade någon typ av kombinationsverksamhet var störst bland småbruken medan andelen var minst bland trädgårdsföretag och mjölkföretag. et företag med kombinationsverksamhet i olika län redovisas i Diagram 1. Av diagrammet framgår att antalet företag med kombinationsverksamhet var störst i Västra Götalands län följt av Skåne län. et företag med kombinationsverksamhet var minst i Norrbottens-, Blekinge-, och Gottlands län. et företag med kombinationsverksamhet påverkas av antalet jordbruksföretag totalt. I Diagram 1 har antalet företag med kombinationsverksamhet också jämförts med antalet jordbruksföretag totalt per län. Andelen företag med kombinationsverksamhet har skrivits efter respektive stapel. Av diagramet framgår att andelen företag med någon typ av kombinationsverksamhet var högst i norra Sverige. I Jämtlands, Västerbottens-, och Norrbottens län bedrev runt 40 % av jordbruksföretagen också någon typ av kombinationsverksamhet. Andelen företag med kombinationsverksamhet var lägst i Stockholms län. Diagram 1 jordbruksföretag med någon typ av kombinationsverksamhet efter län, år 2005 (efter varje stapel anges i procent andelen jordbruksföretag med kombinationsverksamhet av samtliga jordbruksföretag i länet) Norrbottens 40 % Västerbottens 41 % Jämtlands Västernorrlands Gävleborgs Dalarnas Västmanlands Örebro Värmlands 44 % 39 % 31 % 23 % 33 % 27 % 30 % Västra Götalands 28 % Hallands 24 % Skåne 30 % Blekinge Gotlands 24 % 39 % Kalmar 30 % Kronobergs 31 % Jönköpings Östergötlands Södermanlands Uppsala Stockholms 28 % 29 % 25 % 28 % 22 %

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 47 SM 0701 sysselsatta personer efter kön och familjeförhållanden Av företagarnas totala årsarbetstid i kombinationsverksamhet utgörs ca 10 % av kvinnliga företagare, resten av manliga. Det är samma förhållande som gäller bland företagarna när det gäller årsarbetstiden i jordbruket enligt strukturundersökningen Det syns alltså ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller arbetstidens fördelning mellan jordbruket och kombinationsverksamheten bland företagare. Enligt diagram 2 och 3 tycks det inte heller finnas någon större skillnad mellan män och kvinnor vad gäller antal sysselsatta personer i kombinationsverksamhet med och utan samband med jordbruket. Av diagram 2 och 3 framgår också att det är en större andel män bland familjemedlemmar och anställda som arbetar med kombinationsverksamheten. Diagram 2 sysselsatta personer i verksamhet som hade direkt samband med jordbruket år män kvinnor Företagare maka/make familje medlemmar Anställda Diagram 3 sysselsatta personer i verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket år män kvinnor Företagare maka/make familje medlemmar Anställda

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 47 SM 0701 Kombinationsverksamhet arbetstimmar Bland de företag som har kombinationsverksamhet arbetar en dryg tredjedel ett årsverke eller mer med kombinationsverksamhet. Det framgår också av diagram 4 att det är vanligare att verksamhet med direkt koppling till jordbruket är större, mätt i arbetstid, än den verksamhet som inte har direkt samband med jordbruket. Diagram 4 företag med kombinationsverksamhet efter arbetad tid (timklasser) i kombinationsverksamheten år Samband med jordbruk Ej samband med jordbruk Totalt uppskattas antalet årsverken i jordbruksföretagens kombinationsverksamheter uppgå till Detta kan jämföras med det totala antalet årsverken i jordbruket som enligt 2005 års strukturundersökning beräknades till ca Det innebär att i genomsnitt 25 % av den totala arbetstiden vid jordbruksföretag i Sverige används för kombinationsverksamhet medan 75 % av tiden användes för arbete i jordbruket. Bland de företag som bedriver kombinationsverksamhet används i genomsnitt litet mer än ett årsverke för arbete i kombinationsverksamheten. Variationen är dock stor. Det finns ett mindre antal företag som står för en stor del av alla årsverken, främst sådana som bedrivs i verksamhet som inte har samband med jordbruket. Kombinationsverksamhet omsättning Bland företagen med kombinationsverksamhet hade ca företag en omsättning överstigande kronor i kombinationsverksamheten. et företag med en omsättning över kronor i kombinationsverksamheten var ca Av diagram 5 framgår också att kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket utgör en majoritet av de kombinationsverksamheter med omsättning i den lägsta gruppen (1-49 tkr).

8 Statens Jordbruksverk 8 JO 47 SM 0701 Diagram 5 företag med kombinationsverksamhet år 2005 efter omsättning, tkr samband ej samband ens betydelse för kombinationsverksamheten År 2005 delades jordbruksföretagen in efter driftsinriktning byggt på 2005 års typologi. Bland de företag som hade kombinationsverksamhet dominerade verksamheter utan direkt samband med jordbruket bland småbruken. Bland mjölkföretag var förhållandet det motsatta. Där dominerade kombinationsverksamheter som hade direkt samband med jordbruket. (se diagram 6). En förklaring till detta kan vara att småbruken har mindre resurser på jordbruksföretagen som kan användas i kombinationsverksamheter. Bland småbruken finns också sådana jordbruksföretag där den egentliga näringsverksamheten utgörs av något annat än jordbruk. Jordbruket har alltså mindre omfattning än kombinationsverksamheten för dessa företag. Diagram 6 Andel årsverken (AWU) för företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning år 2005 Småbruk Blandat jordbruk mest husdjur Blandat jordbruk mest växtodling Blandad husdjursskötsel Andra husdjur Nötkreatur, blandat Köttdjur Mjölkkor Trädgårdsväxter Jordbruksväxter 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jordbruksverksamhet Kombinationsverksamhet-direkt samband Kombinationsverksamhet-ej direkt samband

9 Statens Jordbruksverk 9 JO 47 SM 0701 Det totala antalet årsverken (23 700) för kombinationsverksamhet fördelar sig mellan driftsinriktningarna enligt diagram 7. Den mesta arbetstiden återfinns på småbruk och företag med jordbruksväxter. Detta är naturligt då en stor andel av det totala antalet företag utgörs av någon av dessa företagstyper. Diagram 7. årsverken för företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning år 2005 Småbruk Blandat jordbruk mest husdjur Blandat jordbruk mest växtodling Andra husdjur Nötkreatur, blandat Jordbruksverksamhet Kombinationsverksamhetdirekt samband Kombinationsverksamhetej direkt samband Köttdjur Mjölkkor Trädgårdsväxter Jordbruksväxter Om man istället tittar på antalet årsverken per företag i de olika driftsinriktningarna (se diagram 8), finner vi att småbruken och trädgårdsföretagen i genomsnitt hade färre timmar inom kombinationsverksamhet. Mest timmar, i genomsnitt ca 0,6 årsverken, arbetas i kombinationsverksamhet på företag med nötkreatur blandat och företag med mest husdjur. Diagram 8 Genomsnittligt antal årsverken i kombinationsverksamhet per driftsinriktning år 2005 Småbruk Blandat jordbruk mest husdjur Blandat jordbruk mest växtodling Blandad husdjursskötsel Andra husdjur Jordbruksverksamhet Kombinationsverksamhetdirekt samband Kombinationsverksamhet- ej direkt samband Nötkreatur, blandat Köttdjur Mjölkkor Trädgårdsväxter Jordbruksväxter 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 47 SM 0701 Kombinationsverksamhet storlek på företagen Att det finns ett klart samband mellan jordbruksföretagets storlek (i det här fallet total åkerareal) och hur arbetstimmarna fördelar sig mellan verksamheter med och utan direkt samband med jordbruket framgår tydligt i diagram 9. Diagram 9 Genomsnittligt antal årsverken (AWU) per företag efter åkermarkens storlek år 2005 Över 100,0 50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0 Jordbruksverksamhet Kombinationsverksamhetdirekt samband Kombinationsverksamhetej direkt samband 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 I diagramet syns att kombinationsverksamhet med direkt samband med jordbruket är vanligare på stora företag, medan den var mindre vanlig på små företag. Det syns också att arbetstiden i jordbruket var den dominerande typen av arbetstid oavsett storlek på företaget. Jordbrukets genomsnittliga andelen av alla årsverken var ca 75%, med en något högre andel hos de arealmässigt största företagen. Detta illustreras tydligare i diagram 10. Mätt i andel företag som hade kombinationsverksamhet var det dock vanligare med kombinationsveksamhet bland mindre företag. Det innebär att kombinationsverksamhetens omfattning växer med företagets storlek.

11 Statens Jordbruksverk 11 JO 47 SM 0701 Diagram 10 Genomsnittlig fördelning av arbetstiden på företaget efter åkermarkens storlek år 2005 Över 100,0 50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jordbruksverksamhet Kombinationsverksamhet-direkt samband Kombinationsverksamhet-ej direkt samband Vilken kombinationsverksamhet med direkt samband med jordbruket som bedrivs, har ett visst samband med företagets storlek. Arbete på entreprenad var vanligare på större företag medan turism och övrigt var vanligare på mindre företag. Troligen beror detta på att större företag har mer resurser i form av t.ex. maskiner, som kan användas för entreprenadverksamhet. Diagram 11 Andelen företag med olika verksamheter per storleksgrupp år 2005 Över 100,0 50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 Turism uthyrning och andra fritidsaktiviteter förädling och försäljning av gårdsprodukter Hantverk förädling av trä 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vattenbruk Entreprenad Produktion av förnybar energi Övrigt Jämförelser med strukturundersökningen 2005 Enligt strukturundersöknigen 2005 var det knappt företag som hade annan inkomstbringande verksamhet som hade direkt samband med jordbruket. Detta rimmar dåligt med denna undersöknings drygt företag. En anledningen är att man tidigare tolkade ett bortfall på frågan om landsbygdsutveckling i strukturundersökningen som att det inte bedrevs någon annan inkomstbringande verksamhet på företaget.

12 Statens Jordbruksverk 12 JO 47 SM 0701 Resultat från denna undersöknig visar emellertid att många av dem som inte svarade på strukturundersökningens fråga nu svarat att de trots allt hade kombinationsverksamhet Detta kommer att utnyttjas för skattningar i kommande strukturundersöknigar och få till följd att antalet företag då kommer att öka med några tusen även där. Skillnaden blir därmed inte så stor i framtiden och vi kan konstatera att det gjorts en underskattning av antalet företag med kombinationsverksamhet i strukturundersökningen tidigare år. En ytterligare anledning kan vara att i 2005 års strukturundersökning räknades kommersiell hästverksamhet som en jordbruksverksamhet, medan den i denna enkätundersökning har räknats som en kombinationsverksamhet.

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 47 SM 0701 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

14 Statens Jordbruksverk 14 JO 47 SM a. företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per område 1a. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) on holdings with other gainful activities per area Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Verksamhetsom hade direkt samband med jordbruket företag personer årsverken (AWU) Verksamhetsom inte hade direkt samband med jordbruket företag personer årsverken (AWU) Kombinationsverksamhet totalt företag årsverken (AWU) Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområder RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Hela riket

15 Statens Jordbruksverk 15 JO 47 SM b. företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per driftsinriktning, åkerareal samt brukarens ålder 1b. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) on holdings with other gainful activities per type of farming, arable land and age Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Ålder Åkerareal Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket företag personer årsverken (AWU) Verksamhetsom inte hade direkt samband med jordbruket företag personer årsverken (AWU) Kombinationsverksamhet totalt företag årsverken (AWU) Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Brukarens ålder -29 år år år år år Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

16 Statens Jordbruksverk 16 JO 47 SM företag efter arbetstid (timmar per år) per verksamhetsart 2. Number of farms by annual working hours per kind of gainful activity Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Åkerareal Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket Verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 47 SM företag efter arbetstid (timmar per år), kombinationsverksamhet totalt 3. Number of farms by annual working hours, gainful activities total Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Åkerareal Kombinationsverksamhet totalt Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 47 SM företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) per verksamhetsart 4. Number of farms by turnover (thousand SEK) per kind of gainful activity Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Åkerareal Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket eller mer Verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket eller mer Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 47 SM företag efter omsättning år 2005 (tusen kronor) kombinationsverksamhet totalt 5. Number of farms by turnover (thousand SEK) for gainful activity total Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Åkerareal Kombinationsverksamhet totalt eller mer Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 47 SM sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som hade direkt samband med jordbruket 6. Number of occupied persons at holdings with other gainful activities directly related to the holding Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Företagare Företagarens Övriga familjemedlemmar Anställda Summa Totalt maka/make Åkerareal Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

21 Statens Jordbruksverk 21 JO 47 SM sysselsatta personer efter kön och familjeförhållande för verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket 7. Number of occupied persons at holdings with other gainful activities not directly related to the holding Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Företagare Företagarens Övriga familjemedlemmar Anställda Summa Totalt maka/make Åkerareal Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

22 Statens Jordbruksverk 22 JO 47 SM företag med viss verksamhet som hade direkt samband med jordbruket Number of holdings with other gainful activities directly related to the holding by type of activity Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9) Område Åkerareal Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter Hantverk Förädling av trä Förädling och försäljning av gårdsprodukter Vattenbruk Arbete på Produktion entrepe-anad förnybar energi Övrigt Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter) Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Riksområde RO RO RO Stödområde Stödområde Stödområde 2a Stödområde 2b Stödområde Stödområde 4a Stödområde 4b Stödområde 5a Stödområde 5b Stödområde 5c Stödområde 5m Övriga riket Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbr.- och trädgårdsväxter Mjölkkor Köttdjur Nötkreatur, blandat Andra husdjur Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk - mest växtodling mest husdjur Småbruk Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, Hela riket

23 Statens Jordbruksverk 23 JO 47 SM Medelfel samt skattningar för samtliga redovisningsgrupper (bilaga) 9. Standard error and estimations for all groups (annex) Medelfel samt tabeller innehållande samtliga redovisningsgrupper återfinns som en bilaga till detta Statistiska Meddelande. Data finns i en speciell Excelfil som kan öppnas via webbversionen (HTMLversionen) av detta Statistiska Meddelande. (återfinns på: under rubriken Statistik). Standard error and estimations for all groups are available as an annex to this Statistical Report. Data is available in a special Excel file, which can be opened in the web version of this Statistical Report. (You find it at: under the heading Statistics)

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 47 SM 0701 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Syftet med undersökningen är att kartlägga vikten och omfattningen av kompletterande näringsverksamheter på jordbruksföretagen. Speciellt viktigt har varit att få den kompletterande verksamheten uppdelad på 1: Näringsverksamhet som har direkt samband med jordbruket, 2: Näringsverksamhet som inte har direkt samband med jordbruket. Ett andra syfte är att följa upp gårdsstödets och andra stöd- och utvecklingsåtgärders betydelse för den kompletterande verksamheten på jordbruksföretagen. Definitioner och förklaringar Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2005 brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller innehade stora djurbesättningar minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller höns (inklusive kycklingar), eller innehade minst kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion. Denna population är identisk med den population som ingår i Lantbruksregistret (LBR). De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är antal sysselsatta i kombinationsverksamhet, antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i kombinationsverksamhet, den totala omsättningen av kombinationsverksamhet, Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder, arbetstid samt typ av kombinationsverksamhet. Referensperiod är år Kombinationsverksamhet (annan inkomstbringande verksamhet) Med kombinationsverksamhet i jordbruket, även kallad annan inkomstbringande verksamhet, avses annan näringsverksamhet än jord- och skogsbruk på det egna företaget. Exempel på detta är turism, entreprenadverksamhet och vidareförädling av produkter. Till kombinationsverksamhet räknas också: Jordbruksverksamhet åt andra jordbruksföretag, såsom körning mot ersättning vid t.ex sådd, gödselspridning och skörd. Verksamhet i annans skog, t.ex. åt andra jordbruksföretag eller åt skogsbolag. Både annan inkomstbringande näringsverksamhet som har ett direkt samband med jordbruket och sådan verksamhet som inte har det ingår i enkäten. Inkomst av tjänst ingår inte. Verksamheten ska drivas/ledas av företagaren, maka/make/sambo eller annan familjemedlem som arbetar i företaget.

25 Statens Jordbruksverk 25 JO 47 SM 0701 Verksamhet som har direkt samband med jordbruket I verksamhet som har direkt samband med jordbruket används jordbruksföretagets resurser, som mark, byggnader och maskiner eller jordbruksföretagets produkter, t.ex. genom vidareförädling av gårdsprodukter. Skogsbruk, med massaoch virkesproduktion i egen skog skall inte räknas med, däremot ingår produktion av förnyelsebar energi som ved och flis. Verksamhet med jordbrukets maskiner åt andra jordbruksföretag (körning mot ersättning) och/eller i annans skog redovisas som entreprenadverksamhet. Verksamhet som inte har direkt samband med jordbruket I verksamhet som inte har direkt samband med jordbruk ingår all annan näringsverksamhet som drivs/leds av företagaren, maka/make/sambo eller annan familjemedlem som arbetar på företaget, men som inte utnyttjar jordbruksföretagets resurser eller produkter. Verksamheten kan vara av vilket slag som helst, t.ex. försäljning av IT-konsulttjänster eller vidareförsäljning av maskiner. Skogsbruk i annans skog med skogsmaskiner t.ex. med skotare ingår också. Årsverken (Annual Work Unit, AWU) Sysselsatta timmar omräknas till årsverken, AWU. En AWU motsvarar arbetstiden för en heltidssysselsatt, vilket för Sverige är timmar per år. Är sysselsättningen mindre räknas motsvarande andel av en AWU. En redovisad sysselsättning på timmar eller mer räknas alltid som en AWU. Företag Med företag menas inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Målpopulationen för denna undersökning består av alla lantbruksföretag med minst 2,1 ha åker eller stor djurbesättning eller trädgårdsodlinng. Populationen är identisk med Lantbruksregistret 2005 och består totalt av företag. Företagare Den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Så görs statistiken Denna statistik bygger på en urvalsundersökning. Målpopulationen utgörs av de jordbruksföretag som tillhörde det s.k. Lantbruksregistret (LBR) år Dessa har stratifierats, bl.a. beroende på hur de besvarade en fråga om landsbygdsutveckling i 2005 års strukturundersökning, varefter ett urval på totalt företag gjordes. Enkätutskick, påminnelse, skanning av blanketter samt telefonuppföljning har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket. Bearbetningar och sammanställningar har därefter gjorts av Jordbruksverkets statistikenhet. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 69% vilket gör att resultaten bygger på svar från jordbruksföretag. Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer urvalsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel samt modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och mätfel vara de feltyper som mest påverkar statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet årsverken i kombinationsverksamhet på och ett medelfel på 6,6 procent kan man

26 Statens Jordbruksverk 26 JO 47 SM 0701 med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet ± 2 * 6,6 % * (dvs ± 3 263) omfattar det verkliga antalet årsverken. I samtliga tabeller har en maxgräns på 40% medelfel använts. Det betyder att skattningar med mer än 40% medelfel bedöms vara så osäkra att skattningen istället ersatts av... Då skattningarna trots detta i många fall är väldigt osäkra bör resultaten behandlas och tolkas med försiktighet. Alla medelfel redovisas på speciellt ställe. Vid bortfall av hela företag (objektsbortfall) har uppräkning använts. Vid partiellt bortfall (saknade uppgifter för enstaka frågor) har uppgifter imputerats med olika metoder. Detta förfarande gör att urvalsfelet (medelfelet) underskattas något jämfört med vad fallet skulle vara om imputering ej gjordes. Annan statistik Denna statistik har samband med och är mer eller mindre jämförbar med all statistik som bygger på strukturundersökningen Mest intressant här torde JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 vara. Statistiken är också i stora delar jämförbar med en liknande undersöknig som gjordes år 2002 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket. Rapporten heter Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Elektronisk publicering Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats under Statistik samt på SCB:s webbplats under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Odling av trädgårdsväxter i Sverige JO 37 SM 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007 Production of horticultural products 2007 I korta drag Odling av trädgårdsväxter i Sverige Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 JO 42 SM 1901 Jordbrukarhushållens inkomster 2017 Incomes of agricultural households 2017 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 JO 42 SM 1801 Jordbrukarhushållens inkomster 2016 Incomes of agricultural households 2016 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 JO 42 SM 1401 Jordbrukarhushållens inkomster 2012 Incomes of agricultural households 2012 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 Statistikenheten 2014-09-08 1(10) Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2013 JO0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2007:3 Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster Other gainful activities on the agricultural holding and income of

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Sysselsättning i jordbruket 2013

Sysselsättning i jordbruket 2013 Statistikenheten 2014-11-18 1(9) Sysselsättning i jordbruket 2013 JO1101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 JO 42 SM 1301 Jordbrukarhushållens inkomster 2011 Incomes of agricultural households 2011 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1101 Jordbrukarhushållens inkomster 2009 Incomes of agricultural households 2009 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2019:02 Antal får och företag med får i december 2018 Number of sheep and holdings with sheep in December 2018 Sammanfattning Fårpopulationen i december

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1001 Jordbrukarhushållens inkomster 2008 Incomes of agricultural households 2008 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-04-18 1 (10) KVALITETSDEKLARATION Jordbruksföretagens driftsinriktning Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske Statistikområde Jordbruksföretagens driftsinriktning Produktkod JO0105 Referenstid 2016

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 Statistikenheten 20080617 1(8) Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007 JO0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

Dränering av jordbruksmark 2013

Dränering av jordbruksmark 2013 Jordbruksverket BESKRIVNING AV STATISTIKEN Statistikenheten 2014-04-01 1(9) Dränering av jordbruksmark 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén,

Minskade arealer för äpplen och päron. Cecilia Branzén, JO 33 SM 0801 Antalet fruktträd 2007 Slutlig statistik Number of fruit trees 2007 I korta drag Minskade arealer för äpplen och päron Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1901 Jordbruksmarkens användning 2019 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2019, preliminary statistics I korta drag Arealen åkermark minskar något I år, 2019, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

6 Husdjur Husdjur

6 Husdjur Husdjur 6 Husdjur 79 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns,

Läs mer