Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken"

Transkript

1 JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till stycken, en minskning med 5 % sedan 2013 och med 17 % sedan Andelen heltidsjordbruk av det totala antalet jordbruksföretag var 25 %, en procentenhet högre än år 2013 men en nergång sedan 2007 då samma andel var 28 %. Knappt personer var under 2016 sysselsatta inom heltidsjordbruket, vilket motsvarar 37 % av alla sysselsatta i jordbruket som helhet. Det är personer fler än år Det är också en 2 procentenheter större andel av de sysselsatta inom jordbruket som helhet. Under år 2016 brukades 72 % av jordbruksmarken av den knappa fjärdedel företag som var heltidsjordbruk, vilket innebär att den genomsnittliga arealen som brukades av heltidsföretag var nästan åtta gånger så stor som för övriga jordbruksföretag (140 kontra 18 hektar). Heltidsjordbruken brukar majoriteten av marken Den genomsnittliga arealen mark som brukades av heltidsjordbruk ökade från 97 till 121 hektar mellan åren 2007 och 2016, samtidigt som andelen riktigt stora heltidsföretag (som brukade mer än 100 hektar mark) ökade från 32 till 42 %. Andelen heltidsföretag som ägde all sin brukade mark, kontra de som helt eller delvis arrenderade den, förblev relativt oförändrad under perioden År 2016 brukade de företag som arrenderade all sin mark i genomsnitt 55 % mer mark än de företag som ägde den. De som brukade en blandning av egen och arrenderad mark brukade 23 % större arealer än de företag som ägde all sin mark. Djurskötsel är fortfarande den vanligaste driftsinriktningen Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsföretag var under hela perioden djurskötsel, även om andelen heltidsföretag som ägnar sig åt just djurskötsel har minskat med 24 % mellan 2007 och Minskningen av antalet företag inom djurskötseln beror främst på en 47-procentig minskning av antalet företag som håller mjölkkor. Trots minskningen i antal heltidsjordbruk som helhet har antalet sådana med kombinationsverksamhet istället ökat under hela perioden , för att 2016 utgöra 54 %. Johan Holmer, statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 17 oktober Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 65 SM 1701 Den genomsnittliga heltidsjordbrukaren har blivit äldre Heltidsjordbrukarna har blivit betydligt äldre under perioden , andelen företagare äldre än 64 år steg från 10 till 18 %. Andelen äldre än 54 år gamla var 51 % år 2016, att jämföra med 41 % år År 2016 var 7 % av driftsledare inom heltidsjordbruket kvinnor och den andelen har inte förändrats nämnvärt sedan I genomsnitt är de något yngre än sina manliga kollegor. Yngre driftsledare av båda könen är i genomsnitt högre utbildade än sina äldre kollegor; 22 % av de i åldern år har en eftergymnasial lantbruksutbildning, jämfört med 12 % av de i åldern år. Generellt är utbildningsnivån betydligt högre hos driftsledare i heltidsjordbruk än i övriga jordbruk.

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 65 SM 1701 Innehåll Statistiken med kommentarer 5 Bra att veta 5 Översikt 5 Heltidsjordbrukens verksamhet 5 Driftsinriktning 5 Djurskötsel 6 Kombinationsverksamhet 7 Heltidsjordbrukens profil 7 Storlek, bruknings- och driftsform 7 Ålder, utbildning och könsfördelning 8 Heltidsjordbrukens arbetsinsats 9 Sysselsättning 9 Årsverken 10 Tabeller 12 Teckenförklaring Areal - och betesmark på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, , hektar 13 2a. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2007 och b. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och a. Areal mark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2007 och 2010, hektar 16 3b. Areal mark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och 2016, hektar Antal företagare på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, Driftsledarnas jordbruksutbildning, efter ålder och driftsinriktning, samt medelfel (MF), Åkerareal på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, , hektar Antal företag och areal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, Åkerareal på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, , hektar Antal enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, Åkerareal för enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, , hektar Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt,

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 65 SM a. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2007 och b. Antal husdjur på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, 2013 och Antal sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på sysselsättningsform, region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform, region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Antal årsverken för stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Fakta om statistiken 31 Detta omfattar statistiken 31 Definitioner och förklaringar 31 Så görs statistiken 32 Statistikens tillförlitlighet 33 Annan statistik 33 Elektronisk publicering 34 In English 35 Summary 35 List of tables 36 List of terms 37

5 Statens Jordbruksverk 5 JO 65 SM 1701 Statistiken med kommentarer Bra att veta I det här Statistiska meddelandet redovisar vi det svenska heltidsjordbrukets verksamhet under år 2016 med jämförelser tillbaka i tiden till år Vi har klassat ett heltidsjordbruk som ett företag vars jordbruksverksamhet kräver minst standardtimmars arbete per år (läs mer om vad en standardtimme är under rubriken Fakta om statistiken ). År 2016 drevs knappt 25 % av jordbruksföretagen som heltidsjordbruk. Eftersom att heltidsjordbruken kräver minst en heltidstjänst antas de spegla det yrkesmässiga jordbruket i högre utsträckning än om man ser till alla jordbruksföretag. Rapporten avser att ge en heltäckande bild av heltidsjordbruket och omfattar antalet heltidsjordbruk, brukade arealer, brukningsform (ägd och arrenderad mark), antal djur, företagsform, driftsledarnas ålder, utbildning och könsfördelning, sysselsättning, kombinationsverksamhet och arbetstid. Statistiken härstammar från Strukturundersökningen som genomfördes åren 2007, 2010, 2013 och Den är fullt jämförbar med övrig statistik över antal företag, arealer, antal djur, företagare och sysselsättning som publiceras av Jordbruksverket. Översikt År 2016 var antalet heltidsjordbruk stycken, en minskning med drygt 5 % sedan år 2013 och med drygt 17 % sedan Jämfört med år 2013 är det bara i Uppsala län som antalet heltidsjordbruk ökat och då med knappt 1 %. I de övriga länen har det antalet sjunkit. Störst var minskningen i Norrbottens län, drygt 18 %. Även vid en jämförelse med år 2007 har minskningen varit överlägset störst i Norrbotten, antalet heltidsjordbruk har då minskat med nästan 40 % i länet. Andelen heltidsjordbruk av det totala antalet jordbruksföretag var knappt 25 % år 2016, en liten ökning jämfört med 2013 och en liten minskning jämfört med 2007, då andelarna var 24 respektive 26 %. Arealen jordbruksmark som brukas av heltidsjordbruk har inte förändrats nämnvärt under perioden och var knappt 2,2 miljoner hektar Under samma period har däremot andelen av den totala mängden jordbruksmark som brukades av heltidsjordbruk ökat något, från 68 till knappt 72 %. Detta då de totala arealerna har krympt och det huvudsakligen är deltidsjordbrukens arealer som minskat. År 2016 brukades alltså nästan tre fjärdedelar av jordbruksmarken av den knappa fjärdedel av jordbruksföretagen som är heltidsjordbruk. Detta innebär att den genomsnittliga arealen brukad av ett heltidsjordbruk, 140 hektar, är nästan åtta gånger så stor som för ett deltidsjordbruk, 18 hektar. Heltidsjordbrukens verksamhet Driftsinriktning Figur A visar utvecklingen i antalet heltidsjordbruk med de olika driftsinriktningarna sedan år Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsjordbruken år 2016 var husdjursskötsel, de företagen utgjorde nästan 56 % av alla heltidsjordbruk. Detta trots att antalet företag med denna driftsinriktning minskat mest sedan år 2007, med drygt 24 %. Antalet företag med driftsinriktningen växtodling har under samma period inte förändrats mycket i antal utan ligger kvar runt stycken motsvarande 30 % av antalet heltidsjordbruk. Antalet heltidsjordbruk med driftsinriktningen blandat jordbruk har minskat med knappt 19 % till drygt vilket motsvarar 14 % av heltidsjordbruken. Andelen heltidsföretag av det totala antalet företag inom respektive driftsinriktning var 48 % för djurskötsel, 27 % för växtodling och 52 % för blandat jordbruk år 2016.

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 65 SM 1701 Figur A. Antal företag per driftsinriktning Antal företag inom respektive huvudsaklig driftsinriktning Ju ljusare ton inom respektive färg, desto senare år Djurskötsel Växtodling Blandat jordbruk Djurskötsel Oavsett djurslag bedrevs huvuddelen av den svenska djurskötseln år 2016 i heltidsföretag (Figur B). Av det totala antalet nötkreatur hölls 92 % i heltidsföretag Om man ser specifikt till mjölkkor var andelen i heltidsföretag i stort sett 100 %, medan 89 % av övriga nötkreatur hölls i heltidsföretag. Andelen svin och fjäderfä i heltidsföretag var 99 % år 2016, medan andelen får var 54 %. Antalet svin i såväl heltidsföretag som övriga företag minskade under perioden , det totala antalet med 19 % och det i heltidsföretag med 17 %. Det totala antalet nötkreatur minskade något mellan 2007 och 2016, medan antalet i heltidsföretag ökade något. Under samma period ökade det totala antalet får med 14 %, men antalet får hållna i heltidsjordbruk ökade med 26 %. Det totala antalet hållna fjäderfän ökade med 37 % från 2007 till 2016, antalet hållna i heltidsjordbruk något mer; med 39 %. Figur B. Antal djur i det svenska jordbruket Antal miljoner djur i heltidsföretag (bruna staplar) samt övriga jordbruksföretag (gröna staplar). Notera att diagrammens skalor skiljer sig åt.

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 65 SM 1701 Kombinationsverksamhet När ett jordbruksföretag utför betald verksamhet vid sidan av jordbruket där företagets resurser (som mark, maskiner eller produkter) används kallas detta för kombinationsverksamhet. Antalet heltidsföretag som bedrev kombinationsverksamhet under 2016 var stycken. Det motsvarar knappt 54 % av alla heltidsjordbruk och är en ökning med 3 procentenheter sedan Som framgår av Figur C var andelen knappt 33 % år Andelen övriga jordbruksföretag med kombinationsverksamhet var knappt 40 % år 2016, jämfört med 19 % år 2007 så förändringen har skett snabbare för deltidsjordbruken, dock från en lägre nivå. Figur C. Andel jordbruksföretag med kombinationsverksamhet Andel av samtliga heltidsjordbruk (grön linje) och övriga jordbruk (blå linje) som bedrev kombinationsverksamhet Heltidsjordbrukens profil Storlek, bruknings- och driftsform Medan det totala antalet heltidsjordbruk minskade så ökade deras brukade areal något under perioden I Figur D visas hur det har påverkat företagens storleksprofil. Figur D. Heltidsjordbrukens storleksfördelning Andel företag och mark per storlekskategori mätt i areal mark per företag. Det totala antalet heltidsföretag och heltidsföretagens totala marksareal för respektive år är utskrivet ovanför staplarna. Den genomsnittliga arealen mark brukad av heltidsföretag ökade från 97 till 121 hektar mellan år 2007 och Samtidigt ökade andelen heltidsföretag som brukade minst 100 hektar mark från 32 till 42 %, medan andelen mark brukad av dessa företag

8 Statens Jordbruksverk 8 JO 65 SM 1701 ökade från 60 till 72 %. Heltidsjordbrukens genomsnittliga areal betesmark ökade under samma period från 17 till 19 hektar. Eftersom nästan 88 % av heltidsjordbruken brukade arealer större än 30 hektar skedde ökningen följaktligen parallellt med att företag i storleksintervallet hektar mark minskade från 55 till 45 % i andel företag och från 35 till 24 % i andel brukad mark. Företagens brukningsform anger i hur stor grad företagen brukar egen, ägd mark eller arrenderad mark. Knappt 64 % av heltidsjordbruken brukade en blandning av egen och arrenderad mark år 2016, medan drygt 23 % enbart brukade egen mark. 10 % av företagen brukade enbart arrenderad mark. Dessa andelar har förblivit relativt oförändrade under perioden , med undantag för år 2010 som uppvisar något avvikande andelar som en följd av att frågorna kring brukningsform då var annorlunda formulerade. Företag med olika brukningsform brukade också olika mycket mark. Företag som delvis arrenderade marken brukade 23 % större areal än företag som ägde all sin brukade mark. Företag som helt och hållet arrenderade marken brukade 55 % större areal än de företag som ägde all sin brukade mark. Dessa skillnader har tidigare ökat kontinuerligt, år 2007 var skillnaderna 18 respektive 49 %. Men nu har utvecklingen vänt, jämfört med år 2013 har skillnaderna minskat med 5 respektive 6 procentenheter. År 2016 var andelen heltidsjordbruk som drevs i form av juridiskt bolag 19 %, en uppgång från 16 % år Andelen juridiska bolag var betydligt högre bland heltidsföretagen än bland övriga företag, för vilka andelen juridiska bolag 2016 var omkring 7 %. Ålder, utbildning och könsfördelning Åldersfördelningen bland företagarna i företag klassade som enskild firma har förändrats påtagligt sedan år 2007 (Figur E). Andelen företagare äldre än 64 år steg från 10 till 18 % mellan 2007 och Andelen äldre än 54 år gamla var 51 % år 2016, att jämföra med 41 % år Åldersfördelningen skiljer sig mellan män och kvinnor. Medan andelen manliga driftsledare över 54 år var 51 % år 2016, var samma andel för kvinnliga driftsledare 44 %. Andelen kvinnliga driftsledare i de enskilda heltidsföretagen förblev relativt konstant, mellan 6 och 7 %, under perioden Det är lågt jämfört med enskilda jordbruksföretag som inte är heltidsföretag, där andelen kvinnliga driftsledare under samma period var mellan 17 och 19 %. Figur E. Åldersfördelning bland enskilda företagare i heltidsjordbruken För första gången presenteras i denna utgåva av Heltidsjordbruket statistik över utbildningsnivå. Då statistiken presenteras samlad för alla heltidsjordbruk, enskilt likväl som juridiskt ägda, är det driftsledarens utbildningsnivå som avses och inte företagarens. Tillförlitliga data finns bara tillgängligt för år 2016 så inga tidsserier kan presenteras, men vi kan konstatera att det år 2016 fanns intressanta skillnader i utbildningsnivå. Åldersgruppen -24 år är så pass liten att värdena bör tolkas med försiktighet, men mellan de övriga grupperna finns det tydliga skillnader. Generellt tycks utbildningsnivån vara högre hos de yngre driftsledarna, till exempel har 22 % av de i åldern år en eftergymnasial lantbruksutbildning, medan motsvarande siffra för åringarna är 12 %.

9 Statens Jordbruksverk 9 JO 65 SM 1701 Tydliga skillnader går också att se i driftsinriktningarna. I driftsinriktningen köttdjur är det mer än hälften, 51 %, av driftsledarna som saknar formell lantbruksutbildning medan 6 % har en eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffror för driftsinriktningen Jordbruksväxter är 27 respektive 22 %. Totalt sett hade 20 % av driftsledarna inom heltidsjordbruket en grundläggande, 30 % en gymnasial och 13 % en eftergymnasial utbildning medan 36 % saknade formell lantbruksutbildning. Det innebär att utbildningsnivån hos driftsledarna är betydligt högre i heltidsjordbruken än i de övriga jordbruken, där 71 % saknade formell utbildning, 11 % hade en grundläggande, 13 % hade en gymnasial och 5 % hade en eftergymnasial utbildning. Figur F visar skillnaden i andel eftergymnasialt utbildade driftsledare. Figur F. Eftergymnasialt utbildade driftsledare, 2016 Andel eftergymnasialt utbildade driftsledare på heltidsjordbruk och övriga jordbruk i de huvudsakliga driftsinriktningarna. Heltidsjordbruk visas i grön färg och övriga visas i brunt. Heltidsjordbrukens arbetsinsats Sysselsättning Drygt personer var sysselsatta inom heltidsjordbruket år 2016 (Figur G). Jordbruket som helhet sysselsatte drygt personer, vilket innebär att heltidsföretagen stod för 37 % av sysselsättningen. Det är den högsta andelen under perioden , går vi längre tillbaka var den dock högre år 2005 (40 %). Trots andelsförändringarna har antalet sysselsatta hela tiden varit relativt konstant.

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 65 SM 1701 Figur G. Antal sysselsatta i heltidsjordbruk per driftsinriktning, Antal sysselsatta i heltidsjordbruk i de huvudsakliga driftsinriktningarna. Växtodling visas i grön färg, blandat jordbruk i lila färg och djurskötsel visas i bruna färgtoner. Djurskötsel var den driftsinriktning inom heltidsjordbruket som sysselsatte flest personer under hela perioden , följt av växtodling och blandat jordbruk. Inom djurskötseln var hållning av mjölkkor den inriktning som sysselsatte flest under samtliga år, trots att sysselsättningen föll med 30 % mellan 2007 och 2016, från till personer. Djurskötsel är som nämnts tidigare också den driftsinriktning där antalet företag minskat mest. Av samtliga sysselsättningstillfällen i heltidsjordbruket var 77 % stadigvarande år 2016, vilket är lägre än i det övriga jordbruket, där 92 % av dem var stadigvarande. Knappt av de heltidsjordbruken drevs av juridiska bolag. Antalet stadigvarande sysselsatta i dem var drygt personer år 2016, i motsvarande siffra för enskilda bolag under samma period var knappt personer. Detta innebär att det genomsnittliga antalet stadigvarande sysselsatta i juridiska och enskilda heltidsjordbruk var 3,71 respektive 3,04 personer. Årsverken Heltidsföretagens totala antal arbetade årsverken år 2016 var knappt , vilket utgör 59 % av hela jordbrukets antal årsverken. Antal årsverken inom heltidsjordbruket har under perioden gått ner med 6 %. Det är betydligt mindre än i det övriga jordbruket, vars antal årsverken minskade med 25 % under samma period. Går vi något längre tillbaka i tiden och tittar på perioden var det däremot heltidsjordbrukets årsverken som minskade mer än det övriga jordbruket. Figur H visar utvecklingen i antalet årsverken per driftsinriktning sedan år 2007.

11 Statens Jordbruksverk 11 JO 65 SM 1701 Figur H. Antal årsverken i heltidsjordbruk, totalt samt per driftsinriktning, I det blandade jordbruket minskade antalet årsverken med drygt 7 % från år 2007 till Jämfört med år 2013 är nivåerna dock i det närmaste oförändrade, både för stadigvarande och tillfälligt sysselsatta. Den absoluta huvuddelen, 91 %, av alla årsverken i heltidsjordbruket utfördes av stadigvarande sysselsatta år 2016, en andel som är oförändrad jämfört med år Jämfört med år 2007 när den var 95 %, har den dock minskat. Inom växtodlingen har antalet årsverken ökat med 22 % sedan år Bland de stadigvarande sysselsatta har ökningen varit 14 %, medan årsverken utförda av tillfälligt sysselsatta ökat med 75 %. Det är endast inom underkategorin övriga jordbruksväxter som antalet årsverken på heltidsjordbruk minskat och då med drygt 15 %. Antalet årsverken inom husdjursskötseln hade däremot minskat med knappt 16 % under samma period. Mjölkkor är den med god marginal största underkategorin för husdjursskötsel och där hade minskningen varit knappt 18 %. Även i kategorierna svin och blandade husdjur har det skett minskningar, medan det skett ökningar i underkategorierna köttdjur samt får. Kategorin mjölkkor står dock för mer än 48 % av antalet årsverken inom husdjursskötseln, varför nedgången där blir så dominerande. Liksom inom växtodlingen har de tillfälligt sysselsatta årsverken ökat relativt mycket inom husdjursskötseln, som mest med 300 % inom kategorin får. Dock rör det sig om relativt få årsverken.

12 Statens Jordbruksverk 12 JO 65 SM 1701 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 65 SM Areal - och betesmark på heltidsjordbruk uppdelat på region och företagsstorlek, , hektar 1. Arable land and pasture areas at full-time agricultural holdings by region and holding size, , hectares Län Åker Bete Åker Bete Åker Bete Åker Bete Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket Alla företag (inkl. övriga företag)

14 Statens Jordbruksverk 14 JO 65 SM a. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2007 och a. Number of full-time agricultural holdings by tenure, region and holding size, 2007 and 2010 Län Helt ägd Helt arr. Delvis arr Utan Totalt antal Helt ägd Helt arr. Delvis arr. Utan Totalt antal Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket Anm. arr. är en förkortning för arrenderad

15 Statens Jordbruksverk 15 JO 65 SM b. Antal heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och b. Number of full-time agricultural holdings by tenure, region and holding size, 2013 and 2016 Helt ägd Helt arr. Delvis arr Utan Totalt antal Helt ägd Helt arr. Delvis arr. Utan Totalt antal Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket Anm. arr. är en förkortning för arrenderad

16 Statens Jordbruksverk 16 JO 65 SM a. Areal mark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2007 och 2010, hektar 3a. Arable land area at full-time agricultural holdings by tenure, region and holding size, 2007 and 2010, hectares Helt ägd Helt arr Delvis arr. Total areal Helt ägd Helt arr. Delvis arr. Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Total areal Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket Anm. arr. är en förkortning för arrenderad

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 65 SM b. Areal mark på heltidsjordbruk uppdelat på brukningsform, region och företagsstorlek, 2013 och 2016, hektar 3b. Arable land area at full-time agricultural holdings by tenure, region and holding size, 2010 and 2013, hectares Helt ägd Helt arr Delvis arr. Total areal Helt ägd Helt arr. Delvis arr. Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Total areal Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Storleksgrupp, ha 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, , Hela riket Anm. arr. är en förkortning för arrenderad

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 65 SM Antal företagare på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, Number of owners at privately held full-time agricultural holdings by gender and age, Företagarens ålder Totalt antal 2007 Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor Driftsledarnas jordbruksutbildning, efter ålder och driftsinriktning, samt medelfel (MF), Agricultural education of Business Managers, by age and type of farming, and standard deviations (MF), 2016 Utbildning Praktisk 1 MF, % Grundläggande MF, % MF, % Gymnasial Högskola 4 MF, % Totalt antal MF, % Driftsledarens ålder , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Företagets driftsinriktning Växtodling , , , , ,78 Jordbruksväxter 956 4, , , , ,92 Trädgårdsväxter 367 9, , , , ,74 Blandad växtodling , , , , ,27 Husdjursskötsel , , , , ,10 Mjölkkor , , , , ,20 Köttdjur , , , , ,45 Övriga husdjur 678 4, , , , ,65 Blandat jordbruk 659 5, , , , ,74 Totalt , , , , ,57 1) Praktisk lantbrukserfarenhet 2) Grundläggande lantbruksutbildning (minst 1 månad) 3) Lantbruks- eller naturbruksgymnasium (minst 2 år) 4) Lantbruksutbildning på universitet eller högskola (minst 2 år)

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 65 SM Åkerareal på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, , hektar 6. Arable land area at privately held full-time agricultural holdings by holder gender and age, , hectares Företagarens ålder Total areal 2007 Total areal i manligt ägda företag i kvinnligt ägda företag Total areal i manligt ägda företag i kvinnligt ägda företag Total areal i manligt ägda företag i kvinnligt ägda företag Total areal i manligt ägda företag i kvinnligt ägda företag Antal företag och areal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, Number of full-time agricultural holdings and arable land area by type of farming, Antal företag Areal mark (ha) Antal företag Areal mark (ha) Antal företag Areal mark (ha) Antal företag Areal mark (ha) Växtodling Spannmål Vall utöver eget behov Övriga jordbruksväxter Trädgårdsväxter Blandad växtodling Husdjursskötsel Mjölkkor Köttdjur Får Svin Övriga husdjur Blandade husdjur Blandat jordbruk Totalt Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 65 SM Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, Number of full-time agricultural holdings by type of farming and tenure, Växtodling Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbruks- och trädgårdsväxter Mjölkkor Husdjursskötsel Köttdjur Övriga husdjur Blandat jordbruk Totalt antal 2007 Totalt antal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Utan mark Totalt antal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Utan mark Totalt antal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Utan mark Totalt antal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Utan mark Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.

21 Statens Jordbruksverk 21 JO 65 SM Åkerareal på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och brukningsform, , hektar 9. Arable land area at full-time agricultural holdings by type of farming and tenure, , hectares Växtodling Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbruks- och trädgårdsväxter Mjölkkor Husdjursskötsel Köttdjur Övriga husdjur Blandat jordbruk 2007 Total areal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Total areal 2010 Total areal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Total areal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Total areal Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.

22 Statens Jordbruksverk 22 JO 65 SM Antal enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, Number of privately held full-time agricultural holdings by type of farming and owner age, Ålder Växtodling Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbruks- och trädgårdsväxter Mjölkkor Husdjursskötsel Köttdjur Övriga husdjur Blandat jordbruk Totalt antal 2007 Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.

23 Statens Jordbruksverk 23 JO 65 SM Åkerareal för enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning och företagarålder, , hektar 11. Arable land area of privately held full-time agricultural holdings by type of farming and owner age, , hectares Ålder Växtodling Jordbruksväxter Trädgårdsväxter Jordbruks- och trädgårdsväxter Mjölkkor Husdjursskötsel Köttdjur Övriga husdjur Blandat jordbruk 2007 Total areal Total areal 2010 Total areal Total areal Total areal Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 65 SM Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet uppdelat på region och företagsstorlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, Number of full-time agricultural holdings with other gainful activities by region and holding size, and standard deviations (MF) where available, MF, % Län Stockholms ,37 Uppsala ,74 Södermanlands ,67 Östergötlands ,84 Jönköpings ,59 Kronobergs ,55 Kalmar ,06 Gotlands ,53 Blekinge ,01 Skåne ,34 Hallands ,52 Västra Götalands ,57 Värmlands ,60 Örebro ,83 Västmanlands ,24 Dalarnas ,39 Gävleborgs ,28 Västernorrlands ,05 Jämtlands ,02 Västerbottens ,47 Norrbottens ,16 Produktionsområde Götalands södra slättbygder ,83 Götalands mellanbygder ,54 Götalands norra slättbygder ,50 Svealands slättbygder ,32 Götalands skogsbygder ,85 Mellersta Sveriges skogsbygder ,84 Nedre Norrland ,49 Övre Norrland ,57 Storleksgrupp jordbruksmark, ha 2, ,35 2,1 5, ,56 5,1 10, ,58 10,1 20, ,00 20,1 30, ,48 30,1 50, ,07 50,1 100, ,76 100, ,10 Storleksgrupp, ha 2, ,09 2,1 5, ,59 5,1 10, ,59 10,1 20, ,58 20,1 30, ,54 30,1 50, ,99 50,1 100, ,52 100, ,24 Hela riket ,77

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 JO 42 SM 1901 Jordbrukarhushållens inkomster 2017 Incomes of agricultural households 2017 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 JO 42 SM 1401 Jordbrukarhushållens inkomster 2012 Incomes of agricultural households 2012 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 JO 42 SM 1801 Jordbrukarhushållens inkomster 2016 Incomes of agricultural households 2016 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 JO 42 SM 1301 Jordbrukarhushållens inkomster 2011 Incomes of agricultural households 2011 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017 JO 10 SM 1802 Jordbruksmarkens användning 2018 Slutlig statistik Use of agricultural land 2018 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1101 Jordbrukarhushållens inkomster 2009 Incomes of agricultural households 2009 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna JO 15 SM 1801 Normskördar för skördeområden, län och riket 2018 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2018 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2008 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 UF 70 SM 0901 Återbetalning av studiestöd 2008 Repayment of student loan 2008 I korta drag Antalet låntagare stabiliseras Antalet personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer