Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling"

Transkript

1 JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var hektar år Det innebär en minskning med hektar (-0,2 %) jämfört med Sedan 2003 har arealen åkermark minskat med hektar (-2,9 %). Oförändrad areal för spannmålsodling Den totala spannmålsarealen var hektar år 2015, vilket är oförändrat jämfört med Jämfört med 2003 har spannmålsarealen minskat med hektar (-10 %). Vetearealen var hektar 2015, vilket är en ökning med 1 % jämfört med Sedan 2003 har vetearealen ökat med 12 %. Havrearealen har ökat med 2 % till hektar och kornarealen har minskat med 2 % till hektar jämfört med Jämfört med 2003 har både havrearealen och kornarealen minskat, havre minskade med hektar (-40 %) och korn med hektar (-11 % ). Minskad areal för oljeväxtodling Arealen för raps och rybs var hektar år Det innebär en minskning med 2 % jämfört med Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 61 %. Ökad areal betesmark Den totala arealen betesmark var hektar år Det innebär en ökning med hektar (3 %) jämfört med Orsaken till ökningen är att definitionen för vad som är betesmark har ändrats och att det nu är mer areal som definieras som betesmark. Jämfört med 2003 har arealen betesmark minskat med 9 %. Ylva Olsson, statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 9 februari Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 10 SM 1601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Redovisningsgrupper, definitioner och förklaringar 4 Jordbruksmarken Förhållande mellan jordbruksmark och landareal Mindre åkerarealer, men mer betesmark än Arealen betesmarken och slåtteräng ökar jämfört med Antal jordbruksföretag Antal hektar brukad åkermark per jordbruksföretag Jordbruksmarkens förändring över tid 11 Minskande areal av vall och grönfoderväxter och ökande areal av träda 12 Arealen till betesmark och slåtteräng har minskat sedan Antal företag minskar och företagen brukar i genomsnitt större arealer 15 Tabeller 18 Teckenförklaring 18 1a. Areal spannmål 2015, hektar 19 1b. Antal företag med odling av spannmål a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2015, hektar 21 2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2015, hektar 23 3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2015, hektar 25 4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark a. Areal betesmark och slåtteräng 2015, hektar 27 5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng a. Areal efter storleksgrupp åker 2015, hektar 29 6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2015, hektar 30 Fakta om statistiken 31 Detta omfattar statistiken 31 Definitioner och förklaringar 32 Så görs statistiken 32 Statistikens tillförlitlighet 33 Bra att veta 33 Annan statistik 33 Elektronisk publicering 34 In English 35 The total area of arable land has decreased compared with The area of cereals is almost the same as in

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 10 SM 1601 The area of oilseeds has decreased 35 The area of pasture and meadow has increased 35 List of tables 35 List of terms 36

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 10 SM 1601 Statistiken med kommentarer Redovisningsgrupper, definitioner och förklaringar I detta Statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. Arealer uppdelat på län, kommun samt stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas på Jordbruksverkets webbplats, Jordbruksmark är ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark och slåtteräng. Åkermark definieras som mark som används till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja utan större förberedelser. Om det till exempel är många stora stenar på en mark är det oftast inte lämpligt att plöja och därmed inte åkermark. Mark som används till fruktodling eller som plantskola samt mark där det sker odling av energiskog räknas också som åkermark. Betesmark och slåtteräng är mark som används till bete och som inte är lämplig att plöja. På betesmark ska det växa tillräckligt med gräs och örter av det slag som duger till foder för djuren. Definitionen för betesmark har ändrats för 2015 jämfört med Nu kan bland annat betesmark med mycket träd eller buskar få gårdsstöd. Slåtteräng är mark som på sommaren används till slåtter. Detta Statistiska meddelande består av två delar, första delen handlar om jordbruksmarken 2015 inklusive jämförelser med Andra delen handlar om jordbruksmarkens förändring över tid. Arealerna redovisas per gröda och/eller grödgrupp, utifrån vad jordbruksföretagen angett i stödansökningar till Jordbruksverket. Alla arealer i texten nedan samt i tablåerna A och C är avrundade till närmsta 100-tal, medan alla förändringar i hektar och procent är beräknade på de faktiska värdena som redovisas i tabellerna 1a till 5a. Jordbruksmarken 2015 Förhållande mellan jordbruksmark och landareal 2015 Landarealen i 38 av Sveriges 290 kommuner består av minst 40 % jordbruksmark, 23 av dem finns i Skåne och 7 i Västra Götalands län. Landarealen i Trelleborgs kommun består av knappt 83 % jordbruksmark, det är den kommun med störst andel jordbruksmark i Sverige. Landarealen i 89 av kommunerna består av mindre än 5 % jordbruksmark. Exempelvis är jordbruksmarken mindre än 5 % av landarealen i samtliga kommuner i Västernorrlands och Norrbottens län. Landarealen är hämtad från SCB och enligt deras definition ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till maximalt några 10-tal kvadratmeter stora, i landarealen. Jordbruksmarkens fördelning 2015 Av tablå A framgår det att den totala jordbruksarealen var hektar 2015, vilket är en liten ökning jämfört med Den största delen, 85 %, av jordbruksmarken används till åkermark fanns det hektar åkermark och hektar betesmark. Åkermarken minskar lite medan betesmarken ökar jämfört med Orsaken till att betesarealen ökar är att definitionen för betesmark har ändrats för 2015 jämfört med I tablå A redovisas också åkermarken fördelad på nio grödgrupper, samt hur många företag som odlar någon gröda i respektive grupp. Det totala antalet företag som har jordbruksmark har minskat. För vissa grödgrupper har dock antalet företag ökat, exempelvis antal företag som odlar baljväxter och antal företag med åkermark som ligger i träda. Även om arealen betesmark ökar mellan 2014 och 2015 så minskar antalet företag med betesmark mellan samma år.

5 Statens Jordbruksverk 5 JO 10 SM 1601 Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning. Hela riket, hektar (avrundade värden) och antal företag för 2014 och hektar 2014 antal företag 2015 hektar 2015 antal företag Spannmål därav vete därav korn därav havre därav resterande Baljväxter Vall och grönfoderväxter Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Ospecificerad åkermark Summa åkermark Summa betesmark och slåtteräng Summa jordbruksmark Anm. Värdena är avrundade till närmsta 100-tal, förändringar i hektar och procent som redovisas i texten är beräknade på faktiska värden. 1) Består av råg, höstrågvete, vårrågvete och blandsäd. 2) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. 3) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda. Av figur A framgår det att den mesta jordbruksarealen finns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt finns hektar jordbruksmark i dessa län. Knappt 50 % av åkermarken i Sverige finns i något av de fyra län med mest åkermark. Kalmar län är det län med mest betesmark och slåtteräng, ca 16 % av Sveriges totala betesmark och slåtteräng finns där.

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 10 SM 1601 Figur A. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2015 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Åkermark Betesmark Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens tal hektar Figur B visar hur andelen åker- respektive betesmark skiljer sig mellan länen jämfört med riket. Västerbottens län har den procentuellt största andelen åkermark, där 97 % av jordbruksmarken är åkermark. Kalmar län har den procentuellt största andelen betesmark, där 38 % av jordbruksmarken är betesmark. Detta är en liknande fördelning som för Figur B. Jordbruksmarkens fördelning per län och riket år 2015 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Åkermark Betesmark Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Riket 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre åkerarealer, men mer betesmark än 2014 Figur C redovisar hur stor andel av jordbruksmarken som består av respektive grödgrupp åker samt betesmark. Vall- och grönfoderväxter är störst och upptar 37 % av all jordbruksmark. Spannmålsodlingen år 2015 utnyttjade 34 % av den

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 10 SM 1601 totala jordbruksarealen, vilket är den näst största gruppen. Det är små skillnader mellan 2014 och Figur C. Jordbruksmarkens användning år 2014 och 2015 Spannmål Baljväxter Vall och grönfoder Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Summa betesmark 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Spannmål Den totala spannmålsarealen var hektar år 2015, vilket är oförändrat jämfört med året innan. Vete var den största grödan med hektar. Arealen för vete ökade med 1 % jämfört med % av vetearealen som har såtts består av höstvete. Även om kornarealen har minskat med 2 % sedan 2014 var det den näst största spannmålsgrödan. Endast 5 % av kornarealen bestod av höstkorn. Havre var den tredje största spannmålsgrödan. Arealen för havre ökade med 2 %, till hektar, jämfört med Summan av arealer för råg, höstrågvete, vårrågvete och blandsäd var lika stor som för Fördelningen mellan spannmålsgrödorna visas i figur D. Figur D. Spannmålsarealens fördelning 2014 och 2015 Vete Råg Korn Havre Rågvete Blandsäd 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

8 Statens Jordbruksverk 8 JO 10 SM 1601 Baljväxter Gruppen baljväxter består av tre grödor/grödgrupper: ärter åkerbönor mm, konservärter och bruna bönor, dessa redovisas var för sig i tabell 2a. Grödgruppen ärter åkerbönor mm är i sin tur ett samlingsnamn för ärter (ej konservärter), åkerbönor, sötlupiner, vicker, kikärter samt övriga bönor. Baljväxter odlades på hektar år 2015, vilket är en ökning med 32 % jämfört med Ärter, åkerbönor mm svarar för 82 % av baljväxtarealen. Bruna bönor odlas mestadels i Kalmar län och utgör ca 1 % av baljväxterna. Åkerbönor är största grödan i grödgruppen ärter, åkerbönor mm och odlades på hektar Vall och grönfoderväxter Vall och grönfoderväxter odlades på hektar 2015, vilket är en minskning med 3 % jämfört med året innan. Majs ingår i denna grupp och odlas på hektar. Sockerbetor och potatis Sockerbetsarealen upptog hektar år Det innebär en minskning med 43 % jämfört med En möjlig orsak till att arealerna minskar så mycket är att det finns en stor överlagring av socker sedan 2014/2015 och att det även finns ett stort överskott av socker i EU. Svenska sockerbetsodlare och sockerproducenter har därför kommit överens om ett avtal som leder till minskad sockerproduktion 2015/2016. Jämfört med 2014 har arealen för potatis minskat med 3 % till hektar. Matpotatis svarar för 72 % av potatisarealen medan resterande andel används till potatis för stärkelse. Raps och rybs Arealen för raps och rybs upptog hektar år 2015, vilket är en minskning med 2 % jämfört med % av arealen består av höstraps och knappt 5 % består av vårraps. Arealen för vårraps har minskat med 69 % jämfört med Det beror delvis på att det är förbjudet i EU att använda betat utsäde med effekt mot jordloppor i våroljeväxter. Förbudet gäller i en tvåårsperiod sedan 1 december Övriga växtslag Övriga växtslag är en sammanslagning av frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt övriga mindre åkergrödor som inte ingår i någon annan grupp. Arealen övriga växtslag var hektar Trädgårdsväxter var största gruppen och odlades på 28 % av arealen. Frövall och energigrödor svarade för 26 % respektive 22 % av arealen. Energiskog består av energigräs, salix, poppel och hybridasp. Salix är den största grödan inom energigrödor, hektar odlades Träda Arealen i träda var hektar år Det innebär en ökning med 23 % jämfört med Ospecificerad åkermark Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificeras per gröda och tillhör företag som inte söker något EU- stöd. Den var hektar 2015, vilket är en minskning med 2 % jämfört med Arealen betesmarken och slåtteräng ökar jämfört med 2014 Betesmark och slåtteräng är ett samlingsnamn för betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, mosaikbete och ospecificerad betesmark. Den totala arealen betesmark och slåtteräng var hektar 2015 vilket var en ökning med hektar jämfört med Definitionen av betesareal har ändrats för 2015, jämfört med tidigare år, vilket bidrar till att den totala betesarealen blev större svarade betesmark för 84 % av all betesmarks- och slåtterängsareal.

9 Statens Jordbruksverk 9 JO 10 SM 1601 Alvarbete, som endast finns i Kalmar län och Gotlands län, upptog 6 % av betesarealen. Drygt 3 % var fäbodbete som endast finns i Värmlands län och norrut. Antal jordbruksföretag 2015 Tablå B visar att antalet jordbruksföretag år 2015 var stycken, vilket är en minskning med 2 % jämfört med Minskningen av antalet företag är störst bland företag med mellan 10 till 20 hektar åkermark, 481 stycken (-4 %). Den största procentuella minskningen är i gruppen 30 till 50 hektar åkermark, 398 företag (-6 %). Antal företag ökade i två grupper, de som har upp till 2,0 hektar åkermark (+472 företag, +11 %) och de som har över 100 hektar åkermark (+63 företag, +1 %). Av de företagen som finns i gruppen upp till 2,0 hektar åkermark har 53 % minst 5,0 hektar jordbruksmark. Övriga företag uppfyller något av kriterierna för djur och/eller trädgårdsodling som beskrivs under Definitioner och förklaringar i avsnittet Fakta om statistiken. Tablå B. Jordbruksföretag efter storleksklass åkermark, hektar Storleksklass åkermark Antal företag Förändring Antal Procent -2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Totalt Av Figur E framgår att 55 % av åkermarken brukades av de 11 % av företagen med åkermark som hade över 100 hektar åker. Endast företag som brukade åker är med i beräkningen vilket skiljer sig lite jämfört med Tablå B där gruppen mindre än 2 hektar åker även inkluderar de företag som inte har åkermark.

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 10 SM 1601 Figur E. Andel företag och andel åkerareal som finns i respektive storleksgrupp åker % 50% 40% åker företag 30% 20% 10% 0% Hektar Av figur F framgår att de allra flesta jordbruksföretagen återfanns i Västra Götaland och Skåne. Åkermarken i Västra Götalands län brukas av drygt företag och åkermarken i Skåne län brukas av knappt företag. Värt att notera är att ett och samma företag kan förekomma flera gånger i diagrammet om företaget har mark i fler än ett län och/eller har både åkermark och betesmark i ett län. Det är antal jordbruksföretag som brukar åkermark och betesmark i respektive län som avses, inte hur många företag som har sin adress i respektive län. Figur F. Antal jordbruksföretag i tusental per län år 2015 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Åkermark Betesmark Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens tal företag Antal hektar brukad åkermark per jordbruksföretag 2015 I tre kommuner brukar företagen i snitt mer än 100 hektar åkermark. Det är i Salem och Upplands-Bro i Stockholms län och i Vadstena i Östergötlands län. Totalt finns det 25 kommuner i Sverige där företagen i genomsnitt brukar mer än 65 hektar åkermark, 8 av dessa kommuner ligger i Skåne län. Det skiljer

11 Statens Jordbruksverk 11 JO 10 SM 1601 totalt knappt hektar och drygt företag mellan Västra Götalands län och Skåne län. Detta innebär att företagen i Skåne län i genomsnitt brukar 18 hektar mer åkermark än företagen i Västra Götalands län. I genomsnitt brukar ett jordbruksföretag i Sverige 42 hektar åkermark. Företagen i Östergötlands och Gotlands län brukar flest hektar i genomsnitt (63 hektar) medan företagen i Kronobergs län har minst hektar i genomsnitt (21 hektar). Beräkningarna är endast baserade på företag som har åkermark. Om ett företag exempelvis har åkermark i Västerbottens och Norrbottens län är det med i beräkningarna två gånger. Jordbruksmarkens förändring över tid Sedan 2003 har jordbruksarealen minskat med 4 %. I figur G framgår det att arealen jordbruksmark var något större 2005 jämfört med åren precis före och efter. Till följd av EU:s jordbruksreform gick Sverige över från arealstöd till gårdsstöd Detta medförde att betydligt fler jordbrukare ansökte om stöd 2005 än tidigare år. Ett stort antal av dessa företag hade tidigare inte ansökt om stöd. Vidare ansöktes om stöd för åkerarealer som ingen tidigare ansökt om stöd för. Detta tillsammans innebär att de redovisade arealerna för vissa grödor och antalet företag med växtodling för år 2005 är betydligt högre än vad som redovisats för Figur G Jordbruksmarkens förändring 2003 till 2015 Hektar summa betesmark och slåtteräng summa åkerareal Tablå C visar utvecklingen av arealer sedan 2003 för samma grödgrupper som i tablå A. Mellan 2003 och 2015 minskade arealen åkermark med knappt 3 % och betesarealen med 9 %. Detta innebär att åkerarealen har ökat sin andel av jordbruksarealen från 84 % till 85 % under samma period. Ej utnyttjad åkermark är en grödgrupp som fanns tidigare men som har tagits bort. Totalt har jordbruksmarken minskat med knappt 4 % mellan 2003 och 2015.

12 Statens Jordbruksverk 12 JO 10 SM 1601 Tablå C. Jordbruksmarkens fördelning. Hela riket, hektar (avrundade värden) Spannmål därav vete därav korn därav havre därav resterande Baljväxter Vall och grönfoderväxter Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Ospecificerad åkermark Ej utnyttjad åkermark Summa åkermark Summa betesmark och slåtteräng Summa jordbruksmark Anm. Värdena är avrundade till närmsta 100-tal, förändringar i hektar och procent som redovisas i texten är beräknade på faktiska värden. 1) För 2003 ingår enbart företag med minst 2,0 ha åkermark. 2) År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet Fakta om statistiken. 3) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker. 4) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda. Minskande areal av vall och grönfoderväxter och ökande areal av träda I figur H visas utvecklingen för de fyra största grödgrupperna, på åkermark, för åren 1999 till År 1999 hade spannmål störst arealer och vall och grönfoder näst störst, 2005 bytte de plats som största grödgrupp.

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 10 SM 1601 Figur H. Areal i tusen hektar för de fyra största grödgrupperna åren tal hektar Spannmål Vall och grönfoderväxter Rabs och rybs Träda Spannmål Utvecklingen för spannmål under perioden 1999 till 2015 framgår av figur H. Sedan 1999 har spannmålsarealen minskat med 10 % till I figur I visas fördelningen inom spannmålsgruppen mellan åren 1999 till Höstvete ökade med 89 % till hektar under den här perioden och är den spannmålsgröda som ökat mest. Även om vårvete minskade under samma period så ökade arealen vete totalt med 67 % under perioden 1999 till Vete har ökat sin andel från 24 % till 44 %. Korn och havre minskade sina andelar: korn från 42 % till 32 % och havre från 27 % till 16 %. Figur I. Utveckling av spannmålsareal % 90% 80% 70% blandsäd 60% rågvete 50% havre 40% korn 30% råg 20% vete 10% 0% Baljväxter Baljväxter har ökat med hektar sedan Andelen åkerareal som utgörs av baljväxter har ökat med en procentenhet under samma period. Grödgruppen ärter åkerbönor mm är en del av baljväxterna och består av ärter (ej konservärter), åkerbönor, sötlupiner, vicker, kikärter samt övriga bönor. Ärter åkerbönor mm har ökat med hektar till hektar sedan Det

14 Statens Jordbruksverk 14 JO 10 SM 1601 har dock skett en del förändringar inom grödgruppen bestod den av 86 % ärter (ej konservärter) och 13 % åkerbönor samt liten andel resterande grödor bestod den av 52 % åkerbönor och 47 % ärter (ej konservärter) samt en liten andel resterande grödor. Vall och grönfoderväxter Även arealen vall och grönfoderväxter har ökat under samma period. Ökningen var hektar vilket motsvarar 18 %. Mellan åren 2003 och 2011 ökade arealen vall och grönfoder varje år. En anledning till denna ökning är förändringar i jordbrukspolitiken år 2005 då gårdsstödet infördes. Utvecklingen av vall och grönfoderväxter finns i figur H. Sockerbetor och potatis Både sockerbetor och potatis har minskat sedan Sockerbetor minskade med 61 % till hektar och potatis med 24 % till hektar. En anledning till den stora minskningen för sockerbetor är att stöden för sockerbetor förändrades år En annan möjlig orsak till att arealerna minskar så mycket är att det finns en stor överlagring av socker sedan 2014/2015 och att det även finns ett stort överskott av socker i EU. Svenska sockerbetsodlare och sockerproducenter har därför kommit överens om ett avtal som leder till minskad sockerproduktion 2015/2016. Raps och rybs I Figur H ser man att arealen för raps och rybs har ökat jämfört med Jämfört med 1981 har dock den totala arealen raps och rybs minskat med 44 % till hektar. Utvecklingen mellan de fyra olika grödorna finns i figur J bestod den totala arealen för raps och rybs till 41 % av vårrybs, vilket då var den största grödan, 2015 motsvarade den 1 % av arealen. Efter en nedgång till hektar 2001 har arealen raps och rybs ökat har höstraps sin största areal medan vårraps och vårrybs har sina minsta arealer under perioden Figur J. Utveckling för oljeväxter Hektar vårrybs höstrybs vårraps höstraps Övriga växtslag Till gruppen övriga växtslag hör frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsgrödor och andra växtslag. Arealen övriga växtslag har varierat mellan åren är den hektar vilket är 24 % mer än Arealen energiskog har minskat med drygt hektar sedan Fördelningen inom gruppen energiskog har ändrats från 2008, då energiskog till 91 % bestod av salix var det 78 % salix och 14 % poppel.

15 Statens Jordbruksverk 15 JO 10 SM 1601 Träda År 2003 var arealen i träda hektar, till 2015 har arealen i träda minskat med 41 %. Den största minskningen skedde mellan 2007 och Då försvann EU-kravet på att en del areal måste ligga i träda. Detta syns tydligt i figur H. Ospecificerad åkermark och outnyttjad åkermark Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificeras per gröda och tillhör företag som inte söker något EU-stöd. Arealen ospecificerad åker har minskat med 85 % till hektar jämfört med Ej utnyttjad åkermark fanns inte med som valbar gröda i 2015 års stödansökan, den togs bort till År 2003 uppgick den till hektar. Arealen till betesmark och slåtteräng har minskat sedan 2002 Arealen betesmark har ändrats genom åren, vilket framgår i figur K. Förändringarna kan till viss del förklaras av hur stödsystemen har definierat begreppet betesmark. År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) ändrats, se vidare avsnittet Fakta om statistiken. Detta får till följd att arealen betesmark år 2010 ökar med hektar jämfört med arealen enligt den gamla definitionen av LBR år År 2015 ändrades definitionen av vad som är betesmark, vilket medför att det är mer arealer som räknas som betesmark är betesarealen nästan lika stor som Mellan 2010 och 2014 har arealen betesmark minskat med hektar. Figur K. Areal betesmark i tusen hektar åren tal hektar gammal definition ny definition Antal företag minskar och företagen brukar i genomsnitt större arealer År 2003 fanns det jordbruksföretag. Till 2015 har antalet minskat med 8 %. På grund av olika saker som beskrivs nedan har antal företag varierat sedan Det finns en nedåtgående trend när det gäller antal företag. Figur L visar utvecklingen av hur stor andel av företag med åkermark som finns inom respektive storleksgrupp åker återfanns störst andel av företagen i gruppen som har 5,1-10 hektar åkermark (22 %). År 2010 ändrades gränserna för vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR). År 2009 och tidigare gällde att företagen skulle ha mer än 2,0 hektar åkermark medan det från och med 2010 gäller att företagen ska ha mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. LBR baseras bland annat på information om företag som har sökt stöd och för vilka arealer de sökt stöd. Gränserna för att få stöd ändrades 2010.

16 Statens Jordbruksverk 16 JO 10 SM och tidigare var kraven att företaget skulle bruka minst 0,3 hektar jordbruksmark. Sedan 2010 gäller det att företaget ska bruka minst 4,0 hektar jordbruksmark. Ändringen av gränserna i LBR och ändringen av stödsystemet bidrar troligen till att andelen företag i grupperna mindre än 2 hektar och 5,1-20 hektar åkermark ökat mellan 2009 och 2010 samtidigt som gruppen 2,1-5 hektar minskat. I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005, till följd av EU:s jordbruksreform, ansökte betydligt fler jordbrukare om stöd än tidigare. Ett stort antal av dessa hade tidigare inte ansökt om stöd. Vidare ansöktes om stöd för åkerarealer som ingen tidigare ansökt om stöd för. Detta tillsammans innebär att de redovisade arealerna för vissa grödor och antalet företag med växtodling, för år 2005, är betydligt högre än vad som redovisats för Detta påverkar också andelen företag i vissa storleksgrupper, vilket syns i figur L. Till 2015 har definitionen för betesareal ändrats vilket innebär att betesarealen ökar från 2014 till Detta påverkar dock inte nämnvärt antalet företag som har jordbruksmark. Figur L. Andel företag i respektive storleksgrupp åker % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,1-50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0-2 I figur M ser man att nästan 55 % av åkermarken i landet brukas av företag som finns i gruppen mer än 100 hektar åkermark. Detta är en ökning sedan 2003 då det var ca 41 % av åkermarken som brukades av företagen i den gruppen fanns det hektar åkermark. Åkerarearealen har minskat med nästan 3 % till 2015.

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 10 SM 1601 Figur M. Andel hektar åkermark i respektive storleksgrupp åker % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,1-50,1-100,0 30,1-50,0 20,1-30,0 10,1-20,0 5,1-10,0 2,1-5,0-2

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 10 SM 1601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 10 SM a. Areal spannmål 2015, hektar 1a. Areas under cereals in 2015, hectares Område Storleksgrupp åker Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Höstrågvete Vårrågvete 1 Blandsäd Summa spannmål Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket ) 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda. 2) Se avsnittet Fakta om statistiken.

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 10 SM b. Antal företag med odling av spannmål b. Number of holdings with cultivation of cereals 2015 Område Storleksgrupp åker Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Höstrågvete Vårrågvete 1 Blandsäd Summa spannmål Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) 2015 delades Rågvete upp i höst- respektive vårgröda. 2) Se avsnittet Fakta om statistiken.

21 Statens Jordbruksverk 21 JO 10 SM a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2015, hektar 2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2015, hectares Område Storleksgrupp åker Ärter, åkerbönor m.m. Konservärter Bruna bönor Majs Grönfoder Slåtter- och betesvall Frövall Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket ) Se avsnittet Fakta om statistiken.

22 Statens Jordbruksverk 22 JO 10 SM b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2015 Område Storleksgrupp åker Ärter, åkerbönor m.m. Konservärter Bruna bönor Majs Grönfoder Slåtter- och betesvall Frövall Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

23 Statens Jordbruksverk 23 JO 10 SM a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2015, hektar 3a. Areas under potatoes, sugar beets and oilseeds 2015, hectares Område Storleksgrupp åker Matpotatis Potatis för stärkelse Sockerbetor Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Summa raps och rybs Oljelin Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket ) Se avsnittet Fakta om statistiken.

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 10 SM b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2015 Område Storleksgrupp åker Matpotatis Potatis för stärkelse Sockerbetor Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Summa raps och rybs Oljelin Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

25 Statens Jordbruksverk 25 JO 10 SM a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2015, hektar 4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2015, hectares Område Storleksgrupp åker Energiskog Trädgårdsväxter Andra växtslag Träda Ospecificerad åkermark Summa åkermark Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket ) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017 JO 10 SM 1802 Jordbruksmarkens användning 2018 Slutlig statistik Use of agricultural land 2018 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1901 Jordbruksmarkens användning 2019 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2019, preliminary statistics I korta drag Arealen åkermark minskar något I år, 2019, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1801 Jordbruksmarkens användning 2018 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2018, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar lite I år, 2018, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar och rekordstor veteareal. Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar och rekordstor veteareal. Arealen vall och grönfoderväxter minskar JO 10 SM 1702 Jordbruksmarkens användning 2017 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2017, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar något I år, 2017, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar. Arealen raps och rybs minskar. Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar. Arealen raps och rybs minskar. Arealen vall och grönfoderväxter minskar JO 10 SM 1602 Jordbruksmarkens användning 2016 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2016, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar något I år, 2016, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Statistiken

Läs mer

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Åkerarealens

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion I korta drag Ökad ekologisk areal 2015 Den totala

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion. Kraftig ökning av arealen under omställning till ekologisk produktion

Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion. Kraftig ökning av arealen under omställning till ekologisk produktion JO 13 SM 1701 Ekologisk växtodling 2016 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion I korta drag Kraftig ökning av arealen under omställning

Läs mer

Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion. Arealen under omställning minskade för tredje året i rad

Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion. Arealen under omställning minskade för tredje året i rad JO 10 SM 1403 Ekologisk växtodling 2013 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion I korta drag Arealen under omställning minskade

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:6 Ekologisk växtodling 2009 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2009, converted areas and areas under conversion Sammanfattning

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

Åkerarealens användning i juni 2001

Åkerarealens användning i juni 2001 Beställningsnummer JO 10 SM 0101 Åkerarealens användning i juni 2001 Preliminära uppgifter Use of arable land in June 2001. Preliminary data SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistikansvarig myndighet Producent

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna JO 15 SM 1801 Normskördar för skördeområden, län och riket 2018 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2018 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009 JO 15 SM 0901 Normskördar för skördeområden, län och riket 2009 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009 I korta drag Fler grödor med uppgift om normskörd Sedan

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 151 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole

Läs mer

12 Jordbrukets miljöpåverkan

12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 157 Jordbruket påverkar miljön på olika sätt. Vissa typer av påverkan upplevs som positiva (t.ex. på kulturlandskapet) medan andra upplevs som

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 JO 19 SM 1702 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2017 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Beställningsnummer JO 10 SM 0102 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Use of arable land in the year 2000 Sammanfattning Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2008 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2008 JO0104 Statistikenheten 20080626 1(7) Jordbruksmarkens användning 2008 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Största spannmålsskörden på 17 år. Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Största spannmålsskörden på 17 år. Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån JO 19 SM 1402 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2014 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2016

KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2016 Kvalitetsdeklaration 2017-03-23 1 (10) KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2016 Ämnes- och statistikområde Ämnesområde: Jordbruk, skogsbruk och fiske. Statistikområde: Jordbrukets produktion.

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Höga skördenivåer per hektar i Skåne

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Höga skördenivåer per hektar i Skåne JO 19 SM 0902 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2009 Preliminary results for counties and the whole

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016 JO 19 SM 1602 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2016 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Spannmålsskörden på samma nivå som förra året. Stor totalskörd av raps och rybs

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Spannmålsskörden på samma nivå som förra året. Stor totalskörd av raps och rybs JO 19 SM 1302 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2013 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2018

KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2018 Kvalitetsdeklaration 2018-10-18 1 (10) KVALITETSDEKLARATION Jordbruksmarkens användning 2018 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske. Statistikområde Jordbrukets struktur. Referenstid 2018 Produktkod JO

Läs mer

Miljöersättningar Minskat kväveläckage

Miljöersättningar Minskat kväveläckage Här kan du se vilka grödkoder som ger vilka. Miljöar Spannmål 1 Korn (höst) J J J N J J J J N N N N J N 2 Korn (vår) J J J N J J J J N N N N J N 3 Havre J J J N J J J J N N N N J N 4 Vete (höst) J J J

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(13) Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksmarkens användning 2017 Preliminär och Slutlig statistik Referensperiod: 2017 Produktkod(er):

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104 Statistikenheten 20130205 1(9) Jordbruksmarkens användning 2012 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104

Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104 Statistikenheten 20070413 1(8) Jordbruksmarkens användning 2006 Slutlig statistik JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Låga skördenivåer per hektar i östra Sverige. Totalskörden av spannmål avsevärt lägre än förra året

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Låga skördenivåer per hektar i östra Sverige. Totalskörden av spannmål avsevärt lägre än förra året JO 19 SM 1002 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2010 Preliminary results for counties and the whole

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ

6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ JO 16 SM 0101 +HNWDUVN UGDU RFK WRWDOVN UGDU 'HILQLWLYD UHVXOWDW Crop yields per hectare and total production in 2000 Final results, NRUWD GUDJ 6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ Sommaren år 2000

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

176 odlare vars gårdar inte var helt omlagda, dvs. någon del av gården var inte KRAV-godkänd eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodling

176 odlare vars gårdar inte var helt omlagda, dvs. någon del av gården var inte KRAV-godkänd eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodling 175 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

12 Jordbrukets miljöpåverkan

12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 157 Jordbruket påverkar miljön på olika sätt. Vissa typer av påverkan upplevs som positiva (t.ex. på kulturlandskapet) medan andra upplevs som

Läs mer

12 Jordbrukets miljöpåverkan

12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 12 Jordbrukets miljöpåverkan 159 Jordbruket påverkar miljön på olika sätt. Vissa typer av påverkan upplevs som positiva (t.ex. på kulturlandskapet) medan andra upplevs som

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 JO 15 SM 0501 Normskördar för skördeområden, län och riket 2005 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 I korta drag Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004 JO 16 SM 0501 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004 Definitiva uppgifter Production of cereals, dried pulses, oilseeds, potatoes and temporary grasses in 2004 Final data

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 JO 16 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics

Läs mer

176 eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodlingsproducenter med 4 % jämfört med föregående år. I tabellen redovisas även den KRAV-kontro

176 eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodlingsproducenter med 4 % jämfört med föregående år. I tabellen redovisas även den KRAV-kontro 175 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2010 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2010 JO0104 Statistikenheten 2011-04-14 1(10) Jordbruksmarkens användning 2010 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018 JO 19 SM 1802 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses, oilseed crops and temporary grasses in 2018 Preliminary

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 167 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer