Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000"

Transkript

1 Beställningsnummer JO 10 SM 0102 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Use of arable land in the year 2000 Sammanfattning Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller uppgifter om företagen inom jordbruk och skogsbruk. Fr.o.m. år 2000 har en omläggning skett beträffande inhämtandet av uppgifter till LBR. Tidigare år har samtliga uppgifter till LBR inhämtats genom postenkät. År 2000 hämtas den helt övervägande delen av arealuppgifterna in genom Jordbruksverkets stödregister avseende arealbaserade stöd. För jordbruksföretag som inte söker stöd, samlas uppgifter om den totala åker- respektive betesarealen in genom en postenkät. Övriga uppgifter som djurinnehav m.m. inhämtas liksom tidigare genom en postenkät. Redovisningen i denna rapport avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Resultaten för år 2000 visar att antalet företag uppgick till och den totala åkerarealen till hektar. Vete odlades på hektar eller 15 procent av åkerarealen, korn och havre på hektar motsvarande 26 procent av åkerarealen. Slåtter- och betesvallar samt grönfoder fanns på hektar motsvarande 34 procent. SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistikansvarig myndighet Producent Statens jordbruksverk SCB, Lantbrukets struktur JÖNKÖPING ÖREBRO Förfrågningar: Ulf Svensson, tfn Fax Förfrågningar: Erik Marklund, tfn Rolf Selander, tfn Från trycket den 20 juli 2001 Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske ISSN Ansvarig utgivare för Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 2 Bearbetning och granskning Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller uppgifter om bl.a. företagare, areal av olika ägoslag, åkerarealens användning, areal för odling av trädgårdsväxter och antal husdjur. Tidigare år har samtliga uppgifter till LBR inhämtats genom postenkät. I och med år 2000 hämtas den helt övervägande delen av arealuppgifterna in genom Jordbruksverkets stödregister avseende arealbaserade stöd. För jordbruksföretag som inte söker stöd, inhämtas uppgifter om den totala åkerrespektive betesarealen in genom postenkät. Övriga uppgifter som djurinnehav m.m. inhämtas fortfarande genom postenkät. Genom postenkät i september 2000 insamlades uppgifter från företag med mer än 2,0 hektar åkermark och företag utan åkermark men som har större djurbesättning med något av djurslagen nötkreatur, får, svin eller höns. Samtliga företag har år 2000, liksom för åren fram t.o.m samt år 1999, fått lämna statistikuppgifter. Åren insamlades uppgifterna till lantbruksregistret på två sätt. Ett urval av företag fick en statistikblankett, i vilken uppgifter om åkerarealens användning och antal husdjur skulle lämnas. Övriga företag fick en förenklad blankett (registerblankett), i vilken endast uppgifter för registerhållningen skulle lämnas. I början av september 2000 sände SCB ut blanketter till alla kända uppgiftsskyldiga. För företag som återfanns i Jordbruksverkets stödregister eller i det centrala nötkreatursregistret påfördes blanketterna maskinellt uppgifter om totala åkerrespektive betesarealen samt uppgift över summa antalet kor och kvigor på företaget. Uppgifterna i de till SCB insända blanketterna registrerades och detaljgranskades med dator. Uppgifter som inte uppfyllde kraven i något eller några granskningskriterier vid den maskinella granskningen åtgärdades manuellt och eventuella fel rättades. I många fall har upptäckta fel kunnat rättas med hjälp av uppgifterna på blanketterna. I vissa fall har telefonkontakt tagits med företagarna varvid även inhämtats uppgifter i avsnitt som inte fyllts i. För vissa uppgifter har ändringar utförts maskinellt. Detta gäller huvudsakligen smärre summeringsfel. För varje företag kodades brukningsform, företagarekategori m.m. som underlag för den statistiska redovisningen. De rättade och kompletterade företagsuppgifterna har utgjort primärmaterialet till de statistiska sammanställningarna från lantbruksregistret. Redovisningsprinciper De resultat som redovisas i detta SM avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Fr.o.m. år 1996 ingår även företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark i redovisningen. Vid regionala redovisningar hänförs arealen till den församling där den är belägen. Arealuppgifterna avser besådd areal. Samtliga uppgifter avser förhållandena den 1 augusti Uppgifterna redovisas regionalt för produktionsområden, län, kommuner samt för hela riket enligt indelningen den 1 januari Beträffande indelningen i produktionsområden hänvisas till Jordbruksstatistisk årsbok. Varje företag har medräknats i samtliga redovisningsområden där företaget odlar en viss gröda. Detta innebär att antalsuppgifterna inte är summerbara från t.ex. kommuner till län. I några kommuner har endast funnits ett eller två jordbruksföretag. Resultaten för dessa kommuner har av sekretesskäl samredovisats med intilliggande kommun enligt följande: Danderyd, Tyresö, Lidingö och Nacka samredovisas med Stockholm; Öckerö samredovisas med Göteborg. Vid jämförelse med resultat från tidigare lantbruksregistreringar måste bl.a. på länsnivå hänsyn tas till de förändringar som företagits i den administrativa områdesindelningen särskilt den 1 januari 1971, den 1 januari 1974, 1 januari 1997 och 1 januari sammanslogs Kristianstads län och Malmöhus län till Skåne län och 1998 sammanslogs Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län till Västra Götalands län. Habo och Mullsjö kommuner flyttades då från det tidigare Skaraborgs län till Jönköpings län.

3 3 Resultat Redovisningen i detta SM avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Fr.o.m. år 2000 bygger arealredovisningen i första hand på jordbruksföretagens ansökningar om arealbaserade stöd. Uppgifter från brukare som inte söker stöd har för år 2000 inhämtats via en postenkät. För dessa brukare har endast åkerarealens totala storlek efterfrågats utan uppdelning per gröda. Åren 1995 och 1999 har samtliga företag via en postenkät fått lämna uppgifter om bl.a. åkerarealens användning till LBR medan åren baseras på uppgifter från ett urval av företag. Åkerarealens användning I tabellerna 1-8 redovisas arealer av olika grödor samt antalet företag som odlar respektive gröda. Fr.o.m avser arealuppgifterna besådd areal. En sammanställning av åkerarealens användning återfinns i nedanstående tablå. Jämförbarheten mellan år 2000 och tidigare års strukturstatistik från LBR är relativt god om man ser till grupper av grödor. För enskilda grödor kan dock avvikelserna vara större, beroende på definitionsskillnader mellan de tidigare enkäterna och grödredovisningen i stödansökan. Arealen spannmål innehåller år 2000 vissa arealer stråsäd till grönfoder samt vissa arealer stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder. Detta medför att de redovisade arealerna för spannmål (främst blandsäd) inte är helt jämförbara med tidigare år och att den redovisade arealen grönfoder är betydligt lägre än tidigare år. I LBR 2000 har uppgifterna från Jordbruksverkets stödregister kompletterats med uppgifter som samlats in via en postenkät till samtliga företag. I enkäten har varje företag lämnat uppgifter om den totala arealen åkermark på företaget (ej specificerad per gröda). Enkätresultatet har sedan kunnat användas för att ta fram uppgifter om åkerarealen vid de företag som inte sökt arealbaserade stöd. Dessa uppgifter redovisas som ospecificerad åker år 2000 i tabellerna samt i tablån nedan. Det bör också nämnas att fr.o.m. år 2000 finns inga uppgifter om arealen obrukad åkermark och arealen ej utnyttjad slåtter- och betesvall. Fr.o.m ingår företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark i den ordinarie redovisningen. Antalet företag som tillkom genom denna förändring 1996 skattas till ca och arealen åkermark vid dessa företag skattas till ca hektar. Åren 1993 till 1995 ingick inte dessa företag i den ordinarie redovisningen. Under denna period hade vissa företag hela sin åkerareal i s.k. vänteläge inom omställningsprogrammet och redovisade därför ingen utnyttjad areal åker. Antalet företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark 1995 var ca och arealen åkermark vid dessa företag var ca hektar. Tablå A Åkerarealens fördelning på olika växtslag Avser företag med minst 2,1 hektar åkermark. Hela riket Spannmål därav vete korn havre Baljväxter Vall och grönfoderv Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Ospecificerad åkermark Ej utnyttjad åkermark åkermark ) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av företag. 2) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder. 3) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. 4) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda. Den totala åkermarken har enligt tablån minskat med 1,5 % mellan åren 1999 och Uppgifterna för de båda åren är inte helt jämförbara vilket bör beaktas när man ser på förändringarna av den totala åkerarealen och de enskilda grödorna. Spannmålsarealen har ökat med ca 6,5 %. Det är de höstsådda grödorna som svarar för denna ökning, t.ex. så har arealen höstvete ökat med närmare 70 %. Det bör dock påpekas att arealen höstsådda grödor var relativt låg Odlingen av vårsådda grödor har däremot minskat vilket bidragit till att den odlade arealen av havre och korn minskat mellan de båda åren.

4 4 Baljväxtarealen har minskat med 6 %. Arealen raps och rybs har minskat med drygt 36 %, dock från en hög nivå Det är de vårsådda grödorna som står för minskningen medan de höstsådda arealerna ökar något. Arealen oljelin har minskat med drygt två tredjedelar vilket är den huvudsakliga orsaken till att gruppen övriga växtslag minskar med 27 %. Arealen vall och grönfoderväxter har enligt tablån minskat med drygt 6 %. Minskningen förklaras till viss del av tidigare beskrivna förändringar i redovisningen av stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar, dels av att LBR före år 2000 även innehåller uppgifter om arealer, fördelade efter gröda, för företag som inte sökt stöd. De arealer vall som fanns på dessa företag år 2000 återfinns till viss del under ospecificerad åker. Potatisarealen har i stort sett varit oförändrad medan arealen sockerbetor minskade med drygt 7 %. Arealen träda har minskat med 8,5 %. Minskningen kan delvis förklaras av att obrukad areal av olika slag i viss utsträckning redovisats som träda i LBR tidigare år. Antalet företag har minskat från år 1999 till år 2000 eller motsvarande 4 %. Mellan åren 1995 till 1999 minskade antalet företag i genomsnitt med ca 3 % per år. Kvalitetsdeklaration I detta kapitel redovisas olika kvalitetsaspekter på undersökningen enligt SCB:s Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik, MIS 1994:3. Den s.k. strukturstatistiken över jordbruket baseras på uppgifter från lantbruksregistret. I denna rapport redovisas statistik över åkerarealens användning. Innehåll Objekt och population Det objekt som studeras i denna undersökning utgörs av ett jordbruksföretag, dvs. en inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Uppgiftslämnare är en eller flera personer på företaget. Målpopulationen utgörs av jordbruksföretag i Sverige som den 1 augusti 2000 uppfyller minst ett av nedanstående kriterier. l Minst 2,01 hektar åkermark. l Minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller höns (inkl. kycklingar). Redovisning av åkerarealens användning sker för företag som uppfyller det första kriteriet ovan. Uppgiftsinsamling Variabeluppgifter till LBR 2000 har hämtats dels från Jordbruksverkets stödregister avseende arealbaserade stöd dels genom en enkät. Variabler De variabler som har samlats in för denna statistik avser arealer av olika grödor/växtslag. I första hand har uppgifter i Jordbruksverkets stödregister använts. För jordbruksföretag som inte ansökt om arealbaserat stöd har uppgifterna inhämtats genom enkät. I enkäten har endast frågats efter åkerarealens totala storlek på företaget utan krav på uppdelning av grödor. Dessa uppgifter redovisas som ospecificerad åker och motsvarar 3 % av den totala åkerarealen. Den ospecificerade åkern består i huvudsak av outnyttjad åker och vall. Statistiska mått De statistiska mått som används är summor av arealer och antal företag i olika redovisningsgrupper. Redovisningsgrupper Statistiken redovisas bland annat efter olika storleksgrupper för areal åkermark samt efter olika regionala indelningar (lägst kommunnivå). Uppgifter ges grödvis och för grupper av grödor. Jämförbarhet med annan statistik Uppgifter om åkerarealens användning återfinns även i rapporterna över skördestatistiken och överensstämmer med något undantag med de arealer som redovisas i denna rapport. Tid Referenstid Statistiken avser förhållandena den 1 augusti Framställningstid För denna definitiva statistik har framställningstiden varit ca 11 månader. (Framställningstiden var ½ månad för den preliminära grödstatistiken.) Punktlighet Publiceringstidpunkten är enligt SCB:s publiceringsplan juni år Frekvens Uppgifter om åkerarealens användning fördelad på olika grödor, tas fram varje år. Preliminära resultat avseende åkerarealens användning publiceras i månadsskiftet juni/juli undersökningsåret (fr.o.m. år 2000), medan definitiv statistik publiceras i början av det efterföljande året. Jämförbarhet över tiden Fr.o.m. år 2000 bygger arealredovisningen i första hand på jordbruksföretagens ansökningar om arealbaserade stöd. Uppgifter från brukare som inte söker stöd har för år 2000 inhämtats med enkät. För dessa brukare har endast åkerarealens totala storlek efterfrågats utan uppdelning per gröda. Fram t.o.m har arealredovisningen gjorts med en decimals noggrannhet av jordbrukaren. I stödansökningarna är det möjligt att redovisa arealer med två decimalers noggrannhet. Avgränsningen av företag ingående i målpopulationen var fram t.o.m minst 2,1 hektar åkermark. Fr.o.m. år 2000 är populationsavgränsningen minst 2,01 hektar åkermark. Detta torde få marginell effekt på statistiken. Jämförbarheten med tidigare års strukturstatistik från LBR är god om man ser till grupper av grödor. För enskilda grödor kan dock avvikelserna vara större, beroende på definitionsskillnader mellan de tidigare enkäterna och grödredovisningen i stödansökan. Jämförelse av arealer insamlade med enkät och uppgifter i Jordbruksverkets stödregister har gjorts för år 1999 och framgår av tablå B på nästa sida.

5 5 Tablå B Arealjämförelser mellan LBR 1999 och Jordbruksverkets stödregister LBR 1999 Stödansökningar Procentuell 1999 differens Höstvete % Vårvete % Råg % Höstkorn % Vårkorn % Havre % Rågvete % Blandsäd % spannmål % Grönfoder % Slåtter- & betesvall % utnyttjad åkermark % I stödsammanhang har en stor del grönfoder redovisats som spannmål, främst blandsäd. Arealerna på jordbruksföretag som inte söker stöd är ca hektar, där övervägande delen är vall och outnyttjad åkermark. Statistiken är säkrare för 2000 och 1999 än för , då undersökningen var urvalsbaserad. En skillnad jämfört med statistiken fram till och med 1995 är dock att kravet på minst 0,3 hektar utnyttjad åkermark för att företagen skall ingå i den ordinarie redovisningen har slopats. Antalet extra företag 1999 genom denna förändring är 3 073, och arealen åkermark vid dessa företag är hektar. Tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Tillförlitligheten i uppgifterna är totalt sett god. Viss osäkerhet föreligger dock beträffande täckning av målpopulationen. Mätfelen i arealerna torde dock vara små. Täckning Täckningsfelen härrör från brister i rampopulationens (LBR 1999, stödansökningarna 2000 och nötkreatursregistret) täckning av målpopulationen. Övertäckningen utgörs av företag som funnits med i båda delpopulationerna (stödansökningar och LBR 1999) och inte kunnat särskiljas. Totalt ingick i rampopulationen ca företag. Efter enkätundersökning återstod ca , varav ca företag uppfyllde populationskriteriet beträffande arealstorlek och/eller minimiantal djur. Den identifierade övertäckningen ingår naturligtvis inte i redovisningen. Viss övertäckning har dock inte kunnat identifieras där ett företag dels lämnat in ansökan om stöd och dels lämnat svar på enkäten till brukare utan stöd. Undertäckningen utgörs av företag som hör till målpopulationen 2000, men inte finns med i undersökningen. Genom uppföljning av alla jordbruksföretag som ansökt om arealbaserat stöd, är registrerade som innehavare av nötkreatur i det centrala nötkreatursregistret eller fanns med i LBR 1999 fångas de flesta företag upp. Mindre företag som inte är berättigade till eller av annan anledning inte söker arealbaserat stöd, fångas inte upp om de inte heller återfanns i LBR Den sammanlagda åkerarealen och de djur, främst får och hästar, som återfinns på de undertäckta företagen torde vara marginell. Någon särskild justering för täckningsbrister har inte gjorts. Mätning SCB utförde under åren fältmätningar för att kontrollera kvaliteten på arealuppgifterna för enskilda grödor i LBR. (Endast matpotatisarealen har kontrollerats i LBR 1997 och 1998.) Dessa s.k. arealkontroller baserades på stickprovsundersökningar, där den besådda arealen av de olika grödorna mättes. Slåttervallsarealen och den sammanlagda spannmålsarealen överskattades vanligen i LBR med några procentenheter. Tidigare avsåg emellertid LBR-uppgifterna s.k. brukad areal, dvs. besådd areal plus odlingshinder i form av buskage, fältvägar, diken, mindre impediment, m.m., varför en del av överskattningen hängde samman med rent definitionsmässiga skillnader (som dock inte varit uppenbara för lantbrukarna). I LBR 1995 redovisades i stor utsträckning de besådda arealerna, eftersom det var dessa som efterfrågades i bidragsansökningarna för EU:s arealstöd. De nya, av EU-stöden föranledda, arealmätningarna ledde till en viss kvalitetshöjning också för de uppgifter som lämnades till LBR. I LBR efterfrågades den besådda arealen även rent formellt. De avvikelser som upptäcktes i arealkontrollen bedömdes dels vara rena redovisningsfel, dels avvikelser som berodde på att EU-mätningarna inte gjordes på bilder med lika stor skala som vid SCB-mätningarna. Mätfel uppstår när en felaktig uppgift lämnas och inte rättas vid granskningsprocessen. Mätfelet i den totala åkerarealen på riksnivå fram till och med 1999 bedöms utifrån tidigare arealkontroller vara ett par procent (överskattning). Arealen spannmål överskattades förmodligen med en två procent. Slåttervallsarealen överskattades möjligen någon procent. Arealen matpotatis överskattades troligen någon procent. Storleken på mätosäkerheten i trädgårdsarealerna är svårbedömd. Det är oklart hur mätfelen har utvecklats sedan 1996, då den senaste arealkontrollen gjordes.

6 6 I och med att arealuppgifter fr.o.m. år 2000 hämtas från jordbruksverkets stödregister, bör eventuella mätfel ha reducerats. I ansökan om stöd står brukaren ansvarig för att lämnade arealuppgifter är korrekta. Minst 5 % av ansökningarna kontrolleras årligen. Om den ansökta arealen är för stor i förhållande till den uppmätta arealen, leder detta till sanktioner för jordbrukaren. Det föreligger en viss risk att uppgivna arealer är underskattade för att undvika sanktioner, vilket ska vägas mot förlust av ersättning för den underskattade arealen. Någon mätfelsjustering har inte gjorts. Bortfall Rampopulationen var ca företag. Alla företag tillfrågades, medan arealuppgifter inhämtades ifrån stödregistren för de flesta företagen. Objektbortfallet rör sig därför om företag som inte är berättigade till arealbaserat stöd eller av annan anledning inte söker stöd. Det totala objektbortfallet blev företag. Av dessa företag återfanns i stödregistren, varför det verkliga bortfallet begränsas till företag av det totala antalet, Detta motsvarar 1,8 %. För det slutliga bortfallet har senast tillgänglig uppgift om total åkerareal använts i redovisningen. Bortfallet är förhållandevis jämnt fördelat med avseende på län. Ser man till storleksgrupp rör det sig om småföretag. Viss kvarstående övertäckning (nedlagda företag) kan förekomma bland företag i bortfallet. Osäkerheten som uppstår på grund av bortfallet bedöms sammantaget vara ganska liten för arealuppgifterna. Bearbetning Uppgifter från de administrativa systemen har hämtats på brukarnivå och förts över till statistiksystemet. Uppgifter insamlade med hjälp av enkät har granskats dels på företagsnivå, dels på aggregerad nivå. Uppenbara fel eller inkonsekvenser har rättats. Vid oklarhet som inte har kunnat åtgärdas med hjälp av tillgänglig information har telefonkontakt tagits med uppgiftslämnaren. Effekterna av kvarstående fel från dataregistrering, kodning, granskning/rättning och beräkningar torde i de flesta fall vara små. Se dock resonemanget kring mätfel ovan. Redovisning av osäkerhetsmått I denna rapport redovisas inga kvantitativa osäkerhetsmått. Presentation Presentationsformen framgår av detta SM. Primärmaterial I denna rapport presenteras statistik som ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS). Ytterligare statistik kan tas fram utifrån primärmaterialet. SCB kan på beställning utföra specialbearbetningar av materialet, under förutsättning att sekretessen kan bibehållas. Upplysningar Statistikansvarig myndighet är Statens jordbrukverk. Upplysningar om denna och annan jordbruksstatistik kan lämnas av Erik Marklund, , och Rolf Selander, , på SCB i Örebro samt av Ulf Svensson, på Jordbruksverket i Jönköping. ry The farm register, containing information about holdings in agriculture and forestry, was established in 1968 and is the main source of agricultural statistics. Until 1999 the farm register was updated every year using a mail inquiry to all holders. The data on the use of arable land, which is the subject for this report, was based on this inquiry. In this report data are presented on the use of arable land for For the year 2000 the figures on the use of arable land in the farm register are mainly based on data from the Swedish administrative system for agricultural subsidies, containing data on farmers who have applied for agricultural subsidies. It is also based on information collected by a simplified mail inquiry to all holders (including those who have not applied for financial support). The figures in this report refer to holdings with more than 2,0 hectares of arable land. In 2000 the number of holdings amounted to and the total arable land to hectares. The area used for wheat was hectares or 15 % of the total arable land. The corresponding figures for barley and oats were hectares or 26 % hectares or 34 % of the area were used for temporary grass and green fodder. Tillgänglighet Spridningsformer Resultatet från undersökningen publiceras i detta statistiska meddelande (SM). Vissa resultat kommer senare också att redovisas i Sveriges statistiska databaser. Som komplement kan tabeller fås på diskett till självkostnadspris. Resultaten publiceras även på Jordbruksverkets webbplats ( och på SCB:s webbplats ( där de erhålles i.pdfformat.

7 7 Ordlista List of terms allmänning anger annan antal användning areal arrenderad baljväxter blandat blandsäd brukningsform brödsäd delvis driftsgren driftsinriktning därav common indicate other number use area, acreage held on lease leguminous plants mixed mixed grain type of holding bread grain partly (owned) line of production type of farming of which mark matpotatis mer än obrukad åkermark odling olika oljelin oljeväxter område omställningsarealer ospecificerad åkermark personer potatis för stärkelse produktionsområde råg ground table potatoes more than untilled arable land cultivation different linseed oleiferous plants district, area converted areas unspecified arable land persons potatoes for processing production area rye efter ej energiskog enheter ensilageväxter enskild fodersäd foderärter frilandsodling frövall fördelad(e) företag företagare företagarekategorier gröda grönfoder havre hektar hela riket helt höstkorn höstraps höstrybs höstvete by not energy forest units plants for silage private coarse grain fodder peas outdoor cultivation seed ley distributed holding(s) holder(s) category of holder crop green fodder oats hectare whole of Sweden fully winter barley winter rape winter turnip rape winter wheat skogsmark slåtter- & betesvall småbruk sockerbetor standardtimmar staten storleksgrupp summa tabell total träda trädgårdsväxter typklassificering(ssystem) uppgift uppgifter utan utnyttjad vall vicker vårkorn vårraps vårrybs vårvete växtslag forest land temporary grass small-farm sugar beets standard man-hour state size group total table total fallow land horticultural plants typology information, figures information, figures without utilized ley vetches spring barley spring rape spring turnip rape spring wheat plant jordbruksväxter field crops yta area kategori kokärter i kombination kommun korn län category field peas for cooking combined municipality barley county åkermark åkerbönor år ägd ägoslag övrig arable land beans year owned type of land other

8 8 Tabellförteckning List of tables Sida/ Page Åkerarealens användning 10 1a Åkerarealens användning. Areal spannmål. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 11 1b Antal företag med odling av spannmål. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 12 2a Åkerarealens användning. Areal baljväxter, grönfoder och vall. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 13 2b Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 14 3a Åkerarealens användning. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 15 3b Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 16 4a Åkerarealens användning. Areal träda m.m. samt hela åkerarrealen. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 17 4b Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt. län, produktionsområden och storleksgrupp åkerareal inom hela riket. 18 5a Åkerarealens användning. Areal spannmål. kommuner, län och hela riket. 19 5b Antal företag med odling av spannmål. kommuner, län och hela riket. 32 6a Åkerarealens användning. Areal baljväxter, vall och grönfoder. kommuner, län och hela riket. 33 6b Antal företag med odling av baljväxter, vall och grönfoder. kommuner, län och hela riket. Use of arable land 1a Use of arable land. Areas with grain. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 1b Number of holdings with cultivation of grain. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 2a Use of arable land. Areas with leguminous plants, ley and green fodder. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 2b Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 3a Use of arable land. Areas with potatoes, sugar beets and oleiferous plants. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 3b Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 4a Use of arable land. Areas with bare fallow etc. and the whole area of arable land. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 4b Number of holdings with cultivation of bare fallow etc. and the total number of holdings. Figures for counties, production areas and different size groups of arable land in whole of Sweden. 5a Use of arable land. Areas with grain. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 5b Number of holdings with cultivation of grain. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 6a Use of arable land. Areas with leguminous plants, ley and green fodder. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 6b Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden.

9 9 Tabellförteckning (forts) List of tables (cont.) Sida/ Page 46 7a Åkerarealens användning. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter. kommuner, län och hela riket. 47 7b Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter. kommuner, län och hela riket. 60 8a Åkerarealens användning. Areal träda m.m. samt hela åkerarrealen. kommuner, län och hela riket. 61 8b Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt. kommuner, län och hela riket. 7a Use of arable land. Areas with potatoes, sugar beets and oleiferous plants. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 7b Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 8a Use of arable land. Areas with bare fallow etc. and the whole area of arable land. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. 8b Number of holdings with cultivation of bare fallow etc. and the total number of holdings. Figures for municipalities, counties and whole of Sweden. Teckenförklaring Explanation of symbols - Inget finns att redovisas 0 Mindre än 0,5 av enheten.. Uppgift ej tillgänglig eller redovisas ej av sekretesskäl - Magnitude nil 0 Magnitude less than half of unit.. Data not available

10 10 Tabell 1a Åkerarealens användning år Areal spannmål 1) Uppgifter i hektar för företag med mer än 2,0 hektar åker Område Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Bland- Storleksgrupp åker säd 1) spannmål 1) Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder. 2) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

11 11 Tabell 1b Antal företag med odling av spannmål år 2000 Uppgifterna avser antal företag med mer än 2,0 hektar åker Område Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd Storleksgrupp åker spannmål Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

12 12 Tabell 2a Åkerarealens användning år Areal baljväxter, grönfoder och vall Uppgifter i hektar för företag med mer än 2,0 hektar åker Område Ärter, Konserv- Bruna Grön- Slåtter- och Frövall Ej utnyttjad Storleksgrupp åker åkerbönor ärter bönor foder 1) betesvall slåtter- och m.m. betesvall Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Inkl. majs. År 2000 redovisas stråsäd till grönfoder samt vissa arealer stråsäd/baljväxtblandningar under spannmål. 2) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

13 13 Tabell 2b Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall år 2000 Uppgifterna avser antal företag med mer än 2,0 hektar åker Område Ärter, Konserv- Bruna Grön- Slåtter- och Frövall Ej utnyttjad Storleksgrupp åker åkerbönor ärter bönor foder betesvall slåtter- och m.m. betesvall Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

14 14 Tabell 3a Åkerarealens användning år Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter Uppgifter i hektar för företag med mer än 2,0 hektar åker Område Matpotatis 1) Potatis för Socker- Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs raps Oljelin Storleksgrupp åker stärkelse 1) betor och rybs Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) År 2000 inkluderas vissa arealer övrig fabrikspotatis i potatis för stärkelse. 2) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

15 15 Tabell 3b Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2000 Uppgifterna avser antal företag med mer än 2,0 hektar åker Område Matpotatis Potatis för Socker- Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs raps Oljelin Storleksgrupp åker stärkelse betor och rybs Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

16 16 Tabell 4a Åkerarealens användning år Areal träda m.m. samt hela åkerarealen Uppgifter i hektar för företag med mer än 2,0 hektar åker Område Energiskog Trädgårds- Andra Träda Ospecificerad Annan Hela åker- Storleksgrupp åker växter växtslag åkermark 1) obrukad arealen åker Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda. 2) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

17 17 Tabell 4b Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt år 2000 Uppgifterna avser antal företag med mer än 2,0 hektar åker Område Energiskog Trädgårds- Andra Träda Ospecificerad Annan Antal företag Storleksgrupp åker växter växtslag åkermark obrukad med åkermark åker Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar 2,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, Över 100, Hela riket ) ) ) ) Åren baseras statistiken på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag.

18 18 Tabell 5a Åkerarealens användning år Areal spannmål 1) Område Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Bland- säd 1) spannmål 1) Stockholms län Upplands-Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Stockholms län Uppsala län Håbo Älvkarleby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Södermanlands län Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Södermanlands län ) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

19 19 Tabell 5b Antal företag med odling av spannmål år 2000 Område Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd spannmål Stockholms län Upplands-Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Stockholms län Uppsala län Håbo Älvkarleby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län Södermanlands län Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Södermanlands län

20 20 Tabell 5a Åkerarealens användning år Areal spannmål 1) Område Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Bland- säd 1) spannmål 1) Östergötlands län Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby Östergötlands län Jönköpings län Aneby Gnosjö Mullsjö Habo Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås Jönköpings län Kronobergs län Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Kronobergs län Kalmar län Högsby Torsås Mörbylånga Hultsfred Mönsterås Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm Kalmar län ) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Jordbruksfö retag, fö retagare och ä goslag den 1 augusti 2000

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Jordbruksfö retag, fö retagare och ä goslag den 1 augusti 2000 Bestä llningsnummer JO 34 SM 0101 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Jordbruksfö retag, fö retagare och ä goslag den 1 augusti 2000 Holdings, holders and type of land on 1 August 2000 Sammanfattning

Läs mer

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion I korta drag Ökad ekologisk areal 2015 Den totala

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Beställningsnummer JO 20 SM 0101 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Livestock on 1 August 2000 Motsvarande uppgifter för år 1999 har redovisats i J 20 SM 0001.

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Höstsådda arealer 2014 JO0110

Höstsådda arealer 2014 JO0110 Regioner och miljö/lantbruk 2014-11-28 1(7) Höstsådda arealer 2014 JO0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 JO 16 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 167 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Dränering av jordbruksmark 2013

Dränering av jordbruksmark 2013 Jordbruksverket BESKRIVNING AV STATISTIKEN Statistikenheten 2014-04-01 1(9) Dränering av jordbruksmark 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Stor höstveteareal även denna höst

Stor höstveteareal även denna höst JO 18 SM 1501 Höstsådda arealer 2015 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2015 I korta drag Stor höstveteareal även denna höst Totalt i landet såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 195 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Höstsådda arealer 2006 JO0604

Höstsådda arealer 2006 JO0604 Regioner och miljö/lantbruk 2006-11-30 1(7) Höstsådda arealer 2006 JO0604 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Viltskador i lantbruksgrödor 2014

Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Lantbruksstatistik 2015-07-08 1(10) Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 Statistikenheten 2013-08-19 1(6) Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 1202 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2011 Cereals,

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

1 Historisk jordbruksstatistik

1 Historisk jordbruksstatistik 1 Historisk jordbruksstatistik 1 Historisk jordbruksstatistik 41 I samband med produktionen av boken Jordbruket i siffror åren 1866 27 sammanställdes betydande mängder historisk statistik som sedan överfördes

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk 11 Ekologisk produktion 185 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0802 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2007 Cereals,

Läs mer

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502 JO 16 SM 1502 Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Wildlife damage to agricultural crops 2014 I korta drag Vildsvin orsakar störst skada Vildsvin är det djur som orsakar störst skada i alla grödor förutom

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

1 Historisk jordbruksstatistik

1 Historisk jordbruksstatistik 41 I samband med produktionen av boken Jordbruket i siffror åren 1866 27 sammanställdes betydande mängder historisk statistik som sedan överfördes till digital form. I detta avsnitt presenteras en del

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006 Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006 JO0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Sysselsättning i skogsbruket A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall,

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall, JO 29 SM 0601 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2006 I korta drag Mycket låg spannmålsskörd 2006 Den totala spannmålsskörden för 2006

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 5 Trädgårdsodling 101 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur 6 Husdjur 105 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin,

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 85 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 1999 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördeuppskattningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Ekologisk djurhållning 2014

Ekologisk djurhållning 2014 Statistikenheten 2015-06-25 1(10) Ekologisk djurhållning 2014 JO0113 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Sysselsättning i jordbruket 2013

Sysselsättning i jordbruket 2013 Statistikenheten 2014-11-18 1(9) Sysselsättning i jordbruket 2013 JO1101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU JO 29 SM 0201 6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2002,NRUWDGUDJ 1RUPDODVN UGHNYDQWLWHWHUDYVSDQQPnOWURWVPLQV NDGHDUHDOHU Enligt en prognos från

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Jordbruk, skogsbruk och fiske Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok 2008 Sida Page Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture, forestry and fishery Jordbruk Agriculture 132 109 Jordbruk Agriculture 134 110 Användning av växtskyddsmedel

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 %

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % JO 29 SM 1301 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2013 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % Den totala spannmålsskörden

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning Skogsavdelningen 2009-06-26 1(7) Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 JO0601

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 JO0601 Regioner och miljö/lantbruk 2006-05-24 1(12) Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 JO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 JO 42 SM 1301 Jordbrukarhushållens inkomster 2011 Incomes of agricultural households 2011 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Normskördar 2009 JO0602

Normskördar 2009 JO0602 Energi-, transport- och lantbruksstatistik 2009-06-11 1(9) Normskördar 2009 JO0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901 RM/L 2008-02-21 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000 JO 22 SM 0001 Antal husdjur i juni 2000 Number of livestock, June 2000 i korta drag Allt färre nötkreatur och svin Antalet nötkreatur i juni i år beräknas till ca 1 684 000, jämfört med 1 713 000 i juni

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 2005 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE.

A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE. Djurräkningen 2001 JO0702 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Animalieproduktion. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. A.4

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 JO0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer