Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent"

Transkript

1 JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole country I korta drag Den totala spannmålsskörden minskade med åtta Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till nära 5,1 miljoner ton. Jämfört med 2004 är årets totalskörd åtta lägre. Minskningen beror framförallt på att spannmålsarealen minskade med nio. Den minskade spannmålsodlingen bedöms vara en effekt av EU:s nya jordbruksreform som för Sveriges del började gälla under 2005, men även ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten Bättre skördeutbyte för höstsådda än för vårsådda grödor För flertalet av de höstsådda grödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt. Höstvete visar hektarskördar som är högre än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren i alla län där grödan odlas i större omfattning. På riksnivå uppgår skörden till kilo per hektar vilket är den högsta höstveteskörden som har uppmätts. På länsnivå är det Skåne län som har den högsta hektarskörden med kilo per hektar. De vårsådda grödorna visar mer varierande skörderesultat. Många områden drabbades av torka under den första halvan av juli och det medförde att en del av grödorna brådmognade. Exempel på län med låga hektarskördar av vårkorn och havre är Gotlands och Blekinge län. Bra skördeväder Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde tröskas under gynnsamma förhållanden. Det fina vädret underlättade skördearbetet och andelen obärgad areal blev något lägre än vad som är normalt. Gerda dell, SCB, tfn , Olle Funcke, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Jordbruksverket och SCB 2 JO 19 SM 0502 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabeller 9 1. Höstvete. Skörd Preliminära uppgifter 9 2. Vårvete. Skörd Preliminära uppgifter Höstråg. Skörd Preliminära uppgifter Höstkorn. Skörd Preliminära uppgifter Vårkorn. Skörd Preliminära uppgifter Havre. Skörd Preliminära uppgifter Rågvete. Skörd Preliminära uppgifter Blandsäd. Skörd Preliminära uppgifter Ärter. Skörd Preliminära uppgifter Åkerbönor. Skörd Preliminära uppgifter Höstraps. Skörd Preliminära uppgifter Vårraps. Skörd Preliminära uppgifter Höstrybs. Skörd Preliminära uppgifter Vårrybs. Skörd Preliminära uppgifter Oljelin. Skörd Preliminära uppgifter Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Ärter och åkerbönor. Obärgad areal Preliminära uppgifter Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal Preliminära uppgifter Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal Preliminära uppgifter Spannmål. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter 34 Fakta om statistiken 35 Detta omfattar statistiken 35 Definitioner och förklaringar 35 Så görs statistiken 36 Statistikens tillförlitlighet 36 Bra att veta 37 Annan statistik 37 In English 39 Summary 39 List of tables 40

3 Jordbruksverket och SCB 3 JO 19 SM 0502 List of terms 41

4 Jordbruksverket och SCB 4 JO 19 SM 0502 Statistiken med kommentarer I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter för län, produktionsområden och riket gällande 2005 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Definitiva resultat för 2005 kommer att redovisas under våren Under våren 2006 publiceras även resultat avseende ekologisk och konventionell skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Spannmålskvantiteterna redovisas numera vid 14 s vattenhalt Från och med 2004 har standardvattenhalten för redovisning av skördeuppgifter för spannmål ändrats från 15 till 14. Detta har varit ett önskemål från flera av statistikanvändarna. Totalskörden av spannmål är åtta lägre än 2004 Totalt för riket beräknas spannmålsskörden till ton. Det är åtta mindre än totalskörden för 2004 och sex mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Odlingen av spannmål har minskat med nio sedan 2004, vilket i sin tur har lett till minskad totalskörd. Arealen med höstsådda spannmålsgrödor minskade något mer än den vårsådda arealen. Eftersom de höstsådda grödorna överlag ger högre skörd per hektar än de vårsådda bidrar även den ändrade fördelningen mellan grödorna till en lägre total spannmålsskörd. Arealminskningen kan vara en följd av de förändringar av EU:s system för direktstöd som infördes under 2005, och som innebär en övergång från arealstöd till gårdsstöd. En annan bidragande faktor kan vara ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten Lägsta totala havreskörden sedan 1950-talet Odlingen av havre minskade med 13 jämfört med Havrearealen minskade kraftigt redan under 2004 och har därmed under 2005 sjunkit från en redan låg nivå. Totalskörden av havre beräknas preliminärt till ton, vilket är den lägsta havreskörden sedan 1950-talet. Totalskörden av blandsäd beräknas till ton. De redovisade blandsädesuppgifterna innefattar stråsädesblandningar och blandningar av stråsäd och baljväxter. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats. Rekordhög skörd per hektar av höstvete Höstsäden hade kommit längre i utvecklingen före den torra och varma perioden i början av juli och kunde därmed tåla torkan bättre än de vårsådda grödorna. För flertalet av de höstsådda grödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt. Höstvete visar hektarskördar som är högre än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren i alla län där grödan odlas i större omfattning. På riksnivå uppgår skörden till kilo per hektar vilket är det den högsta höstveteskörden som har uppmätts. På länsnivå är det Stockholms, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län som visar störst ökning jämfört med femårsgenomsnitten. Skåne län har den högsta hektarskörden med kilo per hektar.

5 Jordbruksverket och SCB 5 JO 19 SM 0502 Diagram 1. Höstvete, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands med uppgifter från minst 20 jordbruksföretag under åren kg/hektar Hög skörd per hektar av rågvete i flera av länen Även rågvete har gett höga skördar per hektar i flera län, till exempel i Södermanlands, Östergötlands och Örebro län. I Kalmar, Gotlands och Blekinge län ligger dock skördeutbytet under femårsgenomsnittet. Diagram 2. Rågvete, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Örebro med uppgifter från minst 20 jordbruksföretag under åren kg/hektar

6 Jordbruksverket och SCB 6 JO 19 SM 0502 Varierande resultat för vårsådda spannmålsgrödor De vårsådda grödorna visar mer varierande skörderesultat. Många områden drabbades av torka under den första halvan av juli och det medförde att en del av grödorna brådmognade. Ett exempel på län med låga hektarskördar är Gotlands län där hektarskörden av vårkorn och havre ligger sex respektive sju under femårsgenomsnittet. Ett annat är Blekinge län där hektarskörden av vårkorn och havre är 16 respektive 12 under motsvarande femårsgenomsnitt. Vårkorn är den spannmålsgröda som har den mest utbredda odlingen i landet. I diagram 3 redovisas hektarskördar av vårkorn för samtliga län. Diagram 3. Vårkorn, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens kg/hektar Skörden per hektar av ärter var lägre än normalt Den totala skörden av ärter blev ton enligt denna preliminära beräkning, vilket är 25 mindre än föregående år. Skörden per hektar beräknas på riksnivå vara 18 lägre än förra årets hektarskörd och 11 under femårsgenomsnittet. Som en följd av regnig väderlek under senare delen av maj och första hälften av juni gulnade en del ärtfält på grund av syrebrist. Det gäller till exempel i Östergötlands län som är det dominerande länet inom ärtodlingen. Från Skåne rapporteras att ärterna även missgynnades av varmt och torrt väder under blomningen. De högsta ärtskördarna per hektar fanns under 2005 i Uppsala och Örebro län.

7 Jordbruksverket och SCB 7 JO 19 SM 0502 Åkerbönorna gav samma skördeutbyte som föregående år Åkerbönor ingår i skördestatistiken för andra året. Grödan uppvisar en totalskörd på ton och en hektarskörd på cirka kilo per hektar, vilket är i nivå med avkastningen under Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska odlingen eftersom grödan liksom andra baljväxter bidrar till försörjningen av växtnäringsämnet kväve. Höstraps och höstrybs klarade torkan bättre än vårraps och vårrybs Även för oljeväxterna blev årets skördeutfall per hektar bättre för de höstsådda än för de vårsådda grödorna. Det kan hänga samman med att de höstsådda grödorna har stått emot torkan bättre. Den totala skörden av raps och rybs beräknas uppgå till ton, en minskning med 12 jämfört med Minskningen beror mest på att skördeutbytet per hektar är lägre än 2004, som var ett år med rekordhöga skördar per hektar. Totalskörden av raps och rybs ligger dock kvar på en relativt hög nivå om man jämför med åren före I förhållande till genomsnittet för de fem senaste åren är 2005 års totalskörd 34 högre. Totalskörden av oljelin ökade med 33 Den totala skörden av oljelin beräknas till ton. Avkastningen per hektar blev 22 lägre än ifjol men en arealökning på drygt 70 medförde att totalskörden ökade med 33 jämfört med Något mindre obärgade arealer under 2005 än under 2004 Höstvädret var gynnsamt vilket underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal. Preliminärt beräknas 0,8 av spannmålsarealen vara obärgad. Av ärtarealen var det uppemot två som inte kunde bärgas och av raps- och rybsarealen beräknas 1,2 av arealen vara obärgad. Det är överlag något mindre obärgade arealer än föregående år. Odlingsbetingelser Hösten 2004 var till en början torr och varm. Senare under hösten blev dock vädret mera ostadigt och i många fall gick det inte att genomföra den planerade höstsådden på grund av för mycket regn. Vintern blev sedan mild och nederbördsfattig och de höstsådda grödorna klarade övervintringen bra. April var torrare än normalt och vårbruket kom igång tidigt på de flesta håll. I norra Sverige var dock våren sen och i många fall blev grödorna sent sådda. Grödorna utvecklades väl under den svala våren och försommaren. I de västra delarna av landet var nederbördsmängderna rikliga under maj och juni, medan torkan fortsatte i sydöstra och södra Sverige. Den första halvan av juli var mestadels torr och varm och lokalt medförde torkan att grödorna brådmognade. I slutet av juli och början av augusti förekom en del hårda regn som orsakade liggsäd. Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde tröskas under gynnsamma förhållanden. Kommentarer till tabellerna I tabellerna redovisas antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. För jämförelse med tidigare år redovisas också definitiva resultat på riksnivå för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan. Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Se vidare under rubriken Statistikens tillförlitlighet.

8 Jordbruksverket och SCB 8 JO 19 SM 0502 För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektarskörd grundar sig på uppgifter från minst 20 jordbruksföretag. Vid färre företag ersätts skördeuppgiften i tabellen med två prickar (..). Grödarealerna baseras på den preliminära statistiken om åkerarealens användning som publicerades i juni (JO 10 SM 0502) och som grundar sig på uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De grödarealer som redovisas i föreliggande statistiska meddelande har dock minskats med arealer skördade som grönfoder. Se vidare under avsnittet Så görs statistiken.

9 Jordbruksverket och SCB 9 JO 19 SM 0502 Tabeller 1. Höstvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 1. Winter wheat. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,3 Uppsala , ,0 Södermanlands , ,2 Östergötlands , ,2 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,6 Gotlands , ,7 Blekinge , ,5 Skåne , ,8 Hallands , ,4 Västra Götalands , ,4 Värmlands , ,5 Örebro , ,8 Västmanlands , ,9 Dalarnas , ,7 Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,9 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,2 Götalands skogsbygder , ,6 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,5 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,6 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

10 Jordbruksverket och SCB 10 JO 19 SM Vårvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 2. Spring wheat. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,9 Uppsala , ,5 Södermanlands , ,6 Östergötlands , ,9 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,4 Gotlands , ,6 Blekinge , ,2 Skåne , ,2 Hallands , ,9 Västra Götalands , ,6 Värmlands ,7 Örebro , ,6 Västmanlands , ,1 Dalarnas , ,6 Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder , ,9 Götalands norra slättbygder , ,8 Svealands slättbygder , ,9 Götalands skogsbygder , ,1 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,4 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 620 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

11 Jordbruksverket och SCB 11 JO 19 SM Höstråg. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 3. Winter rye. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,6 Södermanlands Östergötlands , ,8 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands , ,6 Blekinge 3.. 1, Skåne , ,5 Hallands Västra Götalands , ,7 Värmlands Örebro , ,8 Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,3 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,2 Svealands slättbygder , ,7 Götalands skogsbygder , ,9 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,8 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 380 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

12 Jordbruksverket och SCB 12 JO 19 SM Höstkorn. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 4. Winter barley. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,3 Gotlands , ,6 Blekinge Skåne , ,7 Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,2 Götalands mellanbygder , ,8 Götalands norra slättbygder ,4 Svealands slättbygder ,1 Götalands skogsbygder ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,6 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

13 Jordbruksverket och SCB 13 JO 19 SM Vårkorn. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 5. Spring barley. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,1 Uppsala , ,3 Södermanlands , ,3 Östergötlands , ,3 Jönköpings , ,4 Kronobergs , ,4 Kalmar , ,0 Gotlands , ,8 Blekinge , ,8 Skåne , ,5 Hallands , ,9 Västra Götalands , ,2 Värmlands , ,1 Örebro , ,3 Västmanlands , ,1 Dalarnas , ,1 Gävleborgs , ,1 Västernorrlands , ,9 Jämtlands , ,6 Västerbottens , ,8 Norrbottens , ,9 Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder , ,2 Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,4 Nedre Norrland , ,2 Övre Norrland , ,0 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,9 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

14 Jordbruksverket och SCB 14 JO 19 SM Havre. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 6. Oats. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,2 Uppsala , ,4 Södermanlands , ,4 Östergötlands , ,6 Jönköpings , ,3 Kronobergs , ,6 Kalmar , ,9 Gotlands , ,1 Blekinge , ,3 Skåne , ,6 Hallands , ,2 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,6 Örebro , ,2 Västmanlands , ,0 Dalarnas , ,8 Gävleborgs , ,5 Västernorrlands Jämtlands Västerbottens , ,3 Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,7 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,0 Götalands skogsbygder , ,5 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,2 Nedre Norrland , ,7 Övre Norrland , ,1 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,0 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 330 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

15 Jordbruksverket och SCB 15 JO 19 SM Rågvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 7. Triticale. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands , ,2 Östergötlands , ,6 Jönköpings , ,7 Kronobergs , ,8 Kalmar , ,8 Gotlands , ,7 Blekinge , ,9 Skåne , ,2 Hallands , ,8 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,7 Örebro , ,8 Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,3 Götalands mellanbygder , ,0 Götalands norra slättbygder , ,3 Svealands slättbygder , ,2 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,1 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,3 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 130 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

16 Jordbruksverket och SCB 16 JO 19 SM Blandsäd. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 8. Mixed grain. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,3 Södermanlands , ,7 Östergötlands , ,8 Jönköpings , ,6 Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , ,6 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder , ,8 Götalands norra slättbygder , ,7 Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder , ,0 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,5 Nedre Norrland , ,7 Övre Norrland , ,1 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

17 Jordbruksverket och SCB 17 JO 19 SM Ärter. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 9. Peas. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,0 Uppsala , ,3 Södermanlands , ,1 Östergötlands , ,4 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,8 Gotlands , ,4 Blekinge Skåne , ,4 Hallands , Västra Götalands , ,5 Värmlands , ,1 Örebro , ,6 Västmanlands , ,5 Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,7 Götalands mellanbygder , ,7 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 15,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 190 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

18 Jordbruksverket och SCB 18 JO 19 SM Åkerbönor. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 10. Field beans. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne , ,2 Hallands , ,7 Västra Götalands , ,7 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,7 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , ,0 Vattenhalt 15,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. 3) För år 2004 redovisas definitiv bärgad skörd.

19 Jordbruksverket och SCB 19 JO 19 SM Höstraps. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 11. Winter rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands , ,6 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,6 Gotlands , ,0 Blekinge Skåne , ,8 Hallands , ,0 Västra Götalands , ,4 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,9 Götalands mellanbygder , ,4 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder , ,2 Mellersta Sveriges skogsbygder ,6 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 280 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

20 Jordbruksverket och SCB 20 JO 19 SM Vårraps. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 12. Spring rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,1 Uppsala , ,7 Södermanlands , ,7 Östergötlands , ,5 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands , ,4 Blekinge Skåne , ,9 Hallands , ,4 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,6 Örebro , ,7 Västmanlands , ,8 Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,2 Götalands mellanbygder , ,6 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,9 Götalands skogsbygder , ,4 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,3 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 230 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

21 Jordbruksverket och SCB 21 JO 19 SM Höstrybs. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 13. Winter turnip rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,7 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 40 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

22 Jordbruksverket och SCB 22 JO 19 SM Vårrybs. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 14. Spring turnip rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , Värmlands , Örebro Västmanlands Dalarnas , Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,0 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder , ,7 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

23 Jordbruksverket och SCB 23 JO 19 SM Oljelin. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 15. Oil flax. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,4 Södermanlands , ,1 Östergötlands , ,8 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , ,9 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,0 Svealands slättbygder , ,3 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,3 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

24 Jordbruksverket och SCB 24 JO 19 SM Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstvete Vårvete Råg Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms 20 0,2 0 0,0.... Uppsala 0 0,0 10 0,1 0 0,1 Södermanlands 10 0,1 10 0,2.... Östergötlands 0 0,0 0 0,0 10 0,2 Jönköpings Kronobergs Kalmar 0 0,0 0 0,0.... Gotlands 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Blekinge 0 0, Skåne 0 0,0 10 0,1 0 0,0 Hallands 50 0,9 0 0,0.... Västra Götalands 0 0,0 0 0,0 10 0,3 Värmlands 10 0, Örebro 0 0,0 50 0,8 0 0,0 Västmanlands 0 0,0 0 0,0.... Dalarnas 10 1,5 10 1,2.... Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 0 0,0 10 0,1 0 0,0 Götalands mellanbygder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Götalands norra slättbygder 0 0,0 0 0,1 20 0,3 Svealands slättbygder 50 0,1 20 0,1 60 1,8 Götalands skogsbygder 60 0,5 0 0,0 0 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder 20 0,4 60 2,5 0 0,0 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket , ,2 80 0, , ,6 10 0, , ,3 20 0, , ,2 20 0, , ,0 90 0, , ,7 20 0,0 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

25 Jordbruksverket och SCB 25 JO 19 SM forts. Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16 cont. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstkorn Vårkorn Havre Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,1 0 0,0 Uppsala ,3 40 0,5 Södermanlands , ,3 Östergötlands ,8 30 0,3 Jönköpings ,7 0 0,1 Kronobergs ,2 0 0,0 Kalmar 0 0,0 50 0,4 0 0,0 Gotlands 0 0,5 40 0,3 20 1,0 Blekinge ,6 10 0,7 Skåne 0 0,0 0 0,0 20 0,2 Hallands ,3 0 0,0 Västra Götalands , ,9 Värmlands , ,7 Örebro , ,2 Västmanlands ,1 10 0,1 Dalarnas ,5 20 0,5 Gävleborgs , ,6 Västernorrlands ,1.... Jämtlands ,4.... Västerbottens , ,8 Norrbottens ,1.... Götalands södra slättbygder 0 0,0 50 0,1 20 0,2 Götalands mellanbygder 0 0,2 60 0,1 30 0,4 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,1 Götalands skogsbygder ,5 10 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland , ,3 Övre Norrland , ,2 Hela Riket , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

26 Jordbruksverket och SCB 26 JO 19 SM forts. Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16 cont. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Rågvete Blandsäd Spannmål totalt Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,2 Uppsala , ,2 Södermanlands 0 0,0 10 1, ,9 Östergötlands 10 0,1 0 0, ,8 Jönköpings 0 0,0 20 1, ,6 Kronobergs 0 0, ,1 Kalmar 0 0, ,2 Gotlands 0 0, ,2 Blekinge 0 0, ,4 Skåne 0 0, ,0 Hallands 30 0,7 0 0, ,3 Västra Götalands 0 0, ,4 Värmlands 10 1, ,5 Örebro 0 0, ,7 Västmanlands ,1 Dalarnas ,3 Gävleborgs ,3 Västernorrlands ,5 Jämtlands ,6 Västerbottens ,3 Norrbottens ,3 Götalands södra slättbygder 0 0, ,0 Götalands mellanbygder 0 0,0 0 0,0 90 0,1 Götalands norra slättbygder 10 0,0 30 0, ,2 Svealands slättbygder 40 0,6 50 1, ,8 Götalands skogsbygder 20 0,3 50 0, ,1 Mellersta Sveriges skogsbygder 0 0,0 40 2, ,5 Nedre Norrland , ,2 Övre Norrland , ,5 Hela Riket , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

27 Jordbruksverket och SCB 27 JO 19 SM Ärter och åkerbönor. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 17. Peas and field beans. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Ärter Obärgad areal Åkerbönor Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Stockholms 10 0,9 - - Uppsala 0 0,0 0 0,0 Södermanlands 50 2,4 0 0,0 Östergötlands 70 1,4 0 0,0 Jönköpings ,0 Kronobergs Kalmar 30 3,3 - - Gotlands 0 0,0 0 0,0 Blekinge Skåne 20 0,5 50 3,8 Hallands ,0 Västra Götalands 200 4,7 0 0,1 Värmlands 10 1,7 0 0,0 Örebro 0 0,4 0 0,0 Västmanlands 20 1,5 0 0,0 Dalarnas ,0 Gävleborgs ,0 Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 0 0,1 0 0,2 Götalands mellanbygder 50 1,5 40 7,4 Götalands norra slättbygder 270 3,3 0 0,1 Svealands slättbygder 90 1,1 0 0,0 Götalands skogsbygder 10 0,8 0 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder 20 1,9 0 0,0 Nedre Norrland ,0 Övre Norrland Hela Riket ,8 50 0, , , , , , ,5 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

28 Jordbruksverket och SCB 28 JO 19 SM Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstraps Vårraps Höstrybs Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,4.... Uppsala ,5.... Södermanlands ,8.... Östergötlands 0 0, ,5 - - Jönköpings Kronobergs Kalmar 10 0, Gotlands 10 0,6 0 0,0.... Blekinge Skåne 10 0, ,9.... Hallands 30 3,6 0 0,1 - - Västra Götalands 70 0, ,4.... Värmlands ,0.... Örebro ,9.... Västmanlands ,6.... Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 20 0,2 80 2,8.... Götalands mellanbygder 10 0,2 50 2,7.... Götalands norra slättbygder 70 0, ,0 - - Svealands slättbygder 10 0, ,1 40 3,7 Götalands skogsbygder 10 1,0 30 1,4.... Mellersta Sveriges skogsbygder ,0.... Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket , ,8 50 3, , ,7 40 3, , , , , , , , ,8 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 JO 16 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0802 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2007 Cereals,

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall,

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall, JO 29 SM 0601 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2006 I korta drag Mycket låg spannmålsskörd 2006 Den totala spannmålsskörden för 2006

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska 63 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som har mer än 2,0 ha åkermark. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Stor höstveteareal även denna höst

Stor höstveteareal även denna höst JO 18 SM 1501 Höstsådda arealer 2015 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2015 I korta drag Stor höstveteareal även denna höst Totalt i landet såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå

Läs mer

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502 JO 16 SM 1502 Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Wildlife damage to agricultural crops 2014 I korta drag Vildsvin orsakar störst skada Vildsvin är det djur som orsakar störst skada i alla grödor förutom

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 %

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 % JO 29 SM 1101 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2011 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 % Den totala spannmålsskörden

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 %

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % JO 29 SM 1301 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2013 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % Den totala spannmålsskörden

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 85 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU JO 29 SM 0201 6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2002,NRUWDGUDJ 1RUPDODVN UGHNYDQWLWHWHUDYVSDQQPnOWURWVPLQV NDGHDUHDOHU Enligt en prognos från

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1601 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2015 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år JO 29 SM 1001 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2010 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2010 I korta drag Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år Den totala spannmålsskörden

Läs mer

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion I korta drag Ökad ekologisk areal 2015 Den totala

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk 11 Ekologisk produktion 185 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas

Läs mer

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a

186 Ekologisk djurhållning Ekologisk djurhållning bedrivs av samma skäl som ekologisk odling. Ekologisk djurhållning kräver ekologisk växtodling för a 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni

186 grupperna var i fallande ordning Slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och frövall, Betesmark och slåtteräng samt Spannmål. Ekologisk djurhållni 185 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 1202 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2011 Cereals,

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 195 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 167 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000

Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Beställningsnummer JO 10 SM 0102 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Åkerarealens användning år 2000 Use of arable land in the year 2000 Sammanfattning Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

I korta drag. Skörd av potatis Preliminära uppgifter JO 17 SM Production of potatoes in 2015 Preliminary results

I korta drag. Skörd av potatis Preliminära uppgifter JO 17 SM Production of potatoes in 2015 Preliminary results JO 17 SM 1501 Skörd av potatis 2015 Preliminära uppgifter Production of potatoes in 2015 Preliminary results I korta drag Lägsta totala skörden av matpotatis sedan 2007 Den svenska skörden av matpotatis

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 Statistikenheten 2013-08-19 1(6) Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

VÄXTODLINGSÅRET 2004/2005 av Per-Anders Andersson F-län, Klas Eriksson H-G och K-län, Bo Pettersson I-län och Erik Ekre N-län

VÄXTODLINGSÅRET 2004/2005 av Per-Anders Andersson F-län, Klas Eriksson H-G och K-län, Bo Pettersson I-län och Erik Ekre N-län VÄXTDLINGSÅRET 24/2 av Per-Anders Andersson F-län, Klas Eriksson H-G och K-län, Bo Pettersson I-län och Erik Ekre N-län Jönköpings län Återigen har vallar och höstgrödor övervintrat bra. Vårbruket utfördes

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101

I korta drag. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010. Användning i grödor MI 31 SM 1101 MI 31 SM 1101 Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2010 Användning i grödor Plant protection products in agriculture and horticulture. Use in crops. I korta drag Stora skillnader vid användning

Läs mer

Höstsådda arealer 2014 JO0110

Höstsådda arealer 2014 JO0110 Regioner och miljö/lantbruk 2014-11-28 1(7) Höstsådda arealer 2014 JO0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Viltskador i lantbruksgrödor 2014

Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Lantbruksstatistik 2015-07-08 1(10) Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Normskördar 2009 JO0602

Normskördar 2009 JO0602 Energi-, transport- och lantbruksstatistik 2009-06-11 1(9) Normskördar 2009 JO0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 1999 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördeuppskattningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 JO0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Jordbruk, skogsbruk och fiske Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok 2008 Sida Page Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture, forestry and fishery Jordbruk Agriculture 132 109 Jordbruk Agriculture 134 110 Användning av växtskyddsmedel

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 2005 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Höstsådda arealer 2006 JO0604

Höstsådda arealer 2006 JO0604 Regioner och miljö/lantbruk 2006-11-30 1(7) Höstsådda arealer 2006 JO0604 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:5 Svenskt jordbruk under 10 år i EU Tabeller, diagram och kommentarer samt jämförelser med andra EU-länder Swedish agriculture during 10 years in the

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer