Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent"

Transkript

1 JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole country I korta drag Den totala spannmålsskörden minskade med åtta Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till nära 5,1 miljoner ton. Jämfört med 2004 är årets totalskörd åtta lägre. Minskningen beror framförallt på att spannmålsarealen minskade med nio. Den minskade spannmålsodlingen bedöms vara en effekt av EU:s nya jordbruksreform som för Sveriges del började gälla under 2005, men även ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten Bättre skördeutbyte för höstsådda än för vårsådda grödor För flertalet av de höstsådda grödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt. Höstvete visar hektarskördar som är högre än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren i alla län där grödan odlas i större omfattning. På riksnivå uppgår skörden till kilo per hektar vilket är den högsta höstveteskörden som har uppmätts. På länsnivå är det Skåne län som har den högsta hektarskörden med kilo per hektar. De vårsådda grödorna visar mer varierande skörderesultat. Många områden drabbades av torka under den första halvan av juli och det medförde att en del av grödorna brådmognade. Exempel på län med låga hektarskördar av vårkorn och havre är Gotlands och Blekinge län. Bra skördeväder Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde tröskas under gynnsamma förhållanden. Det fina vädret underlättade skördearbetet och andelen obärgad areal blev något lägre än vad som är normalt. Gerda dell, SCB, tfn , Olle Funcke, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Jordbruksverket och SCB 2 JO 19 SM 0502 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabeller 9 1. Höstvete. Skörd Preliminära uppgifter 9 2. Vårvete. Skörd Preliminära uppgifter Höstråg. Skörd Preliminära uppgifter Höstkorn. Skörd Preliminära uppgifter Vårkorn. Skörd Preliminära uppgifter Havre. Skörd Preliminära uppgifter Rågvete. Skörd Preliminära uppgifter Blandsäd. Skörd Preliminära uppgifter Ärter. Skörd Preliminära uppgifter Åkerbönor. Skörd Preliminära uppgifter Höstraps. Skörd Preliminära uppgifter Vårraps. Skörd Preliminära uppgifter Höstrybs. Skörd Preliminära uppgifter Vårrybs. Skörd Preliminära uppgifter Oljelin. Skörd Preliminära uppgifter Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Ärter och åkerbönor. Obärgad areal Preliminära uppgifter Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal Preliminära uppgifter Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal Preliminära uppgifter Spannmål. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder Preliminära uppgifter 34 Fakta om statistiken 35 Detta omfattar statistiken 35 Definitioner och förklaringar 35 Så görs statistiken 36 Statistikens tillförlitlighet 36 Bra att veta 37 Annan statistik 37 In English 39 Summary 39 List of tables 40

3 Jordbruksverket och SCB 3 JO 19 SM 0502 List of terms 41

4 Jordbruksverket och SCB 4 JO 19 SM 0502 Statistiken med kommentarer I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter för län, produktionsområden och riket gällande 2005 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Definitiva resultat för 2005 kommer att redovisas under våren Under våren 2006 publiceras även resultat avseende ekologisk och konventionell skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Spannmålskvantiteterna redovisas numera vid 14 s vattenhalt Från och med 2004 har standardvattenhalten för redovisning av skördeuppgifter för spannmål ändrats från 15 till 14. Detta har varit ett önskemål från flera av statistikanvändarna. Totalskörden av spannmål är åtta lägre än 2004 Totalt för riket beräknas spannmålsskörden till ton. Det är åtta mindre än totalskörden för 2004 och sex mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Odlingen av spannmål har minskat med nio sedan 2004, vilket i sin tur har lett till minskad totalskörd. Arealen med höstsådda spannmålsgrödor minskade något mer än den vårsådda arealen. Eftersom de höstsådda grödorna överlag ger högre skörd per hektar än de vårsådda bidrar även den ändrade fördelningen mellan grödorna till en lägre total spannmålsskörd. Arealminskningen kan vara en följd av de förändringar av EU:s system för direktstöd som infördes under 2005, och som innebär en övergång från arealstöd till gårdsstöd. En annan bidragande faktor kan vara ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten Lägsta totala havreskörden sedan 1950-talet Odlingen av havre minskade med 13 jämfört med Havrearealen minskade kraftigt redan under 2004 och har därmed under 2005 sjunkit från en redan låg nivå. Totalskörden av havre beräknas preliminärt till ton, vilket är den lägsta havreskörden sedan 1950-talet. Totalskörden av blandsäd beräknas till ton. De redovisade blandsädesuppgifterna innefattar stråsädesblandningar och blandningar av stråsäd och baljväxter. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats. Rekordhög skörd per hektar av höstvete Höstsäden hade kommit längre i utvecklingen före den torra och varma perioden i början av juli och kunde därmed tåla torkan bättre än de vårsådda grödorna. För flertalet av de höstsådda grödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt. Höstvete visar hektarskördar som är högre än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren i alla län där grödan odlas i större omfattning. På riksnivå uppgår skörden till kilo per hektar vilket är det den högsta höstveteskörden som har uppmätts. På länsnivå är det Stockholms, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län som visar störst ökning jämfört med femårsgenomsnitten. Skåne län har den högsta hektarskörden med kilo per hektar.

5 Jordbruksverket och SCB 5 JO 19 SM 0502 Diagram 1. Höstvete, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands med uppgifter från minst 20 jordbruksföretag under åren kg/hektar Hög skörd per hektar av rågvete i flera av länen Även rågvete har gett höga skördar per hektar i flera län, till exempel i Södermanlands, Östergötlands och Örebro län. I Kalmar, Gotlands och Blekinge län ligger dock skördeutbytet under femårsgenomsnittet. Diagram 2. Rågvete, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Örebro med uppgifter från minst 20 jordbruksföretag under åren kg/hektar

6 Jordbruksverket och SCB 6 JO 19 SM 0502 Varierande resultat för vårsådda spannmålsgrödor De vårsådda grödorna visar mer varierande skörderesultat. Många områden drabbades av torka under den första halvan av juli och det medförde att en del av grödorna brådmognade. Ett exempel på län med låga hektarskördar är Gotlands län där hektarskörden av vårkorn och havre ligger sex respektive sju under femårsgenomsnittet. Ett annat är Blekinge län där hektarskörden av vårkorn och havre är 16 respektive 12 under motsvarande femårsgenomsnitt. Vårkorn är den spannmålsgröda som har den mest utbredda odlingen i landet. I diagram 3 redovisas hektarskördar av vårkorn för samtliga län. Diagram 3. Vårkorn, preliminära hektarskördar Jämförelse med genomsnittet för , kg/hektar Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens kg/hektar Skörden per hektar av ärter var lägre än normalt Den totala skörden av ärter blev ton enligt denna preliminära beräkning, vilket är 25 mindre än föregående år. Skörden per hektar beräknas på riksnivå vara 18 lägre än förra årets hektarskörd och 11 under femårsgenomsnittet. Som en följd av regnig väderlek under senare delen av maj och första hälften av juni gulnade en del ärtfält på grund av syrebrist. Det gäller till exempel i Östergötlands län som är det dominerande länet inom ärtodlingen. Från Skåne rapporteras att ärterna även missgynnades av varmt och torrt väder under blomningen. De högsta ärtskördarna per hektar fanns under 2005 i Uppsala och Örebro län.

7 Jordbruksverket och SCB 7 JO 19 SM 0502 Åkerbönorna gav samma skördeutbyte som föregående år Åkerbönor ingår i skördestatistiken för andra året. Grödan uppvisar en totalskörd på ton och en hektarskörd på cirka kilo per hektar, vilket är i nivå med avkastningen under Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska odlingen eftersom grödan liksom andra baljväxter bidrar till försörjningen av växtnäringsämnet kväve. Höstraps och höstrybs klarade torkan bättre än vårraps och vårrybs Även för oljeväxterna blev årets skördeutfall per hektar bättre för de höstsådda än för de vårsådda grödorna. Det kan hänga samman med att de höstsådda grödorna har stått emot torkan bättre. Den totala skörden av raps och rybs beräknas uppgå till ton, en minskning med 12 jämfört med Minskningen beror mest på att skördeutbytet per hektar är lägre än 2004, som var ett år med rekordhöga skördar per hektar. Totalskörden av raps och rybs ligger dock kvar på en relativt hög nivå om man jämför med åren före I förhållande till genomsnittet för de fem senaste åren är 2005 års totalskörd 34 högre. Totalskörden av oljelin ökade med 33 Den totala skörden av oljelin beräknas till ton. Avkastningen per hektar blev 22 lägre än ifjol men en arealökning på drygt 70 medförde att totalskörden ökade med 33 jämfört med Något mindre obärgade arealer under 2005 än under 2004 Höstvädret var gynnsamt vilket underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal. Preliminärt beräknas 0,8 av spannmålsarealen vara obärgad. Av ärtarealen var det uppemot två som inte kunde bärgas och av raps- och rybsarealen beräknas 1,2 av arealen vara obärgad. Det är överlag något mindre obärgade arealer än föregående år. Odlingsbetingelser Hösten 2004 var till en början torr och varm. Senare under hösten blev dock vädret mera ostadigt och i många fall gick det inte att genomföra den planerade höstsådden på grund av för mycket regn. Vintern blev sedan mild och nederbördsfattig och de höstsådda grödorna klarade övervintringen bra. April var torrare än normalt och vårbruket kom igång tidigt på de flesta håll. I norra Sverige var dock våren sen och i många fall blev grödorna sent sådda. Grödorna utvecklades väl under den svala våren och försommaren. I de västra delarna av landet var nederbördsmängderna rikliga under maj och juni, medan torkan fortsatte i sydöstra och södra Sverige. Den första halvan av juli var mestadels torr och varm och lokalt medförde torkan att grödorna brådmognade. I slutet av juli och början av augusti förekom en del hårda regn som orsakade liggsäd. Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde tröskas under gynnsamma förhållanden. Kommentarer till tabellerna I tabellerna redovisas antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. För jämförelse med tidigare år redovisas också definitiva resultat på riksnivå för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan. Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Se vidare under rubriken Statistikens tillförlitlighet.

8 Jordbruksverket och SCB 8 JO 19 SM 0502 För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektarskörd grundar sig på uppgifter från minst 20 jordbruksföretag. Vid färre företag ersätts skördeuppgiften i tabellen med två prickar (..). Grödarealerna baseras på den preliminära statistiken om åkerarealens användning som publicerades i juni (JO 10 SM 0502) och som grundar sig på uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De grödarealer som redovisas i föreliggande statistiska meddelande har dock minskats med arealer skördade som grönfoder. Se vidare under avsnittet Så görs statistiken.

9 Jordbruksverket och SCB 9 JO 19 SM 0502 Tabeller 1. Höstvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 1. Winter wheat. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,3 Uppsala , ,0 Södermanlands , ,2 Östergötlands , ,2 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,6 Gotlands , ,7 Blekinge , ,5 Skåne , ,8 Hallands , ,4 Västra Götalands , ,4 Värmlands , ,5 Örebro , ,8 Västmanlands , ,9 Dalarnas , ,7 Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,9 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,2 Götalands skogsbygder , ,6 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,5 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,6 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

10 Jordbruksverket och SCB 10 JO 19 SM Vårvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 2. Spring wheat. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,9 Uppsala , ,5 Södermanlands , ,6 Östergötlands , ,9 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,4 Gotlands , ,6 Blekinge , ,2 Skåne , ,2 Hallands , ,9 Västra Götalands , ,6 Värmlands ,7 Örebro , ,6 Västmanlands , ,1 Dalarnas , ,6 Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder , ,9 Götalands norra slättbygder , ,8 Svealands slättbygder , ,9 Götalands skogsbygder , ,1 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,4 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 620 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

11 Jordbruksverket och SCB 11 JO 19 SM Höstråg. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 3. Winter rye. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,6 Södermanlands Östergötlands , ,8 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands , ,6 Blekinge 3.. 1, Skåne , ,5 Hallands Västra Götalands , ,7 Värmlands Örebro , ,8 Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,3 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,2 Svealands slättbygder , ,7 Götalands skogsbygder , ,9 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,8 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 380 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

12 Jordbruksverket och SCB 12 JO 19 SM Höstkorn. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 4. Winter barley. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,3 Gotlands , ,6 Blekinge Skåne , ,7 Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,2 Götalands mellanbygder , ,8 Götalands norra slättbygder ,4 Svealands slättbygder ,1 Götalands skogsbygder ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,6 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

13 Jordbruksverket och SCB 13 JO 19 SM Vårkorn. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 5. Spring barley. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,1 Uppsala , ,3 Södermanlands , ,3 Östergötlands , ,3 Jönköpings , ,4 Kronobergs , ,4 Kalmar , ,0 Gotlands , ,8 Blekinge , ,8 Skåne , ,5 Hallands , ,9 Västra Götalands , ,2 Värmlands , ,1 Örebro , ,3 Västmanlands , ,1 Dalarnas , ,1 Gävleborgs , ,1 Västernorrlands , ,9 Jämtlands , ,6 Västerbottens , ,8 Norrbottens , ,9 Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder , ,2 Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,4 Nedre Norrland , ,2 Övre Norrland , ,0 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,9 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

14 Jordbruksverket och SCB 14 JO 19 SM Havre. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 6. Oats. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,2 Uppsala , ,4 Södermanlands , ,4 Östergötlands , ,6 Jönköpings , ,3 Kronobergs , ,6 Kalmar , ,9 Gotlands , ,1 Blekinge , ,3 Skåne , ,6 Hallands , ,2 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,6 Örebro , ,2 Västmanlands , ,0 Dalarnas , ,8 Gävleborgs , ,5 Västernorrlands Jämtlands Västerbottens , ,3 Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,7 Götalands mellanbygder , ,1 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,0 Götalands skogsbygder , ,5 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,2 Nedre Norrland , ,7 Övre Norrland , ,1 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,0 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 330 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

15 Jordbruksverket och SCB 15 JO 19 SM Rågvete. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 7. Triticale. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands , ,2 Östergötlands , ,6 Jönköpings , ,7 Kronobergs , ,8 Kalmar , ,8 Gotlands , ,7 Blekinge , ,9 Skåne , ,2 Hallands , ,8 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,7 Örebro , ,8 Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,3 Götalands mellanbygder , ,0 Götalands norra slättbygder , ,3 Svealands slättbygder , ,2 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,1 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,3 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 130 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

16 Jordbruksverket och SCB 16 JO 19 SM Blandsäd. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 8. Mixed grain. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,3 Södermanlands , ,7 Östergötlands , ,8 Jönköpings , ,6 Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , ,6 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder , ,8 Götalands norra slättbygder , ,7 Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder , ,0 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,5 Nedre Norrland , ,7 Övre Norrland , ,1 Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 14,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden har avsett 15,0 s vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 s vattenhalt.

17 Jordbruksverket och SCB 17 JO 19 SM Ärter. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 9. Peas. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,0 Uppsala , ,3 Södermanlands , ,1 Östergötlands , ,4 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,8 Gotlands , ,4 Blekinge Skåne , ,4 Hallands , Västra Götalands , ,5 Värmlands , ,1 Örebro , ,6 Västmanlands , ,5 Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,7 Götalands mellanbygder , ,7 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder , ,3 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 15,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 190 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

18 Jordbruksverket och SCB 18 JO 19 SM Åkerbönor. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 10. Field beans. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne , ,2 Hallands , ,7 Västra Götalands , ,7 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,5 Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,9 Svealands slättbygder , ,7 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , ,0 Vattenhalt 15,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. 3) För år 2004 redovisas definitiv bärgad skörd.

19 Jordbruksverket och SCB 19 JO 19 SM Höstraps. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 11. Winter rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands , ,6 Jönköpings Kronobergs Kalmar , ,6 Gotlands , ,0 Blekinge Skåne , ,8 Hallands , ,0 Västra Götalands , ,4 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,9 Götalands mellanbygder , ,4 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder , ,2 Mellersta Sveriges skogsbygder ,6 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,2 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 280 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

20 Jordbruksverket och SCB 20 JO 19 SM Vårraps. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 12. Spring rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms , ,1 Uppsala , ,7 Södermanlands , ,7 Östergötlands , ,5 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands , ,4 Blekinge Skåne , ,9 Hallands , ,4 Västra Götalands , ,7 Värmlands , ,6 Örebro , ,7 Västmanlands , ,8 Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder , ,2 Götalands mellanbygder , ,6 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,9 Götalands skogsbygder , ,4 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,3 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 230 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

21 Jordbruksverket och SCB 21 JO 19 SM Höstrybs. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 13. Winter turnip rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder , ,8 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,7 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 40 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

22 Jordbruksverket och SCB 22 JO 19 SM Vårrybs. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 14. Spring turnip rape. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , Värmlands , Örebro Västmanlands Dalarnas , Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,0 Svealands slättbygder , ,5 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder , ,7 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,4 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

23 Jordbruksverket och SCB 23 JO 19 SM Oljelin. Skörd Preliminära uppgifter Hektarskörd, areal och totalskörd 15. Oil flax. Harvest in Preliminary data Yield per hectare, crop area and total production Antal undersökta företag 1) Hektarskörd, kg/ha Areal, hektar 2) Total skörd, ton Stockholms Uppsala , ,4 Södermanlands , ,1 Östergötlands , ,8 Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands , ,9 Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder , ,0 Svealands slättbygder , ,3 Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket 3) , , , , , , , , , , , ,3 Vattenhalt 9,0. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22. 3) För åren redovisas definitiv bärgad skörd.

24 Jordbruksverket och SCB 24 JO 19 SM Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstvete Vårvete Råg Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms 20 0,2 0 0,0.... Uppsala 0 0,0 10 0,1 0 0,1 Södermanlands 10 0,1 10 0,2.... Östergötlands 0 0,0 0 0,0 10 0,2 Jönköpings Kronobergs Kalmar 0 0,0 0 0,0.... Gotlands 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Blekinge 0 0, Skåne 0 0,0 10 0,1 0 0,0 Hallands 50 0,9 0 0,0.... Västra Götalands 0 0,0 0 0,0 10 0,3 Värmlands 10 0, Örebro 0 0,0 50 0,8 0 0,0 Västmanlands 0 0,0 0 0,0.... Dalarnas 10 1,5 10 1,2.... Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 0 0,0 10 0,1 0 0,0 Götalands mellanbygder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Götalands norra slättbygder 0 0,0 0 0,1 20 0,3 Svealands slättbygder 50 0,1 20 0,1 60 1,8 Götalands skogsbygder 60 0,5 0 0,0 0 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder 20 0,4 60 2,5 0 0,0 Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket , ,2 80 0, , ,6 10 0, , ,3 20 0, , ,2 20 0, , ,0 90 0, , ,7 20 0,0 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

25 Jordbruksverket och SCB 25 JO 19 SM forts. Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16 cont. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstkorn Vårkorn Havre Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,1 0 0,0 Uppsala ,3 40 0,5 Södermanlands , ,3 Östergötlands ,8 30 0,3 Jönköpings ,7 0 0,1 Kronobergs ,2 0 0,0 Kalmar 0 0,0 50 0,4 0 0,0 Gotlands 0 0,5 40 0,3 20 1,0 Blekinge ,6 10 0,7 Skåne 0 0,0 0 0,0 20 0,2 Hallands ,3 0 0,0 Västra Götalands , ,9 Värmlands , ,7 Örebro , ,2 Västmanlands ,1 10 0,1 Dalarnas ,5 20 0,5 Gävleborgs , ,6 Västernorrlands ,1.... Jämtlands ,4.... Västerbottens , ,8 Norrbottens ,1.... Götalands södra slättbygder 0 0,0 50 0,1 20 0,2 Götalands mellanbygder 0 0,2 60 0,1 30 0,4 Götalands norra slättbygder , ,6 Svealands slättbygder , ,1 Götalands skogsbygder ,5 10 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder , ,9 Nedre Norrland , ,3 Övre Norrland , ,2 Hela Riket , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

26 Jordbruksverket och SCB 26 JO 19 SM forts. Spannmål. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 16 cont. Cereals. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Rågvete Blandsäd Spannmål totalt Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,2 Uppsala , ,2 Södermanlands 0 0,0 10 1, ,9 Östergötlands 10 0,1 0 0, ,8 Jönköpings 0 0,0 20 1, ,6 Kronobergs 0 0, ,1 Kalmar 0 0, ,2 Gotlands 0 0, ,2 Blekinge 0 0, ,4 Skåne 0 0, ,0 Hallands 30 0,7 0 0, ,3 Västra Götalands 0 0, ,4 Värmlands 10 1, ,5 Örebro 0 0, ,7 Västmanlands ,1 Dalarnas ,3 Gävleborgs ,3 Västernorrlands ,5 Jämtlands ,6 Västerbottens ,3 Norrbottens ,3 Götalands södra slättbygder 0 0, ,0 Götalands mellanbygder 0 0,0 0 0,0 90 0,1 Götalands norra slättbygder 10 0,0 30 0, ,2 Svealands slättbygder 40 0,6 50 1, ,8 Götalands skogsbygder 20 0,3 50 0, ,1 Mellersta Sveriges skogsbygder 0 0,0 40 2, ,5 Nedre Norrland , ,2 Övre Norrland , ,5 Hela Riket , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

27 Jordbruksverket och SCB 27 JO 19 SM Ärter och åkerbönor. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 17. Peas and field beans. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Ärter Obärgad areal Åkerbönor Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Stockholms 10 0,9 - - Uppsala 0 0,0 0 0,0 Södermanlands 50 2,4 0 0,0 Östergötlands 70 1,4 0 0,0 Jönköpings ,0 Kronobergs Kalmar 30 3,3 - - Gotlands 0 0,0 0 0,0 Blekinge Skåne 20 0,5 50 3,8 Hallands ,0 Västra Götalands 200 4,7 0 0,1 Värmlands 10 1,7 0 0,0 Örebro 0 0,4 0 0,0 Västmanlands 20 1,5 0 0,0 Dalarnas ,0 Gävleborgs ,0 Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 0 0,1 0 0,2 Götalands mellanbygder 50 1,5 40 7,4 Götalands norra slättbygder 270 3,3 0 0,1 Svealands slättbygder 90 1,1 0 0,0 Götalands skogsbygder 10 0,8 0 0,0 Mellersta Sveriges skogsbygder 20 1,9 0 0,0 Nedre Norrland ,0 Övre Norrland Hela Riket ,8 50 0, , , , , , ,5 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

28 Jordbruksverket och SCB 28 JO 19 SM Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal Preliminära uppgifter Hektar och av grödarealen 18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in Preliminary data Hectares and per cent of the crop area Höstraps Vårraps Höstrybs Obärgad areal Obärgad areal Obärgad areal Hektar Procent Hektar Procent Hektar Procent Stockholms ,4.... Uppsala ,5.... Södermanlands ,8.... Östergötlands 0 0, ,5 - - Jönköpings Kronobergs Kalmar 10 0, Gotlands 10 0,6 0 0,0.... Blekinge Skåne 10 0, ,9.... Hallands 30 3,6 0 0,1 - - Västra Götalands 70 0, ,4.... Värmlands ,0.... Örebro ,9.... Västmanlands ,6.... Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Götalands södra slättbygder 20 0,2 80 2,8.... Götalands mellanbygder 10 0,2 50 2,7.... Götalands norra slättbygder 70 0, ,0 - - Svealands slättbygder 10 0, ,1 40 3,7 Götalands skogsbygder 10 1,0 30 1,4.... Mellersta Sveriges skogsbygder ,0.... Nedre Norrland Övre Norrland Hela Riket , ,8 50 3, , ,7 40 3, , , , , , , , ,8 Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Höga skördenivåer per hektar i Skåne

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Höga skördenivåer per hektar i Skåne JO 19 SM 0902 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2009 Preliminary results for counties and the whole

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Spannmålsskörden på samma nivå som förra året. Stor totalskörd av raps och rybs

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Spannmålsskörden på samma nivå som förra året. Stor totalskörd av raps och rybs JO 19 SM 1302 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2013 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Låga skördenivåer per hektar i östra Sverige. Totalskörden av spannmål avsevärt lägre än förra året

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Låga skördenivåer per hektar i östra Sverige. Totalskörden av spannmål avsevärt lägre än förra året JO 19 SM 1002 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2010 Preliminary results for counties and the whole

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Största spannmålsskörden på 17 år. Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Största spannmålsskörden på 17 år. Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån JO 19 SM 1402 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2014 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 JO 19 SM 1702 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2017 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016 JO 19 SM 1602 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2016 Preliminary statistics for counties and the

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004 JO 16 SM 0501 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004 Definitiva uppgifter Production of cereals, dried pulses, oilseeds, potatoes and temporary grasses in 2004 Final data

Läs mer

6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ

6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ JO 16 SM 0101 +HNWDUVN UGDU RFK WRWDOVN UGDU 'HILQLWLYD UHVXOWDW Crop yields per hectare and total production in 2000 Final results, NRUWD GUDJ 6WRUD UHJLRQDOD YDULDWLRQHU I U VN UGHQ Sommaren år 2000

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 JO 16 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018 JO 19 SM 1802 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018 Preliminär statistik för län och riket Production of cereals, dried pulses, oilseed crops and temporary grasses in 2018 Preliminary

Läs mer

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna JO 15 SM 1801 Normskördar för skördeområden, län och riket 2018 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2018 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012 JO 16 SM 1301 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2012 Final statistics

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0602 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutliga uppgifter Production of organic and non-organic farming 2005 Cereals,

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0402 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003 Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Definitiva uppgifter Production of organic and non-organic farming 2003 Cereals,

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009 JO 15 SM 0901 Normskördar för skördeområden, län och riket 2009 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2009 I korta drag Fler grödor med uppgift om normskörd Sedan

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0502 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Definitiva uppgifter Production of organic and non-organic farming 2004 Cereals,

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013 JO 16 SM 1401 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2013 Final statistics

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0702 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2006 Cereals,

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014 JO 16 SM 1501 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2014 Final statistics

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 JO 15 SM 0501 Normskördar för skördeområden, län och riket 2005 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2005 I korta drag Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar

Läs mer

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar

Höstsådda arealer JO 18 SM 0701 korrigerad version. Höstrapsarealen fortsätter att öka. Höstvete kvar på en hög nivå. Höstkornarealen ökar JO 18 SM 0701 korrigerad version Höstsådda arealer 2007 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2007 I korta drag Korrigerad 2009-03-20 Den tidigare publicerade versionen av detta SM innehöll

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016 JO 16 SM 1701 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2016 Final statistics

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017 JO 16 SM 1801 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2017 Final statistics

Läs mer

I korta drag. Höstsådda arealer Stora höstsådda arealer JO 18 SM Höstvete dominerar. Höstrapsarealen ökar

I korta drag. Höstsådda arealer Stora höstsådda arealer JO 18 SM Höstvete dominerar. Höstrapsarealen ökar JO 18 SM 0301 Höstsådda arealer 2003 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2003 I korta drag Stora höstsådda arealer Årets höstsådd uppskattas till 478 000 hektar. Det är i nivå med förra årets

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Ogynnsamt väder gav låg spannmålsskörd

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Ogynnsamt väder gav låg spannmålsskörd JO 19 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010 Preliminära uppgifter för riket Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2010 Preliminary results for the whole country

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0802 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2007 Cereals,

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 0902 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2008 Cereals,

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Mer höstvete bidrog till högre spannmålsskörd. Största raps- och rybsskörden sedan 1990

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Mer höstvete bidrog till högre spannmålsskörd. Största raps- och rybsskörden sedan 1990 JO 19 SM 1701 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 Preliminära uppgifter för riket Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2017 Preliminary results for the whole country

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018 JO 19 SM 1801 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018 Preliminära uppgifter för riket Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2018 Preliminary results for the whole country

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 59 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som har mer än 2,0 ha åkermark. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

I korta drag. Höstsådda arealer 2017 JO 18 SM 1701

I korta drag. Höstsådda arealer 2017 JO 18 SM 1701 JO 18 SM 1701 Höstsådda arealer 2017 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2017 I korta drag Höstvetearealen minskade med 25 % Den här hösten såddes 306 300 hektar höstvete, vilket är 25 %

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall,

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Mycket låg spannmålsskörd Anders Grönvall, JO 29 SM 0601 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2006 I korta drag Mycket låg spannmålsskörd 2006 Den totala spannmålsskörden för 2006

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 1102 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2010 Cereals,

Läs mer

Åkerarealens användning i juni 2001

Åkerarealens användning i juni 2001 Beställningsnummer JO 10 SM 0101 Åkerarealens användning i juni 2001 Preliminära uppgifter Use of arable land in June 2001. Preliminary data SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistikansvarig myndighet Producent

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Stor höstveteareal även denna höst

Stor höstveteareal även denna höst JO 18 SM 1501 Höstsådda arealer 2015 Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2015 I korta drag Stor höstveteareal även denna höst Totalt i landet såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 57 Kapitel 4 innehåller information om hektar- och totalskördar samt normskördar för olika lantbruksgrödor. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning Allmänt Våren 2003 anlände

Läs mer

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska

64 stiken i fyra år. Avkastningen var under 2007 i nivå med föregående års avkastning. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska 63 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som har mer än 2,0 ha åkermark. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas bli 6,1 miljoner ton

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas bli 6,1 miljoner ton JO 29 SM 1501 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2015 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas bli 6,1 miljoner ton Den totala

Läs mer

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502 JO 16 SM 1502 Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Wildlife damage to agricultural crops 2014 I korta drag Vildsvin orsakar störst skada Vildsvin är det djur som orsakar störst skada i alla grödor förutom

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 81 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017 JO 10 SM 1802 Jordbruksmarkens användning 2018 Slutlig statistik Use of agricultural land 2018 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,7 miljoner ton

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,7 miljoner ton JO 29 SM 1701 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2017 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2017 I korta drag Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,7 miljoner ton Enligt

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,9 miljoner ton. Större skörd av oljeväxter enligt prognosen

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,9 miljoner ton. Större skörd av oljeväxter enligt prognosen JO 29 SM 1901 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2019 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2019 I korta drag Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,9 miljoner ton Enligt

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1901 Jordbruksmarkens användning 2019 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2019, preliminary statistics I korta drag Arealen åkermark minskar något I år, 2019, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 81 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 %

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 % JO 29 SM 1101 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2011 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 19 % Den totala spannmålsskörden

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 %

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % JO 29 SM 1301 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2013 I korta drag Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 % Den totala spannmålsskörden

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 85 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

176 odlare vars gårdar inte var helt omlagda, dvs. någon del av gården var inte KRAV-godkänd eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodling

176 odlare vars gårdar inte var helt omlagda, dvs. någon del av gården var inte KRAV-godkänd eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodling 175 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU

6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU JO 29 SM 0201 6N UGHSURJQRVI UVSDQQPnORFKROMHYl[WHU Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2002,NRUWDGUDJ 1RUPDODVN UGHNYDQWLWHWHUDYVSDQQPnOWURWVPLQV NDGHDUHDOHU Enligt en prognos från

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar och rekordstor veteareal. Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar och rekordstor veteareal. Arealen vall och grönfoderväxter minskar JO 10 SM 1702 Jordbruksmarkens användning 2017 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2017, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar något I år, 2017, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 151 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

176 eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodlingsproducenter med 4 % jämfört med föregående år. I tabellen redovisas även den KRAV-kontro

176 eller i karens. Det är en minskning av antalet växtodlingsproducenter med 4 % jämfört med föregående år. I tabellen redovisas även den KRAV-kontro 175 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1801 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2017 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Åkerarealens

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 4,2 miljoner ton. Metod för beräkning av prognos

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Årets spannmålsskörd prognostiseras till 4,2 miljoner ton. Metod för beräkning av prognos JO 29 SM 1801 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2018 I korta drag Årets spannmålsskörd prognostiseras till 4,2 miljoner ton Enligt

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1601 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2015 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Statistiken

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar

Arealen jordbruksmark minskar lite. Minskad areal för spannmålsodling. Minskad areal för raps och rybs. Arealen vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1801 Jordbruksmarkens användning 2018 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2018, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar lite I år, 2018, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:6 Ekologisk växtodling 2009 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2009, converted areas and areas under conversion Sammanfattning

Läs mer

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar. Arealen raps och rybs minskar. Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen jordbruksmark minskar något. Arealen spannmål minskar. Arealen raps och rybs minskar. Arealen vall och grönfoderväxter minskar JO 10 SM 1602 Jordbruksmarkens användning 2016 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2016, preliminary statistics I korta drag Arealen jordbruksmark minskar något I år, 2016, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1701 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2016 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år JO 29 SM 1001 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2010 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2010 I korta drag Näst lägsta totalskörden för spannmål på 15 år Den totala spannmålsskörden

Läs mer

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion I korta drag Ökad ekologisk areal 2015 Den totala

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer 171 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning Den ekologiska

Läs mer

Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion. Arealen under omställning minskade för tredje året i rad

Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion. Arealen under omställning minskade för tredje året i rad JO 10 SM 1403 Ekologisk växtodling 2013 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion I korta drag Arealen under omställning minskade

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion. Kraftig ökning av arealen under omställning till ekologisk produktion

Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion. Kraftig ökning av arealen under omställning till ekologisk produktion JO 13 SM 1701 Ekologisk växtodling 2016 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion I korta drag Kraftig ökning av arealen under omställning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk

Ekologisk produktion ling jämfört med Ökningstakten skulle dock behöva vara ännu högre om det ovan nämnda målet ska kunna nås. Ekologisk 11 Ekologisk produktion 185 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer