Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk"

Transkript

1 JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en heltidstjänst minskade under 2000-talet. År 2003 krävde nästan en tredjedel av landets jordbruksföretag minst en heltidstjänst medan endast en knapp fjärdedel av de jordbruksföretagen som år 2010 var registrerade i Lantbruksregistret (LBR) krävde en lika stor arbetsinsats. Jordbruksföretag ägda av juridisk person (t.ex. aktiebolag) kräver i högre grad minst en heltidstjänst än företagen ägda av fysisk person (enskilda firmor), även om utvecklingen är densamma för båda företagsformerna. Företag ägda av juridisk person har stått för mellan 6,5 % och 7,8 % av samtliga jordbruksföretag under perioden 2003 till Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsjordbruk har under perioden år 2003 till 2010 varit husdjursskötsel. Inom husdjursskötsel är mjölkproduktion den vanligaste inriktningen. Knappt något heltidsjordbruk har driftsinriktningen småbruk, vilket är den vanligaste driftsinriktningen bland samtliga jordbruksföretag i landet. Detta på grund av att ett jordbruksföretag klassas som småbruk just för att det kräver en lägre arbetsinsats. Sysselsättning på heltidsjordbruk År 2003 sysselsattes nästan hälften (46 %) av dem som var sysselsatta på jordbruksföretag i ett heltidsjordbruk. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk minskade sedan i takt med att heltidsjordbruken blev färre och år 2010 arbetade ungefär en tredjedel av samtliga i heltidsjordbruk. Trots minskad sysselsättning utfördes mer än hälften av alla årsverken utförda i jordbruket på heltidsjordbruk under hela perioden med en lägstanivå år 2007 på 54 %. Anders Grönvall, statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. Serie JO Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 oktober Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Statens Jordbruksverk 2 JO 00 SM 2011 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabeller 11 Teckenförklaring Areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk 2003 till a. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2003 och b. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2007 och a. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2003 och b. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2007 och Antal företag och areal åkermark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp åker Antal företag och areal jordbruksmark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp jordbruksmark Antal företagare på heltidsjordbruk med enskilda ägare, uppdelat på kön och ålder Åkerareal på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och kön Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning Antal heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning Åkerareal på heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning Antal heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning Åkerareal (ha) på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet efter regioner och storleksgrupper 24 15a. Husdjur på heltidsjordbruk efter regioner och storleksgrupper 2003 och b. Husdjur på heltidsjordbruk efter regioner och storleksgrupper 2007 och Antal sysselsatta på heltidsjordbruk Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter driftsinriktning Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk Antal årsverken vid heltidsjordbruk Antal årsverken på heltidsjordbruk efter driftsinriktning Antal årsverken som stadigvarande på heltidsjordbruk 30 Fakta om statistiken 31 Detta omfattar statistiken 31 Definitioner och förklaringar 31

3 Statens Jordbruksverk 3 JO 00 SM 2011 Så görs statistiken 32 Statistikens tillförlitlighet 32 Bra att veta 33 Annan statistik 33 Elektronisk publicering 33 In English 34 Summary 34 List of tables 34 List of terms 35

4 Statens Jordbruksverk 4 JO 00 SM 2011 Statistiken med kommentarer Minskad andel heltidsjordbruk Ett jordbruksföretag som beräknas kräva minst en heltidstjänst, 1600 standardtimmar, per år definieras i detta SM som ett heltidsjordbruk. År 2003 beräknades nästan var tredje, eller drygt 32 %, av de jordbruksföretag som fanns i Lantbruksregistret (LBR) som heltidsjordbruk (se figur A). Denna siffra har sedan dess sjunkit varje år och var år 2010 nere på 24 % av de jordbruksföretag som vid denna tid fanns i LBR, det vill säga mindre än var fjärde jordbruk krävde minst en heltidstjänst år Figur A. Andelen heltidsjordbruk under perioden 2003 till 2010 Heltidsjordbruk Övriga jordbruk 100% 80% 60% 40% 20% 0% Heltidsjordbruk ägda av juridisk respektive fysisk person Andelen heltidsjordbruk har varit högre bland företag ägda av juridisk person (juridiska aktiebolag) än bland företag ägda av fysisk person (enskilda firmor) under hela den aktuella perioden (se figur B). Skillnaden är tydlig, år 2003 var 65 % av alla företag ägda av juridisk person heltidsjordbruk, mot 30 % av enskilda jordbruksföretag. Utvecklingen har dock varit liknande för båda ägandeformerna; år 2010 utgjorde heltidsjordbruken 56 % av alla jordbruksföretag ägda av juridisk person och 21 % av enskilda firmor. Figur B. Andelen heltidsjordbruk uppdelat på företagsform Enskilda firmor Företag ägda av juridisk person 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

5 Statens Jordbruksverk 5 JO 00 SM 2011 Företag ägda av juridisk person har utgjort mellan 6,5 % och 7,8 % av samtliga jordbruksföretag under perioden 2003 till Åkerareal och jordbruksmark Mellan 68 % och 70 % av all åkerareal har under åren 2003 till 2010 brukats av jordbruksföretag som krävt minst en heltidstjänst. Åkerarealen utgör cirka 85 % av all jordbruksmark (åkermark och betesmark) i Sverige. Majoriteten av alla heltidsjordbruk under den aktuella perioden var delvis arrenderade, det vill säga en del av åkerarealen som brukades ägdes av jordbruksföretaget och en del arrenderades. Hur stor andel mark som ägdes respektive arrenderades varierade. Andelen heltidsjordbruk som var helt ägda ökade mellan 2003 och 2010 (se figur C). Figur C. Andel företag uppdelade på olika bruksformer Ägda företag 100% Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Företagarnas ålder och kön År 2003 var andelen kvinnliga företagare på heltidsjordbruk ungefär 6 %. Detta är mindre än för samtliga jordbruksföretag där andelen kvinnliga företagare samma år låg på 12 %. Andelen på heltidsjordbruk har inte heller ökat mellan år 2003 och år 2010, medan andelen kvinnliga företagare på samtliga jordbruksföretag ökade till drygt 15 % år 2007 och år 2010 (se statistikrapport 2011:5; Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag ). Mellan år 2003 och år 2007 ändrades inte åldersfördelningen för företagare på heltidsjordbruk anmärkningsvärt (se tablå A). Till år 2010 ökade dock andelen företagare från 55 år och uppåt och i den äldsta ålderskategorin, 65 år och över, var andelen 13 %. Motsvarande siffra tre år tidigare var 6 %.

6 Statens Jordbruksverk 6 JO 00 SM 2011 Tablå A. Företagarnas åldersfördelning på heltidsjordbruken, i procent Årtal Företagarens ålder i år Summa 2003 Alla företagare varav män varav kvinnor Alla företagare varav män varav kvinnor Alla företagare varav män varav kvinnor Alla företagare varav män varav kvinnor Heltidsjordbrukens driftsinriktning Den vanligaste driftsinriktningen på samtliga jordbruk i Sverige har under senare år varit småbruk. Då ett jordbruksföretag klassas som ett småbruk för att det generellt kräver en låg arbetsinsats är antalen småbruk som är heltidsjordbruk mycket få. Den vanligaste driftsinriktningen bland heltidsjordbruk var under hela perioden 2003 till 2010 husdjur (se figur D). Husdjur var också den driftsinriktning som minskade mest under samma period. Antal heltidsjordbruk med driftsinriktning växtodling låg relativt konstant under perioden medan heltidsjordbruk med blandad inriktning (både växtodling och husdjur) precis som husdjursföretagen minskade något från år till år. Figur D. Heltidsjordbrukens driftsinriktning mellan åren 2003 och 2010 Antal företag Växtodling Husdjur Blandat jordbruk Småbruk Inom driftsinriktningen husdjur var andelen företag inom mjölkproduktion högst under alla åren, men det var också den andel som minskade kraftigast. År 2003 arbetade 60 % av alla heltidsjordbruk sysselsatta inom husdjur främst med mjölkproduktion. År 2010 var siffran 50 %. Företagen inom nötköttsproduktion har under samma period ökat, medan övrig husdjursskötsel upptog ungefär lika stora andelar under samtliga fyra referensår. Inom driftsinriktningarna med växtodling har den största inriktningen, med mellan 41 % och 47 % av alla växtodlingsföretag, ägnat sig åt spannmålsodling. Ungefär en tredjedel av alla heltidsjordbruken med växtodling odlade Övriga jordbruksväxter medan trädgårdsodling stod för mellan 11 % och 14 %.

7 Statens Jordbruksverk 7 JO 00 SM 2011 Husdjur i heltidsjordbruken Utvecklingen av antal mjölkkor, övriga nötkreatur, svin, får samt fjäderfä i heltidsjordbruket visas i figur E och F (notera de olika skalorna). Antalet mjölkkor har minskat under hela perioden, medan utvecklingen för övriga nötkreatur ökade fram till 2007 för att sedan minska. Får ökade i antal varje år, men var fortfarande långt färre i antal än de övriga djuren. Svin var det husdjur som under perioden minskade mest, med nästan djur fram till år Antalet fjäderfä ökade kraftigt mellan 2003 och 2005 och låg sedan relativt konstant under 2007 och Figur E och F. Antal husdjur i heltidsjordbruken år 2003 till år 2010 Mjölkor Kvigor, tjurar, stutar och kalvar under 1 år Svin Får Antal djur Antal djur Fjäderfä Kombinationsverksamhet i heltidsjordbruken Andelen av heltidsjordbruken som hade något slags kombinationsverksamhet relaterat till jordbruket ökade under perioden 2003 till 2010 (se figur G). Under alla åren var andelen som hade kombinationsverksamhet högre i heltidsjordbruken än på samtliga jordbruksföretag, även om trenden varit densamma för båda formerna.

8 Statens Jordbruksverk 8 JO 00 SM 2011 Figur G. Andel av heltidsjordbruken samt andel av samtliga jordbruksföretag med kombinationsverksamhet under 2003 till 2010 Andel av heltidsjordbruken Andel av alla jordbruksföretag 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sysselsättning på heltidsjordbruk År 2003 var 46 % av alla sysselsatta inom jordbruket sysselsatta i heltidsjordbruk (se figur H). Denna siffra minskade sedan för varje år och år 2010 var drygt 30 % av samtliga anställda sysselsatta i heltidsjordbruk. Figur H. Antal sysselsatta i heltidsjordbruk respektive övriga jordbruk Heltidsjordbruk Övriga jordbruksföretag 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tablå B visar antal sysselsatta med olika anställningsformer i de olika företagsformerna, företag ägda av fysisk person (enskilda firmor) respektive företag ägda av juridisk person (juridiska aktiebolag), mellan år 2003 och år Att antal företagare har minskat beror på den minskning av heltidsjordbruksföretag som skett under perioden. Övrig familj (företagaren och partnern till denne uteslutna) har också minskat, precis som övriga stadigvarande anställda. Maka/make/sambo till företagaren uppvisar inte samma minskning i antal som övrig familj och företagare, vilket både kan bero på att fler partners till företagaren blivit synliga i statistiken då även de makar som inte arbetade inom jordbruket inkluderats sedan år 2007, att partnern i större utsträckning arbetade i jordbruket under de senare åren, eller en kombination av de båda. Tillfälligt anställda var den arbetsform som procentuellt sett minskade mest på enskilda firmor mellan år 2003 och 2010; enskilda heltidsjordbruk hade nära 40 % färre tillfälligt anställda år 2010 jämfört med år 2003.

9 Statens Jordbruksverk 9 JO 00 SM 2011 Tablå B. Antal sysselsatta med olika anställningar på heltidsjordbruk Anställningsform Årtal Enskilda firmor Företagare Maka/Make/Sambo Övrig familj Övriga stadigvarande Tillfälliga Summa enskilda Juridiska Driftsledare Övriga stadigvarande Tillfälliga Summa juridiska Totalt sysselsatta På heltidsjordbruk ägda av juridisk person fanns också en tydlig minskning av antalet sysselsatta mellan år 2003 och år 2010, om än inte lika påfallande som för enskilda firmor. Både driftsledarna och de övriga stadigvarande anställda minskade från år 2003 till år 2007, för att sedan öka något igen år De tillfälligt anställda ökade mellan år 2003 och år 2005, men minskade sedan i antal både år 2007 och år Den driftsinriktning där de flesta inom heltidsjordbruk sysselsattes var inom mjölkproduktion (se tabell 17). Mellan år 2003 och år 2010 sysselsattes mellan 35 % och 29 % av alla arbetande i heltidsjordbruket inom mjölkproduktion. Utöver mjölkproduktionsföretag var det inom nötköttsproduktion och blandat jordbruk som det fanns mest sysselsatta, mellan 8 % och 14 % i varje driftsinriktning under de olika åren. Totalt har antalet sysselsatta i heltidsjordbruk under perioden 2003 till 2010 minskat med ungefär 20 %. Antal sysselsatta på samtliga jordbruksföretag ökade under samma period med knappt 6 %. En del av denna ökning beror dock på att kriterierna för att ingå som jordbruksföretag i LBR ändrades till år 2010, så att fler mindre företag, och då framförallt småbruk som generellt inte är heltidsjordbruk, inkluderas i statistiken. Antal årsverken Ett årsverke (AWU=Annual Working Unit) räknas i jordbruket som en årlig arbetstid på minst timmar. Under aktuell period, år 2003 till år 2010, minskade antalet årsverken som utfördes på samtliga jordbruksföretag i Sverige med ungefär stycken, från knappt år 2003 till drygt år Andelen av dessa årsverken som utfördes på heltidsjordbruk har också minskat under perioden (se figur I), men var även år 2007 då andelen var som lägst, över hälften av samtliga årsverken i jordbruket.

10 Statens Jordbruksverk 10 JO 00 SM 2011 Figur I. Andelen årsverken utförda på heltidsjordbruk respektive övriga jordbruksföretag under 2003 till 2010 Heltidsjordbruk Övriga jordbruksföretag 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Precis som med antal sysselsatta, var andelen utförda årsverken högst på heltidsjordbruk inom mjölkproduktion (se tabell 20); ungefär 40 % år 2003, 2005 och 2007 och 35 % år De näst största driftsinriktningarna inom heltidsjordbruket, nötköttsproduktion samt blandat jordbruk, stod för mellan 8 % och 13 % av antalet årsverken under perioden. Jordbruk ägda av juridiska personer utgjorde under perioden 2003 till 2007 ungefär 25 % av årsverken utförda på heltidsjordbruk (se tablå C). År 2010 hade denna andel ökat något, upp till nästan 30 %. Tablå C. Antal årsverken uppdelat på olika anställningsformer Anställningsform Årtal Enskilda firmor Företagare Maka/Make/Sambo Övrig familj Övriga stadigvarande Tillfälliga Summa enskilda Juridiska aktiebolag Driftsledare Övriga stadigvarande Tillfälliga Summa juridiska Totalt antal AWU Andelen årsverken i heltidsjordbruk utförda av tillfälligt anställda var lägst år 2007 med 5 %, och högst år 2010 med 8 % (se tablå C). Andelen årsverken utgjorda av tillfälligt anställda på heltidsjordbruk var högre än dem för samtliga jordbruksföretag under alla år. Mellan år 2003 och år 2007 gjordes mellan 3 % och 4 % av alla årsverken av tillfälligt anställda. År 2010 var andelen något högre, ungefär 5 %.

11 Statens Jordbruksverk 11 JO 00 SM 2011 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

12 Statens Jordbruksverk 12 JO 00 SM Areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk 2003 till Arable land and pasture at full-time holdings 2003 to 2010 Område storleksgrupp Åker Bete Åker Bete Åker Bete Åker Bete Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket Icke heltid Alla

13 Statens Jordbruksverk 13 JO 00 SM a. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2003 och a. Number of full-time holdings by type of holding in 2003 and 2005 Område storleksgrupp Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Helt ägd Helt arrenderad Delvis arrenderad Företag utan åkermark Summa Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

14 Statens Jordbruksverk 14 X00 SM 9?00 2b. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2007 och b. Number of full-time holdings by type of holding in 2007 and 2010 Område storleksgrupp Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Helt ägd Helt arrenderad Delvis arrenderad Företag utan åkermark Summa Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

15 Statens Jordbruksverk 15 X00 SM 9?00 3a. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2003 och a. Arable land at full-time holdings by type of holding in 2003 and 2005 Område storleksgrupp Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde 0 Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

16 Jordbruksverk 16 X00 SM 9?00 3b. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2007 och b. Arable land at full-time holdings by type of holding in 2007 and 2010 Område storleksgrupp Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Helt ägd Helt Delvis arrenderad arrenderad Företag utan åkermark Summa Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

17 Statens Jordbruksverk 17 JO 00 SM Antal företag och areal åkermark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp åker 4. Number of holdings and arable area at full-time holdings by size group arable land År Storleksgrupp åker, hektar -2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0 100,0 - Summa Antal företag Areal åkermark Antal företag och areal jordbruksmark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp jordbruksmark 5. Number of holdings and agricultural land at full-time holdings by size group agricultural land År Storleksgrupp jordbruksmark, hektar -2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0 100,0 - Summa Antal företag Areal jordbruksmark Antal företagare på heltidsjordbruk med enskilda ägare, uppdelat på kön och ålder 6. Number of holders at full-time holdings owned by private persons, by sex and age group År och kön Åldersgrupp, företagare Summa 2003 Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor Antal företagare varav män varav kvinnor

18 Statens Jordbruksverk 18 JO 00 SM Åkerareal på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och kön 7. Arable area at full-time holdings owned by private persons, by sex and age group of the holder År och kön Åldersgrupp, företagare Summa 2003 varav män varav kvinnor Summa varav män varav kvinnor Summa varav män varav kvinnor Summa varav män varav kvinnor Summa Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning 8. Number of full-time holdings, by type of farming Driftsinriktning År Summa växtodling Spannmål Vall utöver eget behov Övriga jordbruksväxter Trädgårdsväxter Blandad växtodling Summa husdjur Mjölkkor Köttdjur Får Svin Övrig husdjursskötsel Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk Småbruk Totalt

19 Statens Jordbruksverk 19 JO 00 SM Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning 9. Arable area at full-time holdings, by type of farming År Årtal Summa växtodling Spannmål Vall utöver eget behov Övriga jordbruksväxter Trädgårdsväxter Blandad växtodling Summa husdjur Mjölkkor Köttdjur Får Svin Övrig husdjursskötsel Blandad husdjursskötsel Blandat jordbruk Småbruk Totalt

20 Statens Jordbruksverk 20 JO 00 SM Antal heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning 10. Number of full-time holdings, by type of holding and type of farming Brukningsform Växtodling Husdjursskötsel Blandat jordbruk Jord- Träd- Jordbruks- & Mjölkkor Köttdjur Övrig bruks- gårds- trädgårds- husdjurs växter växter växter skötsel Småbruk Summa 2003 Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa

21 Jordbruksverk 21 JO 00 SM Åkerareal på heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning 11. Arable land at full-time holdings, by type of holding and type of farming Brukningsform Växtodling Husdjursskötsel Blandat jordbruk Jord- Träd- Jordbruks- & Mjölkkor Köttdjur Övrig bruks- gårds- trädgårds- husdjursväxter växter växter skötsel Småbruk Summa 2003 Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa Helt ägda Helt arrenderade Delvis arrenderade Företag utan åkermark Summa

22 Jordbruksverk 22 JO 00 SM Antal heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning 12. Number of full-time holdings owned by private persons, by holders age group and type of farming Företagarens ålder Växtodling Husdjursskötsel Blandat jordbruk Jord- Träd- Övrig växtodling Mjölkkor Köttdjur Övrig bruks- gårdsväxter husdjurs växter skötsel Småbruk Summa Summa Summa Summa Summa

23 Jordbruksverk 23 JO 00 SM Åkerareal (ha) på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning 13. Arable area at full-time holdings owned by private persons, by holders age group and type of farming Företagarens ålder Växtodling Husdjursskötsel Blandat jordbruk Jord- Träd- Övrig växtodling Mjölkkor Köttdjur Övrig bruks- gårdsväxter husdjurs växter skötsel Småbruk Summa Summa Summa Summa Summa

24 Statens Jordbruksverk 24 JO 00 SM Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet efter regioner och storleksgrupper 14. Number of full-time holdings with gainful activity directly related to the holding, by regions and size groups Område, storleksgrupp Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

25 Jordbruksverk 25 JO 00 SM a. Husdjur på heltidsjordbruk efter regioner och storleksgrupper 2003 och a. Livestock at full-time holdings, by regions and size groups 2003 and 2005 Område, storleksgrupp Nöt Varav mjölkkor Svin Får Fjäderfä Nöt Varav mjölkkor Svin Får Fjäderfä Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland Storleksgrupp åker, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2, ,1-5, ,1-10, ,1-20, ,1-30, ,1-50, ,1-100, , Hela riket

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Lika många sysselsatta, färre årsverken. Andelen kvinnor överstiger 40 % Företag drivna som juridisk person blir fler och större JO 30 SM 1101, korrigerad version 2014-11-18 Sysselsättning i jordbruket 2010 Farm Labour Force in 2010 I korta drag Detta SM reviderades den 18 november 2014 som en följd av att metoderna för att beräkna

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2005 JO 30 SM Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken JO 30 SM 0601 Sysselsättning i jordbruket 2005 Farm labour force in 2005 I korta drag Jordbruksreformens effekter på sysselsättningsstatistiken Uppgifterna i detta statistiska meddelande baseras på Lantbruksregistret

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401

I korta drag. Sysselsättning i jordbruket 2003 JO 30 SM 0401 JO 30 SM 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003 Farm labour force in 2003 I korta drag Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. 4 av 10 planerar dikesunderhåll JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14 Dränering av jordbruksmark 2013 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 JO 42 SM 1701 Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015 Incomes of agricultural households 2014 and 2015 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2015 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Ökad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1501 Jordbruksmarkens användning 2014 Slutlig statistik Use of agricultural land 2014 Final statistics I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014.

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 JO 42 SM 1901 Jordbrukarhushållens inkomster 2017 Incomes of agricultural households 2017 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 JO 42 SM 1401 Jordbrukarhushållens inkomster 2012 Incomes of agricultural households 2012 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 JO 42 SM 1801 Jordbrukarhushållens inkomster 2016 Incomes of agricultural households 2016 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet JO 47 SM 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005 Other gainful activities on agricultural holdings 2005 I korta drag Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet Av

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-2010 The development of male and female participation

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras. Lite mindre täckdikad areal 2016 JO 41 SM 1701 Dränering av jordbruksmark 2016 Slutlig statistik Drainage of agricultural land, final statistics I korta drag Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras Jordbruksverket

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 JO1402 SM 1701 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2016 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark jämfört med Oförändrad areal för spannmålsodling. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1601 Jordbruksmarkens användning 2015 Slutlig statistik Use of agricultural land 2015 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark jämfört med 2014 Den totala arealen åkermark var

Läs mer

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med Areal för spannmålsodling minskar. Minskad areal för oljeväxtodling JO 10 SM 1701 Jordbruksmarkens användning 2016 Slutlig statistik Use of agricultural land 2016 Final statistics I korta drag Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015 Den totala arealen åkermark

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 JO1402 SM 1801 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2017 I korta drag Mindre skogsareal i nya biotopskydd

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Arbete på entreprenad är vanligast. Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag JO 47 SM 1101 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010 Other gainful activities at agricultural holdings 2010 I korta drag Arbete på entreprenad är vanligast Den vanligaste formen kombinationsverksamhet

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 JO 42 SM 1301 Jordbrukarhushållens inkomster 2011 Incomes of agricultural households 2011 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 JO1402 SM 1901 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2018 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2018 I korta drag Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Regnig höst 2017 innebar mer vårsådda grödor Mindre areal vete och större areal korn än 2017 JO 10 SM 1802 Jordbruksmarkens användning 2018 Slutlig statistik Use of agricultural land 2018 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Kombinationsverksamheter allt viktigare. Entreprenadarbete är vanligast JO 47 SM 1701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016 Other Gainful Activities at Agricultural Holdings 2016 I korta drag Kombinationsverksamheter allt viktigare Under 2016 ägnade sig 43 % av

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003

I korta drag. Åkerarealens användning 2003 JO 10 SM Preliminära uppgifter i mars 2003 JO 10 SM 0302 Åkerarealens användning 2003 Preliminära uppgifter i mars 2003 Use of arable land in the year 2003 Preliminary figures from March 2003 I korta drag Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes

Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes JO1404 SM 1901 Frivilliga avsättningar och certifierad areal Voluntary set-asides and area under forest management certification schemes I korta drag Sammanfattning Arealen frivilliga avsättningar 2018

Läs mer

6 Husdjur Husdjur

6 Husdjur Husdjur 6 Husdjur 79 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns,

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade Betesmarksarealen beräknas till hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt. Både åkermarken och betesmarken ökade. Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar JO 13 SM 1901 Ekologisk växtodling 2018 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2018, converted areas and areas under conversion I korta drag 2018 brukades 20 % av jordbruksmarken

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 JO1402 SM 1601 Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2015 Habitat protection areas and nature conservation agreements on forest land in 2015 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1101 Jordbrukarhushållens inkomster 2009 Incomes of agricultural households 2009 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen åkermark minskar något. Oförändrad areal för spannmålsodling. Ökad areal för raps och rybs. Arealen för vall och grönfoderväxter ökar JO 10 SM 1901 Jordbruksmarkens användning 2019 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2019, preliminary statistics I korta drag Arealen åkermark minskar något I år, 2019, är den totala jordbruksmarken

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna JO 15 SM 1801 Normskördar för skördeområden, län och riket 2018 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2018 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något Hushållsinkomster efter transfereringar JO 42 SM 1001 Jordbrukarhushållens inkomster 2008 Incomes of agricultural households 2008 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer