6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur"

Transkript

1 6 Husdjur 77 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns samt om biodling, pälsdjursuppfödning och rennäring. För hästar lämnas enbart summariska uppgifter. Uppgifter om ekologisk djurhållning redovisas i kapitel 11. Sammanfattning Antal djur och antal företag Tabell 6.1 visar antal husdjur av olika slag inom jordbruket fr.o.m och tabell 6.2 antalet företag med olika djurslag. Antalet nötkreatur har sedan 1980 minskat med närmare djur. Minskningen skedde främst under 1980-talet. Under första hälften av 1990-talet var antalet djur tämligen stabilt men fortsatte därefter återigen att minska. Antalet företag med nötkreatur har minskat fortlöpande sedan Antalet mjölkkor har sedan 1980 minskat med närmare djur. Nedgången var kraftigast under andra hälften av 1980-talet och början av 1990-talet och kan ses mot bakgrund av det tvåprissystem för mjölk som infördes Antalet kor för köttproduktion har mer än fördubblats sedan 1980 och uppgick 2002 till djur. Framförallt skedde ökningen under första hälften av 1990-talet och torde ha sammanhängt med den då pågående omställningen inom jordbruket. Tre fjärdedelar av den areal som ställdes om till annat än livsmedelsproduktion ställdes om till extensivt bete och därmed krävdes betande djur. Sedan 1996 har antalet varit i stort sett oförändrat. Antalet företag med kor för köttproduktion ökade från år 1980 till knappt år Får fanns år 2002 vid företag. Sedan 1980 har antalet företag med får minskat med 27 %. Antalet tackor och baggar uppgick år 2002 till och antalet lamm till djur. Antalet lamm kan dock ha underskattats något beroende på att en del fårägare, i bidragssammanhang, bara redovisat tackorna. Totalt sedan 1980 har fårstammen ökat med djur. Antalet svin, som år 2002 uppgick till 1,9 milj. djur, har minskat med närmare en tredjedel sedan Minskningen var kraftigast under 1980-talet. Antalet företag med svin har sedan 1980 minskat med drygt 85 %. Antalet höns ökade under den första hälften av 1980-talet men minskade därefter. De senaste åren har antalet höns varit i stort sett oförändrat, men mellan åren 2001 och 2002 minskade antalet med 17 %. Jordbruksföretag utan djur År 2002 var antalet företag utan nötkreatur, får, svin eller höns År 1980 var motsvarande siffror, för företag med mer än 2,0 hektar åker, (tabell 6.2). Nötkreatur Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 6) Trenden med färre men större brukningsenheter inom mjölkproduktionen tycks fortgå. Antal företag med mjölkkor minskade med 4,7 % jämfört med år 2001, dvs. från till företag. Samtidigt steg den genomsnittliga besättningsstorleken från 35,4 till 37,0 mjölkkor.

2 78 6 Husdjur Den kraftiga minskningen i antalet mjölkkor sedan 1980 motsvarades av en minskning av antalet mjölkkoföretag med nästan tre fjärdedelar, till ca år Nedgången, som var mest markerad under 1980-talet torde till stor del kunna ses mot bakgrund av tvåprissystemet för mjölk som infördes 1986 och införandet av avgångsersättning till äldre mjölkproducenter. En del av dessa företag övergick sannolikt till köttproduktion. Under hela 1980-talet skedde en omfördelning av antalet nötkreatur från mindre besättningar till större. Strukturomvandlingen mot allt större besättningar har fortsatt även under 1990-talet. Alla besättningsstorlekar under 50 mjölkkor har minskat under perioden. Det största antalet mjölkkor, , fanns i besättningar med mellan 25 och 49 mjölkkor. Figur 6C ger en översiktlig bild av den geografiska fördelningen av nötkreatur. Flest nötkreatur finns i Västra Götalands län och Skåne län med sammanlagt drygt 30 % av landets nötkreatur. Andelen företag med nötkreatur är högst i Smålandslänen där närmare två tredjedelar av företagen har nötkreatur. Motsvarande andel i riket är drygt 42 % mot 48 % Den genomsnittliga köttkobesättningen hade 12,9 djur år 2002 mot 5,7 djur år Får Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 3, 7 9) Får fanns år 2002 vid företag, vilket var en minskning med 8 % jämfört med Totalt fanns i riket tackor och baggar och lamm. Fårskötseln som helhet har en småskalig karaktär. Nästan vart tredje företag med får har högst 9 vuxna djur och endast 11 % av företagen har 50 vuxna djur eller fler. Samtidigt som antalet företag med får minskat kraftigt sedan 1980 har en förskjutning skett mot större besättningar. Kartan i figur 6H ger en översiktlig bild av den geografiska fördelningen av fåren. De två län som har flest får är Västra Götalands och Gotlands län. Ungefär vart tionde jordbruksföretag har får. Andelen fårföretag är högst på Gotland där vart fjärde företag har får. Den genomsnittliga fårbesättningen (exklusive lamm) ökade från 25,8 djur år 2001 till 26,7 år 2002, att jämföra med 15,9 djur Svin Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 3, 10 14) År 2002 fanns svin vid företag. De kraftiga förändringarna i antalet suggor och galtar vid företag med högst 2,0 hektar åkermark under första hälften av 90-talet sammanhängde med uppbyggnaden av leasingsystem för suggor. Leasingsystemen fungerar så att suggorna under sinperioderna befinner sig i suggpooler, där de även betäcks. I samband med grisningen överförs suggorna till leasingföretagen, satellitbesättningarna. Enligt de redovisningspinciper som gäller skall de vuxna djuren redovisas av suggpoolerna och smågrisarna redovisas av leasingföretagen. Då suggpoolerna i allmänhet inte har någon åkermark, sker genom uppbyggandet av leasingsystem en omfördelning av suggor från företag med åkermark, till företag utan åkermark. År 2000 fanns suggor och galtar och slaktsvin vid företag med högst 2,0 hektar åkermark. Det innebär att 10 % av samtliga svin fanns vid företag med högst 2,0 hektar åkermark. Figur 6B visar att det totala antalet svin sjönk under 1980-talet, liksom i slutet av talet, med tendens till fortsatt minskning de senaste åren. Mellersta Sveriges skogsbygder, Götalands skogsbygder och Nedre Norrland är de tre områden som har högst andel småföretag. Omkring tre fjärdedelar av företagen har här färre än 100 slaktsvin. Närmare 95 % av suggorna och galtarna finns vid företag med 20 suggor och galtar eller fler. Andelen företag av denna storleksordning utgör endast 49 % av de företag som har suggor och galtar. Den genomsnittliga besättningen av suggor och galtar år 2002 bestod av 77 djur. Mot-

3 6 Husdjur 79 svarande siffra för övriga svin var 336 djur. År 1980 var genomsnitten 15 respektive 81. Kartan i figur 6D ger en översiktlig bild av svinens geografiska fördelning. Nästan en tredjedel av svinen finns i Skåne. Endast 3 % av suggorna och galtarna finns i Norrland. Två tredjedelar av suggorna och galtarna i riket återfinns i besättningar med minst 100 suggor och galtar. Närmare hälften av företagen med slaktsvin har mellan 10 och 50 hektar åkermark. Endast 18 % har mer än 100 hektar åkermark. Av företagen med slaktsvin har knappt 60 % färre än 100 djur. Totalt återfinns 5 % av slaktsvinen hos denna grupp av företag. Närmare 60 % av slaktsvinen finns i besättningar med minst 750 slaktsvin. Av företagen med suggor och galtar har 98 % av företagen minst 2 hektar åkermark och 35 % minst 50 hektar åkermark. Ungefär vart sjunde företag har minst 100 suggor och galtar. Som nämnts återfinns två tredjedelar av djuren hos denna grupp av företag. Höns Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 3, 15 17) År 2002 fanns höns vid företag och kycklingar av värpras vid 800 företag. Totalt fanns drygt 4,7 milj. höns år 2002, vilket var en minskning med 17 % jämfört med Antal kycklingar av värpras var drygt 1,5 milj., en minskning från 2001 med 11 %. Närmare 40 % av hönsen finns på företag med högst 2,0 hektar åkermark. Företag med mer än 100 hektar åkermark har en dryg fjärdedel av hönsen. Andelen företag med mer än höns är mycket liten (5 % av totala antalet företag med höns). Kartan i figur 6G ger en översiktlig bild av den geografiska fördelningen av höns. De län som har flest värphöns är Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län. Två tredjedelar av landets värphöns finns i något av dessa fyra län. En mycket stor andel av hönsen (91 %) finns vid företag med mer än höns. Motsvarande andel 1995 var 86 %. Sedan dess har antalet höns i besättningar med mindre än 200 höns minskat med 49 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns var 900 djur år 2002 mot 252 djur För kycklingar av värpras var motsvarande siffror respektive 517. Övriga djur Uppgifter om antal hästar (tabell 6.18) vid företag med minst 2,1 hektar åkermark har genom åren samlats in intermittent. Antalet uppgick år 2000 till djur. Antalet hästar som redovisats till Lantbruksregistret bedöms vara mindre än hälften av det totala antalet hästar. Enligt en särskild utredning vid SCB år 2000 uppgår det totala antalet hästar till närmare Antalet minkar (avelshonor) redovisades 2001/02 till , ett antal som varit relativt konstant den senaste 5-årsperioden (tabell 6.19). Antalet biodlare (medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund) uppgick år 2002 till drygt mot år Skörden av honung låg år 2002, liksom året innan, på ton (tabell 6.20). Antalet renar uppgick år 2001 till mot år 1994 (tabell 6.21). Om statistiken Husdjur inom jordbruket Statistiken över antal husdjur har sedan 1968 erhållits från lantbruksregistret. Årligen har insamlats uppgifter från företag med mer än 2 hektar åkermark. Dessutom har inhämtats uppgifter från företag med mindre än 2 hektar åkermark men med stor djurbesättning. De minimigränser som gäller för att djur vid företag med djurbesättningar och högst 2,0 hektar åkermark skall medräknas är minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst höns inklusive kycklingar. Åren baserades husdjursstatistiken på uppgifter från ett urval av lant-

4 80 6 Husdjur bruksföretag (25, 35 resp. 18 %). Tidigare år liksom för 1999 har statistiken baserats på totalundersökningar. Statistiken för bör därför utnyttjas med viss försiktighet. Lantbruksregistret beskrivs närmare i bilaga 1. År 2000 togs uppgifter in på annat sätt. Till grund för statistiken över får, hästar, svin och höns låg uppgifter från en postenkät i september månad. Redovisningen avsåg förhållandena den 1 augusti. För nötkreatur och svin hade dessförinnan genomförts en urvalsundersökning (djurräkning) i juni. Statistiken över nötkreatur baserades på denna räkning eftersom insamlingen i september inte var heltäckande. Uppgifter om antalet svin i riket hämtades också från djurräkningen, eftersom juniuppgifterna gav bättre jämförbarhet med uppgifterna för tidigare år. För andra djurslag ansågs smärre avvikelser i räkningstidpunkt mellan olika år ha mindre betydelse. År 2001 liksom 2002 samlades uppgifterna in via en postenkät i början av juni. Dessa båda undersökningar baserades på ett riksomfattande urval av drygt lantbruk. Annan publicering Uppgifter om antal husdjur publiceras årligen av Jordbruksverket och SCB i Statistiska meddelanden, serie JO, senast JO 20 SM Publikationerna för senare år är tillgängliga på Internet och kan nås via SCB:s eller Jordbruksverkets webbplats ( respektive Delar av statistiken publiceras också i Sveriges Statistiska Databaser, SDB, i anslutning till SCB:s webbplats. Uppgifter om pälsdjursskötsel är hämtade ur en årlig redovisning från Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund. Uppgifter om biodling publiceras regelmässigt i Bitidningen vilken ges ut av Sveriges Biodlares Riksförbund. Uppgifter om antalet samebyar, antalet företag och antalet renar 1998 är hämtade från underlag vid Jordbruksverket. Annan djurskötsel Statistik rörande pälsdjursskötsel utarbetas fortlöpande av Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund. Sveriges Biodlares Riksförbund utarbetar statistik över biodlingen utifrån postenkäter. Uppgifter om rennäringen, vad avser antalet samebyar, antalet företag och antalet renar, är hämtade från Jordbruksverket via bearbetning av de s.k. renlängderna.

5 6 Husdjur 81 Figur 6A Antal nötkretur Number of cattle Tusental Summa nöt Övriga nöt Mjölkkor 500 Kor för uppfödning av kalvar Figur 6B Antal svin Number of pigs Tusental Svin totalt

6 82 6 Husdjur Figur 6C Nötkreaturens geografiska fördelning 2002 Geographical distribution of cattle Antal nötkreatur per län Figur 6D Svinens geografiska fördelning 2002 Geographical distribution of pigs Antal svin per län Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret. Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret.

7 6 Husdjur 83 Figur 6E Antal höns och kycklingar Number of fowls and chickens Tusental Höns Kycklingar av värpraser Figur 6F Antal får Number of sheep Tusental 500 Får totalt Lamm Tackor och baggar

8 84 6 Husdjur Figur 6G Hönsens geografiska fördelning 2002 Geographical distribution of fowls Figur 6H Fårens geografiska fördelning 2002 Geographical distribution of sheep Antal höns per län Antal får (inkl lamm) per län Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret. Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret.

9 6 Husdjur 85 Tabell 6.1 Antal djur av olika slag Number of livestock Djurslag Kor för mjölkproduktion Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år Summa nötkreatur Tackor och baggar Lamm Summa får Galtar Suggor Övriga svin 20 kg och däröver Övriga svin 20 kg och därunder Summa svin Höns Kycklingar av värpras Summa höns och kycklingar ) T.o.m är endast nöt och får vid företag med mer än 2 hektar åkermark medräknade. 2) T.o.m avser uppgiften svin 3 månader och däröver. 3) T.o.m avser uppgiften svin under 3 månader.

10 86 6 Husdjur Tabell 6.2 Antal företag med kor, nötkreatur, får, svin och höns Number of holdings with cows, cattle, sheep, pigs and fowls Djurslag Kor för mjölkproduktion Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år Nötkreatur Får (exkl. lamm) Svin Höns Kycklingar av värpras Utan nötkreatur, får, svin eller höns ) T.o.m är endast företag med mer än 2 hektar medräknade. Tabell 6.3 Genomsnittlig besättningsstorlek Average size of herd Djurslag Kor för mjölkproduktion 14,9 18,4 22,2 27,2 33,7 35,4 37,0 Kor för uppfödning av kalvar 5,7 5,7 6,8 9,2 12,1 12,2 12,9 Nötkreatur 27,4 31,2 36,3 42,3 52,5 54,1 56,4 Får (exkl. lamm) 15,9 16,5 16,7 19,6 24,7 25,8 26,7 Suggor och galtar 1 15,1 17,7 21,2 30,8 63,9 71,3 77,4 Övriga svin 1, Höns Kycklingar av värpras ) T.o.m samredovisades ännu ej betäckta gyltor med Övriga svin. Fr.o.m samredovisades de med Suggor och galtar. 2) T.o.m avser uppgiften svin 3 månader och däröver. Fr.o.m avser uppgiften svin över 20 kg.

11 6 Husdjur 87 Tabell 6.4 Antal nötkreatur 2002 Number of cattle Område; Kor Summa Kvigor, Kalvar Summa storleksgrupp För mjölk- För upp- kor tjurar och under nötkreatur produk- födning stutar 1 år 1 år tion av kalvar och däröver Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö ) År 2000 baseras statistiken på uppgifter från djurräkningen i juni. 2) År 1999 baseras statistiken på en totalundersökning (lantbruksregistret). 3) År 1997 och 1998 baseras statistiken på urvalsundersökningar (lantbruksregistret).

12 88 6 Husdjur Tabell 6.5 Antal företag med nötkreatur 2002 Number of holdings with cattle Område; Kor Samt- Kvigor, Kalvar Samtliga storleksgrupp För mjölk- För upp- liga tjurar o. under företag produk- födning kor stutar 1år med tion av kalvar nötkreatur Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö ) År 2000 baseras statistiken på uppgifter från djurräkningen i juni. 2) Åren 1995 och 1999 baseras statistiken på totalundersökningar (lantbruksregistret). 3) Åren baseras statistiken på urvalsundersökningar (lantbruksregistret).

13 6 Husdjur 89 Tabell 6.6 Antal mjölkkor efter besättningsstorlek 2001 Number of dairy cows by size of herd Område; Besättningsstorlek, antal mjölkkor Summa storleksgrupp Över 74 Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100,

14 90 6 Husdjur Tabell 6.7 Antal får 2002 Number of sheep Område; Tackor och Lamm Summa storleksgrupp baggar får Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö ) År 1999 och 2000 (augusti) baseras statistiken på totalundersökningar.

15 6 Husdjur 91 Tabell 6.8 Antal får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek Number of sheep by size of herd Område; Antal får (exkl. lamm) Summa storleksgrupp Över 49 Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende Källa: jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret.

16 92 6 Husdjur Tabell 6.9 Antal företag med får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek Number of holdings with sheep by size of herd Område; Antal får (exkl. lamm) Summa storleksgrupp Över 49 företag med får Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende 2003.

17 6 Husdjur 93 Tabell 6.10 Antal svin 2002 Number of pigs Område; Galtar Suggor Övriga svin Summa storleksgrupp 20 kg och Under svin däröver 20 kg Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö ) År 2000 baseras statistiken på uppgifter från djurräkningen i juni. 2) År 1999 baseras statistiken på en totalundersökning (lantbruksregistret). 3) År 1997 och 1998 baseras statistiken på urvalsundersökningar (lantbruksregistret).

18 94 6 Husdjur Tabell 6.11 Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek Number of sows and boars by size of herd Område; Antal suggor och galtar Summa storleksgrupp Över 199 Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende 2003.

19 6 Husdjur 95 Tabell 6.12 Antal slaktsvin efter besättningsstorlek Number of fattening pigs by size of herd Område; Antal slaktsvin Summa storleksgrupp Över 749 Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende ) Svin 20 kg och däröver.

20 96 6 Husdjur Tabell 6.13 Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek Number of holdings with sows and boars by size of herd Område; Antal suggor och galtar Summa storleksgrupp Över företag med suggor och galtar Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende 2003.

21 6 Husdjur 97 Tabell 6.14 Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek Number of holdings with fattening pigs by size of herd Område; Antal slaktsvin Summa storleksgrupp Över företag med slaktsvin Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende ) Företag med svin 20 kg och däröver.

22 98 6 Husdjur Tabell 6.15 Antal höns och kycklingar av värpras 2002 Number of fowls and chickens Område; Höns, Kycklingar storleksgrupp 20 veckor av värpras eller äldre avsedda för äggproduktion Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö

23 6 Husdjur 99 Tabell 6.16 Antal höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 1 samt antal kycklingar av värpras 2000 Number of fowls (chickens not included) by size of herd and number of laying hens Område; Antal höns (exklusive kycklingar) Summa Antal storleksgrupp Över höns kycklingar av värpras Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende 2003.

24 100 6 Husdjur Tabell 6.17 Antal företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek Number of holdings with fowls (chickens not included) by size of herd Område; Antal höns (exklusive kycklingar) Summa storleksgrupp Över företag med höns Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområden Gss Gmb Gns Ss Gsk Ssk Nn Nö Storleksgrupp, hektar åkermark 0,0 2, ,1 5, ,1 10, ,1 20, ,1 30, ,1 50, ,1 100, Över 100, ) Redovisning efter besättningsstorlek blir nästa gång aktuellt för data avseende 2003.

25 6 Husdjur 101 Tabell 6.18 Antal hästar vid företag med mer än 2 hektar åker Number of horses at holdings with at least 2 hectares of arable land Område; storleksgrupp Antal hästar Tabell 6.19 Antal uppfödare av mink och räv samt antal avelshonor 1996/ /02 Number breeders of minks and foxes and number of breeding animals År Antal uppfödare av Antal avelshonor av Mink Mink Räv Summa Mink Räv och uppräv födare 2001/ / / / / / Källa: Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund.

26 102 6 Husdjur Tabell 6.20 Antal medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund, antal bisamhällen samt skörd av bihonung under perioden Number of members of The Swedish Beekeeepers Association, number of bee colonies and production of bee honey År Antal Antal bisamhällen Skörd av med- Invintrade Därav honung lemmar föregående vinter tals höst förluster kg Källa: Sveriges Biodlares Riksförbund.

27 6 Husdjur 103 Tabell 6.21 Antal renar och antal renskötselföretag vid samebyar 2001 Number of reindeer and number of holdings by sami villages Område; Antal typ av sameby Same- Före- Ren- Renar 1 Renar/ Renar/ byar tag ägare företag renägare Jämtlands län Fjällsamebyar Västerbottens län Samebyar Norrbottens län N:a fjällsamebyar S:a fjällsamebyar Skogssamebyar Koncessionssamebyar ) Renantalet bygger på upprättade renlängder och avser renar i vinterhjorden. Företag i koncessionssamebyarna avser koncessionshavare. Källa: Jordbruksverket, Företagsregistret för rennäringen.

28

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur. Nötkreatur 77 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns samt om biodling, pälsdjursuppfödning

Läs mer

6 Husdjur Husdjur

6 Husdjur Husdjur 6 Husdjur 79 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, svin, höns,

Läs mer

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur

6 Lantbrukets djur Lantbrukets djur 6 Lantbrukets djur 81 6 Lantbrukets djur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur,

Läs mer

6 Husdjur 95 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. St

6 Husdjur 95 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. St 6 Husdjur 95 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin,

Läs mer

96 rande siffra, för företag med mer än 2,0 hektar åker (tabell 6.2). Nötkreatur Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 7) Trenden med färre

96 rande siffra, för företag med mer än 2,0 hektar åker (tabell 6.2). Nötkreatur Antal djur, besättningar (tabellerna 6.1 7) Trenden med färre 95 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin, höns, kycklingar,

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag. Jordbruksföretag utan djur 6 Husdjur 105 6 Husdjur I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin,

Läs mer

96 Jordbruksföretag utan djur År 2010 var antalet företag utan nötkreatur, får, svin eller höns År 1980 var motsvarande siffra, för företag me

96 Jordbruksföretag utan djur År 2010 var antalet företag utan nötkreatur, får, svin eller höns År 1980 var motsvarande siffra, för företag me 95 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin, höns, kycklingar,

Läs mer

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag

6 Husdjur. Sammanfattning. Antal djur och antal företag 105 I kapitel 6 redovisas statistik över antal husdjur och antal företag med husdjur av olika slag samt om besättningsstorlekar. Statistik lämnas rörande nötkreatur, får, getter, svin, höns, kycklingar,

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM 1101 JO 20 SM 1101 Husdjur i juni 2010 Slutlig statistik Livestock in June 2010 Final Statistics I korta drag Fler nötkreatur än svin I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519

Läs mer

Stabil utveckling av antalet djur

Stabil utveckling av antalet djur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JO 20 SM 1701 Husdjur i juni 2016 Slutlig statistik Livestock in June 2016 Final Statistics

Läs mer

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics

I korta drag. Husdjur i juni Slutlig statistik JO 20 SM Antalet svin ökade Livestock in June 2013 Final Statistics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JO 20 SM 1401 Husdjur i juni 2013 Slutlig statistik Livestock in June 2013 Final Statistics I korta drag Antalet

Läs mer

Antalet djur i jordbruket ökar

Antalet djur i jordbruket ökar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JO 20 SM 1702 Husdjur i juni 2017 Livestock in June 2017 I korta drag Antalet djur i jordbruket

Läs mer

Fler grisar men färre får i jordbruket

Fler grisar men färre får i jordbruket 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JO 20 SM 1801 Lantbrukets djur i juni 2018 Farm animals in June 2018 I korta drag

Läs mer

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor JO 20 SM 1502, Korrigerad version 2016-10-18 Husdjur i juni 2015 Livestock in June 2015 I korta drag Detta SM är reviderat den 17 oktober 2016 som en följd av att främst antalet nötkreatur var något underskattat.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2018:03 Regional animalieproduktion 2017 Regional animal production 2017 Sammanfattning Slaktens fördelning mellan länen Större delen av slakten av nötkreatur,

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska

Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns. Liten ökning av antalet ekologiska nötkreatur. Oförändrat antal ekologiska får men antalet ekologiska JO 26 SM 1601 Ekologisk djurhållning 2015 Organic livestock in 2015 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska värphöns I juni 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet

Vart femte nötkreatur är ekologiskt. Ekologiska kobesättningar större än genomsnittet JO 20 SM 1402 Ekologisk djurhållning 2013 Organic livestock in 2013 I korta drag Vart femte nötkreatur är ekologiskt År 2013 var 285 700 eller nästan vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk

Läs mer

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag

Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar. Värphönsen fortsätter att öka i antal. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag JO 26 SM 1701 Ekologisk djurhållning 2016 Organic livestock in 2016 I korta drag Kraftig ökning av antalet ekologiska slaktkycklingar I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska. Det var en ökning

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får

Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade Antalet värphöns minskar efter flera års uppgång. Fler slaktkycklingar och grisar men färre får JO 26 SM 1801 Ekologisk djurhållning 2017 Organic livestock in 2017 I korta drag Antalet ekologiskt hållna mjölkkor ökade 2017 I juni 2017 var 52 900 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018 Organic livestock in 2018 I korta drag Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion,

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin

Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur. Marginell minskning av antalet svin JO 20 SM 1601 Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något. Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1701 Jordbruksföretag och företagare 2016 Agricultural holdings and holders in 2016 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag uppgick år 2010 till 71

Läs mer

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska. Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt. Mer än var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05 Jordbruksföretag och företagare 2010 Agricultural holdings and holders in 2010 I korta drag Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska Antalet jordbruksföretag

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 151 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om areal och skörd för ekologisk odling inom jordbruk samt växthusyta och frilandsareal för trädgårdsodling. Här finns

Läs mer

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000

Beställningsnummer JO 20 SM 0101. Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Beställningsnummer JO 20 SM 0101 Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 Husdjur den 1 augusti 2000 Livestock on 1 August 2000 Motsvarande uppgifter för år 1999 har redovisats i J 20 SM 0001.

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Jordbruksreformen påverkar statistiken. Andelen arrenderade företag minskar. Var femte jordbrukare 65 år eller äldre JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02 Jordbruksföretag och företagare 2005 Agricultural holdings and holders in 2005 I korta drag Jordbruksreformen påverkar statistiken Uppgifterna i detta statistiska

Läs mer

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk

Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar. Flest heltidsjordbruk inom husdjursskötsel. Sysselsättning på heltidsjordbruk JO 65 SM 1101 Heltidsjordbruket i Sverige 2010 Full-time farming in Sweden 2010 I korta drag Jordbruksföretag som kräver heltidsarbete minskar Andelen av jordbruksföretagen i Sverige som kräver minst en

Läs mer

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper

2 Företag och företagare 39 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Kraftig ökning av besättningsstorlekar av svin. Fortsatt minskning av antalet höns

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Kraftig ökning av besättningsstorlekar av svin. Fortsatt minskning av antalet höns JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17 Husdjur i juni 2003 Definitiva uppgifter Livestock in June 2003 Final results I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur

Läs mer

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala

32 De största genomsnittliga arealerna per företag noterades år 2005 för Södermanlands län med 59,0 hektar, Östergötlands län med 57,7 hektar, Uppsala 31 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

Antalet sysselsatta fortsätter att minska. Sysselsättningen utanför jordbruket ökar JO 30 SM 1701 Sysselsättning i jordbruket 2016 Farm Labour Force in 2016 I korta drag Antalet sysselsatta fortsätter att minska År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre

Läs mer

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län

40 retag noterades år 2007 för Södermanlands län med 58,5 hektar, Västmanlands län med 58,3 hektar, Östergötlands län med 58,2 hektar samt Uppsala län 39 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare

Läs mer

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000

i korta drag Antal husdjur i juni 2000 JO 22 SM 0001 Allt färre nötkreatur och svin Number of livestock, June 2000 JO 22 SM 0001 Antal husdjur i juni 2000 Number of livestock, June 2000 i korta drag Allt färre nötkreatur och svin Antalet nötkreatur i juni i år beräknas till ca 1 684 000, jämfört med 1 713 000 i juni

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 51 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka

Marginell minskning av antalet nötkreatur. Minskning av antalet suggor och slaktsvin. Antalet får fortsätter att öka JO 20 SM 0501 Antal husdjur i juni 2005 Preliminära resultat Livestock in June 2005 I korta drag Marginell minskning av antalet nötkreatur Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2004 och 2005

Läs mer

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning

Om statistiken. Ägoslag samt åkerareal efter storleksgrupp. Åkerarealens användning. 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Åkerarealens

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra

118 7 Arbetskraft inom jordbruket firma samt driftsledarna bland juridiska personer har en fjärdedel motsvarande heltid eller mer i sysselsättningsgra 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 117 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 65 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal med

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Jerker Moström, Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Strukturomvandling Strukturomvandling

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1701 Antal nötkreatur i december 2016 Number of cattle in December 2016 I korta drag Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått

Läs mer

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018

I korta drag. Antal nötkreatur i december 2018 JO 23 SM Antalet nötkreatur minskar. Number of cattle in December 2018 JO 23 SM 1901 Antal nötkreatur i december 2018 Number of cattle in December 2018 I korta drag Antalet nötkreatur minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken

Läs mer

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet företag med mjölkkor minskar. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1601 Antal nötkreatur i december 2015 Number of cattle in December 2015 I korta drag Antalet företag med mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1801 Antal nötkreatur i december 2017 Number of cattle in December 2017 I korta drag Antalet nötkreatur ökar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i

Läs mer

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU 13 Jordbruket i EU 171 13 Jordbruket i EU Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Ekologiska arealer,

Läs mer

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU 13 Jordbruket i EU 175 13 Jordbruket i EU Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Ekologiska arealer,

Läs mer

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a

3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om a 53 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag med odling av olika växtslag. Sammanfattning Statistiken

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU

13 Jordbruket i EU Jordbruket i EU 13 Jordbruket i EU 169 13 Jordbruket i EU Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Animalieproduktion Ekologiska arealer,

Läs mer

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken

Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket Heltidsjordbruken brukar majoriteten av åkermarken JO 65 SM 1701 Heltidsjordbruket i Sverige 2016 Full-time farming in Sweden 2016 I korta drag Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket 2016 Antalet heltidsjordbruk uppgick år 2016 till 15 479 stycken, en

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 139 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1201 Antal nötkreatur i december 2011 Number of cattle in December 2011 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel. Minskat arbetsbehov i jordbruket JO 35 SM 1701 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016 Svensk typologi Type of farming in 2016. Swedish typology I korta drag Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel Antal företag minskade

Läs mer

5 Trädgårdsodling 79 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsvä

5 Trädgårdsodling 79 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsvä 79 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas i kapitel 11 Sammanfattning

Läs mer

Markanvändningen i Sverige

Markanvändningen i Sverige Tabellförteckning Tabell Rubrik B 1 Åkerarealens användning länsvis år 2010, hektar och procent 178 The use of arable land by county in 2010, hectares and percent B 2 Växthusyta (m 2 ) och frilandsareal

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

10 Stöd till stängsel mot rovdjur

10 Stöd till stängsel mot rovdjur STÖD TILL STÄNGSEL MOT ROVDJUR KAPITEL 10 10 Stöd till stängsel mot rovdjur En uppföljning av stöd inom landsbygdsprogrammet 2014 2020 baserad på uppgifter fram till och med den 3 april 2018 Uppföljningen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1

JORDBRUKSVERKET BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO 0103 Statistikenheten (8) Anders Grönvall. Innehållsförteckning 1 Statistikenheten 2015-10-15 1(8) Husdjur 2015 JO 0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018

Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018 JO 48 SM 1904, korrigerad version 2019-09-06 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018 Animal products Annual and monthly statistics 2019:02 and regionally

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén,

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma. Cecilia Branzén, JO 30 SM 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007 Farm Labour Force in 2007 I korta drag Ökat antal sysselsatta Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt

Läs mer

8 Produktionsmedel inom jordbruket

8 Produktionsmedel inom jordbruket 8 Produktionsmedel inom jordbruket 105 8 Produktionsmedel inom jordbruket I kapitel 8 redovisas uppgifter om jordbrukarnas inköp av traktorer och andra maskiner och redskap. Vidare redovisas uppgifter

Läs mer