Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne"

Transkript

1 Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014

2 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna? Utvecklingen i branscher och yrken i Skåne Matchningsgraden i Skåne jämfört med Stockholm och VGR Maskiningenjörer ett exempel Tankar och reflektioner om indikatorerna Hur går vi vidare?

3 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne

4 Stark sysselsättningstillväxt trots finanskris (Förvärvsarbetande dagbefolkning, år. Källa: SCB, raps-ris) Stockholm Skåne Västra Götaland Riket

5 Skåne har lägst förvärvsgrad av Sveriges 21 län (20-64 år, inkl. gränspendlare. Källa: SCB, matchningsindikatorer) %

6 Även den matchade förvärvsgraden är låg i Skåne 2012 (20-64 år, inkl. gränspendlare. Källa: SCB, matchningsindikatorer)

7 Genomsnittlig Matchningsgrad för anställda efter region år

8 Gävleborgs län Blekinge län Södermanlands län Västernorrlands län Västmanlands län Skåne län Östergötlands län Gotlands län Värmlands län Örebro län Kronobergs län Jämtlands län Norrbottens län Kalmar län Riket Västerbottens län Västra Götalands län Dalarnas län Jönköpings län Hallands län Stockholms län Uppsala län Och arbetslösheten är något högre i Skåne (Källa: Arbetsförmedlingen) 10.0% 7.5% 5.0% Arbetslöshet per län av befolkning år, mars 2014, procent % 0.0%

9 Andelen ej i arbetskraften efter region 2012 (minus studerande med studiemedel) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

10 Regionala strukturella skillnader % 90% 16% 14% 14% 14% 80% 70% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 60% Övriga ej i arbetskraften Studerande ej förvärvsarbetande 50% Inskrivna arbetslösa AF Studerande förvärvsarbetande o gränspendlare 40% 30% 65% 71% 71% 71% Egenföretagare Anställda 20% 10% 0% Skåne Stockholm VGR Riket

11 Stora skillnader i förvärvsgrad mellan Sverigefödda och utomnordiskt födda

12 20 största utbildningsgrupperna i gruppen Övriga ej i arbetskraften i Skåne 2012 (gränspendlare och studerande med studiemedel frånräknade) Grundskoleutbildning och motsvarande Okänd utbildning Folkskoleutbildning och motsvarande Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasial utbildning, ospecificerad Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Eftergymnasial utbildning, ospecificerad Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen Naturvetenskaplig gymnasieutbildning Estetisk utbildning på gymnasial nivå Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet

13 Skånes närings- och yrkesstruktur

14 Skånes näringsstruktur 2012 Källa: SCB, matchningsindikatorer Vård och omsorg; sociala tjänster Handel Företagstjänster Utbildning Tillverkning och utvinning Byggverksamhet Transport och magasinering Offentlig förvaltning och försvar Kulturella och personliga tjänster m.m. Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsverksamhet Okänd verksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet

15 Förändring i antalet sysselsatta efter näringsgren (Källa: SCB) Företagstjänster Utbildning Handel Vård och omsorg; sociala tjänster Hotell- och restaurangverksamhet Kulturella och personliga tjänster m.m. Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet Offentlig förvaltning och försvar Okänd verksamhet Information och kommunikation Fastighetsverksamhet Energiförsörjning; miljöverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Transport och magasinering Tillverkning och utvinning Totalt

16 De 20 yrken som växt mest i Skåne Källa: SCB, Yrkesstatistiken Vård- och omsorgspersonal Drift- och verksamhetschefer Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. Förskollärare och fritidspedagoger Universitets- och högskollärare Storhushålls- och restaurangpersonal Köks- och restaurangbiträden Byggnads- och anläggningsarbetare Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän Agenter, förmedlare m.fl. Byggnadshantverkare Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. Dataspecialister Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Psykologer, socialsekreterare m.fl. Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Datatekniker och dataoperatörer Administratörer i offentlig förvaltning

17 De 20 yrken som minskat mest i Skåne Källa: SCB, Yrkesstatistiken Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Kontorssekreterare och dataregistrerare Yrke okänt Bokförings- och redovisningsassistenter Maskinoperatörer, trävaruindustri Montörer Handpaketerare och andra fabriksarbetare Övriga maskinoperatörer och montörer Brevbärare m.fl. Gymnasielärare m.fl. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. Kundinformatörer Grundskollärare Grafiker m.fl. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri Fordonsförare Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. Övriga servicarbetare Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri MINUS!!

18 Matchningsgraden i Skåne jämförelse med Stockholm och Västra Götaland

19 Matchad förvärvsgrad i procent Matchningsgrad och förvärvsgrad per utbildningsgrupp i Skåne (20-64 år) år % 1 38 % Polisutbildning 80 Medel matchad förvärvsgrad = 65,9 % % % 20 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 0 Medel förvärvsgrad = 83 % Förvärvsgrad i procent

20 Matchad förvärvsgrad i procent 100 Matchningsgrad och förvärvsgrad per utbildningsgrupp i Västra Götaland (20-64 år)år % 4 18 % Läkarutbildning 80 Medel matchad förvärvsgrad = 67,5 % % % 20 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data Förvärvsgrad i procent Medel förvärvsgrad = 86,3 %

21 Matchad förvärvsgrad i procent Matchningsgrad och förvärvsgrad per utbildningsgrupp i Stockholm (20-64 år) år % 1 46 % Polisutbildning 80 Medel matchad förvärvsgrad = 64,3 % % % 20 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data Förvärvsgrad i procent Medel förvärvsgrad = 85,4 %

22 Utbildningsgrupper med låg förvärvsgrad och låg matchningsgrad i Skåne 2012 (Antalet i befolkningen år med utbildningen) Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb. Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning Konstnärlig eftergymnasial utbildning Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Transportutbildning på eftergymnasial nivå Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst Medieproduktion, eftergymnasial utbildning Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning

23 Matchningsgraden för maskiningenjörer ett exempel

24 Ökat behov av ingenjörer och tekniker i Skåne UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

25 Minskad efterfrågan på maskiningenjörer? (Högskoleutbildade: maskinteknik, fordons- och farkostteknik, industriell ekonomi, 55I) ,8 88, ,4 69, Förvärvsgrad (RAMS) Matchad förvärvsgrad

26 Några bakomliggande förklaringar I tabell E3 kan vi utläsa att tillgången på maskiningenjörsutbildade har ökat i samma takt som sysselsättningen, men bland de sysselsatta är det något färre som arbetar i matchade yrken I tabell U1 kan vi utläsa att några ytterligare förklaringar är en viss ökning av antalet egenföretagare, arbetslösa, studerande, ej i arbetskraften. Men det är marginella förändringar mellan I tabell U2 och U3 kan vi utläsa att ökningen på tillgångssidan främst förklaras genom ett ökat antal examinerade. Marginellt genom vidareutbildning och minskad utpendling Nästa steg skulle vara att detaljstudera inom vilka yrken de maskiningenjörsutbildade finns och hur det har förändrats över tid.

27 Några tankar och reflektioner inför framtiden

28 Möjligheter och utmaningar Indikatorerna ger möjlighet till flera intressanta jämförelser mellan regioner och mellan utbildningsgrupper En gemensam statistisk utgångspunkt för regionerna och myndigheterna Indikatorerna ger viktig information om det aktuella arbetsmarknadsläget för olika utbildningsgrupper. Ger öppningar för att diskutera utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Men indikatorerna behöver analyseras vidare. Dels finns det behov av kompletterande information, dels finns det behov av tidsserier för att förklara förändringar/dynamiken Kan vi bli bättre på att beskriva bakomliggande faktorer? Kan indikatorerna utvecklas för att även ge stöd till framtidsbedömningar?

29 Några förslag att ta ställning till Fallstudier som analyserar bakomliggande förklaringar till förändrad efterfrågan och tillgång för olika utbildningsgrupper Undersöka möjligheterna att utveckla indikator baserad på AF:s statistik över Lediga jobb. (Är det möjligt att nyckla om dess efter yrkes- eller utbildningsgrupper?) Fördjupningsprojekt om konjunkturindikator regional makronivå (lediga jobb, arbetslöshet andra konjunkturmått etc.) Komplettera indikatorprojektet med fler variabler, se förslagen i Bilaga 2 i slutrapporten. Finns behov av längre tidsserier, men svårt. Webbaserad lösning för indikatorerna: organisatoriskt ansvar, långsiktig finansiering av uppdatering etc.

30 Tack för er tid!

31 Extramaterial

32 20 största utbildningsgrupperna inskrivna på AF 2012 Grundskoleutbildning och motsvarande Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. Folkskoleutbildning och motsvarande Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Gymnasial utbildning, ospecificerad Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Estetisk utbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Eftergymnasial utbildning, ospecificerad

33 De 20 utbildningsgrupper bland de arbetslösa som ökat mest mellan 2011 och 2012 Grundskoleutbildning och motsvarande Folkskoleutbildning och motsvarande Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Eftergymnasial utbildning, ospecificerad Estetisk utbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård

34 Stora inomregionala skillnader i sysselsättningstillväxten

35 Även stora skillnader i arbetslösheten mellan Skånes kommuner (Källa: Arbetsförmedlingen)

36 och ökat behov av civilingenjörer UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

arbetslöshet och etableringsproblem

arbetslöshet och etableringsproblem 2009 Ossian Wennström Ingen Unga forskning utan akademikers forskare arbetslöshet och etableringsproblem Innehåll Förord... 2 Inledning och Syfte... 3 Stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur...

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer