Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30"

Transkript

1 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

2 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga sammansättning i Eskilstuna. En viktig del i detta sammanhang är också arbetskraftsrörlighetens geografi. Det innebär att rapporten ger underlag för att besvara frågor som: Vilka är de största yrkesgrupperna i Eskilstuna? Inom vilka yrken har antalet sysselsatta ökat/minskat under hög- och lågkonjunktur? Hur omfattande är rekryteringen till och avgångarna från olika yrkesgrupper? Hur viktig är nyrekryteringen till arbetsmarknaden för Eskilstunas arbetsmarknad och i vilken utsträckning rekryteras kompetens från omgivande regioner? Hur har utbildningsbakgrunden förändrats bland dem som arbetar i Eskilstuna? m m Rapporten skall inte ses som en prognos för den framtida utvecklingen, men tillsammans andra kunskapskällor kan den bidra till att öka kunskaperna om betydelsen av utbildningens omfattning, inriktning och lokalisering. I förekommande fall jämförs dock den historiska utvecklingen med Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadens utveckling för olika yrkesgrupper de närmaste åren framöver. Analyserna baseras på specialbearbetade data från SCB och täcker perioden år 2005 till Statistiken har ställts samman i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland. Liknande databearbetningar har även gjorts för övriga Södermanland, Västmanland (Länsstyrelsen) och Örebro län (Regionförbundet). I en tidigare rapport (del 1) har arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft analyserats särskilt. I denna rapport beskrivs på samma sätt utvecklingen för samtliga viktigare yrkeskategorier. Det innebär att yrken med färre än 50 sysselsatta som regel inte särredovisas. 2

3 Några läsanvisningar: Indelningen i olika yrkeskategorier (SSYK) baseras på den klassning av olika yrken som SCB:s yrkesregister har gjort. Det kan exempelvis innebära att utbildningskraven för vissa yrken i praktiken har förändrats. Vi ha dock fullt ut följt SCB:s yrkesklassificering. När det gäller rekryteringar och avgångar till och från arbetsmarknaden skiljer vi på: Nya = har inte var sysselsatta alls under föregående år Externt rekryterade = jobbade i någon annan kommun i Sverige föregående år Lämnat = var sysselsatta föregående år men inte det aktuella året Externa avgångar = jobbade i Eskilstuna föregående år men i någon annan kommun det studerade året. 3

4 Övergripande beskrivning av utvecklingen för olika yrkesgrupper respektive

5 Anställda i Eskilstuna fördelade på yrkesområden år 2008 Andelar av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 En tredjedel av alla anställda i Eskilstuna hade ett yrke som fordrade en kortare eller längre högskoleutbildning år % 5% 1% Ledningsarbete 6% Arbete som kräver kortare eller längre högskola Yrkesarbeten som oftast är starkt kopplade till bygg och tillverkningsindustrin svarade för omkring en fjärdedel. 10% 33% Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete En nästan lika stor grupp finns inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete. 22% 9% Hantverksarbete inom bygg och tillverkning Källa: Eskilstuna kommun/scb 5

6 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent Under konjunkturuppgången fram till år 2008 ökade antalet anställda inom samtliga yrkesgrupper utom yrkesgruppen där det inte krävs någon särskild yrkesutbildning. Yrkesgruppen där det krävs en kortare eller längre högskoleutbildning ökade med drygt 600 anställda, men var samtidigt den grupp som ökade procentuellt sett minst. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år % 10% 5% Arbete inom jordoch skogsbruk Kontors- och kundservice Ledningsarbete Hantverk inom bygg och tillverkning Process- & maskinoperatörer Arbete som kräver kortare eller längre högskola Service, omsorg & försäljning 0% Yrken inom service, omsorg och försäljning, med andra ord yrken som i hög grad är beroende av den lokala efterfrågan, är den yrkesgrupp som i absoluta tal vuxit mest. -5% Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% Källa: Eskilstuna kommun/scb 6

7 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent Under den djupa konjunkturnedgången år 2009 minskade antalet anställda i samtliga yrkesgrupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Arbete som kräver kortare eller längre högskola 0% % Process- och maskinoperatörer var den grupp som minskade kraftigast i både absoluta och relativa tal, vilket beror på att tillverkningsindustrin var den del av arbetsmarknaden som påverkades allra mest av konjunkturnedgången. Yrken, där det inte krävs någon högskoleutbildning, både ökade och minskade mer under upp- och nedgång. Mer kvalificerade yrken framstår alltså som mindre konjunkturkänsliga än övriga. Inom respektive yrkesgrupp är dock skillnaderna mellan olika yrkeskategorier stora. Källa: Eskilstuna kommun/scb Process- & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Hantverk inom bygg & tillverkning Kund & kontorservice Ledningsarbete -5% Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% Arbete inom jord- &skogsbruk -15% -20% 7

8 Avgångar och rekryteringar till och från Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 för alla yrken Omkring tio procent av arbetskraften lämnar Eskilstunas arbetsmarknad varje år samtidigt som ungefär lika många rekryteras till arbetsmarknaden Under krisåret 2009 minskade antalet sysselsatta främst genom att rekryteringarna från andra kommuner minskade i omfattning Lämnat Det totala antalet avgångar från arbetsmarknaden förändrades lite. Det var dock något färre som bytte jobb till något jobb utanför kommunen och istället ökade antalet personer som lämnade arbetsmarknaden helt År 2008 År 2009 Avgått externt Nya Extern rekrytering Mönstret varierar dock mellan olika yrkesgrupper. För de mest kvalificerade yrkena minskade rekryteringar och avgångar ungefär lika mycket. När det exempelvis gäller process- och maskinoperatörer så minskade det totala antalet anställda främst genom att rekryteringar av arbetskraft som jobbar i andra kommuner minskade. Samtidigt ökade antalet anställda som helt lämnade arbetsmarknaden (se nästa bild) Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 8

9 Avgångar och rekryteringar från och till Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 Yrken som kräver längre eller kortare högskola respektive process- och maskinoperatörsyrken Längre och kortare högskola Process- och maskinoperatörer År 2008 År År 2008 År Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat -500 Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 9

10 Eskilstunas arbetsmarknad för olika yrken år och

11 Förändring av antal anställda med chefsyrken i näringslivet i Eskilstuna under år , procent och antal Sammanlagt ökade antalet chefer i näringslivet med omkring nio procent under perioden. I synnerhet ökade antalet chefer inom inköp och distribution snabbt. En viss minskning skedde av antalet chefer i mindre företag inom handel, hotell & restaurang och transport. Antalet ekonomi- och administrativa chefer minskade förvånansvärt kraftigt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Chefer i mindre ind.företag 80% 60% Chefer inom mindre ftg inom fastigh. & företagstj. 40% 20% -20% Ek. & adm. chefer -40% Chefer i mindre byggföretag Chefer i mindre företag i handel, hotell&rest, transp. Inköps- & distr. chefer Driftchef. inom handel, hotell & restaurang Förs. & markn. chefer Driftchefer inom industri Verkst. direkt. Övr. chefer inom spec.omr. 0% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

12 Förändring av antal anställda med chefsyrken i näringslivet i Eskilstuna under år (årstakt) och Övriga chefer inom specialområden var den grupp som minskade mest under konjunkturnedgången år Chefer i mindre byggföretag ökade däremot under både hög- och lågkonjunktur. Till skillnad från övriga yrken har vi inte haft tillgång till någon arbetsmarknadsprognos för chefs- yrken. (Se vidare längre fram i rapporten) År Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Ek. & adm. chefer Chefer i mindre ftg. inom handel, hotell, restaurang, transport 40% 30% Driftchefer inom industri 20% 10% Chefter inom mindre ind.ftg. Verkst. Dir. Förs. & markn. Chefer Chefer i mindre byggföretag Driftchefer inom handel, hotell &rest. Chefer inom mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Inköps- & -15% -10% -5% 0% distributions- 0% 5% 10% 15% 20% chefer 25% -10% -20% -30% -40% -50% Övr. chefer inom specialområden Övr. drifts- & verkschef. -60% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

13 Förändring av antal anställda med chefsyrken inom off. Förvaltning i Eskilstuna under år , procent och antal När det gäller chefsyrken inom offentlig förvaltning ökade framför allt antalet chefer inom mindre enheter. Verksamhetschefer inom utbildningsområdet var den enda kategorin inom denna grupp yrken där antalet sysselsatta minskade. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verks. chefer inom utb. 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Verksamhetschefer Chefer inom mindre enheter Verks.chefer inom vård & omsorg Övr. drift & verks. chefer 0% % -200% Övr. chefer inom mindre verksamh. OBS! Kan avse både privata och offentliga verksamheter Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

14 Förändring av antal anställda med chefsyrken inom offentlig förvaltning i Eskilstuna under år (årstakt) och Under lågkonjunkturen år 2009 minskade antalet chefer för mindre enheter, efter att ha ökat kraftigt under perioden dessförinnan. Verksamhetsledare inom vård & omsorg ökade starkt i såväl högsom lågkonjunktur. Till skillnad från övriga yrken har vi inte haft tillgång till någon arbetsmarknadsprognos för chefs- yrken. (Se vidare längre fram i rapporten) Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verksamhetschefer inom utbildning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -10% -20% -30% -40% Chefer övr. mindre företag och enheter Verksamhetschefer inom off.förvaltning Verksamhetschefer inom vård & omsorg 0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% År År Chefer för mindre enheter inom off. förv. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

15 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Ökningen av antalet anställda tekniker och ingenjörer år har framförallt gällt maskiningenjörer med en kortare högskoleutbildning (högskoleingenjörer). Här har skett en kraftig ökning under perioden. Även maskiningenjörer med en längre utbildning, liksom el/tele- samt byggnadsingenjörer har ökat snabbt. Antalet dataingenjörer har däremot minskat, i likhet med gruppen övriga ingenjörer. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Labratorieingenjörer Elingenjörer Maskiningenjörer Stadsplanerare/ar kitekter Övr.ingenjörer/ arkitekter Byggnadsingenjör er Maskiningenjörer Kartingenjörer 20% Elektronik- &teleingenjörer 10% Datatekniker Elektronik &teleingenjörer 0% 0 Byggnadsingenjör 50 er -10% Datatekniker/ operatörer Övr.ingenjörer 70% 60% 50% 40% 30% -20% -30% -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 15

16 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Under 2009 minskade antalet anställda inom flertalet ingenjörsyrken, vilka huvudsakligen ökat under högkonjunkturen. Vissa mindre yrkesgrupper, som exempelvis elektronik- och teleingenjörer ökade även under Arbetsförmedlingens bedömningar på kort sikt för Eskilstuna och på längre sikt för Södermanland tyder på en brist på såväl högskoleingenjörer som civilingenjörer i maskinteknik på både kort som lång sikt. Ingenjörer inom elektronik & teleteknik, elteknik samt bygg bedöms ha medelgoda förutsättningar att få jobb på kort sikt, men goda på längre. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkitekter&stads plan. Byggnadsing. 10,0% Datatekniker Dataspecialister 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% -10,0% -20,0% Övriga ingenjörer -30,0% -40,0% Civiling. bygg Elektronik- &teleing. Byggnadsing. Civilingenjörer i maskinteknik Kartingenjörer Övriga civilingenörer Elingenjörer 0,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% År Maskiningenjörer Labratorieing. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 16

17 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 100% Antalet barnsjuksköterskor och barnmorskor har ökat snabbt, men är i absoluta tal inte så många 80% 60% Övr.barnm.& sjuksköt. Barnsjuksköterskor För flertalet övriga grupper har antalet anställda ökat med mellan fem och tio procent. Inom vissa mindre yrkesgrupper, som receptarier och sjukhusingenjörer, har antalet anställda minskat Övr.hälso& sjukv.spec. Biomed.analytiker 20% Tandhygienister Sjukgymnaster Barnmorskor Läkare 0% 0% Arbetsterapeuter Distriktssköterskor Receptarier Miljö&häsloinsp. Sjukhusingenjörer -20% Säkerhetsinspektörer 40% Sjuksköterskor -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 17

18 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt För flertalet vårdyrken förändrades sysselsättningstrenderna förhållandevis lite mellan de två perioderna. Arbetsförmedlingens bedömer att det blir en fortsatt brist på kort och längre sikt på barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, tandläkare. För kuratorer och socialsekreterare förväntas bristerna uppstå i första hand på kort sikt, med chanserna att få jobb på längre betecknas som medelgoda. Sjuksköterskor (utan specialisering) och sjukgymnaster beräknas ha medelgoda förutsättningar på såväl kort som lång sikt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År ,0% 130,0% 110,0% 90,0% 70,0% Tandläkare Biomed.analyt. Barnmorskor 50,0% Läkare Sjuksköterskor Distr.sköterskor Tandhygienister 30,0% Psykologer Receptarier 10,0% Sjukhustekn. Arbetsterapeuter -30,0% -50,0% Socialsekr. Sjukgymn. Övr. sjuksköterskor/ barnmorskor Barnsjuksköt. -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% -10,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 18

19 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 80% Antalet lärare i estetiska och praktiska ämnen har minskat mycket starkt under perioden. Även speciallärare har gått kraftigt tillbaka. Gruppen övriga lärare och instruktörer har ökat snabbt. För de stora lärargrupperna har ökningen varit mer måttlig. Gymnasielärare i 20% yrkesämnen Gymn.lärare allmänna ämn. Univ.& högskollärare 0% Grundskollärare 60% -40% Speciallärare 40% Övr.pedagoger -20% Övr.lärare&instruk törer Förskollär& fritidsped. -60% Lärare i estetiska och praktiska ämnen -80% -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 19

20 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Även under 2009 ökat antalet lärare ungefär i samma takt som tidigare. Arbetsförmedlingen förutspår brist på såväl kort som lång sikt av framförallt förskollärare. Grundskollärare och fritidspedagoger bedöms ha medelgoda förutsättningar på kort sikt, men på längre sikt befaras en brist. För gymnasielärare i allmänna ämnen betecknar man förutsättningarna att få jobb som medelgoda på kort sikt men mindre goda på längre sikt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Speciallärare 10,0% 8,0% 6,0% Grundskollärare 4,0% 2,0% -2,0% -4,0% Univ. & högskollärare Gymn.lärare allm.ämnen Gymn.lärare yrkesämnen Övr. specialist pedagoger Övr.lärare & instruktörer Förskollärare & 0,0% fritidsped. -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% -6,0% -8,0% -10,0% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 20

21 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Bland ekonomer och jurister är det framförallt yrken som kräver en kortare högskoleexamen som ökat. Hit hör administrativa assistenter och företagssäljare, där ökningen i absoluta tal är förhållandevis stor. Antalet kvalificerade företagsekonomer har dock ökat kraftigt procentuellt sett. Banktjänstemän, revisorer samt övriga säljare, inköpare och mäklare har haft en stagnerande eller minskande utveckling. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Personaltjänstemän yrkesvägledning Fastighetsmäklare & förvaltare 40% Jurister Marknadsanalytiker& marknadsförare Övriga företagsekonomer Inköpare Redovisningsekonomer Företagssäljare 0% Banktjänstemän Revisorer Övriga säljar,inköpare& mäklare 80% Taxringstjänstemän 60% Socialförsärkringstjänstemän 20% -20% -40% -60% Administrativa assistenter Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 21

22 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Även under år 2009 var mönstret i stort sett det samma som under perioden dessförinnan. Övriga företagsekonomer, inköpare och taxeringstjänstemän minskade dock under Företagssäljare och redovisningsekonomer bedöms av Arbetsförmedlingen ha goda förutsättningar även på kort sikt, men medelgoda på längre. Personaltjänstemän och fastighetsmäklare bedöms på längre sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Banktj.m 10,0% Revisorer Säljare, inköpare, mäklare -30,0% Personaltj.m. Jurister Fastigh.mäklare & förvaltare Företagssäljare Adm. assistenter 0,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% År ,0% 20,0% -10,0% -20,0% Inköpare Taxeringstj.m Redovisningsek. Soc.förs.tj.m. Marknadsaförare Övr.företagsek. -40,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 22

23 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 120% 100% Behandlingsassistenter Övriga yrkesgrupper där det krävs en längre eller kortare högskoleutbildning har i relativa tal förändrats lite. 80% 60% Behandlingsassistenter utgör ett undantag, där istället antalet anställda ökat mycket starkt. 40% Administratörer i offentlig 20% förvaltning Journalister& författare 0% Fritidsledare Idrottstränare& Bibliotekarier utövare -20% Arkivarier& museitjänstemän Poliser -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 23

24 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Antalet behandlingsassistenter ökade starkt även under år Även antalet idrottstränare och poliser ökade, efter att ha minskat under den tidigare perioden. För övriga grupper var förändringarna av antalet anställda små. Administratörer bedöms av Arbetsförmedlingen generellt ha mindre goda förutsättningar på kort sikt, medan det omvända gäller på längre. För journalister bedöms förutsättningarna som mindre goda både på kort och lång sikt. Även poliser bedöms ha goda förutsättningar på längre sikt, men medelgoda i det korta perspektivet. Behandlingsassistenter bedöms på kort sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. På längre sikt saknas bedömningar för denna grupp. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkivarier & museitj.m. Bibliotekarier 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Idrottstränare 15,0% 10,0% Poliser 5,0% -5,0% -10,0% Fritidsledare Adm. i off.förv. Journalister, informatörer Behandlingsassistenter 0,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 24

25 Förändring av antal anställda inom kontors- och kundserviceyrken i Eskilstuna under år , procent och antal Antalet lagerassistenter har ökat mycket kraftigt under perioden och blev därmed den största yrkeskategorin inom kontors- och serviceyrken. Kontorspersonal är den näst största yrkeskategorin, men här har ökningen endast varit marginell. Telefonister och biblioteksassistenter har minskat kraftigt i relativa tal, men är totalt sett mycket små yrkesgrupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Butikskassör 20% Kontors- & läkarsekr. Brevbärare Kontorspers. 100% 80% 60% 40% -20% -40% Transportass. Receptionister Biblioteksass Telefonister Bokföringsass Lagerass. 0% % Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

26 Förändring av antal anställda inom kontors- och kundserviceyrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Butikskassör 30% Under 2009 bröts den starka ökningen av lagerassistenter. 20% Endast vissa mindre yrkeskategorier, som exempelvis brevbärare, ökade något. År Telefonister Brevbärare 10% Receptionister Bokförings- & redovisningass. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lagerassistenter kommer att vara fortsatt svag framöver. Detsamma gäller administrativa assistenter, sekreterare och receptionister. 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Biblioteksassistenter -10% -20% Sekreterare Lagerassistenter Övr.kontorspersonal Transportassistenter -30% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

27 Förändring av antal anställda inom service- och försäljning i Eskilstuna under år , procent och antal Handeln har varit en viktig sysselsättningsmotor under perioden. Totalt ökade antalet försäljare inom dagligvaru- respektive fackhandeln med 42 respektive 25 procent eller totalt med drygt 450 sysselsatta. Procentuellt ökade även personliga tjänster och bilförsäljare snabbt, men är i absoluta tal förhållandevis små grupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Serveringspersonal 150% 100% 50% Bilförsäljare Personliga tjänster Väktare Försäljare, fackhandeln Försäljare, dagligvaror Kockar 0% Frisörer -50% Bensinstat.pers Kriminalvårdare Övr.butikspers -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

28 Förändring av antal anställda inom service-, och försäljnings i Eskilstuna under år (årstakt) samt Under lågkonjunkturåret 2009 fortsatte i första hand antalet försäljare inom dagligvaruhandeln att öka, om än i långsammare takt. Servitörer och bensinstationsföreståndare var de enda yrkeskategorier som ökade snabbare under år 2009 än i genomsnitt under perioden Arbetsförmedlingen försäljare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln kommer att ha en svag arbetsmarknad under kommande år. Kriminalvårdare och väktare beräknas ha en medelgod arbetsmarknad framöver. För kockar ter sig arbetsmarknaden god på kort sikt och medelgod på längre. År % Bensinstationsföreståndare 10% Frisörer Kriminalvårdare Servitörer Väktare Försäljare dagligvaror 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Kockar -5% Övr. försäljare detaljhandel Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% År Försäljare fackhandel Bilförsäljare

29 Förändring av antal anställda inom vård och omsorg i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 40% Skötare & vårdare Totalt sett ökade antalet sysselsatta i den yrkesgrupp med drygt 400 personer eller åtta procent under perioden. I synnerhet ökade yrkeskategorin skötare och vårdare mycket snabbt. 30% 20% Övr.vårdpersonal Barnskötare Den största yrkeskategorin undersköterskor och sjukvårdsbiträden minskade med omkring fem procent. 10% Vårdbitr. & personl.ass. Tandsköterskor 0% Undersköterskor & sjukv.bitr. -10% -20% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

30 Förändring av antal anställda inom vård och omsorg i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 bröts den uppåtgående trenden som skett fram till år Sammanlagt minskade sysselsättningen med omkring 250 personer, vilket motsvarar cirka fyra procent. Minskningen skedde inom i stort sett samtliga yrkesgrupper, det vill säga även de som vuxit betydligt under den föregående perioden. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Undersköt. & sjukvårdsbitr. Tandsköterskor Vårdbitr. & personl.ass. 0% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% År % -10% -20% Barnskötare Skötare & vårdare Arbetsförmedlingen bedömer att flertalet yrkeskategorier kommer att ha mindre goda förutsättningar på arbetsmarknaden på både kort och längre sikt. Till undantagen hör dock undersköterskor, som förväntas ha goda förutsättningar på längre sikt. Arbetsmarknaden för tandsköterskor förväntas bli medelgod. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -30% -40% -50% År Övr. vård- & omsorgs personal

31 Förändring av antal anställda inom bygg- och anläggning i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 100% Målare De yrken som återfinns inom bygg- och anläggning ökade sammanlagt antalet sysselsatta med 20 procent eller knappt 350 personer under perioden. Målare och betongarbetare ökade särskilt snabbt. Den enda yrkeskategorin som minskade var skorstensfejare och saneringsarbetare. 80% 60% Murare VVS- montörer Anläggningsarbetare Övr. bygg- & anl.arb 40% 20% Betongarb. Inst.elektriker Fastighetsskötare 0% % Träarb. & snickare Skorstensfejare, m fl -40% -60% -80% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

32 Förändring av antal anställda inom bygg- och anläggning i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 förändrades antalet sysselsatta inom bygg och anläggningssektorn totalt sett mycket lite. Däremot minskade vissa yrkeskategorier, som exempelvis målare, förhållandevis kraftigt, medan andra, exempelvis anläggningsarbetare, fortsatte att öka. Arbetsförmedlingen bedömer att i stort sett samtliga yrkeskategorier kommer att ha goda förutsättningar på arbetsmarknaden framöver. Det gäller emellertid inte fastighetsskötare. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Träarb. & snickare -4% -6% -8% -10% -12% VVS- montörer Murare Anläggningsarbetare 4% Fastighets- Betongarbetare skötare 2% Skorstens- Inst.elektr. fejare, m fl 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% År % 6% Övr. byggnadsarbetare Målare Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -14% År 05-08

33 Förändring av antal anställda inom industrihantverk i Eskilstuna under år , procent och antal Sammanlagt ökade antalet sysselsatta inom denna grupp yrken med drygt 150 personer, eller 15 procent, under perioden. Ökningen var särskilt snabb för yrkeskategorierna tunnplåtslagare och motorfordonsmekaniker. Yrkeskategorin slipare minskade med drygt 20 procent. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 100% 80% 60% 40% Verktygsmakare 20% Tunnplåtslagare Motorfordonsmekaniker Gjutare Svetsare 0% Maskin- -20% mekaniker Slipare -40% -60% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

34 Förändring av antal anställda inom industrihantverk i Eskilstuna under år (årstakt) och Även under den djupa konjunkturnedgången, som särskilt påverkade tillverkningsindustrin, fortsatte antalet fordonsmekaniker att öka, medan övriga yrkeskategorier inom industrihantverk minskade. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verktygsmakare Maskinmek. 20% 10% Svetsare Fordonsmek. 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -10% Tunnplåtslagare Sammanlagt minskade antalet sysselsatta inom yrkesgruppen med åtta procent under år År % -30% Gjutare Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknadsutsikterna är goda på kort och lång sikt för svetsare och verktygsmakare. För fordons- och maskinmekaniker saknas prognoser. Men för reparatörer inom området förutses en framtida brist. -40% Slipare -50% -60% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

35 Förändring av antal anställda inom övriga hantverksyrken i Eskilstuna under år , procent och antal När det gäller övriga hantverksyrken så ökade sysselsättningen kraftigt bland bagare och konditorer. (Det är dock en mycket liten yrkesgrupp i likhet med övriga yrkeskategorier inom detta område. Den statistiska osäkerheten ökar därmed.) Text och bildoperatörer, liksom finmekaniker, minskade några procent under perioden, medan tele- och elektronikreparatörer samt elmontörer och reparatörer ökade med tio procent. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 120% 100% 80% 60% 40% Text- och bildoperatörer 20% Tele- och elektronikrepr. Bagare 0% % Finmekaniker -40% Elmontörer & reparatörer Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

36 Förändring av antal anställda inom övriga hantverksyrken i Eskilstuna under år (årstakt) och Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 30% Finmekaniker I samband med konjunkturnedgången år 2009 minskade framförallt yrkeskategorin bagare och konditorer samt text- och bildoperatörer, det vill säga de yrken som växte snabbast under perioden dessförinnan. 20% 10% Tele- & elektronikrepr. Motsatt var bilden för övriga yrkeskategorier och inte minst finmekaniker ökade starkt under år Samtliga yrkeskategorier är (som påpekades i förra bilden) förhållandevis små, vilket innebär att statistiska förändringar måste tolkas med en viss försiktighet. Elmontörer & reparatörer 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% År % -20% Text- & bildoperatörer Bagare Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -30% År 05-08

37 Förändring av antal anställda maskinoperatörer i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Totalt ökade antalet sysselsatta inom detta område med 18 procent eller 600 personer under perioden. 400% 300% Driftmaskinister I stort sett ökade sysselsättningen inom samtliga yrken, med undantag av montörer inom metall- och plastindustrin, samt i viss utsträckning även tråddragare. Ökningen av antalet driftmaskinister var extremt snabb, men skulle kunna bero på omklassningar som gjorts i statistiken. El- & telemontörer Montörer metall, plast Mask.oper. bageri Mask.oper. ytbehandl. 200% Gjuterioper. 100% Mask.oper. plastind. Fordonsmontörer Ugnsoper. Tråddragare -100% Mask.oper. Tvätterier Verktygsmask. operatörer Övr. mask.oper. & montörer 0% % Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

38 Förändring av antal anställda maskinoperatörer i Eskilstuna år (årstakt) och Under år 2009 var bilden den rakt motsatta. Den djupa konjunkturnedgången inom tillverkningsindustrin innebar att antalet sysselsatta sammanlagt inom detta område minskade inom i stort sett samtliga yrkeskategorier, med undantag av ugnsoperatörer och maskinoperatörer inom ytbehandling. Arbetsförmedlingen räknar med att vissa yrken, som exempelvis CNCoperatörer, är framtida bristyrken. Flertalet yrkeskategorier förväntas ha medelgoda förutsättningar framöver. Några yrken (ex. montörer inom metall- och plastindustrin) bedöms dock ha en svag arbetsmarknad. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Mask.oper. ytbehandl. Tråddragare Montörer inom metall & plast Mask.oper. tvätterier 5% -5% -10% -15% -20% -25% Ugnsoper. Mask.oper. bageri Montörer el & tele Verktygsmask. operatörer Övr. operatörer & montörer Gjuterioper. Mask.oper. plastind. Fordonsmontörer Driftmaskinister 0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% År % År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

39 Förändring av antal anställda fordonsförare i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Antalet sysselsatta inom detta område ökade starkt under perioden. Sammanlagt ökade antalet sysselsatta med 18 procent, vilket motsvarar knappt 200 personer. 40% 20% Anläggningsmaskinförare Truckförare Lastbilsförare Lastbils och långtradarchaufförer är den helt dominerande yrkeskategorin inom detta område, med knappt 550 personer sysselsatta. Det var också denna grupp som i absoluta tal svarade för den största ökningen. Lokförare Bussförare 0% Taxiförare -20% Övr. fordonsförare -40% -60% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

40 Förändring av antal anställda fordonsförare i Eskilstuna under år och Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % År 2009 minskade de två yrkeskategorier, som vuxit snabbast under den föregående perioden, mest, det vill säga truckförare och lastbils- och långtradarchaufförer. Taxiförare och anläggningsmaskinförare gick dock mot strömmen och ökade antalet sysselsatta. 15% 10% År % Lokförare Taxiförare Anläggningsmaskinförare Arbetsförmedlingen bedömer att framtidsutsikterna för anläggningsmaskinförare, lastbilsoch långtradarchaufförer samt bussförare som goda. Arbetsmarknaden för taxiförare förväntas dock bli svagare. 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Lastbilsförare -5% Bussförare Truckförare -10% -15% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

41 Förändring av antal anställda med yrken utan särskilda utbildningskrav i Eskilstuna under år , procent och antal Totalt minskade antalet sysselsatta inom denna grupp med ett par procent under perioden. Städare och vaktmästare är två yrkeskategorier där minskningen var omfattande. Vissa yrken ökade istället. Hit hör bland annat handpaketerare. Grovarbetare inom bygg ökade mycket procentuellt sett, men är i absoluta tal en liten yrkeskategori. (Den relativa förändringen måste med andra ord tolkas med försiktighet.) Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Städare Tidningsbud Övr.service 200% 150% 100% Vaktmästare -50% Godshanterare Köks- & restaurangbitr. Renhållning & återvinning Grovarb. bygg Handpaketerare 0% % -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

42 Förändring av antal anställda med yrken utan särskilda utbildningskrav i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 minskade antalet sysselsatta inom yrkesgruppen med ytterligare sex procent. Minskningen av antalet städare bromsades emellertid upp under året, medan renhållning och återvinning tydligt gick mot strömmen och ökade antalet sysselsatta med 14 procent. Arbetsförmedlingen bedömer att de stora yrkeskategorierna inom denna grupp fortsatt kommer att ha en svag arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för receptarier samt renhållning och återvinning beräknas dock ha medelgoda framtidsutsikter. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Tidningsbud Vaktmästare Övr.servicearbeten -5% -10% -15% -20% -25% -30% Renhållning & återvinning Godshanterare 5% Grovarb. Städare bygg 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% År % 15% 10% Köks- & restaurang bitr. Handpaketerare År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

43 Hur ser åldersfördelningen ut inom olika yrkeskategorier? Hur stora åldersavgångar kan vi räkna med under de närmaste tio åren? 43

44 Andel anställda per åldersgrupp av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 med yrken som kräver en kortare eller längre högskoleutbildning Andelen 50+ respektive 60+ är 39 respektive 16 procent. Det kan jämföras med det totala antalet anställda där motsvarande andelar är 34 respektive 13 procent. Samtidigt är andelen anställda under 30 år endast tio procent., vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där motsvarande andel är 19 procent. Mycket talar alltså för att pensionsavgångarna kommer att klart överstiga andelen anställda i yngre åldrar. 23% 16% Åldersfördelning hela arbetsmarknaden 13% 1% 21% 25% 10% 25% 26% 18% 22% Ålder Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 44

45 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för chefsyrken inom näringslivet. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. chefer inom spec.omr. Inköp & distrib. Chefer Förs. & markn.chefer Övr. chefer inom spec.omr. Inköp & distrib. Chefer Förs. & markn.chefer Ek- & adm. Chefer Chefer mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Chefer mindre ftg. Handel, hotell & rest. Chefer i mindre byggftg. Chefer i mindre ind.ftg. Driftchef. handel, hotell & restaurang Driftchef. i industrin Verkst. dir. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ek- & adm. Chefer Chefer mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Chefer mindre ftg. Handel, hotell & rest. Chefer i mindre byggftg. Chefer i mindre ind.ftg. Driftchef. handel, hotell & restaurang Driftchef. i industrin Verkst. dir

46 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för chefsyrken inom offentlig förvaltning. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. mindre enh. & ftg. Övr. mindre enh. & ftg. Chefer mindre enheter Chefer mindre enheter Verksamh.chef. Vår & oms. Verksamh.chef. Vår & oms. Versamh.chef. utb. Versamh.chef. utb. Verksamhetschefer Verksamhetschefer 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade tekniska yrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 47

48 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade vårdyrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Receptarier Receptarier Sjukgymnaster m.fl. Sjukgymnaster m.fl. Tandhygienister Tandhygienister Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Miljö- och Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Säkerhetsinspektörer m.fl. Säkerhetsinspektörer m.fl. Sjukhusingenjörer och Sjukhusingenjörer och Socialsekreterare och kuratorer Socialsekreterare och kuratorer Övriga barnmorskor/sjuksköterskor Övriga Distriktssköterskor Distriktssköterskor Barnsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Barnmorskor Barnmorskor Övriga hälso-/skukvårdsspec Övriga hälso-/skukvårdsspec Tandläkare Tandläkare Läkare Läkare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 48

49 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för läraryrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Andra lärare och instruktörer Andra lärare och instruktörer Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 49

50 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för ekonomer, jurister, m fl per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och kreditrådgivare Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal åldersavgångar per år Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 50

51 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för övriga kvalificerade yrkesgrupper per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Antal åldersavgångar per år Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

52 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kontorsoch kundserviceyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Telefonister Receptionister Butikskassör Övr.kontorspers. Brevbärare Biblioteksass. Transportass. Lagerass. Bokföringsass. Kontors- & läkarsekr. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Telefonister Receptionister Butikskassör Övr.kontorspers. Brevbärare Biblioteksass. Transportass. Lagerass. Bokföringsass. Kontors- & läkarsekr

53 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för service- & försäljningsyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr.butikspers. Bilförsäljare Bensinstat.pers. Försälj. Fackhandel Försälj. Dagligvaror Kriminalvårdare Väktare Personliga tjänster Frisörer Servitörer Kockar 0% 10% 20% 30% 40% 50% Övr.butikspers. Bilförsäljare Bensinstat.pers. Försälj. Fackhandel Försälj. Dagligvaror Kriminalvårdare Väktare Personliga tjänster Frisörer Servitörer Kockar

54 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom vård & omsorg. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. vårdpers. Övr. vårdpers. Tandsköterskor Tandsköterskor Skötare & vårdare Skötare & vårdare Vårdbitr. & pers.ass Vårdbitr. & pers.ass Undersköt. & sjukv.bitr. Undersköt. & sjukv.bitr. Barnskötare Barnskötare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

55 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom bygg och anläggning. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Skorstenfejare, m fl Målare Fastighetsskötare Installationselektr. VVS_ möntörer Övr. bygg- & anläggningsarb. Skorstenfejare, m fl Målare Fastighetsskötare Installationselektr. VVS_ möntörer Övr. bygg- & anläggningsarb. Anläggningsarb. Träarb. & snickare Betongarbetare Murare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anläggningsarb. Träarb. & snickare Betongarbetare Murare

56 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom industrihantverk. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Maskinmek. Motorfordonsmek. Slipare Verktygsmakare Tunnplåtslagare Svetsare Gjutare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Maskinmek. Motorfordonsmek. Slipare Verktygsmakare Tunnplåtslagare Svetsare Gjutare

57 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom övriga hantverksyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Bagare Bagare Text- & bildoperatörer Text- & bildoperatörer Finmekaniker Finmekaniker Tele- & elektronirep. Tele- & elektronirep. Elmontörer & reparatörer 0% 10% 20% 30% 40% 50% Elmontörer & reparatörer

58 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för maskinoperatörsyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. oper. & montörer Montörer metall & plast Montörer el & tele Fordonsmontörer Maskinoper. bageri Maskinoper. tvätteri Maskinoper. plastind. Maskinoper. ytbehandl. Verktygsmaskinoper. Driftsmaskinist Gjuterioperatör Tråddragare Ugnsoperatör Övr. oper. & montörer Montörer metall & plast Montörer el & tele Fordonsmontörer Maskinoper. bageri Maskinoper. tvätteri Maskinoper. plastind. Maskinoper. ytbehandl. Verktygsmaskinoper. Driftsmaskinist Gjuterioperatör Tråddragare Ugnsoperatör 0% 20% 40% 60%

59 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för fordonsförare. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Truckförare Truckförare Anläggningsmask.förare Anläggningsmask.förare Lastbilsförare Lastbilsförare Bussförare Bussförare Taxiförare Taxiförare Lokförare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lokförare

60 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken utan särskilda utbildningskrav. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Godshanterare Handpaketerare Grovarb. Bygg & anläggning Övr. servicearb. Renhållning & återvinning Vaktmästare Tidningsbud Godshanterare Handpaketerare Grovarb. Bygg & anläggning Övr. servicearb. Renhållning & återvinning Vaktmästare Tidningsbud Köks- & restaur.bitr. Städare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Köks- & restaur.bitr. Städare

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010

Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Välkommen till Inspiration Roslagen 2010 Var finns jobben? Bedömning för 2010 och en långsiktig utblick Clas Olsson, Analyschef Norrtälje 25 februari Bild 2 Bild 3 Slutsatser Sysselsättningen stabiliseras

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad Förändring av antal invånare 20-64 år från år 2008 till 2018 Källa: Den demografiska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017 Karta SEMA OREN 1.0 Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket 1 febr. 2016 1 nov. 2017 Tillväxtverket: 1 430 840 kr Egna medel: 1 430 840 kr (Personal) Organisation och

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden försvagas 2013 Jämtlands län hade en ganska stabil arbetsmarknad när det gällde arbetslösa och varsel 2012 jämfört med de flesta andra

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN AVVAKTANDE ARBETSMARKNAD År 2011 blev ett bra år på Dalarnas arbetsmarknad med ökad sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Jämtlands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Jämtlands län 1 PROGNOSEN Företagen försiktigt positiva 2013-2014 Jämtlands län har haft en ganska stabil arbetsmarknad när det gäller arbetslösa och varsel första halvan

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer