Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30"

Transkript

1 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

2 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga sammansättning i Eskilstuna. En viktig del i detta sammanhang är också arbetskraftsrörlighetens geografi. Det innebär att rapporten ger underlag för att besvara frågor som: Vilka är de största yrkesgrupperna i Eskilstuna? Inom vilka yrken har antalet sysselsatta ökat/minskat under hög- och lågkonjunktur? Hur omfattande är rekryteringen till och avgångarna från olika yrkesgrupper? Hur viktig är nyrekryteringen till arbetsmarknaden för Eskilstunas arbetsmarknad och i vilken utsträckning rekryteras kompetens från omgivande regioner? Hur har utbildningsbakgrunden förändrats bland dem som arbetar i Eskilstuna? m m Rapporten skall inte ses som en prognos för den framtida utvecklingen, men tillsammans andra kunskapskällor kan den bidra till att öka kunskaperna om betydelsen av utbildningens omfattning, inriktning och lokalisering. I förekommande fall jämförs dock den historiska utvecklingen med Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadens utveckling för olika yrkesgrupper de närmaste åren framöver. Analyserna baseras på specialbearbetade data från SCB och täcker perioden år 2005 till Statistiken har ställts samman i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland. Liknande databearbetningar har även gjorts för övriga Södermanland, Västmanland (Länsstyrelsen) och Örebro län (Regionförbundet). I en tidigare rapport (del 1) har arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft analyserats särskilt. I denna rapport beskrivs på samma sätt utvecklingen för samtliga viktigare yrkeskategorier. Det innebär att yrken med färre än 50 sysselsatta som regel inte särredovisas. 2

3 Några läsanvisningar: Indelningen i olika yrkeskategorier (SSYK) baseras på den klassning av olika yrken som SCB:s yrkesregister har gjort. Det kan exempelvis innebära att utbildningskraven för vissa yrken i praktiken har förändrats. Vi ha dock fullt ut följt SCB:s yrkesklassificering. När det gäller rekryteringar och avgångar till och från arbetsmarknaden skiljer vi på: Nya = har inte var sysselsatta alls under föregående år Externt rekryterade = jobbade i någon annan kommun i Sverige föregående år Lämnat = var sysselsatta föregående år men inte det aktuella året Externa avgångar = jobbade i Eskilstuna föregående år men i någon annan kommun det studerade året. 3

4 Övergripande beskrivning av utvecklingen för olika yrkesgrupper respektive

5 Anställda i Eskilstuna fördelade på yrkesområden år 2008 Andelar av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 En tredjedel av alla anställda i Eskilstuna hade ett yrke som fordrade en kortare eller längre högskoleutbildning år % 5% 1% Ledningsarbete 6% Arbete som kräver kortare eller längre högskola Yrkesarbeten som oftast är starkt kopplade till bygg och tillverkningsindustrin svarade för omkring en fjärdedel. 10% 33% Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete En nästan lika stor grupp finns inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete. 22% 9% Hantverksarbete inom bygg och tillverkning Källa: Eskilstuna kommun/scb 5

6 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent Under konjunkturuppgången fram till år 2008 ökade antalet anställda inom samtliga yrkesgrupper utom yrkesgruppen där det inte krävs någon särskild yrkesutbildning. Yrkesgruppen där det krävs en kortare eller längre högskoleutbildning ökade med drygt 600 anställda, men var samtidigt den grupp som ökade procentuellt sett minst. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år % 10% 5% Arbete inom jordoch skogsbruk Kontors- och kundservice Ledningsarbete Hantverk inom bygg och tillverkning Process- & maskinoperatörer Arbete som kräver kortare eller längre högskola Service, omsorg & försäljning 0% Yrken inom service, omsorg och försäljning, med andra ord yrken som i hög grad är beroende av den lokala efterfrågan, är den yrkesgrupp som i absoluta tal vuxit mest. -5% Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% Källa: Eskilstuna kommun/scb 6

7 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent Under den djupa konjunkturnedgången år 2009 minskade antalet anställda i samtliga yrkesgrupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Arbete som kräver kortare eller längre högskola 0% % Process- och maskinoperatörer var den grupp som minskade kraftigast i både absoluta och relativa tal, vilket beror på att tillverkningsindustrin var den del av arbetsmarknaden som påverkades allra mest av konjunkturnedgången. Yrken, där det inte krävs någon högskoleutbildning, både ökade och minskade mer under upp- och nedgång. Mer kvalificerade yrken framstår alltså som mindre konjunkturkänsliga än övriga. Inom respektive yrkesgrupp är dock skillnaderna mellan olika yrkeskategorier stora. Källa: Eskilstuna kommun/scb Process- & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Hantverk inom bygg & tillverkning Kund & kontorservice Ledningsarbete -5% Arbete utan krav på yrkesutbildning -10% Arbete inom jord- &skogsbruk -15% -20% 7

8 Avgångar och rekryteringar till och från Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 för alla yrken Omkring tio procent av arbetskraften lämnar Eskilstunas arbetsmarknad varje år samtidigt som ungefär lika många rekryteras till arbetsmarknaden Under krisåret 2009 minskade antalet sysselsatta främst genom att rekryteringarna från andra kommuner minskade i omfattning Lämnat Det totala antalet avgångar från arbetsmarknaden förändrades lite. Det var dock något färre som bytte jobb till något jobb utanför kommunen och istället ökade antalet personer som lämnade arbetsmarknaden helt År 2008 År 2009 Avgått externt Nya Extern rekrytering Mönstret varierar dock mellan olika yrkesgrupper. För de mest kvalificerade yrkena minskade rekryteringar och avgångar ungefär lika mycket. När det exempelvis gäller process- och maskinoperatörer så minskade det totala antalet anställda främst genom att rekryteringar av arbetskraft som jobbar i andra kommuner minskade. Samtidigt ökade antalet anställda som helt lämnade arbetsmarknaden (se nästa bild) Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 8

9 Avgångar och rekryteringar från och till Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 Yrken som kräver längre eller kortare högskola respektive process- och maskinoperatörsyrken Längre och kortare högskola Process- och maskinoperatörer År 2008 År År 2008 År Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat -500 Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 9

10 Eskilstunas arbetsmarknad för olika yrken år och

11 Förändring av antal anställda med chefsyrken i näringslivet i Eskilstuna under år , procent och antal Sammanlagt ökade antalet chefer i näringslivet med omkring nio procent under perioden. I synnerhet ökade antalet chefer inom inköp och distribution snabbt. En viss minskning skedde av antalet chefer i mindre företag inom handel, hotell & restaurang och transport. Antalet ekonomi- och administrativa chefer minskade förvånansvärt kraftigt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Chefer i mindre ind.företag 80% 60% Chefer inom mindre ftg inom fastigh. & företagstj. 40% 20% -20% Ek. & adm. chefer -40% Chefer i mindre byggföretag Chefer i mindre företag i handel, hotell&rest, transp. Inköps- & distr. chefer Driftchef. inom handel, hotell & restaurang Förs. & markn. chefer Driftchefer inom industri Verkst. direkt. Övr. chefer inom spec.omr. 0% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

12 Förändring av antal anställda med chefsyrken i näringslivet i Eskilstuna under år (årstakt) och Övriga chefer inom specialområden var den grupp som minskade mest under konjunkturnedgången år Chefer i mindre byggföretag ökade däremot under både hög- och lågkonjunktur. Till skillnad från övriga yrken har vi inte haft tillgång till någon arbetsmarknadsprognos för chefs- yrken. (Se vidare längre fram i rapporten) År Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Ek. & adm. chefer Chefer i mindre ftg. inom handel, hotell, restaurang, transport 40% 30% Driftchefer inom industri 20% 10% Chefter inom mindre ind.ftg. Verkst. Dir. Förs. & markn. Chefer Chefer i mindre byggföretag Driftchefer inom handel, hotell &rest. Chefer inom mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Inköps- & -15% -10% -5% 0% distributions- 0% 5% 10% 15% 20% chefer 25% -10% -20% -30% -40% -50% Övr. chefer inom specialområden Övr. drifts- & verkschef. -60% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

13 Förändring av antal anställda med chefsyrken inom off. Förvaltning i Eskilstuna under år , procent och antal När det gäller chefsyrken inom offentlig förvaltning ökade framför allt antalet chefer inom mindre enheter. Verksamhetschefer inom utbildningsområdet var den enda kategorin inom denna grupp yrken där antalet sysselsatta minskade. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verks. chefer inom utb. 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Verksamhetschefer Chefer inom mindre enheter Verks.chefer inom vård & omsorg Övr. drift & verks. chefer 0% % -200% Övr. chefer inom mindre verksamh. OBS! Kan avse både privata och offentliga verksamheter Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

14 Förändring av antal anställda med chefsyrken inom offentlig förvaltning i Eskilstuna under år (årstakt) och Under lågkonjunkturen år 2009 minskade antalet chefer för mindre enheter, efter att ha ökat kraftigt under perioden dessförinnan. Verksamhetsledare inom vård & omsorg ökade starkt i såväl högsom lågkonjunktur. Till skillnad från övriga yrken har vi inte haft tillgång till någon arbetsmarknadsprognos för chefs- yrken. (Se vidare längre fram i rapporten) Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verksamhetschefer inom utbildning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -10% -20% -30% -40% Chefer övr. mindre företag och enheter Verksamhetschefer inom off.förvaltning Verksamhetschefer inom vård & omsorg 0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% År År Chefer för mindre enheter inom off. förv. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

15 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Ökningen av antalet anställda tekniker och ingenjörer år har framförallt gällt maskiningenjörer med en kortare högskoleutbildning (högskoleingenjörer). Här har skett en kraftig ökning under perioden. Även maskiningenjörer med en längre utbildning, liksom el/tele- samt byggnadsingenjörer har ökat snabbt. Antalet dataingenjörer har däremot minskat, i likhet med gruppen övriga ingenjörer. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Labratorieingenjörer Elingenjörer Maskiningenjörer Stadsplanerare/ar kitekter Övr.ingenjörer/ arkitekter Byggnadsingenjör er Maskiningenjörer Kartingenjörer 20% Elektronik- &teleingenjörer 10% Datatekniker Elektronik &teleingenjörer 0% 0 Byggnadsingenjör 50 er -10% Datatekniker/ operatörer Övr.ingenjörer 70% 60% 50% 40% 30% -20% -30% -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 15

16 Förändring av antal anställda kvalificerade tekniker i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Under 2009 minskade antalet anställda inom flertalet ingenjörsyrken, vilka huvudsakligen ökat under högkonjunkturen. Vissa mindre yrkesgrupper, som exempelvis elektronik- och teleingenjörer ökade även under Arbetsförmedlingens bedömningar på kort sikt för Eskilstuna och på längre sikt för Södermanland tyder på en brist på såväl högskoleingenjörer som civilingenjörer i maskinteknik på både kort som lång sikt. Ingenjörer inom elektronik & teleteknik, elteknik samt bygg bedöms ha medelgoda förutsättningar att få jobb på kort sikt, men goda på längre. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkitekter&stads plan. Byggnadsing. 10,0% Datatekniker Dataspecialister 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% -10,0% -20,0% Övriga ingenjörer -30,0% -40,0% Civiling. bygg Elektronik- &teleing. Byggnadsing. Civilingenjörer i maskinteknik Kartingenjörer Övriga civilingenörer Elingenjörer 0,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% År Maskiningenjörer Labratorieing. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 16

17 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 100% Antalet barnsjuksköterskor och barnmorskor har ökat snabbt, men är i absoluta tal inte så många 80% 60% Övr.barnm.& sjuksköt. Barnsjuksköterskor För flertalet övriga grupper har antalet anställda ökat med mellan fem och tio procent. Inom vissa mindre yrkesgrupper, som receptarier och sjukhusingenjörer, har antalet anställda minskat Övr.hälso& sjukv.spec. Biomed.analytiker 20% Tandhygienister Sjukgymnaster Barnmorskor Läkare 0% 0% Arbetsterapeuter Distriktssköterskor Receptarier Miljö&häsloinsp. Sjukhusingenjörer -20% Säkerhetsinspektörer 40% Sjuksköterskor -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 17

18 Förändring av antal anställda med kvalificerad utbildning inom vård i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt För flertalet vårdyrken förändrades sysselsättningstrenderna förhållandevis lite mellan de två perioderna. Arbetsförmedlingens bedömer att det blir en fortsatt brist på kort och längre sikt på barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, tandläkare. För kuratorer och socialsekreterare förväntas bristerna uppstå i första hand på kort sikt, med chanserna att få jobb på längre betecknas som medelgoda. Sjuksköterskor (utan specialisering) och sjukgymnaster beräknas ha medelgoda förutsättningar på såväl kort som lång sikt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År ,0% 130,0% 110,0% 90,0% 70,0% Tandläkare Biomed.analyt. Barnmorskor 50,0% Läkare Sjuksköterskor Distr.sköterskor Tandhygienister 30,0% Psykologer Receptarier 10,0% Sjukhustekn. Arbetsterapeuter -30,0% -50,0% Socialsekr. Sjukgymn. Övr. sjuksköterskor/ barnmorskor Barnsjuksköt. -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% -10,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 18

19 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 80% Antalet lärare i estetiska och praktiska ämnen har minskat mycket starkt under perioden. Även speciallärare har gått kraftigt tillbaka. Gruppen övriga lärare och instruktörer har ökat snabbt. För de stora lärargrupperna har ökningen varit mer måttlig. Gymnasielärare i 20% yrkesämnen Gymn.lärare allmänna ämn. Univ.& högskollärare 0% Grundskollärare 60% -40% Speciallärare 40% Övr.pedagoger -20% Övr.lärare&instruk törer Förskollär& fritidsped. -60% Lärare i estetiska och praktiska ämnen -80% -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 19

20 Förändring av antal anställda lärare i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Även under 2009 ökat antalet lärare ungefär i samma takt som tidigare. Arbetsförmedlingen förutspår brist på såväl kort som lång sikt av framförallt förskollärare. Grundskollärare och fritidspedagoger bedöms ha medelgoda förutsättningar på kort sikt, men på längre sikt befaras en brist. För gymnasielärare i allmänna ämnen betecknar man förutsättningarna att få jobb som medelgoda på kort sikt men mindre goda på längre sikt. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Speciallärare 10,0% 8,0% 6,0% Grundskollärare 4,0% 2,0% -2,0% -4,0% Univ. & högskollärare Gymn.lärare allm.ämnen Gymn.lärare yrkesämnen Övr. specialist pedagoger Övr.lärare & instruktörer Förskollärare & 0,0% fritidsped. -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% -6,0% -8,0% -10,0% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 20

21 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Bland ekonomer och jurister är det framförallt yrken som kräver en kortare högskoleexamen som ökat. Hit hör administrativa assistenter och företagssäljare, där ökningen i absoluta tal är förhållandevis stor. Antalet kvalificerade företagsekonomer har dock ökat kraftigt procentuellt sett. Banktjänstemän, revisorer samt övriga säljare, inköpare och mäklare har haft en stagnerande eller minskande utveckling. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Personaltjänstemän yrkesvägledning Fastighetsmäklare & förvaltare 40% Jurister Marknadsanalytiker& marknadsförare Övriga företagsekonomer Inköpare Redovisningsekonomer Företagssäljare 0% Banktjänstemän Revisorer Övriga säljar,inköpare& mäklare 80% Taxringstjänstemän 60% Socialförsärkringstjänstemän 20% -20% -40% -60% Administrativa assistenter Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 21

22 Förändring av antal anställda ekonomer, jurister, m fl i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Även under år 2009 var mönstret i stort sett det samma som under perioden dessförinnan. Övriga företagsekonomer, inköpare och taxeringstjänstemän minskade dock under Företagssäljare och redovisningsekonomer bedöms av Arbetsförmedlingen ha goda förutsättningar även på kort sikt, men medelgoda på längre. Personaltjänstemän och fastighetsmäklare bedöms på längre sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning Banktj.m 10,0% Revisorer Säljare, inköpare, mäklare -30,0% Personaltj.m. Jurister Fastigh.mäklare & förvaltare Företagssäljare Adm. assistenter 0,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% År ,0% 20,0% -10,0% -20,0% Inköpare Taxeringstj.m Redovisningsek. Soc.förs.tj.m. Marknadsaförare Övr.företagsek. -40,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 22

23 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning 120% 100% Behandlingsassistenter Övriga yrkesgrupper där det krävs en längre eller kortare högskoleutbildning har i relativa tal förändrats lite. 80% 60% Behandlingsassistenter utgör ett undantag, där istället antalet anställda ökat mycket starkt. 40% Administratörer i offentlig 20% förvaltning Journalister& författare 0% Fritidsledare Idrottstränare& Bibliotekarier utövare -20% Arkivarier& museitjänstemän Poliser -40% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 23

24 Förändring av antal anställda med övriga kvalificerade yrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Antalet behandlingsassistenter ökade starkt även under år Även antalet idrottstränare och poliser ökade, efter att ha minskat under den tidigare perioden. För övriga grupper var förändringarna av antalet anställda små. Administratörer bedöms av Arbetsförmedlingen generellt ha mindre goda förutsättningar på kort sikt, medan det omvända gäller på längre. För journalister bedöms förutsättningarna som mindre goda både på kort och lång sikt. Även poliser bedöms ha goda förutsättningar på längre sikt, men medelgoda i det korta perspektivet. Behandlingsassistenter bedöms på kort sikt ha mindre goda förutsättningar för att få jobb. På längre sikt saknas bedömningar för denna grupp. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till totalt antal anställda år Blå cirklar = yrken som kräver längre högskoleutbildning Gula cirklar = yrken som kräver kortare högskoleutbildning År Arkivarier & museitj.m. Bibliotekarier 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Idrottstränare 15,0% 10,0% Poliser 5,0% -5,0% -10,0% Fritidsledare Adm. i off.förv. Journalister, informatörer Behandlingsassistenter 0,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 24

25 Förändring av antal anställda inom kontors- och kundserviceyrken i Eskilstuna under år , procent och antal Antalet lagerassistenter har ökat mycket kraftigt under perioden och blev därmed den största yrkeskategorin inom kontors- och serviceyrken. Kontorspersonal är den näst största yrkeskategorin, men här har ökningen endast varit marginell. Telefonister och biblioteksassistenter har minskat kraftigt i relativa tal, men är totalt sett mycket små yrkesgrupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Butikskassör 20% Kontors- & läkarsekr. Brevbärare Kontorspers. 100% 80% 60% 40% -20% -40% Transportass. Receptionister Biblioteksass Telefonister Bokföringsass Lagerass. 0% % Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

26 Förändring av antal anställda inom kontors- och kundserviceyrken i Eskilstuna per yrkesgrupp år (årstakt) samt Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Butikskassör 30% Under 2009 bröts den starka ökningen av lagerassistenter. 20% Endast vissa mindre yrkeskategorier, som exempelvis brevbärare, ökade något. År Telefonister Brevbärare 10% Receptionister Bokförings- & redovisningass. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lagerassistenter kommer att vara fortsatt svag framöver. Detsamma gäller administrativa assistenter, sekreterare och receptionister. 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Biblioteksassistenter -10% -20% Sekreterare Lagerassistenter Övr.kontorspersonal Transportassistenter -30% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

27 Förändring av antal anställda inom service- och försäljning i Eskilstuna under år , procent och antal Handeln har varit en viktig sysselsättningsmotor under perioden. Totalt ökade antalet försäljare inom dagligvaru- respektive fackhandeln med 42 respektive 25 procent eller totalt med drygt 450 sysselsatta. Procentuellt ökade även personliga tjänster och bilförsäljare snabbt, men är i absoluta tal förhållandevis små grupper. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Serveringspersonal 150% 100% 50% Bilförsäljare Personliga tjänster Väktare Försäljare, fackhandeln Försäljare, dagligvaror Kockar 0% Frisörer -50% Bensinstat.pers Kriminalvårdare Övr.butikspers -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

28 Förändring av antal anställda inom service-, och försäljnings i Eskilstuna under år (årstakt) samt Under lågkonjunkturåret 2009 fortsatte i första hand antalet försäljare inom dagligvaruhandeln att öka, om än i långsammare takt. Servitörer och bensinstationsföreståndare var de enda yrkeskategorier som ökade snabbare under år 2009 än i genomsnitt under perioden Arbetsförmedlingen försäljare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln kommer att ha en svag arbetsmarknad under kommande år. Kriminalvårdare och väktare beräknas ha en medelgod arbetsmarknad framöver. För kockar ter sig arbetsmarknaden god på kort sikt och medelgod på längre. År % Bensinstationsföreståndare 10% Frisörer Kriminalvårdare Servitörer Väktare Försäljare dagligvaror 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Kockar -5% Övr. försäljare detaljhandel Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% År Försäljare fackhandel Bilförsäljare

29 Förändring av antal anställda inom vård och omsorg i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 40% Skötare & vårdare Totalt sett ökade antalet sysselsatta i den yrkesgrupp med drygt 400 personer eller åtta procent under perioden. I synnerhet ökade yrkeskategorin skötare och vårdare mycket snabbt. 30% 20% Övr.vårdpersonal Barnskötare Den största yrkeskategorin undersköterskor och sjukvårdsbiträden minskade med omkring fem procent. 10% Vårdbitr. & personl.ass. Tandsköterskor 0% Undersköterskor & sjukv.bitr. -10% -20% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

30 Förändring av antal anställda inom vård och omsorg i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 bröts den uppåtgående trenden som skett fram till år Sammanlagt minskade sysselsättningen med omkring 250 personer, vilket motsvarar cirka fyra procent. Minskningen skedde inom i stort sett samtliga yrkesgrupper, det vill säga även de som vuxit betydligt under den föregående perioden. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Undersköt. & sjukvårdsbitr. Tandsköterskor Vårdbitr. & personl.ass. 0% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% År % -10% -20% Barnskötare Skötare & vårdare Arbetsförmedlingen bedömer att flertalet yrkeskategorier kommer att ha mindre goda förutsättningar på arbetsmarknaden på både kort och längre sikt. Till undantagen hör dock undersköterskor, som förväntas ha goda förutsättningar på längre sikt. Arbetsmarknaden för tandsköterskor förväntas bli medelgod. Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -30% -40% -50% År Övr. vård- & omsorgs personal

31 Förändring av antal anställda inom bygg- och anläggning i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 100% Målare De yrken som återfinns inom bygg- och anläggning ökade sammanlagt antalet sysselsatta med 20 procent eller knappt 350 personer under perioden. Målare och betongarbetare ökade särskilt snabbt. Den enda yrkeskategorin som minskade var skorstensfejare och saneringsarbetare. 80% 60% Murare VVS- montörer Anläggningsarbetare Övr. bygg- & anl.arb 40% 20% Betongarb. Inst.elektriker Fastighetsskötare 0% % Träarb. & snickare Skorstensfejare, m fl -40% -60% -80% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

32 Förändring av antal anställda inom bygg- och anläggning i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 förändrades antalet sysselsatta inom bygg och anläggningssektorn totalt sett mycket lite. Däremot minskade vissa yrkeskategorier, som exempelvis målare, förhållandevis kraftigt, medan andra, exempelvis anläggningsarbetare, fortsatte att öka. Arbetsförmedlingen bedömer att i stort sett samtliga yrkeskategorier kommer att ha goda förutsättningar på arbetsmarknaden framöver. Det gäller emellertid inte fastighetsskötare. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Träarb. & snickare -4% -6% -8% -10% -12% VVS- montörer Murare Anläggningsarbetare 4% Fastighets- Betongarbetare skötare 2% Skorstens- Inst.elektr. fejare, m fl 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% År % 6% Övr. byggnadsarbetare Målare Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -14% År 05-08

33 Förändring av antal anställda inom industrihantverk i Eskilstuna under år , procent och antal Sammanlagt ökade antalet sysselsatta inom denna grupp yrken med drygt 150 personer, eller 15 procent, under perioden. Ökningen var särskilt snabb för yrkeskategorierna tunnplåtslagare och motorfordonsmekaniker. Yrkeskategorin slipare minskade med drygt 20 procent. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 100% 80% 60% 40% Verktygsmakare 20% Tunnplåtslagare Motorfordonsmekaniker Gjutare Svetsare 0% Maskin- -20% mekaniker Slipare -40% -60% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

34 Förändring av antal anställda inom industrihantverk i Eskilstuna under år (årstakt) och Även under den djupa konjunkturnedgången, som särskilt påverkade tillverkningsindustrin, fortsatte antalet fordonsmekaniker att öka, medan övriga yrkeskategorier inom industrihantverk minskade. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Verktygsmakare Maskinmek. 20% 10% Svetsare Fordonsmek. 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -10% Tunnplåtslagare Sammanlagt minskade antalet sysselsatta inom yrkesgruppen med åtta procent under år År % -30% Gjutare Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknadsutsikterna är goda på kort och lång sikt för svetsare och verktygsmakare. För fordons- och maskinmekaniker saknas prognoser. Men för reparatörer inom området förutses en framtida brist. -40% Slipare -50% -60% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

35 Förändring av antal anställda inom övriga hantverksyrken i Eskilstuna under år , procent och antal När det gäller övriga hantverksyrken så ökade sysselsättningen kraftigt bland bagare och konditorer. (Det är dock en mycket liten yrkesgrupp i likhet med övriga yrkeskategorier inom detta område. Den statistiska osäkerheten ökar därmed.) Text och bildoperatörer, liksom finmekaniker, minskade några procent under perioden, medan tele- och elektronikreparatörer samt elmontörer och reparatörer ökade med tio procent. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 120% 100% 80% 60% 40% Text- och bildoperatörer 20% Tele- och elektronikrepr. Bagare 0% % Finmekaniker -40% Elmontörer & reparatörer Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

36 Förändring av antal anställda inom övriga hantverksyrken i Eskilstuna under år (årstakt) och Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % 30% Finmekaniker I samband med konjunkturnedgången år 2009 minskade framförallt yrkeskategorin bagare och konditorer samt text- och bildoperatörer, det vill säga de yrken som växte snabbast under perioden dessförinnan. 20% 10% Tele- & elektronikrepr. Motsatt var bilden för övriga yrkeskategorier och inte minst finmekaniker ökade starkt under år Samtliga yrkeskategorier är (som påpekades i förra bilden) förhållandevis små, vilket innebär att statistiska förändringar måste tolkas med en viss försiktighet. Elmontörer & reparatörer 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% År % -20% Text- & bildoperatörer Bagare Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB -30% År 05-08

37 Förändring av antal anställda maskinoperatörer i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Totalt ökade antalet sysselsatta inom detta område med 18 procent eller 600 personer under perioden. 400% 300% Driftmaskinister I stort sett ökade sysselsättningen inom samtliga yrken, med undantag av montörer inom metall- och plastindustrin, samt i viss utsträckning även tråddragare. Ökningen av antalet driftmaskinister var extremt snabb, men skulle kunna bero på omklassningar som gjorts i statistiken. El- & telemontörer Montörer metall, plast Mask.oper. bageri Mask.oper. ytbehandl. 200% Gjuterioper. 100% Mask.oper. plastind. Fordonsmontörer Ugnsoper. Tråddragare -100% Mask.oper. Tvätterier Verktygsmask. operatörer Övr. mask.oper. & montörer 0% % Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

38 Förändring av antal anställda maskinoperatörer i Eskilstuna år (årstakt) och Under år 2009 var bilden den rakt motsatta. Den djupa konjunkturnedgången inom tillverkningsindustrin innebar att antalet sysselsatta sammanlagt inom detta område minskade inom i stort sett samtliga yrkeskategorier, med undantag av ugnsoperatörer och maskinoperatörer inom ytbehandling. Arbetsförmedlingen räknar med att vissa yrken, som exempelvis CNCoperatörer, är framtida bristyrken. Flertalet yrkeskategorier förväntas ha medelgoda förutsättningar framöver. Några yrken (ex. montörer inom metall- och plastindustrin) bedöms dock ha en svag arbetsmarknad. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Mask.oper. ytbehandl. Tråddragare Montörer inom metall & plast Mask.oper. tvätterier 5% -5% -10% -15% -20% -25% Ugnsoper. Mask.oper. bageri Montörer el & tele Verktygsmask. operatörer Övr. operatörer & montörer Gjuterioper. Mask.oper. plastind. Fordonsmontörer Driftmaskinister 0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% År % År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

39 Förändring av antal anställda fordonsförare i Eskilstuna under år , procent och antal Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % Antalet sysselsatta inom detta område ökade starkt under perioden. Sammanlagt ökade antalet sysselsatta med 18 procent, vilket motsvarar knappt 200 personer. 40% 20% Anläggningsmaskinförare Truckförare Lastbilsförare Lastbils och långtradarchaufförer är den helt dominerande yrkeskategorin inom detta område, med knappt 550 personer sysselsatta. Det var också denna grupp som i absoluta tal svarade för den största ökningen. Lokförare Bussförare 0% Taxiförare -20% Övr. fordonsförare -40% -60% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

40 Förändring av antal anställda fordonsförare i Eskilstuna under år och Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år % År 2009 minskade de två yrkeskategorier, som vuxit snabbast under den föregående perioden, mest, det vill säga truckförare och lastbils- och långtradarchaufförer. Taxiförare och anläggningsmaskinförare gick dock mot strömmen och ökade antalet sysselsatta. 15% 10% År % Lokförare Taxiförare Anläggningsmaskinförare Arbetsförmedlingen bedömer att framtidsutsikterna för anläggningsmaskinförare, lastbilsoch långtradarchaufförer samt bussförare som goda. Arbetsmarknaden för taxiförare förväntas dock bli svagare. 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Lastbilsförare -5% Bussförare Truckförare -10% -15% År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

41 Förändring av antal anställda med yrken utan särskilda utbildningskrav i Eskilstuna under år , procent och antal Totalt minskade antalet sysselsatta inom denna grupp med ett par procent under perioden. Städare och vaktmästare är två yrkeskategorier där minskningen var omfattande. Vissa yrken ökade istället. Hit hör bland annat handpaketerare. Grovarbetare inom bygg ökade mycket procentuellt sett, men är i absoluta tal en liten yrkeskategori. (Den relativa förändringen måste med andra ord tolkas med försiktighet.) Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Städare Tidningsbud Övr.service 200% 150% 100% Vaktmästare -50% Godshanterare Köks- & restaurangbitr. Renhållning & återvinning Grovarb. bygg Handpaketerare 0% % -100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

42 Förändring av antal anställda med yrken utan särskilda utbildningskrav i Eskilstuna under år (årstakt) och Under år 2009 minskade antalet sysselsatta inom yrkesgruppen med ytterligare sex procent. Minskningen av antalet städare bromsades emellertid upp under året, medan renhållning och återvinning tydligt gick mot strömmen och ökade antalet sysselsatta med 14 procent. Arbetsförmedlingen bedömer att de stora yrkeskategorierna inom denna grupp fortsatt kommer att ha en svag arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för receptarier samt renhållning och återvinning beräknas dock ha medelgoda framtidsutsikter. Cirklarnas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda år Tidningsbud Vaktmästare Övr.servicearbeten -5% -10% -15% -20% -25% -30% Renhållning & återvinning Godshanterare 5% Grovarb. Städare bygg 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% År % 15% 10% Köks- & restaurang bitr. Handpaketerare År Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

43 Hur ser åldersfördelningen ut inom olika yrkeskategorier? Hur stora åldersavgångar kan vi räkna med under de närmaste tio åren? 43

44 Andel anställda per åldersgrupp av totalt antal anställda i Eskilstuna år 2008 med yrken som kräver en kortare eller längre högskoleutbildning Andelen 50+ respektive 60+ är 39 respektive 16 procent. Det kan jämföras med det totala antalet anställda där motsvarande andelar är 34 respektive 13 procent. Samtidigt är andelen anställda under 30 år endast tio procent., vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där motsvarande andel är 19 procent. Mycket talar alltså för att pensionsavgångarna kommer att klart överstiga andelen anställda i yngre åldrar. 23% 16% Åldersfördelning hela arbetsmarknaden 13% 1% 21% 25% 10% 25% 26% 18% 22% Ålder Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 44

45 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för chefsyrken inom näringslivet. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. chefer inom spec.omr. Inköp & distrib. Chefer Förs. & markn.chefer Övr. chefer inom spec.omr. Inköp & distrib. Chefer Förs. & markn.chefer Ek- & adm. Chefer Chefer mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Chefer mindre ftg. Handel, hotell & rest. Chefer i mindre byggftg. Chefer i mindre ind.ftg. Driftchef. handel, hotell & restaurang Driftchef. i industrin Verkst. dir. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ek- & adm. Chefer Chefer mindre ftg. inom fastigh. & ftg.tj. Chefer mindre ftg. Handel, hotell & rest. Chefer i mindre byggftg. Chefer i mindre ind.ftg. Driftchef. handel, hotell & restaurang Driftchef. i industrin Verkst. dir

46 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för chefsyrken inom offentlig förvaltning. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. mindre enh. & ftg. Övr. mindre enh. & ftg. Chefer mindre enheter Chefer mindre enheter Verksamh.chef. Vår & oms. Verksamh.chef. Vår & oms. Versamh.chef. utb. Versamh.chef. utb. Verksamhetschefer Verksamhetschefer 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade tekniska yrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister Datatekniker & operatörer Övriga ingenjörer Kartingenjörer Maskiningenjörer Elektronik- och teleingenjörer Elingenjörer Byggnadsingenjörer Larbratorieingenjörer Öriga civilingenjörer Maskiningenjörer Eletronik- och teleingenjörer Byggnadsingenjörer Arkitekter och stadsplanerare Dataspecialister 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 47

48 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kvalificerade vårdyrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Sjuksköterskor Receptarier Receptarier Sjukgymnaster m.fl. Sjukgymnaster m.fl. Tandhygienister Tandhygienister Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Miljö- och Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Säkerhetsinspektörer m.fl. Säkerhetsinspektörer m.fl. Sjukhusingenjörer och Sjukhusingenjörer och Socialsekreterare och kuratorer Socialsekreterare och kuratorer Övriga barnmorskor/sjuksköterskor Övriga Distriktssköterskor Distriktssköterskor Barnsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Barnmorskor Barnmorskor Övriga hälso-/skukvårdsspec Övriga hälso-/skukvårdsspec Tandläkare Tandläkare Läkare Läkare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 48

49 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för läraryrken per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Andra lärare och instruktörer Andra lärare och instruktörer Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare Förskollärare och fritidspedagoger Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Speciallärare Grundskollärare Lärare i estetiska och praktiska ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Universitets- och högskollärare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 49

50 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för ekonomer, jurister, m fl per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och kreditrådgivare Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal åldersavgångar per år Socialförsäkringstjänstemän Taxeringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl. Administrativa assistenter Övriga säljare, inköpare, mäklare Banktjänstemän och Inköpare Företagssäljare Fastighetsmäklare, Jurister Övriga företagsekonomer Marknadsanalyker och Personaltjänstemän och Revisorer m.fl Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 50

51 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för övriga kvalificerade yrkesgrupper per yrkesområde Gula staplar = yrken som kräver en kortare eftergymnasial utbildning Blå staplar = yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning Andel 50+ Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Antal åldersavgångar per år Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. Fritidsledare m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Behandlingsassistenter m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Poliser Administratörer i offentlig förvaltning Journalister, författare, informatörer m.fl. Bibliotekarier m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB

52 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för kontorsoch kundserviceyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Telefonister Receptionister Butikskassör Övr.kontorspers. Brevbärare Biblioteksass. Transportass. Lagerass. Bokföringsass. Kontors- & läkarsekr. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Telefonister Receptionister Butikskassör Övr.kontorspers. Brevbärare Biblioteksass. Transportass. Lagerass. Bokföringsass. Kontors- & läkarsekr

53 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för service- & försäljningsyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr.butikspers. Bilförsäljare Bensinstat.pers. Försälj. Fackhandel Försälj. Dagligvaror Kriminalvårdare Väktare Personliga tjänster Frisörer Servitörer Kockar 0% 10% 20% 30% 40% 50% Övr.butikspers. Bilförsäljare Bensinstat.pers. Försälj. Fackhandel Försälj. Dagligvaror Kriminalvårdare Väktare Personliga tjänster Frisörer Servitörer Kockar

54 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom vård & omsorg. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. vårdpers. Övr. vårdpers. Tandsköterskor Tandsköterskor Skötare & vårdare Skötare & vårdare Vårdbitr. & pers.ass Vårdbitr. & pers.ass Undersköt. & sjukv.bitr. Undersköt. & sjukv.bitr. Barnskötare Barnskötare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

55 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom bygg och anläggning. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Skorstenfejare, m fl Målare Fastighetsskötare Installationselektr. VVS_ möntörer Övr. bygg- & anläggningsarb. Skorstenfejare, m fl Målare Fastighetsskötare Installationselektr. VVS_ möntörer Övr. bygg- & anläggningsarb. Anläggningsarb. Träarb. & snickare Betongarbetare Murare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anläggningsarb. Träarb. & snickare Betongarbetare Murare

56 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom industrihantverk. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Maskinmek. Motorfordonsmek. Slipare Verktygsmakare Tunnplåtslagare Svetsare Gjutare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Maskinmek. Motorfordonsmek. Slipare Verktygsmakare Tunnplåtslagare Svetsare Gjutare

57 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken inom övriga hantverksyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Bagare Bagare Text- & bildoperatörer Text- & bildoperatörer Finmekaniker Finmekaniker Tele- & elektronirep. Tele- & elektronirep. Elmontörer & reparatörer 0% 10% 20% 30% 40% 50% Elmontörer & reparatörer

58 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för maskinoperatörsyrken. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Övr. oper. & montörer Montörer metall & plast Montörer el & tele Fordonsmontörer Maskinoper. bageri Maskinoper. tvätteri Maskinoper. plastind. Maskinoper. ytbehandl. Verktygsmaskinoper. Driftsmaskinist Gjuterioperatör Tråddragare Ugnsoperatör Övr. oper. & montörer Montörer metall & plast Montörer el & tele Fordonsmontörer Maskinoper. bageri Maskinoper. tvätteri Maskinoper. plastind. Maskinoper. ytbehandl. Verktygsmaskinoper. Driftsmaskinist Gjuterioperatör Tråddragare Ugnsoperatör 0% 20% 40% 60%

59 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för fordonsförare. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Truckförare Truckförare Anläggningsmask.förare Anläggningsmask.förare Lastbilsförare Lastbilsförare Bussförare Bussförare Taxiförare Taxiförare Lokförare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lokförare

60 Andel 50+ år 2008 samt antal åldersavgångar per år fram till år 2023 i Eskilstuna för yrken utan särskilda utbildningskrav. Andel 50+ Antal åldersavgångar per år Godshanterare Handpaketerare Grovarb. Bygg & anläggning Övr. servicearb. Renhållning & återvinning Vaktmästare Tidningsbud Godshanterare Handpaketerare Grovarb. Bygg & anläggning Övr. servicearb. Renhållning & återvinning Vaktmästare Tidningsbud Köks- & restaur.bitr. Städare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Köks- & restaur.bitr. Städare

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin

Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin Det är uppenbart att: människor och företag (i en tilltagande grad) är koncentrerade till vissa platser företag inom vissa branscher är mer koncentrerade till

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sjukersättning och yrke

Sjukersättning och yrke Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

Känns rekryteringsprocessen. olagt pussel?

Känns rekryteringsprocessen. olagt pussel? PåPlats Känns rekryteringsprocessen som ett olagt pussel? Med våra nya annonspaket får du det lagt! Forrest Gump sa att livet är som en chokladask och att man aldrig vet vad man får. Vi skulle vilja säga

Läs mer