Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november"

Transkript

1 Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1

2 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad

3 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING OCH UTBILDNINGSNIVÅ 2010I ÖREBRO LÄNS KOMMUNER (CIRKLARNAS STORLEK PROPOTIONELLA MOT ANTAL INVÅNARE 2010) 25% 20% Örebro UTBILDNINGSNIVÅ Karlskoga 15% 10% Lindesberg Nora Kumla Hällefors Hallsberg Askersund Laxå Ljusnarsberg 5% Degerfors 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gula cirklar = Örebros LA (2008) Blå cirklar = Karlskogas LA (2008) Röd cirkel = Hällefors LA (2008) BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

4 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING OCH UTBILDNINGSNIVÅ 2010 I ÖREBRO LÄNS KOMMUNER (CIRKLARNAS STORLEK PROPOTIONELLA MOT ANTAL INVÅNARE 2010) 25% 20% Örebro UTBILDNINGSNIVÅ Laxå Ljusnarsberg Hällefors 15% Nora Karlskoga Lindesberg 10% Askersund Hallsberg Degersfors 5% Kumla 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gula cirklar = Örebros LA (2008) Blå cirklar = Karlskogas LA (2008) Röd cirkel = Hällefors LA (2008) BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

5 Befolknings respektive sysselsättningsförändring per kommun år (befolkning) respektive (sysselsättning). 10% Örebro 0% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% Hallsberg 10% Askersund Kumla SYSSELSÄTTNINGS FÖRÄNDRING Karlskoga Hällefors 20% Lindesberg 30% Nora Ljusnarsberg Degerfors Laxå 40% 50% Gula cirklar = Örebros LA (2008) Blå cirklar = Karlskogas LA (2008) Röd cirkel = Hällefors LA (2008) BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

6 Stora och täta regioner växer snabbare än små I stort sett växer inga kommuner i regioner under 100 tusen invånare

7 Globalisering påskyndar den internationella arbetsfördelningen!

8 Kortare produktlivscykler Källa: Bonnier utbildning

9 Andel av befolkningen år i Örebro län med minst tre års eftergymnasiala studier efter ålder år 2000 och % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år År 2000 År 2010 Källa: SCB

10 Andel av befolkningen år med minst tre års eftergymnasiala studier per län år % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Källa: SCB

11 Andel sysselsatta med högre utbildning fördelade efter kommun år % har högre utbildning i Örebro 10% i Laxå och Askersund 25,0 20,0 15,0 (%) 10,0 5,0 - Örebro Lind ndesberg Karlskoga Ludvika Lekeberg Nora Kumla Hallsberg Storfors Hällefors Ljusn narsberg Degerfors Smedje jebacken Ask skersund Laxå Kommun 11

12 Förändring i antalet sysselsatta med högre utb. fördelade efter kön riket och Örebro län Pro ocent Män Kvinnor Män Kvinnor Riket Örebro län 12

13 Förändring i antalet sysselsatta med högre utb. fördelade efter födelseland riket och Örebro län Proc cent Sverige Övrigt Sverige Övrigt Riket Örebro län 13

14 Andel sysselsatta med högre utbildning i Örebro län och riket som är födda i Sverige respektive utomlandsår Riket Örebro län Sverige Utomlands

15 Andelen åringar med en minst treårig eftergymnasial teknisk utbildning och antal invånare per FA region (lokal arbetsmarknad) år ,0% R² = 0, ,0% 8,0% 6,0% 4,0% Ludvika FA Karlskoga FA Örebro FA 20% 2,0% Hällefors FA 0,0% Antal invånare (logaritmisk skala)

16 Andelen åringar med en minst treårig eftergymnasial pedagogisk utbildning och antal invånare per FA region år ,0% R² = 0,0365 7,0% 6,0% Örebro FA Hällefors FA 5,0% Ludvika FA 40% 4,0% Karlskoga FA 3,0% 2,0%

17 Sysselsatta i Örebro län fördelade efter yrkesområden (SSYK1) år ,0 20,0 0 15,0 10,0 5,0-17 Service-, omsorgs- och försäljning gsarbete Teoretisk specialistko kompetens Kortare högskoleutbildnin ning eller motsvarande kunskaper Proc ocess- och maskinoperatö atörsarbete, transportarbe bete m.m. Byggverksamhet och tillv illverkning Kontors- och kundservice icearbete Ej krav på särskild yrkesu utbildning Okänd Ledning ngsarbete Jordbruk uk, trädgård, skogsbruk och fiske Yrke %

18 Förändring i antalet sysselsatta i Örebro län fördelade efter yrkesområden Yrkesområde (SSYK1) Ledningsarbete 4,9 Teoretisk specialistkompetens 76 7,6 Kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 3,7 Kontors- och kundservicearbete - 3,1 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 48 4,8 Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 37,3 Byggverksamhet och tillverkning 4,1 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. - 1,9 Ej krav på särskild yrkesutbildning 0,6 18

19 Antalet sysselsatta i Örebro län, , med specialistkompetens (från SCB:s yrkesstatistik) ökar med 8 procent, med högre utbildning (från SCB:s utbildningsstatistik) ökar med 24 procent. Varför är det så stor skillnad mellan de båda siffrorna? Det kan finnas flera förklaringar : att yrkesstatistiken inte fångar till fullo en fortgående akademisering av vissa yrken dvs. sysselsatta med lägre utbildning ersätts med sysselsatta med högre utbildning successivt vid pensionsavgångar o.dyl. att den mycket kraftiga expansionen av det högre utbildningssystemet lett till ett kompetensöverskott dvs. att det finns ett antal sysselsatta som inte har ett yrke som svarar mot deras formella kompetens. 19

20 Förändring av antal anställda Arbete inom jord i Eskilstuna år och skogsbruk k Kontors och kundservice per yrkesområde, antal och procent (bubblornas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda) 15% 10% Process & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Under konjunkturuppgången fram till år 2008 ökade antalet anställda inom samtliga yrkesgrupper utom yrkesgruppen där det inte krävs någon särskild yrkesutbildning. Yrkesgruppen där det krävs en kortare eller längre högskoleutbildning ökade med drygt 600 anställda, men var samtidigt den grupp som ökade procentuellt sett minst. 5% Ledningsarbete Hantverk inom bygg och tillverkning Arbete som kräver kortare eller längre högskola 0% % Arbete utan krav på yrkesutbildning 10% 20

21 Förändring av antal anställda i Eskilstuna år per yrkesområde, antal och procent (bubblornas storlek är proportionella i förhållande till antalet anställda) Arbete som kräver kortare eller längre högskola 0% % Under den djupa konjunkturnedgången år 2009 minskade antalet anställda i samtliga yrkesgrupper. Process och maskinoperatörer var den grupp som minskade kraftigast i både absoluta och relativa tal, vilket beror på att tillverkningsindustrin var den del av arbetsmarknaden som påverkades allra mest av konjunkturnedgången. Yrken, där det inte krävs någon högskoleutbildning, både ökade och minskade mer under upp och nedgång. Mer kvalificerade yrken framstår alltså som mindre konjunkturkänsliga än övriga. Inom respektive yrkesgrupp är dock skillnaderna mellan olika yrkeskategorier stora. Process & maskinoperatörer Service, omsorg & försäljning Hantverk inom bygg & tillverkning Kund & kontorservice Ledningsarbete 5% Arbete utan krav på yrkesutbildning 10% Arbete inom jord &skogsbruk 15% 20% 21

22 30 procent av sysselsatta med teoretisk specialistkompetens är äldre än 55 år Inom flera yrken är mer än 40 % äldre än 55 år, vilket leder till stora pensionsavgångar i ett 5-10 års perspektiv: Receptarier Bibliotekarier Distriktssköterskor Speciallärare Advokater och åklagare Skol- och utbildningskonsulenter Arkitekter och stadsplanerare Gymnasielärare i yrkesämnen Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 22

23 Avgångar och rekryteringar till och från Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 och 2009 för alla yrken Omkring tio procent av arbetskraften lämnar Eskilstunas arbetsmarknad varje år samtidigt som ungefär lika många rekryteras till arbetsmarknaden Under krisåret 2009 minskade antalet sysselsatta främst genom att rekryteringarna från andra kommuner minskade. Det totala antalet avgångar från arbetsmarknaden förändrades lite. Det var dock något färre som bytte jobb till något jobb utanför kommunen och istället ökade antalet personer som lämnade arbetsmarknaden helt År 2008 År 2009 Lämnat Avgått externt Nya Extern rekrytering Mönstret varierar dock mellan olika yrkesgrupper. För de mest kvalificerade 2000 yrkena minskade rekryteringar och avgångar ungefär lika mycket. När det exempelvis gäller process och maskinoperatörer så minskade det totala antalet anställda främst 3000 genom att rekryteringar av arbetskraft som jobbar i andra kommuner minskade. Samtidigt ökade antalet anställda som helt lämnade arbetsmarknaden (se nästa bild) Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 23

24 Avgångar och rekryteringar från och till Eskilstunas arbetsmarknads år 2008 och 2009 Yrken som kräver längre eller kortare högskola respektive process och maskinoperatörsyrken Längre och kortare högskola Process och maskinoperatörer År 2008 År År 2008 År Extern rekrytering Nya Avgått externt Lämnat 500 Et Extern rekrytering Nya Avgått externt t Lämnat Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 24

25 Andel rekryterade i genomsnitt per år av totalt sysselsatta, kvalificerad arbetskraft per yrkesområde i Örebro län år ,0 9,0 80 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Tekniker Lärare Ekon./jurist Vård

26 Andel rekryterade (nya + externt) till Eskilstuna per yrkesgrupp år % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Tekniska yrken Vård Lärare Ekonomer, jurister, m fl Övriga Längre Kortare

27 Andel nya av total rekrytering till Eskilstuna per yrkesgrupp år % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tekniska yrken Vård Lärare Ekonomer, jurister, m Övriga fl Längre Kortare

28 De sysselsattas rörlighet mellan länets kommuner Örebro har ett positivt inflöde av arbetskraft från samtliga kommuner utom Ljusnarsberg (dock få personer), Örebro har det största positiva nettoinflödet av sysselsatta från Hallsberg och Lindesberg, Mellan ea Kumla Hallsberg, asbeg, Askersund sesud Hallsberg asbegoch Karlskoga Degerfors är det relativt stora flöden av sysselsatta men nettoeffekterna på sysselsättningen i respektive kommuner är små. 28

29 De sysselsattas rörlighet mellan länet och övriga regioner Länet har: ett positivt inflöde av sysselsatta från samtliga närliggande arbetsmarknadsregioner utom Norrköpings arbetsmarknadsregion, ett stort flöde av sysselsatta till och från Stockholms län, en negativ balans i rörligheten med Stockholms län framförallt för sysselsatta med högre utbildning, en positiv balans i rörligheten med övriga regioner framförallt fö för sysselsatta med högre utbildning. i 29

30 Rekrytering till kvalificerade yrken till Eskilstunas arbetsmarknad år 2008 per yrkesområde Tekniska yrken Vård Stockholm Stockholm_Nord Stockholm_Syd Uppland Västerås Sörmland Övriga Nya Lärare Ekonomer, jurister, m fl Övriga kvalificerade yrken Källa: Eskilstuna kommun/länsstyrelsen i Södermanland/specialbearbetade data från SCB 30

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Rapport 2008:03 Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Maj 2008 Fredrik Eliasson Innehållsförteckning Inledning... 3 Några utgångspunkter... 4 Datamaterial...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

arbetslöshet och etableringsproblem

arbetslöshet och etableringsproblem 2009 Ossian Wennström Ingen Unga forskning utan akademikers forskare arbetslöshet och etableringsproblem Innehåll Förord... 2 Inledning och Syfte... 3 Stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur...

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad. Vad påverkar individer som väljer att kombinera anställning med eget företagande? 19

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad. Vad påverkar individer som väljer att kombinera anställning med eget företagande? 19 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Vad påverkar individer som väljer att kombinera anställning med eget företagande? 19 Josefine Andersson 20 Lukas Gamerov 21 Sammanfattning är individer som kombinerar

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Kortversion Växande branscher om Stockholmsregionens samspel med övriga landet Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Beställ gratis från Regionplane- och trafikkontoret Box 4414

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Ura 2001:5 ISSN 1401-0844 Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Av Katarina Berggren Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer