The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register"

Transkript

1 AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag Kraftig minskning av antalet Fordonsmontörer m.fl. Vanligtvis är förändringarna mellan åren i antalet anställda per yrkesområde små i yrkesregistrets redovisning. Inom yrkesområdet Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. har det dock skett stora förändringar i antalet anställda jämfört med föregående år. Yrket Fordonsmontörer m.fl. minskade totalt med en tredjedel jämfört med år Bland männen var minskningen 33 procent medan antalet anställda kvinnor inom detta yrke nästan halverades. Lägre medianålder inom bemanningsföretag Det största yrket bland bemanningsföretag 2009 var Övrig kontorspersonal. Medianåldern i riket för yrket var 42 år för män och 46 år för kvinnor medan medianåldern för de som är anställda inom bemanningsföretag var 26 år för män och 29 år för kvinnor. För män var det en skillnad på 16 år och för kvinnor en skillnad på 17 år. Största yrket för män anställda i bemanningsföretag var Lagerassistenter m.fl. Medianåldern i riket var 39 år för yrket medan medianåldern inom bemanningsföretag var 25 år. Ökning av Universitets- och högskolelärare bland utrikesfödda Det största yrket för anställda som är utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. där individer var anställda av totalt i riket. Störst förändring bland utrikesfödda jämfört med 2008 fanns bland Verktygsmaskinoperatörer, där andelen anställda som var utrikesfödda minskade med 23 procent. Förändringen för inrikesfödda inom samma yrke var en minskning med 16 procent. Det yrke där utrikesfödda ökade mest jämfört med föregående år var Universitets- och högskolelärare. Där noterades en ökning med sju procent. Bland inrikesfödda universitets- och högskolelärare var förändringen endast marginell. Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn , Mariette Thell, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie AM Arbetsmarknad. Utkom den 4 mars URN:NBN:SE:SCB-2011-AM33SM1101_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 AM 33 SM 1101 Innehåll Statistiken med kommentarer Yrkesstrukturen i riket 2009 Yrkesfördelningen på den svenska arbetsmarknaden i storstadskommunerna. Könssammansättningen inom olika yrken Yrkesfördelningen på den svenska arbetsmarknaden för inrikes och utrikes födda. Åldersfördelningen av anställda år, Tabeller 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder Anställda år inom varje läns största yrken fördelade på kön, Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Annan statistik In English Summary List of tables List of terms

3 SCB 3 AM 33 SM 1101 Statistiken med kommentarer Yrkesstrukturen i riket 2009 Minskning med elva procent i yrkesområdet Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. Vanligtvis är förändringarna mellan åren i antalet anställda per yrkesområde små i yrkesregistrets redovisning. Men som tabell 1 visar ser vi relativt stora förändringar jämfört med föregående år och speciellt i yrkesområde Processoch maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. Tabell 1 visar yrkesstrukturen 2009 efter yrkesområde, enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK96) på ensiffernivå. Det största yrkesområdet för anställda, år, var Service-, omsorgs- och försäljningsarbete. Två av tio anställda hade ett yrke inom detta område. Yrkesområdet omfattar yrken som Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl., Hovmästare, servitörer och bartenders och Butikskassörer. Det andra och tredje största yrkesområdet var Arbete som kräver kortare högskoleutbildning samt Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens. Båda områdena omfattar yrken som kräver högskolekompetens t. ex. Läkare, Sjuksköterskor, Ingenjörer. Totalt arbetade drygt var tredje anställd inom dessa två områden. De två minsta yrkesområdena var Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt Militärt arbete. Yrkesområdet med den största förändringen jämfört med 2008 är Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. Här var minskningen elva procent jämfört med föregående år. Kvinnorna minskade med 15 procent och männen med tio procent. En av de minsta förändringarna jämfört med 2008 hade yrkesområdet Ledningsarbete där förändringen var marginell totalt sett. Det var dock det enda yrkesområde där antalet anställda kvinnor ökade samtidigt som antalet män minskade. Antalet anställda kvinnor ökade med två procent medan antalet anställda män minskade med en procent. Tabell 1. Antal anställda år efter yrkesområde i riket 2009 Yrkesområde 1 Totalt 2009 Förändring mot 2008 Antal kvinnor Antal män Totalt Kvinnor Män Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Militärt arbete Uppgift saknas Totalt SSYK1 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

4 SCB 4 AM 33 SM 1101 Tabell 2 visar de 15 största yrkena (enligt SSYK96 på fyrsiffernivå) inom yrkesområdet Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. i riket 2009 för att få en djupare inblick i de strukturella förändringarna på yrkesnivå. Största förändringen bland de 15 yrkena var Fordonsmontörer m.fl. Här var minskningen 35 procent jämfört med Här finner vi också den största minskningen både bland kvinnor och män, som var 47 procent resp. 33 procent. Andra yrkesområden med stora minskningar är Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter, Maskinoperatörer, plastindustri samt Övriga maskinoperatörer och montörer, alla med minskningar runt 20 procent. Tabell största yrkena i yrkesområde Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. i riket 2009 Yrke 1 Totalt Antal kvinnor Antal män Totalt Kvinnor Män Lastbils- och långtradarförare Verktygsmaskinoperatörer Övriga maskinoperatörer och montörer Buss- och spårvagnsförare Bil- och taxiförare Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Anläggningsmaskinförare m.fl Fordonsmontörer m.fl Montörer, el- och teleutrustning Maskinoperatörer, trävaruindustri Truckförare Driftmaskinister m.fl Maskinoperatörer, plastindustri Processoperatörer, papper Förare av jordbruks- och skogsmaskiner SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

5 SCB 5 AM 33 SM 1101 Diagram 1 visar yrkesstrukturen efter yrke (SSYK96 fyrsiffernivå) för de 30 största yrkena i riket De två största yrkena, Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. och Vårdbiträden personliga assistenter m.fl. hänförs båda till yrkesområdet Service-, omsorgs- och försäljningsarbete. Båda dessa yrkesgrupper var klart kvinnodominerade med 93 procent kvinnor och sju procent män, respektive 82 procent kvinnor och 18 procent män. Största yrket med mansdominans var Företagssäljare med 72 procent män och 28 procent kvinnor. Yrket med jämnast könsfördelning var Läkare där fördelningen var 48 procent kvinnor och 52 procent män. Definitionen av jämn könsfördelning är att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 procent. Sett ur den aspekten hade även yrkena Kockar och kokerskor samt Universitets och högskolelärare jämn könsfördelning av de 30 största yrkena i riket. Diagram 1. De 30 största yrkena i riket för anställda år, 2009 Antal kvinnor: Antal män: % 20% 40% 60% 80% 100% Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Försäljare, fackhandel Barnskötare m.fl. Företagssäljare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare Systemerare och programmerare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Försäljare, dagligvaror Skötare och vårdare Köks- och restaurangbiträden Lastbils- och långtradarförare Bokförings- och redovisningsassistenter Lagerassistenter m.fl. Administratörer i offentlig förvaltning Administrativa assistenter Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Verktygsmaskinoperatörer Datatekniker Övriga sjuksköterskor Fastighetsskötare Läkare Kockar och kokerskor Universitets- och högskolelärare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Övriga servicearbetare Övriga ingenjörer och tekniker Banktjänstemän och kreditrådgivare Kvinnor Män

6 SCB 6 AM 33 SM 1101 Yrkesfördelningen på den svenska arbetsmarknaden i storstadskommunerna En tredjedel av alla Systemerare och programmerare var anställda i Stockholms kommun. Tabell 3 visar de 10 största yrkena för respektive storstadskommun samt riket. Största yrket i Stockholms kommun var Systemerare och programmerare. Av alla som hade detta yrke 2009 var varannan anställd i storstadskommunerna och var tredje i Stockholms kommun. Största yrket i Göteborgs kommun samt Malmö kommun var som i riket Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Tabell 3. Största yrkena i storstadskommunerna samt i riket 2009 Yrke 1 Totalt Antal anställda Kvinnor Män Stockholm Systemerare och programmerare Företagssäljare Försäljare, fackhandel Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Övrig kontorspersonal Administrativa assistenter Journalister, författare, informatörer m.fl Barnskötare m.fl Datatekniker Administratörer i offentlig förvaltning Göteborg Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Systemerare och programmerare Företagssäljare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Försäljare, fackhandel Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl Lagerassistenter m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl Malmö Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Företagssäljare Försäljare, fackhandel Systemerare och programmerare Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Barnskötare m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Köks- och restaurangbiträden Riket Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Försäljare, fackhandel Barnskötare m.fl Företagssäljare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare Systemerare och programmerare Hotell- och kontorsstädare m.fl SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

7 SCB 7 AM 33 SM 1101 Könssammansättningen inom olika yrken Kvinnors yrken Det vanligaste yrket bland kvinnor 2009, var Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Totalt sett hade antalet anställda i yrket minskat med anställda jämfört med Minst andel män bland de 20 största yrkena för kvinnor var Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl., Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. samt Förskollärare och fritidspedagoger där det fanns tre respektive sju procent män. Tabell 4. De 20 största yrkena för anställda kvinnor, år 2009 Yrke 1 Antal Kv M Kv M Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Barnskötare m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Övrig kontorspersonal Försäljare, fackhandel Grundskollärare Hotell- och kontorsstädare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Skötare och vårdare Försäljare, dagligvaror Köks- och restaurangbiträden Övriga sjuksköterskor Administrativa assistenter Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Administratörer i offentlig förvaltning Företagssäljare Socialsekreterare och kuratorer Receptionister m.fl Banktjänstemän och kreditrådgivare SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). Männens yrken För män var det vanligaste yrket Företagssäljare som minskat med 500 anställda jämfört med De mest mansdominerade yrkena hittade man bland Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl., Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer samt Installationselektriker. Inom dessa yrken fanns det en procent anställda kvinnor. Tabell 5. De 20 största yrkena för anställda män, år 2009 Yrke 1 Antal M Kv M Kv Företagssäljare Systemerare och programmerare Lastbils- och långtradarförare Lagerassistenter m.fl Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Försäljare, fackhandel Verktygsmaskinoperatörer Fastighetsskötare Datatekniker Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Installationselektriker Övriga ingenjörer och tekniker Maskiningenjörer och maskintekniker Övriga maskinoperatörer och montörer Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Försäljare, dagligvaror Buss- och spårvagnsförare Övrig kontorspersonal Verkställande direktörer, verkschefer m.fl SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

8 SCB 8 AM 33 SM 1101 Ökning av Universitets- och högskolelärare bland utrikesfödda Det största yrket för anställda som är utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. där individer var anställda, en minskning med 700 anställda jämfört med Störst förändring bland utrikesfödda jämfört med 2008 fanns bland Verktygsmaskinoperatörer, där andelen anställda som var utrikesfödda minskade med 23 procent. Förändringen för inrikesfödda inom samma yrke minskade med 16 procent. Det yrke där utrikesfödda ökade mest jämfört med föregående år var Universitets- och högskolelärare. Där noterades en ökning med sju procent. Bland inrikesfödda universitets- och högskolelärare var förändringen endast marginell. Bland utrikesfödda var Förskollärare och fritidspedagoger det mest kvinnodominerade yrket. Det mest mansdominerade yrket var Buss- och spårvagnsförare medan den jämnaste fördelningen mellan kvinnor och män som är utrikesfödda fanns bland Läkare. Generellt sett var könsfördelningen något jämnare bland utrikesfödda än för inrikesfödda. Tabell 6. De 20 största yrkena för utrikesfödda anställda, år 2009 Yrke 1 Totalt Kv M Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Köks- och restaurangbiträden Barnskötare m.fl Läkare Försäljare, fackhandel Lagerassistenter m.fl Övrig kontorspersonal Grundskollärare Skötare och vårdare Övriga servicearbetare Kockar och kokerskor Buss- och spårvagnsförare Verktygsmaskinoperatörer Universitets- och högskollärare Förskollärare och fritidspedagoger Systemerare och programmerare Försäljare, dagligvaror Företagssäljare SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

9 SCB 9 AM 33 SM 1101 Yrkesfördelningen på den svenska arbetsmarknaden för inrikes och utrikes födda Var fjärde Läkare född utanför Norden Överst på listan över de 15 vanligaste yrkena för anställda födda utanför EU:s 27 medlemsländer och Norden, fanns Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. följt av Hotell- och kontorsstädare m.fl. och Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Inom dessa tre yrken fanns knappt en fjärdedel av alla anställda som är födda utanför EU27 och Norden. Tabellen visar även att var fjärde läkare är född utanför Norden. Tabell 7a. De 15 största yrkena för anställda födda utanför EU27 och Norden, 2009 Yrke 1 Total Antal Inrikes födda Antal födda i Norden exkl Sverige Antal födda i EU27 exkl Norden Antal födda utanför EU27 och Norden Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Köks- och restaurangbiträden Barnskötare m.fl Försäljare, fackhandel Lagerassistenter m.fl Övriga servicearbetare Buss- och spårvagnsförare Kockar och kokerskor Försäljare, dagligvaror Grundskollärare Skötare och vårdare Verktygsmaskinoperatörer Läkare Totalt SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). Tabell 7b och 7c visar de 15 yrken med högst respektive lägst andel födda utanför EU27 och Norden. en anställda födda utanför EU27 och Norden på den svenska arbetsmarknaden var sju procent. Elva procent av rikets totala befolkning, år, var födda utanför EU27 och Norden, medan 15 procent var födda utanför Norden. Yrket med högst andel födda utanför EU27 och Norden var Bagare och konditorer med 36,6 procent. Av tabell 7b kan vi även se att var fjärde Buss- och spårvagnsförare var född utanför EU27 och Norden. Det yrke med lägst andel födda utanför EU27 och Norden var Förare av jordbruks- och skogsmaskiner, med mindre än en halv procent.

10 SCB 10 AM 33 SM 1101 Tabell 7b. Yrken med högst andel anställda födda utanför EU27 och Norden, 2009 Yrke 1 Inrikes födda födda i Norden exkl födda i EU27 exkl Norden födda utanför EU27 och Bagare och konditorer 57,4 1,3 4,7 36,6 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 57,3 4,1 6,1 32,5 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 67,5 3,0 2,7 26,8 Buss- och spårvagnsförare 69,0 3,5 2,8 24,6 Maskinoperatörer, vävning och stickning 66,3 7,2 4,4 22,1 Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 70,5 1,5 6,0 22,0 Maskinoperatörer, sockerindustri 71,6 4,5 1,9 21,9 Skräddare, modister och ateljésömmerskor 67,2 5,7 5,4 21,7 Språkvetare, översättare och tolkar 68,1 3,8 7,3 20,8 Köks- och restaurangbiträden 74,5 1,9 2,8 20,8 Maskinoperatörer, tobaksindustri 73,1 2,3 4,0 20,6 Bil- och taxiförare 75,3 2,3 2,3 20,0 Apotekare 71,3 1,1 7,7 19,9 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 74,1 2,1 4,1 19,7 Övriga servicearbetare 74,4 3,9 2,3 19,4 Totalt 87,9 2,6 2,3 7,2 1 SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). Tabell 7c. Yrken med lägst andel anställda födda utanför EU27 och Norden, 2009 Yrke 1 Inrikes födda födda i Norden exkl födda i EU27 exkl Norden födda utanför EU27 och Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 97,7 1,2 0,8 0,3 Flygledare 97,6 1,3 0,6 0,5 Skogsmästare m.fl. 97,2 1,4 0,9 0,5 Jägmästare m.fl. 96,5 2,0 0,9 0,5 Gruv- och bergarbetare 95,7 3,3 0,5 0,5 Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 97,2 1,1 1,1 0,6 Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 96,8 1,3 1,3 0,7 Brandmän 97,7 1,2 0,4 0,7 Militärer 98,0 0,8 0,5 0,7 Anläggningsmaskinförare m.fl. 97,4 1,4 0,5 0,8 Driftchefer inom byggverksamhet 96,9 1,7 0,7 0,8 Högre ämbetsmän och politiker 96,5 2,0 0,7 0,8 Fartygsbefäl m.fl. 94,9 2,6 1,6 0,9 Distributionselektriker 96,9 1,6 0,5 1,0 Begravningsentreprenörer 95,4 2,6 1,0 1,1 Totalt 87,9 2,6 2,3 7,2 1 SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

11 SCB 11 AM 33 SM 1101 Åldersfördelningen av anställda år, 2009 Lägre medianålder bland de största yrkena i bemanningsföretag I yrkesregistret fanns en yrkesuppgift som var direkt hänförbar till det bemanningsföretag en person var sysselsatt på för personer år 2009 vilket motsvarar ca en procent av alla anställda som har en yrkesuppgift kopplat till sin sysselsättning 1. Branschen täcker in en mängd olika yrken i olika kvalifikationsnivåer där vissa yrken både inkluderar anställda för internt arbete på bemanningsföretaget och anställda för externt arbete hos andra arbetsgivare. Det vanligaste yrket för anställda inom bemanningsföretag år 2009 var Övrig kontorspersonal, som också var det vanligaste yrket bland kvinnor. Vanligaste yrket bland män som var anställda av bemanningsföretag var Lagerassistenter m.fl. Tabell 8a. De 15 största yrkena för anställda i bemanningsföretag, 2009 Bemanning Riket Yrke 1 Totalt Antal kvinnor Antal män Totalt Antal kvinnor Antal män Övrig kontorspersonal Lagerassistenter m.fl Receptionister m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Administrativa assistenter Övriga maskinoperatörer och montörer Elmontörer och elreparatörer Truckförare Datatekniker Företagssäljare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Övriga servicearbetare Lastbils- och långtradarförare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Telefonister SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal. Tabell 8b och 8c visar medianåldern för män respektive kvinnor för de 15 största yrkena inom bemanningsföretag jämfört med riket. Det största yrket bland bemanningsföretag 2009 var Övrig kontorspersonal. Medianåldern i riket för yrket var 42 år för män och 46 år för kvinnor medan medianåldern för de som är anställda inom bemanningsföretag var 26 år för män och 29 år för kvinnor. För män var det en skillnad på 16 år och för kvinnor en skillnad på 17 år. Största yrket för män anställda i bemanningsföretag var Lagerassistenter m.fl. Medianåldern i riket var 39 år medan medianåldern inom bemanningsföretag var 25 år. Störst skillnad i medianålder för både män och kvinnor var det bland Övriga servicearbetare, en skillnad på 22 år respektive 25 år. Här ingår bl.a. yrken som Bilrekondare, Rostskyddsbehandlare och Garagearbetare. Minst skillnad i medianålder för män fanns bland Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl., som var det enda yrket bland de 15 största där medianåldern för de anställda inom bemanningsföretag var högre än i riket. Skillnaden var ett år, 37 år för de som var anställda av bemanningsföretag mot 36 år i riket. För kvinnorna var det minst skillnad för Lastbils- och långtradarförare, där skillnaden var tre år. 1 Sysselsatt enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS aktuellt år.

12 SCB 12 AM 33 SM 1101 Tabell 8b. Medianålder för de 15 största yrkena bland bemanningsföretag jämfört med riket Medianålder män Bemanningsföretag Riket Övrig kontorspersonal Lagerassistenter m.fl. Receptionister m.fl. Bokförings- och redovisningsassistenter Administrativa assistenter Övriga maskinoperatörer och montörer Elmontörer och elreparatörer Truckförare Datatekniker Företagssäljare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Övriga servicearbetare Lastbils- och långtradarförare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Telefonister Tabell 8c. Medianålder för de 15 största yrkena bland bemanningsföretag jämfört med riket Medianålder Kvinnor Bemanningsföretag Riket Övrig kontorspersonal Lagerassistenter m.fl. Receptionister m.fl. Bokförings- och redovisningsassistenter Administrativa assistenter Övriga maskinoperatörer och montörer Elmontörer och elreparatörer Truckförare Datatekniker Företagssäljare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Övriga servicearbetare Lastbils- och långtradarförare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Telefonister

13 SCB 13 AM 33 SM 1101 Tabeller 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Militärt arbete Militärer Politiskt arbete m.m. Högre ämbetsmän och politiker Chefstjänstemän i intresseorganisationer Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Driftchefer inom tillverkning, el-, värme-/vattenförsörjning m.m Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel, hotell/rest., transport/kommunikation Driftchefer inom finans. verksamhet, fastighetsbolag, ftg.tjänster m.m Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Verksamhetschefer inom utbildning Verksamhetschefer inom vård och omsorg Övriga drift- och verksamhetschefer Ekonomichefer och administrativa chefer Personalchefer Försäljnings- och marknadschefer Reklam- och PR-chefer Inköps- och distributionschefer IT-chefer Forsknings- och utvecklingschefer Övriga chefer inom specialområden Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. Chefer, m. ftg inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Chefer, m. ftg inom tillverkning, el-, värme/vattenförsörjning m.m Chefer, m. byggftg Chefer, m. ftg inom handel, hotell/rest., transport/ kommunikation Chefer, m. ftg inom finans.verksamhet, fastighetsbolag, ftgstjänster m.m Chefer, m. enheter inom offentlig förvaltning m.m Chefer, m. enheter inom utbildning Chefer, m. enheter inom vård och omsorg Chefer, övriga m. ftg och enheter Arbete som kräver teoretisk specialistkompentens inom teknik och datavenskap m.m. Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer, geofysiker m.fl Matematiker Statistiker Systemerare och programmerare Övriga dataspecialister Arkitekter och stadsplanerare Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elkraft Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., kemi Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Lantmätare Övriga civilingenjörer m.fl Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård Biologer Farmakologer m.fl Agronomer och hortonomer Jägmästare m.fl ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

14 SCB 14 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Läkare Tandläkare Veterinärer Apotekare Logopeder Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister Barnmorskor Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning Akutsjuksköterskor m.fl Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Andra sjuksköterskor med särskild kompetens Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola Universitets- och högskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Grundskollärare Speciallärare Skol- och utbildningskonsulenter m.fl Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Annat abete som kräver teoretisk specialistkompetens Revisorer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Övriga företagsekonomer Advokater och åklagare Domare Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Övriga jurister Arkivarier, museitjänstemän m.fl Bibliotekarier m.fl Nationalekonomer Sociologer, arkeologer m.fl Filosofer, historiker och statsvetare Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl Skulptörer, målare m.fl Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Koreografer och dansare Regissörer och skådespelare Formgivare Präster Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Psykologer m.fl Socialsekreterare och kuratorer Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. Laboratorieingenjörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och maskintekniker Kemiingenjörer och kemitekniker Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Kartingenjörer m.fl ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

15 SCB 15 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Övriga ingenjörer och tekniker Datatekniker Dataoperatörer Fotografer Ljud- och bildtekniker Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Maskinbefäl Fartygsbefäl m.fl Piloter m.fl Flygledare Flygtekniker Byggnads- och brandinspektörer Säkerhetsinspektörer m.fl Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl Skogsmästare m.fl Arbetsterapeuter Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl Dietister Optiker Tandhygienister Sjukgymnaster m.fl Djursjukvårdare Receptarier Övriga terapeuter Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Röntgensjuksköterskor Övriga sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning Värdepappersmäklare Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Reseproducenter Företagssäljare Inköpare Värderare och auktionister Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl Agenter Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl Administrativa assistenter Boutredare Redovisningsekonomer m.fl Tulltjänstemän Taxeringstjänstemän Socialförsäkringstjänstemän Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

16 SCB 16 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Poliser Behandlingsassistenter m.fl Fritidsledare m.fl Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl Presentatörer i radio, TV m.m Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Cirkus- och varietéartister m.fl Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl Inspicienter, rekvisitörer m.fl Pastorer Kontorsarbete m.m. Dataregistrerare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Kundservicearbete Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Bank- och postkassörer Croupierer m.fl Pantlånare Inkasserare m.fl Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Receptionister m.fl Telefonister Trafikinformatörer m.fl Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete Flygvärdinnor m.fl Tågmästare m.fl Guider och reseledare Storhushållsföreståndare m.fl Kockar och kokerskor Hovmästare, servitörer och bartendrar Barnskötare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Skötare och vårdare Tandsköterskor Övrig vård- och omsorgspersonal Frisörer, hudterapeuter m.fl Begravningsentreprenörer Övrig servicepersonal, personliga tjänster Brandmän Väktare och ordningsvakter Kriminalvårdare Övrig säkerhetspersonal Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. Fotomodeller m.fl Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Kaféföreståndare Kioskföreståndare Bensinstationsföreståndare m.fl Bil-, båt- och husvagnsförsäljare ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

17 SCB 17 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Demonstratörer, uthyrare m.fl Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl Husdjursuppfödare och husdjursskötare Fjäderfäuppfödare Övriga djuruppfödare och djurskötare Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Skogsbrukare Fiskodlare Fiskare Jägare Gruv-, bygg- och anläggningsarbete Gruv- och bergarbetare Stenhuggare m.fl Murare m.fl Betongarbetare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Anläggningsarbetare Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Takmontörer Golvläggare Isoleringsmontörer Glasmästare VVS-montörer m.fl Installationselektriker Fastighetsskötare Övriga byggnadshantverkare Målare Lackerare Skorstensfejare och saneringsarbetare Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. Gjutare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare Riggare och kabelsplitsare Dykare Smeder Verktygsmakare m.fl Verktygsuppsättare Slipare m.fl Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Flygmekaniker och flygreparatörer Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Elmontörer och elreparatörer Tele- och elektronikreparatörer m.fl Distributionselektriker Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. Finmekaniker Musikinstrumentmakare m.fl Guld- och silversmeder Drejare m.fl Glashyttearbetare m.fl Glasgravörer Dekorationsmålare ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

18 SCB 18 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m Text- och bildoperatörer m.fl Etsare och gravörer, tryckmedier Privatbokbindare Screen- och schablontryckare Annat hantverksarbete Slaktare, styckare m.fl Bagare och konditorer Provsmakare och kvalitetsbedömare Möbelsnickare m.fl Korgmakare och borstbindare Skräddare, modister och ateljésömmerskor Körsnärer Tillskärare Sömmare Tapetserare Garvare och skinnberedare Skomakare m.fl Processoperatörsarbete Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Brunnsborrare m.fl Ugnsoperatörer m.fl Valsverksoperatörer Värmebehandlingsoperatörer Tråddragare m.fl Gjuterioperatörer Processoperatörer, glas och keramiska produkter Sågverksoperatörer Processoperatörer, träfiberindustri Processoperatörer, pappersmassa Processoperatörer, papper Processoperatörer, kemisk basindustri Driftmaskinister m.fl Industrirobotoperatörer Maskinsoperatörs- och monteringsarbete Verktygsmaskinoperatörer Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri Maskinoperatörer, ytbehandling Maskinoperatörer, fotografiska produkter Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Maskinoperatörer, tryckeri Maskinoperatörer, bokbinderi Maskinoperatörer, pappersvaruindustri Maskinoperatörer, garnberedning Maskinoperatörer, vävning och stickning Symaskinoperatörer Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Maskinoperatörer, skoindustri m.m Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, kvarnindustri ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

19 SCB 19 AM 33 SM 1101 Forts 1. Anställda år efter yrke, kön och medelålder 2009 Cont. 1. Employed persons aged years by occupation, sex and mean age, 2009 Yrkesgrupp 1 Kvinnor Män Samtliga Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning Maskinoperatörer, sockerindustri Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning Maskinoperatörer, bryggeri m.m Maskinoperatörer, tobaksindustri Fordonsmontörer m.fl Montörer, el- och teleutrustning Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter m.m Montörer, papp- och textilprodukter m.m Övriga maskinoperatörer och montörer Transport- och maskinförararbete Lokförare Bangårdspersonal Bil- och taxiförare Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och långtradarförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m.fl Kranförare m.fl Truckförare Däckspersonal Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning Torg- och marknadsförsäljare Hembiträden m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Fönsterputsare Köks- och restaurangbiträden Tidningsdistributörer m.fl Vaktmästare m.fl Mätaravläsare Renhållnings- och återvinningsarbetare Övriga servicearbetare Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Grovarbetare inom bygg och anläggning Handpaketerare och andra fabriksarbetare Godshanterare och expressbud ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

20 SCB 20 AM 33 SM Anställda år inom varje läns största yrken fördelade på kön, Employed persons aged years in each county s largest occupations, by sex, 2009 Län Yrke Antal Kvinnor Antal män Stockholms län Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Systemerare och programmerare Barnskötare m.fl Företagssäljare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Datatekniker Övrig kontorspersonal Försäljare, fackhandel Försäljare, fackhandel Lagerassistenter m.fl Totalt i länet Totalt i länet Uppsala län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Universitets- och högskollärare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Verktygsmaskinoperatörer Barnskötare m.fl Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Förskollärare och fritidspedagoger Lastbils- och långtradarförare Skötare och vårdare Systemerare och programmerare Totalt i länet Totalt i länet Södermanlands län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Lagerassistenter m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Verktygsmaskinoperatörer Barnskötare m.fl Valsverksoperatörer Förskollärare och fritidspedagoger Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Skötare och vårdare Lastbils- och långtradarförare Totalt i länet Totalt i länet Östergötlands län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Systemerare och programmerare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Lastbils- och långtradarförare Barnskötare m.fl Företagssäljare Förskollärare och fritidspedagoger Verktygsmaskinoperatörer Grundskollärare Lagerassistenter m.fl Totalt i länet Totalt i länet Jönköpings län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Verktygsmaskinoperatörer Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Lagerassistenter m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Lastbils- och långtradarförare Grundskollärare Företagssäljare Övrig Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Totalt i länet Totalt i länet Kronobergs län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Verktygsmaskinoperatörer Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Lastbils- och långtradarförare Förskollärare och fritidspedagoger Företagssäljare Skötare och vårdare Lagerassistenter m.fl Övrig kontorspersonal Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 900 Totalt i länet Totalt i länet ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

21 SCB 21 AM 33 SM 1101 Forts. 2. Anställda år inom varje läns största yrken fördelade på kön, 2009 Cont. 2. Employed persons aged years in each county s largest occupations, by sex, 2009 Län Yrke Antal Kvinnor Antal män Kalmar län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Lastbils- och långtradarförare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Verktygsmaskinoperatörer Förskollärare och fritidspedagoger Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Skötare och vårdare Handpaketerare och andra Grundskollärare Företagssäljare 900 Totalt i länet Totalt i länet Gotlands län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 400 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Lastbils- och långtradarförare 300 Barnskötare m.fl. 600 Försäljare, fackhandel 300 Övrig kontorspersonal 500 Fastighetsskötare 300 Grundskollärare 400 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 300 Totalt i länet Totalt i länet Blekinge län Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Övriga maskinoperatörer och montörer Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Militärer Förskollärare och fritidspedagoger Övriga ingenjörer och tekniker 700 Grundskollärare Maskinmekaniker, maskinmontörer och 700 Skötare och vårdare Lastbils- och långtradarförare 600 Totalt i länet Totalt i länet Skåne län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Företagssäljare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Systemerare och programmerare Förskollärare och fritidspedagoger Lastbils- och långtradarförare Barnskötare m.fl Lagerassistenter m.fl Övrig kontorspersonal Försäljare, fackhandel Totalt i länet Totalt i länet Hallands län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Lastbils- och långtradarförare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Förskollärare och fritidspedagoger Lagerassistenter m.fl Barnskötare m.fl Företagssäljare Försäljare, fackhandel Försäljare, fackhandel Totalt i länet Totalt i länet Västra Götalands län Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Företagssäljare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Lagerassistenter m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Systemerare och programmerare Barnskötare m.fl Lastbils- och långtradarförare Övrig kontorspersonal Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Totalt i länet Totalt i länet ) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juli, 2012 Arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2007 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2007 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0901 Yrkesstrukturen i Sverige 2007 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2007 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0701 Yrkesstrukturen i Sverige 2005 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Vem kan jobba till 67?

Vem kan jobba till 67? DELRAPPORT INFÖR LOs PENSIONSUTREDNING Vem kan jobba till 67? En rapport om medelpensioneringsåldern i olika LO yrken Författare: Renée Andersson, utredare vid LOs arbetslivsenhet Inledning LO-kongressen

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010. Medarbetare

Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010. Medarbetare Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010 Medarbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2005 Statistik April 2012

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2005 Statistik April 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2005 - NYK 2005 Statistik April 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb.

Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019-176600, mariette.thell@scb. AM 33 SM 1601 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2014 I korta drag Vanligaste yrket i riket var underskötersköterskor, men

Läs mer

Sjukersättning och yrke

Sjukersättning och yrke Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar

Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2012 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemän Förord

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:3

DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:3 DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:3 Yrke och dödlighet 2008 2012 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2014:3 Yrke och dödlighet 2008 2012 Statistiska centralbyrån 2014 Demographic reports 2014:3 Mortality by occupation

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer