ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1999 om svenskarnas åsikter om ojämlikhet i Sverige och ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Social Inequality III' utförd i ca 30 länder. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 1999 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till juni 1999 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per telefon och den fjärde via post

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 119 emigrerat erc) Nettourval Svarsfrekvens Icke svarande vägrande ingen kontakt övriga icke-svarande 99 PUBLIKATIONER Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (2000): ISSP Åsikter om ojämlikhet i Sverige II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 63 (2)SKATTETRYCKET 22 (3)LOC 173 WIDTH 1 (4) (5) 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är den... (6)... (7) (8) (9) Alldeles för hög Något för hög Lagom hög Något för låg 5 5. Alldeles för låg Vet inte 5 9. Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

5 (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Viktigt för framgång: Förmögen familj 6 Viktigt för framgång: Känna de rätta personerna 7 Belöning efter arbetsinsats och prestation 8 Belöning efter begåvning och skicklighet 9 För att nå toppen måste man vara korrumperad 10 Ojämlikheten kvar för den gynnar de rika och mäktiga 11 Ingen skulle studera länge om man inte förväntar sig hög lön 12 Stora löneskillnader nödvändiga för Sveriges välstånd 13 Inget samlat motstånd för att avskaffa ojämlikheten 14 Åsikt om den egna lönen 15 Månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 16 Månadslön för läkare i allmän praktik 17 Månadslön för styrelseordförande i stort företag 18 Månadslön för advokat 19 Månadslön för affärsbiträde 20 Månadslön för direktör på stor fabrik 21 Månadslön för domare i högsta domstolen 22 Månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 23 Månadslön för minister i regeringen 24 Månadslön för person med UP:s yrke 25 Lämplig månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 26 Lämplig månadslön för läkare i allmän praktik 27 Lämplig månadslön för styrelseordförande i stort företag 28 Lämplig månadslön för advokat 29 Lämplig månadslön för affärsbiträde 30 Lämplig månadslön för direktör på stor fabrik 31 Lämplig månadslön för domare i högsta domstolen 32 Lämplig månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 33 Lämplig månadslön för minister i regeringen 34 Lämplig månadslön för person med UP:s yrke 35 Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige 36 Regeringens ansvar att minska inkomstskillnaderna 37 Höginkomsttagarnas skatteandel 38 För stora ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga länder 39 Extra skatt för människor i rika länder 40 Inställning till att man kan köpa bättre sjukvård 41 Inställning till att man kan köpa bättre utbildning 42 Motsättningar mellan rika och fattiga 43 Motsättningar mellan arbetarklassen och medelklassen 44 Motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare 45 Motsättningar mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten 46 Motsättningar mellan unga och gamla 47 Placering på samhällsskala 48 Placering på samhällsskala för tio år sedan 49 Social position jämförd med faderns 50 Påverka lönen: Ansvar i arbetet

7 51 Påverka lönen: Utbildningens längd 52 Påverka lönen: Arbetsledande uppgifter 53 Påverka lönen: Vad som behövs för att försörja en familj 54 Påverka lönen: Försörjer barn 55 Påverka lönen: Arbetets utförande 56 Påverka lönen: Hur hårt man arbetar 57 Den egna lönen rättvis 58 Dagens svenska samhälle 59 Önskat svenskt samhälle 60 Samhällsdiagram: Placering UP 61 Samhällsdiagram: Placering outbildad fabriksarbetare 62 Samhällsdiagram: Placering styrelseordförande i stort företag 63 Skatternas allmänna nivå i Sverige 64 Skatter för folk med höga inkomster 65 Skatter för folk med medelinkomster 66 Skatter för folk med låga inkomster 67 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 68 För höga marginalskatter 69 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 70 Myndighetsansvar: Arbete åt alla som vill ha 71 Myndighetsansvar: Arbetslösas levnadsstandard 72 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 73 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 74 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 75 Insatt i viktiga politiska frågor 76 De flesta människor mer insatta i politik än UP 77 Politikerna försöker hålla vallöften 78 Högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 79 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 80 Missbruk: Socialbidrag 81 Missbruk: Sjukskrivningar 82 Människor ser ner på de som mottar bostadsbidrag 83 Människor ser ner på de som mottar arbetslöshetsersättning 84 Människor ser ner på de som mottar socialbidrag 85 Människor ser ner på de som mottar förtidspension 86 Människor ser ner på de som mottar folkpension 87 Arbetsmarknadsgrupp 88 Arbetstid 89 Socio-ekonomisk indelning 90 Yrke 91 Företagare eller anställd 92 Antal anställda 93 Arbetsledande funktion 94 Offentligt eller privat tjänst 95 Facklig organisation 96 Utbildning 97 Utbildningens längd 98 Månadsinkomst 99 Varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 100 Antal månader arbetslös senaste tre åren 101 Varit sjukskriven minst en månad senaste tre åren 102 Antal månader sjukskriven senaste tre åren 103 Fått socialbidrag under de senaste tre åren 104 Familjemedlem eller vän som varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 105 Familjemedlem eller vän som varit sjukskriven minst en

8 månad senaste tre åren 106 Familjemedlem eller vän som fått socialbidrag under de senaste tre åren 107 Civilstånd 108 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 109 Partner: Socio-ekonomisk indelning 110 Partner: Yrke 111 Partner: Företagare eller anställd 112 Partner: Antal anställda 113 Hushållets inkomst 114 Hushållets storlek 115 Antal personer under 18 år i hushållet 116 Antal personer under 6 år i hushållet 117 Fader: Socio-ekonomisk indelning 118 Fader: Yrke 119 Fader: Företagare eller anställd 120 Fader: Arbetsledande funktion 121 Fader: Offentlig eller privat tjänst 122 Faderns utbildning 123 Moderns utbildning 124 Böcker i hemmet under uppväxten 125 Bästa parti 126 Subjektiv samhällsklass 127 Föräldrars medborgarskap 128 Tillhör kyrka eller religiös församling 129 Kyrka eller församling 130 Kyrkobesök 131 Ålder 132 Kön 133 Län 134 A-region 135 Huvudregion 136 Riksområde

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0727 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0727 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2000 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 1999: Åsikter om ojämlikhet i Sverige II VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 FRAMGÅNG: FÖRMÖGEN FAM 1 Loc 13 width 1 1 Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet. 1(1) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att komma från en förmögen familj? Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 6 FRAMGÅNG: KÄNNA PERS 1 Loc 14 width 1 1(2) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att känna de rätta personerna? <Se F.1 för fullständig frågetext> Helt avgörande

10 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 7 PRESTATION BELÖNAS 2 Loc 15 width 1 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2(1) I Sverige blir människor belönade efter arbetsinsats och prestationer Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 8 BEGÅVNING BELÖNAS 2 Loc 16 width 1 2(2) I Sverige blir människor belönade efter begåvning och skicklighet. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 9 KORRUMPERAD NÅ TOPP 2 Loc 17 width 1 2(3) För att nå toppen i det svenska samhället måste man vara korrumperad. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd

11 Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 10 OJÄMLIKHET GYNNAR RIKA 3 Loc 18 width 1 3 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 3(1) Ojämlikheten finns kvar för att den gynnar de rika och mäktiga Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 11 HÖGRE LÖN LÅNG UTBILDN 3 Loc 19 width 1 3(2) Ingen skulle läsa i flera år för att bli advokat eller läkare om de inte förväntade sig att tjäna mycket mer än vanliga arbetare. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 12 LÖNESKILLNAD VÄLSTÅND 3 Loc 20 width 1 3(3) Stora löneskillnader är nödvändiga för Sveriges välstånd. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej

12 14 9. Uppgift saknas VAR 13 INGET SAMLAT MOTSTÅND 3 Loc 21 width 1 3(4) Ojämlikheten finns kvar för att vanliga människor inte sluter sig samman för att avskaffa den. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 14 INSTÄLLN EGEN LÖN 4 Loc 22 width 1 4 Vad anser Du om Din lön? Är den... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! Mycket lägre än Du förtjänar Lägre än Du förtjänar Lika hög som Du förtjänar Högre än Du förtjänar 0 5. Mycket högre än Du förtjänar Har aldrig förvärvsarbetat Vet inte Uppgift saknas VAR 15 LÖN: UTB FABRIKSARB 5 Loc 23 width Hur mycket tror Du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? Skriv hur mycket Du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt. 5a En yrkeslärd fabriksarbetare Uppgift saknas Valid-n=1043 Min=8000 Max=40000 Mean= St.Dev= VAR 16 LÖN: LÄKARE 5 Loc 29 width

13 5b <Månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 17 LÖN: STYRELSEORDF 5 Loc 35 width c <Månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1027 Min=3400 Max= Mean= St.Dev= VAR 18 LÖN: ADVOKAT 5 Loc 41 width d <Månadslön före skatt> En advokat <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 19 LÖN: AFFÄRSBITRÄDE 5 Loc 47 width e <Månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1047 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 20 LÖN: DIREKTÖR 5 Loc 53 width f <Månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.5 för fullständig frågetext>

14 Uppgift saknas Valid-n=1033 Min=6000 Max= Mean= St.Dev= VAR 21 LÖN: DOMARE I HD 5 Loc 59 width g <Månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1029 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 22 LÖN: OUTB FABRIKSARB 5 Loc 65 width h <Månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 23 LÖN: MINISTER 5 Loc 71 width i <Månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 24 LÖN: UP:S YRKE 5 Loc 77 width 6 MD= 0 or GE j <Månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! <Se F.5 för fullständig frågetext>

15 Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas Valid-n=987 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 25 RIML LÖN: UTB FABR.ARB 6 Loc 83 width Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? Skriv hur mycket Du tycker de borde tjäna per månad, före skatt. 6a En yrkeslärd fabriksarbetare Uppgift saknas Valid-n=994 Min=6000 Max=70000 Mean= St.Dev= VAR 26 RIML LÖN: LÄKARE 6 Loc 89 width b <Lämplig månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=992 Min=3500 Max= Mean= St.Dev= VAR 27 RIML LÖN: STYRELSEORDF 6 Loc 95 width c <Lämplig månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=971 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 28 RIML LÖN: ADVOKAT 6 Loc 101 width d <Lämplig månadslön före skatt> En advokat <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas

16 Valid-n=983 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 29 RIML LÖN: AFFÄRSBITR 6 Loc 107 width e <Lämplig månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=997 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 30 RIML LÖN: DIREKTÖR 6 Loc 113 width f <Lämplig månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=980 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 31 RIML LÖN: DOMARE I HD 6 Loc 119 width g <Lämplig månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=980 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 32 RIML LÖN: OUTB FABRARB 6 Loc 125 width h <Lämplig månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=991 Min=8000 Max= Mean= St.Dev=6690.5

17 VAR 33 RIML LÖN: MINISTER 6 Loc 131 width i <Lämplig månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=983 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 34 RIML LÖN: UP:S YRKE 6 Loc 137 width 6 MD= 0 or GE j <Lämplig månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har <Se F.6 för fullständig frågetext> Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas Valid-n=953 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 35 FÖR STORA INKOMSTSKILL 7 Loc 143 width 1 7 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 7(1) Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 4 9. Uppgift saknas VAR 36 MINSKA INKOMSTSKILLN 7 Loc 144 width 1 7(2) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt

18 Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 37 SKATTEANDEL HÖGINK 8 Loc 145 width 1 8 Tycker Du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster? En mycket större andel En större andel Samma andel En mindre andel 1 5. En mycket mindre andel Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 38 RIKA-FATTIGA LÄNDER 9 Loc 146 width 1 9 När det gäller skillnader mellan länder, instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 9(1) De nuvarande ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga länder är för stora Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 39 EXTRASKATT RIKA LÄNDER 9 Loc 147 width 1 9(2) Människor i rika länder borde betala en extra skatt för att hjälpa människor i fattiga länder. <Se F.9 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

19 55 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 40 KÖPA BÄTTRE SJUKVÅRD 10 Loc 148 width 1 10(1) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre sjukvård än vad människor med låga inkomster kan? Helt och hållet rättvist Ganska rättvist Varken rättvist eller orättvist Ganska orättvist Helt och hållet orättvist Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 41 KÖPA BÄTTRE UTBILDN 10 Loc 149 width 1 10(2) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre utbildning för sina barn än vad människor med låga inkomster kan? Helt och hållet rättvist Ganska rättvist Varken rättvist eller orättvist Ganska orättvist Helt och hållet orättvist Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 42 KONF: RIK-FATTIG 11 Loc 150 width 1 11 I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. 11(1) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan rika och fattiga Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 8 9. Uppgift saknas

20 VAR 43 KONF: ARBKL-MEDELKL 11 Loc 151 width 1 11(2) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetarklassen och medelklassen. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 44 KONF: ARBGIV-ARBETARE 11 Loc 152 width 1 11(3) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetsgivare och arbetstagare. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej Uppgift saknas VAR 45 KONF: SMH TOPP-BOTTEN 11 Loc 153 width 1 11(4) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej Uppgift saknas VAR 46 KONF: UNGA-GAMLA 11 Loc 154 width 1 11(5) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan unga och gamla.

21 <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 47 PLAC SAMHÄLLSSKALA 12 Loc 155 width I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Toppen Botten Uppgift saknas VAR 48 TID PLAC SAMHSKALA 13 Loc 157 width För tio år sedan, var befann Du Dig då? Toppen Botten Uppgift saknas VAR 49 YRKESPOS JFR FADER 14 Loc 159 width 1 14 Tänk på Ditt nuvarande arbete (eller Ditt senaste arbete om Du inte har något just nu)! Om Du skulle jämföra det arbetet med det arbete Din far hade när Du var 16 år, skulle

22 Du då säga att positionen eller anseendet för Ditt arbete är Mycket högre än min fars Högre än min fars Ungefär lika Lägre än min fars Mycket lägre än min fars Har aldrig haft något arbete Vet/minns inte min fars yrke Uppgift saknas VAR 50 LÖN: ANSVAR I ARBETET 15 Loc 160 width 1 15 När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker Du var och en av de följande sakerna borde vara? 15(1) Hur mycket ansvar man har i arbetet Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 51 LÖN: UTBILDN LÄNGD 15 Loc 161 width 1 15(2) <Bestämmer lön> Hur många år man utbildat sig <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 52 LÖN: ARBETSLEDNING 15 Loc 162 width 1 15(3) <Bestämmer lön> Om man har arbetsledande uppgifter <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt

23 Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 53 LÖN: BEHÖVS FÖRS FAM 15 Loc 163 width 1 15(4) <Bestämmer lön> Vad som behövs för att försörja en familj <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 54 LÖN: FÖRSÖRJER BARN 15 Loc 164 width 1 15(5) <Bestämmer lön> Om man har barn att försörja <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 55 LÖN: UTFÖRT ARBETE 15 Loc 165 width 1 15(6) <Bestämmer lön> Hur väl man utför arbetet <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt 6 4. Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas

24 VAR 56 LÖN: HÅRT ARBETE 15 Loc 166 width 1 15(7) <Bestämmer lön> Hur hårt man arbetar <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 57 RÄTTVIS LÖN 16 Loc 167 width 1 16 Är Din egen lön rättvis? Vi avser inte vad Du faktiskt tjänar, inte heller vad Du vill tjäna - utan vad Du anser är rättvist i förhållande till Din yrkesskicklighet och arbetsinsats! Är Din lön... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! Mycket lägre än vad som är rättvist Lite lägre än vad som är rättvist Ungefär rättvis Lite högre än vad som är rättvist 4 5. Mycket högre än vad som är rättvist Har aldrig haft något arbete Vet inte Uppgift saknas VAR 58 DIAGR DAGENS SAMHÄLLE 17 Loc 168 width 1 17 Vilken typ av samhälle är dagens Sverige? Vilket diagram beskriver detta bäst? Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten

25 45 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 59 DIAGR ÖNSKAT SAMHÄLLE 18 Loc 169 width 1 18 Hur tycker Du att Sverige borde vara - vilket av diagrammen skulle Du föredra att Sverige såg ut som? Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten Vet inte Uppgift saknas VAR 60 DIAGRAM: EGEN PLAC 19 Loc 170 width 1 19 Nu undrar vi var Du anser att Du själv och andra människor passar in. Titta på det diagram som Du menar bäst beskriver dagen Sverige (det diagram Du valde i fråga 17)! Var anser Du att Du och Din familj befinner er - i toppen, någonstans i mitten eller på botten? 2 1. Toppen Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 61 DIAGRAM: OUTB FABRARB 20 Loc 171 width 1 20 Vad anser Du att en fabriksarbetare utan yrkesutbildning befinner sig? 2 1. Toppen

26 Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 62 DIAGRAM: STYRELSEORDF 21 Loc 172 width 1 21 Var befinner sig en styrelseordförande i ett stort företag? Toppen Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 63 SKATTETRYCKET 22 Loc 173 width 1 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är den Alldeles för hög Något för hög Lagom hög Något för låg 5 5. Alldeles för låg Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 64 SKATT HÖGA INKOMSTER 23 Loc 174 width 1 23 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? (Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 23(1) För folk med höga inkomster är skatterna Alldeles för höga För höga Ungefär lagom För låga Alldeles för låga Vet ej

27 10 9. Uppgift saknas VAR 65 SKATT MEDELINKOMSTER 23 Loc 175 width 1 23(2) För folk med medelinkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> Alldeles för höga För höga Ungefär lagom För låga 0 5. Alldeles för låga Vet ej Uppgift saknas VAR 66 SKATT LÅGA INKOMSTER 23 Loc 176 width 1 23(3) För folk med låga inkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> Alldeles för höga För höga Ungefär lagom 3 4. För låga 6 5. Alldeles för låga Vet ej Uppgift saknas VAR 67 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 24 Loc 177 width 1 24 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 24(1) Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 68 FÖR HÖG MARGINALSKATT 24 Loc 178 width 1

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer