ISSP MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1998 om svenskarnas attityder till moral, värderingar och religion och ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Religion II'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av Statistiska centralbyrån. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SCB under perioden februari till maj 1998 i form av en enkätundersökning med två påminnelser samt uppföljande telefonintervjuer med ett stickprovsurval av kvarvarande bortfall.

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress 7 emigrerat erc) Nettourval Svarsfrekvens av vilka postenkäter av vilka telefonintervju 61 Icke svarande vägrande ingen kontakt 21 - övriga icke-svarande 605 PUBLIKATIONER Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (1999): ISSP Moral, värderingar och religion II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 43 (2)TRO PÅ REL UNDER 20 (3)LOC 54 WIDTH 1 (4) (5) 20d Tror Du på religiösa under/mirakel? (6)... (7) (8) (9) Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

5 SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Känsla av lycka 6 Myndighetsansvar: Arbete till alla som vill ha 7 Myndighetsansvar: Minska inkomstskillnaderna 8 Sexuellt umgänge före äktenskapet 9 Sexuellt umgänge utanför äktenskapet 10 Sexuellt umgänge mellan två av samma kön 11 Abort av medicinska skäl 12 Abort av ekonomiska skäl 13 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 14 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 15 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 16 Bra bo ihop innan man gifter sig 17 Inte uppge alla inkomster för att få lägre inkomstskatt 18 Felaktiga uppgifter till myndigheterna för att få bidrag 19 Utnyttja eller vara ärliga och rättvisa 20 Lita på människor eller vara försiktig 21 Förtroende för riksdagen 22 Förtroende för näringslivet och industrin 23 Förtroende för kyrkan 24 Förtroende för domstolar och rättväsendet 25 Förtroende för skolan och utbildningssystemet 26 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar 27 Religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut 28 Den moderna vetenskap gör mera skada än nytta 29 Förlitar oss för mycket på vetenskapen 30 Religionen för med sig mer konflikt än fred 31 Människor med stark religiös tro är ofta intoleranta 32 Sverige ett bättre land om religionen hade mindre inflytande 33 Frivilligt politiskt arbete senaste året 34 Frivilligt välgörenhetsarbete senaste året 35 Frivilliga religiösa aktiviteter senaste året 36 Annat frivilligt arbete senaste året 37 Kyrkan och andra religiösa organisationers inflytande 38 Uppfattning om Gud 39 Tro på Gud 40 Tro på liv efter döden 41 Tro på himlen 42 Tro på helvetet 43 Tro på under/mirakel 44 Uppfattning om Bibeln 45 Gud som personligen bryr sig om varje människa 46 Lite man kan göra för att ändra sitt levnadsöde 47 Livet bara meningsfullt eftersom Gud finns 48 Livet har inget särskilt syfte 49 Livet meningsfullt om man själv ger det en mening 50 Var och en skapar sitt eget öde

7 51 Religiös övertygelse 52 Mors religiösa hemvist 53 Fars religiösa hemvist 54 Egen religiösa hemvist under uppväxt 55 Make/makas religiös hemvist 56 Mors deltagande i gudstjänster 57 Fars deltagande i gudstjänster 58 Eget deltagande i gudstjänster i elva-tolvårsåldern 59 Brukar be 60 Kyrkliga aktiviteter 61 Grad av religiositet 62 Uppfattning om religion 63 Uppfattning om vad en vän kan förvänta sig 64 Uppträdande mot vän 65 Politikerna försöker hålla sina vallöften 66 De flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 67 Arbetsmarknadsgrupp 68 Arbetstid 69 Socio-ekonomisk indelning 70 Yrke 71 Företagare eller anställd 72 Antal anställda 73 Arbetsledande funktion 74 Offentlig eller privat tjänst 75 Facklig organisation 76 Utbildning 77 Utbildningens längd 78 Månadsinkomst 79 Civilstånd 80 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 81 Partner: Socio-ekonomisk inledning 82 Partner: Yrke 83 Partner: Företagare eller anställd 84 Partner: Antal anställda 85 Hushållets inkomst 86 Hushållets storlek 87 Antal personer under 18 år i hushållet 88 Antal personer under 6 år i hushållet 89 Bästa parti 90 Subjektiv samhällsklass 91 Föräldrars medborgarskap 92 Tillhör kyrka eller religiös församling 93 Kyrka eller församling 94 Kyrkobesök 95 Kön 96 Ålder 97 Riksområde 98 Huvudregion 99 Intervjuform

8 VAR 1 SSD STUDY NR 0716 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0716 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 April 2000 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Moral, värderingar och religion II VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 7 ID-nummer VAR 5 KÄNSLA AV LYCKA 1 Loc 16 width 1 1 Om Du tänker på hur Ditt liv i allmänhet ter sig nuförtiden, hur lycklig eller olycklig skulle Du säga att Du på det hela taget är? Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte alls lycklig Vet inte Uppgift saknas VAR 6 OFF MYND: ARBETE 2 Loc 17 width 1 2a Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att se till att alla som vill ha ett arbete får det? Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas

9 VAR 7 OFF MYND: INK SKILLN 2 Loc 18 width 1 2b Anser Du på det hela taget att det bör vara offentliga myndigheters ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga? Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas VAR 8 SEX INNAN ÄKTENSKAP 3 Loc 19 width 1 3 Tycker Du att det är fel eller inte fel om en man och en kvinna har sexuellt umgänge före äktenskapet? Alltid fel Nästan alltid fel Fel bara ibland Inte alls fel Vet inte 1 9. Uppgift saknas VAR 9 SEX UTANFÖR ÄKTENSKAP 4 Loc 20 width 1 4 Om en gift person har sexuellt umgänge med någon annan än sin make eller maka är det Alltid fel Nästan alltid fel Fel bara ibland Inte alls fel Vet inte 1 9. Uppgift saknas VAR 10 SEX MED SAMMA KÖN 5 Loc 21 width 1 5 Om två vuxna av samma kön har sexuellt umgänge är det Alltid fel Nästan alltid fel Fel bara ibland Inte alls fel

10 Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 11 ABORT MEDICINSKA SKÄL 6 Loc 22 width 1 6a Tycker Du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om det finns en stor risk att barnet har en allvarlig skada? Alltid fel Nästan alltid fel Fel bara ibland Inte alls fel Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 12 ABORT EKONOMISKA SKÄL 6 Loc 23 width 1 6b Tycker Du personligen att det är fel eller inte fel ifall en kvinna genomgår abort om familjen har mycket låga inkomster och inte har råd med fler barn? Alltid fel Nästan alltid fel Fel bara ibland Inte alls fel Vet inte Uppgift saknas VAR 13 HEM O FAM KVINNOARBETE 7 Loc 24 width 1 7 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 7a Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 4 9. Uppgift saknas VAR 14 FAMILJELIVET LIDANDE 7 Loc 25 width 1

11 7b På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 15 SAMBO UTAN VARA GIFT 8 Loc 26 width 1 8 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden. 8a Det är inget fel om ett par bor ihop även utan att ha tänkt gifta sig med varandra Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 16 BRA BO IHOP FÖRST 8 Loc 27 width 1 8b För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop <Se F.8 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 17 MINDRE INKOMSTSKATT 9 Loc 28 width 1 9a Tänk på de fall som beskrivs nedan. Tycker Du att det är

12 fel eller inte fel om en skattebetalare inte uppger alla sina inkomster för att därigenom betala mindre inkomstskatt? Inte fel Lite fel Fel Allvarligt fel Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 18 FELAKTIGA UPPGIFTER 9 Loc 29 width 1 9b Tycker Du att det är fel eller inte fel om en person ger felaktiga uppgifter till myndigheterna för att få bidrag som han/hon inte är berättigad till? 5 1. Inte fel Lite fel Fel Allvarligt fel 8 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 19 UTNYTTJA ELLER ÄRLIG 10 Loc 30 width 1 10 Hur ofta tror Du att människor skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, och hur ofta skulle de försöka vara ärliga och rättvisa? Människor skulle nästan alltid försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka utnyttja en Människor skulle för det mesta försöka vara ärliga och rättvisa Människor skulle nästan alltid försöka vara ärliga och rättvisa Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 20 LITA PÅ MÄNNISKOR 11 Loc 31 width 1 11 Tycker Du att man i allmänhet kan lita på människor, eller bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra? Man kan nästan alltid lita på människor Man kan vanligtvis lita på människor Man bör vanligtvis vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra Man bör nästan alltid vara väldigt försiktig när

13 man har med andra människor att göra Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 21 FÖRTROENDE RIKSDAGEN 12 Loc 32 width 1 12a Hur stort förtroende har Du för riksdagen? Fullständigt förtroende Ganska mycket förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls Vet inte Uppgift saknas VAR 22 FÖRTROENDE NÄRINGSLIV 12 Loc 33 width 1 12b Hur stort förtroende har Du för näringslivet och industrin? Fullständigt förtroende Ganska mycket förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls Vet inte Uppgift saknas VAR 23 FÖRTROENDE KYRKAN 12 Loc 34 width 1 12c Hur stort förtroende har Du för kyrkan och religiösa organisationer? Fullständigt förtroende Ganska mycket förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls Vet inte Uppgift saknas VAR 24 FÖRTROENDE DOMSTOLAR 12 Loc 35 width 1 12d Hur stort förtroende har Du för domstolarna och

14 rättväsendet? Fullständigt förtroende Ganska mycket förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls Vet inte Uppgift saknas VAR 25 FÖRTROENDE SKOLAN 12 Loc 36 width 1 12e Hur stort förtroende har Du för skolan och utbildningssystemet? Fullständigt förtroende Ganska mycket förtroende Ett visst förtroende Ganska litet förtroende Inget förtroende alls Vet inte Uppgift saknas VAR 26 KYRKAN PÅVERKA RÖSTN 13 Loc 37 width 1 13 Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 13a Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka hur folk röstar i valen Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 27 KYRKAN PÅVERKA BESLUT 13 Loc 38 width 1 13b Kyrkliga och andra religiösa företrädare bör inte försöka påverka politiska beslut <Se F.13 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd

15 Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 28 VETENSKAP GÖR SKADA 14 Loc 39 width 1 14 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 14a På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 29 FÖRLITAN PÅ VETENSKAP 14 Loc 40 width 1 14b Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på religiös tro <Se F.14 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 30 REL MEDFÖR KONFLIKTER 15 Loc 41 width 1 15 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 15a Runtom i världen för religionen med sig mer konflikt än fred Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

16 33 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 31 INTOLERANTA RELIGIÖSA 15 Loc 42 width 1 15b Människor med stark religiös tro är ofta alltför intoleranta mot andra <Se F.15 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 32 REL MINDRE INFLYTANDE 15 Loc 43 width 1 15c Sverige skulle vara ett bättre land om religionen hade mindre inflytande <Se F.15 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 33 POLITISKT ARBETE 16 Loc 44 width 1 16 Har Du under de senaste 12 månaderna utfört frivilligt arbete inom något av följande områden? Med frivilligt arbete avser vi obetalt arbete, inte bara medlemskap. Vi anser arbete som är till gagn för andra i samhället, inte bara ens familj eller vänner. 16a Politiskt arbete (t ex partiarbete, politiska rörelser, valrörelser) Anm. Om samma frivilliga arbetsinsats passar in på fler än en av raderna ovan, så ange den på den rad som kommer först. Om Du t ex skulle ha deltagit i valkampanjen för ett religiöst parti skulle Du ange detta under a men inte under c.

17 17 1. Ja, fler än 6 gånger 9 2. Ja, 3-5 gånger Ja, 1-2 gånger Nej Uppgift saknas VAR 34 VÄLGÖRENHET 16 Loc 45 width 1 16b <Frivilligt arbete senaste året> Välgörenhet (t ex hjälpt sjuka, gamla, fattiga) <Se F.16 för fullständig frågetext> Ja, fler än 6 gånger Ja, 3-5 gånger Ja, 1-2 gånger Nej Uppgift saknas VAR 35 KYRKLIGA AKTIVITETER 16 Loc 46 width 1 16c <Frivilligt arbete senaste året> Religiösa eller kyrkliga aktiviteter (t ex hjälpt kyrkan eller andra religiösa grupper) <Se F.16 för fullständig frågetext> Ja, fler än 6 gånger Ja, 3-5 gånger Ja, 1-2 gånger Nej Uppgift saknas VAR 36 ANNAT FRIVILLIGT ARB 16 Loc 47 width 1 16d <Frivilligt arbete senaste året> Annat frivilligt arbete <Se F.16 för fullständig frågetext> Ja, fler än 6 gånger Ja, 3-5 gånger Ja, 1-2 gånger Nej Uppgift saknas VAR 37 KYRKANS INFLYTANDE 17 Loc 48 width 1

18 17 Anser Du att kyrkan och andra religiösa organisationer i det här landet har för mycket eller för lite makt och inflytande? Alldeles för mycket makt För mycket makt Lagom mycket makt För lite makt Alldeles för lite makt Vet inte Uppgift saknas VAR 38 UPPFATTNING OM GUD 18 Loc 49 width 1 18 Vilket av nedanstående påståenden ligger närmast din egen uppfattning om Gud? Jag tror inte på Gud Jag vet inte om det finns någon Gud och jag tror inte det finns någon möjlighet att ta reda på det Jag tror inte på en personlig Gud, Men jag tror på en Högre Makt av något slag Ibland tror jag på Gud, ibland inte Även om jag har mina tvivel känner jag att jag tror på Gud Jag vet att Gud finns och jag har inga tvivel om detta Uppgift saknas VAR 39 TRO PÅ GUD 19 Loc 50 width 1 19 Vilket av följande beskriver bäst vad Du tror om Gud? Jag tror inte på Gud och har aldrig gjort det Numera tror jag inte på Gud men tidigare gjorde jag det Numera tror jag på Gud men tidigare gjorde jag inte det Jag tror på Gud och det har jag alltid gjort Vet inte Uppgift saknas VAR 40 TRO LIV EFTER DÖDEN 20 Loc 51 width 1 20a Tror Du på ett liv efter döden? Ja, absolut

19 Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas VAR 41 TRO PÅ HIMLEN 20 Loc 52 width 1 20b Tror Du på Himlen? Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas VAR 42 TRO PÅ HELVETET 20 Loc 53 width 1 2c Tror Du på Helvetet? Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas VAR 43 TRO PÅ REL UNDER 20 Loc 54 width 1 20d Tror Du på religiösa under/mirakel? Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vet inte Uppgift saknas VAR 44 UPPFATTNING BIBELN 21 Loc 55 width 1 21 Vilket av följande påståenden beskriver bäst Din uppfattning om Bibeln? Bibeln är Guds faktiska ord och ska tolkas

20 bokstavligt Bibeln bygger på Guds ord men ska inte tolkas bokstavligt Bibeln är en mycket gammal bok med berättelser, myter, historier och moraliska föreskrifter nedtecknade av människan Bibelfrågan har ingen innebörd för mig Vet inte Uppgift saknas VAR 45 GUD SOM BRYR SIG 22 Loc 56 width 1 22 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? 22a Det finns en Gud som personligen bryr sig om varje människa Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 46 ÄNDRA LEVNADSÖDEN 22 Loc 57 width 1 22b Det är litet människor kan göra för att ändra sina levnadsöden <Se F.22 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 47 GUD GER LIV MENING 22 Loc 58 width 1 22c För mig är livet bara meningsfullt eftersom Gud finns <Se F.22 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer

21 Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 48 LIV INGET SÄRSK SYFTE 22 Loc 59 width 1 22d Enligt min uppfattning har livet inget särskilt syfte <Se F.22 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 49 SJÄLV GE LIV MENING 22 Loc 60 width 1 22e Livet är bara meningsfullt om man själv ger det en mening <Se F.22 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 50 SKAPAR SITT EGET ÖDE 22 Loc 61 width 1 22f Var och en skapar sitt eget öde <Se F.22 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas

22 VAR 51 RELIGIÖS VÄNDPUNKT 23 Loc 62 width 1 23 Har Du någonsin upplevt en vändpunkt i Ditt liv, när Du fått en ny och personlig religiös övertygelse? Ja Nej Uppgift saknas VAR 52 MORS RELIG HEMVIST 24 Loc 63 width 1 24 Vilken var Din mors religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? Svenska kyrkan Katolska kyrkan Frikyrka Annan kristen församling Annan kyrka, religiös församling eller religion Ingen religiös tillhörighet Vet inte Uppgift saknas VAR 53 FARS RELIG HEMVIST 25 Loc 64 width 1 25 Vilken var Din fars religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? Svenska kyrkan Katolska kyrkan Frikyrka Annan kristen församling Annan kyrka, religiös församling eller religion Ingen religiös tillhörighet Vet inte Uppgift saknas VAR 54 REL HEMVIST UPPVÄXT 26 Loc 65 width 1 26 Vilken var Din religiösa hemvist, om någon, under Din uppväxt? Svenska kyrkan Katolska kyrkan Frikyrka Annan kristen församling

23 30 5. Annan kyrka, religiös församling eller religion Ingen religiös tillhörighet Vet inte Uppgift saknas VAR 55 MAKES REL HEMVIST 27 Loc 66 width 1 MD=0 Var vänlig besvara fråga 27 om Du är gift eller sammanboende. Om Du är ensamstående, fortsätt med fråga Vilken är Din makes/makas religiösa hemvist, om någon? Svenska kyrkan Katolska kyrkan Frikyrka Annan kristen församling Annan kyrka, religiös församling eller religion Ingen religiös tillhörighet Vet inte Frågan ej tillämplig VAR 56 MORS GUDSTJÄNSTBESÖK 28 Loc 67 width Ungefär hur ofta brukade Din mor delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under Din uppväxt? Aldrig Mindre än en gång om året En eller två gånger om året Flera gånger om året En gång i månaden Två till tre gånger i månaden Nästan varje vecka En gång i veckan Flera gånger i veckan Vet inte/minns inte Uppgift saknas VAR 57 FARS GUDSTJÄNSTBESÖK 29 Loc 69 width Ungefär hur ofta brukade Din far delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster under Din uppväxt? Aldrig Mindre än en gång om året En eller två gånger om året Flera gånger om året En gång i månaden Två till tre gånger i månaden

24 Nästan varje vecka En gång i veckan Flera gånger i veckan Vet inte/minns inte Uppgift saknas VAR 58 GUDSTJÄNSTBES UPPVÄXT 30 Loc 71 width Ungefär hur ofta brukade Du själv delta i gudstjänster eller andra religiösa sammankomster när Du var i elva-tolvårsåldern? Aldrig Mindre än en gång om året En eller två gånger om året Flera gånger om året En gång i månaden Två till tre gånger i månaden Nästan varje vecka En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag Flera gånger om dagen Vet inte/minns inte Uppgift saknas VAR 59 BRUKAR BE 31 Loc 73 width Hur ofta brukar Du be? Aldrig Mindre än en gång om året En eller två gånger om året Flera gånger om året En gång i månaden Två till tre gånger i månaden Nästan varje vecka En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag Flera gånger om dagen Uppgift saknas VAR 60 KYRKLIGA AKTIVITETER 32 Loc 75 width Hur ofta deltar Du i kyrkliga eller andra religiösa aktiviteter utöver gudstjänster? Aldrig

25 Mindre än en gång om året En eller två gånger om året Flera gånger om året En gång i månaden Två till tre gånger i månaden Nästan varje vecka En gång i veckan Flera gånger i veckan Uppgift saknas VAR 61 RELIGIOSITET 33 Loc 77 width 1 33 Skulle Du vilja beskriva Dig som Mycket djupt religiös Djupt religiös Ganska religiös Varken religiös eller icke-religiös Ganska icke-religiös Djupt icke-religiös Mycket djupt icke-religiös Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 62 UPPFATTNING RELIGION 34 Loc 78 width 1 34 Vilket av följande påståenden kommer närmast Din egen uppfattning? Det finns nästan ingen sanning i någon religion Det finns grundläggande sanningar i många religioner Endast en religion är sann Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 63 VÄNS FÖRVÄNTAN 35 Loc 79 width 1 35 Tänk Dig att Du åker i en bil som körs av en god vän. Du vet att han kör för fort. Han kör på en fotgängare. Din vän ber Dig säga till polisen att han höll hastighetsbegränsningen. 35a Vilket av följande påståenden ligger närmast Din uppfattning om vad Din vän har rätt att fövänta sig av Dig? Min vän har en absolut rätt att förvänta sig att jag vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen Min vän har en viss rätt att förvänta sig att jag

26 vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen Min vän har ingen rätt att förvänta sig att jag vittnar om att han höll hastighetsbegränsningen Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 64 AGERANDE MOT VÄN 35 Loc 80 width 1 35b Vad skulle Du göra i den här situationen? <Se F.35 för fullständig frågetext> Absolut säga till polisen att min vän körde för fort Förmodligen säga till polisen att min vän körde för fort Förmodligen säga till polisen att min vän höll hastighetsbegränsningen Absolut säga till polisen att min vän höll hastighetsbegränsningen Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 65 POLITIKERNAS VALLÖFTE 36 Loc 81 width 1 36 Håller Du med eller tar Du avstånd från följande påståenden? 36a De politiker vi väljer till riksdagen försöker att hålla sina vallöften Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 66 OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN 36 Loc 82 width 1 36b Man kan lita på att de flesta högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet <Se F.36 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd

27 Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 67 ARBETSMARKNADSGRUPP 37 Loc 83 width 2 9 Nu kommer några frågor om vad Du arbetar med. 37 Vilken av följande grupper tillhör Du? Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) Arbetar deltid, timmar per vecka Arbetar deltid, mindre än 15 timmar per vecka Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk Arbetslös Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning Studerande Ålderspensionär Hemarbetande Förtidspensionär Gör värnplikten Föräldraledig Uppgift saknas VAR 68 VECKOARBETSTID 38 Loc 85 width Vilken är Din normala arbetstid? timmar timme per vecka timmar per vecka Frågan ej tillämplig/uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek:

28 VAR 69 SEI-INDELNING 39 Loc 87 width a Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt Ej facklärda arbetare, varuproducerande Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande Facklärda arbetare, varuproducerande Facklärda arbetare, tjänsteproducerande Lägre tjänstemän I Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och Ledande befattningar Fria yrkesutövare med akademiyrken Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76, 77 och Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och Uppgift saknas VAR 70 YRKE 39 Loc 89 width b Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar eller arbetare senast? Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Försäljningsarbete inom detaljhandel m. m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Gruv-, bygg- och anläggningsarbete Metallhantverk, reparatörsarbete m. m Maskinoperatörs- och monteringsarbete Militärer Högre ämbetsmän och politiker Verkställande direktörer, verkschefer m. fl Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m. m Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Verksamhetschefer inom utbildning Ekonomichefer och administrativa chefer Försäljnings- och marknadschefer

29 Reklam- och PR-chefer Inköps- och distributionschefer Forsknings- och utvecklingschefer Övriga chefer inom specialområden Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Chefer för mindre byggföretag Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m. m Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg Systemerare och programmerare Övriga dataspecialister Arkitekter och stasplanerare Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elkraft Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Övriga civilingenjörer m.fl Biologer Agronomer och hortonomer Jägmästare m.fl Läkare Tandläkare Barnmorskor Akutsjuksköterskor m.fl Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Grundskollärare Speciallärare Skol- och utbildningskonsulenter m.fl Övriga pedagoger med teoretisk specialkompetens Revisorer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Övriga företagsekonomer Advokater och åklagare Domare Arkivarier, museitjänstemän m.fl Bibliotekarier m.fl Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Formgivare Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Psykologer m.fl Socialsekreterare och kuratorer Laboratorieingenjörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och maskintekniker

30 Kemiingenjörer och kemitekniker Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Övriga ingenjörer och tekniker Datatekniker Dataoperatörer Fotografer Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Fartygsbefäl m.fl Flygtekniker Säkerhetsinspektörer m.fl Arbetsterapeuter Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl Dietister Optiker Sjukgymnaster m.fl Djursjukvårdare Receptarier Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Röntgensjuksköterskor Biomedicinska analytiker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Värdepappersmäklare Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Reseproducenter Företagssäljare Inköpare Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Administrativa assistenter Redovisningsekonomer m.fl Taxeringstjänstemän Socialförsäkringstjänstemän Poliser Behandlingsassistenter m.fl Fritidsledare m.fl Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl Inspicienter, rekvisitörer m.fl Pastorer Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Bank- och postkassörer Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Receptionister m.fl Telefonister Trafikinformatörer m.fl Flygvärdinnor m.fl Tågmästare m.fl.

31 Storhushållsföreståndare m.fl Kockar och kokerskor Hovmästare, servitörer och bartendrar Barnskötare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Skötare och vårdare Tandsköterskor Övrig vård- och omsorgspersonal Frisörer, hudterapeuter m.fl Väktare och ordningsvakter Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Bensinstationsföreståndare m.fl Bil-, båt- och husvagnsförsäljare Demonstratörer, uthyrare m.fl Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl Husdjursuppfödare och husdjursskötare Övriga djuruppfödare och djurskötare Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Skogsbrukare Fiskodlare Fiskare Jägare Gruv- och bergarbetare Murare m.fl Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Anläggningsarbetare Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Isoleringsmontörer VVS-montörer m.fl Installationselektriker Fastighetsskötare Målare Gjutare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Verktygsmakare m.fl Slipare m.fl Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Elmontörer och elreparatörer Tele- och elektronikreparatörer m.fl Distributionselektriker Finmekaniker Drejare m.fl Dekorationsmålare Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m Text- och bildoperatörer m.fl Bagare och konditorer Provsmakare och kvalitetsbedömare Möbelsnickare m.fl Skräddare, modister och ateljesömmerskor Körsnärer Tapetserare Ugnsoperatörer m.fl Gjuterioperatörer

32 Processoperatörer, glas och keramiska produkter Sågverksoperatörer Processoperatörer, träfiberindustri Processoperatörer, pappersmassa Processoperatörer, papper Processoperatör, kemisk basindustri Driftmaskinister m.fl Verktygsmaskinoperatörer Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, ytbehandling Maskinoperatörer, fotografiska produkter Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Maskinoperatörer, tryckeri Maskinoperatörer, vävning och stickning Symaskinoperatörer Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Maskinreparatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Fordonsmontörer, m.fl Montörer. el- och teleutrustning Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter m.m Montörer, papp- och textilprodukter m.m Övriga maskinoperatörer och montörer Lokförare Bangårdspersonal Bil- och taxiförare Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och långtradarförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m.fl Kranförare m.fl Truckförare Hembiträden m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Köks- och restaurangbiträden Tidningsdistributörer m.fl Vaktmästare m.fl Renhållnings- och återvinningsarbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Godshanterare och expressbud Uppgift saknas VAR 71 FÖRETAGARE/ANSTÄLLD 40 Loc 93 width 1 40a Är Du företagare eller anställd? Även om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete Egen företagare utan anställda

33 41 2. Egen företagare med anställda Anställd Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas VAR 72 ANTAL ANSTÄLLDA 40 Loc 94 width 3 MD= 0 40b (OM EGEN FÖRETAGARE MED ANSTÄLLDA) Hur många anställda? anställda anställda Frågan ej tillämplig/uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 73 ARBETSLEDARE 41 Loc 97 width 1 41 Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på Ditt förra arbete Ja Nej Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas VAR 74 PRIV/OFF TJÄNST 42 Loc 98 width 1 42 Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst Arbetar i offentlig tjänst Arbetar i statligt företag Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas VAR 75 FACKLIG ORGANISATION 43 Loc 99 width 1

34 43 Är Du medlem i någon facklig organisation? Ja, i ett LO-förbund Ja, i ett TCO-förbund Ja, i ett SACO-förbund Ja, i någon annan facklig organisation Nej Uppgift saknas VAR 76 HÖGSTA UTBILDNING 44 Loc 100 width a Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? Folkskola eller grundskola årig gymnasielinje Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) Yrkesskola Folkhögskola Realskola eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) Studentexamen Universitets- eller högskoleutbildning utan examen Examen från universitet eller högskola Uppgift saknas VAR 77 UTBILDNINGENS LÄNGD 44 Loc 102 width b Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning? Räkna årskursen från skolans lågstadium år år Ingen utbildning Uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: 5 80

35 VAR 78 MÅNADSINKOMST 45 Loc 104 width Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? Ingen inkomst kronor i månaden kronor i månaden Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=0 Max=250 Mean=15.4 St.Dev=14.9 VAR 79 CIVILSTÅND 46 Loc 107 width 1 46 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? Gift Sammanboende Frånskild Änka/änkling Ensamstående Uppgift saknas VAR 80 PARTNER ARBMARKNGRUPP 47 Loc 108 width 2 MD= 0 47 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) Arbetar deltid, timmar per vecka Arbetar deltid, mindre än 15 timmar per vecka Medhjälpande i familjemedlems företag/jordbruk Arbetslös Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller ALU-anställning Studerande Ålderspensionär Hemarbetande Förtidspensionär Gör värnplikten Föräldraledig Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 81 PARTNER SEI-INDELNING 48 Loc 110 width 2 MD= 0 48a (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange

36 vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjlligt Ej facklärda arbetare, varuproducerande Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande Facklärda arbetare, varuproducerande Facklärda arbetare, tjänsteproducerande Lägre tjänstemän I Lägre tjänstemän II, sammanslagning av 34 och Tjänstemän på mellannivå, sammanslagning av 44 och Högre tjänstemän, sammanslagning av 54 och Ledande befattningar Fria yrkesutövare med akademiyrken Företagare, ospecificerat antal anställda, sammanslagning av 76,77 och Lantbrukare, ospecificerad areal, sammanslagning av 86 och Frågan ej tillämplig/uppgift saknas VAR 82 PARTNER YRKE 48 Loc 112 width 4 MD= 0 48b (GIFT/SAMMANBOENDE) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar eller arbetade senast? Ledningsarbete Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Försäljningsarbete inom detaljhandel m. m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Militärer Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri Högre ämbetsmän och politiker Verkställande direktörer, verkschefer m. fl Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Verksamhetschefer inom utbildning Verksamhetschefer inom vård och omsorg Övriga drift- och verksamhetschefer Ekonomichefer och administrativa chefer Personalchefer Försäljnings- och maknadschefer Reklam- och PR-chefer Övriga chefer inom specialområden Chefer för mindre företag inom tillverkning,

37 el-, värme- och vattenförsörjning m.m Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m. m Chefer för övriga mindre företag och enhet Kemister Systemerare och programmerare Övriga dataspecialister Arkitekter och stadsplanerare Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elkraft Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., kemi Övriga civilingenjörer m.fl Biologer Agronomer och hortonomer Läkare Tandläkare Barnmorskor Akutsjuksköterskor m.fl Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Grundskollärare Speciallärare Övriga pedagoger med teoretisk specialkompetens Revisorer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Domare Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Journalister, författare, informatörer m.fl Formgivare Präster Administratörer i offentlig förvaltning Psykologer m.fl Socialsekreterare och kuratorer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och maskintekniker Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Övriga ingenjörer och tekniker Datatekniker Fotografer Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Fartygsbefäl m.fl Piloter m.fl Flygtekniker Säkerhetsinspektörer m.fl Skogsmästare m.fl Arbetsterapeuter Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl Sjukgymnaster m.fl.

38 Djursjukvårdare Övriga terapeuter Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Övriga sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Företagssäljare Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl Administrativa assistenter Boutredare Redovisningsekonomer m.fl Tulltjänstemän Poliser Fritidsledare m.fl Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Dataregistrerare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Bank- och postkassörer Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Receptionister m.fl Telefonister Trafikinformatörer m.fl Tågmästare m.fl Storhushållsföreståndare m.fl Kockar och kokerskor Hovmästare, servitörer och bartendrar Barnskötare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Skötare och vårdare Tandsköterskor Övrig vård- och omsorgspersonal Frisörer, hudterapeuter m.fl Begravningsentreprenörer Brandmän Väktare och ordningsvakter Kriminalvårdare Övrig säkerhetspersonal Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Kafeföreståndare Kioskföreståndare Bensinstationsföreståndare m.fl Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare Trädgårdsanläggare m.fl Husdjursuppfödare och husdjursskötare

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad

Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen. En allt mer specialiserad arbetsmarknad Två huvudsakliga orsaker till en ökande brist på arbetskraft: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad Förändring av antal invånare 20-64 år från år 2008 till 2018 Källa: Den demografiska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig

Mars 2012. Lönebildning i företag lönar sig Mars 2012 Lönebildning i företag lönar sig Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning bör ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Ura 2011:6 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Inledning Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. I Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2000 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2000 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Vad kostar arbetsskadorna? År 2011 anmäldes ca106 000 arbetsskador

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Arbetsmarknadsläget Sysselsättning 4 680 000 (0,6 %) Arbetslöshet 376 000 (7,4 %) Ungdomsarbetslöshet - 138 000 (22,2 %) Varsel 7 300 (4

Läs mer

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Syftet med studien Undersöka för inkomstbortfall för hela socialförsäkringen när

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 38 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad DALARNA 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Fakta om prognosen... 3 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning... 3 Utbudet av arbetskraft... 7 Arbetslöshet och programinsatser...

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 2011 Landareal: 399 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 - 90 -

Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 - 90 - Landareal: 142 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte

Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte geolog, flygmekaniker, skattehandläggare, upphandlare, radiooperatör, grafiker, museitjänsteman, polis, jurist, kustbevakningstjänsteman, kemist, receptionist,

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer

Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 1 834 kvkm Invånare per kvkm: 7 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 6 3 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer