Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet"

Transkript

1 Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

2 Vad kostar arbetsskadorna? År 2011 anmäldes ca arbetsskador - Motsvarar 2,5 % av de förvärvsarbetande - Relativt konstant nivå de senaste 20 åren Enda beräkningen av arbetsskadornas kostnader för Sverige pekar på kostnader motsvarande 8,3 procent av BNP (1991) EU anger att kostnaderna för arbetsskador ligger mellan 2,6 och 3,8 procent av BNP i EU15-länderna Arbetsmiljöverket efterfrågade undersökning om befintlig statistik om kostnaderna för arbetsskador

3 Vilka kostnadsposter finns och vem bär dem? Kostnader för Produktionsbortfall - Individen, arbetsgivaren och gemensamma kostnader Medicinsk behandling och rehabilitering - Landstingen Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Fysiskt och psykiskt lidande - Individen, avtalsförsäkringar Materiella skador - Försäkringar Rättsväsende -Skatt

4 Kostnaderna behöver inte vara konstanta Hur kan vi påverka antalet arbetsskador? - Utforma lagar och regler om verksamheten på arbetsplatserna - Öka kunskaperna om risker - Öka arbetsgivarens kostnader för arbetsskador - Minska kompensationsgraden vid arbetsskador Minska längden på frånvaron genom att satsa på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering

5 Forskning om samhällsekonomiska kostnader för arbetsskador Relativt lite samhällsekonomiskforskning arbetsskador Forskningen om arbetsskador finns främst inom medicin, psykologi och teknik. - Effekter på produktivitet och inkomster - Arbetsskador och lönesättning - Arbetsskador och ersättningssystem - Effekter av regler för arbetsmiljön - Effekter av rehabilitering på inkomster - Kostnaderna för arbetsskador 21/09/2012

6 Effekter på produktivitet och inkomster De som blir arbetsskadade blir mindre produktiva och får lägre inkomster inte bara på kort sikt utan även på långsikt. Män och kvinnor får lika stor inkomstförlust på kort sikt efter en arbetsskada, men kvinnors inkomstutveckling på lång sikt är sämre än männens - Kvinnor lämnar arbetskraften i högre utsträckning än männen - Jobbar deltid i högre utsträckning än männen

7 Arbetsskador och löner Teori om kompenserande löneskillnader - Adam Smith Wealth of Nations 1776 De som löper större risk för att utsättas för arbetsskador får högre lön som kompensation för detta Empiri: - Hög lön och bra arbetsmiljö samvarierar positivt

8 Arbetsskador och ersättningssystem Leder högre ersättning till fler (rapporterade) arbetsskador? - Ja Leder ökat arbetsgivarinträde till färre arbetsskador? - Premier baserade på antal arbetsskador i företaget minskar antalet arbetsskador och påverkar det förebyggande arbetet

9 Regler för arbetsmiljön Leder lagar och regler till färre arbetsskador? - Ju strängare regler desto färre arbetsskador - Inga bevis för att ökad sannolikhet för inspektion eller ökat förväntat straff påverkar antalet arbetsskador - Genomförda inspektioner har effekt på framtida regelefterlevnad

10 Effekter av arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsinkomster Svensk studie: Ingen effekt av arbetslivsinriktad rehabilitering på framtida arbetsmarknadsdeltagande Dansk studie: Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av utbildning leder till att fler kommer i arbete

11 Kostnaderna för arbetsskador Forskningen ger ingen enhetlig bild. Kostnadsposterna är många, de är svåra att värdera, talen varierar mycket mellan olika länder.

12 Kostnaderna för arbetsskador i Sverige: Offentliga sektorns kostnader för socialförsäkringen - Kostnader för socialförsäkringen; sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, livränta, sjukvård utomlands, tandvård, hjälpmedel, resor : miljoner kronor. Motsvarar drygt 3000 kr per förvärvsarbetande.

13 Offentliga sektorns kostnader: Kostnader för förebyggande verksamhet Arbetsmiljöverket: - Skapa enkla regler och standarder - Utföra inspektioner - Utveckla internationellt samarbete - Producera arbetsskadestatistik - Genomföra informationsverksamhet - Ge stöd till och utbildning av skyddsombud Kostnaden för Arbetsmiljöverkets förebyggande verksamhet var 615 miljoner kr år 2008 (140 kr/förvärvsarbetande)

14 Offentliga sektorns kostnader: Kostnader för förebyggande verksamhet, forts. Forskning om förbättring av arbetsmiljö och personalskydd. Offentliga medel 2007: 128 miljoner kr (29 kr per förvärvsarbetande). Satsning på vidareutveckling av företagshälsovården av regering och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förbättrad koordinering mellan arbetsplatser, sjukvård och Försäkringskassan. 2008:500 miljoner kr (114 kr/förvärvsarbetande). International Labour Organization (ILO). 244 miljoner kr (55 öre/förvärvsarbetande)

15 Offentliga sektorns kostnader: Kostnader för vården Svårt att mäta kostnader för medicinsk vård. Införande av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Kostnad per patient, KPP vid somatisk slutenvård. - Somatisk slutenvård vid sjukhus inom följande län: Stockholm, Uppsala, Östergötland, Halland, Örebro, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Region Skåne och Västragötalandsregionen. Endast 6 % av arbetsolycksfallen som individer söker akutvård för leder till slutenvård. Kostnad för somatiska slutenvården var drygt 128 miljoner kr 2008 (29 kr/förvärvsarbetande).

16 Offentliga sektorns kostnader: Kostnader för rättssystemet Skadeståndsrätten är sällan av betydelse för arbetsskadorna: social- och avtalsförsäkring lämnar full skadeståndsnivå enligt skadeståndsrätten. Taleförbud i avtalsförsäkringen. Överklaga Försäkringskassans beslut. 2007: 17 % av FKs beslut om livränta överklagades till länsrätten : 10 % överklagades. Rätten ändrade FKs beslut i ca 15 procent av de avgjorda fallen. Domstolskostnader 2007: 78,4 miljoner kr (18 kr/förvärvsarbetande). 2009: 33,8 miljoner kr (8 kr/förvärvsarbetande).

17 Offentliga sektorns kostnader: Effekter på skatteintäkterna Minskad produktion och konsumtion till följd av arbetsskador innebär läger skatteintäkter Lägre inkomst vid arbetsskada lägre inkomstskatt Arbetsgivarnas inkomster minskar lägre produktivitet hos den drabbade som inte fullt ut motsvaras av lägre lönekostnader leder till lägre vinst och vinstskatt Kostnader för rehabilitering, företagshälsovård och förebyggande behandling är avdragsgilla. Effekterna på offentliga sektorns intäktssidan troligen mycket mindre än effekterna på utgiftssidan

18 Offentliga sektorns kostnader I vår genomgång av befintlig statistik över offentliga sektorns kostnader saknar vi framförallt - Kostnader för vård i öppenvården - Kostnader för sjukpenning och sjukersättning - Kostnader för stöd vid återgång i arbetet

19 Utöver offentliga sektorns kostnader behövs information om följande poster för att bättre kunna beräkna samhällskostnaderna för arbetsskador: - Sjuklön från arbetsgivaren - Arbetsgivarens kostnader för arbetslivsrehabilitering - Kostnader för företagshälsovård - Företagsinvesteringar för säkerhet - Avtalsförsäkringar (detta finns info om) - Kostnader för dödsfall. Schablon i transportplaneringen om 21 miljoner kr per dödsfall. - Statistik över kostnaderna bör samlas in regelbundet av Arbetsmiljöverket

20 Kostnader för olika arbetsställen och grupper av individer Risken för arbetsskador skiljer sig åt mellan grupper. - Branscher - Företagsstorlek - Ålder - Inrikes och utrikes födda - Kön

21 Arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande Män Kvinnor Jordbruk, jakt och skogsbruk 4,3 5,0 Gruvor, utvinning av mineral 16,8 7,4 Tillverkning 11,9 8,4 Försörjning av el, gas, värme och kyla 4,4 1,3 Vattenförsörjning och avfallshantering 14,9 6,4 Byggverksamhet 10,9 3,0 Handel, reparation av motorfordon 4,2 2,7 Transport och magasinering 11,3 10,8 Hotell och restaurang 3,3 3,8 Informations- och kommunikationsverksamhet 1,0 0,9 Finans och försäkringsverksamhet 2,8 5,4 Fastighetsverksamhet 4,5 2,9 Juridik, ekonomi, teknik, vetenskap 2,3 2,0 Uthyrning, fastighetsservice och resetjänster 9,1 4,8 Offentlig förvaltning och försvar 7,4 4,4 Utbildning 3,1 5,4 Vård, omsorg och sociala tjänster 5,1 7,3 Kultur, nöje och fritid 4,7 3,7 Annan serviceverksamhet 3,1 2,4 Samtliga 8,4 5,3

22 Arbetssjukdomar per 1000 förvärvsarbetande Män Kvinnor Jordbruk, jakt och skogsbruk 0,7 1,3 Gruvor, utvinning av mineral 2,0 - Tillverkning 2,0 3,9 Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,8 0,9 Vattenförsörjning och avfallshantering 2,0 - Byggverksamhet 2,3 1,4 Handel, reparation av motorfordon 0,7 0,8 Transport och magasinering 1,6 2,9 Hotell och restaurang 0,7 0,9 Informations- och kommunikationsverksamhet 0,2 0,4 Finans och försäkringsverksamhet 0,3 0,5 Fastighetsverksamhet 0,9 1,7 Juridik, ekonomi, teknik, vetenskap 0,6 1,0 Uthyrning, fastighetsservice och resetjänster 1,0 1,9 Offentlig förvaltning och försvar 1,6 2,2 Utbildning 1,1 1,9 Vård, omsorg och sociala tjänster 1,3 2,3 Kultur, nöje och fritid 0,7 1,1 Annan serviceverksamhet 0,7 1,8 Samtliga 1,3 1,9

23 Risken i olika yrken, män (olyckor) Yrke Antal skadade per förvärvsarbetande Maskinmekaniker, montörer, reparatörer Processoperatörsarbete 24 Svetsare och gasskärare Maskinoperatör inom metall och mineral Maskinoperatör inom livsmedelsindustri Fordons- och maskinmontörer Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustri Yrke Antal skadade per förvärvsarbetande 26 Brevbärare 16 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Lagerassistenter VVS-montörer m.fl Trädgårdsanläggare m.fl. 19 Lastbils- och långtradarförare 18 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Säkerhetspersonal 16 Samtliga yrken 7 Källa: Arbetsmiljöverket (2009)

24 Risken i olika yrken, kvinnor (olyckor) Yrke Transport- och maskinförararbete Antal skadade per förvärvsarbetande Yrke Antal skadade per förvärvsarbetande 23 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning Maskinoperatörsarbete 19 Barnskötare m.fl. 7 Lagerassistenter (mottagande, uppackning, kontrollering och registrering av gods) 15 Försäljare, dagligvaror 7 Undersköterskor, 14 Kockar och kokerskor 7 sjukvårdsbiträden m.fl. Montörer 13 Behandlingsassistenter m.fl. 7 Banktjänstemän, kreditrådgivare m.fl. Arbete i jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske Vårdbiträden, personliga assistenter Källa: Arbetsmiljöverket (2009). 11 Förskollärare och fritidspedagoger 10 Skötare, vårdare m.fl. 6 8 Samtliga yrken 5 8 6

25 Anmälda arbetssjukdomar per förvärvsarbetande år 2008, män Yrke Antal sjuka per förvärvsarbetande Yrke Poliser 9 Byggnads- och anläggningsarbetare Antal sjuka per förvärvsarbetande Maskinoperatör inom 6 VVS-montörer m.fl. 4 metall- och mineral Montörer 6 Brevbärare 4 Svetsare och gasskärare 6 Trädgårdsanläggare m.fl. 4 Processoperatörsarbete 5 Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustri 4 Maskinmekaniker, - montörer, -reparatörer 5 Maskinoperatör inom livsmedelsindustri Tunnplåtslagare 5 Vård-, omsorgspersonal 3 Slaktare, bagare, 5 Samtliga yrken 2 konditorer m.fl. 4 4

26 Anmälda arbetssjukdomar per förvärvsarbetande år 2008, kvinnor Yrke Antal skadade per förvärvsarbetande Yrke Antal skadade per förvärvsarbetande Montörer 16 Tandsköterskor 4 Maskinoperatörsarbete 10 Vårdbiträden, personliga 3 assistenter Lagerassistenter m.fl. 6 Förskollärare och 3 fritidspedagoger Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 5 Barnskötare m.fl. 3 Socialsekreterare och kuratorer 5 Sjuksköterskor (ej med särskild kompetens) Skötare, vårdare m.fl. 4 Kontorssekreterare och 3 dataregistrerare Kockar och kokerskor 4 Administratörer i offentlig 3 förvaltning Behandlingsassistenter m.fl. 4 Samtliga yrken 3 3

27 Risken för olika åldersgrupper Antal arbetsskador per 1000 förvärvsarbetande Arbetsolyckor Arbetssjukdomar Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor år 9,4 5,7 0,5 0, år 7,3 4,3 0,8 1, år 7,3 5,0 1,2 1, år 7,5 6,0 2,7 2,7 55 år + 6,4 5,8 2,1 2,4 16 år + 8,4 5,3 1,3 1,9

28 Skador som leder till akutvård för olika grupper Fördjupad registrering inom ramen för patientregistret Akutmottagningar och jourcentraler - Sjukhusen i Skövde, Lidköping, Mariestad, Falköping, Karlstad, Arvika, Torsby, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Akademiska sjukhuset i Uppsala Rapporteras in till Socialstyrelsen och registreras i Injury Database (IDB) Täcker ca 10 % av befolkningen. 15 % behövs för representativitet för riket.

29 Skador som leder till akutvård för olika grupper, forts. Av alla som sökt akutvård hade 8 % råkat ut för en arbetsskada och 1,5 % ett färdolycksfall sökte akutvård för skador under arbetstid år 2008 (1,4 % av de förvärvsarbetande). 80 % av dessa var män sökte akutvård för färdolycksfall (0,2 % av de förvärvsarbetande). Kvinnorna stod för något mer än hälften av färdolyckorna som ledde till akutvård.

30 Skador som leder till akutvård för olika grupper, forts. 94 % av de som söker akutvård pga arbetsskada blir behandlade i öppenvården. 83 % av övriga skador behandlas i öppenvården. En mindre andel av arbetsskadorna är så allvarliga att de leder till sluten vård.

31 Andel av de förvärvsarbetande som sökte akutvård pga arbetsskada 2008 Ålder Män Kvinnor Alla ,0 0,8 2, ,0 0,6 1, ,9 0,6 1, ,4 0,6 1, ,2 0,6 1,4

32 Genomsnittskostnader i somatisk slutenvård för arbetsolycksfall och färdolycksfall 2008, kronor Ålder Män Kvinnor Totalt

33 Kostnad (kronor) i somatisk slutenvård per arbetsolycksfall och färdolycksfall 2008 efter plats skadan inträffat på Män Kvinnor Bostad, bostadsområde Institutionellt boende (inkl. fängelse, militärförläggning) Andel av arbetsskadorna Andel av kostnaderna Andel av arbetsskadorna Andel av kostnaderna 8 % 7 % 11 % 11 % 1 % 1 % 5 % 3 % Skola, offentlig 3 % 3 % 16 % 23 % samlingslokal Idrottsanläggning 1 % 2 % 3 % 4 % Gata, väg och 4 % 3 % 12 % 13 % trottoar Butiks, handels eller 5 % 5 % 9 % 8 % serviceområde Industriområde, 40 % 41 % 11 % 11 % byggarbetsplats Lantbruksområde 7 % 7 % 3 % 4 % Övrigt 31 % 30 % 30 % 24 %

34 Orsaker till arbetsolyckor och kostnader Av de som vårdas i somatisk slutenvård har - drygt 2/3 av männen råkar ut för fallolyckor eller olyckor som orsakats av icke levande mekaniska krafter - knappt 10 % av männen råkar ut för transportolyckor Den dyraste vården kräver olyckor som orsakats av kontakt med heta föremål/ämnen, transportolyckor för cyklister och förare/passagerare i lastbil

35 Orsaker till arbetsolyckor och kostnader, forts. Hälften av kvinnorna som fått en arbetsskada och vårdas i somatisk slutenvård har råkat ut för en fallolycka. 16 % har råkat ut för en transportolycka. 15 % har drabbats av en arbetsolycka pga icke levande mekaniska krafter. Påkörd fotgängare har de absolut högsta kostnaderna. Även vård av förare/passagerare i personbil relativt hög.

36 Kostnader för arbetssjukdomar Knappt hälften av alla män och drygt hälften av alla kvinnor som vårdas för arbetssjukdom i somatisk slutenvård har sjukdom i muskuloskeletala systemet och bindväven. Andra vanliga diagnoser är förgiftningar och toxiska effekter, sjukdomar i nervsystemet, sjukdomar i hud och underhud (ca 10 % per diagnos). De stora kostnaderna för män är brännskador och multipelt trauma utom ytliga skador och sårskador De stora kostnaderna för kvinnor är sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven.

37 Beviljade livräntor för olika grupper Anmälda arbetsskador som lett till en livränta 2005 och 2006 Ålder Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Män Kvinnor Män Kvinnor ,9 % 1,2 % 7,6 % 2,3 % ,4 % 5,2 % 19,1 % 9,0 % ,0 % 5,8 % 25,7 % 13,8 % ,3 % 7,4 % 50,0 % 21,5 % Totalt 6,9 % 4,9 % 32,3 % 14,0 %

38 Beviljade livräntor för olika grupper, forts. Antal beviljade livräntor per 1000 förvärvsarbetande 2005 och 2006 Ålder Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Män Kvinnor Män Kvinnor Sverige 0,6 0,3 0,7 0,4 Norden 1,1 0,5 1,8 1,1 Övriga 0,8 0,4 0,4 0,6 världen Totalt 0,6 0,3 0,7 0,5

39 Antal livräntor som har godkänts under år 2005 och 2006 per 1000 förvärvsarbetande i yrket Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Yrke Män Kvinnor Män Kvinnor Grovarbetare inom bygg, handpaketerare 3,8 0,5 4,6 12,6 och annat fabriksarbete Gruv-, bygg- och anläggningsarbete, målare Kontorsarbete, kassa och kundservice Lärare inom gymnasium, grundskola och förskola Metallhantverk, maskin- och motorreparatörer, el- och telemontörer, reparatörer 1,8 0,3 2,6 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 1,1 1,9 2,3 9,1 Process- och maskinoperatörer 0,5 0,5 0,7 2,1 Försäljning, restaurang, service 0,6 0,5 0,4 0,7 Städare, restaurangbiträden, vaktmästare, 0,7 0,4 0,6 0,7 tidningsdistributörer Transport, maskinförare 1,7 3,0 1,0 1,5 Vård och omsorg 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga yrken 0,4 0,1 0,4 0,2

40 Andel beviljade livräntor per diagnos, 2005 och 2006 Diagnos Olycksfall Arbetssjukdom Män Kvinnor Män Kvinnor Andningsorganen 0,3 % 0,01 % 5,9 % 3,1 % Cirkulationsorganen 0,4 % 0,5 % 1,8 % 0,5 % Psykiska sjukdomar 4,4 % 7,1 % 3,4 % 7,4 % Rörelseorganen 39,6 % 42,0 % 65,0 % 72,6 % Skador (frakturer, sårskador), förgiftningar 43,1 % 38,8 % 5,4 % 2,6 % Örat 1,3 % 1,5 % 5,1 % 1,2 % Övriga diagnoser 10,8 % 10,1 % 13,5 % 12,5 %

41 Sammanfattande kommentar Vi saknar en komplett bild över kostnaderna för arbetsskador. Kostnaderna skiljer sig mellan grupper - Mäns arbetsskador kostar mer såväl vad det gäller sjukvård som inkomstersättning. - Männens (särskilt unga) arbetsskador är igenomsnitt allvarligare än kvinnornas. (Längre sjukfrånvaro, fler uppsöker akutvård, vården är dyrare). Att tänka på till nästa pass: Bör kostnaden för arbetsskadorna finansieras solidariskt eller bör de som kostar mer ha högre kostnader t.ex. genom riskdifferentierade premier?

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Syftet med studien Undersöka för inkomstbortfall för hela socialförsäkringen när

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 211 Undersökning om lediga arbetsplatser 211, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 4 lediga jobb under

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden?

Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur integreras utrikesfödda på arbetsmarknaden? Susanne Gullberg Brännström Therese Hedlund facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Integration hur vi har definierat det Förvärvsintensitet Relation

Läs mer

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr Lycksele i siffror Lycksele i siffror TABELLFÖRETECKNING LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr VI SOM BOR I LYCKSELE Befolkningsförändring Utrikes

Läs mer

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 2 lediga

Läs mer

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Arbetsskaderapport Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador

Arbetsskaderapport Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador Arbetsskaderapport 2015 Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket arbetar med inspektioner

Läs mer

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 2011 Landareal: 399 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Om skador och skadeutvecklingen

Om skador och skadeutvecklingen Om skador och skadeutvecklingen Jan Schyllander jan.schyllander@msb.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Fredagen den 13:e är det inte fler dödsfall till följd av olyckor än andra dagar

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer