Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande"

Transkript

1 Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012

2 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande Stockholm Ylva Saarinen Moa Almerud Christina Johannesson

3 Innehåll Innehåll Inledning Disposition Bakgrund Kontigos uppdrag Metod Sambandet mellan jämställdhet och tillväxt Jämställdhet ökar tillväxten Varför ökar jämställdhet tillväxt? Det företagsfrämjandesystemet i Halland Region Hallands mål Mål för programmet Främja kvinnors företagande Företagandet i Halland Det företagsfrämjande systemet i Halland Vilka nås av främjandesystemets insatser? Jämställdhet i främjandesystemet Vad innebär det att jämställdhetsintegrera främjandesystemet? Främjandeaktörernas jämställdhetsarbete Projektens bidrag till jämställdhetsintegrering Lärdomar från programmet Främja kvinnors företagande Projekten som ett komplement till främjandesystemet Projektens påverkan på främjandesystemet Slutsatser och rekommendationer Veta Göra Följa upp Region Hallands arbetssätt att integrera programmet Främja kvinnors företagande i det ordinarie systemet Region Hallands förhållningsätt till regionalt tillväxtarbete Region Hallands arbete idag Konsultcheckar Nyföretagarchecken Hur arbetet med handlingsplanen fortsätter Intervjuer och referenser Referenser Intervjuer Bilaga 1 Jämställdhetsperspektivet en översikt Förstudie 2 (40) Kontigo AB

4 1 Inledning Den här rapporten är Region Hallands bidrag till Tillväxtverkets kommande strategi om hur kvinnor och män ska kunna ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Vår ansats i förstudien har varit, att vi med hjälp av konsultföretaget Kontigo skaffa oss en kunskapsbas som skall ligga till grund för Region Hallands egen handlingsplan för jämställdhetsintegrering av stödsystemet till företag samt att rapporten skall vara ett gediget bidrag till den nationella strategin för jämställdhetsintegrering. Rapporten består av två delar, en förstudie där Kontigo sammanställt de resultat och rekommendationer som sprungit ur de analyser och intervjuer som företaget på uppdrag av Region Halland genomfört under våren 2012 och en del där Region Halland beskriver sitt arbetssätt att integrera programmet Främja kvinnors företagande i det ordinarie systemet. Vi vill rikta ett tack till de aktörer och projektägare som tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och till Kontigo för ett gott samarbete. 1.1 Disposition Kontigos rapport börjar i kapitel 2 med en bakgrund och metodbeskrivning. Kapitel 3 belyser hur sambandet mellan jämställdhet och tillväxt ser ut. I kapitel 4 ges en beskrivning av det företagsfrämjande systemet i Halland och hur kvinnor respektive män får del av stödet. Det femte kapitlet redogör för hur aktörerna inom det företagsfrämjande systemet idag arbetar med jämställdhetsfrågor inom sina ordinarie verksamheter och i kapitel 6 beskrivs de lärdomar som kan dras från de projekt som genomförts inom programmet Främja kvinnors företagande, hur dessa har bidragit till jämställdhetsintegrering samt hur de har påverkat det företagsfrämjande systemet. I kapitel 7 sammanfattas de slutsatser som föreslås ligga till grund för Region Hallands handlingsplan för jämställdhetsintegrering av främjandesystemet. Slutligen gör Region Halland själva i kapitel 8 en beskrivning av regionens satsningar på kvinnors företagande och hur arbetet med handlingsplanen fortskrider. Förstudie 3 (40) Kontigo AB

5 2 Bakgrund Regeringen har under perioden avsatt 400 miljoner kronor i syfte att främja kvinnors företagande. Målet med programmet Främja kvinnors företagande är att nyföretagandet hos kvinnor ska öka, att fler företag som drivs av kvinnor växer och att fler kvinnor väljer att driva företag på heltid eller att anställa. Tillväxtverket, som driver programmet Främja kvinnors företagande på nationell nivå, har fått i uppdrag av Regeringen att tillsammans med regionerna utarbeta en strategi för att män och kvinnor, efter programmets slut, ska få ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Vidare ska de verka för att kunskaper om kvinnors företagande, och de branscher där många företagande kvinnor är verksamma, sprids i det ordinarie rådgivningssystemet. Det övergripande syftet är att öka kvaliteten i rådgivningen till kvinnor som är eller vill bli företagare. 2.1 Kontigos uppdrag Region Hallands ambition är att erfarenheter och lärdomar från de projekt som drivits inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till en positiv utveckling, ur jämställdhetsperspektiv, av det företagsfrämjande systemet och dess resultat vad avser kvinnors företagande. Det har varit en viktig utgångspunkt för Kontigos uppdrag att dels undersöka i vilken mån en sådan påverkan har skett, dels ge förslag på hur det företagsfrämjande systemet ytterligare kan integrera och använda kunskap om kvinnors företagande, och företagande i branscher där många företagande kvinnor är verksamma. I samarbete med Region Halland ska detta resultera i att ett handlingsprogram tas fram för integrering av kvinnors företagande i det ordinarie företagsfrämjande systemet, i syfte att nå ett mer jämställt företagsfrämjande. Det företagsfrämjande systemet består av en mängd aktörer med fokus på såväl innovation och klustersatsningar som på olika typer av finansiering, rådgivning, nätverk, stöd, inspiration och information. Detta uppdrag har i första hand fokuserat på de rådgivande aktörer som finansieras av Region Halland. Konkreta frågeställningar att besvara i uppdraget har varit: 1. Hur har projekten, inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande i Halland, arbetat för att främja kvinnors företagande? 2. På vilket sätt har projektens arbete bidragit till jämställdhet i det företagsfrämjande systemet? 3. Vilka erfarenheter, lärdomar och kunskaper från projekten återstår att integrera i det ordinarie främjandesystemet? Förstudie 4 (40) Kontigo AB

6 2.2 Metod Inom ramen för uppdraget har ett antal intervjuer genomförts med de aktörer som drivit projekt inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande i Halland. Intervjuer har genomförts både på plats hos aktörer i Halland samt genom telefonintervjuer. Kontigo har även tagit del av skriftligt underlag som beskriver de genomförda projekten, såsom ansökningar, beslutsmotiveringar och slutrapporter. Vi har också fått ta del av statistik från Region Halland kring hur kundbasen fördelar sig mellan kvinnor och män hos ett antal främjande aktörer samt hur mycket finansiering de erhåller från Region Halland. Utöver detta har så kallade självvärderingar skickats ut till de aktörer som fått finansiering inom programmet Främja kvinnors företagande. I självvärderingarna har aktörerna själva fått beskriva sitt arbete och vilken påverkan de upplever att projekten har haft på jämställdheten i det företagsfrämjande systemet. Självvärderingarna har legat till grund för de intervjuer som genomförts där vi har haft möjlighet att utveckla resonemangen. Parallellt med Kontigos studie av de aktörer som har genomfört insatser inom ramen av Främja kvinnors företagande har en anställd vid Region Halland genomfört intervjuer med aktörer inom det företagsfrämjande systemet för att undersöka hur de ser på jämställdhetsfrågor, samt hur de arbetar inom sin ordinarie verksamhet för att främja kvinnors företagande och jämställdhetsintegrering. Kontigo har fått ta del av resultaten från dessa intervjuer som underlag för denna rapport. Förstudie 5 (40) Kontigo AB

7 3 Sambandet mellan jämställdhet och tillväxt Ett syfte med denna förstudie är att ge förslag på hur kvinnors företagande kan integreras i det regionala tillväxtarbetet. Därför vill vi inledningsvis presentera hur vi ser på sambandet mellan jämställdhet och tillväxt och varför ett jämställdhetsperspektiv är viktigt i tillväxtarbetet. Vi kan börja med att konstatera att det finns ett samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Detta har konstaterats i forskning på både global, regional och lokal nivå. Forskningen visar på tydliga teoretiska samband och dessa samband har i stor utsträckning kunnat beläggas empiriskt. Hur starkt sambandet är beror i stor utsträckning på hur jämställdhet definieras, men några av de aspekter som studerats är deltagande i arbetskraften och inkomst, tillgång till och deltagande i olika typer av utbildning, egenmakt och deltagande i beslutsfattande positioner samt könssegregeringen på arbetsmarknaden och fördelning av förvärvsarbete och obetalt arbete mellan könen. 3.1 Jämställdhet ökar tillväxten På global nivå finns ett index, Gender Equity Index, som mäter sambandet mellan jämställdhet och BNP-nivå. Det finns även ett flertal andra index som skildrar samband mellan jämställdhet och andra faktorer, som i sin tur har stor betydelse för tillväxten. Samtliga av dessa index visar att ökad jämställdhet mätt genom index har ett samband med ökad BNP eller med andra variabler, som i sin tur har starka samband med välstånd och tillväxt. 1 På europeisk nivå har Åsa Löfström under år 2009 studerat sambandet närmare, genom ländernas placering på FN:s Gender Development Index och deras respektive BNP-nivå per capita. Hon fann ett samband på drygt 0,88, vilket kan betraktas som ett starkt samband. 2 1 Löfström (2009) Gender equality, economic growth and employment, s Ibid, s. 14. Förstudie 6 (40) Kontigo AB

8 Figur 1. Sambandet mellan jämställdhet och BNP-nivå i Europa, baserat på statistik från år Ett annat sätt att betrakta sambandet mellan jämställdhet och tillväxt är att undersöka hur stor tillväxtökningen skulle bli om arbetsmarknaden blev jämställd. Tillväxtpotentialen varierar mellan länderna, men för Europa som helhet beräknas den genomsnittliga tillväxtpotentialen vara 29 procent. För Sveriges del skulle BNP-nivån stiga med 21 procent om arbetsmarknaden vore jämställd. Ökat deltagande i arbetskraften, 16 % Utjämnad lönenivå, 43 % Utjämning av deltidsarbetet, 41 % Figur 2. Sveriges potentiella BNP-ökning (21 procent), av en jämställd arbetsmarknad. Fördelat på olika förklaringsfaktorer. 4 3 Ibid, s.14. Förstudie 7 (40) Kontigo AB

9 De två största anledningarna till tillväxtpotentialen är att lönenivåer och deltidsarbete utjämnas mellan könen. Minst betydelse har kvinnornas ökade lönearbete, vilket kan förklaras av att kvinnor i Sverige redan har en hög frekvens av lönearbete. På europeisk nivå skiljer sig siffrorna. Där är detta den största förklaringen (40 procent) medan utjämningen av lönenivåer och deltidsarbete svarar för 30 procent vardera. Sammantaget kan det konstateras att det finns en stor tillväxtpotential i jämställdhet. Jämställdhet har många olika dimensioner, men tillväxtpotentialen är störst av jämställdhet på arbetsmarknaden. Forskningen visar dock att många andra dimensioner av jämställdhet också har betydelse för tillväxten. 3.2 Varför ökar jämställdhet tillväxt? Kontigo har på uppdrag av Tillväxtverket gjort en omfattande forskningsöversikt av sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. Resultatet av denna översikt visade att det finns fem huvudsakliga anledningar till att jämställdhet ökar tillväxten. Dessa är att jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare, det fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet, det höjer den regionala attraktiviteten och det förbättrar innovationsförmågan. Därutöver kan många studier bekräfta att jämställda företag utvecklas bättre än ojämställda företag. I fortsättningen av detta avsnitt beskrivs anledningarna till detta Humankapitalet används effektivare När människor arbetar med det som de är bäst på utvecklas ekonomin bättre. Människors kapacitet kommer till sin rätt och all talang nyttjas optimalt. När samhället inte är jämställt snedvrids detta. Diskriminering och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt påverkar människors val av utbildning och yrke. Valen färgas av kön istället för talang och den ekonomiska tillväxtpotentialen kan inte realiseras fullt ut. Detta har testats empiriskt och det är konstaterat att en sned könsfördelning i högre utbildning och på arbetsmarknaden dämpar tillväxten Demokratin fördjupas och det sociala kapitalet ökar Demokrati och socialt kapital är i sig faktorer som gynnar tillväxten i ekonomin. När demokratin fördjupas ökar legitimiteten för samhällets institutioner, korruptionen minskar och viljan att bidra till samhällsutvecklingen ökar. Det sociala kapitalet skapar länkar mellan olika grupper av befolkningen och ökar tilliten till samhället och andra människor, vilket i sig ökar investeringsviljan. Dessutom bidrar det till att flödet av kunskap och idéer ökar, samt underlättar matchningen på arbetsmarknaden. 4 Ibid, s Saarinen, Hallin, Kempinsky (2011) Jämställd tillväxt. 6 Boschini (2006) The Impact of Gender Stereotypes on Economic Growth, Working Paper Series, The International Working Group on Gender, Macroeconomics, and International Economics. Hämtad på: Breen (1997) Inequality, Economic Growth and Social Mobility, The British Journal of Sociology, Vol. 48, No. 3 (Sep., 1997) pp Förstudie 8 (40) Kontigo AB

10 Både demokratin och det sociala kapitalet stärks när jämställdheten ökar. Därigenom ökar även tillväxten i ekonomin. 7 Empiriskt är det väl belagt att fördjupad demokrati och socialt kapital ökar tillväxttakten i ekonomin. Sambandet jämställdhet och fördjupad demokrati samt socialt kapital har huvudsakligen belagts genom negativa samband. Många studier visar att grupper där bara (vissa grupper av) män har tillträde fattar skeva beslut som missar utvecklingspotentialen i de områden där främst kvinnor och män med andra sociala bakgrunder än deras egna finns representerade. Mest aktuell i ett svenskt tillväxtsammanhang är forskarna Forsberg och Lindgren, som 2010 visade att den regionala tillväxtpotentialen gick förlorad när de regionala partnerskapen bestod huvudsakligen av en grupp män i toppositioner med inbördes täta relationer. Likriktningen ledde till en stark betoning av traditionell, mansdominerad industri, på bekostnad av alla andra näringar i regionen Den regionala attraktiviteten ökar För att locka människor att flytta in eller bo kvar i en region är det inte längre tillräckligt att erbjuda arbetstillfällen, bostäder och infrastruktur. Människor lockas i stor utsträckning av dynamiska miljöer som präglas av mångfald, tolerans och rika valmöjligheter för alla. Företag vill vara lokaliserade där de har tillgång till den arbetskraft de behöver och detta är en förklaring till de ständigt växande storstäderna, på bekostnad av små städer och glesbygdssamhällen. 9 I ett nordiskt perspektiv har detta belagts utifrån studier av utflyttningsorter i Nordens periferi, där det sedan finns ett mönster av att kvinnor (och vissa män) flyttar från glesbygden medan (andra) män stannar kvar. Speciellt i Norrlands inland har detta lett till ett överskott av män. Samhällen präglade av traditionellt manliga intressen tenderar att driva bort kvinnor och män som inte har dessa intressen. De flyttar till städer med ett rikare utbud av såväl arbetstillfällen som kulturella aktiviteter. Detta mönster går igen inte bara i Sverige utan ses även på Island, Grönland, Färöarna, Norge och Finland Innovationsförmågan förbättras Kreativitet och innovationer uppstår när erfarenheter från olika områden möts och ger upphov till nya idéer. I detta är öppenhet i de system där innovationerna uppstår 7 Putnam, Leonardi and Nanetti (1992) Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Putnam, Robert D. (2000) Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. van Oorschot, Arts and Gelissen (2006) Social Capital in Europe: Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon Acta Sociologica, Vol. 49, No. 2, Social Capital, pp Forsberg & Lindgren (red.) (2010) Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken. Karlstad: Karlstad University Press. 9 Florida (2002) The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books. 10 Molina, Johansson & Berglund (red.) (2005). Med periferien i sentrum: en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien. Alta: Norut NIBR Finnmark. Förstudie 9 (40) Kontigo AB

11 central. Öppenheten leder till att fler idéer uppstår och den större samlingen av kompetens med olika erfarenheter ökar effektiviteten i systemet genom att mindre bärkraftiga idéer avfärdas snabbare. Empiriska studier har visat att sannolikheten för innovationer är nästintill dubbelt så hög i företag med jämn representation av män och kvinnor i personalen (maximalt procent av ena könet) som i företag där ena könet överväger kraftigt ( procent av ena könet). Det finns också viss empiri från företagssektorn, bl.a. rapporterar Volvo Personvagnar positiva erfarenheter i termer av att blandade arbetsgrupper är mer innovativa än enkönade Jämställda företag utvecklas bättre Sett utifrån ett företagsperspektiv finns ytterligare ett samband mellan jämställdhet och tillväxt; det förbättrar företagens utveckling. Varför detta sker är troligen till stor del en sammanvägd effekt av de övriga sambanden. I ett enskilt företag kan de sammanlagda effekterna av de olika sambanden studeras samtidigt. Studier visar bland annat att jämställda företag har markant bättre lönsamhet än andra företag i samma bransch. Statistisk prognostisering visar att jämställda personalgrupper år 2012 har dubbelt så stor sannolikhet att överträffa ledningens förväntningar som personalgrupper där enbart män ingår. Det finns också goda belägg för att kvinnor i ledningen och på chefsposter förbättrar företagens beslut. Det leder till ökad lönsamhet och ökade aktieutdelningar, samt ökad avkastning på det egna kapitalet. Även det motsatta sambandet har belagts empiriskt. Ju större övervikt av ett kön på arbetsplatsen, desto lägre är lönsamheten Danilda & Granat Thorslund, red. (2011) Innovation & Gender, VINNOVA Information VI 2011:03 Västerås: Vinnova. 12 Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen (2007) Female Leadership and Firm Profitability, Helsinki: Finnish Business and Policy Forum, EVA Analysis No 3. Nutek (1999) Jämställdhet och lönsamhet, R 1999:19. Nutek : Stockholm. Adler (2001) Women in the Executive Suite Correlate to High Profits. European Project on Equal Pay. Hämtad på: uploads/adler_web.pdf. Förstudie 10 (40) Kontigo AB

12 4 Det företagsfrämjandesystemet i Halland En analys av det företagsfrämjande systemet i Halland måste börja i de mål som ställts upp för regionen och dess utveckling. Det är även nödvändigt att förstå hur målstrukturen för programmet Främja kvinnors företagande sett ut. Tillsammans har de varit styrande för utvecklingen i det företagsfrämjande systemet och den prioritering av projektmedel som skett inom programmet Främja kvinnors företagande i Halland. 4.1 Region Hallands mål Region Hallands vision och strategier finns formulerade i den regionala utvecklingsstrategin, Halland - bästa livsplatsen. Det utgör det övergripande styrdokument som pekar ut riktningen för regionen fram till år Regionens vision är uppdelad på tre områden, varav ett handlar om näringslivet. Strategierna för näringslivsutvecklingen handlar bland annat om att bygga företag med kunskap. Inom näringslivsområdet vill regionen: Stimulera entreprenörskap och innovationer, skapa balans mellan näringsliv och utbildning samt att göra mångfalden till en tillgång är viktiga strategier för den del av visionen som handlar om att bygga företag med kunskap. 13 Jämställdhet utpekas som en förutsättning för visionens samtliga strategier, inklusive de strategier som rör näringslivets utveckling. I Region Hallands förståelse av jämställdhet ska det genomsyra såväl det vardagliga livet för män och kvinnor i regionen som alla delar av de offentligfinansierade verksamheterna. Vi ska skapa jämställda förhållanden som innebär samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män inom livets alla områden. Det gör vi genom att öka kunskapen om kvinnors och mäns ojämlika inflytande, förutsättningar och villkor. [ ] Vi ska utveckla jämställdhetsarbetet i alla verksamheter. Halland ska vara en föregångare i arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor. 14 Ett steg närmare den operativa nivån ligger dokumentet Mål och strategier för Region Halland Det vilar i grunden på Halland bästa livsplatsen, men förnyas vid varje mandatperiod. De mål och strategier som pekas ut i detta dokument ska utgöra en del av verksamheten och inrymmer de områden som kräver mest uppmärksamhet under de närmaste åren. Jämställdhet utgör ett av dessa områden. 13 Region Halland (2005) Halland bästa livsplatsen, Regional utvecklingsstrategi , s Ibid, s. 16. Förstudie 11 (40) Kontigo AB

13 Genus och mångfaldsperspektivet ska genomsyra regionens samtliga verksamheter. 15 Sammantaget finns det alltså tydliga mål under mandatperioden, både för vikten av jämställdhet i sig och för att det ska integreras i samtliga verksamheter, däribland näringslivsarbetet. 4.2 Mål för programmet Främja kvinnors företagande Programmet Främja kvinnors företagande är ett nationellt program inom Tillväxtverkets uppdrag. Det har pågått sedan 2007 och år 2011 fick Tillväxtverket ett uppdrag om en ny programperiod fram till och med år Programmets syfte är att bidra till: [ ] att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler företag som drivs av kvinnor växer. Programmet ska alltså bidra till att fler kvinnor kan tänka sig att starta företag, väljer att driva företag på heltid och väljer att anställa. 16 Detta mål ska uppnås genom tre insatser: göra nytta, göra möjligt och göra synligt. Från och med den nya programperioden finns även visst fokus på att insatser till kvinnor integreras i det ordinarie företagsfrämjande systemet. Detta fokus saknades under den tidigare programperioden och det har i stor utsträckning präglat de insatser som finansierats av programmet. Gemensamt för samtliga insatser är att programmet stimulerat till särskilda projekt för kvinnor. Inom detta område finns det breda satsningar på kvinnor inom olika branscher, olika åldrar, olika delar av landet och i olika faser av företagandet. De adresserar olika behov och använder olika metoder. Generellt sett har dock mindre fokus lagts vid hur resultaten ska leva vidare efter projektperioden och påverka främjandesystemet. Logiken har handlat om att skapa specifika satsningar för kvinnor. Detta innebär att de finansierade projekten har fokuserat särskilda lösningar för kvinnor. Däremot uppmärksammas inte problematiken kring att det ordinarie främjandesystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det främjar huvudsakligen mäns företagande. Det har inte varit ett uttalat syfte att påverka de ordinarie främjandeaktörerna att utveckla sitt arbete i riktning mot jämställdhet, och således har det i liten utsträckning prioriterats inom projekten. I och med 2011 års beslut om en ny programperiod fick Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta en strategi för att kvinnor och män efter programmets slut ska få ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor 17. Tillväxtverket ska också på olika sätt verka för att kunskaper om kvinnors företagande och de branscher där många företagande kvinnor är verksamma ska spridas inom det ordinarie rådgivningssyste- 15 Region Halland (2011) Mål och strategier för Region Halland , s Regeringen (2011) Bilaga 1 till regeringsbeslut Program för att främja kvinnors företagande. N2011/1250/ENT, s Ibid, s. 6. Förstudie 12 (40) Kontigo AB

14 met 18. De olika insatsområdena inom programmet avspeglar dock inte ännu denna förändrade inriktning Företagandet i Halland Företagandet i Halland är relativt starkt i jämförelse med riket. Av befolkningen är 11 procent företagare, vilket är 1,5 procentenheter högre än genomsnittet för riket. Det högre medelvärdet gäller för både kvinnors och mäns företagande, även om männen överträffar det med större marginal än kvinnorna. Män startar fler företag än kvinnor i Halland, men jämfört med riket så ligger de halländska kvinnorna strax över snittet, medan männen i Halland befinner sig strax under. Sett till andelen företagare i olika branscher, är andelen kvinnor högst inom 1) jordbruk, jakt och skogsbruk, 2) annan serviceverksamhet och 3) verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Branscherna 1 och 3 utgör även de största branscherna för män, samt byggverksamhet som utgör männens näst största bransch, sett till andelen företagare av den sysselsatta befolkningen Kvinnor Män 0 Figur 3. Andelen företagare i olika branscher efter kön år 2010, procent. 18 Ibid, s Tillväxtverkets hemsida, programmet Främja kvinnors företagande samt underliggande sidor. Fanns tillgängliga på: vaxt/flerochvaxandeforetag/framjakvinnorsforetagande.4.74f57d0f1283a4f88ff html. 20 Region Halland, intern statistik. Data för år 2010 från SCB och MONA Västdatabasen. Förstudie 13 (40) Kontigo AB

15 Vi bör dock hålla i åtanke att den höga andelen företagare i vissa branscher inte innebär att antalet företagare nödvändigtvis är högt i dessa branscher. För att studera potentialen till företagande kan det vara mer relevant att studera sysselsättningsstatistiken. Det beror på att de flesta personer startar företag i en bransch som de redan arbetar i. Det gäller både män och kvinnor Kvinnor Män Figur 4. Antal sysselsatta i olika branscher i Halland år 2010, efter kön. Figuren ovan tydliggör att Hallands arbetsmarknad är starkt segregerad efter kön. Detta är i sig ett tillväxthinder, eftersom det minskar mångfalden i den personal som företagen har tillgång till. Den könsuppdelade arbetsmarknaden är även en av de tyngst vägande förklaringarna till att kvinnor och män har olika löner. En utjämning av lönesumman mellan män och kvinnor står för 43 procent av den tillväxtökning som jämställdhet på arbetsmarknaden skulle föra med sig. Därför är det ur ett tillväxtperspektiv viktigt att bryta den könssegregering på arbetsmarknaden som figur 4 ovan illustrerar. 4.4 Det företagsfrämjande systemet i Halland Region Halland finansierar ett antal av de största aktörerna inom det företagsfrämjande systemet i Halland. Länsstyrelsen har tidigare varit en viktig part. De har beviljat medel till konsultcheckar och projektmedel inom programmet Främja kvinnors företagande. Dessa uppgifter har sedan en tid tagits över av Region Halland. Region Halland står även för finansieringen av nyföretagarcheckar. Den praktiska bedömningen av vilka företagare som ska beviljas checkar görs dock av ALMI. Sett till antalet aktörer har verksamheten en viss betoning på rådgivning. Vi bör också hålla i minnet att olika typer av rådgivning och coachning sker som en del i spetssats- Förstudie 14 (40) Kontigo AB

16 ningar som Science Park och Alexandersoninstitutet. På det hela taget finns det dock en bredd i vilka typer av satsningar som finansieras av Region Halland. Utifrån ett företagarperspektiv finns det givetvis även andra aktörer som kan vara väl så viktiga för företagen. Till dessa hör exempelvis branschaktörer som LRF och Handelskammaren eller specifika branschsatsningar som Hälsoteknikcentrum Halland. Rådgivning coachning och Finansiering Företagspark och inkubator Projektarena och nätverk Bredd Nyföretagarcentrum ALMI Coompanion ALMI Spets Connect Halland Science Park Alexandersoninstitutet, CRED Figur 5. Fördelning av företagsfrämjande aktörer i Halland, baserat på inriktning. Bland de aktörer vars verksamhet är bred och inriktad på rådgivning återfinns Nyföretagarcentrum, Coompanion och ALMI. Medan både Nyföretagarcentrum och ALMI riktar sig mot alla företagstyper, är Coompanion specialiserade på kooperativa företag. I intervjuerna har vi sett en väl fungerande samverkan mellan dessa aktörer, genom att de hänvisar kunder till varandra om någon av de andra aktörernas kompetens i högre utsträckning verkar matcha kundens behov. Något som särskilt nämns är vikten av att det inom Coompanion finns flera rådgivare som är kvinnor, vilket exempelvis Nyföretagarcentrum saknar. I de fall som kunderna efterfrågar en rådgivare av samma kön, är det alltså möjligt att hänvisa kunderna till Coompanions rådgivning. ALMI är den enda (offentligfinansierade) aktören som erbjuder både finansiering och rådgivning till sina kunder. Connect Halland inriktar sig på att stärka lovande företag som vill satsa på tillväxt i företaget. Programmen innehåller individuell coachning och handledning och det är ett begränsat antal företag som kan bli antagna till programmen. Inom övriga områden finns spetsaktörer. Science Park är en företagspark och inkubator. De har ett utvecklat samarbete med Högskolan i Halmstad och tillhandahåller olika typer av rådgivning, vägledning och nätverk för de företag som antas till deras tillväxtprogram. Alexandersoninstitutet fungerar som projektarena och nätverk. Det innebär att de har en diversifierad verksamhet som förändras över tid. Det projekt som vi främst studerat är Creative Destination Halland (CRED), där verksamheten beskrivs som en mobil inkubator för företag inom kulturella och kreativa näringar. Förstudie 15 (40) Kontigo AB

17 Nyföretagarcentrum Coompanion i nyföretagarrådgivning Coompanion i samtliga aktiviteter Connect Halland 4.5 Vilka nås av främjandesystemets insatser? I detta avsnitt redovisas hur jämställt det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet i Halland är idag, sett till antal deltagare som nås av insatserna. Detta görs genom att studera fördelningen av kvinnor och män som deltagare/kunder i olika främjandeaktiviteter och -organisationer som erhåller finansiering från Region Halland. Vi har valt att dela upp aktörerna i olika grupper. Den första gruppen inkluderar aktörer som har ett brett utbud som utformats för att passa alla företagare oberoende av bransch. Dessa satsningar har rådgivning, ofta till nyföretagare, som huvudfokus. Aktörerna har ofta en bred kundbas med många olika typer av företagare inom olika branscher. Den andra gruppen inkluderar främjandeaktörer som erbjuder så kallade spetsinsatser. Dessa aktörer erbjuder stöd till företag eller blivande företagare som är verksamma inom specifika branscher, till kunskapsintensiva företag eller till företag som uppvisar en tydlig tillväxtpotential. Vi har även tittat på hur Almis finansiering och nyttjandet av de s.k. konsultcheckarna fördelas på kön. I tabellen nedan redovisas hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i breddutbudet, d.v.s. de aktörer som arbetar med rådgivning och nyföretagarrådgivning till en bredd av företag. Som vi kan se är fördelningen här relativt jämn mellan könen. Endast vid Connect Halland kan vi se en övervikt av män i kundbasen Kvinnor Män Figur 6. Fördelningen av kunder i rådgivningen hos systemets breddaktörer, uppdelat på kön. Källa: Statistik från Region Halland. I tabellen nedan redovisas fördelningen av Almis beviljade lån och beviljade lånekapital. Vi kan här se att den klart största delen av lån och lånekapital tillfaller män. Vi kan även konstatera att andelen lån och lånekapital som tillfaller kvinnor är mindre för etablerade företag än för nya företag. Vad gäller andelen kvinnor som erhåller finansiering måste man självklart väga in att kvinnor fortfarande utgör en mindre del av den totala företagsstocken. Statistiken säger heller ingenting om hur många kvinnor som faktiskt sökt pengar och fått avslag. I Tillväxtverkets sammanställning av Kvinnors och mäns företagande 2012 kan vi dock utläsa att det i Halland endast är en liten skillnad mellan hur många företag som drivs av kvinnor som fått avslag när de Förstudie 16 (40) Kontigo AB

18 ansökt om lån och krediter jämfört med företag som drivs av män. Det är även en mindre andel av företagen som drivs av kvinnor i Halland som upplever tillgången till lån och krediter som ett stort hinder för företagets tillväxt jämfört med andra län Almi beviljade lån, nya företag Almi beviljat lånekapital, nya företag Almi, beviljade lån, etablerade företag Almi, beviljat lånekapital, etablerade företag Kvinnor Män Figur 7. Fördelningen av antalet beviljade lån och summan beviljat lånekapital från Almi, uppdelat på kön. Källa: Statistik från Region Halland. I följande tabell redovisas fördelningen mellan könen vad gäller de konsultcheckar som Länsstyrelsen hanterat. Vi ser här att drygt 30 procent av de inkomna ansökningarna kom från kvinnor och att något mindre än 30 procent av det beviljade beloppet tillföll kvinnor Kvinnor Män 10 0 Länsstyrelsen Inkomna Länsstyrelsen Beviljade ansökningar, antal ansökningar, antal Länsstyrelsen Beviljat belopp Figur 8. Antal inkomna ansökningar, beviljade ansökningar och beviljade belopp i konsultcheckar, uppdelat på kön. Källa: Statistik från Region Halland. 21 Tillväxtverket (2012) Kvinnors och mäns företagande 2012, s. 33. Förstudie 17 (40) Kontigo AB

19 Science Park, ansökningar Science Park, antagna CONNECT Företagsaccelerator CRED Företagsaccelerator CRED Businesscoach I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan män och kvinnor bland kunder/deltagare hos de spetsaktörer som finansieras av Region Halland. Som vi kan utläsa är det en klar övervikt av män vid Science Park och även vid Connects företagsaccelerator. Inom CRED:s verksamheter är det dock en klar övervikt av kvinnor, vilket kan förklaras av verksamhetens inriktning mot branscher inom vilka många kvinnor är verksamma Kvinnor 2011 Män 2011 Figur 9. Fördelningen av kunder hos systemets spetsaktörer, uppdelat på kön. Källa: Statistik från Region Halland. Sammantaget kan vi alltså se att det är en relativ jämn fördelning mellan män och kvinnor i de breda satsningarna mot nyföretagarstöd och generellt stöd. Det finns dock en stor skillnad i hur kvinnor och män tar del av finansieringen, både vad gäller Almis finansiering och konsultcheckarna, samt av de så kallade spetsinsatserna som riktar sig mot specifika branscher eller tillväxtföretag av olika slag. Det är även av intresse att studera hur mycket av Region Hallands finansiering som går till aktörer som har en övervikt av antingen män eller kvinnor i sin kundbas samt till aktörer som har en jämn könsfördelning. Denna fördelning redovisas i tabellen nedan. Aktörer med kvinnodominerad kundkrets, finansiering tkr Aktörer med jämn fördelning mellan könen, finansiering tkr Aktörer med mansdominerad kundkrets, finansiering tkr ALMI 7720 Alexandersoninstitutet 1172 Nyföretagarcentrum 230 CONNECT 350 (CRED) Halland Coompanion 754 Science Park 2367 Totalt Figur 10. Finansiering till främjandeaktörerna i Halland, fördelat på kundbasens könsfördelning. Källa: Statistik från Region Halland. Förstudie 18 (40) Kontigo AB

20 Vi kan notera att andelen av finansieringen till rådgivande aktörer som har en övervikt av män i sin kundbas är större än den som går till aktörer med en jämn könsbalans, eller som har fler kvinnor än män bland sina kunder/deltagare. Siffrorna bör dock tolkas med viss försiktighet då vi utifrån det tillgängliga materialet inte har kunnat bryta ut hur mycket utav Alexandersonsinstitutets totala finansiering som går till CRED. Vi har heller inte haft tillgång till hur kundfördelningen ser ut mellan kvinnor och män inom den del av Almis verksamhet som inte berör finansiering (som är mansdominerad). Vi vet dock från tidigare uppdrag att Almi i Uppsala har ca 35 procent kvinnor inom företagsrådgivningen och vid Almi företagspartner Väst i Göteborg är siffran 39 procent. Det är därför rimligt att tänka sig att den rådgivande delen av Almis verksamhet är mansdominerad även i Halland. Även om vi räknar bort både Almis och Alexandersoninstitutets finansiering så går en större summa till aktörer som har en mansdominerad kundbas. Förstudie 19 (40) Kontigo AB

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Översyn av hur företagande kan främjas ur ett genus och jämställdhetsperspektiv

Översyn av hur företagande kan främjas ur ett genus och jämställdhetsperspektiv Översyn av hur företagande kan främjas ur ett genus och jämställdhetsperspektiv Stockholm, februari 2012 Moa Almerud, Christina Johannesson, Johanna Jupiter, Pär Lindquist, Ylva Saarinen Sammanfattning

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kvinnors företagande och utvecklingen av Skåne som innovativ region

Kvinnors företagande och utvecklingen av Skåne som innovativ region Kvinnors företagande och utvecklingen av Skåne som innovativ region Förstudie kring Främja Kvinnors företagande för Region Skåne Stockholm 2012-08-06 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdragets

Läs mer

Förstudie Främja Kvinnors Företagande

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Förstudie Främja Kvinnors Företagande Nulägesanalys för Regionförbundet i Jönköpings län Stockholm 31 maj 2012 Peter Kempinsky, Moa Almerud, Peter Bjerkesjö, Inger Danilda Innehåll Innehåll... 2 1 Om uppdraget...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

Förstudie Främja kvinnors företagande i Jämtland

Förstudie Främja kvinnors företagande i Jämtland Förstudie Främja kvinnors företagande i Jämtland Stockholm, mars 2013 Kontigo AB Innehållsförteckning 1 Om uppdraget... 3 1.1 Bakgrund och syfte med förstudien... 3 1.2 Genomförande av förstudien... 3

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Uppsala län

Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Uppsala län Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Uppsala län Förstudie Stockholm 2012-06-25 Ylva Saarinen Moa Almerud Christina Johannesson Innehåll Innehåll...2 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE

SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET Juni, 2012 Beställare: Ramböll Management Consulting Konsult:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län

Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län Oskarshamn, februari 2012 Sara Olsson Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det?

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Pedagogik för jämställd IT 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Sammanfattning Gymnasiets program med inriktning mot data attraherar få unga kvinnor. I arbetslivet

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

7. Socialt kapital i norra Sverige

7. Socialt kapital i norra Sverige 7. Socialt kapital i norra Sverige Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Det magiska sociala kapitalet När man talar om kapital tänker man kanske i första hand på ekonomiskt

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2014-01-28 RS140069 Ann-Mari Bartholdsson Näringsliv 035-179887 Ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 Förslag

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

Att sätta sin region i ett sammanhang

Att sätta sin region i ett sammanhang Att sätta sin region i ett sammanhang Lärprojekt om den demografiska utmaningen RegLab 31 oktober-1 november 2012 31 oktober 31 oktober 31 Lisa Hörnström Senior Research Fellow - Nordregio Johanna Roto

Läs mer

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Malin Lindberg Forskare vid genus och teknik Luleå tekniska universitet Analysens syfte Hjälp att urskilja vilka aktiviteter

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Produktion Näringsdepartementet Tryck åtta.45, Stockholm, april 2012 Artikelnummer N2012.12 nnehåll Förord Annie Lööf 5 Inledning 5 Bakgrund 8 Därför kräver

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Kalmar län

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Kalmar län Förstudie Främja Kvinnors Företagande Kalmar län Eskilstuna/Kristianstad den 16 maj 2012 Cecilia Boström och Inger Danilda 1 Förord Den här rapporten är resultaten av en förstudie, som genomförts i Kalmar

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer