HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

2 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget

3 INNEHÅLL 1. Uppdraget Frågan är inte om och varför, utan hur Bakgrundsmaterialet Vision, mål och strategiska principer Aktiviteter Styrning och ledning 10

4 4 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN UPPDRAGET Regionförbundet Uppsala län har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet år Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. Bakgrund och systemperspektiv Som grund för Uppsalaregionens handlingsplan ligger flera års arbete för ökad jämställdhet, framför allt inom programmen Winnet Uppland och Främja kvinnors företagande. Med erfarenheterna från dessa två program, flera rapporter och utvärderingar av satsningar för jämställd tillväxt har denna handlingsplan tagit form. För att ge ett systemperspektiv på jämställd tillväxt baseras planen på målsättningar i Europa 2020-strategin, i nationella målsättningar och i den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Europa 2020 Jämställdhetsperspektivet i Europa 2020 bygger på ambitionen om tillväxt för alla, och målet är att sysselsättningsgraden ska öka till 75 procent för män och kvinnor. 1) Prioriterade åtgärder inom EU avser: 1 Ekonomisk jämställdhet i praktiken minska inkomstskillnader/ främja kvinnors ekonomiska oberoende, skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. 2 Lika lön för lika arbete och likvärdigt arbete komma åt könsberoende segregering på arbetsmarknaden. 3 Jämställdhet i beslutsfattande. 4 Allas rätt till integritet och värdighet samt ett slut på könsrelaterat våld. 5 Jämställdhet i EU:s yttre åtgärder. Nationella handlingsplanen Den nationella handlingsplanen för jämställd regional tillväxt tydliggör regeringens ambition på jämställdhetsområdet. Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som befäster fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha lika makt och möjlighet att påverka sin livssituation. Inom området regional tillväxt innebär detta exempelvis att: Regionala planer och strategier ska utgå från både kvinnors och mäns behov, erfarenheter och intressen. Kvinnors och mäns behov, erfarenheter och intressen ska väga lika tungt när beslut fattas om vilka satsningar som ska genomföras i regionen. Det arbete som sker i regionen inom uppdragets insatsområden ska utgå från kunskap om kvinnors och mäns behov, erfarenheter och intressen och utformas så att båda grupperna gynnas av arbetets resultat i lika stor utsträckning. 1) 2011 förvärvsarbetade 63 procent av kvinnorna jämfört med 76 procent av männen. I Sverige var motsvarande siffror 75,7 procent kvinnor och 81,7 procent män.

5 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN 5 Uppländsk Drivkraft 3.0 Den regionala konkretiseringen av tillväxtmål inom EU och nationellt sker i den regionala utvecklingsstrategin, Uppländsk Drivkraft 3.0, som fastställdes av förbundsfullmäktige 6 december Den regionala visionen för Uppsala är att år 2030 vara Europas mest attraktiva kunskaps region. Det innebär att regionens viktigaste tillgång och utvecklingskraft är befolkningens kompetens och förmåga, och att varje kvinna och man ska ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. I Uppländsk Drivkraft 3.0 anges vad olika aktörer bör göra, enskilt och tillsammans, för att nå målen. Uppländsk handlingsplan för jämställd tillväxt Med utgångspunkt från styrkedjan ska denna handlingsplan visa hur nationella och regio nala mål ska nås. Detta innebär att handlings planen ska omsätta identifierade utvecklingsbehov till konkreta aktiviteter, i samråd med relevanta aktörer. Planen ska utgå från en nulägesanalys, vara tydlig i sina förslag och följas av löpande uppföljning. Tidsperspektivet är år FRÅGAN ÄR INTE OM OCH VARFÖR, UTAN HUR Frågan om jämställdhetsintegrering och jämställd tillväxt är inte längre en fråga om att övertyga ifall behovet finns. Forskning under decennier visar att ökad jämställdhet gynnar tillväxt och utveckling och att rådande strukturer och attityder i samhället hindrar oss från att ta tillvara denna potential fullt ut. Ytterst handlar det om att utveckla verksamheter till ökad nytta för samhälle, organsationer, företag och individer. Att jämställdhetsintegera innebär att genomlysa verksamheter och problem med nya perspektiv, som utmanar gamla sanningar och invanda mönster. Om vi gör som vi alltid har gjort kommer resultaten att bli desamma, skev het erna består. Men hur blir det om vi tänker på våra sakområden utifrån män och kvinnor? Kommer lösningarna att skilja? Är behoven olika? Oftast är det så, oavsett om det gäller snöröjning, företagande, äldreomsorg, utbildning, kollektivtrafik etc. Jämställdhetsintegrering är en ledningsfråga. För framgång krävs att ledningen tar ansvar för dessa frågor, integrerar jämställdhet i verksamheten och följer upp arbetet löpande. Avgränsning Handlingsplanen berör inte hela jämställdhetsområdet. Ansvaret för detta är delat och gemensamt för hela samhället. Handlingsplanen avgränsas till det regionala tillväxt- och utvecklingsarbete, med fokus på det näringspolitiska fältet. Verksamhetsutveckling genom jämställdhet Att arbeta med jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet handlar om att utveckla och förändra systemet så att det inte förstärker ojämställda förhållanden. Det handlar om att utforma nya arbetssätt, metoder eller modeller, som används inom ramen för ordinarie verksamhet i syfte att främja företagsamhet. Genom att påverka och stärka de strukturella förutsättningar som motverkar ojämlikhet, exempelvis mellan kvinnor och män, kan utvecklingen vändas och tillväxten komma alla tillgodo. Ett jämställdhetsintegrerat företagsfrämjande system: säkerställer att tillväxtmöjligheter främjas och uppmärksammas i fler branscher än de traditionellt mansdominerade. arbetar utifrån principen att alla företag bidrar»»

6 6 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN»» till tillväxt och sysselsättning, oberoende av bransch. arbetar utifrån premissen att det finns en tillväxtpotential i att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. har en bred och varierad bild av hur företagare är, ser ut och beter sig. Det handlar om att reducera fördomar och ifrågasätta gamla synsätt kring normer om företagare, entreprenörer och innovatörer. säkrar att alla företagare, oavsett kön, på lika villkor kan ta del av det stöd som erbjuds. Därigenom ökar möjligheterna för alla företagare och företag att bidra till en ökad regional tillväxt. BAKGRUNDSMATERIALET Uppsalaregionens framtid skapas av alla kvinnor och män som bor här. Alla invånares förmåga, kraft och kunskap är de viktigaste tillgångarna för hållbar utveckling och långsiktig tillväxt. Regionen har redan en ung befolkning, stor inflyttning och hög utbildningsnivå. Arbetslösheten är lägst i landet, sysselsättningen hög och tillgången till kompetens god. Trots det råder stora skillnader mellan och inom kommuner, och mellan kvinnor och män när det gäller sysselsättning, hälsa, utbildningsnivå och företagsamhet. Sysselsättningsgrad 2010: Män 77,2 procent, kvinnor 74,3 procent. Spridning: 71,5 (Tierp) 83,5 (Knivsta). Ungdomsarbetslöshet okt 2011: Kvinnor 11,3 procent, män 14,5 procent. Ohälsotal 2010: Män: 21,9 dagar, kvinnor 31,9 dagar. Spridning för kvinnor: 26,2 (Knivsta) 48,9 (Tierp). År 2010 leddes 31,6 procent av de nystart ade företagen av kvinnor, 60 procent av män. Nära 60 procent av företag drivna av kvinnor återfinns inom branscherna 1) juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 2) kultur, nöje, fritid och annan service, 3) handel. Omkring 3,8 procent av alla kvinnor i Upp sala län driver företag. (3,0 i Älvkarleby, 4,8 i Östhammar). Detta placerar länet på plats 10 i landet. De flesta startar företag i en bransch där de redan är anställda. Regionala olikheter På övergripande nivå har Uppsala län ett bra företagarklimat för kvinnor jämfört med riket. Länet hamnar på tredje plats i Företagarnas rankning Jämställt företagarindex. Skillnaderna mellan länets kommuner återspeglas framför allt i olika näringslivsstruktur och graden av jämställdhet på andra områden i samhället. Upp sala län har en segregerad arbetsmarknad och i likhet med övriga landet återskapas detta genom könsbundna utbildningsval. Uppsala, Håbo och Knivsta präglas av en bredare arbetsmarknad och fler yrken utan tydlig könsmärkning, där både män och kvinnor arbetar i hög utsträckning. Jämfört med riket är hälsotalen jämnare och skillnaderna mellan kvinnors och mäns deltidsarbete och arbetskraftsdeltagande lägre än i övriga kommuner. Enköping intar en medelposition vad gäller såväl företagande som utbildning, förvärvs arbete och arbetsmarknad samt flera andra klassiska jämställdhetsvariabler såsom uttag av föräldra dagar, politisk representation och andel chefer som är kvinnor. I övriga kommuner dominerar en mer traditionell uppdelning mellan könen, såväl på arbetsmarknaden som inom familjebildningen och i den politiska sfären. Dessa kommuner utmärks av att det finns stora skillnader i förvärvsfrekvens och medelinkomst mellan kvinnor och män, en högre utbildningsnivå bland kvinnor än bland män, tidig familjebildning och höga födelsetal bland unga kvinnor.

7 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Vissa hinder för kvinnors företagande upplevs ligga utanför det företagsfrämjande systemets ansvars- eller påverkansområde. Detta gäller exempelvis att kvinnor tar större ansvar för familjen. För att undanröja denna typ av struk turella hinder upplever aktörerna att det krävs ett arbete på nationell nivå, bland annat genom att se över hur trygghetssystemen fungerar. Det behövs satsningar som främjar kvinnors företagande. Många kvinnor, särskilt yngre, tilltalas emellertid inte av satsningar som enbart är öppna för kvinnor. Aktörerna ser ett behov av att göra satsningar med teman som intresserar många kvinnor och i branscher där många kvin nor är verksamma. VISION, MÅL OCH STRATEGISKA PRINCIPER Vision Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskaps region (Uppländsk Drivkraft 3.0) Utifrån mål i RUS har två uppföljningsbara delmål för denna handlingsplan utformats: År 2015 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män uppgå till 78 procent. Bas 2010: Män 77,2 procent, kvinnor 74,3 procent. År 2015 ska minst 37 procent av nystartade företag i Uppsala län startas av kvinnor, utan 7 att antal företag som startas av män minskar. (bas 2010: 31,6 procent) RUS som riktningsgivare I RUS pekas ett par åtaganden ut som har sär skild relevans för denna handlingsplan. Åtagande 1: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. Potential att öka antalet nya företag finns framför allt bland personer med utländsk bakgrund, studenter och kvinnor, där målet på sikt borde vara att kvinnor startar och driver hälften av alla företag i regionen. Åtagande 2: Utveckla det lokala företagsklimatet Varje kommun bör sträva efter att erbjuda ett så bra företagarklimat som möjligt, så att fler företag kan etableras och växa till stora företag i regionen. Systematiska skillnader som gör att kvinnor är mindre delaktiga i företagandet behöver korrigeras.»»

8 8 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN»» Övergripande strategiska principer Urvalet av aktiviteter i denna handlingsplan bygger på några strategiska principer. Förslagen ska: hänga ihop med helheten, från EU-nivå till region och kommun. stödja konkret förbättring och uthållig utveckling i ordinarie strukturer. komplettera pågående processer. vara genomförbara i närtid. bäras av identifierade aktörer och genomföras i samverkan. vara uppföljningsbara. AKTIVITETER Synliggöra skillnader En grundläggande förutsättning för jämställdhets integrering är tillgång till könsuppdelad statistik. Det som inte syns, finns inte. Varje insats ska baseras på fakta och nuläge. För detta behövs statistik och underlag som belyser skillnader, fördelat på kvinnor och män. Detta gäller även i uppföljning av resultat. Insats: All statistik och resultatuppföljning ska vara könsuppdelad. Ansvarig aktör: Regionförbundet Uppsala län Etablera regionalt centrum för jämställd tillväxt Ett framgångsrikt genomförande av denna hand lingsplan fordrar återkommande utbildning i jämställdhetsanalys- och integrering, kommunikation och processtöd i kommunerna. Otraditionella mötesplatser mellan kvinnor och män, mellan mans- och kvinnodominerande branscher och mellan regiondelar behövs för att öka kreativiteten i det uppländska näringslivet. Detta kan erbjudas av regionalt centrum för jämställd tillväxt, med utgångspunkt från erfarenheter inom Winnet Upp land , och finansieras av Tillväxtverket inom resurscentraprogrammet Insats: Etablera ett regionalt centrum för jämställd tillväxt vid regionförbundet. Detta förstärks av två tre lokalt närvarande resurspersoner som kan planera och driva aktiviteter i tät samverkan med kommunerna och programmet Främja kvinnors företagande Ansvarig aktör: Regionförbundet Uppsala län, i samverkan med kommunerna. Varje kommun bör sträva efter att erbjuda ett så bra företagarklimat som möjligt, så att fler företag kan etableras och växa till stora före- tag i regionen.

9 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN 9 Främja kvinnors företagande 2.0 I ett brett partnerskap av företagsfrämjande aktörer har kvinnors i Uppsala län fått stöd att starta och utveckla sina företag genom programmet Främja kvinnors företagande En ny omgång genomförs Inriktningen kvarstår att ge enskilda företagare stöd, rådgivning och coachning för bättre företagande. Syftet med programmet är att bättre utveckla i företagsfrämjarnas ordi narie verksamhet till de olika behov av råd och stöd som efterfrågas av olika kunder, oberoende av kön och bransch. Utrymme ges även för konsultcheckar. Insats: Genomföra programmet Främja kvinnors företagande 2.0. Ansvarig aktör: Regionförbundet Uppsala län + medverkande aktörer. Jämställdhetsintegrera företagsfrämjande aktörer Varje år fördelar kommuner och landsting, genom regionförbundet, verksamhetsstöd till företagsfrämjande aktörer. Med stödet följer uppdragsavtal med angivna målsättningar och uppföljningskrav. Enligt 2013 års uppdragsavtal ska berörda aktörer utarbeta planer för hur den egna verksamheten integrerar ett jämställdhetspers pektiv. Resultat ska redovisas fördelat på kön och bransch. Stöd i detta arbete ges av resurscentrum för jämställd tillväxt. För att få tillgång till verksamhetsstödet förutsätts att efterfrågade planer presenteras. Organisationer som söker statliga projektmedel från regionförbundet ska i sin ansökan beskriva hur jämställdhetsperspektivet beaktas i de planerade insatserna. Insats: Företagsfrämjande aktörer som uppbär verksamhetsstöd från regionförbundet ska före 2013 års utgång presentera egna planer för jämställdhetsintegrerad verksamhet. Ansvariga aktörer: STUNS, Ung Företagsamhet, Coompanion, Drivhuset, Almi och UIC. Jämställdhetsintegrera verksamheter i kommuner och landsting Inom SKL har ett startpaket för Jämställd tillväxt utvecklats som stöd för att kommuner och landsting ska kunna ge likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Paketet innehåller en föreläsning för kommunens eller landstingets ledning, samt utbildning för politiker, chefer och nyckelpersoner som controllers, utvecklare, strateger och andra som arbetar särskilt med kvalitet, uppföljning och verksamhetsutveckling. Några kommuner i länet har redan påbörjat detta arbete. Utifrån materialet och www. jamstall.nu kan flera ansluta sig och genomföra utbildningar. För att främja lärandet och knyta kontakter mellan kommuner kan utbildningar ske gemensamt, exempelvis inom 2 3 pilotområden som har särskild betydelse för kommunernas kontakter med företagen. Insats: Sprida och genomföra SKL:s startpaket för jämställdhetsintegrering till kommuner och landsting i Uppsala län och genomföra detsamma i grupp. Ansvariga aktörer: Kommuner och landsting, med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Bredda rekrytering till utbildning och arbetsmarknad Framtida kompetensförsörjning hänger på att företag kan rekrytera från hela befolkningen. För att dra nytta av kompetenser måste den könssegregerade arbetsmarknadens luckras upp. Insatserna för detta börjar redan i skolan och valet till gymnasieskolan.»»

10 10 JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Utforma jämställd länstransportplan»» STYRNING OCH LEDNING Insats: Uppdrag till varje branscharena inom Kompetensforum Uppsala län att under 2013 utarbeta plan för breddad rekrytering till gymnasie skola och branscher. Planen bör inne hålla preciserade mål på framtida fördelning av sökande/anställda. Ansvarig aktör: Kompetensforum Uppsala län. Under 2013 ska en ny länstransportplan för utarbetas av regionförbundet. Denna har stor betydelse för framtida resande och pendling mellan arbete och hemmet. Skillnaderna i resmönster mellan män och kvinnor är belagda. Inför den nya planen ska en fördjupad jämställdhetsanalys av transportinfrastrukturen göras, i syfte att öka tillgängligheten i länet för både män och kvinnor med olika transportslag. Insats: Genomföra en jämställdhetsanalys som underlag till kommande länstransportplan. Ansvarig aktör: Regionförbundet Uppsala län Huvudman: Regionförbundet Uppsala län Styrelse: Regionförbundets styrelse Referensgrupp: Tillväxtrådet Uppsala län Denna handlingsplan har fastställts av regionförbundets styrelse. Återrapportering och uppföljning av genomförda insatser sker till styrelsen i samband med årsredovisning. Tillväxtrådet Uppsala län är handlingsplanens referensgrupp. I rådet ingår kommunernas näringslivschefer, STUNS, Almi, Handelskammaren, SLU, Uppsala universitet, LRF, Företagarna, med Regionförbundet Uppsala län som sammankallande ordförande. Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag från regeringen att stödja jämställdhetsarbetet i länet, och bidrar därför speciellt till att genomföra denna hand lingsplan. 2

11

12 Regionförbundet Uppsala län, februari 2013, 200 ex.

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Malin Lindberg Forskare vid genus och teknik Luleå tekniska universitet Analysens syfte Hjälp att urskilja vilka aktiviteter

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg är ett samarbetsråd för att öka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss 2016-05-12 Dnr: RFUL 2015/176 Till remissinstanserna enligt särskild sändlista Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss Remissperiod Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin 2015-03-25 Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin Föreningen Skeva har tagit del av det utkast till prioriteringar i strategin för Skellefteå 2030 som Skellefteå kommun

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det?

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Pedagogik för jämställd IT 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Sammanfattning Gymnasiets program med inriktning mot data attraherar få unga kvinnor. I arbetslivet

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010

Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010 Jämlik hälso- och sjukvård Analyser och insatser i landsting/regioner Djupintervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande i maj-juni 2010 SKL: Inger Lundkvist Synovate : Cecilia Svärd Henrik

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande

Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovativa miljöer Hur europeisk och nationell lagstiftning påverkar kvinnors företagande Verksamhetsbidrag

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

2.1.5 KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION I

2.1.5 KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION I 2.1.5 KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION I SVENSKA KOMMUNER JESSIKA WIDE BETYDELSEN AV KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION Politikers olika sociala tillhörighet leder ofta till olika erfarenheter och därmed

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet

Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) Jämställdhet i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa NY VERSION Datum 2015-01-22 Dnr Arbetsutskottet Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa Bakgrund Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre och medellivslängden har ökat under flera

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Miljökontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande 2015 Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm Utredningsavd Thomas Furusten YTTRANDE 2002-04-16 En ny yrkeshögskoleutbildning inriktning, utformning och kvalitetskriterier. Slutbetänkande av Utredningen om kortare

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län

Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län Kartläggning av styrelsesammansättningar i Kalmar län Oskarshamn, februari 2012 Sara Olsson Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer