Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap, glädje å så lite tillväxt"

Transkript

1 Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i Blekinge. 1

2 Utarbetad av partidistriktets arbetsgrupp för högskolefrågor. Förslag till distriktskongressen för socialdemokraterna i Blekinge. Rapport från Blekinge partidistrikts arbetsgrupp för högskolefrågor. Antagen av styrelsen för socialdemokraterna i Blekinge Förslag till distriktskongressen Högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i Blekinge Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt. Därför är uppdraget om en ständig satsning på utbildning så självklart för oss socialdemokrater. Det är också vår övertygelse att människans frigörelse är som starkast när hon får ökad kunskap. Allas möjlighet till att ta del av utbildning är därför en förutsättning för jämlikhet. Kunskapen stärker individen och ger frihet och inflytande i vårt gemensamma samhälle. Kunskap är också nödvändigt för att ge människan makt över hennes egen vardag och de val hon gör i livet. Därför vill vi socialdemokrater att människan ska få möjlighet till kunskap och utbildning i livets olika skeden. Vi tror på det livslånga lärandet. Vi vet också att om vi ska ha ett samhälle som kännetecknas av solidaritet och välfärd åt alla så krävs att så många som möjligt bidrar till välfärden och deltar i det tillväxtskapande arbetet. Ingen ska få lämnas utanför. Vi måste ha en utbildning i samhället som gör att alla människor ska efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi måste också ge utrymme och resurser åt att utveckla idéer som försöker förklara samhället och livet, men också idéer som skapar teknikutveckling och framtidstro. Målet är att vi ska ha den bästa kunskapen. Vi socialdemokrater ser det som ett stort problem att det fortfarande sker en så kallad social snedrekrytering till högre utbildningar. Detta är inte bra, vare sig för den enskilda individen, för jämlikheten eller för tillväxten. Föräldrarnas utbildningsnivå har en stor betydelse för om och vad ungdomar väljer att studera. Utbildningsnivån i den miljö man växer upp i samt de förväntningar som ställs påverkar i mycket hög grad om ungdomar efter avslutat gymnasium väljer att gå vidare till akademiska studier. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har också stor betydelse för vad man väljer att studera. Det är mycket låg grad av studenter från arbetarhem som studerar vid högskolornas och universitetens mest attraktiva och statusfyllda utbildningar. Etableringen av fler högskolor har i hög grad bidragit till att den sociala snedrekryteringen har kunnat begränsas. Steget till en högskoleutbildning har varit avsevärt enklare att ta om utbildningarna erbjudits i en geografisk närhet, inte minst för unga människor från miljöer utan akademisk tradition. Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän det vi kallar den sociala snedrekryteringen har kunnat brytas helt och hållet. En sådan målsättning kräver ett hårt arbete och en tydlig och medveten strategi. 2

3 Vi tror att en satsning på distansutbildningar och på lokala lärcentrum ökar jämlikheten inom högre utbildning. Utbildningsnivån i Blekinge Blekinge har i genomsnitt en lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet. I jämförelse med riket i övrigt har länet en högre andel av befolkningen som endast har folkskoleutbildning och en lägre andel av befolkningen som har mer än tre års eftergymnasial utbildning. Dock har andelen blekingar med eftergymnasial utbildning nästan fördubblats under de 15 senaste åren, och i Karlskrona är nu utbildningsnivån i paritet med riksgenomsnittet. Högskolans etablering i länet har naturligtvis bidragit till det, inte minst eftersom en del av de studenter som flyttar till länet för att studera sedan väljer att bo kvar. Den större tillgången till högre utbildning i Blekinge har också bidragit till att fler studenter från icke-akademiska miljöer valt att studera. Tabellen nedan visar utbildningsnivån i Blekingekommunerna 1 januari 2004 bland personer år. Källa: SCB Utbildningsnivå i Blekinges kommuner Uppgift folkskola Grundskola gymn gymn 3 eft gymn eft gymn saknas <2år år <3år >3 Riksgenomsnitt 1% 8% 11% 31% 17% 14% 18% Blekingegenomsnitt 1% 12% 10% 35,60% 15,60% 13% 12,80% Olofström 1% 13% 11% 41% 15% 11% 8% Karlskrona 1% 9% 8% 32% 15% 16% 19% Ronneby 1% 11% 9% 36% 16% 13% 13% Karlshamn 1% 12% 10% 34% 16% 14% 13% Sölvesborg 1% 15% 12% 35% 16% 11% 11% Stort utbud Blekinge befinner sig i en region med stort utbud av högskolor och universitet. Inom mer eller mindre goda pendlingsavstånd erbjuds utbildningar och forskning inom de flesta sektorer. Kommunikationerna är dock inte av sådan kapacitet att en betydande pendling i regionen är en realitet. Vi kan även konstatera att en större likriktning av vilka utbildningar de olika lärosätena i regionen erbjuder gör att skolorna i högre utsträckning konkurrerar om samma studenter. En högre grad av profilering skulle stärka regionens konkurrenskraft. BTH etablerades som högskola 1989, då med namnet Högskolan i Karlskrona/Ronneby, och är en av landets yngsta högskolor. Den profilerades starkt inom telekom och IT. Tack vare det goda och nära samarbetet mellan samhälle, näringsliv och högskola lyckades högskolan knyta mycket hög kompetens till länet. Detta ökade i sin tur etableringen av IT-företag i regionen på grund av den goda tillgången på välutbildad arbetskraft. Den kraftigt förändrade bilden av IT-branschen, från framtid och optimism till kris, har i avsevärd grad minskat intresset för IT-relaterade utbildningar generellt, vilket har gjort att söktrycket under en rad av år varit lågt till utbildningar inom BTH:s IT-profil. Två perspektiv 3

4 Det finns två, men dock förenande, perspektiv på hur högskolan kan öka tillväxten i Blekinge. Våra uppdrag är att öka BTH:s betydelse för tillväxten i länet samtidigt som vi underlättar för att höja utbildningsnivån bland Blekinges invånare. Dessa två perspektiv ansluter till EU:s Lissabonstrategi. Denna syftar till att skapa en hållbar tillväxt i ekonomin på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. För att uppnå detta betonas bland annat kunskaps- och kompetensutveckling på bredden. Blekinge Tekniska Högskola har en mycket god kompetens, inte minst inom skolans profil; tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Det är den smala profilen som gjort att BTH kunnat knyta hög kompetens till sig. Profileringen och det som den drar med sig av positiva effekter spelar också en betydelsefull roll när det gäller företagsetableringar i länet då tillgången på välutbildad arbetskraft lättare tillgodoses då lokaliseringen sker i närhet till skolan där studenterna utbildas. Om BTH ska kunna spela en fortsatt betydande roll för ökad tillväxt i länet krävs att profileringen bibehålls men också utvecklas. Detta kan ske genom en större integrering av teknik och andra discipliner, exempelvis humaniora och vård. Lika viktigt som det är att försöka nå visionen om BTH som ett internationellt konkurrenskraftigt universitet för att öka länets tillväxt, lika viktigt är det att arbeta för att blekingarnas utbildningsnivå fortsätter att öka. Arenor för högskoleutbildning i Blekinge BTH BTH spelar en central roll som utvecklingskraft i Blekinge. Vi kan se tre viktiga områden där BTH är en viktig aktör. Genom att vara en framgångsrik, profilerad och konkurrenskraftig högskola i det nationella och internationella systemet bidrar det till tillväxten i Blekinge. Genom att erbjuda högskoleutbildning i regionen erbjuds blekingarna möjligheter att studera på hemmaplan. Genom att vara delaktiga i lärcentrum och andra lokala aktiviteter utgör de en plattform för bredare rekrytering till högre utbildning. Det kommer aldrig att vara möjligt för BTH att vara ett komplett universitet i miniatyr. I denna region finns dessutom flera högskolor och universitet som försöker locka samma studenter. Därför är en tydlig profilering av BTH nödvändig. Distansutbildning Det ökade utbudet och de mer utvecklade formerna kring distansundervisning öppnar för stora möjligheter att öka antalet människor med eftergymnasial utbildning. Dessutom är det ett lämpligt verktyg för olika typer av fortbildningsinsatser då dessa ofta efterfrågas av människor som socialt etablerats på en ort på längre avstånd från de lärosäten som erbjuder de utbildningar som efterfrågas och därför har svårare att ta del av påbyggnadsutbildningar eller utbildningar som anses nödvändiga för att klara olika strukturomvandlingar. Utvecklingen av internetstödda distansundervisningar har bidragit till en ökning av antalet studenter. Inte minst har möjligheterna till studier på distans gjort att grupper av människor som varit svagt representerade på akademiska utbildningar ökat sin representation. Andelen studenter från arbetarhem samt studenter på landsbygden och studenter med barn är högre på distansutbildningar än på campusutbildningar. Det är i allra högsta grad en anledning till en fortsatt satsning. Lärcentrum 4

5 Kommunerna måste fortsätta att bidra till att stimulera och stödja de studenter som studerar vid distansutbildningar. Det kan ske genom etablering och utveckling av lärcentrum. Ett lärcentrum erbjuder utbildningar på alla nivåer för att fylla behoven av vuxenutbildning och kompetensutveckling. Vi ser också utvecklingen av lärcentrum som centralt för att sprida och öka utbudet av högskoleutbildning i länet Vi bör sträva efter att utveckla lärcentrum som erbjuder studiemiljö, teknik för distansstudier, personal för stöd och viss handledning, studievägledning samt vissa lärarledda kurser på plats. Ett lärcentrum kan vara integrerat med ett bibliotek och vara så tillgängligt som möjligt och ha som syfte att öka studentens möjlighet till utvecklande studier och bidra till att minska tröskeln till högre utbildning. De lärcentrum som håller på att byggas upp måste få ordentliga förutsättningar att växa och utvecklas. Detta måste ske i samverkan, där kommunerna har huvudrollen men där BTH spelar en viktig roll. I de kommuner där BTH har etablerade campus är det nödvändigt att bredda det totala utbildningsutbudet. Även detta bör utvecklas i samverkan mellan BTH och kommunerna och kunna inrymmas inom campusområdena genom formen av lärcentrum. Kommunikationer Blekinge finns i en region med flera universitet och högskolor. Därför finns goda grundläggande möjligheter för människor att bo kvar i Blekinge samtidigt som man studerar vid ett lärosäte utanför länet. Men möjligheterna till en ökad studiependling i regionen kräver en satsning på kommunikationer. Samtliga lärosäten i Sydregionen måste knytas samman för att vidga studieregionen och för att skapa en mycket god tillänglighet till högre studier för Blekinges invånare. BTH som tillväxtfaktor i Blekinge Triple Helix Blekinge Tekniska Högskola är en viktig faktor för utvecklingen av vårt län. Genom att högskolan finns etablerad i länet får fler blekingar möjlighet att utbilda sig, vilket naturligtvis är positivt för Blekinge. Men BTH drar också kompetens och människor till länet. Men viktigast är kanske ändå den möjlighet till utveckling som sker i gemensamma former mellan högskola, samhälle och näringsliv, inte minst när det gäller utveckling av innovationer och för kompetensförsörjningen till offentlig sektor och näringsliv. Denna modell kallas för Triple Helix och dess funktion i Blekinge har i många fall fungerat som en lärande och inspirerande modell för andra regioner. Tekniskt universitet Vi delar visionen om att Blekinge Tekniska Högskola ska kunna bli ett internationellt konkurrenskraftigt tekniskt universitet med spetsforskning inom tillämpad IT och hållbar utveckling. BTH har lyckats knyta till sig en god kompetens i en smal nisch och därför fått ett gott rykte som tilldrar sig stor uppmärksamhet och som förtjänar respekt. Det är vår övertygelse att en fortsatt profilering för BTH är positivt för Blekinge. Den tekniska profilen bör dock utvecklas och breddas genom att integreras med andra ämnesområden, exempelvis humaniora, vårdvetenskap och pedagogik. Universitetsfond Det offentliga Blekinge måste fortsätta bidra till en satsning för att göra BTH till ett internationellt konkurrenskraftigt tekniskt universitet. Genom tillskapandet av en universitetsfond kan ekonomiska resurser frigöras för att göra en ordentlig satsning på utvecklingen av BTH. Kommuner och landsting måste vara beredda att stå för grundmedlen för fonden och tillsammans med det regionala näringslivet ta ett stort ansvar för att skapa 5

6 förutsättningar för att öka BTH:s konkurrenskraft då vi vet att ett framgångsrikt och respektingivande universitet i Blekinge skulle vara positivt för hela länet. Hela Blekinges angelägenhet BTH ska även fortsättningsvis vara hela Blekinges angelägenhet. Det förutsätter en fortsatt etablering på tre campus. BTH bör också vara en central aktör i länets lärcentrum. Det är också viktigt att BTH blir mer aktivt i västra Blekinge. I samverkan med näringsliv och andra utbildningsanordnare bör BTH bli en mer naturlig samarbetspartner i hela Blekinge. Detta står inte i motsats till den samverkan som kommuner och näringsliv i Blekinge och högskolor har med högskolor utanför länet. Denna samverkan måste fortsätta och utvecklas efter sina förutsättningar. Samverkan Samarbete mellan högskolorna och universiteten Universitetsvärlden är internationell. Därför är BTH:s samarbete med universitet på andra sidan jordklotet helt nödvändigt. De samarbetsavtal som finns med universitet från andra länder stärker BTH som en internationell högskola. Det är angeläget att de olika lärosätena i Sydregionen inte konkurrerar om samma studenter och inom samma utbildningsområden. Vi ser därför positivt på en utveckling där högskolorna och universiteten i Sydostregionen ökar sitt redan etablerade samarbete för att skapa en mer effektiv organisation. Ett utökat samarbete kan också stärka regionens näringsliv och öka tillväxten. Studiesocial miljö Det är viktigt att studenter från BTH:s samtliga sektorer får möjlighet att mötas i och ta del av goda studiesociala aktiviteter. Decentraliseringen kan försvåra för detta, men en medvetenhet kring förutsättningarna och en uttalad vilja till bättre studiesociala möjligheter kan mycket väl kompensera detta. Kommunerna har ett ansvar genom att stå som värdar för studenterna och åtaganden bör regleras långsiktigt i ett avtal med BTH. I Blekinge ska studenter ha goda möjligheter till både bostad och ett rikt studiesocialt liv som gör att de trivs i länet. Det arbete som gjorts i Blekinge med avseende att bli årets studentregion har varit framgångsrikt och bör därför fortsätta. Det nätverk som skapats bör leva vidare och finnas i syfte att koordinera Blekinges offentliga aktörers insatser för att skapa bästa möjliga studiesociala förutsättningar. Omgivande samhälle Offentliga sektorn i Blekinge är till stora delar kunskaps- och teknikintensiv. Det är därför angeläget att bidra till både kompetens- som teknikutveckling för att öka offentliga sektorns förmåga, konkurrenskraft och effektivitet. Inte minst kan hälso- och sjukvården i kommunerna och i landstinget tillsammans med BTH:s goda kompetens inom områdena teknik och hälsa utvecklas av ett väl ingående samarbete. Exempel finns också på projekt som genom samverkan kunnat bidra till en utveckling av säkerheten inom en kommuns äldreomsorg. BTH kan och bör spela en betydelsefull roll för att bidra till att få studenter och företag att finna varandra. Genom samarbetsprojekt får företagen god hjälp att utveckla sin verksamhet samtidigt som studenterna får värdefull praktisk erfarenhet. På detta sätt kan också näringslivet stimuleras till att inse betydelsen med en regionalt etablerad högskola och därför vara villigt att bidra till att öka BTH:s konkurrenskraft. 6

7 Genom tidigt etablerade kontakter mellan näringsliv och studenter skapas också goda förutsättningar för studenterna att få jobb efter avklarad utbildning och för företagen att kunna anställa rätt utbildad och redan känd arbetskraft. Satsningen på Blekinge Business Incubator där människor med innovationer med utvecklingspotential ges stöd är positivt. Den bidrar till att goda idéer omsätts till tillväxtskapande företag. Intresse för teknisk utbildning BTH:s svårigheter att rekrytera till utbildningar med teknisk profil kan delvis förklaras av bristen på stimulans inom tekniska områden inom grund- och gymnasieskola. Detta är naturligtvis ett nationellt problem, men länets kommuner måste lägga större vikt än vad som görs i dag på att skapa en positiv bild av teknik inom den skola och utbildning som kommunerna ansvarar för. Det är även för såväl samhället i stort som för BTH problematiskt att det i så stor grad tidigt sker ett könsbaserat val, att flickor i avsevärt lägre grad än pojkar stimuleras att utveckla sitt tekniska intresse. Genusperspektiv BTH måste ha ett genusperspektiv som gör att man får en relativt jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter. Genom profileringen tillämpad IT har BTH goda möjligheter att få studenter från traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga utbildningar att mötas genom integrering av olika program. Även renodlat tekniska utbildningar riktade till kvinnor kan genomföras. Högskolans ambition måste också vara att bryta den könsbaserade snedrekryteringen och aktivt verka för att få fler män till kvinnodominerade utbildningar och tvärtom. BTH måste också skapa en miljö där varje form av diskriminering och befästningar av könsstereotypa värderingar och aktiviteter motverkas. Utländska studenter Under senare år har antalet utländska studenter på BTH, framförallt på magisterprogrammen, ökat kraftigt. Detta är positivt. Deras närvaro berikar BTH och regionen. BTH bör dock mer aktivt kunna bidra till den ökade integrationen i södra Östersjöregionen genom att aktivt rekrytera studenter och genom att utveckla samarbete med universitet runt Östersjön. Region Blekinge samverkanspart med tydligt mandat Det är angeläget för länet att tala med en sammanhållen och tydlig röst i samverkan med BTH, även om värdkommunerna även i framtiden kommer att ha viktiga uppgifter för att underlätta för BTH:s verksamhet. Region Blekinge ska vara den politiska kraft som ansvarar för de strategiska frågorna samt policyfrågor. 7

Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland Kort om högskolan Högskolan på Gotland grundades som självständig högskola 1998. Högskolan finns inom Campus Almedalen i Visby, men har också en betydande del av sin verksamhet som

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen:

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar 1 Rapporten är framtagen av Mälardalsrådet Text: Tom Petersson, Regionplanekontoret och Göran Reitberger, Reginova AB Första utgåvan

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Kort om högskolan Blekinge Tekniska Högskola (BTH) beskriver sig som en teknisk högskola med ett klart fokus på tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin 2015-03-25 Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin Föreningen Skeva har tagit del av det utkast till prioriteringar i strategin för Skellefteå 2030 som Skellefteå kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Kort om högskolan Högskolan i Jönköping drivs i stiftelseform och har därmed större autonomi än de statliga lärosätena. Verksamheten bestäms genom avtal med staten. I avtalet står

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

WHO:s kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer 2008

WHO:s kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer 2008 WHO:s kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer 2008 Sir Michael Marmot och 19 kommissionärer Tre övergripande rekommendationer: 1. Förbättra vardagslivets villkor 2. Motverka den orättvisa fördelningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det?

Pedagogik för jämställd IT. 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Pedagogik för jämställd IT 5% av Sveriges nya civilingenjörer inom datateknik är kvinnor. Har vi råd med det? Sammanfattning Gymnasiets program med inriktning mot data attraherar få unga kvinnor. I arbetslivet

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Regionala beredningen

Regionala beredningen Regionala beredningen Delrapport 2004 Roller och uppdrag Beredningarnas roll I Landstingsplanen 2004 står att fullmäktiges beredningar är en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

WORKSHOP 1 SAMVERKAN IT BRANSCH OCH MITTUNIVERSITETET

WORKSHOP 1 SAMVERKAN IT BRANSCH OCH MITTUNIVERSITETET WORKSHOP 1 SAMVERKAN IT BRANSCH OCH MITTUNIVERSITETET SAMVERKAN IT BRANSCH OCH MITTUNIVERSITETET FLER FÖRSTAHANDSSÖKANDE Dokumentation från den första workshopen. Torsdag 3 april 2014 campus Sundsvall.

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer