SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE"

Transkript

1 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE

2 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET Juni, 2012 Beställare: Ramböll Management Consulting Konsult: Ramböll Management Consulting Kontakt: Krukmakargatan 21 Box SE Stockholm T +46 (0) F +46 (0)

3 FÖRORD Våren 2011 genomförde Ramböll Management Consulting utvärderingen av det nationella programmet Främja kvinnors företagande. En huvudsaklig rekommendation var att satsningen kommit att implementeras i regionerna på ett sätt som inte bidrog till satsningens övergripande mål om att skapa tillväxt utan snarare hade blivit ett medel för att bedriva jämställdhetspolitiska insatser. Hösten 2011 förlängde regeringen satsningen Främja kvinnors företagande till att ytterligare löpa mellan åren Denna programperiod beslutades att samtliga regionala aktörer som via Tillväxtverket fördelats medel skulle genomföra en förstudie med fokus på kvinnor och mäns förutsättningar att ta del av det företagsfrämjande systemet samt med syfte att arbeta fram strategier för att långsiktigt integrera kvinnors företagande i ordinarie stödsystem. Ramböll Management fick förtroendet att genomföra sex av dessa förstudier. Sammantaget har Ramböll genomfört 191 intervjuer i sex regioner med såväl regionala aktörer, företagsfrämjande aktörer och företag. Vi har dessutom analyserat dokument, statistik och branschspecifik data. Med avstamp i erfarenheterna från dessa uppdrag har Ramböll på eget initiativ sammanställt denna syntes som innehåller sju konkreta råd till regionala aktörer i arbetet med att integrera kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system. Rambölls ambition är att bidra med erfarenheter och lärdomar kring integreringen av kvinnors företagande i ett ordinarie system som idag stöttar män i större utsträckning än kvinnor.

4 INNEHÅLL 1. Målsättning: Regional Attraktivitet Företagande i Sverige en generell överblick Tre kategorier med utmaningar 8 2. Sju konkreta råd Den regionala aktörens unika position Sju konkreta råd till den regionala aktören För Regional Attraktivitet 12

5 1. MÅLSÄTTNING: REGIONAL ATTRAKTIVITET Hållbar regional tillväxt handlar om att skapa möjlighet att attrahera människor som vill bo, arbeta eller spendera sin fritid i regionen. Länge har forskningen fokuserat på kopplingen mellan attraktivitet och arbetsmöjligheter, något som idag ifrågasätts med hänvisning till framväxten av den kreativa klassen. Det handlar om yrkeskategorier inom framförallt tjänstesektorn som inte är beroende av platsbundna arbetsplatser och som snarare väljer boende utifrån parametrar som exempelvis mångfald, närmiljö och kommunikationsmöjligheter än utifrån tillgång till arbete. Förespråkare för denna tes driver även idén att högproduktiva företag följer den kreativa klassen och inte, som tidigare, tvärtom. 1 Oavsett hur långt denna tes drivs kvarstår det faktum att områden där jämställdheten och toleransen för att bryta mot traditionella normer är låg tenderar att driva bort människor med talang och att företag lockas till platser där talangfulla och välutbildade människor vill bo. 2 Regional tillväxt och jämställdhet uppfattas ofta som två skilda områden med skilda målbilder och som därmed är svåra att kombinera och integrera i varandra, men en hållbar tillväxt skapas genom hänsyn till ekonomi, miljö och sociala dimensioner såsom integration, mångfald och jämställdhet. Det finns stöd i såväl teori som praktik att en integration av jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet främjar tillväxt. De två politiska områdena förmerar varandra och främjar tillväxt av följande skäl: Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare. Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet. Jämställdhet ökar den regionala attraktiviteten. 1 s.27f Från rapporten Att välja jämställdhet. Tillväxtverket, Ibid s. 51 Jämställdhet ökar den regionala innovationsförmågan. 3 Aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet i respektive län ansvarar för att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas vid utarbetande och genomförande av strategier, program och insatser både i fråga om representation och genom att detta perspektiv genomsyrar arbetet. Endast sju län har idag en strategi för hur jämställdhet ska integreras i det ordinarie tillväxtarbetet. Aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet ska enligt regleringsbrev och villkorsbeslut för 2012 ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet under Med utgångspunkt i resonemanget ovan bidrar Främja kvinnors företagande till regional tillväxt både genom att bidra till jämställdhet och genom att bidra till näringslivsutvecklingen givet att satsningen implementeras på ett ändamålsenligt sätt. Denna syntes ger råd till regionala aktörer i arbetet med att integrera Främja kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet. 1.1 FÖRETAGANDE I SVERIGE EN GENERELL ÖVERBLICK Idag driver 5 procent av alla kvinnor i Sverige företag. 5 Beroende på vilken källa som används drivs procent av svenska företag av kvinnor och procent av män. Bland nystartade företag startas 32 procent av kvinnor och 7 procent drivs av kvinnor och män gemensamt. 6 I Sverige speglar företagande sysselsättningen på arbetsmarknaden. Mer precist är 3 s. 11. Från rapporten Att välja jämställdhet. Tillväxtverket, Från Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt , c6/18/86/57/50761de1.pdf 5 Ibid, sid 22 6 s.9 ff. Kvinnors och mäns företagande Från undersökningen Företagens villkor och verklighet. Tillväxtverket, 2011

6 6 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET det vanligt att människor startar företag i branscher som de känner till, givet att den branschen präglas av ett gott företagsklimat. I dagsläget präglas den svenska arbetsmarknaden av en könssegregation vilket får som effekt att kvinnor och män i viss utsträckning tenderar att starta företag i olika branscher. 7 Detta medför också att kvinnor och män kan ge uttryck för olika typer av behov i sitt företagande, vilket då kan härledas till den bransch inom vilken de verkar. Vid jämförelser mellan företag i samma bransch, av samma storlek och i samma fas, framgår emellertid en mer samstämmig bild av mäns och kvinnors företagande. 8 Samtidigt finns en skillnad mellan kvinnor och män som handlar om att kvinnor, i större utsträckning än män, byter bransch då de startar företag och därför riskerar att sakna nödvändig infrastruktur i form av exempelvis nätverk och kundkrets 9. I diagrammen nedan illustreras kvinnor och mäns företagande fördelat på bransch. Diagram 1 visar hur kvinnor och män som driver företag fördelar sig på 16 branscher och där summan av samtliga staplar för kvinnor summerar till 100 procent och detsamma gäller för män. Diagrammet visar att de största branscherna för kvinnor respektive män till viss del är de samma. Gruppen kvinnor driver framförallt företag inom personliga och kulturella tjänster, företagstjänster, handel och okänt och män driver företag framförallt inom byggindustrin, företagstjänster, handel och jordbruk, skogsbruk och fiske. Diagrammet synliggör således skillnader mellan kvinnor och män avseende bransch, men synliggör också utmaningen i att det saknas information om alla de företag som kategoriseras som okänt. Bristande statistik avseende kvinnors företagande utgör en stor utmaning i arbetet med kvinnors företagande SOU 2005:66 8 Holmquist mfl 2011:31 9 s.14. Starta eget-bidragets effekter- utvärdering av företag tre år efter start. Arbetsmarknadsstyrelsen 1999:12 10 Klassificering och perception en studie av genusaspekter på SNI-koden som klassificeringsverktyg av näringsgrenar, Nutek 2006 Diagram 1. Fördelning bland kvinnor resp. Bland män i branscher i riket* (Företagare äldre än 20 år, år Bransch SNI 2007, Grov nivå) 120% 100% Andel, % 80% 60% 40% 20% 0% Andel kvinnor Andel män * Summan av stapeln för kvinnor + stapeln för män i varje bransch = 100%

7 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET 7 Nästa diagram visar fördelningen av kvinnor och män inom branscherna. Sett till detta utgör kvinnor som driver företag en större grupp än män inom branscherna personliga och kulturella tjänster, enheter för vård och omsorg samt okänt. Män dominerar däremot i övriga tretton branscher. Vilka branscher som dominerar bland kvinnor och män varierar beroende på vilken region statistik tas fram. Den här typen av sammanställningar är emellertid av stort värde i att få en första förståelse för hur företagandet ser ut bland kvinnor och män. Diagram 2. Fördelning av kvinnor resp. män inom branscherna i RIKET* (Företagare äldre än 20 år, år Bransch sni 2007, grov nivå) 25% 20% Andel, % 15% 10% 5% 0% Kvinnor Män * Summan av samtliga staplar för kvinnor = 100% * Summan av samtliga staplar för män = 100%

8 8 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET 1.2 TRE KATEGORIER MED UTMANINGAR Att integrera kvinnors företagande i ordinarie stödsystem är omgärdat av en mängd utmaningar. Inte minst har detta blivit tydligt i de förstudier som Ramböll genomfört under vinter och vår 2011/2012. De främsta utmaningarna som rör integreringen har vi valt att kategorisera i tre grupper som presenteras nedan. Attityder, normer och värderingar som begränsar Oavsett i vilken region Ramböll har genomfört intervjuer med aktörer i företagsfrämjande system framträder en mängd uppfattningar om kvinnor som beskrivs som allmängiltiga. Kvinnor tillskrivs egenskaper såsom försiktiga och osäkra och pekas ut som en homogen grupp som driver företag som saknar tillväxtpotential i branscher som inte är prioriterade. Detta är åsikter som lyfts fram som sanningar och som används mer ofta än sällan som förklaringar till varför inte kvinnor startar eller driver företag i samma utsträckning som män. Ramböll ser stora risker i att denna alltför cementerade bild av vem det är som är företagare och hur ett företag ser ut kan reproducera sig själv om inte bilden ifrågasätts och utmanas av aktörerna i det företagsfrämjande systemet Kompetens och funktion För att kunna genomföra strategiska och långsiktiga insatser mot företag krävs kunskap om företagen (målgruppen) samt branschkunskap och förståelse för olika specifika förutsättningar som präglar olika utvecklingsskeden företag kan befinna sig i. Det är tydligt i de uppdrag Ramböll genomfört att relevant branschkunskap inte alltid finns bland de aktörer som ska främja företagandet. Det är vanligt att aktörer i företagsfrämjande system framhäver att de riktar sin verksamhet till alla företagare, vilket ställer enormt höga krav på exempelvis specifik branschkompetens inom en mängd branscher. Dessutom saknar aktörer i företagsfrämjande system ofta kunskap om varandras funktioner och kan därför inte lotsa företag vidare till andra funktioner om de själva inte kan ge ett kvalificerat stöd. Design och struktur Det är tydligt att få insatser genomförs med utgångspunkt i tydliga behovsanalyser som synliggör vilka behov som finns hos företagen inom exempelvis en specifik bransch. Dessutom råder det stor brist på uppföljning av de insatser som genomförs, vilket försvårar bedömningen av vilka insatser som har fungerat och hur de bör modifieras. Detta gäller näringslivsinsatser i stort, men sett till insatser specifikt riktade till kvinnor kan Ramböll dessutom konstatera att dessa i hög grad präglas av projektifiering, vilket medför risk för kortsiktighet och dubbelarbete i brist på samordning och långsiktiga strategier. Med projektifiering följer även risken att det ordinära jämställdhetsarbetet konkurreras ut av insatser som vid nästa budgetperiod väljs bort i brist på finansiering. Det är med utgångspunkt i dessa utmaningar som vi samlat våra erfarenheter för att bidra med inspiration och idéer till regionala aktörer med ambition att integrera kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system.

9 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET 9 2. SJU KONKRETA RÅD Utifrån de samlade erfarenheterna från genomförda förstudier inom satsningen Främja kvinnors företagande kan Ramböll konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan regioners förutsättningar och utmaningar med att integrera satsningen i det ordinarie stödsystemet. Gemensamt för samtliga är emellertid den unika position som den regionala aktören utgör i att integrera nya perspektiv i ordinarie stödsystem. 2.1 DEN REGIONALA AKTÖRENS UNIKA POSITION Idén bakom satsningen Främja kvinnors företagande är i grunden att stimulera till hållbar tillväxt genom att fler kvinnor startar och driver framgångsrika företag. I satsningen Främja kvinnors företagande har regionala aktörer (länsstyrelser, regionförbund och regioner) fått stort utrymme att själva identifiera hur satsningen ska implementeras och integreras i den egna regionala kontexten. Medel har med hjälp av en fördelningsnyckel fördelats ut av Tillväxtverket tillsammans med instruktioner om vilken målgrupp som ska nås av satsningen. Nedan presenteras en figur som visar på den tänkta implementeringen av satsningen. I illustrationen separeras den regionala aktören från aktörer i det företagsfrämjande systemet. Vidare synliggörs aktiviteter som ska genomföras, vilken målgrupp som berörs samt vilka resultat och effekter som satsningen Främja kvinnors företagande har ambitionen att bidra till. Den logik som illustreras i figuren ovan bygger på att det finns ett samspel mellan den regionala aktören (region, regionförbund, länsstyrelse) och aktörerna i det företagsfrämjande systemet. Mer precist förutsätter det att: Den regionala aktören är en aktiv aktör som har möjlighet att påverka det företagsfrämjande systemet De företagsfrämjande aktörerna anpassar sin verksamhet till den regionala kontexten och de regionala målsättningar som pekats ut av den regionala aktören Denna typ av samspel präglas framförallt av den regionala aktörens möjlighet att finansiera och initiera insatser och projekt som de företagsfrämjande aktörerna utför. Kring denna typ av finansiering skapas forum och mötesplatser där den regionala aktören och de företagsfrämjande aktörerna möts och samverkar i syfte att bidra till långsiktiga målsättningar som rör den egna regionens utveckling. Integrering av kvinnors företagande handlar således om att få kvinnors företagande att bli en naturlig del av den regionala agendan, i långsiktiga målsättningar, vid mötesplatser och forum samt i de samverkan som sker kring näringslivsutveckling. Såväl forskning som studier och utvärderingar pekar tydligt ut normer och attityder gentemot kvinnor som företagare som en försvårande omständighet som påverkar Figur 1. Integrering av kvinnors företagande i en regional kontext Regional aktör Företagsfrämjande aktörer Målgrupp Resultat på kort sikt Resultat på lång sikt Prioriterar och beslutar om inriktning Fördelar medel Följer upp och utvärderar Genomför aktiviteter såsom rådgivning, coachning, mentorskap etc. Kvinnor som vill utveckla det företag de redan driver Kvinnor som vill starta företag Fler kvinnor startar, driver, köper och utvecklar företag Hållbar tillväxt

10 10 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET såväl enskilda insatser för att ökat företagande som ambitioner att integrera kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system. Det är i slutändan attityder och föreställningar om företagare, kvinnor och män som ska synliggöras, konfronteras och påverkas för att en integrering ska vara ett faktum. Detta kräver insatser på såväl regional nivå som bland aktörer i det företagsfrämjande systemet och målgruppen. Det är tydligt att den regionala aktören har en unik position att påverka och styra det företagsfrämjande systemet i en riktning som främjar företagande bland både kvinnor och män, men det kräver ett strategiskt arbete. Nedan presenteras sju konkreta råd som kan bidra till att förstärka det strategiska arbetet. 2.2 SJU KONKRETA RÅD TILL DEN REGIONALA AKTÖREN 1. Säkerställ bilden av nuläget genom underlag och behovsanalys En grundläggande förutsättning för att lyckas integrera satsningen i ordinarie stödsystem är en tydlig och övergripande bild av nuläget i det regionala näringslivet avseende de företag som finns och de som ska främjas. Mer precist är det av största vikt att regionala aktörer har kunskap både om företag och om företagare. Genom att ta fram underlag som visar på branschstrukturen i det egna länet uppdelat på kön synliggörs i vilka branscher som kvinnor och män driver företag vilket möjliggör strategiska insatser för att stärka företagande bland både kvinnor och män. I den mån det är möjligt rekommenderar Ramböll även att ordentliga behovsanalyser genomförs bland företagare. Dessa behovsanalyser bör kunna analyseras utifrån såväl företagens branschtillhörighet, företagstyp och utvecklingsskede samt utifrån företagarens kön, ursprung och ålder. Med en gedigen bild av behovet kan insatser och mål utformas och följas upp på ett effektivt sätt, något som i längden sparar både tid och pengar. 2. Säkerställ en strategisk inriktning i styrande dokument och dagordningar samt mötesplatser För att kvinnors företagande inte ska utgöra ett jämställdhetspolitiskt sidospår till det ordinarie näringslivsarbetet är det viktigt att samtliga dagordningar vid möten som fokuserar på näringslivsutveckling bör innehålla punkter som berör såväl kvinnors som mäns företagande. Dessutom bör samtliga arrangemang och mötesplatser som berör näringslivsutveckling och som arrangeras av, eller där den regionala aktören medverkar, belysa företagande och näringslivsutveckling utifrån bransch, företagstyp, utvecklingsskede, kön, ursprung och ålder. Med utgångspunkt i underlag och behovsanalyser bör samtliga strategiska dokument och planer som den regionala aktören arbetar utifrån i näringslivsarbetet innehålla både en problematisering av rådande näringslivsstruktur samt tydliga målsättningar för företagande som avser branscher, utvecklingsskeden, kön, ursprung och ålder. 3. Kommunicera i enlighet med den strategiska inriktningen och undvik att förstärka stereotypa könsföreställningar Företagande kvinnor är inte en homogen grupp och det är viktigt att den regionala aktören vinnlägger sig om att kommunicera detta faktum både internt och externt och inte förstärka stereotypa könsföreställningar. Kommunikationen på samtliga nivåer i det företagsfrämjande systemet bör utgå från olika typer av kompetens och stödformer som kan erbjudas målgrupper inom olika branscher eller utvecklingsskeden istället för att tala om insatser riktade mot ett visst kön. Flera av de aktörer och företagare som Ramböll har talat med under förstudierna, pekar på att företagande kvinnor ofta är skeptiska till att förknippas med olika stödformer specifikt riktade till kvinnor vilket kan påverka i vilken utsträckning företag som drivs av kvinnor nås av stödet.

11 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET Fördela medel och initiera insatser som ligger i linje med den strategiska inriktningen Insatser och projekt som ligger i linje med en strategisk och långsiktig inriktning har större chans att bli till hållbara och effektiva arbetsmetoder. Med utgångspunkt i den strategiska inriktningen bör den regionala aktören se över den befintliga projektportföljen samt kriterierna för projekt- och företagsstöd. Genom att styra inriktningen på hur det företagsfrämjande systemet arbetar samt hur fördelningen av företagsmedel ser ut, kan den regionala aktören säkerställa såväl kvinnors som mäns förutsättningar att ta del av företagsfrämjande insatser och inte bara inom satsningen Främja kvinnors företagande. Som nämnts ovan är det av största vikt att följa upp samtliga insatser och projekt som genomförs inom ramen för näringslivsutveckling med fokus på företagens branscher, utvecklingskeden, samt företagarnas kön, ursprung och ålder. 5. Betrakta det företagsfrämjande systemet utifrån ett funktionsperspektiv I företagarnas möte med det företagsfrämjande systemet är det inte bara normer och attityder som påverkar utfallet, utan även aktörernas förmåga att se sig själva och andra ur ett funktionsperspektiv. Att veta vem som gör vad bland aktörerna och kunna lotsa kunder/företagare vidare påverkar möjligheten att långsiktigt integrera kvinnors företagande i systemet. Genom att synliggöra funktioner och aktiviteter i systemet säkerställs ökad kunskap och kännedom om varandra vilket gör systemet mer effektivt och överskådligt, både för företagare och för aktörer. Ramböll vill särskilt framhålla näringslivskontorens roll i detta, då de ofta agerar lotsande gentemot både företagare och aktörer. 6. Synliggör, använd och förstärk (bransch)specifik kompetens i systemet Genus- och branschkompetens hos företagsfrämjande aktörer påverkar deras förmåga att erbjuda insatser som når både kvinnor och män och därmed satsningens resultat. Samtliga aktörer inom det företagsfrämjande systemet bör vara medvetna om hur normer och attityder påverkar bilden av vem som driver företag och hur ett företag ser ut. Både utifrån sin roll som rådgivare i mötet med kunden, men även i det utåtriktade arbetet med attitydförändring. Branschkompetensen bör framförallt höjas avseende den växande tjänstesektorn. Insatser som är baserade på behovsanalyser och som präglas av hög kännedom/specialisering (ex. specifikt branschfokus) både attraherar och stärker målgruppen och bidrar dessutom till att fokusera arbetet med att integrera kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsens och Resurscentras sakkunniga inom jämställdhet kan ofta bidra med kompetenshöjande insatser inom genus. Satsningen rymmer dock inte medel för ökad branschkompetens hos aktörerna. 7. Följ upp, följ upp, följ upp och skapa ett lärande Det strategiska arbetet med att undersöka, följa upp och lära kring mäns och kvinnors företagande är avgörande för att satsningen på kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Exempel på faktorer att följa upp kan vara antalet företagare som slussas vidare, antalet företagsstarter, antalet konkurser efter x år, etc, återigen fördelat på bransch, utvecklingsskede samt företagarnas kön, ursprung och ålder. Samtidigt som det är viktigt att den regionala aktören/finansiären ställer krav på uppföljning, är det också viktigt att betona den centrala aspekten som är lärande. Att följa upp insatser gör att det går att skala upp lyckade satsningar och modifiera mindre lyckade. Varje dialog med aktören utgör också en kontaktyta för samverkan och informationsspridning och innebär ett mer effektivt företagsstödjande system med mindre risk för överlappningar.

12 12 SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET 2.3 FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET För att regioner ska betraktas som attraktiva krävs att det finns möjligheter för människor av olika ålder, kön och bakgrund att leva, arbeta och utveckla sig själva i den regionala miljön, utan att begränsas av stereotypa könsroller och regionala genuskontrakt. En del av detta handlar om kvinnors och mäns lika förutsättningar att ta del av det företagsstödjande systemet, vilket är den bärande idén bakom satsningen Främja kvinnors företagande. Den grannlaga uppgiften att integrera jämställdhetsarbetet i det regionala tillväxtarbetet präglas av i hög grad outnyttjad potential. Det är Rambölls förhoppning att med denna text bidra med ytterligare fokus på frågan samt med konkreta råd inför det fortsatta arbetet. Figur 2. Sju konkreta råd för regional attraktivitet Följ upp och bidra till ett lärande Förstå nuläget Synliggör, använd och förstärk branchspecifik kompetens Säkerställ en strategisk inriktning Se funktion i det företagsfrämjande systemet Kommunicera strategin Fördela medel enligt strategisk inriktning

13

14 Ramböll Management Consulting har 450 medarbetare som arbetar med välfärds-, näringslivs- och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Varje år genomför Ramböll ett stort antal utredningar och utvärderingar samt agerar processtöd i offentliga organisationer. Bland kunderna finns kommuner och regionförbund, myndigheter, departement samt fackliga och ideella organisationer.

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE

KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE Avsedd för Region Gävleborg Dokumenttyp PM Datum Januari, 2012 KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp PM Datum April, 2014 EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP 28 MARS EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Kvinnors företagande i Värmland. en kartläggning. Rapport nr 9, Region Värmland 2012 1

Kvinnors företagande i Värmland. en kartläggning. Rapport nr 9, Region Värmland 2012 1 Kvinnors företagande i Värmland en kartläggning Rapport nr 9, Region Värmland 2012 1 Utgiven av Region Värmland, 2012 Faktasammanställning: Ramböll Management Text: Ramböll Management, Gunilla Evers, Anna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Avsedd för Region Dalarna Dokumenttyp Rapport Datum Juli 2012 FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Datum 2012/07/02 Utfört av Marcus

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling Uppdrag: att bidra till jämställdhetsutveckling i Västra Götaland Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling processtöd för systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE

KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE Avsedd för Region Värmland Dokumenttyp Rapport Datum Januari, 2012 KVINNORS FÖRETAGANDE FÖRSTUDIE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer