Registrator, en profession i Härjedalens kommun. förändring?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrator, en profession i Härjedalens kommun. förändring?"

Transkript

1 Registrator, en profession i Härjedalens kommun förändring? Utmaningar och möjligheter? Maria Kallberg

2 Maria Kallberg 1998 Fil.kand. i arkiv- och informationsvetenskap Arkivarie, Näringslivsarkiv i Norrland NIN Arkivarie, Landsarkivet i Härnösand Universitetsadjunkt arkiv- och informationsvetenskap, Mittuniversitetet (MIUN) Kommunarkivarie, Härnösands kommun Doktorand i data- och systemvetenskap i projektet Centrum för Digital Informationsförvaltning CEDIF, MIUN 2012 Fil. lic. i data- och systemvetenskap 2013 Doktorand i projektet GOINFO (God informationsförvaltning) 2013 Disputerade 2014 Lektor, MIUN 2014 Kanslichef, Härjedalens kommun

3 Härjedalens kommun Cirka innevånare Av dessa arbetar i kommunen Huvudkontoret för administration finns i Sveg Lokalkontor i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal Cirka turister/år Turistorter bl a Funäsdalen, Vemdalen, Lofsdalen, Björnrike, Ramundberget, Bruksvallarna, Tänndalen, Hamra...

4 Kommunkansliet (cirka 15 personer) Planering, utredning, registratur och ärendeberedning Information och kommunikation Folkhälsoarbete Kvalitetsarbete Samisk samordnare Vaktmästeri (kopiering, posthantering, varutransporter, inre fastighetsskötsel etc) Arkiv Växel/reception

5 SAMMANLÄGGNINGSAVHANDLING Kappa 6 publicerade artiklar i peer review tidskrifter (egna bidrag)

6 Taking care of business but what about the records? A Swedish study of recordkeeping expertise in business development projects. Comma, 2012, vol , ( ). E-government development and recordkeeping: A comparative study of e- government best practice in Swedish municipalities. irma Information and Records Management Annual 2010, 2011, (83-94). Archivists 2.0: Redefining the archivist profession in the digital age. Records Management Journal, 2012, vol 22(2), (98-115). Archivists A profession in transition? Professions & Professionalism, 2012, vol. 2(1), (27-41). Issues with contact centres as a new interface between public organisations and citizens. Records Management Journal, (2013), vol. 23(2), (90-103). Shaping a profession? A new professional context and changing status för registrars in Sweden. Records Management Journal, 2013, vol 23:3, ( ). Highly Commended Paper Award 2014

7 Bakgrund Det pågår en omdaning av den offentliga förvaltningskostymen för att möta politiska mål vad gäller utveckling av den offentliga sektorn med stöd av informationsteknologi. Projekt: Mina meddelanden Min ärendeöversikt Mina fullmakter Effektiv informationsförsörjning (ekonomiskt bistånd) E-arkiv och e-diarium

8 Avhandlingen undersöker konsekvenserna av denna ambition genom att använda den nuvarande offentlighets- och arkivlagstiftningen som en referenspunkt i syfte att undersöka vad, varför och hur implementering sker. Hur medvetna är offentliga organisationer om vikten av att hantera sina allmänna handlingar i det pågående e-förvaltningsarbetet på ett sådant sätt att de uppfyller kraven i offentlighets- och arkivlagstiftningen? Hur påverkas arkivariers och registratorers professionella status (positioner och yrkesutövning) inom organisationerna?

9 Kejsarens nya kläder The Emperor s New Clothes Recordkeeping in a New Context Karaktärerna: Kejsaren representeras av: Politiken (nationell och lokal nivå) Rådgivarna representeras av: edelegationen SKL Riksarkivet Illustration av Birte Dietz (1968) ur H.C. Andersen, Kejsarens nya kläder

10 Holistisk syn på arkivet Lagar är viktiga för de representerar arkivinformationens status i samhället. De allmänna handlingarna = myndighetens arkiv. Allmänna handlingar är teknikoberoende, dvs oavsett om de är pappersburna eller digitala omfattas dessa av samma regelverk. De allmänna handlingarna skall vårdas så att de tillgodoser behov rörande offentlighetsinsyn, rättskipning, förvaltning och forskning. Myndigheternas arkiv är per definition en del av det nationella kulturarvet. Det finns en lång förvaltningstradition och reglering kring registrering av allmänna handlingar relaterat till offentlighetsinsyn.

11 Varför är professionerna intressanta? Både arkivarier och registratorer har traditionellt haft en viktig roll när det gäller bedömning och hantering av information. Registrering Klassificering Återsökning Värdering etc. Gatekeepers

12 Förändringar, t ex i form av styrnings- och kontrollsystem på legal och politisk arena kan få konsekvenser för professionerna på arbetsplatsarenan. Processer av öppnings- och stängningsstrategier gentemot andra professioner initieras och kan påverka professionernas definition av vad som är professionellt inom deras fält.

13 Teoretiskt ramverk

14 Arkivteori Archival thinking should be viewed as constantly developing in relation to the changes in the nature of records, the organizations that create records, recordkeeping systems and the uses of records. Radical changes in society have impact on archival theory and practice. (Terry Cook, 1997, Canada, What is past i prologue: a history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift Archivaria, 43, )

15 Professionsteori Jurisdiction = The link between a profession and its work. The claim of jurisdiction has to be made in different arenas; legal public workplace Full jurisdictions have the profession that has the right to diagnose, treat problems within a professional field. (Abbott, 1988, The System of Professions )

16 Professionsteori Professional identity En känsla av gemensamma erfarenheter, kunskap, gemensamt förhållningssätt att uppfatta och lösa problem. Den professionella identiteten etableras och vidmakthålls genom: delad gemensam yrkesutbildning yrkesutövning medlemskap i yrkesförbund (Evetts, 1999, Professional identity, strategy and change. In I. Hellberg, M. Saks & C. Benoit (Eds.), Professional identities in transition (13-26).

17 Analysmodell SOCIETY SOCIETY SOCIETY

18 Registrator?

19 Registrator (Enligt Google 8 maj 2015)

20 Registrator (Enligt Wikipedia 8 maj 2015) En registrator är en person vid ett departement, ämbetsverk, institution eller företag med uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar (till exempel i ett diarium) samt att anteckna vidtagna åtgärder och utgående expeditioner. Uppgiften kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.

21 Enligt FAI Föreningen för arkiv & informationsförvaltning En registratorn är spindeln i nätet när det gäller ärendehanteringen, är med när ärenden startar, genom ärendehanteringen och som slutligen är den som avslutar ärendet. Skulle någon behöva ta del av tidigare ärenden är det oftast registratorn som snabbt kan stå till tjänst. Det är vanligt att registratorer håller kurser för sina arbetskamrater och chefer inte bara om diarieföring utan om hela regelverket kring hanteringen av allmänna handlingar, sekretess och utlämnande. Från att ha varit ett renodlat registreringsarbete handlar det mer om dokumentkontroll. Alltfler uppgifter delegeras till handläggare och registratorn eller dokumentcontrollern förmedlar verktyg och stöd för att verksamheten bättre ska kunna hantera sina handlingar och dokument

22 Erfarenheter från två studier Initial studie kring verksamhetsutvecklingsprojekt och informationshantering (intervjuer med 17 projektledare) i två kommuner Centraliserad diariefunktion

23 Hantering verksamhetssystem och ärendehanteringssystem 8 verksamhetssystem t. ex. personal, ekonomi 2 dokument- och ärendehanteringssystem 10 digitala informationssystem

24 Hantering verksamhetssystem och ärendehanteringssystem 8 verksamhetssystem t. ex. personal, ekonomi 2 dokument- och ärendehanteringssystem Inga arkivarier/registratorer representerade 10 digitala informationssystem Arkivarier/registratorer representerade

25 Hantering verksamhetssystem och ärendehanteringssystem Långtidsbevarande olöst? Risk för informationsförluster! 8 verksamhetssystem t. ex. personal, ekonomi 2 dokument- och ärendehanteringssystem Inga arkivarier/registratorer representerade 10 digitala informationssystem Arkivarier/registratorer representerade

26 Projekt centraliserad Bakgrund och syfte diariefunktion Att skapa en kommungemensam funktion för hantering av handlingar inom kommunen med nyttjande av elektronisk ärendehantering och förvaltning. Syfte: minska sårbarheten, höja kvaliteten och effektiviteten.

27 Individuella intervjuer med 6 informanter, samtliga kvinnor, varav 4 informanter medverkade i projektet Datainsamling - två tillfällen med ett års mellanrum 2010 och 2011 Datainsamling sammanställdes för resp person, svar och intervjutillfälle

28 Intervjufrågor Antal tjänsteår som registrator? Tidigare utbildning? Varför valde du att bli registrator?

29 Samtliga informanter, med undantag av en, hade en relativt lång arbetstid med liknande arbetsuppgifter (7-15 år) Gymnasiekompetens Internt upplärda tyst kunskap

30

31 Vilka förväntningar hade Du på den nya organisationen? Vikten av att arbeta tillsammans, likaså möjlighet till avlastning Mer farhågor än förväntningar till en början, vilket ändrades Kvalitetshöja hanteringen av allmänna handlingar

32 Förändringar, arbetsuppgifter Mer specialiserad roll än tidigare Är nu mera registrator och funktionsansvarig på heltid, mer specialiserad, var förut allas lilla hjälpreda

33 Förväntningar från förvaltningarna Mindre sårbart Som förut, men förvaltningen har också förstått att det går bra att ha kontakt med andra registratorer när jag inte är på plats.

34 Vilket är det viktigaste resultatet? Högre status Registratorerna blir synliggjorda som grupp, är inte bara servande utan också experter och blir mer rådfrågade nu av tjänstemännen.

35 Kompetens Offentlighet & sekretess Systemet Registrering & arkivfrågor

36 Framtiden - verksamhetsutveckling Mer tid för lite tid i grundbemanningen gör det svårt att jobba med utveckling. Viktigt att synliggöras som grupp för att skapa högre status i organisationen. Handläggarna har olika motivationsgrad, vilket beror på en negativ inställning till omorganisationen och registratorernas nya roll. Det krävs hjälp uppifrån via starka chefer för att få till stånd en förändring när det gäller handläggarnas inställning. Tjänstemännen har olika kunskapsnivå när det gäller hantering av IT och kunskapen om allmänna handlingar.

37 Professionell identitet Kunskap i dokumenthantering Förmedlande av kunskap i dokumenthantering och uppföljning Återsökning av information Verksamhetskännedom Service gentemot allmänheten och organisationen

38 Ordning och reda Spindeln i nätet Kärnan i organisationen

39 Sammanfattningsvis Det finns utmaningar & möjligheter! Arkivinformationen förändras! Fokus på organisationens behov - effektivisering och kostnadsbesparingar - kontakten gentemot individuella medborgare - arkivinformation i relation till offentlighetsinsyn tycks sekundärt - arkivens roll som kunskapsförmedlande kulturarv inte lika intressant Olika behov av information påverkar informationsfångst och användning - traditionella ärendehanteringssystem verksamhetssystem - Ineffektivitet har skapat ett flertal system men ofta ingen planering över hur avställda system skall hanteras och bevaras

40 Arkivarier tappar jurisdiktion och har inte så stort inflytande generell. Registratorer har i vissa fall fått en mer strategisk funktion i organisationen, men den är kopplad till traditionell ärendehantering, registrering. Registratorsyrket är ett yrke mer präglat av tyst kunskap jämfört med arkivarier. Tappar arkivet sin holistiska definition kan följden bli en etablering av records managers och arkivarier Viktigt! - strategiskt samordnat arbete i samverkan - omvärldsbevakning, utbildning - standarder

41 Slutligen Vem spelade karaktären av det lilla barnet som avslöjade nakenheten? Illustration av Birte Dietz (1968) ur H.C. Andersen, Kejsarens nya kläder

42 Tack! Maria Kallberg

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21 Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap MARIA KALLBERG Sedan 1998 Arkivarie inom privat, statlig och kommunal arkivverksamhet 2000-2001 Universitetsadjunkt

Läs mer

GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO!

GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO! GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO! SVENSK FORSKNINGSPROJEKT OM METODER OG VÆRKTØJ TIL GOD INFORMATIONSFORVALTNING GÖRAN SAMUELSSON, MARIA KALLBERG OCH ANN-SOFIE KLARELD MITTUNIVERSITETET God forvaltningsskik

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE VÄLKOMMEN TILL FALK:S KONFERENS JÖNKÖPING 20 22 MAJ 2014 VÄLKOMMEN TILL FALK:S Konferensens tema är samordning samverkan samarbete. Detta är viktigare än någonsin för alla

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

En uppskattad repris är moderator Lennart Ploom Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets registratur Nytt för i år 3 workshops

En uppskattad repris är moderator Lennart Ploom Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets registratur Nytt för i år 3 workshops Förra året fick konferensen betyg 4,6 av 5 Föreningen för arkiv och informationsförvaltning bjuder in till konferens 20 21 oktober 2015 INFORMATIONSFÖRVALTNING 201 5 Drar kollegor från hela branschen Nya

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare Lunds Universitet STVA22 Statsvetenskapliga institutionen HT14 Handledare: Stina Melander Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - En studie om hur rektorer uppfattar sin tjänstemannaroll Stina

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET

ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET Eget företagande som professionaliseringsstrategi bland socionomer Författare: Amanda Haraldsson Jennica Bjurman Socialhögskolan vid Lunds Universitet SOPA 63 VT12 Handledare:

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet THERESE DAVIDSSON Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet En fallstudie av Länsstyrelsen Östergötland Abstract A well marketed and easily obtainable archive increases the apportunities for the

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer