Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)"

Transkript

1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer ) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284 i Vallentuna medlemmar i Samfällighetsföreningen Dragonvreten, totalt 101 stycken. Årsstämman Årsstämman hölls i Hammarbacksskolan den 29 april. 29 medlemmar/hus var närvarande och 8 deltog via fullmakt. Efter stämmans val fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Elisabeth Rydström (177) Övriga ledamöter: Kersti Palmgren (103) Nils-Bertil Nilsson (131) Lennart Hallsten (183) Caroline Jonsson(227) Suppleanter: Martin Hanson (209) Johanna Arias (153) Extra Föreningsstämmor Under året hölls två extra föreningsstämmor. En den 11 mars för att fatta beslut i fiberfrågan. Då deltog 69 medlemmar/hus varav 9 med fullmakt. En hölls den 26 juni för att fastställa debiteringslängderna för 2014 och Då var 7medlemmar/ hus närvarande. Två informationsmöten genomfördes dessutom inför beslutet i fiberfrågan. Ett den 21 januari och ett den 13 februari. Styrelsens sammanträden Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 29 april utsågs Lennart Hallsten till vice ordförande, Nils-Bertil Nilsson till sekreterare och Caroline Jonsson till kassör.

2 Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 13 st protokollförda sammanträden utöver årsmötet. Styrelsen har inrättat tillfälliga arbetsgrupper för att bereda vissa specifika ärenden. Därutöver har en mängd kontakter och praktiska arbetspass genomförts. Handlingar såsom styrelseprotokoll m.m. från och med 2003 finns deponerade i Vallentuna Folkrörelsearkiv. Samfällighetens egendom Samfälligheten äger gemensamt garagebyggnader med parkeringsplatser, sophus, vägar och belysning inom området, kabel-tv-nät och fibernät, lekplatser samt grönytor i och omkring vårt område. Alla medlemmar har enligt tidigare stämmobeslut skyldighet att medverka i skötsel, underhåll och drift av gemensamhetsanlägg-ningarna. All gemensam egendom är försäkrad i Länsförsäkringar via vårt nya avtal med Villaägarna. Samfälligheten har under året haft två fastighetsförvaltare, Zygmunt Rozpedek (111) och Tommy Sollner (115). Fastighetsförvaltarna har till uppgift att utföra enklare underhåll och tillsyn av samfällighetens anläggningar. När medlemmarna upptäcker ett underhållsbehov skall de vända sig till dessa fastighetsförvaltare. Ekonomi Samfälligheten har anlitat Föreningshuset AB för administration av medlemsregister och samfällighetsavgifter. Från och med 1 juli bytte vi till Villaägarna främst för att få ner kostnaderna men även pga att Föreningshuset inte hade skött sina åtaganden enligt önskemål. Villaägarna sköter administration av medlemsavgifter och påminnelser. I avtalet ingår även försäkring av samfällighetens egendom i Länsförsäkringar samt kostnadsfri rådgivning inom bl.a. juridik och byggnadsteknik samt en egen hemsida. Däremot tillhandahåller de inget medlemsregister så det och övrig ekonomihantering och bokföring har skötts av föreningens kassör Caroline Jonsson (227). Föreningens ekonomi är stabil och i god ordning. För året budgeterades ett resultat på 84 kr. Årets resultat på kr blev betydligt bättre än det budgeterade. Detta beror främst på att vi inte har påbörjat återplanteringen av träd och buskar enligt planen. Dessutom betalades fiberlånen ut senare än beräknat så räntekostnaderna blev mindre än budgeterat. En del andra poster som måste budgeteras för oförutsedda reperationer och underhåll inte har behövts användas fullt ut. Även under detta året har föreningen haft fortsatta problem med ett hushåll som inte har betalat in sina samfällighetsavgifter. Trots att betalningsplaner har gjorts upp ligger de per årsskiftet efter med totalt 7 st månadsavgifter eller totalt kr inklusive påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Skulden kommer senast under januari 2015 att överföras till Kronofogden för utmätning. I samband med garageombyggnaden tog föreningen lån i Handelsbanken. Lånens totala skuld per 31/ är kr fördelat enligt följande; kr 4,20 % ränta bundet till kr 5,21 % ränta bundet till kr 5,90 % ränta bundet till kr 3,82 % rörlig ränta till

3 Under året har det förstnämnda lånet lagts om till nytt lån till något lägre ränta än tidigare. Det sistnämnda lånet har amorterats ned med totalt kr under året. Avskrivning av garagen har gjorts motsvarande amorteringen. Under året har även nya lån för fiberanläggningen tagits i Handelsbanken. Lånens totala skuld per 31/ är kr fördelat enligt följande; kr 3,97 % ränta bundet till kr 3,15 % rörlig ränta till Det sistnämnda lånet har amorterats ned med totalt kr under året och motsvarande avskrivning har gjorts. Räntekostnaderna på föreningens lån är avdragsgilla i medlemmarnas inkomstdeklaration för 2014 (2 116 kr/hus ). I övrigt hänvisas till Resultat- och Balansrapport. Garage, gemensamhetsförråd och P-platser Vissa garantiåtagande kvarstår sedan slutbesiktningen av garagen. Det är en plåt på tröskeln till nedre förrådet, puts som har släppt på grunden utanför styrelserummet samt justering av asfalten vid garage 171. Parkeringsrutorna målades efter vårsopningen. Under året påbörjade nyckelansvarig arbetet med att se över medlemmarnas kvittenser av garagenycklarna och garagens förhållningsregler vilket kommer att fullföljas under Sophus Föreningen har gemensam hantering av hushållssopor i ett sophus på övre området och ett på nedre. Grovsopor, kartonger, byggavfall mm skall lämnas på kommunens återvinningsplatser. Under året fick föreningen erbjudande från kommunen om att påbörja insamling av matavfall på prov men styrelsen valde att avvakta p g a det pågående arbetet med fiberanläggningen. Gatuhållning och snöröjning Snöröjningsavtalet löper under en vintersäsong (höst/vår) och omförhandlas därefter. Vi tecknade en ny säsong med ST Anläggning och Trädgård. Styrelsen är mycket nöjd med hur snöröjningen och sandningen har skett. Vissa husägare står för snöröjning och sandning av trappor och tunnlar enligt respektive fastighets ansvarsområde. Sandningslådor är utplacerade på strategiska platser för att underlätta sandning i trappor och tunnlar. 3 Skötsel av vårt gemensamma område Skötsel av rabatter, skogsdungar och gräsmattor liksom städning av vissa ytor är fördelade på olika husägare. Den nya fördelningen av skötselområdena med färre och större områden och med flera hus per skötselområde har i stort fungerat bra.

4 Områdets vårstädning genomfördes den 25-27april och höststädningen den oktober. Under höststädningen gjordes en extra satsning på att snygga till backen mellan övre och nedre området och runt trapporna. De gamla trästaketen och de ovårdade rabatterna vid mittentrappan togs bort liksom ogräs och sly. Fortsättning med att ersätta rabatterna fortsätter på vårstädningen Därefter bjöds på gemensam korvgrillning vid mittentrappan. Arbetet med återplantering av nya träd som skulle ha skett under hösten sköts på framtiden pga nedgrävningen av fiber och fortsätter istället under Vår TV-anläggning och TV-distributör Vi har ett avtal om kabel-tv med Hem TV som löper till oktober Detta kommer att sägas upp i mars Fiber Under hösten 2013 erbjöd Svensk Infrastruktur de boende i Dragonvreten möjligheter att ansluta sig individuellt till det fibernät företaget bygger i kommunen. Någon kontakt med styrelsen inför detta erbjudande hade inte tagits. För att få ett alternativ till denna individuella anslutningsmodell tog styrelsen kontakt med Teknikbyrån för att få en offert för en gemensam fiberanslutning av alla fastigheter i området, som skulle betalas genom samfällighetsavgiften. En fibergrupp tillsattes därefter av styrelsen för att förbereda frågan. I gruppen ingick och arvoderades en föreningsmedlem med expertkunskaper inom fiberområdet. Tre ytterligare offerter med gemensam anslutningsmodell inkom därefter till samfälligheten och två allmänna informationsmöten hölls i januari och februari om de inkomna offerterna. En extrastämma i fiberfrågan hölls i Hammarbackskolans matsal den 11 mars för att ta ställning till om fiber skulle anläggas i området under 2014 och om fiberanslutningen skulle följa en individuell eller gemensam anslutningsmodell. Styrelsen föreslog att föreningen skulle anlägga ett fibernät under 2014 med individuell anslutning, men majoriteten av stämman röstade mot detta förslag och valde istället att ett gemensamt fibernät skulle anläggas. Samtidigt beslutades att avtalet med Hem-TV inte skulle förlängas efter oktober Efter fibergruppens och styrelsens granskning av offerterna för gemensam anslutning kom styrelsen enhälligt fram till att Teknikbyrån erbjöd det bästa alternativet med hänsyn till kombinationen av valmöjligheter, ekonomi och tillförlitlighet. Styrelsen la fram detta förslag på årsstämman den 29 april och stämman gick på styrelsens förslag. I juli påbörjades arbetet med grävningen i området och på respektive fastighets tomter. Arbetet slutbesiktigades i november och den totala kostnaden för anläggningen blev kr som betalas med de två lån som samfälligheten tagit i Handelsbanken, se punkten ekonomi. I priset ingår kostnadsfritt bredband i 9 månader till och med 15 augusti 2015 och ett mindre TV-paket i 1,5 år till och med 15 april Fiberkostnaden tas ut av medlemmarna genom samfällighetsavgiften. Fibergruppen avvecklades vid årsskiftet 2014/2015. LED-lampor i grändarmaturen I samfällighetens 68 grändarmaturer har under året LED-lampor satts in vilka drar betydligt mindre el (20-25 W) än de kvicksilverlampor (125 W) vi tidigare haft. LED-lamporna har dessutom en mycket längre livstid än de gamla lamporna, varför denna investering snart kommer att visa sig lönsam. Redan i slutet på året kunde vi se att elförbrukningen och därmed kostnaderna sjunkit. 4

5 5 Information till boende i Dragonvreten Information till medlemmarna sker dels genom att Nyhetsbrev delas ut till medlemmarna, under 2014 med 5 nummer men även annan information har utdelats direkt till medlemmarna. Aktuell Information finns även att tillgå på vår hemsida: Våra anslagstavlor används också för att informera våra medlemmar. En informationsbroschyr delas ut till alla nyinflyttade i vår förening. För att få ett e-postmeddelande då nyheter finns att läsa på hemsidan mejlar medlemmarna sin e-postadress till; Öppet hus i vår föreningslokal har i år hållits 2 gånger. Detta har varit ytterligare en möjlighet att träffa representanter för styrelsen för att diskutera och få svar på aktuella frågor. Grannsamverkan Grannsamverkan i Dragonvreten är registrerad hos Närpolisen i Vallentuna. Nils-Bertil Nilsson är anmäld som kontaktperson och informationsmottagare. Näpo distribuerar information om villainbrott, bensinstölder m m. Denna information vidarebefordras till vår hemsida. Slutord Styrelsen får slutligen tacka för visat förtroende under det gångna året. Därtill vill styrelsen tacka alla medlemmar som genom hjälpsamhet, hänsyn och ansvarstagande verkat för att vi skall få en trivsam boendemiljö i Dragonvreten. Vallentuna Elisabeth Rydström Lennart Hallsten Caroline Jonsson Nils-Bertil Nilsson Kersti Palmgren

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande. 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer 716401-8280 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen.

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda till ordinarie årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen torsdagen den 2 april 2009. Mötet kommer att

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer