TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI DECEMBER 2014

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Catrin Sundgren Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olof Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Kim Bergström WEBBMASTER Bo Darsenius Sven-Åke Konradsson HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen har hållit tolv protokollförda ordinarie möten och några informella träffar samt årsstämma med påföljande konstituerande möte. Protokoll från mötena har sänts ut via e-post eller delats ut i brevlåda (till medlem utan anmäld e-postadress). Debiteringar till föreningen 2014: Årsavgift kr, Förnyelsefond kr, Kabelnätsavgift ComHem 595 kr (förskott för 2015), Nätavgift Ownit 365 kr och Motor-/kupévärmare 240 kr resp. 380 kr. Den helt dominerande aktiviteten under året har varit uppgraderingen av vårt nät med modern teknik. Beslut om detta togs vid årsmötet i mars. Under hösten 2013 bildades en arbetsgrupp bestående av två medlemmar, Bo Darsenius och Thomas Andersson, för att se på olika alternativ. Gruppen utökades under våren 2014 med Sven- Åke Konradsson. Denna trio har gjort ett utomordentligt arbete för föreningens räkning och lagt ner ett oräkneligt antal timmar. Avtalet med ComHem har sagts upp och nytt avtal har tecknats med Ownit och Canal Digital. Det nya avtalet löper på fem år. Installationerna startade under sommaren och allt har i stort löpt helt enligt plan under kontroll av arbetsgruppen. I slutet av november var arbetena avslutade och vid årsskiftet återstår endast slutbesiktning. Alla fastigheter i området är nu anslutna. Kostnaden finansieras dels med medel ur Underhålls- och förnyelsefonden, dels med ett lån i Handelsbanken på tio år. Nyinflyttade har besökts av någon från styrelsen. Vårstäddag och höststädning har ordnats där deltagande är obligatoriskt för fastighetsägare. Det är viktigt att alla tar del av och utför de extrauppgifter som meddelats i kallelsen. Vid städtillfällena har en container för komposterbart trädgårdsavfall funnits där medlemmarna kunnat lämna eget avfall efter det att områdets städning avslutats. Föreningen har gått med i Villaägarna och även tecknat sin försäkring via dem. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar, samma bolag som vi hade tidigare. Under våren tecknades avtal med Billogram för Sida 2 av 10

3 föreningens fakturering, betalningsbevakning m.m. för att underlätta kassörens arbete. Skriv gärna ut fakturan om den kommer via e-post, den blir annars lätt bortglömd! Den milda vintern 2013/14 medförde att vinterväghållningen blev väsentligt billigare än budgeterat. Nytt avtal har tecknats med samma entreprenör, AB C Malms Trädgårdsanläggningar. En medlem har föreslagit att växtligheten i området förnyas. En översyn kommer att göras tillsammans med Malms för förslag till nyplantering och ev. andra åtgärder. Under hösten har en björk i östra delen av området tagits ner. Veden togs omhand av medlemmar med eldstad. Biltrafiken inom området och bristen på P-platser är stora problem med många klagomål till styrelsen. Två fartgupp har varit uppsatta inom området. Under hösten beslutade styrelsen om hastighetsbegränsning inom hela vårt gemensamma område till 10 km/tim. Denna gäller enligt uppsatta skyltar så fort du svänger av från infartsvägen (Tröskvägen, som är kommunens med en begränsad hastighet till 30 km/tim). Inbrott i och skadegörelse på bilar har förekommit. Kom i håg att meddela styrelsen och Grannsamverkansgruppen när något inträffat. En medlem har under året skaffat elbil och installation för laddning av denna har gjorts. Kostnaden har betalats av bilägaren. En ansökan om föreningens medgivande att installera avfallskvarn avslogs av styrelsen. Repgruppen sköter löpande kontroll och utför mindre underhållsarbeten inom området. Kontakt med dem (och/eller andra i styrelsen m.fl.) får du enkelt genom att använda den länk som finns i föreningens nyhetsbrev eller via de mailadresser som finns under rubriken Kontakta styrelse m.fl. på föreningens webbplats Sida 3 av 10

4 FÖRENINGENS EKONOMI Från hösten 2014 är alla fastigheter anslutna till samfällighetens bredbandsnät. Det innebär att sektion 2 är avskaffad. Jämförelsevärdena för tidigare år är omarbetade sektionerna redovisas som sammanslagna - så att de skall vara jämförbara med värdena för Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. RESULTATRÄKNING NOT Årsavgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Reparationer och underhåll m.m Elektricitet och belysning Vinterhållning Vägar, övrigt Grönområden och städdagar Bredband och TV Administration, försäkring m.m SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter ÅRSRESULTAT Sida 4 av 10

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Asfalt på vägar och parkering Fibernät SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FORDRINGAR Fordringar på medlemmar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor SUMMA FORDRINGAR LIKVIDA MEDEL Högräntekonto, 30 dagar Övriga likvida medel SUMMA LIKVIDA MEDEL SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av 10

6 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT EGET KAPITAL Balanserat kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND LÅNGFRISTIGA SKULDER, LÅN KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Interimsposter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Sida 6 av 10

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÅRSAVGIFTER PER FASTIGHET Årsavgift Avgift till underhålls- och förnyelsefond TOTAL NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER 2014 Intäkter avseende bilvärmare och laddning av elbil: , administrativa avgifter: NOT 3. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL M.M. Avser bl. a. inköp av mindre stege samt av div elmaterial. NOT 4. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Föreningen upphandlar sedan sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. Den minskade elkostnaden 2014 beror till stor del på de nya gatlyktorna med led-armaturer som installerades i december NOT 5. SNÖRÖJNING OCH SANDNING. Entreprenören fakturerar inte förrän i slutet av säsongen. Siffrorna avser därför respektive vintersäsong, siffran för 2014 avser således vintern 2013/2014 som var mycket mild. NOT 6. VÄGAR, ÖVRIGT Avskrivning av av anläggningstillgången Asfalt på vägar och parkering : 1 572:-. Skyltar om hastighetsbegränsning: 2 685:- NOT 7. GRÖNOMRÅDEN OCH STÄDDAGAR. Kostnader för trädfällning och beskärning, reservdelar till gräsklippare, containerhyra, kostnad för bensin till gräsklippare, korv och dryck till städdagar m.m. NOT 8. ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, medlemsskap i Villaägarna, kostnad för fakturering och påminnelser, kostnader för stämma, hyra av postbox och it-kostnader. Sida 7 av 10

8 NOT 9. ÅRSRESULTAT Resultatet för 2010 har omräknats. Kostnaden för förrådsbranden är nu periodiserad på ett mer korrekt sätt. NOT 10. ASFALT PÅ VÄGAR OCH PARKERING Beloppet avser kostnad för asfaltering av en gränd som hade stora problem med bristande avrinning. Arbetet utfördes hösten NOT 11. FIBERNÄT Investeringen i det nya fibernätet uppgick till , vilket är något lägre än den kalkyl som förelades stämman har finansierats via underhållsfonden. Resterande belopp skrivs av på 15 år. En första avskrivning gjordes i december 2014: = Under 2015 tillkommer mindre belopp för slutbesiktning samt för installation av brandlarm. NOT 12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupen intäkt: Faktura för laddning av elbil fakturerades i januari 2015 men avser Upplupna kostnader: Ownit, Comhem och Canal Digital fakturerar kvartalsvis i förskott. Beloppen avser fakturor från december 2014 som till stor del avsåg första kvartalet NOT 13. LIKVIDA MEDEL Likvida medel är osedvanligt stora beroende på att Handelsbanken har betalat ut lånet men merparten av fakturorna för fiberinstallationen kommer inte att betalas förrän under januari. NOT 14. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL INGÅENDE BALANS Årets resultat Överfört till underhållsoch förnyelsefond enligt stämmobeslut UTGÅENDE BALANS Sida 8 av 10

9 NOT 15. FÖRÄNDRING AV UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND INGÅENDE BALANS Avsatt enligt stämmobeslut Årets avgift till fonden Avgår utnyttjat UTGÅENDE BALANS Fondmedel användes under 2014 för det nya fibernätet och 2013 för utbyte av armaturer på våra lyktstolpar. NOT 16. LÅN Lån i Handelsbanken för finansiering av fiberinstallationen. Amorteras på 10 år, fast ränta 3,45% över hela låneperioden. Investeringen skrivs av på 15 år. NOT 17. INTERIMSPOSTER Den största posten avser fiberinstallationen. Nätet togs i drift i december men merparten av fakturorna för installationen anlände inte förrän i januari Därutöver förskottsfakturering av avgift för Comhemnätet samt beräknad elkostnad för december. Sida 9 av 10

10

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen Sida 1 (10) Förvaltningsberättelse för Krogtäppans samfällighetsförening avseende verksamhetsåret. Styrelse Hus Verksamhetsområde Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan och Uh-plan Birgitta

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Kungen 7. Årsredovisning för 769624-3869. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Kungen 7. Årsredovisning för 769624-3869. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Kungen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Produktion: Galax Webb Layout & illustration:

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer