FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1

2 HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari FÖRVALTNINGSOBJEKT Föreningen äger och förvaltar fastigheten Tyresö Vitlöken 1. Inom fastigheten har byggts 94 bostadsrättslägenheter med följande fördelning: 3st 1rok 41 kvm, 10st 2rok 50,5 kvm, 5st 3rok 71 kvm, 36st 3rok 74 kvm, 30st 4rok 76,5 kvm, 10st 5rok 113,5 kvm (etage). Föreningen har 26 garage och 62 parkeringsplatser för uthyrning till boende, 2 p-platser för gäster samt 1 p-plats för handicappade och hemsjukvård. Fastigheterna är försäkrade i Folksam som under året övertagit försäkringsuppdraget från HSB. En kollektiv bostadsrättsförsäkring är tecknad för samtliga bostadsrättshavare. MEDLEMMAR Föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 115 medlemmar i HSB Stockholm. STYRELSE Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: K-G Lindeberg Ordförande, ekonomi Sören Persson V.ordförande, inköp, handkassan Elisabet Lindberg Sekreterare, webbansvarig Stefan Gustavsson Fritid o Studier Rolf Bengtsson Säkerhetsfrågor Jens Wallin Avtal/Förvaltningsplan Bernt CarlborgHSB:s representant Annica Eliasson,suppl. Ansvar Delfinariet Janita Johanssson,suppl. Ansvar Tvättstugan VALBEREDNING Yvonne Brusewitz(sammankallande), Lars Gunnarsson och Susanne Flemsten FIRMATECKNARE Föreningens firma har tecknats av K-G Lindeberg, Sören Persson, Elisabet Lindberg och Jens Wallin.(två i förening). REVISORER Revisorer har varit en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund samt Mira Stecki som förtroendevald revisor med Åsa Nolte som suppleant. SAMMANTRÄDEN Ordinarie stämma hölls Fyrtio hushåll varav sex med fullmakt samt två personer representerande HSB deltog i mötet. Extrastämma hölls Trettiotre hushåll var

3 representerade. Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden inkl. det konstituerande mötet i anslutning till årsstämman. FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH SKÖTSEL Föreningen har inga anställda. HSB har, genom avtal, ansvar för den ekonomiska förvaltningen. HSB:s förvaltare har varit Andreas Gerdner som under året avlöstes av Cecilia Alm. Fastighetsskötsel och underhåll har utförts av WMM(Wättinge Mark och Miljö). AVTAL Utöver ovan nämnda avtal har följande avtal funnits: Kone-hissar, Bevakningsassistans för nattbevakning, Europark, Wahling för kontroll av värmepumpar, Comhem för kabeltv, Tyresö Kommun(SITA) för sophämtning,dygnet Runt för snabbjour samt Trädgårdsnissarna för trädgårdsarbete. ÖVERLÅTELSER Under året har 6 överlåtelser skett. Föregående år skedde 7 överlåtelser. OMBUD Föreningens ombud till HSB:s distrikststämma har varit Sören Persson BESIKTNINGAR OCH UNDERHÅLLSPLAN Årlig besiktning av byggnader och mark har genomförts tillsammans med HSB:s förvaltare och WMM samt representanter från föreningens styrelse. Underhållsplanen har uppdaterats. FRITIDSVERKSAMHET Gemensamhetslokalen Delfinen utnyttjas flitigt. En Bouletävling har genomförts och i augusti arrangerades den årliga Asadon. TRÄDGÅRDSGRUPPEN Trädgårdsgruppen består av sju boende som under året- utan ekonomisk ersättning- planerat och underhållit större delen av våra rabatter och uteplatser. De boende som inte deltagit i våroch höststädning har haft möjlighet att skänka pengar för inköp av blommor och plantor. Dessa pengar har förvaltats av Trädgårdsgruppen och vid årsskiftet uppgick kassan till 6.850:-. VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING Städningen ägde rum två helger under året och omfattade all mark, trapphusen inkl. källarutrymmena, gemensamhetslokalen, tvättstugan, soprummen samt förrådsutrymmen. WMM ställde upp med maskinutrustning. PORTOMBUDEN Portombuden välkomnar och informerar nyinflyttade, ansvarar för att trappstädningen fungerar samt sköter anslagen i portarna. Ingen ekonomisk ersättning utgår. INFORMATION Föreningen har egen hemsida där informationen ständigt uppdateras. Delfin-Nytt kompletterar informationen och har getts ut regelbundet under året. FASTIGHETER OCH MARK Trappstädning sköts av bostadsrättshavarna enligt stämmobeslut Enligt underhållsplanen är bruttolägenhetsytan 7077 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam.

4 STÖRRE ARBETEN OCH BESLUT Nya moderna garageportar med fjärrstyrning har installerats i samtliga garage. Den största investeringen under året är bytet till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter samt övergången till postutdelning i postboxar, belägna i entréerna. Genom denna investering har vi fullföljt det säkerhetsprogram som påbörjades för några år sedan. Arbetet med byte och målning av träpanelen har i stort sett genomförts, detta helt med frivilliga krafter. Ett viktigt beslut är antagandet av nya stadgar som såväl den ordinarie-som extrastämman antog med stor majoritet. EKONOMI Föreningens ekonomiska ställning framgår av följande resultat-och balansräkning. Tack vare stora personliga insatser av enskilda medlemmar i föreningen blev resultatet efter avskrivningar och finansiella poster :-. Då bör dock betonas att de större investeringarna skrivs av under lång period varför resultaträkningen endast påverkas genom en ökning av avskrivningarna. Räntorna på våra lån ligger i snitt kring 3 % vilket kan anses tillfredsställande. Likviditeten har sjunkit beroende på de stora investeringarna men 1 Mkr finns placerade som specialinlåning hos HSB. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur yttre underhållsfond Överföring till yttre underhållsfond Balanserat resultat SUMMA FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Under januari månad färdigställs bytet av undercentralen. Detta innebär att de större investeringar som planerats är genomförda. För de närmsta åren ser vi inget behov att ytterligare investeringar utan vi kan koncentrera oss på det löpande underhållsarbetet. Vår plan är att amortera ett lån i storleksordningen 1 Mkr i juni månad och därefter successivt stärka vår likviditet. Någon höjning av årsavgiften under året är inte planerad.

5