Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)"

Transkript

1 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer ) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284 i Vallentuna medlemmar i Samfällighetsföreningen Dragonvreten, totalt 101 stycken. Årsstämman Årsstämman hölls i Hammarbacksskolan den 5 april. 20 medlemmar (hus) var närvarande varav två var representerade genom fullmakt. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Zygmunt Rozpedek (111) Övriga ledamöter: Elisabeth Rydström (177) Caroline Jonsson(227) Olle Westergård (101) Nils- Bertil Nilsson (131) Suppleanter: Bernt Klingberg(249) Lennart Hallsten (183) Styrelsens sammanträden Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 12 april utsågs Elisabeth Rydström (177) till vice ordförande, Nils- Bertil Nilsson (131) till sekreterare och Caroline Jonsson(227) till kassör. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 14 protokollförda sammanträden utöver årsmötet. Därutöver har en mängd kontakter och praktiska arbetspass förevarit.

2 2 Samfällighetens egendom Samfälligheten äger gemensamt garagebyggnader med parkeringsplatser, sophus, vägar och belysning inom området, kabel-tv-nät, lekplatser samt grönytor i och omkring vårt område. Alla medlemmar har en skyldighet att medverka i skötsel, underhåll och drift av gemensamhetsanläggningarna. All gemensam egendom är försäkrad i Trygg Hansa. Samfälligheten har under året haft två fastighetsförvaltare, Zygmunt Rozpedek (111) och Robert Klar (207), som haft till uppgift att utföra enklare underhåll och tillsyn av samfällighetens anläggningar. När medlemmarna iakttagit att underhållsbehov förelegat har de kunnat vända sig till dessa fastighetsförvaltare Ekonomi Samfälligheten har anlitat Föreningshuset AB för administration av medlemsregister och samfällighetsavgifter. Övrig ekonomihantering och bokföring har sköts av föreningens kassör Caroline Jonsson (227) Föreningens ekonomi är stabil och i god ordning. Årets resultat på kronor är bättre än det budgeterade på kronor. Detta främst p g a att den planerade lekplatsupprustningen sköts fram till Några poster har överskridits mot budgeten och då främst kostnaderna för snöröjningen. Även vintersäsongen 2010/2011 blev snörik och trots att vi höjde budgeten med kr från 2010 års utfall överskreds budgeten ändå med kr. Även underhållet av rabatter/grönytor överskreds p g a de träd som fälldes. Däremot hade vi sänkt denna post i budgeten med kr mot tidigare års budgetar. En del poster som måste budgeterats för oförutsedda reparationer och underhåll har inte behövts användas fullt ut. På föregående föreningsstämma beslutades att höja arvodena till ledamöterna i styrelsen. Därför justerades budgeten upp med totalt kr jämfört med den utsända budgeten inför stämman. Denna justering har också bidragit till det budgeterade minusresultatet på kronor. I samband med garageombyggnaden tog föreningen lån i Handelsbanken. Lånens totala skuld per 31/ är kronor fördelat enligt följande; kronor, 5,10 % ränta bundet till kronor, 5,90 % ränta bundet till kronor, 5,21 % ränta bundet till kronor, 2,67 % ränta bundet till Det sistnämnda lånet har amorterats ned med kr/månad, totalt kr. Avskrivning av garagen har gjorts motsvarande amorteringen. Räntekostnaderna på föreningens lån är avdragsgilla i medlemmarnas inkomstdeklaration för 2011 (2 453 kr/hus). I övrigt hänvisas till Resultatrapport, Balansrapport samt Ekonomisk redovisning/översikt/budget 2012.

3 3 Ombyggnad av lekplatser. En lekplats i det nedre området (mellan hus 55 och 61) var planerad att delvis upprustas under Medel avsattes för c:a halva kostnaden. Med tanke på den kostsamma vintern, med en rejält överskriden budget, beslöt styrelsen upprustningen skulle skjutas upp till 2012 och då göra en total upprustning. Garage och förråd Under året har vissa skador uppstått på garagen. Ett par garageportar har blivit påkörda. Ett fall har anmälts till Trafikförsäkringsföreningen och föreningen har drabbats av en självriskpremie. Styrelsen har konstaterat att vissa medlemmar fortfarande använder sina garage som förråd av det mest skiftande slag i stället för som uppställningsplats för fordon. Styrelsen uppmanar berörda medlemmar att snarast ändra på detta. Sophus Vår gemensamma hantering av hushållssopor ställer krav på medlemmarna och har i stort fungerat bra. Styrelsen vill dock påpeka att vår gemensamma sophanteringssystem endast avser hushållssopor och dessa skall läggas i sopkärlen. Grovsopor, kartonger, byggavfall mm skall lämnas på kommunens återvinningsplatser. Styrelseledamöter har vid flera tillfällen fått ta hand om sopor som ställts brevid kärlen och har åkt med grovsopor till Hagbytippen. Gatuhållning och snöröjning Det var en snörik vintersäsong och kostnaderna för snöröjning översteg vida den budget som lagts. Medlemmarna hade många synpunkter på sandning, snöröjning och uppläggningsplats av snön mm. Snöröjningsavtalet löper under en vintersäsong höst/vår och omförhandlas därefter. Vi infordrade nya anbud på snöröjningen inför vintern/våren 2011/12, vilket ledde till att ett nytt avtal träffades med ST Anläggning och Trädgård. Bytet var fördelaktigt även ur ekonomisk synpunkt. Vissa husägare står för snöröjning och sandning av trappor och tunnlar enligt respektive fastighets ansvarsområde. Sandningslådor har inköpts och utplacerats på strategiska platser för att underlätta dessa uppgifter. Skötsel av vårt gemensamma område Skötsel av rabatter, skogsdungar och gräsmattor liksom städning av vissa ytor är fördelade på olika husägare. Vår- och höststädning av vårt område genomfördes den 7-8 maj resp den oktober. Under höststädningen gjordes en kraftsamling vid Lillskogen och hela området utmed Rosengårdsvägen. Borttagning av buskar och mindre träd och en allmän rensning blev ett lyft för vårt område. Ett 40-tal personer ställde upp denna lördag och efter jobbet bjöd föreningen på grillad korv och dryck.

4 4 En entreprenör anlitades under hösten för att fälla ett flertal stora träd utmed Rosengårdsvägen Träden fälldes på grund av risken att de skulle falla omkull. Liksom under tidigare år har medlemmarna i olika grad tagit ansvar för sina skötselområden. För att få till stånd en bättre ordning har styrelsen varit i kontakt med medlemmar som inte fullgjort sin del av skötseln. Vår tv-anläggning och TV-distributör Vårt avtal med HEM-TV löper ut hösten Styrelsen genomförde under hösten en medlemsundersökning för att ta reda på hur medlemmarna såg på vårt TV-utbud och en eventuell vilja att investera i ett nytt kabelnät med större möjligheter. Som en förberedelse till enkäten hade styrelsen kontakter och träffar med olika leverantörer av TV, internet- och telefoni tjänster. En redovisning av utfallet av enkäten har gjorts på vår hemsida. Medlemmarna har även erbjudits att få resultatet på pappersform. Undersökningen visade att en övervägande del av medlemmarna ville fortsätta med det utbud och den leverantör som vi har i dag. Förhandlingar med HEM-TV har påbörjats med syftet att träffa ett nytt avtal och de beräknas vara klara under februari Biltrafik i vårt område De farthinder som har monterats har till viss del lyckats att få ner farten i området men styrelsen kan konstatera att det fortfarande är mycket biltrafik och parkering inom området. Dragonvreten är ett bilfritt område. Därför är det viktigt för vår gemensamma säkerhet att vi alla ser till att bommarna hålls stängda. Information till boende i Dragonvreten Sedan årsskiftet har styrelseprotokollen slutat att delas ut till medlemmarna. Istället delas ett nyhetsbrev ut med aktuell information. Under året har 5 nyhetsbrev delats ut. Sedan hösten 2010 har föreningen dessutom en egen hemsida för att ge medlemmarna aktuell information. En informationsbroschyr har tagits fram som ges till alla nyinflyttade i vår förening. Öppet hus i vår föreningslokal har i år hållits fyra gånger. Detta har varit ytterligare en möjlighet att träffa representanter för styrelsen för att snabbt få svar på aktuella frågor. Grannsamverkan Grannsamverkan i Dragonvreten har som tidigare varit registrerad hos polisen med Nils-Bertil Nilsson (131) som kontaktperson.

5 5 Slutord Styrelsen får slutligen tacka för visat förtroende under det gångna året. Därtill vill styrelsen tacka alla medlemmar som genom hjälpsamhet, hänsyn och ansvarstagande verkat för att vi skall få en trivsam boendemiljö i Dragonvreten. Zygmunt Rozpedek Elisabeth Rydström Caroline Jonsson Olle Westergård Nils-Bertil Nilsson

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande. 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer 716401-8280 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen Sida 1 (10) Förvaltningsberättelse för Krogtäppans samfällighetsförening avseende verksamhetsåret. Styrelse Hus Verksamhetsområde Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan och Uh-plan Birgitta

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer