Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)"

Transkript

1 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer ) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972 och den kunde sålunda fira sitt 40- åriga verksamhetsår var det också fem år sedan vi byggde om våra garage och byggde nytt sophus för gemensam hantering av våra hushållssopor. Medlemmar Enligt stadgarna är ägarna av de 101 fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284 i Vallentuna medlemmar i Samfällighetsföreningen Dragonvreten. Årsstämman 2012 Årsstämman hölls i Hammarbacksskolan den 17 april medlemmar/hus var närvarande. Efter stämmans val fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande : Elisabeth Rydström (177) Övriga ledamöter : Theresa Larsson (73) Nils- Bertil Nilsson (131) Lennart Hallsten (183) Caroline Jonsson(227) Suppleanter : Maria Olsson (99) Johanna Arias (153) Styrelsens sammanträden Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 26 april utsågs Lennart Hallsten till vice ordförande, Nils- Bertil Nilsson till sekreterare och Caroline Jonsson till kassör. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 16 protokollförda sammanträden utöver årsmötet. Styrelsen har inrättat tillfälliga arbetsgrupper för att bereda vissa specifika ärenden. Därutöver har ett antal kontakter och praktiska arbetspass genomförts. Styrelsen har under året haft flera ovanliga ärenden att hantera som tagit tid, bl.a. gällande elinstallationer i tunnlarna, garantibesiktning av garagen, försäkringsärenden efter garagepåkörningar och skyfallsskada. Samfällighetens egendom Samfälligheten äger gemensamt garagebyggnader med parkeringsplatser, sophus, vägar och belysning inom området, kabeltv-nät, lekplatser samt grönytor i och omkring vårt område. Alla medlemmar har enligt tidigare stämmobeslut 1

2 2 skyldighet att medverka i skötsel, underhåll och drift av gemensamhetsanläggningarna. All gemensam egendom är försäkrad i Trygg Hansa. Samfälligheten har under året haft två fastighetsförvaltare, Zygmunt Rozpedek (111) och Robert Klar (207). Robert Klar avsade sig sitt uppdrag den 17 oktober. Styrelsen utsåg Tommy Sollner (115) att efterträda honom. Fastighetsförvaltarna har till uppgift att utföra enklare underhåll och tillsyn av samfällighetens anläggningar. När medlemmarna upptäcker ett underhållsbehov ska de vända sig till dessa fastighetsförvaltare. Ekonomi Samfälligheten har anlitat Föreningshuset AB för administration av medlemsregister och samfällighetsavgifter. Övrig ekonomihantering och bokföring har skötts av föreningens kassör Caroline Jonsson (227). Föreningens ekonomi är stabil och i god ordning. För året budgeterades ett resultat på kr eftersom vi hade ett motsvarande positivt resultat från föregående år som vi sparade till detta år. Årets resultat på kr är sämre än det budgeterade. Detta har flera orsaker. Främst beror det på att lekplatsombyggnaden blev kr dyrare än budgeterat samt även för att det amorterades kr mer i samband med omläggningen av ett lån. En del andra poster har också överskridits mot budgeterat p.g.a. oförutsedda utgifter såsom byte av TV-förstärkare, markskada efter skyfallet, skador på garageportar samt besiktning av elinstallationer i tunnlarna. En del andra poster som måste budgeteras för oförutsedda reperationer och underhåll har inte behövts användas fullt ut. I samband med garageombyggnaden tog föreningen lån i Handelsbanken. Lånens totala skuld per 31/ är kr fördelat enligt följande: kr 4,29 % ränta bundet till kr 5,21 % ränta bundet till kr 5,90 % ränta bundet till kr 3,95 % rörlig ränta Under året har det första och sista lånet lagts om till nya lån. Det sista lånet amorterats ned med kr i samband med omläggningen. Avskrivning av garagen har gjorts motsvarande amorteringen. Räntekostnaderna på föreningens lån är avdragsgilla i medlemmarnas inkomstdeklaration för 2012 (2 487 kr/hus ). I övrigt hänvisas till Resultat- och Balansrapport samt Ekonomisk redovisning/översikt/budget Ombyggnad av lekplatser. Den under 2011 planerade ombyggnaden av en lekplats i nedre området (mellan hus 55 och 61) har genomförts under Invigningen, med bandklippning, korvgrillning och många besökare, skedde den 27 oktober i samband med höststäddagen. Kostnaden för ombyggnaden blev högre än budgeterat. 2

3 3 Garage och gemensamhetsförråd. Elinstallationerna i de ombyggda tunnlarna diskuterades livligt på vårens stämma. Styrelsen beslöt att anlita en opartisk besiktningsman för att få ett avslut i ärendet. Besiktningsmannen gjorde den 25 juni en besiktning av elinstallationen. Utöver besiktningsmannen var byggentreprenören Ekolivs i Vallentuna AB (senare Konsultfirma B. Klingberg AB) och representanter från styrelsen närvarande. Besiktningsmannen godkände installationen. Det är fem år sedan vi byggde sophusen och våra nya garage. En garantibesiktning genomfördes den 20 november av en opartisk besiktningsman, representant från LE-Bygg och med representanter från styrelsen. Före denna garantibesiktning hade styrelsen genomfört en förbesiktning, varvid bl a konstaterades många fuktskador. Underlaget från denna förbesiktning lämnades till den opartiske besiktningsmannen. Byggnaderna besiktigades och det konstaterades att ventilationen måste förbättras. Byggentreprenören ålades att vidta åtgärder och garantitiden förlängdes med ett år, alltså till december Även i år har vissa skador uppstått på garageportarna vid påkörningar. Dessa ärenden har varit under behandling av styrelsen, och en policy/instruktion beräknas vara klar under kommande vår. Styrelsen har konstaterat att vissa medlemmar fortfarande använder sina garage som förråd av det mest skiftande slag i stället för som uppställningsplats för fordon. I samband med styrelsens förbesiktning av garagen påminde styrelsen om den handling med anvisningar för garagen som husägarna kvitterat i samband med utkvitteringen av garagenycklarna. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa dessa anvisningar, som också finns beskrivna på hemsidan. I samband med besiktningen av garagebyggnaderna gjorde styrelsen en inventering av gemensamhetsförråden i nedre och övre områdena. Dessa förråd är avsedda för förvaring av vinterprylar under sommaren, som skidor, sparkar och pulkor, liksom sommarprylar under vintern, som cyklar och sommarmöbler. Medlemmarna uppmärksammades på att allt som ställs in i dessa förråd ska vara märkt med husnummer. Vid inventeringen kunde styrelsen konstatera att förråden även användes som förvaring av annat som inte är säsongsberoende, som exempelvis innemöbler och emballage. Allt var heller inte märkt med husnummer. Styrelsen forslade omärkta föremål till Hagbytippen. Sophus Glädjande nog har ordningen i sophusen varit bättre under detta år än tidigare. Styrelsen vill dock påminna om att vårt gemensamma sophanteringssystem endast avser hushållssopor och att dessa ska läggas i sopkärlen. Grovsopor, kartonger, byggavfall, mm ska lämnas på kommunens återvinningsplatser. Styrelseledamöter har vid några tillfällen fått ta hand om sopor som ställts bredvid kärlen och åkt med soporna till Hagbytippen. 3

4 4 Gatuhållning och snöröjning Det stora skyfallet som drabbade Vallentuna i höstas skonade inte Dragonvreten. Vattnet underminerade en del av gränden utanför hus 215, vilket medförde att fyllning och asfaltering behövde ske omgående. Skadan täcktes tyvärr inte av vår försäkring utan resulterade i kostnader på ca 20,000 kr. En brunn vid uppfarten till fotbollsplanen var också föremål för åtgärd p.g.a. att sand från backen strömmat ner och hindrat vattnet från att rinna ner i brunnen. Snöröjningsavtalet löper under en vintersäsong (höst/vår) och omförhandlas därefter. Vi tecknade en ny säsong med ST Anläggning och Trädgård. Styrelsen är mycket nöjd med hur snöröjningen och sandningen har skett. Var snön ska placeras ger dock bekymmer, främst den stora mängden snö från parkeringsplatserna. Vid Rosengårdsvägens vändzon (norra sidan) togs träd bort för att kunna lägga snön där, men det rikliga snöfallet har gjort att detta utrymme ej räckt. Därför har snön också placerats på gräsmattan utefter Rosengårdsvägen. Vissa husägare står för snöröjning och sandning av trappor och tunnlar enligt respektive fastighets ansvarsområde. Sandningslådor är utplacerade på strategiska platser för att underlätta sandning i trappor och tunnlar. Skötsel av vårt gemensamma område Skötsel av rabatter, skogsdungar och gräsmattor liksom städning av vissa ytor är fördelade på olika husägare. En ny fördelning av skötselområden gjordes inför höststädningen. Färre och större områden och med flera hus per skötselområde är den nya modellen. I stort fungerade den bra. Områdets vårstädning genomfördes den april och höststädningen den oktober. Styrelsen avser att under 2013 göra en utvärdering av erfarenheterna av den nya indelningen av skötselområdena. Vår TV-anläggning och TV-distributör Ett nytt avtal har under 2012 träffats med HEM-TV. Avtalet löper till oktober Det nya avtalet innebär att kostnaderna för varje hushåll sänks med nästan 40 kr/månad. I samband med det nya avtalet genomfördes en genomgång av vår anläggning, som visade att 4 förstärkare behövde bytas ut. Detta innebar en oförutsedd engångskostnad på 20,000 kr under Biltrafik i vårt område De farthinder som monteras sommartid har till viss del lyckats att få ner farten i området, men styrelsen kan konstatera att det fortfarande är mycket biltrafik och parkering inom området. Dragonvreten är ett bilfritt område. Därför är det viktigt för vår gemensamma säkerhet att vi alla ser till att bommarna hålls stängda. Den enkät som stämman beslöt att styrelsen skulle göra angående trafiksituationen i vårt område kommer att genomföras under senvintern

5 5 Information till boende i Dragonvreten Information till medlemmarna sker på flera sätt. Aktuell Information finns alltid att tillgå på vår hemsida: En annan kanal är Nyhetsbreven som delas ut till medlemmarna, och under 2012 utkom 5 nummer. Våra anslagstavlor används också för att informera våra medlemmar. En informationsbroschyr har även tagits fram som ges till alla nyinflyttade i vår förening. Öppet Hus i vår föreningslokal har i år hållits fyra gånger. Detta har varit en möjlighet att träffa representanter för styrelsen för att diskutera och få svar på aktuella frågor. Grannsamverkan Grannsamverkan i Dragonvreten är registrerad hos Närpolisen (Näpo) i Vallentuna. Nils-Bertil Nilsson är anmäld som kontaktperson och informationsmottagare. Näpo distribuerar information om villainbrott, bensinstölder m m. Denna information vidarebefordras till vår hemsida. Slutord Styrelsen får slutligen tacka för visat förtroende under det gångna året. Därtill vill styrelsen tacka alla medlemmar som genom hjälpsamhet, hänsyn och ansvarstagande verkat för att vi ska få en trivsam boendemiljö i Dragonvreten. Vallentuna Elisabeth Rydström Lennart Hallsten Caroline Jonsson Nils-Bertil Nilsson Theresa Larsson 5

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande. 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer 716401-8280 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer