Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 20010-11"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn.

2 Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag och rutiner för årets kvalitetsredovisning 1.2 Förutsättningar - Volymer och nyckeltal - Styrning och ledning - Särskilt stöd - Modersmål - Kompetensutveckling - Lokaler och miljö - Förbättringsåtgärder 2. ARBETET I VERKSAMHETEN PROCESS 2.1 Normer och värden 2.2 Utveckling och lärande 2.3 Barns inflytande 2.4 Förskola och hem 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 2.6 Hållbar tillväxt 2.7 Integration 2.8. Plan mot kränkande behandling 3. ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET. 3.1 Åtgärder för förbättring 4. SLUTORD - med beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen. 2

3 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning Grundfakta om förskolan Råby förskola ligger på landet ca 1,5 mil väster om Nyköping, granne med skogen och de öppna fälten. Precis intill förskolan huserar skolan och fritidshemmet. Förskolan ingår sedan hösten 2009 i Släbro- Råby rektorsområde med en rektor och en biträdande rektor som ansvarar för verksamheten. På förskolan möts de 33 barn som går där, av utbildade, professionella och engagerade pedagoger och verksamheten kännetecknas av öppenhet och närhet för att skapa bra och förtroendefulla relationer med barn och föräldrar. Underlag och rutiner för årets kvalitetsredovisning Vårt kvalitetsarbete, som ligger till grund för förskolans resultat och för våra analyser, kan delas upp i följande rubriker: Arbete med mål och arbetsplaner Alla pedagoger har tillsammans med bitr. rektor träffats på kvällstid en gång per månad, då. Vid dessa tillfällen har vi diskuterat frågor kring vår arbetsplan. Vi har också kunnat lyfta ämnet under våra arbetslagsplaneringar en gång per vecka. Förskolans avdelningar har en arbetsplan var som grundar sig i förskolans läroplan, som är den viktigaste grunden för vårt arbete. Arbetsplanen innehåller mål som är vägledande. Denna plan uppdateras varje år. Reflektion och utvärdering Vi har under hösten observerat varandra; så kallad kollegiehandledning, där en pedagog varit ansvarig för att observera under en vald aktivitet. Vi har sedan analyserat det vi upplevt utifrån ett valt ämne som under hösten var Barnfokus. Vi har skapat en trygg miljö för att stimulera till utveckling och lärande, bl.a. genom våra dagliga rutiner. Barnen får ta ansvar och känna delaktighet genom att de bl.a. själva får ta fram material som styrs av intresse och nyfikenhet. Vi som vuxna har också utfördelade ansvarsområden gällande all verksamhet, vilket skapar tydlig arbetsfördelning och ett tryggare arbetslag. Med hjälp utav digitalkamera, portfolioarbete och observationer enskilt och i grupp dokumenterar vi barnens lärande. Barnen får även en chans att reflektera över sitt eget lärande. 3

4 1.2 Förutsättningar Volymer och nyckeltal. Antal årsarbetare i barngrupp Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Annan Lärarutbildning Kvinna 5 2 Man Annan utbildning Saknar utbildning Antal årsarbetare som inte arbetar i barngrupp Fskchef/ rektor Kokerska /kock Mottagningsbiträde Kvinna 0,25 0,75 Man Ekonomibiträde Vaktmästare Annat Barngrupp Avdelningens namn Åldersfördelning Antal pojkar Antal flickor Antal barn Röd Turkos Lila Personaltäthet Antal årsarbetare i barngrupp på Antal barn på Personaltäthet förskolan förskolan 5,8 33 5,7 4

5 Kompetensutveckling Ämne/Område Heldag Halvdag Kvartsdag 3 tim > Kvällstid Antal deltagare Barnexpressen(motorik) x 1 Språk- och x 2 kunskapsutvecklande arbete i förskola Säkerhetskurs med X 1 Naturskolan&Räddningstjänsten Matematik i förskola och x 1 förskoleklass Pedagogisk dok. x 6 C.Boork.Schillgaard Förskolelyftet x 1 NTA-låda vatten x 1 Styrning och ledning Hösten 2009 blev Råby förskola en del i Släbro-Råby rektorsområde och fick då också en ny rektor 100% med ansvar för hela rektorsområdet samt en biträdande rektor 100% med särskilt ansvar för förskolorna, fritidshemmen och pedagogiska omsorgen i Oppeby. För det administrativa arbetet har vi hjälp av områdesassistent som vi delar med flera andra förskolor Arbetslagsmöten Som ansvarig för förskolans verksamhet har jag träffat pedagogerna vid arbetsplatsträffar samt arbetslagsmöten 1g/veckan. Däremellan sker kontakten nästan dagligen via mail, telefon eller enskilda samtal. Vid våra möten har vi arbetat med verksamhetens dagliga och långsiktiga frågor, såsom målen för vår verksamhet, pedagogiska funderingar och behov i barngruppen. På en liten förskola som Råby, ligger svårigheten i att kunna träffas alla pedagoger på dagtid så vissa möten måste ske på kvällstid. Pedagogisk arbetslagsledare Råby förskola har sedan hösten 2010 två förskollärare med ansvar som pedagogiska arbetslagsledare. Dessa har varit en länk och bollplank åt mig i arbetet med den pedagogiska utvecklingen. I början hade vi svårt att få till regelbundna träffar och då fick våra träffar koncentreras till nätverkstillfällena. Pedagogiskt nätverk Under hösten 2010 startade jag tillsammans med fyra andra förskolechefer ett nätverk för våra pedagogiska ledare. De förskolor som ingår i nätverket, förutom Råby, är Släbro förskola, Klockbergets förskola, Oppeby Gårds förskola, Ekbackens förskola, Strandsborgs förskola och Grindstugans förskola. Vi har träffats två ggr per termin och fokus har legat på förskollärarens förstärkta uppdrag, portfolioarbetet, pedagogisk dokumentation och rollen som pedagogisk arbetslagsledare. Mellan varje träff har de pedagogiska ledarna tagit med sig arbetsuppgifter och frågor tillbaka till sitt arbetslag för att arbeta vidare med detta. 5

6 Medarbetarsamtal Jag har också haft medarbetarsamtal med all personal under hösten, då jag fick en bättre möjlighet att lära känna våra pedagoger. Vi har genomfört HRI-reflectmätning där pedagogerna får möjlighet att ta upp frågor kring den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Föräldrasamverkan Föräldrakontakter sker spontant, via informationsbrev på mailen och vid planerade föräldramöten. Förskolan har haft föräldrarepresentanter till föräldraråd, där föräldrarna har möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten. Det finns också en skolförening där föräldrar kan vara engagerade. Ledarfilosofi Som ansvarig för förskolans verksamhet har min målsättning varit att under hösten och våren delta och lära känna barn och pedagoger för att kunna skapa ett förtroendefullt samarbete. Kommunens värdegrund och medarbetarpolicy ska genomsyra vår verksamhet och där har jag som ledare ett stort ansvar. Genom regelbundna möten med såväl barn och föräldrar som pedagoger, anser jag att jag har en god insyn i verksamheten och i arbetet mot målen. 6

7 Organisationsplan för förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Släbro-Råby rektorsområde Rektor Rektor och bitr.rektor träffas för avstämning och planering på ledningsmöte en gång/vecka. Då diskuteras utvecklings- och kvalitetsarbete, personalfrågor, ekonomi samt uppföljning av aktuella barnoch föräldraärenden. Biträdande rektor Områdesassistenten träffar rektor och bitr. rektor flera ggr/vecka, då frågor som rör ekonomi, personal och administrativa uppgifter diskuteras och planeras. Områdesassistent Råby förskola 3 arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare Pedagogisk omsorg i Oppeby 1 gruppledare samt 5 dagbarnvårdare Släbro förskola 1 arbetslag bestående av förskollärare, barnskötare samt mottagningsbiträde Bitr.rektor träffar arbetslagen på respektive förskola 1g/vecka för APT och kvalitetsarbete samt dagbarnvårdarnas gruppledare 1g/veckan för information och planering samt samtliga dagbarnvårdare 1g/månaden på kvällstid för APT. Ht 10-vt 11 7

8 Särskilt stöd Varje barn har en ansvarspedagog med särskilt ansvar för att observera och se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver. Vi arbetar utifrån handlingsplanen Barn som väcker oro där ett första steg är att pedagogerna observerar barnen och skriver ned sina iakttagelser. Tillsammans i arbetslaget reflekterar vi över observationerna och beslutar om åtgärd. Nästa steg är att samtala med föräldrarna och med bitr.rektor. Vid behov görs en åtgärdsplan som utvärderas enligt överenskommelse. Bitr.rektor beslutar om uppdrag ska skickas till Resursteamet i samråd med föräldrarna och pedagogerna. Genom att behandla barn som väcker oro i arbetslaget, göra åtgärdsprogram och i senare skede skriva uppdrag till resursteamet, får vi stöd och hjälp att tillgodose barnens särskilda behov. Modersmål Av 33 barn har 3 barn annat modersmål än svenska. Ett föräldrapar har uttryckt intresse för modersmålsstöd för sina barn. Vi uppmärksammar och uppmuntrar barnens kulturella arv och ger dem möjligheten att uttrycka sig på såväl svenska som på sitt modersmål. Vi ser varje enskilt barn och anpassar språkträningen efter barnets och föräldrarnas önskemål och behov. Lokaler och miljö Innemiljön Förskolan ligger i anslutning till skolan i en egen byggnad om två avdelningar med egna ingångar. Förskolan har tre stora rum, fyra små rum och ett kök. Vi har tre hallar och sammanlagt fyra toaletter, och ett skötrum. Vi har ett kombinerat arbetsrum/personalrum. Eftersom byggnaden är en barack så är den inte gjord för att ta emot det ökade antalet barn som vi har fått och på vissa ställen, som golvmattor och i vårt mottagningskök, är den väldigt sliten. Förskolans inomhusmiljö möbleras om och ändras efter behov för att väcka barnens nyfikenhet, ge dem utmaningar och få dem att känna sig kompetenta. Vi har som daglig rutin att vädra alla lokaler och tvätta händerna. Genom att dela gruppen ofta sänker vi ljudnivån för både barn och personal, vi utnyttjar alla lokaler för gruppdelning, så även vår gård, då inomhuslokalerna är för små för vårt ökade barnantal. Utemiljön Miljön ute bjuder in till lek med sin variation av gräs, asfaltsgångar, klätterställning, sandlåda, buskar och planteringar. Det finns även ett förråd för uteleksaker och vagnar. Förskolan har tillgång till skolgård, skolskog och gymnastiksal. Hela gården är inhägnad men vi har också delat av gården med ett extra staket vilket gör att vi vuxna har god överblick över barngruppen. Vi vidtar alltid åtgärder om behov uppstår för att trygga säkerheten inomhus och utomhus, via ex. felanmälan. 8

9 2. ARBETET I VERKSAMHETEN PROCESS 2.1 Normer och värden Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorgen om sin närmiljö. ur Lpfö 98 Arbetssätt För att kunna väcka barnens förståelse för t. ex respekt och ansvar arbetar vi på ett så enkelt och lättförståligt sätt som möjligt. Det handlar om att dela med sig, inte slå sina kompisar, lära sig vikten av att städa upp efter sig. En metod som förtydligar detta är att vi inte har flera uppsättningar av leksaker och pedagogiskt material utan att man faktiskt får vänta på sin tur. Innebörden av ordet respekt och dess betydelse försöker vi förmedla till barnen b.la genom att förklara för dem att man inte går in och förstör om några kompisar är upptagna i en viss lek. Utan att man måste respektera deras val av lek och fråga om man får vara delaktig i leken. Att samtala med barnen ser vi som en mycket viktig uppgift. Vi försöker hela tiden förklara och sätta ord på de känslor som barnen upplever. Vid konflikter mellan barn vill vi skapa en dialog och påvisa för dem hur kompisen ser ut nu vid t. ex ett bråk och är ledsen och gråter. Känslor blir enklare att förstå om vi kan göra dem mer konkreta för barnen. Genom våra utflykter till skogen kan vi på ett naturligt sätt lära barnen att man ska respektera och vara rädd om allt levande. Vi undersöker och tittar på allt från myror, ekorrar, spindlar, växter och träd när vi kommer ut i naturen. Tillsammans med barnen diskuterar vi vad man kan kasta i naturen respektive inte ska kasta. Vi talar om olika sopsorteringar och vad som t. ex händer med ett bananskal som kastas i skogen. 2.2 Utveckling och lärande 2.3 Barns inflytande 2.4 Förskola och hem Mål Förskolans arbete ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen ur Lpfö98 Arbetssätt Inskolning När nya barn börjar på förskolan skickas ett vykort hem i brevlådan, där de hälsas välkomna till ett inskolningssamtal till förskolan. Detta samtal syftar till att fokusera på föräldrarnas frågor, tankar och känslor inför barnets start. Under det här samtalet lämnar även vi ut information som berör den allmänna förskoleverksamheten, samt de dagliga rutinerna på vår förskola. Men huvudsyftet är ändå att skapa en relation 9

10 mellan oss pedagoger och de nya föräldrarna. När inskolningen sedan kör igång har vi lagt över all fokus och koncentration kring barnet. Vi har tre dagars inskolning där föräldrarna istället är med hela dagarna. Tidigare hade vi inskolning under 14 dagar. Det har visat sig att barnen redan efter dessa tre dagar har funnit sig väl tillrätta, skapat en första kontakt med oss pedagoger och accepterat att bli lämnade av föräldrarna. Även om barn är enskilda individer är vi nöjda med resultatet av den nya inskolningsformen då vi sett att barnen inte blir särskilt ledsna när föräldern går iväg. De söker sig också direkt till olika pedagoger. Efter cirka två månader kallar vi till uppföljningssamtal för att få respons från föräldrarna och delge dem hur barnets tillvaro på förskolan har utvecklat sig. Tryggt bemötande Vi ser till att varje enskild familj och barn blir bemötta och sedda varje dag. Det här sker genom en kontinuerlig avslappnad dialog där vi eftersträvar en rak, ärlig och humoristisk kommunikation. När vi tar emot barnet visar vi glädje och informerar oss om barnets dagsform. För att vi pedagoger ska kunna ge föräldrarna så bra information som möjligt vid hämtningen använder vi oss av ett rapportsystem. Här kan vilken pedagog som helst läsa om respektive barns dag. Resultatet vi har sett av detta är att barnen är glada och lekfulla samt att föräldrar har uttryckt sin belåtenhet över att deras barn trivs och vill gå till förskolan. Utvecklingssamtal Vi har utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov. Inför samtalet har arbetslaget sammanställt observationer, utvecklingsfaser och annat viktigt rörande barnet. Inbjudan skickas ut innan samtalet, viss personal har använt sig utav ett frågeformulär med punkter att fundera kring. Varje barn har en egen portfoliopärm som följer barnet under hela dess vistelse på förskolan, den används som underlag vid varje samtal. Dagliga samtal, mail vid behov Informationstavla Digital fotoram Månadsbrev Föräldrarenkät 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Mål Att ha ett förtroendefullt samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem som stöd för barnens utveckling ur Lpfö98 Att finna former för övergången mellan förskola och förskoleklass ur Lpfö98 Arbetssätt För oss är närhet ett centralt ord vad gäller samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet. 10

11 Fysisk närhet. Eftersom förskolan ligger intill skolan så har vi den fysiska närheten gratis. På förskolan tar vi emot de fritidsbarn som behöver barnomsorg tidigt på morgonen och här får de en god frukost innan skoldagen börjar. När klockan är halv åtta kommer första fritidspersonalen och hämtar barnen som går ned till skolan. En dag i veckan har fritidspersonalen kommit upp till oss och tagit hand om våra barn under vårt gemensamma APT. Under våren har vi också utvecklat vårt schema så att vi tillsammans med fritids delar stängningarna på förskola och fritids. Närhet till verksamheten. Vi har också närhet till varandras verksamheter i och med att pedagoger har arbetat på såväl förskolan som på fritidshemmet, vilket innebär en ökad förståelse för varandras uppdrag. Närhet till barnen och föräldrarna. Eftersom nästan samtliga av våra förskolebarn går vidare till förskoleklass och fritids i Råby så innebär det att vi har förmånen att följa och stötta barnen under en mycket lång tid. Uppföljningen och överlämningen vad gäller barnen underlättas och inskolningen på fritids blir mycket lättare när barnen har träffat på fritidspedagogerna under lång tid. Närhet till varandra. Vi känner en stolthet över vår förskola, förskoleklass, fritidshem och skola och det genomsyrar vårt bemötande mot andra. 2.6 Hållbar tillväxt Mål Förskolan skall sträva efter Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed möjligheten att påverka sin situation, att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra ur Lpfö98 Arbetssätt och resultat Då grunden till en hållbar utveckling kan tänkas vara god hälsa och förståelse för varandras olikheter samt en god självkänsla, finns detta med i vår verksamhet på olika sätt. Då det gäller barnens fysiska hälsa vistas vi utomhus dagligen. Vi går på utflykter och använder gymnastiksalen regelbundet. Innan lunchen samlas vi och har en grönsaksstund tillsammans. Barnen får då lugn och ro innan maten och får smaka på olika grönsaker. Vi undviker att använda produkter med hög sockerhalt vid alla måltider. Vi dricker mjölk och vatten och äter frukt flera gånger om dagen. När barnen fyller år firas det på sin födelsedag med sång och paket. Istället för att varje barn som fyllt år under en månad tar med något att bjuda på, har vi månadskalas. Då får de barn som fyllt år under samma månad gemensamt baka på förskolan för att bjuda kompisarna på. Genom detta sätt har vi bidragit med att sockerintaget har minskat och alla har blivit firade på liknande sätt. 11

12 Vi ser till att allt material och leksaker är tillgängligt för såväl pojkar som flickor. De ska kunna välja fritt vad de vill leka utifrån ett jämställt perspektiv. Vi pedagoger tänker på att inte förstärka det traditionella könsmönstret utan har ett öppet och tillåtande sinne. Den röda klänningen i dockvrån används lika mycket av alla. Pojkar och flickor leker mycket tillsammans. De styrs inte av så kallade tjejlekar eller pojkleksaker osv utan låter intresset för leken bestämma. Vi pedagoger ser till att sätta oss in i vad som har hänt vid till exempel en konflikt genom att uppmana de berörda barnen att berätta om vad de tänker och känner om det som uppstått. Dels vill vi lära barnen att uttrycka sig och dels vill vi visa dem att vi tänker och känner olika. På förskolan har vi ett fadderbarn som heter Edgar, barnen får själva ge pengar för att de ska kunna känna att det är de som hjälper honom. Vi brukar få brev från Edgar och det läser vi för barnen och sätter upp på anslagstavlan för föräldrar att läsa. Pedagoger och barnen skriver någon gång om året brev tillbaka. Med de större barnen har vi uppmärksammat nationaldagar som haft anknytning till barn i gruppen, vi har målat landets flagga och pratat om landet på samlingen samt provat olika frukter. När vi går på skogsutflykt lär vi barnen att värna om djur och natur. Vi vill att barnen ska förstå att vi behöver vår natur för att världen ska fungera. De har själva ansvaret för sin matsäck och att inte lämna något skräp kvar. 2.7 Integration Mål Barn som behöver en utbildning i det svenska språket får det. Förskolor arbetar så att det främjar barns och elevers språkutveckling. ur Kvalitetsmål i IÖK 2010 i Nyköpings Kommun. Arbetssätt Vi möter varje barn utifrån deras behov så även vad gäller modersmålsstöd. Vid inskolningssamtalet pratar vi med föräldrarna om det finns önskemål om stöd och lägger vid behov upp en plan kring detta för det enskilda barnet. Barnen vid Råby förskola är för tillfället en väldigt homogen grupp vad gäller etnicitet så arbetet kring modersmålsstöd är inte så intensivt. 12

13 2.8. Plan mot kränkande behandling Mål Alla ska vara delaktiga i framtagandet av planen, Likabehandlingsplanen skall vara ett levande dokument inte bara ett dokument vi har i vår pärm ur Råby förskolas egna mål Arbetssätt Vår plan är skriven utifrån skolverkets råd där det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet finns beskrivet. Den nya planen har sin grund i den föregående likabehandlingsplanen som fanns i rektorsområdet. Grundmaterialet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av en representant för skolans ledning tillsammans med skolans socialpedagog och omarbetat för förskolan av bitr.rektor. Förslaget har sedan presenterats och diskuterats i de här grupperna: Ledningsgrupp Pedagogerna Föräldrarna Barnen Processen kan beskrivas med följande figur: Synpunkter från föräldrarna Arbete i personalgrupp Grundmaterial från ledning Presentation för de äldsta barnen Omarbetning i arbetsgrupp Omarbetning och uppdatering Presentation av den reviderade planen Utvärdering vid läsårsslut 13

14 3. ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET Under hösten 2010 växte Råby förskola ur sina lokaler och tillsammans med personalen fattade jag beslutet att flytta ned en grupp 5-åringar till skolans lokaler, granne med förskoleklass och fritids. Vi förberedde både barn och föräldrar på detta och en pedagog blev ansvarig för denna grupp på nio stycken barn. Verksamheten blev väldigt populär och föräldraresponsen var över förväntan. Det barnfokus som pedagogen hade och det goda samarbete med förskoleklass och fritids som utvecklades, gjorde att samtliga barn växte och vid utvecklingssamtalen var alla föräldrar mycket positiva över flytten. Kvar i förskolans lokaler blev två avdelningar med barn 1-4 år, där verksamhetens stabilitet påverkades negativt av att mista en förskollärare ned till skolan och en förskollärare läste förskolelyftet 50%. Under hösten väntades också beskedet från Barn- och ungdomsnämnden om Råby skolas åk 4-6 skulle flyttas in till Släbroskolan. När beslutet fattades innebar detta att vi från skolledningens sida såg behovet av att lämna Råby förskolas lokaler och planera för en flytt in i skolan. I januari lades därför en tidsplan för flytten av såväl åk 4-6 som förskolans verksamhet in i skolan. Vi ville ha föräldrar och personal med oss vilket gjorde att information om samtliga skeenden gick ut regelbundet i form av föräldra- och personalmöten och skriftliga informationsblad. Förändringen som flytten innebar, krävde mycket tid, energi, planering, logistik, kontakter med Kommunfastigheter, Miljöenheten, matleverantören Sodexho, städbolaget ISS och skapade en osäkerhet och oro hos pedagogerna. För att stötta dem i detta fick samtliga personal erbjudande om att gå på Hälsosamtal hos Nyköping Hälsa. Samtidigt som vi skulle upprätthålla god pedagogik, omsorg och vara aktiva pedagoger med barnen i fokus, så skulle vi också blicka framåt. Detta gjorde att vi inte har upprätthållit vårt systematiska kvalitetsarbete utan prioriterat att klara här och nu. Därför är denna kvalitetsredovisning inte gjord på ett tillfredsställande sätt och saknar väsentliga delar i fråga om måluppfyllelse, analys och förbättringsåtgärder. 3.1 Åtgärder för förbättring Hitta bättre former för det systematiska kvalitetsarbetet så att utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt inför kvalitetsredovisningen. 14

15 4. SLUTORD Det har varit intensiva och arbetsamma terminer; , och vi har flyttat en hel förskola under pågående verksamhet. En hel del av renoveringen blev försenad men pedagogerna har jobbat hårt med att ställa i ordning en bra miljö för barnen. Om vi tittar i backspegeln så finns det saker vi skulle ha gjort annorlunda men i slutändan så vill jag ge en stor eloge till mina duktiga pedagoger som har genomfört det som vi fick i uppdrag att göra. Nyköping den 18 december 2011 Madeleine Svanström Biträdande rektor Släbro- Råby rektorsområde 15

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 UKFF Område Kungsberget/Linghem Kvalitetsredovisning 2007/2008 Linghems förskoleverksamhet 1 Innehållsförteckning Grundfakta om Linghems förskoleverksamhet.3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.3

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

2010-08-24 1(9) Kvalitetsredovisning för Förskolan Ekorren och dagbarnvårdare i Mehedeby. Dokumentnamn Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010

2010-08-24 1(9) Kvalitetsredovisning för Förskolan Ekorren och dagbarnvårdare i Mehedeby. Dokumentnamn Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Dokumentnamn Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Datum 2010-08-24 Diarienummer 1(9) Adress Förskolan Ekorren, Mehedeby Söderforsvägen 9 A 815 93 Tierp Kvalitetsredovisning för Förskolan Ekorren och

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA 3 (30) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde 2013-11-18 1 (7) Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde Handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering Inledning Den

Läs mer