Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 20010-11"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn.

2 Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag och rutiner för årets kvalitetsredovisning 1.2 Förutsättningar - Volymer och nyckeltal - Styrning och ledning - Särskilt stöd - Modersmål - Kompetensutveckling - Lokaler och miljö - Förbättringsåtgärder 2. ARBETET I VERKSAMHETEN PROCESS 2.1 Normer och värden 2.2 Utveckling och lärande 2.3 Barns inflytande 2.4 Förskola och hem 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 2.6 Hållbar tillväxt 2.7 Integration 2.8. Plan mot kränkande behandling 3. ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET. 3.1 Åtgärder för förbättring 4. SLUTORD - med beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen. 2

3 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning Grundfakta om förskolan Råby förskola ligger på landet ca 1,5 mil väster om Nyköping, granne med skogen och de öppna fälten. Precis intill förskolan huserar skolan och fritidshemmet. Förskolan ingår sedan hösten 2009 i Släbro- Råby rektorsområde med en rektor och en biträdande rektor som ansvarar för verksamheten. På förskolan möts de 33 barn som går där, av utbildade, professionella och engagerade pedagoger och verksamheten kännetecknas av öppenhet och närhet för att skapa bra och förtroendefulla relationer med barn och föräldrar. Underlag och rutiner för årets kvalitetsredovisning Vårt kvalitetsarbete, som ligger till grund för förskolans resultat och för våra analyser, kan delas upp i följande rubriker: Arbete med mål och arbetsplaner Alla pedagoger har tillsammans med bitr. rektor träffats på kvällstid en gång per månad, då. Vid dessa tillfällen har vi diskuterat frågor kring vår arbetsplan. Vi har också kunnat lyfta ämnet under våra arbetslagsplaneringar en gång per vecka. Förskolans avdelningar har en arbetsplan var som grundar sig i förskolans läroplan, som är den viktigaste grunden för vårt arbete. Arbetsplanen innehåller mål som är vägledande. Denna plan uppdateras varje år. Reflektion och utvärdering Vi har under hösten observerat varandra; så kallad kollegiehandledning, där en pedagog varit ansvarig för att observera under en vald aktivitet. Vi har sedan analyserat det vi upplevt utifrån ett valt ämne som under hösten var Barnfokus. Vi har skapat en trygg miljö för att stimulera till utveckling och lärande, bl.a. genom våra dagliga rutiner. Barnen får ta ansvar och känna delaktighet genom att de bl.a. själva får ta fram material som styrs av intresse och nyfikenhet. Vi som vuxna har också utfördelade ansvarsområden gällande all verksamhet, vilket skapar tydlig arbetsfördelning och ett tryggare arbetslag. Med hjälp utav digitalkamera, portfolioarbete och observationer enskilt och i grupp dokumenterar vi barnens lärande. Barnen får även en chans att reflektera över sitt eget lärande. 3

4 1.2 Förutsättningar Volymer och nyckeltal. Antal årsarbetare i barngrupp Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Annan Lärarutbildning Kvinna 5 2 Man Annan utbildning Saknar utbildning Antal årsarbetare som inte arbetar i barngrupp Fskchef/ rektor Kokerska /kock Mottagningsbiträde Kvinna 0,25 0,75 Man Ekonomibiträde Vaktmästare Annat Barngrupp Avdelningens namn Åldersfördelning Antal pojkar Antal flickor Antal barn Röd Turkos Lila Personaltäthet Antal årsarbetare i barngrupp på Antal barn på Personaltäthet förskolan förskolan 5,8 33 5,7 4

5 Kompetensutveckling Ämne/Område Heldag Halvdag Kvartsdag 3 tim > Kvällstid Antal deltagare Barnexpressen(motorik) x 1 Språk- och x 2 kunskapsutvecklande arbete i förskola Säkerhetskurs med X 1 Naturskolan&Räddningstjänsten Matematik i förskola och x 1 förskoleklass Pedagogisk dok. x 6 C.Boork.Schillgaard Förskolelyftet x 1 NTA-låda vatten x 1 Styrning och ledning Hösten 2009 blev Råby förskola en del i Släbro-Råby rektorsområde och fick då också en ny rektor 100% med ansvar för hela rektorsområdet samt en biträdande rektor 100% med särskilt ansvar för förskolorna, fritidshemmen och pedagogiska omsorgen i Oppeby. För det administrativa arbetet har vi hjälp av områdesassistent som vi delar med flera andra förskolor Arbetslagsmöten Som ansvarig för förskolans verksamhet har jag träffat pedagogerna vid arbetsplatsträffar samt arbetslagsmöten 1g/veckan. Däremellan sker kontakten nästan dagligen via mail, telefon eller enskilda samtal. Vid våra möten har vi arbetat med verksamhetens dagliga och långsiktiga frågor, såsom målen för vår verksamhet, pedagogiska funderingar och behov i barngruppen. På en liten förskola som Råby, ligger svårigheten i att kunna träffas alla pedagoger på dagtid så vissa möten måste ske på kvällstid. Pedagogisk arbetslagsledare Råby förskola har sedan hösten 2010 två förskollärare med ansvar som pedagogiska arbetslagsledare. Dessa har varit en länk och bollplank åt mig i arbetet med den pedagogiska utvecklingen. I början hade vi svårt att få till regelbundna träffar och då fick våra träffar koncentreras till nätverkstillfällena. Pedagogiskt nätverk Under hösten 2010 startade jag tillsammans med fyra andra förskolechefer ett nätverk för våra pedagogiska ledare. De förskolor som ingår i nätverket, förutom Råby, är Släbro förskola, Klockbergets förskola, Oppeby Gårds förskola, Ekbackens förskola, Strandsborgs förskola och Grindstugans förskola. Vi har träffats två ggr per termin och fokus har legat på förskollärarens förstärkta uppdrag, portfolioarbetet, pedagogisk dokumentation och rollen som pedagogisk arbetslagsledare. Mellan varje träff har de pedagogiska ledarna tagit med sig arbetsuppgifter och frågor tillbaka till sitt arbetslag för att arbeta vidare med detta. 5

6 Medarbetarsamtal Jag har också haft medarbetarsamtal med all personal under hösten, då jag fick en bättre möjlighet att lära känna våra pedagoger. Vi har genomfört HRI-reflectmätning där pedagogerna får möjlighet att ta upp frågor kring den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Föräldrasamverkan Föräldrakontakter sker spontant, via informationsbrev på mailen och vid planerade föräldramöten. Förskolan har haft föräldrarepresentanter till föräldraråd, där föräldrarna har möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten. Det finns också en skolförening där föräldrar kan vara engagerade. Ledarfilosofi Som ansvarig för förskolans verksamhet har min målsättning varit att under hösten och våren delta och lära känna barn och pedagoger för att kunna skapa ett förtroendefullt samarbete. Kommunens värdegrund och medarbetarpolicy ska genomsyra vår verksamhet och där har jag som ledare ett stort ansvar. Genom regelbundna möten med såväl barn och föräldrar som pedagoger, anser jag att jag har en god insyn i verksamheten och i arbetet mot målen. 6

7 Organisationsplan för förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Släbro-Råby rektorsområde Rektor Rektor och bitr.rektor träffas för avstämning och planering på ledningsmöte en gång/vecka. Då diskuteras utvecklings- och kvalitetsarbete, personalfrågor, ekonomi samt uppföljning av aktuella barnoch föräldraärenden. Biträdande rektor Områdesassistenten träffar rektor och bitr. rektor flera ggr/vecka, då frågor som rör ekonomi, personal och administrativa uppgifter diskuteras och planeras. Områdesassistent Råby förskola 3 arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare Pedagogisk omsorg i Oppeby 1 gruppledare samt 5 dagbarnvårdare Släbro förskola 1 arbetslag bestående av förskollärare, barnskötare samt mottagningsbiträde Bitr.rektor träffar arbetslagen på respektive förskola 1g/vecka för APT och kvalitetsarbete samt dagbarnvårdarnas gruppledare 1g/veckan för information och planering samt samtliga dagbarnvårdare 1g/månaden på kvällstid för APT. Ht 10-vt 11 7

8 Särskilt stöd Varje barn har en ansvarspedagog med särskilt ansvar för att observera och se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver. Vi arbetar utifrån handlingsplanen Barn som väcker oro där ett första steg är att pedagogerna observerar barnen och skriver ned sina iakttagelser. Tillsammans i arbetslaget reflekterar vi över observationerna och beslutar om åtgärd. Nästa steg är att samtala med föräldrarna och med bitr.rektor. Vid behov görs en åtgärdsplan som utvärderas enligt överenskommelse. Bitr.rektor beslutar om uppdrag ska skickas till Resursteamet i samråd med föräldrarna och pedagogerna. Genom att behandla barn som väcker oro i arbetslaget, göra åtgärdsprogram och i senare skede skriva uppdrag till resursteamet, får vi stöd och hjälp att tillgodose barnens särskilda behov. Modersmål Av 33 barn har 3 barn annat modersmål än svenska. Ett föräldrapar har uttryckt intresse för modersmålsstöd för sina barn. Vi uppmärksammar och uppmuntrar barnens kulturella arv och ger dem möjligheten att uttrycka sig på såväl svenska som på sitt modersmål. Vi ser varje enskilt barn och anpassar språkträningen efter barnets och föräldrarnas önskemål och behov. Lokaler och miljö Innemiljön Förskolan ligger i anslutning till skolan i en egen byggnad om två avdelningar med egna ingångar. Förskolan har tre stora rum, fyra små rum och ett kök. Vi har tre hallar och sammanlagt fyra toaletter, och ett skötrum. Vi har ett kombinerat arbetsrum/personalrum. Eftersom byggnaden är en barack så är den inte gjord för att ta emot det ökade antalet barn som vi har fått och på vissa ställen, som golvmattor och i vårt mottagningskök, är den väldigt sliten. Förskolans inomhusmiljö möbleras om och ändras efter behov för att väcka barnens nyfikenhet, ge dem utmaningar och få dem att känna sig kompetenta. Vi har som daglig rutin att vädra alla lokaler och tvätta händerna. Genom att dela gruppen ofta sänker vi ljudnivån för både barn och personal, vi utnyttjar alla lokaler för gruppdelning, så även vår gård, då inomhuslokalerna är för små för vårt ökade barnantal. Utemiljön Miljön ute bjuder in till lek med sin variation av gräs, asfaltsgångar, klätterställning, sandlåda, buskar och planteringar. Det finns även ett förråd för uteleksaker och vagnar. Förskolan har tillgång till skolgård, skolskog och gymnastiksal. Hela gården är inhägnad men vi har också delat av gården med ett extra staket vilket gör att vi vuxna har god överblick över barngruppen. Vi vidtar alltid åtgärder om behov uppstår för att trygga säkerheten inomhus och utomhus, via ex. felanmälan. 8

9 2. ARBETET I VERKSAMHETEN PROCESS 2.1 Normer och värden Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorgen om sin närmiljö. ur Lpfö 98 Arbetssätt För att kunna väcka barnens förståelse för t. ex respekt och ansvar arbetar vi på ett så enkelt och lättförståligt sätt som möjligt. Det handlar om att dela med sig, inte slå sina kompisar, lära sig vikten av att städa upp efter sig. En metod som förtydligar detta är att vi inte har flera uppsättningar av leksaker och pedagogiskt material utan att man faktiskt får vänta på sin tur. Innebörden av ordet respekt och dess betydelse försöker vi förmedla till barnen b.la genom att förklara för dem att man inte går in och förstör om några kompisar är upptagna i en viss lek. Utan att man måste respektera deras val av lek och fråga om man får vara delaktig i leken. Att samtala med barnen ser vi som en mycket viktig uppgift. Vi försöker hela tiden förklara och sätta ord på de känslor som barnen upplever. Vid konflikter mellan barn vill vi skapa en dialog och påvisa för dem hur kompisen ser ut nu vid t. ex ett bråk och är ledsen och gråter. Känslor blir enklare att förstå om vi kan göra dem mer konkreta för barnen. Genom våra utflykter till skogen kan vi på ett naturligt sätt lära barnen att man ska respektera och vara rädd om allt levande. Vi undersöker och tittar på allt från myror, ekorrar, spindlar, växter och träd när vi kommer ut i naturen. Tillsammans med barnen diskuterar vi vad man kan kasta i naturen respektive inte ska kasta. Vi talar om olika sopsorteringar och vad som t. ex händer med ett bananskal som kastas i skogen. 2.2 Utveckling och lärande 2.3 Barns inflytande 2.4 Förskola och hem Mål Förskolans arbete ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen ur Lpfö98 Arbetssätt Inskolning När nya barn börjar på förskolan skickas ett vykort hem i brevlådan, där de hälsas välkomna till ett inskolningssamtal till förskolan. Detta samtal syftar till att fokusera på föräldrarnas frågor, tankar och känslor inför barnets start. Under det här samtalet lämnar även vi ut information som berör den allmänna förskoleverksamheten, samt de dagliga rutinerna på vår förskola. Men huvudsyftet är ändå att skapa en relation 9

10 mellan oss pedagoger och de nya föräldrarna. När inskolningen sedan kör igång har vi lagt över all fokus och koncentration kring barnet. Vi har tre dagars inskolning där föräldrarna istället är med hela dagarna. Tidigare hade vi inskolning under 14 dagar. Det har visat sig att barnen redan efter dessa tre dagar har funnit sig väl tillrätta, skapat en första kontakt med oss pedagoger och accepterat att bli lämnade av föräldrarna. Även om barn är enskilda individer är vi nöjda med resultatet av den nya inskolningsformen då vi sett att barnen inte blir särskilt ledsna när föräldern går iväg. De söker sig också direkt till olika pedagoger. Efter cirka två månader kallar vi till uppföljningssamtal för att få respons från föräldrarna och delge dem hur barnets tillvaro på förskolan har utvecklat sig. Tryggt bemötande Vi ser till att varje enskild familj och barn blir bemötta och sedda varje dag. Det här sker genom en kontinuerlig avslappnad dialog där vi eftersträvar en rak, ärlig och humoristisk kommunikation. När vi tar emot barnet visar vi glädje och informerar oss om barnets dagsform. För att vi pedagoger ska kunna ge föräldrarna så bra information som möjligt vid hämtningen använder vi oss av ett rapportsystem. Här kan vilken pedagog som helst läsa om respektive barns dag. Resultatet vi har sett av detta är att barnen är glada och lekfulla samt att föräldrar har uttryckt sin belåtenhet över att deras barn trivs och vill gå till förskolan. Utvecklingssamtal Vi har utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov. Inför samtalet har arbetslaget sammanställt observationer, utvecklingsfaser och annat viktigt rörande barnet. Inbjudan skickas ut innan samtalet, viss personal har använt sig utav ett frågeformulär med punkter att fundera kring. Varje barn har en egen portfoliopärm som följer barnet under hela dess vistelse på förskolan, den används som underlag vid varje samtal. Dagliga samtal, mail vid behov Informationstavla Digital fotoram Månadsbrev Föräldrarenkät 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Mål Att ha ett förtroendefullt samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem som stöd för barnens utveckling ur Lpfö98 Att finna former för övergången mellan förskola och förskoleklass ur Lpfö98 Arbetssätt För oss är närhet ett centralt ord vad gäller samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet. 10

11 Fysisk närhet. Eftersom förskolan ligger intill skolan så har vi den fysiska närheten gratis. På förskolan tar vi emot de fritidsbarn som behöver barnomsorg tidigt på morgonen och här får de en god frukost innan skoldagen börjar. När klockan är halv åtta kommer första fritidspersonalen och hämtar barnen som går ned till skolan. En dag i veckan har fritidspersonalen kommit upp till oss och tagit hand om våra barn under vårt gemensamma APT. Under våren har vi också utvecklat vårt schema så att vi tillsammans med fritids delar stängningarna på förskola och fritids. Närhet till verksamheten. Vi har också närhet till varandras verksamheter i och med att pedagoger har arbetat på såväl förskolan som på fritidshemmet, vilket innebär en ökad förståelse för varandras uppdrag. Närhet till barnen och föräldrarna. Eftersom nästan samtliga av våra förskolebarn går vidare till förskoleklass och fritids i Råby så innebär det att vi har förmånen att följa och stötta barnen under en mycket lång tid. Uppföljningen och överlämningen vad gäller barnen underlättas och inskolningen på fritids blir mycket lättare när barnen har träffat på fritidspedagogerna under lång tid. Närhet till varandra. Vi känner en stolthet över vår förskola, förskoleklass, fritidshem och skola och det genomsyrar vårt bemötande mot andra. 2.6 Hållbar tillväxt Mål Förskolan skall sträva efter Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed möjligheten att påverka sin situation, att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra ur Lpfö98 Arbetssätt och resultat Då grunden till en hållbar utveckling kan tänkas vara god hälsa och förståelse för varandras olikheter samt en god självkänsla, finns detta med i vår verksamhet på olika sätt. Då det gäller barnens fysiska hälsa vistas vi utomhus dagligen. Vi går på utflykter och använder gymnastiksalen regelbundet. Innan lunchen samlas vi och har en grönsaksstund tillsammans. Barnen får då lugn och ro innan maten och får smaka på olika grönsaker. Vi undviker att använda produkter med hög sockerhalt vid alla måltider. Vi dricker mjölk och vatten och äter frukt flera gånger om dagen. När barnen fyller år firas det på sin födelsedag med sång och paket. Istället för att varje barn som fyllt år under en månad tar med något att bjuda på, har vi månadskalas. Då får de barn som fyllt år under samma månad gemensamt baka på förskolan för att bjuda kompisarna på. Genom detta sätt har vi bidragit med att sockerintaget har minskat och alla har blivit firade på liknande sätt. 11

12 Vi ser till att allt material och leksaker är tillgängligt för såväl pojkar som flickor. De ska kunna välja fritt vad de vill leka utifrån ett jämställt perspektiv. Vi pedagoger tänker på att inte förstärka det traditionella könsmönstret utan har ett öppet och tillåtande sinne. Den röda klänningen i dockvrån används lika mycket av alla. Pojkar och flickor leker mycket tillsammans. De styrs inte av så kallade tjejlekar eller pojkleksaker osv utan låter intresset för leken bestämma. Vi pedagoger ser till att sätta oss in i vad som har hänt vid till exempel en konflikt genom att uppmana de berörda barnen att berätta om vad de tänker och känner om det som uppstått. Dels vill vi lära barnen att uttrycka sig och dels vill vi visa dem att vi tänker och känner olika. På förskolan har vi ett fadderbarn som heter Edgar, barnen får själva ge pengar för att de ska kunna känna att det är de som hjälper honom. Vi brukar få brev från Edgar och det läser vi för barnen och sätter upp på anslagstavlan för föräldrar att läsa. Pedagoger och barnen skriver någon gång om året brev tillbaka. Med de större barnen har vi uppmärksammat nationaldagar som haft anknytning till barn i gruppen, vi har målat landets flagga och pratat om landet på samlingen samt provat olika frukter. När vi går på skogsutflykt lär vi barnen att värna om djur och natur. Vi vill att barnen ska förstå att vi behöver vår natur för att världen ska fungera. De har själva ansvaret för sin matsäck och att inte lämna något skräp kvar. 2.7 Integration Mål Barn som behöver en utbildning i det svenska språket får det. Förskolor arbetar så att det främjar barns och elevers språkutveckling. ur Kvalitetsmål i IÖK 2010 i Nyköpings Kommun. Arbetssätt Vi möter varje barn utifrån deras behov så även vad gäller modersmålsstöd. Vid inskolningssamtalet pratar vi med föräldrarna om det finns önskemål om stöd och lägger vid behov upp en plan kring detta för det enskilda barnet. Barnen vid Råby förskola är för tillfället en väldigt homogen grupp vad gäller etnicitet så arbetet kring modersmålsstöd är inte så intensivt. 12

13 2.8. Plan mot kränkande behandling Mål Alla ska vara delaktiga i framtagandet av planen, Likabehandlingsplanen skall vara ett levande dokument inte bara ett dokument vi har i vår pärm ur Råby förskolas egna mål Arbetssätt Vår plan är skriven utifrån skolverkets råd där det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet finns beskrivet. Den nya planen har sin grund i den föregående likabehandlingsplanen som fanns i rektorsområdet. Grundmaterialet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av en representant för skolans ledning tillsammans med skolans socialpedagog och omarbetat för förskolan av bitr.rektor. Förslaget har sedan presenterats och diskuterats i de här grupperna: Ledningsgrupp Pedagogerna Föräldrarna Barnen Processen kan beskrivas med följande figur: Synpunkter från föräldrarna Arbete i personalgrupp Grundmaterial från ledning Presentation för de äldsta barnen Omarbetning i arbetsgrupp Omarbetning och uppdatering Presentation av den reviderade planen Utvärdering vid läsårsslut 13

14 3. ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET Under hösten 2010 växte Råby förskola ur sina lokaler och tillsammans med personalen fattade jag beslutet att flytta ned en grupp 5-åringar till skolans lokaler, granne med förskoleklass och fritids. Vi förberedde både barn och föräldrar på detta och en pedagog blev ansvarig för denna grupp på nio stycken barn. Verksamheten blev väldigt populär och föräldraresponsen var över förväntan. Det barnfokus som pedagogen hade och det goda samarbete med förskoleklass och fritids som utvecklades, gjorde att samtliga barn växte och vid utvecklingssamtalen var alla föräldrar mycket positiva över flytten. Kvar i förskolans lokaler blev två avdelningar med barn 1-4 år, där verksamhetens stabilitet påverkades negativt av att mista en förskollärare ned till skolan och en förskollärare läste förskolelyftet 50%. Under hösten väntades också beskedet från Barn- och ungdomsnämnden om Råby skolas åk 4-6 skulle flyttas in till Släbroskolan. När beslutet fattades innebar detta att vi från skolledningens sida såg behovet av att lämna Råby förskolas lokaler och planera för en flytt in i skolan. I januari lades därför en tidsplan för flytten av såväl åk 4-6 som förskolans verksamhet in i skolan. Vi ville ha föräldrar och personal med oss vilket gjorde att information om samtliga skeenden gick ut regelbundet i form av föräldra- och personalmöten och skriftliga informationsblad. Förändringen som flytten innebar, krävde mycket tid, energi, planering, logistik, kontakter med Kommunfastigheter, Miljöenheten, matleverantören Sodexho, städbolaget ISS och skapade en osäkerhet och oro hos pedagogerna. För att stötta dem i detta fick samtliga personal erbjudande om att gå på Hälsosamtal hos Nyköping Hälsa. Samtidigt som vi skulle upprätthålla god pedagogik, omsorg och vara aktiva pedagoger med barnen i fokus, så skulle vi också blicka framåt. Detta gjorde att vi inte har upprätthållit vårt systematiska kvalitetsarbete utan prioriterat att klara här och nu. Därför är denna kvalitetsredovisning inte gjord på ett tillfredsställande sätt och saknar väsentliga delar i fråga om måluppfyllelse, analys och förbättringsåtgärder. 3.1 Åtgärder för förbättring Hitta bättre former för det systematiska kvalitetsarbetet så att utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt inför kvalitetsredovisningen. 14

15 4. SLUTORD Det har varit intensiva och arbetsamma terminer; , och vi har flyttat en hel förskola under pågående verksamhet. En hel del av renoveringen blev försenad men pedagogerna har jobbat hårt med att ställa i ordning en bra miljö för barnen. Om vi tittar i backspegeln så finns det saker vi skulle ha gjort annorlunda men i slutändan så vill jag ge en stor eloge till mina duktiga pedagoger som har genomfört det som vi fick i uppdrag att göra. Nyköping den 18 december 2011 Madeleine Svanström Biträdande rektor Släbro- Råby rektorsområde 15

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Släbro förskola. Den lilla förskolan med ditt barns lek och lärande i fokus.

Kvalitetsredovisning Släbro förskola. Den lilla förskolan med ditt barns lek och lärande i fokus. Kvalitetsredovisning 2010-11 Släbro förskola Den lilla förskolan med ditt barns lek och lärande i fokus. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Tängsta förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Tängsta förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Tängsta förskola Innehållsförteckning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR - Grundfakta om förskolan - Underlag och rutiner för årets kvalitetsredovisning - Antal årsarbetare i barngrupp

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan Lagga Förskola

Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan Lagga Förskola Lagga och Långhundra rektorsområde Lokalarbetsplan 2011-2012 Lagga Förskola Innehåll Grundfakta... 5 1 Målområde: Normer och värden... 6 1.1 Mål för den egna verksamheten... 6 1.2 Handlingsplan för att

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Blackgården Förskola 1-5 år

Blackgården Förskola 1-5 år KVALITETSREDOVISNING 2011 Blackgården Förskola 1-5 år Förskolechef Margaretha Larson Adress Tidavad, Blackgården 2-3 Postadress 542 93 Mariestad Telefon 0501-755437, 0501-75 54 38 E-post margaretha.larsson@mariestad.se

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28, 97, dnr BUN 2015057 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017. Hasselbackens förskola Förskolenämnden

Arbetsplan 2016/2017. Hasselbackens förskola Förskolenämnden Arbetsplan 2016/2017 Hasselbackens förskola Förskolenämnden Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 3 Läroplansmål - normer och värden... 4 Läroplansmål - utveckling och lärande... 5 Läroplansmål -

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola Pedagogisk planering Jordgubbens förskola År 2016-2017 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1 Birgitta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Vår vision På Kryssets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Arbetsplan för Förskolan Nolängen Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Förskolan Nolängen Läsåret 2016/2017 160415 Arbetsplan för Förskolan Nolängen Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer