Christina Skjöldebrand Packaging Logistics LTH. Transparent production and value added traceability. De blev offer med sitt varumärke.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Skjöldebrand Packaging Logistics LTH. Transparent production and value added traceability. De blev offer med sitt varumärke."

Transkript

1 Detta startade det hela i Europa Belgien Juni 1999 Stor giftskandal skakar Belgien Totalstopp för kyckling och ägg BRYSSEL. Belgiens ägg och kycklingar innehåller det cancerframkallande giftet dioxin. Jordbruksministern Karel Pinxten och hälsoministern Marcel Colla avgick i går kväll. I en månad hade de vetat om dioxinskandalen innan de publicerade resultaten. De blev offer med sitt varumärke 16 juni 1999 Några konsumenter klagade på oregelbunden smak och lukt hos buteljerade produkter Mer än 100 konsumenter blev sjuka efter att man hade rapporterat om en obehaglig lukt på burkar Coca Cola identifierade två specifika produktions och distributions problem 1. off-quality koldioxid 2. En offensiv lukt på utsidan på produkter Förpackningar och livsmedelsrelaterad forskning avseende spårbarhet och kvalitetssäkring Christina Skjöldebrand Avdelningen för Förpackningslogistik, LTH, Förpackningslogistikdagen 11 oktober 2006 Agenda Globala trender Samhällets och kundernas krav Transparent livsmedelsvärdekedja Addera värden genom spårbarhet och riskhantering Framtiden Sammanfattning Slutsatser 1

2 Samhället har förändrats För år sedan Var avståndet mellan producent och konsument långt. Frukt och grönt levererades direkt från fältet Lokala mejerier, slakterier och kvartersbargare tillverkade produkterna och sålde direkt till konsumenterna Mjölk mättes upp i medhavda mjölkkrukor I butik väntade man på att bli betjänad Få varor var förpackade Globala trender Våra matvanor har förändrats drastiskt de senaste decennierna Från att tillaga mat över öppen eld till att använda mikrovågsugn Från att vara var mans dagliga göromål till industriell tillverkning Från lokal till global distribution Från total till mycket begränsad vetskap om hur maten hanterats innan den stoppas i munnen Globala trender Fem konsumentmegatrender world wide Upplevelse/njutning Bekvämlighet Smaka gott Hälsa och välbefinnande Trygghet, säkerhet, etik och miljö Ursprung Globala trender Mervärdestrappan Livsstil Hälsa/ upplevelse Trygghet mot konsument Branschstandard - Kvalitetssystem Lagen Samhället krav Globala trender Bengt Persson 2

3 Globala trender EG rätt Förordningar - Gäller alla medlemsländer, företag, myndigheter och medborgare. De gäller som de är skrivna dvs de får inte ändras till andra lagar eller bestämmelser - En förordning gäller omedelbart från ikraftträdandet Direktiv Kan rikta sig till en eller flera eller alla medlemsstat. Direktiv anger emellertid bara det resultat som kan nås. Länderna beslutar själva inom en viss tidsfrist vad som skall göras för att förekrifterna i direktivet skall uppfyllas Beslut Kallas en rättsak som riktar sig till ett företag, medlemsland eller en person Rekommendationer Är inte juridiskt bindande Samhällets- och kundernas krav EU:s vitbok om livsmedelssäkerhet Europeiska Gemenskapens Kommission KOM(1999) januari Att inrätta en europeisk livsmedelsmyndighet EFSA (verksam från 2002). Placerad i Parma i Italien. att i livsmedelslagstiftelsens konsekvent följa från jord till bord. Trädde i kraft 20 februari 2002 Att införa principen att foder- och livsmedelsföretagen har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten Att medlemsstaterna måste övervaka och kontrollera dessa företag och att kommissionen genom revisorer och inspektioner skall övervaka och kontrollera hur medlemsstaternas kontrollsystem fungerar Återkallande och ansvar Samhällets- och kundernas krav Förordning (EG) 178/2002 Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning Om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet Trädde i kraft den 20 februari 2002 Artiklarna 14-20, som berör spårbarhet gäller fr.o.m den 1 januari 2005 Samhällets- och kundernas krav 3

4 EC förordning 1935/2004 EU förordning om material och produkter i kontakt med livsmedel (1935/2004) Om principer för spårbarhet och material I kontakt med livsmedel Träder i kraft 27 oktober 2006 Samhällets- och kundernas krav Minimala krav från myndigheter Från vem Du har fått Vad har blivit levererat (dvs. batch/lot nummer) När det var levererat Vad har sålts (i.e. batch/lot nummer) Vilket företag har fått det som har behandlats När var det levererat Länken (lokala spårbarheten) Sammhällets- och kundernas krav Kritiska sammanhang i hela värdekedjan Kritiska sammanhang via Webben Kritiska sammanhang i Detaljhandel RFID, EAN Fysiskt flöde Kritiska sammanhang i livsmedelsprocessen Konsument Handel Handel Industri Kritiska sammanhang förpackning och logistik Kritisk sammanhang för: djurhälsa Kritiska sammanhang i supply chain Transport Bonde Transparent livsmedelsvärdekedja Logistik?! Verklighet Transparentlivsmedels värdekedja Informations flöde Relationer Källa Fredrik Nilsson = leverantörskedja 4

5 A holistic approach Transparent livsmedelsvärdekedja Framtidens förpackningar Värdeadderande Bygger varumärke Bättre anpassade till försörjningskedjan Informationsbärare Underlättar spårbarhet Indikerar vad som har hänt med produkten Kan starta en process som påverkar produkten Ökar utnyttjning av enhetslast Säkrar leveranser Förhindrar piratkopiering Förhindrar stöld Miljöanpassade Inte bara hos producent och konsument Transparent livsmedelsvärdekedja Målet med spårbarheten Livsmedelssäkerhet och konsument skydd mot missledande procedurer Nödvändigt att göra direkt och suitable återkallelser Sprida korrekt information till konsumenter och övervakare Värde adderad spårbarhet Ett vidare perspektiv kring spårbarhet Kvalitetssäkringssystem Konsumentens trust Spårbarhet HACCP Risk Hantering Produkt säkerhet Kontroll system Värdeadderad spårbarhet 5

6 Addera värden med spårbarhet och riskhantering Company/ CSR Value chain Company- and Branch standards (BRC) Uveckling av varumärket System Utveckling Kriteria utveckling/ certifiering Värde adderad spårbarhet Konsumentens syn på spårbarhet några observationer Konsumenten ser livsmedelssäkerhet som att lita på Konsumentens lita på kommer att bli viktigt element i food kategori ledningssystemet Förpackning kommer att bli en viktig bärare av trust- related Kommunikation Värdeadderad spårbarhet Regulation (environment, Food, animal care etc.) Kvalificerande Krav Reaktiv strategi Fokus på produktåterkallande Följa förordningen, spåra ett steg framåt och ett steg bakåt i kedjan Rätta sig efter de krav som detaljhandel och andra kunder ställer Tracing, spåra uppströms Fokus på kedjespårbarhet och ett minimum av intern spårbarhet Ekonomisk riskanalys Undvika badwill Minimera kostnader och skador vid produktåterkallande Proaktiv strategi Bra intern spårbarhet ger hjälp till produkt-, processutveckling. Slänga så lite som möjligt och sälja så mycket högkvalitativ produkt som möjligt, ordning och reda Tracking spåra nedströms Risk Management system, hantera risker och värdera risker (HACCP i hela värdekedjan) God logistik, dra nytta av optimala informationsflöden God PR, Goodwill del av företagets profil Involvera hela livsmedelskedjan inkl. konsument och kommunicera spårbarhet Tjäna pengar på spårbarhet och riskhantering Värde adderad spårbarhet Risk hantering Ett företags riskhantering tar sin utgångspunkt i denna vilja att undvika skador, förluster och störningar och inriktas på att fånga upp allvarlig risker. Riskanalys är i många avseenden ett beredningssystem som kopplas till verksamhetens ledningssystem Riskanalyser utgör beslutsunderlag för riskledning.. Riskidentifiering är en process som syftar till att alla möjliga faror för ett visst intresse upptäcks. Riskvärdering är en kalkyl eller en upplevelse av de karakteristiska omständigheter som kännetecknar en oönskad händelse. En riskanalys skall behandla alla logiska alternativ för riskbehandling inkl. riskfinansieringslösningar (alternativt försäkringar ) Källa Pia Lundberg Pace Värdeadderad spårbarhet 6

7 Tillvägagångssätt vid Riskanalys (A) Definiera den interna processen och (B) tidsförloppet ut ut till till konsument (D) Uppskatta varumärkeskonsekvens (C) Identifiera riskkällor (F) Analysera risker (E) Uppskatta sannolikhet Modifiera Tids- och händelseförlopp för Coca-Cola scenariot 943 personer uppger sig ha insjuknat vid förtäring av Coca-Cola Konsument nr 1 rapporteras sjuk efter förtäring av Coca-Cola Kontaminerad produkt når återförsäljare H M Ekonomisk konsekvens Acceptabel? Nej Kontaminerad produkt lämnar fabrik L Ja L M H Sannolikhet Riskanalys färdig Världs klass företag Nå nöjda konsumenter Tillfredställa outtalade krav Tillfresställa Konsumentens basala krav Kreera konsument lojalitet Kreera konsument trust Skyddar från complaints Hur mycket kostar det att installera ett spårbarhetssystem? Att installera ett spårbarhetssystem kostar omkring 0,5-2 % av omsättningen (publicerade data från USA). Kostnaderna att återkalla en produkt är > inklusive förlorad tid. Kostnaderna att förlora varumärket är > 5 million USD dvs. 4 million 7

8 Uppskattad totalkostnad för en detaljhandelskedja och dess leverantörer för tillbakadragande Tid att återkalla produkten, transporter etc. börjar vid 0,05 miljoner Inklusive bad will, skada på varumärket börjar vid 0,5 miljoner Återkallelse under 2002,2003, 2005 (Data kommer från deltaljhandel) Insats Tillbakadragande av EMV Tillbakadragande av andra varumärlen Totalt Mål Sverige 4 /12/20 20/38/55 24/50/75 Nord Europa 10/32/46 47/104/156 57/136/212 Uppskattad total kostnad för återkallelse av produkt ( Detaljhandel plus leverantörer) Baskostnader/ansats från butik Tid att återkalla produkten, transport etc. börjar vid 0,05 million Inklusive bad will, skada på varumärket startar vid 0,5 Aspects on economy Aspekter på ekonomi Uppskattad total kostnad för återkallelse från butik EMV ( 2003) Sverige Tids kostnader, transporter etc. 0,6 million Bad will, skada på varumärket etc. 6,5 million Norra Europa Tids kostnader, transporter etc. 1,7 million Bad will, skada på varumärket etc. 17,2 million Aspekter på ekonomi 8

9 Ungefärliga total kostnader för återkallelse från butik (andra varumärken) 2003 Sverige tid, transporter etc. 2 million bad will, skada på varumärket etc. 21 million Norra Europa Transport, tid etc. 5,6 million Bad will, skada på varumärket etc. 56,5 million Aspekter på ekonomi The costs to invest in a system is profitable in the log run As the consumer needs corresponding product from somewhere else; a competing retailer or another food producer that is not affected which means that the one who is not struck earn corresponding amount of money. Kostnaderna att investera i ett spårbarhetssystem är lönsamt på lång sikt Eftersom konsumenten behöver motsvarande produkt från någon annan; kommer en konkurrerande detaljhandel eller livsmedelsproducent som inte är påverkad tjäna motsvarande mängd pengar. Det är helt otänkbart att erhålla Fler och nya kunder samt nya marknader Bättre utbildad personal Minskade produktionskostnader. mindre risk och sårbarhet Möjligheter att investera Hållbara företag Skydd av varumärken Överlevnad av livsmedelsföretag Framtid Utan transparent produktion och värdeadderande spårbarhet och riskhantering i värdekedjan 9

10 Slutsats Slutsats As the Chief Oren Lyons said Transparent produktion är värde adderad spårbarhet/ riskhantering i livsmedelsvärdekedjan är extremt viktiga faktorer för att få hållbar utveckling i samhället "Oh chiefs! Think not of yourselves, nor of your families, nor even your generation when you sit and council for the welfare of the people. But make your decisions on behalf of the seventh generation coming..." (The Great Peacemakers' instructions to the new leadership of the Haudenosaunee (meaning the "People of the Longhouse", the Iroquois), circa 1000 AD.) En uppgift till dig som lyssnar: nästa gång Du äter ett mål mat Läs på förpackningen Innehållet i maten Ursprunget på maten Hur var den tillverkad När var den tillverkad och skicka informationen till min adress References and sources Johnsson M 2004 Presentation av Avdelningen för Förpackningslogistik Skjöldebrand C, Lareke A & Nilsson F Spårbarhet en väg mot transparens. Forskningsprojekt LTH Stenström J 2004 Paper at Processteknik 2004 Göteborg Sweden 2004 Alklint C; Göransson A 2004 Spårbarhet en väg mot transparans- Fallstudier i livsmedelskedjan Klingspor J 2006, MeNy Course on BRC January 2006 Lareke A Forskning kring spårbarhet Olsson D, Svensson S DOSS modellen- Värderingsmodell för riskerna vid tillverkning av flytande livsmedel Exjobb TM programmet LTH 2005 Karlsson Jonas; Eken Cecilia 2005 Livsmedelskedjan ur ett försörjningsperspektiv Exjobb TM programmet LTH 2006 FriskMat 2003 Transparent and i food value chain Lundberg P and Nilsson L Risk Management and Nemery B et al. The Coca Cola incident in Belgium June Food and Chemical Toxicology 40 (2002)

Cecilia Eken Jonas Karlsson. Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv

Cecilia Eken Jonas Karlsson. Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Cecilia Eken Jonas Karlsson Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv 2006 Cecilia Eken & Jonas Karlsson Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola Företagsekonomiska Institutionen,

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys Märkning av genmodifierade livsmedel en företagsekonomisk analys Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Sara Furemar Rapport 2002:3 ISSN 1650-0105 Tryckt av Rahms i Lund,

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Factory Sisu Läkerol Dents Tupla Mynthon Nutisal Sperlari. Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife Kexchoklad Läkerol

Factory Sisu Läkerol Dents Tupla Mynthon Nutisal Sperlari. Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife Kexchoklad Läkerol Sperlari Ahlgrens bilar Xylifresh Chewits Jenkki Venco ietorelle Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife exchoklad Läkerol Galatine Dietor Plopp King Bridge Polly Center Malaco Sportlunch The Jelly Bean

Läs mer

Vi slänger frukt och grönsaker i onödan varför?

Vi slänger frukt och grönsaker i onödan varför? Vi slänger frukt och grönsaker i onödan varför? Vi bedömer att handelsnormerna har en begränsad inverkan på svinnet i Sverige. Det är istället handelns och konsumenternas höga kvalitetskrav som orsakar

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport VÅRT ANSVAR Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende och lönsamhet.

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete?

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Klimatkompensering - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Magisteruppsats inom Företagsekonomi Företagsekonomiska institutionen Industriell och

Läs mer

Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen

Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen Företagsekonomiska Institutionen, Kandidatuppsats marknadsföring, FEK 582 VT-07 Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen En komparativ studie av företag som drabbades av akrylamidlarmet 2002

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden?

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2007 Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Författare: Kevin Ong Handledare: Bengt-Göran

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Privat-offentlig samverkan. från idé till fungerande praktik. Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus. kbm:s temaserie 2006:2

Privat-offentlig samverkan. från idé till fungerande praktik. Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus. kbm:s temaserie 2006:2 Privat-offentlig samverkan från idé till fungerande praktik Martin Carlsson-Wall Kalle Kraus kbm:s temaserie 2006:2 kbm:s temaserie 2006:2 Privat-offentlig samverkan från idé till fungerande praktik Martin

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer