Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter"

Transkript

1 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande principer för gemenskapens informations- och säljfrämjandepolitik bör vara: förenlighet med WTO:s regelverk och frånvaro av protektionistiska/handelsstörande inslag det offentliga åtagandet bör inte sträcka sig för långt in på den privata domänen eller stå i vägen för privata initiativ samstämmighet med övriga politikområden budgetrestriktivitet förenlighet med subsidiaritetsprincipen likabehandling av alla medlemsstater frivilligt deltagande vad gäller finansiering förenkling av regler och administration produkter som kan vara farliga för hälsan bör ej omfattas av politiken informationen ska vara saklig och korrekt Frågor och svar 2. Säljfrämjande- och informationspolitikens europeiska mervärde Fråga 1: Vilka målgrupper bör politiken för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer till stöd för jordbruksprodukter ha för att kunna ta itu med nya utmaningar på de lokala, europeiska och globala marknaderna och för att kunna maximera det europeiska mervärdet? Vad bör denna politik bidra med utöver de insatser som redan görs av andra aktörer (t.ex. den privata sektorn)?

2 2 Målgrupperna bör bestämmas utifrån de behov som finns på olika marknader vid olika tillfällen. Behoven kan variera beroende på marknadssituation. En utgångspunkt och grundläggande tanke bör vara att det är konsumenterna som behöver informationen. Det kan dock vara viktigt att sprida informationen även i andra led, t.ex. inom produktion och handel. Politiken bör ha som främsta syfte att informera konsumenten om de regler och krav som omgärdar europeisk livsmedelsproduktion, eftersom detta sällan framgår av privatfinansierad marknadsföring. 3. Inre marknaden: framhäva den inre jordbruksmarknaden med hjälp av dess produkter Fråga 2: Vilka informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder bör genomföras för att stärka de lokala och regionala marknaderna? Kännedom om de lokala och regionala marknaderna finns främst på medlemsstatsnivå varför beslut om denna typ av kampanjer och åtgärder bör fattas av respektive medlemsstat. Fråga 3: Vilka är de specifika behoven i fråga om information och säljfrämjande åtgärder avseende europeiska produkter, och vilka bör målen vara på den inre marknaden? Målet på den inre marknaden bör i första hand vara att konsumenterna ska kunna göra medvetna val utifrån objektiv och pålitlig information om dels produkterna, dels de regler och krav som omgärdar produktionen. Fråga 4: Vilka åtgärder bör vidtas för att uppnå målen och därmed optimera EU:s insatser på den inre marknaden? Kontinuerlig information samt punktinsatser vid behov för att tillgodose i första hand konsumentens behov. 4. En yttre marknad med allt hårdare konkurrens: en utmärkt plats för att främja försäljningen av europeiska produkter. Fråga 5: Vilka är de specifika behoven för information och säljfrämjande åtgärder avseende europeiska produkter, och vilka bör målen vara på den yttre marknaden? Målet på den yttre marknaden bör bl.a. vara att ge konsumenter i tredje land en möjlighet att göra medvetna val baserat på relevant och

3 pålitlig information om dels produkterna, dels de regler och krav som omgärdar produktionen inom EU. Fråga 6: Vilka åtgärder bör vidtas för att uppnå målen och därmed optimera EU:s insatser på den yttre marknaden? Enligt utvärderingar som gjorts av tidigare kampanjer har handelsdelegationer på hög nivå haft god effekt i tredje land Innehåll och administrationsformer för inre och yttre marknaden Fråga 7: Vem bör kunna få finansiering? Bör vissa mottagare prioriteras? Hittills har det endast varit tillåtet för branschorganisationer och branschövergripande organ att få stöd för säljfrämjande. Sverige anser att det är en bra princip att stöd inte ska utgå till marknadsföring av enskilda företag eller varumärken. Fråga 8: Finns det möjliga synergieffekter mellan EU:s olika instrument för säljfrämjande och information som man kan utnyttja till att utveckla effektivare och mer ambitiösa strategier för tillträde till lokala, europeiska och globala marknader? Det kan finnas synergier mellan den horisontella förordningen för säljfrämjande åtgärder och möjligheterna till marknadsföringsstöd på det regionala och lokala planet, t.ex. inom landsbygdsprogrammet. För att synergier ska uppstå regionalt och lokalt krävs dock ett mer samlat beslutfattande än idag. Sverige anser att urval och administration för lokala, regionala och nationella projekt bör ske i respektive medlemsstat eftersom det är där man bäst känner till marknadsförhållanden och målgrupper. Det bör dock finnas övergripande gemensamma krav som gäller insatser på lokal och regional nivå. För övergripande kampanjer inom EU och åtgärder på den yttre marknaden skulle urvalet kunna göras vid kommissionen för att på så sätt uppnå dels likabehandling, dels synergier mellan olika projekt. Fråga 9: Vilka jordbruksprodukter och livsmedel bör kunna komma ifråga för åtgärder, och enligt vilka kriterier? Sverige anser att det är viktigt att i första hand ge branschen möjlighet att motivera vilka produkter och marknader som behöver draghjälp i form av en kampanj. Vid exempelvis sjukdomsutbrott eller andra kriser i branschen kan det behövas olika insatser på olika platser. Även

4 4 under normala förhållanden kan kunskapsnivån variera betydligt mellan olika medlemsstater. Det är därför svårt att avgöra generellt vilka produkter som behöver stöd. Det bör dock finnas övergripande gemensamma krav på information som gäller t.ex. produktsäkerhet, spårbarhet, djurhälsa, näringsinnehåll m.m. Vidare anser Sverige att förslag till nya program och insatser alltid bör baseras på relevanta marknadsundersökningar och aktuell statistik. Stöd bör ej ges för marknadsföring av produkter som kan vara skadliga för hälsan. Fråga 10: Vilka medel för säljfrämjande åtgärder kan ge ett större genomslag? Bör man koncentrera sig på nyckelbudskap som fem frukter om dagen och en smak av Europa eller på produktkategorier (tillexempel ost och vin)? Den svenska bedömningen är att konsumtionsvanor och hur konsumenten uppfattar material eller budskap, kan variera mellan olika medlemsstater. Det är därför svårt att avgöra generellt hur säljfrämjande åtgärder bör utformas. Fråga 11: Vore det lämpligt att ge större plats åt uppgifter om produkters ursprung, och i så fall enligt vilka kriterier? Enligt dagens regler är det inte möjligt att marknadsföra produkters ursprung såvida det inte rör sig om skyddade geografiska beteckningar. Sverige ställer sig mycket tveksamt till att godkänna kampanjer som fokuserar på produkternas ursprung. Fråga 12: Vore det lämpligt att utnyttja varumärken som säljfrämjande verktyg på den yttre marknaden, och i så fall enligt vilka kriterier? Sverige anser att principen om att inte ge stöd för marknadsföring av enskilda varumärken bör finnas kvar. Fråga 13: Vilka faktorer hindrar framläggandet och genomförandet av program som omfattar flera länder? Vad behöver göras för att uppmuntra sådana program, som har en särskilt stark europeisk dimension? En möjlighet skulle kunna vara att kommissionen regelbundet bjuder in till branschmöten, t.ex. angående handelsdelegationer på hög nivå eller mässor i tredje land. Fråga 14: Behöver det utvecklas andra typer av program och /eller verktyg? Behovet bör i så fall framgå av de programutvärderingar som har gjorts eller av kommande utvärderingar. Det är viktigt att program och

5 verktyg, såväl nya som gamla, är förenliga med gröna boxens kriterier i WTO:s jordbruksavtal. Det är också viktigt att ett enklare och snabbare administrativt förfarande eftersträvas, alla medlemsstater behandlas lika samt att stöd till produkter som kan vara skadliga för hälsan undviks. Fråga 15: Hur kan man förenkla och förbättra urvalet och genomförandet av programmen? Sverige anser att urval och administration för lokala, regionala och nationella projekt bör ske i respektive medlemsstat. Vid större multinationella projekt eller insatser på den yttre marknaden skulle arbetet kunna ske vid kommissionen. På så vis undviks den dubbla administration som sker idag, samtidigt som subsidiaritetsprincipen beaktas Slutsats: Offentlig debatt och andra åtgärder Fråga 16: Deltagarna i samrådet uppmanas att ta upp eventuella frågor rörande politiken för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer avseende jordbruksprodukter som inte diskuteras i detta dokument. Sverige har inga övriga frågor.

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer