EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor över förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (KOM(2003) 657 C5-0654/ /0265(CNS)) Föredragande: Roger Helmer PA\ rtf PE

2 PA_Leg PE /7 PA\ rtf

3 FÖRFARANDE Vid utskottssammanträdet den 21 januari 2004 utsåg utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi Roger Helmer till föredragande. Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den... behandlade utskottet förslaget till yttrande. Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) nedanstående ändringsförslag med röster för, röster emot och nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: (ordförande/ordförande för sammanträdet), (vice ordförande), Roger Helmer (föredragande),, (suppleant för ), (suppleant för... i enlighet med artikel i arbetsordningen),... och.... PA\ rtf 3/7 PE

4 KORTFATTAD MOTIVERING Detta förslag till direktiv syftar till att förbjuda diskriminering mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till varor och tjänster som är avsedda för allmänheten. Det grundar sig, med all rätt, på en överväldigande mängd av stadgor och deklarationer om jämställdhet mellan könen som de flesta medlemsstater är signatärer till. En omständighet som emellertid inte beaktas i förslaget är att diskriminering på grund av kön också är förbjudet i samtliga medlemsstaters konstitution. Det föreslagna direktivet är därför inte bara överflödigt, det står också i strid med subsidiaritetsprincipen. Trots att föredraganden finner syftet med detta förslag till direktiv mycket lovvärt är utkastets breda omfattning ändå bekymmersam. Det måste påpekas att direktivet, i sin nuvarande form, skulle göra det olagligt med vissa typer av kommersiell praxis som grundar sig på sunda ekonomiska principer, och som sällan anses vara tvivelaktiga, och som kan fungera till fördel för såväl det ena som det andra könet, beroende på vilken verksamhet det rör sig om. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi vill särskilt rikta uppmärksamheten på att vissa marknadsföringsmetoder som varit i bruk länge hotas av förslaget till direktiv. Det är exempelvis en vanlig sed att barer, klubbar och restauranger bjuder på fri entré eller billigare drinkar för att uppmuntra till en jämnare balans mellan kvinnor och män. På samma sätt kan kontaktbyråer, som är beroende av balans i förhållandet mellan antalet män och kvinnor, erbjuda billigare avgifter för det kön som är underrepresenterat i deras register. Sådan marknadsföring måste få fortsätta och ett ändringsförslag har lagt fram i detta syfte. Er fördragande är övertygad om att friheten att välja kommersiell praxis i Europa måste skyddas och att varje slags hinder mot denna frihet måste vara ytterst välgrundad. Det återstår för kommissionen att lägga fram bevis på att problemet är så allmänt förekommande att det berättigar till områdesövergripande begränsningar av sedvanlig kommersiell praxis. Detta skulle vara en åtgärd som skulle leda till nackdelar för de europeiska tjänsteleverantörer på den allt mer internationella europeiska marknaden för dessa tjänster. ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: PE /7 PA\ rtf

5 Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringar Ändringsförslag 1 Skäl 10a (nytt) (10a) Syftet med lagstiftning mot diskriminering är att undanröja orättvis och godtycklig diskriminering. Åtgärder mot diskriminering får aldrig begränsa företagens frihet att följa marknadsdifferentieringsstrategier som grundar sig på statistiska förhållanden, kommersiell erfarenhet eller som på annat vis är kommersiellt sunda. Företagens frihet att differentiera marknaden grundat på bevis måste skyddas, till och med då det leder till olika villkor för män och kvinnor. Ändringsförslag 2 Skäl 12a (nytt) (12a) Principen om likabehandling bör inte hindra incitament eller marknadsföring som erbjuds endast ett kön av sunda kommersiella skäl, exempelvis för att uppnå jämn balans mellan mäns/kvinnors deltagande i sådana branscher där den kommersiella fortlevnaden är beroende av en sådan balans. Det är viktigt att skydda sådan reklam där lika behandling av kvinnor och män vid prissättning skulle vara till med för företagen. Ändringsförslag 3 Artikel 1, punkt 3 3. Detta direktiv hindrar inte att skillnader görs i samband med varor och tjänster där 3. Detta direktiv hindrar inte att skillnader görs i samband med varor och tjänster där 1 EUT C.../Ännu ej offentliggjort i EUT. PA\ rtf 5/7 PE

6 kvinnor och män inte är i en jämförbar situation därför att varorna och tjänsterna uteslutande eller främst är avsedda för personer av det ena könet, eller i samband med tjänster som utförs på olika sätt beroende på vilket kön mottagaren tillhör. kvinnor och män inte är i en jämförbar situation därför att: 1) Varorna och tjänsterna uteslutande eller främst är avsedda för personer av det ena könet. 2) Varorna och tjänsterna utförs på olika sätt beroende på vilket kön mottagaren tillhör. 3) Statistik eller andra bevis gör det kommersiellt orimligt att tillämpa enhetliga villkor för män och kvinnor. Företagens frihet att differentiera marknaden grundat på bevis måste skyddas, till och med då det leder till olika villkor för män och kvinnor. Ändringsförslag 4 Artikel 4 1. Medlemsstaterna skall säkerställa att användningen av könstillhörighet som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster är förbjuden i alla nya avtal som ingås efter den [det datum som avses i artikel 16.1]. 2. Medlemsstaterna får skjuta upp genomförandet av de åtgärder som är 1. Medlemsstaterna skall säkerställa att användningen av könstillhörighet som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och i samband med finansiella tjänster är tillåten och inte utgör diskriminering:. - om skillnaden i behandling grundar sig på en objektiv egenskap som hänger samman med könet, - om en sådan egenskap härrör från statistiska uppgifter som återger skillnader i de underliggande riskerna, på grund av egenskaper hos de berörda särskilda varorna eller tjänsterna eller det sammanhang i vilket de prissätts eller levereras. PE /7 PA\ rtf

7 nödvändiga för att iaktta bestämmelsen i punkt 1 senast till den [sex år efter det datum som avses i punkt 1]. I sådant fall skall dessa medlemsstater omedelbart underrätta kommissionen om detta. De skall ställa samman, offentliggöra och regelbundet uppdatera uttömmande dödlighetstabeller samt tabeller över förväntad livslängd för kvinnor och män. Att försäkringsindustrin använder kön som en riskfaktor är objektivt och grundar sig på statistik. Att utesluta könsfaktorn skulle ha ett antal oavsedda och oönskade följder. Detta skulle i samband med bilförsäkringar leda till högre premier för unga kvinnliga bilförare och lägre premier för unga manlig bilförare och till negativa följder för den allmänna trafiksäkerheten. När det gäller skillnader i pensioner mellan män och kvinnor är dessa objektivt berättigade på grund av kvinnors längre förväntade livslängd. Att utesluta könsfaktorn skulle leda till lägre allmänna pensionsinkomster. PA\ rtf 7/7 PE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*) Begäran om förhandsavgörande Grundläggande rättigheter Bekämpning av diskriminering Likabehandling av kvinnor och män Tillgång till och tillhandahållande

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 24.9.2013 2013/0139(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 26.3.2013 2012/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2222(INI) 3 februari 2004 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag)

Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag) EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FINANSIELLA INSTITUT Försäkring MARKT/2517/02 SV Orig. EN Garantisystem för försäkringstagare: nuläget och inriktningen på det kommande arbetet (Diskussionsunderlag)

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 123-236 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Kurt Lechner Konsumentkreditavtal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

L 141 officiella tidning

L 141 officiella tidning Europeiska unionens L 141 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtioåttonde årgången 5 juni 2015 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2288(INI) 5.6.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer