Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14"

Transkript

1 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1: Årsplan Hissjö familjedaghem Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Hissjö familjedaghem Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Maria Granberg, förskolechef Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Fastställd/Upprättad Reviderad -- Version -- Giltighetstid 2013/2014

2 2 Inledning Vardagspedagogik och den fria leken är en viktig stomme i familjedaghem. Fantasi och kreativitet får fritt utrymme. Familjedaghemmens verksamhet bygger på kapitel 25 i Skollag 2010:800, samt Allmänna råd för familjedaghem. Under hösten 2012 kom nya Allmänna råd för Pedagogisk omsorg som förtydligar hur verksamheten ska bedrivas. Föreliggande kvalitetsredovisning har i huvudsak tagits fram av dagbarnvårdarna genom att utvärdera och analysera målområden och förbättringsområden i den egna handlingsplanen, utvärderingar utifrån den egna föräldraenkäten samt de kontinuerliga samtal som förs med föräldrar och barn inom verksamheten. Kvalitetsarbetet planeras utifrån en årsplan där avstämningar är regelbundet inplanerade för varje månad. Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare i sitt hem tar emot barn till föräldrar som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga, enligt samma förutsättningar som gäller för förskolan. Barnen inom Hissjö familjedaghem är företrädesvis 1-5 år, men barn upp till 12 år erbjuds plats. Under det gångna året har majoriteten av barnen bestått av de yngre åldrarna vilket har haft betydelse för verksamhetens innehåll och utformning, aktiviteter, samt arbetsmiljö. Inskolning av barn sker framför utifrån barnens behov av plats och vilken tillgång på platser som finns i verksamheten, vilket innebär att det kan skifta under året. Barngrupperna kan därför se olika ut från månad till månad utifrån antalet barn, deras ålder och kön. Verksamheten bygger på en väl utvecklad samverkan mellan hem och dagbarnvårdaren. Som ett viktigt komplement till familjedaghemmet använder man sig av gemensamma aktiviteter i grupplokal ett par gånger per vecka för att möta fler barn och vuxna från olika familjedaghemsgrupper i närområdet. Där arbetar även gruppens vikarie torsdagar och fredagar. Förutsättningar Byn Hissjö är belägen ungefär 1,5 mil nordväst om Umeå, längst väg 363. Trots närheten till centrala Umeå har Hissjö fortfarande utpräglad landsbygd, omgivet av åkermark, skog, sjö och viss djurhållning. Antalet jordbruk har, på samma sätt som i övriga landet, minskat på senare år men det finns fortfarande kvar ett mindre antal. Majoriteten av de boende i byn pendlar till arbete i Umeå. Sedan några år tillbaka har antalet invånare i samhället ökat markant som en följd av nybyggnation och födslar. Skolan har genomgått en utbyggnad samt modernisering. Hissjö-området har fem anställda dagbarnvårdare varav en är utbildad barnskötare. De övriga har genomgått Umeå kommuns grundutbildning för dagbarnvårdare. Vikarie har barnskötarutbildning. Alla dagbarnvårdare i gruppen är boende i Hissjö eller i närliggande byar. Vid eventuell sjukfrånvaro, ledighet eller annan frånvaro vikarierar en vikarie och ibland vikarierar personalen för varandra vilket innebär, i så fall att de fördelar dagbarnen på de dagbarnvårdare som för tillfället är i tjänst, om förutsättningar finns. För att klara uttag av övertid har vi under läsåret 2014 anställt en vikarie som arbetar i den gemensamma lokalen. Familjedaghemsverksamheten bedrivs i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som även sammanfaller med barnets egen närmiljö. Arbetslaget träffas även regelbundet i byns bygdegård, skolans gymnastiksal, vid bokbussen och arbetar utifrån olika planerade aktiviteter. Bygdegården är inte särskilt anpassad för verksamheten och har vissa brister beträffande t ex invändig ljuddämpning, rumsindelning samt möblemang, framför allt i den stora samlingslokalen.

3 3 Barnens arbetsmiljö Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar i praktiken med värdegrundsuppdraget. Arbetslaget har satt mål för sitt likabehandlingsarbete utifrån de barngrupper vi har, förutsättningarna i organisationen, samt föräldrautvärderingar och dialog vid föräldramöten. Introduktionen av grundverksamheten [umgänge, rutiner, lek-lärandemiljö] har varit tydlig. Barnen visar trygghet med varandra och i sig själva, känner igen miljöer som gruppen vistas i och vet vilka aktiviteter man kan välja mellan i familjedaghemmens lilla och stora grupp. Barnen visar att de känner igen vilka rutiner som gäller i olika situationer och umgås för det mesta på ett trivsamt sätt med andra barn och vuxna i verksamheten. Samarbetet med föräldrarna fungerar utmärkt, vilket visar sig i alla utvärderingar som gjorts, både via enkät och i gruppdialoger vid föräldramöten. Familjedaghemmen styrs av en tydlig värdegrund i arbetet med barnen. Man tar tag i konfliktsituationer och ger barnen verktyg att vara en bättre kompis. Målet är att alla ska känna delaktighet och gemenskap. Alla barn leker med varandra och respekten för varandras och andras olikheter är stor. Arbetslaget har lyckats skapa en grundtrygghet i barngrupperna. Barnen leker och samspelar mycket bra. I familjedaghem ser vi att barnen har goda förutsättningar att lyckas i sitt samspel pga den lilla gruppen. Varje familjedaghem har egna rutiner som barnen känner igen och som skapar igenkännande. Trygghet är högt prioriterat i familjedaghemmen och har goda resultat i föräldraenkäten. Även om arbetet i den gemensamma lokalen innebär vissa svårigheter så träffar barngrupperna varandra i olika konstellationer under veckan. Barnen får det bästa av två världar, att vara i liten och stor grupp med en eller flera vuxna. Under året har många sjukdomar florerat inom barngrupperna. Det har inneburit svårigheter att bedriva pedagogisk verksamhet genom att barnen många gånger inte orkat med inplanerade aktiviteter. I verksamheten upplevs att många föräldrar har svårt att se att deras barn inte orkat med verksamheten och de ofta har kommit tillbaka till verksamheten innan de är helt friska. Då mår de inte bra. Den gemensamma lokalen i bygdegården har pga utformning ej de bästa förutsättningarna för samverkan mellan alla grupper vid samma tillfälle pga att rummen är stora och ej delbara. Lägen för de olika familjedaghemmen gör den gemensamma lokalen mer eller mindre tillgänglig för olika familjedaghem. Barnens la rande Familjedaghem erbjuder stimulerande och varierande miljöer, både inne och ute, som påverkar barnens kreativitet i positiv riktning. Barnen får upptäcka tillsammans med kompisar och med en vuxen som kan beskriva och erbjuda fakta men även utforska okända kunskapsområden tillsammans med barnen i den praktiska vardagen. Barnen har sett fram emot aktiviteter som uppdragskort inom området matematik. Barnen är nyfikna på ord och bokstäver, sång och ramsor, samt talpedagogväskorna. Upprepning är en trygghet i prövandet av språk och matematiska termer och har därför ett huvudfokus i arbetet med de yngre barnen. Barnen har getts tillfälle att utforska naturen på olika plan både inne och ute, i skog och mark. Skapande och musik har kombinerats vid de gemensamma aktiviteterna i lokalen. En fördel är att väva samman olika delar i lärandet i samma aktiviteter. Här får även språk och matematik plats. Varje familjedaghem värnar om miljön och barnen är med vid olika moment som matlagning, odling, sopsortering och samtal om hur vi är en del av världen, samt skillnader och likheter för barn i olika delar av världen. Dagbarnvårdare försöker spegla detta i stort och smått i dialog med barnen, oftast utifrån barnens egna funderingar. För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sitt lärande och utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har kunnat hänvisa föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Från hösten 2014 kommer inte specialpedagog att vara kvar i verksamheten. I familjedaghem är den

4 4 dagliga kontakten med föräldrarna den största styrkan. Ett samtal kring vad barnen gjort under dagen förs ofta och man visar bilder från de aktiviteter som barnen varit med om, vilket gör att föräldrarna blir delaktiga i vad barnens lärandemiljöer innebär. Pga tidsbrist har enbart några föräldrar har fått erbjudanden som samtal kring barnens vistelse i familjedaghem och vad man lagt märke till i deras utveckling och lärande. Vi har prioriterat de barn som går över till 6-årsverksamheten då vi använt av gemensam tid till bl a Hissjö-enhetens projekt, inskolning av vikarie och möten. Uttag av större mängd övertid har även påverkat möjligheterna att få tiden att räcka till att samtala med föräldrarna. Pga tidsbrist enligt ovan har vi ej kunnat jobba i den mån vi hade önskat med matematik, språk och naturkunskap, skapande och musik. Barnens persönliga öch söciala utveckling Familjedaghemmen tar tillvara på barnens kreativitet och fångar upp den i olika aktiviteter som utformas utifrån barnens visade intresseområden. Förskolechef börjar bli mer delaktig i överlämning av barnen till förskoleklass. Från och med våren 2013 har vi prövat en ny modell där förskolafamiljedaghem-specialpedagog-förskoleklass-rektor träffas för dialog kring arbetssätt. Detta för att ytterligare sätta fokus på förberedelsen inför start i förskoleklass. Familjedaghemmen arbetar medvetet och prioriterat med trygghet. Målen är tydliga och man tar vara på barns nyfikenhet, lust och lärande i lek och planerad aktivitet, samtidigt som barnen får träna på turtagning och empati i många olika sammanhang. De vuxna finns med i processerna och är ett stöd för barnen i deras samhörighet med andra. Detta pågår ständigt. För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sin sociala utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete [http://www.lekarbetspedagogik.se/foreningen.php]. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har även väglett föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Utifrån den specifika situation som finns i familjedaghem med de små grupperna kan det ibland vara svårt att upptäcka om barn har samspelssvårigheter i stor grupp. Vi ser vikten av att inför skolstart delta i sammanhang där det finns större grupper (exempel 5-årsgruppen, där de får möjlighet att lära känna varandra under en längre period). Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsgruppen planerar gemensamt för terminernas arbete. Utifrån den gemensamma planeringen, de egna förutsättningarna och barngruppernas sammansättning, utformar varje dagbarnvårdare sina aktiviteter och innehållet i den dagliga verksamheten. Verksamheten utvärderar månad för månad sin verksamhet utifrån delmål i årsplanen/handlingsplanen. Varje termin görs en analys utifrån svagheter och styrkor, samt hur man behöver arbeta vidare. Utvärderingarna leder till ständiga dokumenterade förbättringar i verksamheten och tiden räcker bättre till planering och dialog. Verksamheten möter de nya direktiven för kvalitetsarbetet och hur det sammanfattas för intressenter utanför verksamheten, samt redovisning via hemsida. Årsplanen har varit tydlig att följa och leder till framförhållning och minskad stress i arbetslaget. Svårigheter finns att ta ut övertid som ofta förekommer i familjedaghem. Verksamheten har använt vikarie under 2013/2014, men trots detta är det svårt att lösa till fullo. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Arbetslaget kommer att fortsätta satsa extra mycket på introduktion av grundverksamhet i syfte att skapa en trygg samvaro med barnen så att de samspelar med varandra och använder sig av miljö och material som finns tillgängligt för dem i samspel med vuxna. Vid planering av inskolningar tas hänsyn till hur gruppen behöver tid och utrymme för att trygghet ska infinna sig i gruppen. Detta görs i samråd mellan dagbarnvårdare och förskolechef. Under hösten 2014 kommer samarbetet mellan familjedaghemmen ske i den gemensamma lokalen samt i de egna hemmen. Gemensamma aktiviteter kommer att organiseras upp och förbättras genom att planera in gemensam tid minst en

5 5 gång per vecka. Verksamheten behöver se till att alla barn får träna sitt sociala samspel både i små och stora grupper i större utsträckning. Det gemensamma arbetet utvecklas. Familjedaghemmen fortsätter samarbeta med föräldrar och förskolechef för råd och samverkan vid behov av stöd för barns bästa. Dagbarnvårdarna använder sig av olika lärmiljöer och sammanhang för att bidra till barns lärande och utveckling tillsammans med andra och väver in de olika kunskapsområdena i de dagliga aktiviteterna. Detta är familjedaghemmens största styrka och kan behöva lyftas i olika sammanhang. Med en vuxenontakt i gruppen blir det lätt för barnen att finna trygghet tillsammans med andra. Förskolechef förbättrar rutiner för delaktighet i överlämningen till förskoleklass och den dokumentation som följer barnet vidare. Familjedaghemmen fortsätter att utforma sin verksamhet utifrån barnens kreativitet eftersom vi ser att barnen är nyfikna på livet Under hösten 2014 fortsätter arbetslaget att anställa vikarie på 50%. Vid särskilda perioder kan vikarien arbeta mer. Återkommande dialog kring övertiden förs och en planering för uttag av övertid upprättas för att se om det minskar övertiden för varje dagbarnvårdare. För detta ansvarar förskolechef i samråd med dagbarnvårdare. En redogörelse över gruppens tid görs regelbundet för att varje dagbarnvårdare i arbetslaget ska få en bättre överblick över den gemensamma tiden. För detta ansvarar förskolechef. Förskolechef färdigställer kvalitetssammanställningen och ser till att den kommer berörda tillhanda. Särskilda tillfällen för träffar med arbetsgrupper för uppdatering av hemsidan läggs in i årsplanen. Förskolechef träffar idag alltid placeringsassistenter den första fredagen i mars varje år. Innan dess ses barngrupperna över och dialog förs med varje dagbarnvårdare innan träffen. Särskilt vid apt läggs ut för arbetslaget att utvärdera enligt delmålen i årsplanen. I ett långsiktigt arbete förs dialog mellan förskolechefer och dagbarnvårdare om hur vi kan bevara det som är unikt och bra med familjedaghem och samtidigt anpassa dagens verksamhet till de allmänna råd som kom ut hösten Slutord Hissjö familjedaghem utmärker sig i med mycket goda resultat i alla föräldraenkäter inom alla områden. Vi kan se att på det sätt man samarbetar med familjer är bra och att stödet från specialpedagog förbättrat verksamhetens samarbete med hemmen ytterligare. Genom att dagbarnvårdare styr sin verksamhet utifrån de barn som finns i gruppen, kan dagarna anpassas efter vilka förutsättningar man har i miljön och utifrån den barngrupp man har. Det innebär stora möjligheter att arbeta mycket väl med värdegrunden, arbeta i olika miljöer, med olika material utifrån barnen intressen, behov och lärande utifrån att tillämpa flexibla arbetsmetoder. Barnens arbetsmiljö Under läsåret kan man tydligt se familjedaghemmens styrkor i barnens arbetsmiljö genom gruppens gemensamma utvärderingar. Utvärderingarna stämmer väl överens med resultaten i föräldraenkäten. Introduktion av nya barn, trygghet i grupperna, nära samverkan med familjerna, likabehandlingsarbetet och att få vara både i liten och i stor grupp. Likabehandlingsplanen fyller sin funktion som stöd för det planerade arbetet. Fortfarande kan vi se svårigheterna med att några av familjedaghemmen ligger en bit bort från centrala Hissjö. Det innebär att alla barn inte får samma möjligheter att mötas i olika konstellationer i den gemensamma lokalen. Av den anledningen har några dagbarnvårdare i gruppen planerat att träffas hemma hos varandra för att erbjuda liten och stor grupp. Ett starkt plus är den nu väl inarbetade femårsverksamheten som bedrivs i samarbete med förskolans förskollärare och verksamhetens specialpedagog. För att alla barn ska kunna delta erbjuds taxi till och från femårsverksamheten. Vi kan se att det underlättat för barnen att känna sig som en grupp inför förskoleklass. Barnens lärande Varje familjedaghem genomför föräldrasamtal kring barns utveckling, lärande och behov efter de förutsättningar familjedaghemmet har. Detta år har det varit svårt att få tiden att räcka, det måste vi se

6 6 över. Alla grupperna arbetar mer eller mindre och på olika sätt med teman som musik, matematik, språk, skapande och hållbar utveckling. Utevistelsen är en stor del av familjedaghemmens styrka och alla familjedaghemmen erbjuder lärorika, upplevelsefylld miljöer där barnen får god erfarenhet av att vistas ute i naturen. För att möta upp barnens behov av kunskap och stöd har all personal både gemensamma och enskilda val av fortbildning. I år har den ekonomiska situationen försämrats något, vilket innebär att vi behöver se över möjligheten att åka till Familjedaghemskonferensen kommande vår. Varje familjedaghem har tillgång till Ipad. Detta är mycket uppskattat av barn och föräldrar som blir mer delaktiga i verksamhetens vardag, lek och lärandemiljöer. Ytterligare fortbildningsönskemål rör sig inom områdena naturvetenskap och teknik, Dagboken för Ipad samt fördjupning i ADHDproblematik. Signifikant för just denna familjedaghemsverksamhet är följande: För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sitt lärande och utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har kunnat hänvisa föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Detta stöd kommer nu inte att finnas kvar pga ekonomi. Vi får följa detta för att se hur det påverkar barns utveckling och lärande och hur vi kan kompensera. Barnens personliga och sociala utveckling Familjedaghemmen tar tillvara på barnens kreativitet och fångar upp den i olika aktiviteter som utformas utifrån barnens visade intresseområden. En av familjedaghemmens styrkor är just att se varje barns styrkor, svårigheter och behov genom att man tillbringar hela dagar varje dag med barnen i gruppen. Det gör det lättare att upptäcka och förmedla om barnen har behov av särskilt stöd som t ex lekarbete som erbjuds barnet i dialog med föräldrar och förskolechef. På så sätt kan de barn som har t ex svårigheter med socialt samspel, med språk eller obearbetade upplevelser få utrymme att träna på detta i en liten miljö och få utlopp för tankar och känslor som bearbetas genom leken [se Genom lekarbetet upprättas en god kontakt med familjen som sedan följer barnet genom skolåren om samma kontaktformer fortsätter att praktiseras i förskoleklass och skola. Utifrån den specifika situation som finns i familjedaghem med de små grupperna kan det ibland vara svårt att upptäcka om barn har samspelssvårigheter i stor grupp. Vi ser vikten av att inför skolstart delta i sammanhang där det finns större grupper, t ex genom femårsverksamhet eller påhälsning i förskoleklass. Förskolechef/rektor har blivit mer delaktig i överlämning av barnen till förskoleklass genom en ny modell där förskola-familjedaghemförskoleklass-rektor träffas för dialog kring arbetssätt. Detta för att ytterligare sätta fokus på förberedelsen inför start i förskoleklass. Det har fungerat bra. Systematiskt kvalitetsarbete Planering för verksamheten sker till viss del gemensamt men till stor del enskilt. Detta kan utvecklas, men en svårighet ligger i att gruppen inte kan mötas på ett tillfredsställande sätt pga lokaler och avstånden mellan dagbarnvårdarna. Under några år har verksamheten utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete som underlättat för utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Rutiner och förutsättningar för att få tiden att räcka till denna uppgift ses som mycket funktionella av dagbarnvårdargruppen och har gjort kvalitetsarbetet begripligt och greppbart. Årsplanen har blivit ett reellt stöd. Dagbarnvårdaravtalet är idag inte funktionellt fullt ut. Torts idoga försök att sätta in vikarie så är det svårt att hålla nere övertiden, vilket är en stor och viktig arbetsmiljöfråga och kvalitetsfråga. Vi vill ju att dagbarnvårdaryrket ska fortsätta vara ett attraktivt yrke då vi ser de stora fördelarna med att erbjuda små barngrupper i hemmiljö. Detta är en stor och övergripande fråga att arbeta vidare med. Verksamheten behöver nya rutiner för att se till att kvalitetsarbetet sammanfattas för intressenter utanför verksamheten, samt redovisning via hemsida. Ansvaret ligger på förskolechef att se till att tillräcklig information om verksamhetens kvalitet och innehåll presenteras publikt.

7 7 Det finns för- och nackdelar med ensamarbete, men som jag ser det så är familjedaghem en form som är värd att bevara. På kort sikt handlar det om att ta del av de nya allmänna råden och på lång sikt att implementera dem och förbättra utifrån de förutsättningar som finns i varje unikt familjedaghem. Umeå den 9 september 2014 Förskolechef Maria Granberg

8 8 Bilaga 1 Å rsplan familjedaghem Hissjö Augusti Sommarverksamhet Introduktion/Inskolning Introduktion av grundverksamhet Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Skattning Bruk A.3, A.4, A.5 Uppdatering verksamhetspärm Juli Semesterstängt Juni Sommarverksamhet Avslutning -Familjedaghemmets dag Information till nya föräldrar Utvärdering likabehandlingsarbetet Årsplan revideras Kvalitetsledningsgrupp 30/5 Maj Utvärdering Sommarverksamhet påbörjas Planeringskväll 3 (Planeringsdag 3) Skattning BRUK A.3, A.4, A.5 Likabehandlingsgrupp 16/5 Uppföljning och analys av utvärderingar April Tradition Påsk Föräldraenkät September Planeringsdag 1 Introduktion/inskolning Introduktion av grundverksamhet Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Kvalitetssammanställning klar Fortlöpande arbete: Utvärderingar Reflektionsprocesser Dokumentationer Barnintervjuer Föräldrautvärderingar Samverkan skola-fskklass-fritids Femårsgrupp Fortlöpande utveckling: Riktad planerad fortbildning Erfarenhetsutbyte i arbetslag Nätverk fsk/fdh Årsplaner/femårsplaner/visioner Särskilda insatser: Handledning Forskning Litteraturstudier Mars Föräldrasamtal Tradition Påsk Reflektionskväll kring måluppfyllelse Oktober Föräldramöte Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Likabehandlingsgrupp 25/10 HULDA November Planeringskväll 1 Verksamhetsplan Likabehandling - samspel Utvärdering av likabehandlingsarbetet Reflektionskväll kring måluppfyllelse Kvalitetsledningsgrupp 22/11 December Terminsavslutning Lucia/Jullunch Likabehandling - samspel Likabehandlingsplan fastställs Januari Planeringskväll 2 (Planeringsdag 2) Likabehandling - känslor Skattning BRUK A.3, A.4, A.5 Uppföljning och analys av utvärderingar Uppdatering verksamhetspärm Februari Föräldrasamtal

9 9

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01

Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01 Kvalitetsutveckling Skogsgläntans förskola 2014-10-01 Anna Ullén Alsander Förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet där barns naturliga

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 2015-09-01 1 (12) Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Elisabet Wahlström Björknäs förskolor är en enhet inom Välfärd Skola och består av tre förskolor, Björknäs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer