Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14"

Transkript

1 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1: Årsplan Hissjö familjedaghem Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Hissjö familjedaghem Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Maria Granberg, förskolechef Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Fastställd/Upprättad Reviderad -- Version -- Giltighetstid 2013/2014

2 2 Inledning Vardagspedagogik och den fria leken är en viktig stomme i familjedaghem. Fantasi och kreativitet får fritt utrymme. Familjedaghemmens verksamhet bygger på kapitel 25 i Skollag 2010:800, samt Allmänna råd för familjedaghem. Under hösten 2012 kom nya Allmänna råd för Pedagogisk omsorg som förtydligar hur verksamheten ska bedrivas. Föreliggande kvalitetsredovisning har i huvudsak tagits fram av dagbarnvårdarna genom att utvärdera och analysera målområden och förbättringsområden i den egna handlingsplanen, utvärderingar utifrån den egna föräldraenkäten samt de kontinuerliga samtal som förs med föräldrar och barn inom verksamheten. Kvalitetsarbetet planeras utifrån en årsplan där avstämningar är regelbundet inplanerade för varje månad. Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare i sitt hem tar emot barn till föräldrar som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga, enligt samma förutsättningar som gäller för förskolan. Barnen inom Hissjö familjedaghem är företrädesvis 1-5 år, men barn upp till 12 år erbjuds plats. Under det gångna året har majoriteten av barnen bestått av de yngre åldrarna vilket har haft betydelse för verksamhetens innehåll och utformning, aktiviteter, samt arbetsmiljö. Inskolning av barn sker framför utifrån barnens behov av plats och vilken tillgång på platser som finns i verksamheten, vilket innebär att det kan skifta under året. Barngrupperna kan därför se olika ut från månad till månad utifrån antalet barn, deras ålder och kön. Verksamheten bygger på en väl utvecklad samverkan mellan hem och dagbarnvårdaren. Som ett viktigt komplement till familjedaghemmet använder man sig av gemensamma aktiviteter i grupplokal ett par gånger per vecka för att möta fler barn och vuxna från olika familjedaghemsgrupper i närområdet. Där arbetar även gruppens vikarie torsdagar och fredagar. Förutsättningar Byn Hissjö är belägen ungefär 1,5 mil nordväst om Umeå, längst väg 363. Trots närheten till centrala Umeå har Hissjö fortfarande utpräglad landsbygd, omgivet av åkermark, skog, sjö och viss djurhållning. Antalet jordbruk har, på samma sätt som i övriga landet, minskat på senare år men det finns fortfarande kvar ett mindre antal. Majoriteten av de boende i byn pendlar till arbete i Umeå. Sedan några år tillbaka har antalet invånare i samhället ökat markant som en följd av nybyggnation och födslar. Skolan har genomgått en utbyggnad samt modernisering. Hissjö-området har fem anställda dagbarnvårdare varav en är utbildad barnskötare. De övriga har genomgått Umeå kommuns grundutbildning för dagbarnvårdare. Vikarie har barnskötarutbildning. Alla dagbarnvårdare i gruppen är boende i Hissjö eller i närliggande byar. Vid eventuell sjukfrånvaro, ledighet eller annan frånvaro vikarierar en vikarie och ibland vikarierar personalen för varandra vilket innebär, i så fall att de fördelar dagbarnen på de dagbarnvårdare som för tillfället är i tjänst, om förutsättningar finns. För att klara uttag av övertid har vi under läsåret 2014 anställt en vikarie som arbetar i den gemensamma lokalen. Familjedaghemsverksamheten bedrivs i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som även sammanfaller med barnets egen närmiljö. Arbetslaget träffas även regelbundet i byns bygdegård, skolans gymnastiksal, vid bokbussen och arbetar utifrån olika planerade aktiviteter. Bygdegården är inte särskilt anpassad för verksamheten och har vissa brister beträffande t ex invändig ljuddämpning, rumsindelning samt möblemang, framför allt i den stora samlingslokalen.

3 3 Barnens arbetsmiljö Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar i praktiken med värdegrundsuppdraget. Arbetslaget har satt mål för sitt likabehandlingsarbete utifrån de barngrupper vi har, förutsättningarna i organisationen, samt föräldrautvärderingar och dialog vid föräldramöten. Introduktionen av grundverksamheten [umgänge, rutiner, lek-lärandemiljö] har varit tydlig. Barnen visar trygghet med varandra och i sig själva, känner igen miljöer som gruppen vistas i och vet vilka aktiviteter man kan välja mellan i familjedaghemmens lilla och stora grupp. Barnen visar att de känner igen vilka rutiner som gäller i olika situationer och umgås för det mesta på ett trivsamt sätt med andra barn och vuxna i verksamheten. Samarbetet med föräldrarna fungerar utmärkt, vilket visar sig i alla utvärderingar som gjorts, både via enkät och i gruppdialoger vid föräldramöten. Familjedaghemmen styrs av en tydlig värdegrund i arbetet med barnen. Man tar tag i konfliktsituationer och ger barnen verktyg att vara en bättre kompis. Målet är att alla ska känna delaktighet och gemenskap. Alla barn leker med varandra och respekten för varandras och andras olikheter är stor. Arbetslaget har lyckats skapa en grundtrygghet i barngrupperna. Barnen leker och samspelar mycket bra. I familjedaghem ser vi att barnen har goda förutsättningar att lyckas i sitt samspel pga den lilla gruppen. Varje familjedaghem har egna rutiner som barnen känner igen och som skapar igenkännande. Trygghet är högt prioriterat i familjedaghemmen och har goda resultat i föräldraenkäten. Även om arbetet i den gemensamma lokalen innebär vissa svårigheter så träffar barngrupperna varandra i olika konstellationer under veckan. Barnen får det bästa av två världar, att vara i liten och stor grupp med en eller flera vuxna. Under året har många sjukdomar florerat inom barngrupperna. Det har inneburit svårigheter att bedriva pedagogisk verksamhet genom att barnen många gånger inte orkat med inplanerade aktiviteter. I verksamheten upplevs att många föräldrar har svårt att se att deras barn inte orkat med verksamheten och de ofta har kommit tillbaka till verksamheten innan de är helt friska. Då mår de inte bra. Den gemensamma lokalen i bygdegården har pga utformning ej de bästa förutsättningarna för samverkan mellan alla grupper vid samma tillfälle pga att rummen är stora och ej delbara. Lägen för de olika familjedaghemmen gör den gemensamma lokalen mer eller mindre tillgänglig för olika familjedaghem. Barnens la rande Familjedaghem erbjuder stimulerande och varierande miljöer, både inne och ute, som påverkar barnens kreativitet i positiv riktning. Barnen får upptäcka tillsammans med kompisar och med en vuxen som kan beskriva och erbjuda fakta men även utforska okända kunskapsområden tillsammans med barnen i den praktiska vardagen. Barnen har sett fram emot aktiviteter som uppdragskort inom området matematik. Barnen är nyfikna på ord och bokstäver, sång och ramsor, samt talpedagogväskorna. Upprepning är en trygghet i prövandet av språk och matematiska termer och har därför ett huvudfokus i arbetet med de yngre barnen. Barnen har getts tillfälle att utforska naturen på olika plan både inne och ute, i skog och mark. Skapande och musik har kombinerats vid de gemensamma aktiviteterna i lokalen. En fördel är att väva samman olika delar i lärandet i samma aktiviteter. Här får även språk och matematik plats. Varje familjedaghem värnar om miljön och barnen är med vid olika moment som matlagning, odling, sopsortering och samtal om hur vi är en del av världen, samt skillnader och likheter för barn i olika delar av världen. Dagbarnvårdare försöker spegla detta i stort och smått i dialog med barnen, oftast utifrån barnens egna funderingar. För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sitt lärande och utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har kunnat hänvisa föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Från hösten 2014 kommer inte specialpedagog att vara kvar i verksamheten. I familjedaghem är den

4 4 dagliga kontakten med föräldrarna den största styrkan. Ett samtal kring vad barnen gjort under dagen förs ofta och man visar bilder från de aktiviteter som barnen varit med om, vilket gör att föräldrarna blir delaktiga i vad barnens lärandemiljöer innebär. Pga tidsbrist har enbart några föräldrar har fått erbjudanden som samtal kring barnens vistelse i familjedaghem och vad man lagt märke till i deras utveckling och lärande. Vi har prioriterat de barn som går över till 6-årsverksamheten då vi använt av gemensam tid till bl a Hissjö-enhetens projekt, inskolning av vikarie och möten. Uttag av större mängd övertid har även påverkat möjligheterna att få tiden att räcka till att samtala med föräldrarna. Pga tidsbrist enligt ovan har vi ej kunnat jobba i den mån vi hade önskat med matematik, språk och naturkunskap, skapande och musik. Barnens persönliga öch söciala utveckling Familjedaghemmen tar tillvara på barnens kreativitet och fångar upp den i olika aktiviteter som utformas utifrån barnens visade intresseområden. Förskolechef börjar bli mer delaktig i överlämning av barnen till förskoleklass. Från och med våren 2013 har vi prövat en ny modell där förskolafamiljedaghem-specialpedagog-förskoleklass-rektor träffas för dialog kring arbetssätt. Detta för att ytterligare sätta fokus på förberedelsen inför start i förskoleklass. Familjedaghemmen arbetar medvetet och prioriterat med trygghet. Målen är tydliga och man tar vara på barns nyfikenhet, lust och lärande i lek och planerad aktivitet, samtidigt som barnen får träna på turtagning och empati i många olika sammanhang. De vuxna finns med i processerna och är ett stöd för barnen i deras samhörighet med andra. Detta pågår ständigt. För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sin sociala utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete [http://www.lekarbetspedagogik.se/foreningen.php]. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har även väglett föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Utifrån den specifika situation som finns i familjedaghem med de små grupperna kan det ibland vara svårt att upptäcka om barn har samspelssvårigheter i stor grupp. Vi ser vikten av att inför skolstart delta i sammanhang där det finns större grupper (exempel 5-årsgruppen, där de får möjlighet att lära känna varandra under en längre period). Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsgruppen planerar gemensamt för terminernas arbete. Utifrån den gemensamma planeringen, de egna förutsättningarna och barngruppernas sammansättning, utformar varje dagbarnvårdare sina aktiviteter och innehållet i den dagliga verksamheten. Verksamheten utvärderar månad för månad sin verksamhet utifrån delmål i årsplanen/handlingsplanen. Varje termin görs en analys utifrån svagheter och styrkor, samt hur man behöver arbeta vidare. Utvärderingarna leder till ständiga dokumenterade förbättringar i verksamheten och tiden räcker bättre till planering och dialog. Verksamheten möter de nya direktiven för kvalitetsarbetet och hur det sammanfattas för intressenter utanför verksamheten, samt redovisning via hemsida. Årsplanen har varit tydlig att följa och leder till framförhållning och minskad stress i arbetslaget. Svårigheter finns att ta ut övertid som ofta förekommer i familjedaghem. Verksamheten har använt vikarie under 2013/2014, men trots detta är det svårt att lösa till fullo. Beslutade mål och förbättringsåtgärder Arbetslaget kommer att fortsätta satsa extra mycket på introduktion av grundverksamhet i syfte att skapa en trygg samvaro med barnen så att de samspelar med varandra och använder sig av miljö och material som finns tillgängligt för dem i samspel med vuxna. Vid planering av inskolningar tas hänsyn till hur gruppen behöver tid och utrymme för att trygghet ska infinna sig i gruppen. Detta görs i samråd mellan dagbarnvårdare och förskolechef. Under hösten 2014 kommer samarbetet mellan familjedaghemmen ske i den gemensamma lokalen samt i de egna hemmen. Gemensamma aktiviteter kommer att organiseras upp och förbättras genom att planera in gemensam tid minst en

5 5 gång per vecka. Verksamheten behöver se till att alla barn får träna sitt sociala samspel både i små och stora grupper i större utsträckning. Det gemensamma arbetet utvecklas. Familjedaghemmen fortsätter samarbeta med föräldrar och förskolechef för råd och samverkan vid behov av stöd för barns bästa. Dagbarnvårdarna använder sig av olika lärmiljöer och sammanhang för att bidra till barns lärande och utveckling tillsammans med andra och väver in de olika kunskapsområdena i de dagliga aktiviteterna. Detta är familjedaghemmens största styrka och kan behöva lyftas i olika sammanhang. Med en vuxenontakt i gruppen blir det lätt för barnen att finna trygghet tillsammans med andra. Förskolechef förbättrar rutiner för delaktighet i överlämningen till förskoleklass och den dokumentation som följer barnet vidare. Familjedaghemmen fortsätter att utforma sin verksamhet utifrån barnens kreativitet eftersom vi ser att barnen är nyfikna på livet Under hösten 2014 fortsätter arbetslaget att anställa vikarie på 50%. Vid särskilda perioder kan vikarien arbeta mer. Återkommande dialog kring övertiden förs och en planering för uttag av övertid upprättas för att se om det minskar övertiden för varje dagbarnvårdare. För detta ansvarar förskolechef i samråd med dagbarnvårdare. En redogörelse över gruppens tid görs regelbundet för att varje dagbarnvårdare i arbetslaget ska få en bättre överblick över den gemensamma tiden. För detta ansvarar förskolechef. Förskolechef färdigställer kvalitetssammanställningen och ser till att den kommer berörda tillhanda. Särskilda tillfällen för träffar med arbetsgrupper för uppdatering av hemsidan läggs in i årsplanen. Förskolechef träffar idag alltid placeringsassistenter den första fredagen i mars varje år. Innan dess ses barngrupperna över och dialog förs med varje dagbarnvårdare innan träffen. Särskilt vid apt läggs ut för arbetslaget att utvärdera enligt delmålen i årsplanen. I ett långsiktigt arbete förs dialog mellan förskolechefer och dagbarnvårdare om hur vi kan bevara det som är unikt och bra med familjedaghem och samtidigt anpassa dagens verksamhet till de allmänna råd som kom ut hösten Slutord Hissjö familjedaghem utmärker sig i med mycket goda resultat i alla föräldraenkäter inom alla områden. Vi kan se att på det sätt man samarbetar med familjer är bra och att stödet från specialpedagog förbättrat verksamhetens samarbete med hemmen ytterligare. Genom att dagbarnvårdare styr sin verksamhet utifrån de barn som finns i gruppen, kan dagarna anpassas efter vilka förutsättningar man har i miljön och utifrån den barngrupp man har. Det innebär stora möjligheter att arbeta mycket väl med värdegrunden, arbeta i olika miljöer, med olika material utifrån barnen intressen, behov och lärande utifrån att tillämpa flexibla arbetsmetoder. Barnens arbetsmiljö Under läsåret kan man tydligt se familjedaghemmens styrkor i barnens arbetsmiljö genom gruppens gemensamma utvärderingar. Utvärderingarna stämmer väl överens med resultaten i föräldraenkäten. Introduktion av nya barn, trygghet i grupperna, nära samverkan med familjerna, likabehandlingsarbetet och att få vara både i liten och i stor grupp. Likabehandlingsplanen fyller sin funktion som stöd för det planerade arbetet. Fortfarande kan vi se svårigheterna med att några av familjedaghemmen ligger en bit bort från centrala Hissjö. Det innebär att alla barn inte får samma möjligheter att mötas i olika konstellationer i den gemensamma lokalen. Av den anledningen har några dagbarnvårdare i gruppen planerat att träffas hemma hos varandra för att erbjuda liten och stor grupp. Ett starkt plus är den nu väl inarbetade femårsverksamheten som bedrivs i samarbete med förskolans förskollärare och verksamhetens specialpedagog. För att alla barn ska kunna delta erbjuds taxi till och från femårsverksamheten. Vi kan se att det underlättat för barnen att känna sig som en grupp inför förskoleklass. Barnens lärande Varje familjedaghem genomför föräldrasamtal kring barns utveckling, lärande och behov efter de förutsättningar familjedaghemmet har. Detta år har det varit svårt att få tiden att räcka, det måste vi se

6 6 över. Alla grupperna arbetar mer eller mindre och på olika sätt med teman som musik, matematik, språk, skapande och hållbar utveckling. Utevistelsen är en stor del av familjedaghemmens styrka och alla familjedaghemmen erbjuder lärorika, upplevelsefylld miljöer där barnen får god erfarenhet av att vistas ute i naturen. För att möta upp barnens behov av kunskap och stöd har all personal både gemensamma och enskilda val av fortbildning. I år har den ekonomiska situationen försämrats något, vilket innebär att vi behöver se över möjligheten att åka till Familjedaghemskonferensen kommande vår. Varje familjedaghem har tillgång till Ipad. Detta är mycket uppskattat av barn och föräldrar som blir mer delaktiga i verksamhetens vardag, lek och lärandemiljöer. Ytterligare fortbildningsönskemål rör sig inom områdena naturvetenskap och teknik, Dagboken för Ipad samt fördjupning i ADHDproblematik. Signifikant för just denna familjedaghemsverksamhet är följande: För de barn som behövt särskilt stöd på olika sätt i sitt lärande och utveckling har kontakt tagits med specialpedagog i verksamheten och några barn har deltagit i lekarbete. En god föräldrakontakt har upprättats i samband med stödet vilket varit helt ovärderligt för barnens bästa. Specialpedagog har kunnat hänvisa föräldrar till andra kontakter som ligger utanför verksamhetens specialområde. Förskolechef och personal är delaktiga i alla beslut av åtgärder, processer och uppföljning av det särskilda stödet. Detta stöd kommer nu inte att finnas kvar pga ekonomi. Vi får följa detta för att se hur det påverkar barns utveckling och lärande och hur vi kan kompensera. Barnens personliga och sociala utveckling Familjedaghemmen tar tillvara på barnens kreativitet och fångar upp den i olika aktiviteter som utformas utifrån barnens visade intresseområden. En av familjedaghemmens styrkor är just att se varje barns styrkor, svårigheter och behov genom att man tillbringar hela dagar varje dag med barnen i gruppen. Det gör det lättare att upptäcka och förmedla om barnen har behov av särskilt stöd som t ex lekarbete som erbjuds barnet i dialog med föräldrar och förskolechef. På så sätt kan de barn som har t ex svårigheter med socialt samspel, med språk eller obearbetade upplevelser få utrymme att träna på detta i en liten miljö och få utlopp för tankar och känslor som bearbetas genom leken [se Genom lekarbetet upprättas en god kontakt med familjen som sedan följer barnet genom skolåren om samma kontaktformer fortsätter att praktiseras i förskoleklass och skola. Utifrån den specifika situation som finns i familjedaghem med de små grupperna kan det ibland vara svårt att upptäcka om barn har samspelssvårigheter i stor grupp. Vi ser vikten av att inför skolstart delta i sammanhang där det finns större grupper, t ex genom femårsverksamhet eller påhälsning i förskoleklass. Förskolechef/rektor har blivit mer delaktig i överlämning av barnen till förskoleklass genom en ny modell där förskola-familjedaghemförskoleklass-rektor träffas för dialog kring arbetssätt. Detta för att ytterligare sätta fokus på förberedelsen inför start i förskoleklass. Det har fungerat bra. Systematiskt kvalitetsarbete Planering för verksamheten sker till viss del gemensamt men till stor del enskilt. Detta kan utvecklas, men en svårighet ligger i att gruppen inte kan mötas på ett tillfredsställande sätt pga lokaler och avstånden mellan dagbarnvårdarna. Under några år har verksamheten utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete som underlättat för utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Rutiner och förutsättningar för att få tiden att räcka till denna uppgift ses som mycket funktionella av dagbarnvårdargruppen och har gjort kvalitetsarbetet begripligt och greppbart. Årsplanen har blivit ett reellt stöd. Dagbarnvårdaravtalet är idag inte funktionellt fullt ut. Torts idoga försök att sätta in vikarie så är det svårt att hålla nere övertiden, vilket är en stor och viktig arbetsmiljöfråga och kvalitetsfråga. Vi vill ju att dagbarnvårdaryrket ska fortsätta vara ett attraktivt yrke då vi ser de stora fördelarna med att erbjuda små barngrupper i hemmiljö. Detta är en stor och övergripande fråga att arbeta vidare med. Verksamheten behöver nya rutiner för att se till att kvalitetsarbetet sammanfattas för intressenter utanför verksamheten, samt redovisning via hemsida. Ansvaret ligger på förskolechef att se till att tillräcklig information om verksamhetens kvalitet och innehåll presenteras publikt.

7 7 Det finns för- och nackdelar med ensamarbete, men som jag ser det så är familjedaghem en form som är värd att bevara. På kort sikt handlar det om att ta del av de nya allmänna råden och på lång sikt att implementera dem och förbättra utifrån de förutsättningar som finns i varje unikt familjedaghem. Umeå den 9 september 2014 Förskolechef Maria Granberg

8 8 Bilaga 1 Å rsplan familjedaghem Hissjö Augusti Sommarverksamhet Introduktion/Inskolning Introduktion av grundverksamhet Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Skattning Bruk A.3, A.4, A.5 Uppdatering verksamhetspärm Juli Semesterstängt Juni Sommarverksamhet Avslutning -Familjedaghemmets dag Information till nya föräldrar Utvärdering likabehandlingsarbetet Årsplan revideras Kvalitetsledningsgrupp 30/5 Maj Utvärdering Sommarverksamhet påbörjas Planeringskväll 3 (Planeringsdag 3) Skattning BRUK A.3, A.4, A.5 Likabehandlingsgrupp 16/5 Uppföljning och analys av utvärderingar April Tradition Påsk Föräldraenkät September Planeringsdag 1 Introduktion/inskolning Introduktion av grundverksamhet Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Kvalitetssammanställning klar Fortlöpande arbete: Utvärderingar Reflektionsprocesser Dokumentationer Barnintervjuer Föräldrautvärderingar Samverkan skola-fskklass-fritids Femårsgrupp Fortlöpande utveckling: Riktad planerad fortbildning Erfarenhetsutbyte i arbetslag Nätverk fsk/fdh Årsplaner/femårsplaner/visioner Särskilda insatser: Handledning Forskning Litteraturstudier Mars Föräldrasamtal Tradition Påsk Reflektionskväll kring måluppfyllelse Oktober Föräldramöte Inventering av barns intresse Likabehandling samspel Likabehandlingsgrupp 25/10 HULDA November Planeringskväll 1 Verksamhetsplan Likabehandling - samspel Utvärdering av likabehandlingsarbetet Reflektionskväll kring måluppfyllelse Kvalitetsledningsgrupp 22/11 December Terminsavslutning Lucia/Jullunch Likabehandling - samspel Likabehandlingsplan fastställs Januari Planeringskväll 2 (Planeringsdag 2) Likabehandling - känslor Skattning BRUK A.3, A.4, A.5 Uppföljning och analys av utvärderingar Uppdatering verksamhetspärm Februari Föräldrasamtal

9 9

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN I EKSJÖ Reviderad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 1 Prioriterade mål 1 Dagbarnvårdarnas värdegrund 2 Likabehandling 3 Inskolning 3 Föräldrasamverkan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN. Förskolan Kullalyckan

Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN. Förskolan Kullalyckan Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN Förskolan Kullalyckan 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 4 Föräldrasamverkan 4 Rutinsituationer 4 Barns inflytande

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Familjedaghem. En bra start i livet!

Familjedaghem. En bra start i livet! Familjedaghem En bra start i livet! I Göteborg stad finns det kommunalt anställda dagbarnvårdare i samtliga tio stadsdelar. Familjedaghemmen är en del av pedagogisk omsorg. Den är ett kompletterande alternativ

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun Välkommen till familjedaghem i avesta kommun familjedaghem Familjedaghem är en del av förskoleverksamheten i Avesta kommun, med en speciell inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem.

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolor Sturefors Kvalitetsrapport 2015/2016 Vår Vision: En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang- Kompetens- Arbetsglädje Sammanfattning Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Välkommen till Familjedaghem I skogsbo

Välkommen till Familjedaghem I skogsbo Välkommen till Familjedaghem I skogsbo Välkommen Till familjedaghem i skogsbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogiken är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Förskolan Tränset Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Förskolan Tränset Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Förskolan Tränset Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning... 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET

LOKAL ARBETSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET LOKAL ARBETSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 2016 FÖRSKOLAN RÄVLYAN 1 Vår förskola Vår förskola är en enavdelningsförskola med 13 barn i blandad åldersgrupp. Förskolan och fritids slår ihop sina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem

Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem Likabehandlingsplan för Skogens familjedaghem LÄSÅRET 2014/2015 Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal ska känna sig trygga och respekterade

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer