Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov."

Transkript

1 Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks av att den till största delen bedrivs i dagbarnvårdarens eget hem. Varje dagbarnvårdare har en unik arbetssituation med olika förutsättningar beroende på familjeförhållanden, bostadsförhållanden och barngruppens sammansättning. I familjedaghemmet utgår arbetet med barnen från vardagssituationen i en hemlik miljö och de olika vardagssituationerna. Naturliga tillfällen till aktivitet och inlärning tas tillvara. Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. För att stärka barnets trygghet skolas barnet successivt in hos övriga dagbarnvårdare i gruppen. Genom att var inskolad hos övriga dagbarnvårdare möter barnet alltid en känd person vid ordinarie dagbarnvårdares sjukdom eller ledighet. Personal Familjedaghemsverksamheten arbetar kontinuerligt med att bredda och fördjupa kompetensen hos dagbarnvårdaren för att tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. Varje år utarbetas en fortbildningsplan med aktuella utvecklingsområden kopplade till föregående års Kvalitetsredovisning. Organisation Familjedaghemsverksamheten leds av enhetschef och verksamheten består av ett antal dagbarnvårdargrupper med vardera en gruppledare. Regelbundna möten sker mellan enhetschefen och gruppledarna för information och diskussion om aktuella verksamhetsfrågor. Lokaler och miljö För att anställas som dagbarnvårdare krävs att dagbarnvårdarens bostad är ändamålsenlig som familjedaghem vilket innebär att den är anpassad till arbete med barn dvs. att det finns tillräckliga utrymmen för barnets aktiviteter och tillgång till lämplig utomhusmiljö, som bör kunna erbjuda tillfällen till lek. För vila och avkoppling ska finnas utrymmen både för det yngre barnets vila och för det äldre barnet en lugn vrå. Dagbarnvårdargrupperna har med något undantag möjlighet att träffas gruppvis i en lokal tillsammans med sina dagbarn minst en gång i veckan. Dessa träffar fyller en viktig funktion när det gäller samverkan för såväl barn som vuxna. 1

2 Arbetet i familjedaghemmet Familjedaghemmet Verksamheten bygger på samma grundläggande pedagogiska principer som övrig förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg men med en speciell inriktning på vardagspedagogik. De grundläggande idéerna i vardagspedagogiken är att på ett medvetet och genomtänkt sätt ta tillvara alla de moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen. Detta för att främja barnets lärande och utveckling. Ett viktigt inslag är att låta barnet ta del av vardagssysslor och hushållsarbete. Varje barn ges möjlighet att delta tillsammans med dagbarnvårdaren i de vardagliga sysslorna Varje barn får en naturlig upplevelse av vardagslivet runt familjedaghemmet Dagbarnvårdaren planerar sitt arbete utifrån såväl det enskilda barnet som barngruppens behov och mål för verksamheten Eftersom barnen är i ett familjedaghem blir det naturligt att t ex duka på och av bordet, ta reda på sina kläder, källsortera, hjälpa varandra och samarbeta m.m. Daglig kontakt med familjen i familjedaghemmet. Släkt och vänner kommer ibland på besök. Träffar grannar. Barnen ser att det finns och är viktigt med ett socialt nätverk. Tillsammans planerar vi våra gemensamma aktiviteter för hela läsåret utifrån gruppens behov och målsättning. Enskilt planerar var och en för sina barn och grupp. 2

3 Leken och lärandet Leken ska ge stort utrymme i verksamheten. Att leka är det viktigaste ett barn kan göra och leken har stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Leken är barnets sätt att bearbeta upplevelser och intryck av verkligheten. Den ger frihet för barnet att själv prova och ta ansvar, lära färdigheter och kunskaper. Det sociala klimatet i familjedaghemmet kännetecknas av respekt, trygghet, gemenskap, ansvar och trivsel. Dagbarnvårdaren är en förebild i sitt dagliga arbete och kan genom sitt förhållningssätt till barnet, föräldrarna och andra vuxna göra dessa värden tydliga och konkreta. Familjedaghemmet erbjuder en varierad verksamhet med olika aktiviteter och möjlighet till fri lek, både ute och inne Varje barn ges förutsättningar att uttrycka sig genom tal, sång, musik, dans, rörelse, bild och andra uttrycksformer Varje barn ses och behandlas med respekt av kamrater och dagbarnvårdare för sin personlighet och sin förmåga Dagbarnvårdaren arbetar aktivt för jämställdhet mellan pojkar och flickor Dagbarnvårdaren, barn och föräldrar arbetar gemensamt för att utveckla verksamheten så att alla kan vara stolta över den Dagbarnvårdare och barn tar gemensamt ansvar för att sätta och upprätthålla tydliga gränser för vad som är acceptabelt språkbruk mot varandra Barnen får leka fritt och även under strukturerad och kontrollerad form, t.ex gymnastik och rörelselekar. Detta är viktigt för bl.a fantasin. Vi lägger in lekar allt efter barngrupp och årstider, ute eller inne. Tillsammans hela dagbarnvårdargruppen eller enskilt. Vi ger barnen stor möjlighet att få leka. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig både i lokalen, enskilt hemma, på uteträffarna och på gymnastiken. Vi lär barnen samarbeta och respektera varandra genom att försöka anpassa verksamheten dag för dag och se barnen utifrån deras egen personlighet och förmåga. Vi försöker minska könsrollerna mellan pojkar och flickor. Informera om vår verksamhet och är lyhörda för föräldrars förslag och idéer. Vid inskolning, utvecklingssamtal och den dagliga kontakten, diskuterar vi vårt förhållningssätt och språkbruk. 3

4 Språket Språket har stor betydelse i vårt samhälle. Genom ett väl utvecklat språk ökar barnets självförtroende och barnet kan kommunicera med ord istället för handling. Barnet i familjedaghemmet får tidigt stifta bekantskap med böcker och berättelser. Dagbarnvårdaren tar tillvara alla tillfällen som ges för att utveckla barnets språk genom exempelvis genom sagoläsning och biblioteksbesök Vi läser, berättar, rim och ramsor eller sjunger i stort sett varje dag. Vid lugnare tillfällen kan vi ta tillvara på stunder där vi kan hjälpa barn med t ex språksvårigheter. Går på sagostunder med våra 5-åringar regelbundet. Där får dom lära sig vara tillsammans i en större grupp med en bibliotekarie och låna egna böcker. Bibliotek även för 4-åringar på vårterminen. Vi gör också spontana biblioteksbesök med dom mindre barnen när tillfälle ges. Regelbunden TKT i lokalen. Natur och miljö Natur och miljöfrågor är viktiga inslag i verksamheten. I naturen lär barnet sig värna om skog och mark. Familjedaghemmet ska sträva efter att minska förbrukningen av naturens resurser. Varje barn uppmärksammas på det naturliga samspelet mellan djur natur -människa Varje barn ges möjlighet att få vistas i skog och mark Vi har naturstund för olika åldersgrupper t ex Hitta vilse för 5-åringar, Spindeln för 4- åringar, Fjärilen under 4 år, Nyckelpiga för dom minsta. Är ute så gott som varje dag. Gruppverksamheten är utomhus minst en gång i veckan. Alla har tillgång till lite skog. Barnen får träffa Skräpmaja som berättar vad man får och inte får göra med skräp. Besöker bondgård, Mellsta eller dylikt. Träffar djur och vistas samtidigt i skog och natur. Träffas i vår skogsdunge så ofta vi kan. 4

5 Familjedaghemmets samverkan med föräldrar En god kontakt och ett nära samarbete byggt på ömsesidigt förtroende mellan dagbarnvårdare och föräldrar är en förutsättning för barnets utveckling. Familjedaghemmet möjliggör för föräldrarna att gå till arbetet i trygg förvissning om att deras barn har det bra. Alla föräldrar känner delaktighet och har möjlighet att komma till tals och bli hörda när det gäller barnets vistelse i familjedaghemmet Det finns klara rutiner och arbetsformer för föräldrasamverkan. Dessa är dokumenterade och väl kända av alla berörda. Dagbarnvårdaren genomför regelbundna samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande En öppen dialog mellan dagbarnvårdare och föräldrar dagligen. Föräldramöten och utvecklingssamtal. Uppföljningssamtal ca 6 veckor efter inskolning. Måluppfyllelse Familjedaghemmet avsätter under året tid för uppföljning, utvärdering och analys. Verksamheten utvärderar sin måluppfyllelse genom att bedöma hur man arbetar i relation till Kvalitetshandbokens mål och intentioner samt genom enkäter riktade till samtliga föräldrar med barn inom verksamheten. Det är viktigt att framhålla att familjedaghemmet inte utvärderar det enskilda barnets resultat och att man inte utfärdar betyg eller omdömen. Det är verksamhetens måluppfyllelse som utvärderas och som ett exempel kan nämnas att det är arbetet att stödja barns språkutveckling som utvärderas, inte det enskilda barnets språkutveckling. Det enskilda barnets utveckling är en fråga för dialogen mellan barnets föräldrar och dagbarnvårdaren, t.ex. vid utvecklingssamtalet 5

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer