Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Ringarens förskola"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret

2 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten... 4 Styrdokument... 4 Nn förskola Mål på olika nivåer... 5 Värdegrund... 5 Barn- och kunskapssyn... 5 Pedagogroll... 5 Beskrivning av förskolan Läge... 6 Storlek... 6 Organisation... 6 Introduktion... 6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 6 Barn med särskilda rättigheter... 6 Qualis... 7 Modersmål... 7 Genus... 7 Certifieringar... 7 Eventuella klagomål... 8 Hur vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 på vår förskola Normer och värden... 8 Utveckling och lärande... 8 Barns inflytande... 8 Förskola och hem... 8 Samverkan med skolan

3 Uppföljning, utvärdering och utveckling

4 Inledning Vård och bildnings vision Den bästa kommunala leverantören av välfärdstjänster i Sverige. Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola Alla barn ska lyckas! Tillsammans skapar vi barnets bästa förskola genom en trygg omsorg och ett lekfullt lärande. Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten En förskola med hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling Styrdokument Skollagen (2010:800) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 4

5 Ringårens fö rskölå Mål på olika nivåer Vi arbetar utifrån: Läroplan för förskolan Lpfö 98/10. Skollagen Uppsala kommun Lärmiljö, Synvändan, pedagogisk dokumentation Centrala stadens enhet Barns inflytande och delaktighet i läroprocessen samt ett fördjupat arbete med projekt. Ringarens förskola Språk och kommunikation Värdegrund Vi visar hänsyn och bryr oss om varandra. Vi lär oss mer om oss själva och världen omkring för att förstå den. Vi lyssnar på andra och är snälla mot varandra. Vi tar hand om vår förskola och alla som finns där. Vi får tycka olika eftersom alla är olika och det är bra. Barn- och kunskapssyn Vi ser barn som kompetenta, det vill säga nyfikna, kunskapssökande och som aktiva medskapare av sin egen kunskap. Vi vill att alla barn ska lyckas. Förskolans verksamhet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt som grundas på vår Värdegrund och vår Likabehandlingsplan. Vi bedriver en verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Vi arbetar medvetet med närmiljön, naturkunskap, matematik, teknik och språk. Vi planerar, dokumenterar och utvärderar vår verksamhet kontinuerligt enligt reflektionsprotokollen. Förskolan är mångkulturell något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati. Pedagogroll Pedagogens roll är att se till att verksamheten som barnen befinner sig i ska ge barnen verktyg så att lusten att leka och utforska uppstår. Att vara en medforskande pedagog och att vara närvarande i barnens lek och kommunikation med varandra både inom- och utomhus. Pedagogen ska uppmuntra barnet i att utforska och bli nyfikna genom att erbjuda ett stort utbud av okodat och lustfyllt material. Vi dokumenterar och reflekterar kontinuerligt över barnens lärprocesser och vårt förhållningssätt. 5

6 Beskrivning åv fö rskölån Läge Ringarens förskola är belägen på Kapellgärdet, centralt i bostadsområdet. Förskolan innefattar stora och rymliga lokaler. Förskolan har tillgång till olika lekytor och vi har även tillgång till den stora parken bredvid. Storlek Förskolan består av fyra avdelningar, Mumin och Lilla My bildar tillsammans ett block, likaså Hemulen och Mymble. Organisation Förskolan har lärgruppsverksamhet måndag till torsdag 9:00 till 13:00. Mymble är förskolans internationella avdelning vid vilken verksamheten i huvudsak bedrivs på engelska. På varje avdelning vistas barn, 1 till 5 år. Vi arbetar blockvis, vilket innebär att avdelningarna samarbetar med varandra under viss del av dagen. Förskolechef Gunilla Källmark ansvarar för 11 förskolor i centrala staden. Maria Ahlgren är biträdande förskolechef för Ringarens förskola, Gudruns, Gunnars, och Årikets förskola samt kvälls-, natt- och helgomsorg på Ringaren. Förskolans pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare. Introduktion På Ringaren tillämpar vi så kallad familjeaktiv introduktion för nya barn som börjar hos oss. Introduktion utgör ett vidare begrepp än inskolning: det nya barnet introduceras till barngruppen, pedagogerna, miljön och materialet på förskolan och vice versa! Det handlar inte enbart om att skolas in till något som är färdigt. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har tagit fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Barn med särskilda rättigheter Alla barn kan behöva någon typ av stöd i olika situationer. Vi definierar barnens behov genom att observera barnen enskilt och i grupp. Om vi bedömer att ett barn behöver mer stöd 6

7 än vi kan ge på avdelningen, kontaktar vi resursenheten. Vi samtalar med specialpedagogen alternativt förskolepsykologen om lämpliga åtgärder. I ett tidigt skede upprättas ett åtgärdsprogram med kort- och långsiktiga mål i samråd med föräldrar. Vi strävar efter att barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda så långt det är möjligt med de förutsättningar som gäller för barnet. Vi samverkar vid behov med BVC, Individ & familj och habiliteringen. Vi strävar efter att anpassa inomhus- och utomhusmiljön så att den utvecklar och stimulerar barnet. Vi fokuserar på barnets starka sidor och arbetar utifrån dessa. Vi går aktivt in i leken och tyder lekkoder och hjälper barnet att vidareutveckla sin egen lek och lek tillsammans med andra. För de barn som har beviljats stöd har vi varje år uppföljningsmöte med föräldrar, ansvarig pedagog, biträdande förskolechef och representant från resursenheten. Förskolan har regelbundet besök av specialpedagog från resursenheten som erbjuder handledning. Qualis Hösten 2013 fick förskolan sin Qualis certifiering. Vi fortsätter att arbeta med Qualis självskattningsmaterial. Modersmål Arbetet med modersmålsstödet är av central betydelse vid Ringarens förskola, då andelen barn med annat modersmål än svenska är hög. Förskolans internationella avdelning, Mymble, använder engelska som arbets- och undervisningsspråk. Pedagogerna arbetar på ett genomtänkt och systematiskt sätt med modersmålsstödet i samarbete med föräldrar och modersmålspedagoger, allt i syfte att hos barnet skapa en positiv inställning till det egna språket och till språklig och kulturell mångfald. Detta sker genom att pedagogerna aktivt tar rollen som förebilder för att lära barnen att respektera och värdesätta andra språk, religioner och kulturer. Arbetet med modersmålsstödet kommer fortsatt att utgöra ett prioriterat område. Genus Vi erbjuder barnen mycket okodat material och vi erbjuder barnen genusneutrala lärmiljöer. Vi har utformat miljöer så att barnen får mötas i gemensamma lekar och aktiviteter oavsett kön. Våra lärmiljöer är i ständig utveckling utifrån aktuell forskning och vår beprövade erfarenhet. Certifieringar Qualis 2009 och

8 Eventuella klagomål Eventuella klagomål hanteras, bearbetas och bemöts av biträdande förskolechef. Det finns ett webformulär för klagomål där uppgifterna hanteras och registreras i kommunens dokument och ärendehanteringssystem. Hur vi årbetår utifrå n lå röplånen fö r fö rskölån Lpfö 98/10 på vå r fö rskölå Normer och värden Vi arbetar på olika sätt med barnens egna värdegrund. Vi pratar mycket med barnen om hur man ska vara mot varandra. Vi skapar miljöer och situationer som främjar samarbete och problemlösning. Utveckling och lärande Vi arbetar utifrån de sju rumskoncepten. De sju lärmiljöerna är utformade för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Där barnen kan utforska kring frågor som rör naturveteskapliga fenomen, matematiska begrepp, teknik, och inspirerar till skapande och lek. Förskolans fokus är att arbeta med språk och kommunikation i alla situationer. Barns inflytande Vi arbetar i projekt, både stora och små, där vi utgår från barnens intressen. Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, där barnen får lära sig att lyssna och respektera varandras tankar och åsikter. Förskola och hem Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning sätter vi stor tyngd vid för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss. Vi har heldagsinskolning så både barn och föräldrar lär känna oss och verksamheten. Vi har föräldramöten och andra sammankomster som bl.a. knytkalas, lucia och sommarfest. Vi är lyhörda för föräldrarnas åsikter och frågor och strävar efter att tillmötesgå deras önskemål. Föräldrarna uppmuntras att delta i verksamheten och de får ett månadsbrev om pågående verksamhet. 8

9 Samverkan med skolan Barnen besöker skolan och träffar där sin pedagog och de blivande kamraterna. Förskolans och skolans pedagoger har möte inför starten och överflyttning. Uppföljning, utvärdering och utveckling Vi arbetar efter projektmodellen och följer upp barnens lärande. Vid våra APT- möten och utvecklingsgruppsmöten för vi ständigt diskussioner om vår verksamhet och vår utveckling. Qualis är det arbetsverktyg vi har vid utvärderingen. 9

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer